Uniwersytet Warszawski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Warszawski"

Transkrypt

1 JANUSZCZAPINSKI Uniwersytet Warszawski POLSKI GENERALNY SONDA2 DOBROSTANU PSYCHICZNEGO BADANIE PANELOWE struktura danych i podstawowe statystyki Warszawa, maj 1993

2 Polski Generalny Sondaz Dobrostanu Psychicznego Badanie panelowe 1991 i 1992: struktura danych i podstawowe statystyki Janusz Czapiriski Uniwersytet Warszawski Wydziat Psychologii Instytut Studiow Spotecznych POLSKIETOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE PRACOWNIA WYDAWNICZA E WARSZA WA O L S ZTY N

3 Projektoktadki Tomasz Petrycki Copyright by Polskie Towarzysiwo Psychologiczne, 1993 ISBN Polskie Towarzystwo Psychologiczne Pracownia Wydawnicza Olsztyn,ul. Kolobrzeska 11/5, tel Drukokfadki i oprawa: Pracownia Poligraficzna MG

4 Program b&daapolskiego Generahtego Sondazu Dobrostanu Psychicznego finansowany by* przez Komitet Badan Naukowych w ramach grantu (Subjective WeU-Being in Poland: FoUow-up Study, Janusz Czapinski -kierowonik projektu badawczego) oraz w czqsq poswie.conej aspiraqom materialnym (pytania V106-V113 w badaniu z roku 1992) w ramach grantu (Wpfyw zmian spolecznoekonomicznych naobiektywne i subiektywne wyznaeznikijakoscizycia, prof. BnmonG6recki - kierownik projektu badawczego, dr Ewa Gucwa-Lesny - wspftrpraca badawcza) i w cze.sci poswiqconej sposobom radzenia sobie z niedoborami w budzetach rodzinnych (V94-V102, CHMA, TERPRZY, JAINNIR, TERZA, POWMA PODWYZ, PODWYZ116, V114, CELE) z funduszy na badania statutowe Instytutu Badan Spotecznych UW (rok akad. 1991/92 - program badan realizowany przez zesp6* wskfadzie: dr Ewa Gucwa-Lesny, prof. Tadeusz Ttyszka i prof. Janusz Czapinski). Dane zawarte wniniejszym opracowaniu moga, bye* w dwolnej postad i w dowolnej czqsa kopiowane, cytowane lub wykorzystywane wmny spos6b bezzgody autora. Nalezy jedynie podac* zr6dto, z kt6rego pochodz^. Wz6r cytowania danych z PolsMego Generahtego Sondazu Dobrostanu Psychicznego Czapinski, J.Polski Generalny Sondaz Dobrostanu Psychicznego: Badaniepanelowe Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1993.

5 SPIS TRESCI Podziekowania Wprowadzenie Lista zmiennych Rozkfedy odpowiedzi i wskazniki rzetelnosci zmiennych wielopytaniowych 1 Proba panelowa 79 Aneksy A. Dob6r pr6b do badan i metody wazenia B. PodziaJ zawod6w na 9 grup spofeczno-zawodowych C. RozkJady wieku jjl y VHI D. SpoJeczna Klasyfikacja Zawod6w(SKZ) - klucz kodowy i rozkjad danych E. Rozklady miesiecznego dochodu na osobe. w gospodarstwie domowym F. Klasyfikacja i rozklady zmian, jakich chcieliby respondenci G. Klasyfikacja i rozklady wartosci i sensu zycia H. Klasyfikacja i rozkfady bolesnych doswiadczen zyciowych I. Klasyfikacja i rozkjadyradosnych doswiadczen zyciowych J. RozkJady szacowanego procentu szczq liwych r6wiesnik6w, Polakow, Amerykanow i Bu-fgarow K. Klasyfikacja i rozkjad celow, do ktorych da.z% respondenci L. Klasyfikacja i rozkrad dobr, ktorych podwyzek obawiaja. sie. respondenci M. Ankieta

6 PODZIEKOWANIA Polski Generalny Sondaz Dobrostanu Psychicznego nie mdgtey zostad zrealizowany bez zyczliwosci, a w wielu przypadkach takze duzego wkfadu pracy, h'cznego zespofu ludzi. Nie spos6b wymienic* ich tu wsgrctkich. Chdateym zatem w tym miejscu wyrazid moja. wdziecznogc* przynajmniej tym, ktorym program badawczy zawdzie,czanajwiecej. Kierownictwu Polskiego Towarzystwa Statystycznego i Gtewnego UrzQdu Starystycznego dziekuje, za podjecie sie, realizacji sondazy i zgode, na wykorzystanie sied ankieter6w oraz pr6b respondentow bior^cych udzia* w badaniach budzetow gospodarstw domowych, prowadzonych przez Departament Badan Spotecznych i Demograficznych. Zyczliwo d wice prezesa GUS, prof, dr hab. Jana Kordosa, zawdziqczam otwarde drzwi do owocnej wspdlpracy z tymi dwiema instytucjami. Specjalne podziekowanie nalezy sie, dyrektorowi Departamentu Informacji GUS, Panu Wiestewowi Lagodzriskiemu. Jego dynamika, fachowosc", zdolnosd orgamzatorskie i zainteresowanie projektem badawczym PGSDP byiy podstawowe gwarancja. sprawnej i trzymajacej wysokie standardy metodologiczne realizacjibadan. Zazdroszcze, Departamentowi Badan Spotecznych i Demograficznych GUS takiego pracownika, jak Pani Aleksandra Luczywek-Baran. Jej mate rzucaj^ca sie. w oczy robota administracyrao-papierkowa pozwolite mi spokojnie czekac* z zatezonymi rekami na splywatece z Wojewddzkich UrzQddw Statystycznych paczkiz wypeteionymi ankietami. Za niespotykana. rzetelnosc* i pomystewold, zwteszcza przy kodowaniu danych jakosaowych, dziekuje, mojemu najlepszemu wsp61pracownikowi, Pani Barbarze Krcha. Janusz Czapinski III

7 WPROWADZENIE 1. Cele Polskiego Generalnego Sondazu Dobrostanu Psychicznego (PGSDP) Polski Generalny Sondaz Dobrostanu Psychicznego jest podstawowe cze,$cia, Merowanego przeze mnie projektu badawczego pt. Subjective well-being in Poland: Followup study, finansowanego przez Komitet Badan Naukowych (nr grantu: ). PGSDP ma trzy gtewne cele. Jednym z nich jest diagnoza dobrostanu psychicznego dorostej populacji Polski i sledzenie jego zmian wokresie transformaqi systemowej. Dane zawarte w niniejszym opracowaniu se odpowiedzi^ na to wtesnie pytanie badawcze. innych spoteczenstw. Kategoria dobrostanu psychicznego jest bardzo szeroka, obejmuje wszystkie elementy kondycji psychicznei cztewieka. Dla jej diagnozy nalezate zatem postezyc" sie. wieloma zr6znicowanymi tecnnikamipomiarowymi. (patrz Aneks M). Dragim celem, kt6rego opracowanie niniejsze nie obejmuje, jest sprawdzenie zaleznosci pomie.dzy obiektywnymi warunkami zyaa.a dobrostanem psychicznym. Chodzi gtewnie o odpowiedz" na dwa pytania: (1) jakie sa. podstawowe zr6dte dobrostanu psychicznego i czy w okresie transofrmaqi systemowej zmienia sie, rola, jaka. w warunkowaniu dobrostanu psychicznego odgrywaja, czynniki ekonomiczne, spoteczne i biologiczne oraz (2) czy jakie obiektywne wymiary jakosd zyda zaleza, od dobrostanu psychicznego. Trzecim, r6wniez wykracaja.cym poza niniejsze opracowanie, celem PGSDP jest weryfikacja "cebulowef teorii szcze.saa (por. Czapinski, J. Psychologia Szczescia: Przeghyi badan izarys teorii cebulowej. Warszawa: Akademos, 1992). Dodatkowymi efektami PGSDP byte mozliwosv: walidacji technik pomiarowych, z ktorych cze. c* (np. Becka Inwentarz Depresji czy Kwestionariusz Poczuda Beznadziejnosa) jest bardzo popularna w wielu krajach i bywate stosowana rowniez w Polsce bez zadnej ogblnopopulacyjnej normalizacji i walidacji. 2. Prtiby, metoda i tennin zbierania danych W badaniach wykorzystano prdby og61nopolskie gospodarstw domowych, wylosowane przez Gtewny Urza,d Statystyczny do badania budzetow gospodarstw domowych (szczegdtewe informacje na temat metody losowania pr6b oraz ich wazenia znajduja. sie, w Aneksie A). Jedynym ograniczeniem tych pr6b byte wynikaja,ce ze stosowanych w6wczas przez GUS zasad wy*eczenie gospodarstw czerpiacych dochody z pracy na rachunek wiasny poza rolnictwem indywidualnym, z wykonywania wolnego zawodu, z pracy w resortach obrony narodowej i spraw wewne.trznych. Ograniczenia te sa, bardziej restryktywnew odniesieniudo prdby z 1991 r. niz do pr6by z 1992 r. Dzieki temu w pr6bie 1992 znalazly sie. niewielkie reprezentacje powyzszych kategorii. Zasadniczo nie podlegaje tego typu badaniom gospodarstwa obywatefi panstw obcych, ani mieszkancy gospodarstw zbiorowych Istotnvm powodem, dla kt6rego zdecydowano sie. przeprowadzic* badania na tych wtesnie probacn, byte sposobnosc dotaczenia do wskazmk6w dobrostanu psychicznego gotowycn danych na temat materialnych warunkdw zyda; a tego wtesnie wymagate realizacja celu drugiego. W odrdzniemu jednak od badan GUSowskich, gdzie jednostka, badana, jest gospodarstwo domowe, PGSDP objaj": wszystkie doste,pne osoby doroste zamieszkuja.ce w gospodarstwie domowym. Mozna spytad, dlaczego nie zastosowano populamej w badaniach sondazowych metody losowania po jednej osobie z kazdego V

8 gospodarstwa. Uczyniono tak z naste.puja,cych wzgle,d6w. Po pierwsze umozliwiate to sprawdzenie stopnia zgodnosa dobrostanu psychicznego i jego zmian w czasie pomie.dzy r6znego typu krewnymi i powinowarymi (np. syn-ojdec, tesd-synowa), co byte istotne dla realizacji trzedego (teoretycznego) celu badan. Po drugie dawate to podstawy do szukania odpowiedzi na pytanie o zrdznicowanie wagi rdznych obiektywnych wymiar6w jakosci zycia dla dobrostanu psychicznego w zaleznosci od potezenia jednostki w strukturze gospodarstwa domowego. Dodatkowym efektem takiego poste.powania byte zwiejkszenie proby i tym samym zwiekszenie reprezentaqi nawet bardzo specyficznych 1mate hcznych kategorii os6b (np. matek samotnie wychowujacych dzied czy osdb korzystaja,cych z pomocy psychiatrycznej). Pr6by z 1991 i 1992 r. nie wpetei sie. pokrywaly zewzgle,du na stosowana, przez GUS zasade. podmiany cze^d prdb bioracych udzm w badaniach budzetow gospodarstw domowych w miejsce gospodarstw wypadajacych definitywnie z badania. Wspdlna dla obydwu termin6w sondazu pr6ba panelowa jest dostatecznie duza (patrz Aneks A), aby testowad stated w czasie roznych wymiar6w dobrostanu psychicznego i poszukiwad zaleznosa kierunkowych pomie.dzy wskaznikami dobrostanu psychicznego i obiektywnymi wskaznikami jakosa zyda. Ze wzgle,du na intymny i krepufecy respondent6w charakter wielu pytan zawartych w ankiede, zrezygnowano z popularnego wbadaniach sondazowych wywiadu ankieterskiego na rzecz preferowanej przez psychologdw metody samowypeiniania ankiety przez respondents Ankieterzy upowaznieni byli do postezenia sie, metody wywiadu rylko w wyjateowych przypadkach, gdy respondent z jakichkolwiek powoddw nie byi w stanie samodzielnie wypeteid ankiety. Przypadki takie stanowily 12.4 proc. catej proby w 1992 r. Negatywnym skutkiem metody samowypeteiania byly bardzo ficzne przypadki mezrozumienia pytan lub nieuwaznego wypeteiania ankiety. Dzieki zastosowanym w ankiecie miarom niezgodnosa logicznej odpowiedzi i niezrozumienia zasad udzielania odpowiedzi udate sie, w czesa przypadki te zidentyfikowad i usuna,d z wtesawej prdby, ktorej dane poddano analizie starystycznej i uwzglqdniono w niniejszym opracowaniu. Poniewaz przypadkdw takich byte bardzo duzo i -- co gorsze - rekrutowate sie, one meproporqonalnie z poszczegolnych grup spotecznych (przewaga osdb z mepeteym podstawqwym i podstawowym wyksztateeniem) ich usunie.de spowodowate znaczne odchyleme spoteczno-demograficznej struktury prdby od struktury dorostej populaqi Polski. Dla skorygowania tego efektu niezbe,dne byte zastosowanie wazenia prdby empirycznej. Opracowano ztezony system wag, ktdry doprowadzi* do duzej zgodnosa wszystkich wtesdwych prdb z danymi Rocznika Statystycznego GUS w zakresie struktury P"3!. wylsztateenia, interakcji wieku i ptei oraz interakqi stanu cywilnego i ptei (patrz r\nexs ** ) Badania prowadzono z rocznym odstepem w grudniu 1991 r. i w grudniu 1992 r. Za kazdym razem konczono je przed swietami Bozego Narodzenia. 3. Realizatorzy badan Realizaqe. badan powierzono Biuru Badan i Analiz Starystycznych przy Polskim Towarzystwie Statystycznym, ktdre za zgoda, kierownictwa GUS wykonate sondaze Eoprzez sied przeszkolonych speqalnie ankieterdw, zaangazowanych na state wprogramie adan budzetow gospodarstw domowych, prowadzonym przez Departament Badan Spotecznych i Demograficznych GUS. 4. Ukted i charakter danych Wszystkie podane w opracowaniu dane, z wyj^tkiem czqsci danych w Aneksie A, se danymi wazonymi. VI

9 W cze, d Rozkiady odpowiedzi i wskazniki rzetelnosci zmiennych wielopytaniowych w lewej kolumnie podano dane z badania w 1991 r., a w prawej kolumnie dane z badania w 1992 r. Zmienne rekodowane zaznaczono nawiasem kwaaratowym, a zmienne, ktdre wystepity tylko w badaniu nawiasem okrajjlym. Ankieta 1992 byte duzo obszerniejsza niz w 1991 r. O tym, ktdre zmienne wysta.pi*y tylko w 1992 r. informuje brak danych w lewej kolumnie. W opracowaniu zamieszczono takze wybrane podstawowe statystyki. Tarn, gdzie uzasadniaf to rodzaj skali pomiarowej, podano wartosd syednich i odchylen standardowych. Zamieszczono rdwniez - z mysla. o badaczach, kt6rzy chdeliby w przysztesa korzystad z technik pomiarowych uzytych w PGSDP - wskazniki rzetelnosd: w Rozktadach wsp6tczynniki alfa dla skal wielopytaniowych (np. BeckaInwentarza Depresji, Kwestionariuszy wsparda i stresu zydowego oraz poczuda beznadziejnosa), a w czejjd Prdba panelowa wskazniki statesa w czasie (wspwczynniki korelaq'i pomisdzy dwoma pomiarami) tych zmiennych, ktdre mierzone byjy dwukrotnie. W ankiede, zamieszonej w Aneksie M podano wszystkie pytania z obydwu badan, nadajac im po lewej stronie te same oznaczanie jakie maja. poszczegdlne zmienne w Rozktadach. W ankiede, ktdra, wypetaiali respondent oznaczen tych nie byte; byte jedynie degte numeraqa pytan lub blokdw pytan. 5. Przysz*o& PGSDP Obecnie w ramach projektu badawczego Wpfyw zmian spoteczno-ekonomicznych na obiektywne i subiektywne wyznaczniki jakosci zycia, kierowanego przez prof, dra hab. Brunona G6reckiego z Wydziate Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, finansowanego przez Komitet Badan Naukowych (grant nr ), realizowane jest kolejne badanie sondazowe z uzydemwie.kszosa narze,dzi pomiarowych wykorzystywanych w P&SP w 1992 r. Planowane jest takze podobne badanie w 1994 r. Ze wzgle^du na nieco odmienne cele tych dwdch badan, wymagajece wta,czenia jlp ankiety obszernych blokdw pytan odnosza,cych sie, do pfzekonan i preferenq'i ekonomicznych, skrdceniu ulec musiate cze, d poswiqcona dobrostanowi Abyme rezygnowad z wieloaspektowosa pomiaru, skrdtu dokonano gtewnie poprzez zredukowanie liczby pozyqi w kwestionariuszach wielopytaniowych. VII

10 LISTA ZMIENNYCH PGSDP 1991/1992 UWAGI: Kolejnos'd zmiennych odpowiadascisle kolejnosci w RozUadach i w ankiecie zamieszczonej w Aneksie A. W nawiasach kwadratowych - zmienne rekodowane; w nawiasach okra_gtych ~ zmienne, kt6re wystapity tylko w badaniu ZMIENNA NAZWAZMIENNRT [WOJ] Wojew6dztwo [REGION] Makroregion zamieszkania (MIEJSC) RODZAJTWIELKOSC MIEJSCOWO$CI, WKTOREJ MIESZKA RES. VI WERSJA ANKIETY V5 V6 V7 V8 V9 DATA BADANIA CZY RESPONDENT BRAL UDZIAL W POPRZEDNIM BADANIU W1991R.? LICZBA OSOB BIORACYCH UDZIAL W BADANIU Z JEDNEGO GOSP. DOMOWEGO STOS. POKREW./POWINOW. RES. DOINNYCH OS6BZ GOS. DOM. BIORACYCH UDZIAL BADANIU. PffiRWSZA ODPOWTEDZ STOS. POKREW./POWINOW. RES. DOINNYCH OS6B Z GOS. DOM. BIORACYCH UDZIAL V10 BADANIU. DRUGA ODPOWIEDZ STOS. POKREW./POWINOW. RES. DO INNYCH OSOB Z GOS. DOM. BIORACYCH UDZIAL VII W V12 W V13 BADANIU. TRZECIA ODPOWIEDZ STOS. POKREW./POWINOW. RES. DOINNYCH OS6B Z GOS. DOM. BIORACYCH UDZIAL BADANIU. CZWARTA ODPOWIEDZ STOS. POKREW./POWTNOW. RES. DO INNYCH OS6B Z GOS. DOM. BIORACYCH UDZIAL BADANIU. PIATA ODPOWIEDZ STOS. POKREW./POWTNOW. RES. DO INNYCH OS6B Z GOS. DOM. BIORACYCH UDZIAL BADANIU. SZ6STA ODPOWIEDZ V14 SYMBOL ZRODLA UTRZYMANIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO V15 LICZBAOSOB ZAMIESZKUJACYCH W GOSPODARSTWTE DOMOWYM V16 SYMBOL RODZINY BIOLOGICZNEJ ISKZ101 Spo-reczna klasyfikacja zawodow OCCPOL] NPRAC] OCCP0L17] JSSBi 1 WIEK9 V20 Zawod res. wg 9 grup spoleczno-zawodowych Klasyfikacja niepracujacych wgv17 Grupaspofeczno-zawodowa Zawod res. wedlug Mi^dzynarodowej Wasyfikacji Zawodow ISCO-88 WTEK RESPONDENTA W 9 PRZEDZIALACH WIEKOWYCH P<FFi DOCH6 MTESIECZNY DOCHOD NA OSOB^ W GOSP. DOMOWYM RES.W 6 PRZEDZIALACH V22 WARUNKIMIESZKANIOWE - LICZBA POKOI V23 CZY RESPONDENT MA DZIECI? V24 ILE DZIECI MA RESESPONDENT? (BEZDZ) Dlaczego res. nie ma dzieci? V25 WIEK NAJMLoDSZEGO DZIECKA V26 WIEK DRUGIEGO NAJMLODSZEGO DZIECKA V27 WIEK TRZECIEGO NAJMLODSZEGO DZIECKA V28 WTEKCZWARTEGO NAJMLODSZEGO DZIECKA V29 WTEK NAJSTARSZEGO DZIECKA (NAJST9) WIEK NAJSTARSZEGO DZIECKA V30 CZY RESP. UTRZYMUJE SILNE WIEJZIZ KREWNYMI? V31 V32 V34 V35 V36 STAN CYWTLNY OD JAK DAWNA RES. ZYJE W OBECNYM STANIE CYWTLNYM? CZY WSPOLMALZONEK PRACUJE ZAWODOWO? SYTUAOA MATERIALNA RES. W MINIONYM ROKU JAK CZESTO RES. ODCZUWA RADOSC ZYCIA? V37 V38 JAK CZ^STO RES. MYSLI O TYM, CO SB5 Z NIMSTANIEPO SMIERCI? CZY RES. PRAGNIE WAZNEJ ZMIANY W SWOIM ZYCIU? [ZMIAN110] JAKEEJ ZMIANY PRAGNIE RES. W SWOIM ZYCIU? ODPOWTEDZ PIERWSZA. [ZMIAN210] JAKIEJ ZMIANY PRAGNIE RES. W SWOIM ZYCIU? ODPOWIEDZ DRUGA. [SENS113] CO NADAJE ZYCIU RES. WARTOSCI SENS? ODPOWIDZ PIERWSZA. [SENS213] CO NADAJE ZYCIU RES. WARTOSCISENS? ODPOWIEDZDRUGA VIII

11 [WPIEN] [WDZI] [WMAL] [WPRAC] [WPRZY] [WBOG] [WPOG] [WUCZ] [WSZAC] [WWOL] [WZDR] [WEDUK] [WCHAR] [WINNE] Pieni^dze jako warunek szczescia wg V43-V45 Dziecijako warunek szczescia wg V43-V45 Udane majzenslwo jako warunekszczescia wg V43-V45 Praca jako warunek szczescia wg V43-V45 Przyjaciele jako warunek szczescia wgv43-v45 Opatrznosc, Bogjako warunekszczescia wgv43-v45 Pogoda ducha, optymizm jako warunek szczescia wg V43-V45 UczciwoSdjakowarunek szczescia wg V43-V451 Zyczliwosc i szacunek otoczenia jako warunek szczescia wgv43-v45 WolnoSc" i swobodajako warunekszcze.s'cia wgv43-v45 Zdrowie jako warunek szczescia wg V43-V45 Wyksztfcenie jako warunek szczescia wg V43-V45 Silnycharakter jako warunekszczescia wgv43-v45 Inny warunek szczescia wgv43-v45 V46 CZY RES. PRZEZYL COS BARDZO BOLESNEGO W MINIONYM ROKU? [BOLES110] CO BARDZO BOLESNEGO PRZEZYL RES. W MINIONYM ROKU? PIERWSZA ODPOWTEDZ. [BOLES210] CO BARDZO BOLESNEGO PRZEZYL RES. W MINIONYM ROKU? DRUGA ODPOWIEDZ. V49 CZY RES. PRZEZYL CO$ BARDZO RADOSNEGO W MINIONYM ROKU? [RADOSllO] CO BARDZO RADOSNEGO WYDARZYLO SI W ZYCIU RES. W MINIONYM ROKU? ODPOWTEDZ PIERWSZA. [RADOS210] CO BARDZO RADOSNEGO WYDARZYLO SI W ZYCIU RES. W MINIONYM ROKU? ODPOWIEDZ DRUGA. V52 CZY RES. ANGAZUJE SE5 W AKTYWNOSC POZAZAWODOWA V53 WYKSZTALCENIE OJCA V54 CZY KT6RES Z DZIECI RES. POZOSTAJACYCH W DOMU RACUJE ZAWODOWO? V55 ILE DZIECI POZOSTAJACYCH W DOMU PRACUJE? [PPIEN] Brak pienjedzy jako powod nieszczescia wg V56-V58 [PDZI] Brak dzieci jako powod nieszczeicia wg V56-V58 [PMAL] [PPRACJ [PPRZY] [PBOG] [PPOG] [PUCZ] [PSZAC] [PWOL] Nieudane mafzenstwo jako pow6d nieszczescia wg V56-V58 Brakpracy jako pow6a nieszczescia wg V56-V58 Samotnosd jako powod nieszczescia wg V56-V58 2Aylos jako pow6d nieszczescia wg V56-V58 Brakperspektyw jako pow6d nieszczqscia wg V56-V58 Nieczyste sumienie jako pow6d nieszczqscia wg V56-V58 Wrogosc i brak szacunku otoczeniajako powod nieszczescia wg V56-V58 Brak wolnosci i swobody jako pow6d nieszczqscia wg V56-V58 [PZDR] Choroba jako pow6d nieszczqscia wg V56-V58 [PEDUK] Brak wykszticenia jako pow6d nieszczescia wg V56-V58 [PCHAR] S-raby charakter jako powod nieszczescia wg V56-V58 [PINNE] Inny pow6d nieszcze&ia wg V56-V58 V59 ILE RAZY W MTESIACU RES. CHODZI DO KOSCIOLA? V60 JAK CZ^STO RES. BYL TAKZALAMANY, ZE MYSLAL O SAMOB6JSTWTE? V61 CZY POLACY LUBIA NARZEKAC BEZ POWODU? V62 CZY RES. JEST SZCZEiLIWY? PRROWll JAKI ZDANIEMRES. PROCENT JEGO R6WIESNIK6W W POLSCE JEST SZCZE^LIWY? PRPOL11 JAKI ZDANIEMRES. PROCENT WSZYSTKICH POLAK6W JEST SZCZTiSLIWY? PRAM11 JAKI ZDANIEM RES. PROCENT AMERYKAN6W JEST SZCZEjLIWY? PRBUL11 JAKI ZDANIEM RES. PROCENT BULGAROW JEST SZCZFiSLIWY? V63 WYKSZTALCENIE RESPONDENTA V64 MIEJSCE ZATRUDNIENIA RESPONDENTA V65 OCENA ZYCIA NA SKALI 'WSPANIALE-OKROPNE' V66 DEPRESJAA V67 DEPRESJA B V68 DEPRESJA C V69 DEPRESJA D V70 DEPRESJA E V71 DEPRESJA F V72 DEPRESJA G V73 DEPRESJA H V74 DEPRESJA I V75 DEPRESJA J V76 DEPRESJA K V77 DEPRESJA L V78 DEPRESJA M V79 DEPRESJA N V80 DEPRESJA O V81 DEPRESJA P IX

12 V82 V83 V84 V85 V86 [DEP] V87 V88 V89 V90 DEPRESJAQ DEPRESJA R DEPRESJAS DEPRESJA T DEPRESJA U Wskaznik depresji w kwestionariuszu BDI WSPAROE SPOLECZNE: CZY JESTKTOS, KOMU RES.ZWTERZASIE Z KLOPOTOW? WSPARCIESPOLECZNE: CZY JESTKTOS, KTOROZUMIERES.? WSPARCIE SPOLECZNE: CZY JEST KTO$, GOT6W POMAGAeRES.? WSPARCIE SPOLECZNE: CZY JESTKTOS, KTOPODNOSI RES. NA DUCHU? [WSPARCIE] WSPARCffi SPOLECZNE (SUP1) CZYRF^.CZUJESmKOOLAl^IDARZONYZAUFANIEM? (SUP2) CZY RES. CZUJE SB3 OSAMOTNIONY, MIMO ZE TEGO NEE CHCE? V91 STRES SPOLECZNY: CZY NAJBLIZSZA OSOBA JEST NIEPRZYJEMNAIAGRESYWNA? V92 STRES SPOLECZNY: CZY NAJBLIZSZA OSOBAUTRUDNIA ZYCIE RES.? V93 STRES SPOLECZNY: CZY NAJBLIZSZA OSOBA NEJKARES. PRETENSJAMI? [UNDERM] STRES SPOLECZNY V94 CZY STALE DOCHODY ZASPOKAJAJA BEBZACE POTRZEBY? V9S CZY RES. OGRANICZA PORZEBY? V96 CZYRES.PODEJMUJEDODATKOWEPRACE? V97 CZY RES. KORZYSTA Z OSZCZELWOSCI? V98 CZY RES. ZACIAGA POZYCZKI? V99 CZY RES. KORZYSTA Z POMOCY KREWNYCH? V100 CZYRES. KORZYSTAZ POMOCYKO$CIOLA? V101 CZY RES. KORZYSTA Z POMOCY OPBEKISPOLECZNEJ? V102 CZY RES. UCIEKA SIF,DO INNYCH SPOSOB6W RADZENIASOBIE? V103 CZY W POLSCE WYPADA MOWlC GLO^NO O SWOIM SZCZElSCIU V104 CZYRES.MASTALEGOPARTNERAZYaOWEGO? PRZYJ12 ILEOS6BZALICZARES.DOGRONASWOICHPRZYJACI6L? V106 OCENA MATERIALNEGO POZIOMU WLASNEGO ZYCIA V107 CZY OBECNY POZIOM MATERIALLY ODPOWIADA ASPIRACJOM RES.? V108 POZIOM MATERIALNY RES. W STOS. DO POZIOMU INNYCH LUDZIWTYM SAMYM WBEKUITEJ SAMEJ PLCI. V109 V110 Vlll V112 V113 CZY OBECNY POZIOM MATERIALNY RES. ODPOWIADATEMU NA CO RES. ZASLUGUJE? W JAKIM STOPNIU OBECNE WARUNKI MATERIALNE RES. ZASPOKAJAJA JEGO POTRZEBY? OBECNEWARUNKI MATERIALNE RES.W POWR6WNANIU Z JEGOOCZEKTWANIAMI SPRZED3LAT SPODZIEWANE ZA 5 LATWARUNKI MATERIALNE RES.W POR6WNANIU Z OBECNYMI OBECNEWARUNKI MATERIALNE RES.W POROWNANIU DO NAJLEPSZEGO OKRESUW JEGO ZYCIU OCENA R6ZNICY MB^DZY TYM CO RES. CHOALBYMffiC A TYM CO MA (CHMA) (TERPRZY) OCENAR6zMC^MIEDZYTYMCORES.MATERAZATYMCOMIALW MEDALEKTEJ PRZESZLOSCI (jainnir) 0(^nar6zmcymie:dzytymcomajainniatymcomares. (TERZA) OCENA R6zMCY MEEJDZY TYM CO RES. MA NADZTEJE OSIAGNA^ W CIAGU 5LAT A TYMCOMATERAZ (POWMA) OCENA ROZNICY MI%DZY TYM CO RE. MA A TYM CO POWINIEN MTEC (PODWYZ) CZY RES. SPODZTEWA SB} PODWYZEK CENW NAJBLIZSZEJ PRZYSZLOSCI? (PODWYZ) CZY RES. SPODZTEWA SEE PODWYZEK CEN W NAJBLIZSZEJ PRZYSZLOSCI? (PODWYZ116) PODWYZEK NAJAKIEDOBRA RES. SB3 SPODZTEWA W NAJBLIZSZEJ PRZYSZLOSCI? ODPOWBEDZ PIERWSZA. (PODWYZ214) PODWYZEKNAJAKIEDOBRA RES. SI^ SPODZTEWAW NAJBLIZSZEJ PRZYSZLOSCI? ODPOWIEDZ DRUGA (MCI) 'NIGDY NIEWAHAMSIF, PRZYJScZ POMOCA KOMU$ ZNAJDUJACEMU SEg W KLOPOTACH, (MC2) 'BYWALO, ZE ZAZDROSCILEM INNYMICH SZCZEiUWEGO LOSU' (MC3) (MC4) 'PRAWTE NIGDY NIE ODCZUWAM OCHOTY NAGADANIA KOMUS' 'BYLYWYPADKL, ZE OSZUKALEM KOGO$'

13 (MC5) 'CZASAMI ODP-LACAM PI^KNYM ZA NADOBNE, ZAMIAST WYBACZY^ CZY ZAPOMNTE^' (MC6) 'JEZELI CZEGO$ NIEWTEM, TO PRZYZNAJE. SIE, DO TEGO BEZ OPORIF (MC7) 'JESTEM GRZECZNY(A), NAWET W STOSUNKU DO LUDZI NffiUPRZEJMYCH' V114 CZYRES.MAKONKRETNE CELE, DOKT6RYCH USB.NIE DAZY? [CELE110] JAKIESA CELE, DO KT6RYCH RES. DAZY? PIERWSZA ODPOWIEDZ [CELE210] JAKTE SA CELE, DO KT6RYCH RES. DAZY? DRUGA ODPOWIEDZ V117 CZY W BIEZACYM ROKU RES. PRZEBYWAL W SZPITALU? V118 OCENA OBECNEGO ZYCIA NA DRABIME CANTRTLA V119 OCENA ZYCIA SPRZED 5 LAT NA DRABINIE CANTRILA VT20 OCENA ZYCIA ZA 5 LAT NA DRABINIE CANTRILA (CANBAD) OCENA ZYCIA W NAJGORSZYM TYGODNIU W MINIONYM ROKU NA DRABINIE (CANGOOD) CANTRDLA OCENA ZYCIA W NAJLEPSZYM TYGODNIU W MINIONYM ROKU NA DRABINIE CANTRILA V121 POR6WNANBE PRAWDOPODOBIENSTWA: PADNEgCBE OFIARAWLAMANIA V122 POR6WNANEE PRAWDOPODOBIENSTWA: ZOSTANIE ALKOHOLIKIEM V123 POR6WNAME PRAWDOPODOBIENSTWA: ZNALEZBENIE SIE, WWB^ZIENTU V124 POR6WNANIE PRAWDOPODOBffiNSTWA: PODJFiCffi PR6BY SAMOBOJCZEJ V125 POR6WNANTE PRAWDOPODOBIENSTWA: ROZWOD PO KELKU LATACH MALZENSTWA V126 POR6WNANEE PRAWDOPODOBIENSTWA: WYRZUCENIE Z PRACY V127 POR6WNANIE PRAWDOPODOBIENSTWA: KOMECZNOSc PODJECIA NIEATRAKCYJNEJ PRACY V128 POR6WNANIE PRAWDOPODOBIENSTWA: ZACHOROWANEE NA RAKA V129 POR6WNANIE PRAWDOPODOBIENSTWA: DOZNANIE ATAKU SERCA V130 POR6WNANIE PRAWDOPODOBIENSTWA: POPADME,CIE W UB6STWO V131 POROWNANIE PRAWDOPODOBIENSTWA: ZARAZENIE SIE, CHOROBA WENERYCZNA V132 POR6WNANIE PRAWDOPODOBIENSTWA: ZATRUCIE POKARMEM V133 POR6WNANTE PRAWDOPODOBIENSTWA: ZALAMANTE NERWOWE V134 POR6WNANEE PRAWDOPODOBIENSTWA: ZARAZENffi SIE, ATOSEM [WEIN4] Nierealistyczny optymizm V135 V136 V137 V138 V139 V140 V141 V142 V143 V144 V145 V146 V147 V148 V149 V150 V151 V152 V153 PRAGNLENTE ZYCIA ZADOWOLENIE ZE STOSUNK6W Z NAJBLIZSZYMIW RODZIME ZADOWOLENIE Z SYTUACJIFINANSOWEJ WLASNEJ RODZTNY ZADOWOLENIE ZESTOSUNK6W Z KOLEGAMI (GRUPA PRZYJACI6L) ZADOWOLENIE ZE STANU SWOJEGO ZDROWIA ZADOWOLENIE ZE SWOICH OSIAGME,C ZYCIOWYCH ZADOWOLENIE Z SYTUACJI W KRAJU ZADOWOLENIE Z WARUNK6W MEESZKANIOWYCH ZADOWOLENIE Z MIEJSCOWO$CI ZAMIESZKANIA ZADOWOLENIE Z POZIOMUDOSTE,PNYCH D6BRI USLUG ZADOWOLENIE Z PERSPEKTYW NA PRZYSZLOS6 ZADOWOLENIE Z ZYCIA SEKSUALNEGO ZADOWOLENIE ZE SWEGO WYKSZTALCENIA ZADOWOLENIE ZE SPOSOBU SPETJZANIA WOLNEGO CZASU ZADOWOLENIE Z NORM MORALNYCH PANUJACYCH W OTOCZENIU ZADOWOLENIE Z PRACY ZADOWOLENIE Z DZBECI ZADOWOLENIE Z MALZENSTWA CZY POWIEJKSZANIE PRZYJEMNOSCI JEST NAJWAZNIEJSZYM WARUNKIEM SZCZESCIA? V154 CZY MINIONY ROK NALEZAL W ZYCIU RES. DO UDANYCH? V155 POCZUCIE BEZNADZIEJNOSCI 1 V156 POCZUCIE BEZNADZIEJNOSCI 2 V157 POCZUCIE BEZNADZEEJNOSCI 3 V158 POCZUCIE BEZNADZBHJNOSCI 4 V159 POCZUCIE BEZNADZIEJNOSCI 5 V160 POCZUCIE BEZNADZIEJNOSCI 6 V161 POCZUCIE BEZNADZIEJNOSCI 7 XI

14 V162 V163 VIM V165 V166 V167 V168 V169 V170 V171 V172 V173 V174 [BECK] V17S V176 V177 V178 V179 V180 V181 V182 V183 [V184D] [V185D] [V186D] [V187D] [V188D] [V189D] [V190D] [V191D] [V192D] [V193D] POCZUCffiBEZNADZEEJNOSa 8 POCZUCEEBEZNADZIEJNO^a 9 POCZUCIE BEZNADZTEJNOSCI10 POCZUCIE BEZNADZEEJNO$CI 11 POCZUCEB BEZNADZEEJNOSCI 12 POCZUGLE BEZNADZTEJNO^a 13 POCZUCIE BEZNADZTEJNOSa 14 POCZUCDB BEZNADZEEJNOSCI15 POCZUCIE BEZNADZTEJNOSCI 16 POCZUCIE BEZNADZTEJNOSCI17 POCZUCIE BEZNADZIEJNOSCI 18 POCZUCEE BEZNADZTEJNOSa19 POCZUCIE BEZNADZEEJNOSCI20 Wskaznik poczucia beznadziejno&i Wydarzenia minionego roku: CHOROBA WLASNA Wydarzenia minionego roku: SZPrrALWZWIAZKUZWYPADKBEM Wydarzenia minionego roku: PORADA U PSYCHOLOGA/PSYCHIATRY Wydarzenia minionego roku: NADUZYWAME ALKOHOLU Wydarzenia minionego roku: BRANEE NARKOTYK6W Wydarzenia minionegoroku: CHOROBA BLISKTEGO Wydarzenia minionego roku: $MBER BLISKTEGO Wydarzenia minionego roku: KTOZMARL? Wydarzenia minionegoroku: PODJE,CIE NOWEJ PRACY Wydarzenia minionego roku: UTRATA PRACY Wydarzenia minionego roku: BRAKPRACYPOSZKOLE Wydarzenia minionego roku: PRZEMESEBME NA GORSZE STANOWISKO Wydarzenia minionego roku: AWANS ZAWODOWY OMBNAL RES. Wydarzenia minionego roku: AWANSOWANEE Wydarzenia minionegoroku: POWAZNE PROBLEMY Z SZEFEM Wydarzenia minionegoroku: OTWORZENEEWLASNEGOINTERESU Wydarzenia minionegoroku: STRATA PEEMEJDZY W BNTERESACH Wydarzenia minionego roku: PODJECEE PRACY NEEZGODNEJ Z KWAUFEKACJAMI Wydarzenia minionego roku: BLISKA OSOBA STRACELA PRAOg V194 Wydarzenia minionegoroku: KTO STRACIL PRACE,? V195 Wydarzenia minionegoroku: POGORSZENEE SEgSYTUACJI FINANSOWEJ V196 Wydarzenia minionego roku: KORZYSTANEEZ POMOC RODZEMY V197 Wydarzenia minionego roku: ZASTAwTENEE/SPRZEDAZ RZECZY WARTO$CIOWYCH [V198D] Wydarzenia minionego roku: NEEMOZNO$ WYWIAZANIA SE5 Z ZDOBOWIAZA& FINANSOWYCH [V199D] Wydarzenia minionego roku: BRAK PB3NE5DZY NA PLACEME STALYCH SWIADCZEN V200 V201 Wydarzenia minionego roku: BRAXPIFJ^DZYNAJEDZENEE,UBRANBELUBLECZENIE Wydarzenia minionego roku: BEZDOMNOSC [V202D] Wydarzenia minionego roku: POWAZNE PROBLEMY Z PARTNEREM [V203D] Wydarzenia minionego roku: ROZSTANffiZ PARTNEREM [V204D] Wydarzenia minionegoroku: SEPARACJA [V205D] Wydarzenia minionego roku: ROZWOD V2G6 Wydarzenia mmionego roku: OZENEK [V207D] Wydarzenia minionego roku: POWAZNE PROBLEMY Z PRZYJAGLELEM V208 Wydarzenia mmionegoroku: ZERWANEE Z NAJBLIZSZA RODZTNA [V209D] Wydarzenia minionego roku: ROZW6D RODZIC6W V210 Wydarzenia minionego roku: OFIARA KRADZEBZY V211 Wydarzenia mmionego roku: OFIARANAPADUIPOBICIA V212 Wydarzenia minionegoroku: OFIARA WLAMANIA DO DOMU V213 Wydarzenia minionegoroku: OSKAJRZENEEOCZYNKARALNY V214 Wydarzenia minionegoroku: ARESZTOWANEE V215 Wydarzenia mmionego roku: BYCIE ZASKARZONYM W SPRAWEE CYWELNEJ V216 Wydarzenia minionego roku: KLOPOTY Z PRAWEM BLISKBEJ OSOBY V217 Wydarzenia minionego roku: OFIARA DYSKRYMDNACJI V218 Wydarzenia minionegoroku: NOWE MEESZKANIE XII

15 [V219D] Wydarzenia minionego roku: WYPROWADZENIE SEE, OD RODZLNY V220 Wydarzenia minionego roku: ZNISZCZENDS MBSSZKANIA/DOMU V221 Wydarzenia minionego roku: REMONT MB3SZKANIA/DOMU [V222D] Wydarzenia minionego roku: KLOPOTYZ WLA^aCBELEM BUDYNKU V223 CZY WZROSLY OSTANIO DOCHODY RES. Z PRACY? [WZROST] Z JAKIEGO TYTULU WZROSLY DOCHODY RES. Z PRACY? V227 CZY RES. OBAWIA SIE. UTRATY PRACY? V228 Z JAKIEGO POWODU RES. NEE PRACUJE? PIERWSZA ODPOWEED2 V229 Z JAKD2GO POWODU RES. NEE PRACUJE? DRUGA ODPOwTED V230 CZY ROKTEMU RES. PRACOWA? (ZASILEK) CZYRES. OTRZYMUJE ZASItEK DLA BEZROBOTNYCH? CZASBEZR (OCZEKIW) V233 V234 JAK DLUGO RES. JEST BEZROBOTNY? JAK DLUGO RES. PRZEWTDUJE OCZEKIWAC NA PRACE,, KT6RA GO ZADOWOU? CZY RES. JEST ZAREJESTROWANY JAKO BEZROBOTNYW REJONOWYM BIURZE PRACY? CZY RES. OTRZYMAL Z RBP PROPOZYCJE PRACY? V235 DJEBYLOTYCHPROPOZYCJI? (ODMOWA) DLACZEGO RES. NIE SKORZYSTAL Z PROPOZYCJI PRACY Z RBP? (POSZUK) CZY PRZED ZAREJESTROWANEEM W RBP RES. POSZUKIWAL PRACY? (OBECNIE) CZY OBECNIE RES. POSZUKUJE PRACY NA WLASNA REJKEl? (ZMZAWODU) CZY RES. JEST ZAINTERESOWANY ZMIANA ZAWODU? (WLASNA) CZY RES. JEST 2^\INTERESOWANY ROZPOCZE,CIEM WLASNEJ DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ? V236 CZYW OKRESIE BEZROBOCIA RES. PODEJMOWAL JAKB3$ ZAROBKOWE PRACE DORYWCZE? V237 JAKA POWINNA BYC PLACAZA OFEROWANA PRACE,? (PRACJAK) JAKA PRACA BARDZIEJ BY RES. ODPOWIADALA? (POROW) CZY PRZYSZLA PRACA POWINNA PRZYPOMTNAC PODWSZYSTKIMI WZGLEjDAMI POPRZEDNIA? (CZYMROZ) CZYM PRZYSZLA PRACA MOZE SIE, R6zm OD POPRZEDNIEJ? CZASTRW V239 V240 V241 V242 CZASTRWANIA BADANIA POGODAW CZASIE BADANIA SPOS6B REALIZACJI BADANIA POSTAWAWOBEC BADANIA ROZUMBENEE PYTAN ANKIETY V243 CZY BYLYW ANKDBCIE PYTANIA,KT6RE SPRAWILY RES. SZCZEG6LNA TRUDNO$6? [TRUDNE] KT6RE Z PYTAN SPRAWILY RES.SZCZEG6LNA TRUDNO$? XIII

16 ROZKLADY ODPOWIEDZI I WSKAZNIKI RZETELNOSCI ZMIENNYCH WIELOPYTANIOWYCH

17 [WOJ] Wojew6dztwo Wta&iwy Skumul. Los6b % % Odoowiedz Wta&iwy Skumul. Los6b % % Warazawskie Blalskbpodlaskie Bialostockie Bielskie Bydgoskle Ghe-hnskie Ciechanowskie Czestochowskie Bbl^skle GdarisWe GorzowsWe Jeleniog6rskie Kaliskie Katowickie Kieleckie Koniriskie Koszalirtskle Krakow8kie Kro&iieriskie Legnlckie Leszczyrtskie Lubeiskie tomzynskfe Wdzkie Nowosadeckie Olsztyrtskie Opolskie Ostrolgckle Pilskie Rotrowskie Ptockie Poznariskle Przemyskie Radomskie Rzeszowskie Siedleckie Sieradzkie Sklernlewickie SJupskie Suwalskie Szczeciriskie Tamobrzeskie TamowsWe Toruriskie Wa-rbrzyskie Wroorawskie Wroctewskie Zamojskie Ziolonogdrskie WJ-aSciwe przypadki 4223 Brakuja,ce przypadki 0 WJafciwe przypadki 3449 Brakufcca przypadki 0

18 [REGION) Makroregion zamieszkaoia ClWAGI: Przynazwie makroregionu podano w nawiasie numery wojew6dztw z powyzszej (isty. Wtasciwy Skumul. Losob % % Wfasciwy Skumul. Odoowied* Losob % % Centrainy (1,7,24,30,31, ,37,38) Wlelkopolski (5,13,16,29,32, ,46) 6la.sk! (4,8,14,27) Zachodni (11,12,20,21, ,49) Pomorski (9,10,17,39,41) P6Jnocno-wschodni (3,23,26, ,40) Wschodni (2,6,22,36,48) Matopolski (15,18,19,25,33, ,42,43) WJasciwe przypadki 4223 Brakuja.ce przypadki ;i 0 sciwe przypadki 3449 Brakuja.ce przypadki 0 (MIEJSC) RODZAJ I WIELKO& MIEJSCOWOSCI, W KTOREJ MIESZKA RES. WJasciwy Skumul. Los6b % % Odpowledz Miasto 100 lub wiecej tys. Miasto tys. Miasto ponizej 20 tys. Wies Wtaiciwe przypadki 4197 Brakuja.ce przypadki 26 VI WERSJAANKTETY UWAGkWereje riznity sis kolejnoscia. pytan. Poszczeg6lne wersje z nieodpowiadaja. sobiezardwno ze wzgledu na zawartos6, jak i ukiad ankiety. Wlaiciwy Skumul. Wtasclwy Skumul. Los6b % % Odpowiedf Los6b % % WJasclwe przypadki 4223 Brakuja.ce przypadki 0 Wrasciwe przypadki 3448 Brakuja.ce przypadki 1

19 VS UWAGl: DATA BADANIA Data badania sktada siez czterocyfrowego symbolu, w kt6rym dwie pierwsze cyfry oznaczaia dzlert miesla,ca, a dwie kolejne- numer mieslapa Wtasciwy Odpowiedi Los6b % Skumul. % Wfasciwe przypadki 3434 Brakujace przypadki 15 V6 CZY RESPONDENT BRAL UDZIAL W POPRZEDNIM BADANIU W1991R.? Wtasciwy Skumul. Odpowledz Losob % % Tak Nie Wtasciwe przypadki 3422 Brakuja.ce przypadki 28 V7 LICZBA OSOB BIORACYCHUDZIALW BADANIU Z JEDNEGO GOSP. DOMOWEGO Wtasciwy Skumul. Losob % % i> Odpowiedi Jedna osoba Dwie osoby Trzyosoby Cztery osoby Pie6os6b Szescosob Siedem WJasdwy Skumul. Losob % _% Wtasciwe przypadki 4221 Brakujace przypadki 2 Wtasciwe przypadki 3376 Brakuja.ce przypadki 73

20 V8 STOS. POKREW./POWINOW. RES. DO INNYCH OSOB Z GOS. DOM. BIORACYCH UDZIALW BADANIU. PIERWSZA ODPOWTEDZ Wtasciwy Skumul. Wtasciwy Skumul. Losot) % % Odoowiedz Losob % % Majz/zona Matka/ojciec/macocha/ojczym Corka/syn Brat/siostra Dziadek/babka TeSc/tesciowa Zi c/synowa Pasierb/pasierbica Wnuczek/wnuozka Szwagier/azwagierka Stryj/stryjenka Wuj/wujenka/ciotka Kuzyn/kuzynka Innykrewny Niespokrewniony Wtasciwe przypadki 3733 Brakuja.ce przypadki 491 Wtasciwe przypadki 3037 Brakuja.ce przypadki 413 V9 STOS. POKREW/POWINOW. RES. DO INNYCH OSOB Z GOS. BADANIU. DRUGA ODPOWIEDZ Wtasciwy Skumul. Losob % % DOM. BIORACYCH UDZIAL W Wtasciwy Skumul. Odoowiectt Losob % % Ma.z/zona Matka/ojciec/macocha/ojczym Corka/syn Brat/siostra Dziadek/babka Te c/tesciowa Z 6/synowa Pasierb/pasierbica Wnuczek/wnuczka Szwagier/szwagierka Stryj/stryjenka Wuj/wujenka/ciotka Kuzyn/kuzynka innykrewny Niespokrewniony Wtasciwe przypadki 1534 Brakuja.ce przypadki 2689 Wtasciwe przypadki 1254 Brakujace przypadki

ZADOWOLENIE Z ZYCIA WSRÓD POLAKÓW POD KONIEC XX WIEKU

ZADOWOLENIE Z ZYCIA WSRÓD POLAKÓW POD KONIEC XX WIEKU ZADOWOLENIE Z ZYCIA WSRÓD POLAKÓW POD KONIEC XX WIEKU Warszawa, wrzesien 1999 Cztery piate Polaków (80%) uwaza, ze ich zycie dobrze sie ulozylo, tylko co siódmy (14%) ocenia, ze mu sie nie udalo. Tych,

Bardziej szczegółowo

Polacy o ślubach i weselach

Polacy o ślubach i weselach K.052/12 Polacy o ślubach i weselach Warszawa, sierpień 2012 roku Zwolenników poglądu, że pary po ślubie są szczęśliwsze od par, które żyją bez ślubu, jest znacznie mniej niż osób, które nie wierzą w ślub

Bardziej szczegółowo

Prezenty i wydatki świąteczne

Prezenty i wydatki świąteczne K.76/08 Prezenty i wydatki świąteczne Warszawa, grudzień 2008 r. Zdecydowana większość Polaków (85%) planuje w tym roku obdarować swoich najbliŝszych upominkami z okazji Świąt BoŜego Narodzenia. Większość

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI PROJEKTU BADAWCZEGO:

RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI PROJEKTU BADAWCZEGO: JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW W CZASIE ZMIANY SPOŁECZNEJ 11-17 RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI PROJEKTU BADAWCZEGO: ZWIĄZEK MIĘDZY OBIEKTYWNYMI I SUBIEKTYWNYMI WSKAŹNIKAMI JAKOŚCI ŻYCIA W OKRESIE TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zainteresowanie Polaków. powszechnymi swiadectwami udzialowymi

Zainteresowanie Polaków. powszechnymi swiadectwami udzialowymi Zainteresowanie Polaków powszechnymi swiadectwami udzialowymi * 96% spoleczenstwa, uprawnionego do zakupu, nabylo powszechne swiadectwa udzialowe. * Dwie piate Polaków sprzedalo juz swoje powszechne swiadectwa

Bardziej szczegółowo

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE?

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? Warszawa, październik 2000! Większość, niecałe trzy piąte (57%), Polaków twierdzi, że zna jakiś język obcy. Do braku umiejętności porozumienia się w innym języku niż ojczysty przyznaje

Bardziej szczegółowo

ZYCIE KULTURALNE POLAKÓW

ZYCIE KULTURALNE POLAKÓW ZYCIE KULTURALNE POLAKÓW Gazety codzienne regularnie czyta prawie jedna trzecia badanych Polowa Polaków (53%) nie kupila, a prawie dwie piate (38%) nie przeczytalo w ciagu ostatniego roku zadnej ksiazki.

Bardziej szczegółowo

Bilans Kapitału Ludzkiego. Wszystko zostaje w rodzinie?

Bilans Kapitału Ludzkiego. Wszystko zostaje w rodzinie? 2015 Bilans Kapitału Ludzkiego Bilans Kapitału Ludzkiego Wszystko zostaje w rodzinie? o rynku pracy z perspektywy stanu cywilnego i nie tylko Krzysztof Kasparek Warszawa 28.04.2015r. Plan wystąpienia 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Informacja o badaniu Badanie na temat preferencji Polaków dotyczących płci osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami oraz ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

POLACY O SOBIE, DZIECIACH I MLODZIEZY

POLACY O SOBIE, DZIECIACH I MLODZIEZY POLACY O SOBIE, DZIECIACH I MLODZIEZY Warszawa, maj 1998 Osrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o. Polacy o sobie, dzieciach i mlodziezy 9 12 maja 98 Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz

Bardziej szczegółowo

WIELKA ORKIESTRA SWIATECZNEJ POMOCY

WIELKA ORKIESTRA SWIATECZNEJ POMOCY WIELKA ORKIESTRA SWIATECZNEJ POMOCY Warszawa, styczen 1998 OBOP Sp. z o.o., ul. Dereniowa 11, 02-776 Warszawa, tel. (0-22) 644 99 73, 648 20 44-46, fax 644 99 47, obop@obop.com.pl, www.obop.com.pl Osrodek

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE KOBIET W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Agnieszka Cybulska Michał Feliksiak. Warszawa, listopad 2010

BEZROBOCIE KOBIET W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Agnieszka Cybulska Michał Feliksiak. Warszawa, listopad 2010 BEZROBOCIE KOBIET W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Warszawa, listopad 2010 Agnieszka Cybulska Michał Feliksiak 1 Bezrobotne według definicji bezrobocia Odsetek wśród ogółu badanych: 13 9 7 N = 378 N = 263 N

Bardziej szczegółowo

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA?

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? Warszawa, maj 2001 roku Zdecydowana większość respondentów (97%) nie ma broni palnej. Zaledwie co setny Polak przyznaje, że posiada pistolet. Co pięćdziesiąty

Bardziej szczegółowo

KOCHA SIE RAZ?... Warszawa, luty 2001

KOCHA SIE RAZ?... Warszawa, luty 2001 KOCHA SIE RAZ?... Warszawa, luty 2001 W milosc od pierwszego wejrzenia wierzy ponad polowa (55%) Polaków. Ponad jedna trzecia (35%) naszego spoleczenstwa jest jednak przekonana, ze w ten sposób nie mozna

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE SPOLECZENSTWA DO UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

PRZYGOTOWANIE SPOLECZENSTWA DO UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZYGOTOWANIE SPOLECZENSTWA DO UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY Niemal powszechna jest w naszym spoleczenstwie gotowosc niesienia pierwszej pomocy ratujacej zycie - 90% osób sklonnych jest udzielic jej, gdyby

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

PRZED WIZYTA PAPIEZA W POLSCE

PRZED WIZYTA PAPIEZA W POLSCE PRZED WIZYTA PAPIEZA W POLSCE Warszawa, maj 1999 Czerwcowa wizyta Papieza w Polsce budzi duze zainteresowanie spoleczne. Ponad jedna trzecia (36%) Polaków stwierdza, ze bardzo sie nia interesuje, specjalnie

Bardziej szczegółowo

DERMOKOSMETYKI. Wyniki badania TNS OBOP dla DOZ.pl. Warszawa, luty 2012 roku

DERMOKOSMETYKI. Wyniki badania TNS OBOP dla DOZ.pl. Warszawa, luty 2012 roku K.012/12 DERMOKOSMETYKI Wyniki badania TNS OBOP dla DOZ.pl Warszawa, luty 2012 roku Dermokosmetyki dla siebie kupuje co piąty Polak (20%) 12% mężczyzn i 27% kobiet. Podstawowe przyczyny kupowania dermokosmetyków

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA MATERIALNA POLAKÓW JAKA JEST? JAKA BĘDZIE?

SYTUACJA MATERIALNA POLAKÓW JAKA JEST? JAKA BĘDZIE? SYTUACJA MATERIALNA POLAKÓW JAKA JEST? JAKA BĘDZIE? Warszawa, marzec 2003 Niemal dwóm piątym Polaków pieniędzy nie starcza na opłacanie podstawowych świadczeń większości z nich co prawda tylko od czasu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do badań społecznych

ANKIETA do badań społecznych ANKIETA do badań społecznych 1. Jakie problemy społeczne uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie Państwa gminy? (prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) Ubóstwo, niewydolność materialna rodziny

Bardziej szczegółowo

Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzedzie Pracy w Nidzicy w koncu 2008 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2009.

Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzedzie Pracy w Nidzicy w koncu 2008 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2009. Powiatowy Urzad Pracy w Nidzicy Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzedzie Pracy w Nidzicy w koncu 2008 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2009. ( II czesc"rankingu zawodów deficytowych i nadwyzkowych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe)

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe) Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Demografia Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa, 4 listopada 2008 Najważniejsze rodzaje badań Typy badań Podział wg celu badawczego Badania eksploracyjne

Bardziej szczegółowo

Wpływ posiadania dzieci na poczucie szczęścia. Anna Baranowska-Rataj & Anna Matysiak Instytut Statystyki i Demografii SGH

Wpływ posiadania dzieci na poczucie szczęścia. Anna Baranowska-Rataj & Anna Matysiak Instytut Statystyki i Demografii SGH Wpływ posiadania dzieci na poczucie szczęścia. Anna Baranowska-Rataj & Anna Matysiak Instytut Statystyki i Demografii Konferencja Społeczna granica wzrostu gospodarczego. Przyczynek do ekonomii szczęścia.

Bardziej szczegółowo

1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa

1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 9 1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 1.1. Wprowadzenie do badań, metoda i materiał badawczy Badania zrealizowane zostały w maju i czerwcu

Bardziej szczegółowo

UCHODZCY W SWIADOMOSCI SPOLECZNEJ

UCHODZCY W SWIADOMOSCI SPOLECZNEJ UCHODZCY W SWIADOMOSCI SPOLECZNEJ Jedna trzecia Polaków (33%) twierdzi, ze slyszala o obchodzonym niedawno w Polsce Dniu Uchodzcy. Prawie jedna piata respondentów (18%) deklaruje, ze spotkala sie z informacjami

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań i odpowiedzi związanych z nowym okresem zasiłkowym i nową wersja Amazis2 świadczenia rodzinne.

Zestaw pytań i odpowiedzi związanych z nowym okresem zasiłkowym i nową wersja Amazis2 świadczenia rodzinne. Zestaw pytań i odpowiedzi związanych z nowym okresem zasiłkowym i nową wersja Amazis2 świadczenia rodzinne. Pytanie 1. Program źle przelicza dochód netto. Kwota netto wyliczona przez program jest niższa

Bardziej szczegółowo

CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ?

CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ? CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ? Warszawa, październik 2000 Największym zainteresowaniem Polaków cieszą się trzy rodzaje kursów postawieni wobec możliwości skorzystania z jednego szkolenia badani najczęściej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Data: CZERWIEC 2008 Przygotowanie: Agata Jackowska POPT-1.4-2007-19 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla

FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla Data: Lipiec 2007 Przygotowanie: Agata Jackowska POPT-1.4-2006-40 WPROWADZENIE Główne cele badania Struktura badania i próba GŁÓWNE CELE BADANIA

Bardziej szczegółowo

Tresc tej ulotki jest dost1epna w innych j1ezykach lub innym formacie. Po szczeg61y nalefy si1e skontaktowac z organizacjq VIA.

Tresc tej ulotki jest dost1epna w innych j1ezykach lub innym formacie. Po szczeg61y nalefy si1e skontaktowac z organizacjq VIA. Page 1 VIA -Informacja i Porada dla Ofiar Przest1epstw PORADA dla ofiar przemocy domowej Tresc tej ulotki jest dost1epna w innych j1ezykach lub innym formacie. Po szczeg61y nalefy si1e skontaktowac z organizacjq

Bardziej szczegółowo

JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH?

JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? Warszawa, październik 2000! Prawie jedna czwarta (23%) Polaków deklaruje, że obecnie uczy się lub w najbliższym czasie zamierza uczyć się języka obcego, przy tym 16%

Bardziej szczegółowo

POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU

POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU Warszawa, luty 2001 roku Niemal wszyscy (94%) badani słyszeli o Święcie Zakochanych. Poziom znajomości Walentynek nie zmienił się od trzech lat. Nieco ponad połowa (52%)

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Sytuacja zawodowa Polaków NR 147/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Sytuacja zawodowa Polaków NR 147/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 147/2015 ISSN 2353-5822 Sytuacja zawodowa Polaków Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

WIZYTA PAPIEZA W POLSCE - SPOLECZNE OCZEKIWANIA I OPINIE O JEJ WPLYWIE NA ZYCIE PUBLICZNE W POLSCE

WIZYTA PAPIEZA W POLSCE - SPOLECZNE OCZEKIWANIA I OPINIE O JEJ WPLYWIE NA ZYCIE PUBLICZNE W POLSCE WIZYTA PAPIEZA W POLSCE - SPOLECZNE OCZEKIWANIA I OPINIE O JEJ WPLYWIE NA ZYCIE PUBLICZNE W POLSCE Warszawa, czerwiec 1999 Pielgrzymka Jana Pawla II do Polski zdominowala wszystkie wydarzenia przedstawiane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 WPŁYW REFORMY OFE NA OSZCZĘDZANIE W III FILARZE

Warszawa, Maj 2014 WPŁYW REFORMY OFE NA OSZCZĘDZANIE W III FILARZE Warszawa, Maj 2014 WPŁYW REFORMY OFE NA OSZCZĘDZANIE W III FILARZE Informacja o badaniu Badanie na temat zamiaru indywidualnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru po istotnej zmianie roli OFE

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Data: LIPIEC 2011 Przygotowanie: Katarzyna Bednarek POPT.03.03.00-00-078/09 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Szanowni Panstwo, Prezes Glównego Urzedu Statystycznego. JózefOlenski Warszawa, sierpien 2010 r.

Szanowni Panstwo, Prezes Glównego Urzedu Statystycznego. JózefOlenski Warszawa, sierpien 2010 r. Prezes Glównego Urzedu Statystycznego JózefOlenski Warszawa, sierpien 2010 r Szanowni Panstwo, W roku 2010 we wszystkich krajach Unii Europejskiej (UE) sa przeprowadzane powszechne spisy rolne Równiez

Bardziej szczegółowo

OPINIE O WPLYWIE TELEWIZJI I INNYCH INSTYTUCJI NA MLODZIEZ

OPINIE O WPLYWIE TELEWIZJI I INNYCH INSTYTUCJI NA MLODZIEZ OPINIE O WPLYWIE TELEWIZJI I INNYCH INSTYTUCJI NA MLODZIEZ Trzy piate Polaków (61%) twierdzi, ze telewizja jest instytucja, która ma najwiekszy wplyw na mlodziez Najlepszy wplyw na mlodziez - zdaniem 69%

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu

Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu w świetle Raportu dr Dominik Batorski Uniwersytet Warszawski 1 Plan wystąpienia 1. Badania Porównanie województwa Mazowieckiego z innymi województwami Zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

Źródła i sposoby pozyskiwania danych statystycznych a Inteligencja Rynku Pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 17.06.2015r.

Źródła i sposoby pozyskiwania danych statystycznych a Inteligencja Rynku Pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 17.06.2015r. Źródła i sposoby pozyskiwania danych statystycznych a Inteligencja Rynku Pracy 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 17.06.2015r., Plan prezentacji Inteligentny Rynek Pracy Dane, informacje i bazy GUS

Bardziej szczegółowo

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ 1. Polityk roku 2003 w Polsce i na Świecie. Badanie CBOS 1. Wyjaśnij kim są poszczególne osoby wymienione w sondażu; 2. Jakie wydarzenia sprawiły,

Bardziej szczegółowo

Badaniu szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia

Badaniu szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia Warszawa 17 września 2012 r. Szanowna Pani, Szanowny Panie, pragniemy serdecznie podziękować za wyrażenie zgody na udział w prowadzonym przez nas Badaniu szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Krzysztofa Cieck - Wiceprezydenta ZZM zwana, dalej:,,ubezpieczaja.cym"

Krzysztofa Cieck - Wiceprezydenta ZZM zwana, dalej:,,ubezpieczaja.cym Aneks do Umawy Generalnej w sprawie grupowego ubezpieczenia na zycie,,optymalny Wybor AXA" dnia nlt -02 - JjQCiH (,,Umowa ubezpieczenia" lub,,") zawarty dnia O'l.f\O-. j OCffi (,,Aneks") pomiedzy: AXA

Bardziej szczegółowo

Wybory samorzadowe `98 (2)

Wybory samorzadowe `98 (2) Wybory samorzadowe `98 (2) Najwazniejsze problemy, rozwiazaniem których powinny sie zajac nowe samorzady, to: bezrobocie (71%), przestepczosc (62%) i sluzba zdrowia (61%). Oczekiwania dotyczyly równiez

Bardziej szczegółowo

Jakość życia nie zależy wyłącznie od dobrostanu fizycznego, bo stan zdrowia ma wpływ na wiele aspektów życia.

Jakość życia nie zależy wyłącznie od dobrostanu fizycznego, bo stan zdrowia ma wpływ na wiele aspektów życia. Jakość życia w chorobie nowotworowej Krzysztof G. Jeziorski Warszawa Definicja jakości życia WHO (1993) Poczucie jednostki co do jej pozycji życiowej w ujęciu kulturowym oraz systemu wartości, w którym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Z1 Uzupełnienie do metodologii z części 1.2 Raportu Do przygotowania analiz mikrosymulacyjnych wartości podatku VAT płaconego przez gospodarstwa domowe wykorzystano dane dotyczące wydatków konsumpcyjnych

Bardziej szczegółowo

Firmowe życzenia świąteczne

Firmowe życzenia świąteczne Wszystkim Klientom, Partnerom oraz Sympatykom naszej firmy składamy życzenia Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Pomyślności i Sukcesów w Nowym Roku. Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Poniżej umieszczona została ankieta dotyczącą Twojego zdrowia oraz samooceny. Ankieta składa się z czterech krótkich części.

ANKIETA. Poniżej umieszczona została ankieta dotyczącą Twojego zdrowia oraz samooceny. Ankieta składa się z czterech krótkich części. ANKIETA Poniżej umieszczona została ankieta dotyczącą Twojego zdrowia oraz samooceny. Ankieta składa się z czterech krótkich części. Bardzo proszę, abyś czytał/a uważne i udzielił/a odpowiedzi na wszystkie

Bardziej szczegółowo

BD Center sp. z o.o.

BD Center sp. z o.o. OMNIBUS PODKARPACKI BD Center sp. z o.o. BD Center jest profesjonalną i dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - badawczą, funkcjonującą na rynku od 2001 roku. Działając na rzecz komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO

Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO SAMOTNE OJCOSTWO Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2006 Copyright by Anna Dudak Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006 Recenzent: prof. zw. dr hab. Józef Styk Redakcja

Bardziej szczegółowo

Struktura społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych uczniów klasy III Technikum 1

Struktura społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych uczniów klasy III Technikum 1 Prace Studenckich Kół Naukowych Nr 14/2011 Struktura społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych uczniów klasy III Technikum 1 Renata Gromadzka, Krzysztof Dobek, Daniel Soboń Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2014 ISSN 2353-5822 NR 167/2014 CO STANOWI O UDANYM ŻYCIU?

Warszawa, grudzień 2014 ISSN 2353-5822 NR 167/2014 CO STANOWI O UDANYM ŻYCIU? Warszawa, grudzień 2014 ISSN 2353-5822 NR 167/2014 CO STANOWI O UDANYM ŻYCIU? Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Streszczenie raportu końcowego w języku nietechnicznym. Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce

Streszczenie raportu końcowego w języku nietechnicznym. Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce Streszczenie raportu końcowego w języku nietechnicznym Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce Praca badawcza pt. Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce realizowana

Bardziej szczegółowo

Problem pomiaru obiektywnych i subiektywnych uwarunkowań jakości życia

Problem pomiaru obiektywnych i subiektywnych uwarunkowań jakości życia Problem pomiaru obiektywnych i subiektywnych uwarunkowań jakości życia MIKOŁAJ MAJKOWICZ KATEDRA PSYCHOLOGII I ZAKŁAD BADAŃ NAD JAKOŚCIĄ ŻYCIA WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Użycie

Bardziej szczegółowo

KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne

KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku  REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne KONKURS FOTOGRAFICZNY,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " Zala_cznik do Zarzqdzenia Nr 32 W6jta Gminy Kotbiel z dnia 29 listopada 2012 r. REGULAMIN l. Postanowienia og6lne Konkurs,,Gmina Kotbiel w

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI DOMOWYMI W CZASIE WAKACJI BS/138/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI DOMOWYMI W CZASIE WAKACJI BS/138/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2003 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH W SPRZĘT ELEKTRONICZNY

WYPOSAŻENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH W SPRZĘT ELEKTRONICZNY WYPOSAŻENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH W SPRZĘT ELEKTRONICZNY Warszawa, wrzesień 2001 DANE O BADANIU ZLECENIODAWCA: Dział Badań Medialnych Biura Polityki i Koordynacji Programowej TVP SA TEMAT: Wyposażenie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Obraz statystycznej rodziny w II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie w pryzmacie statystycznej rodziny polskiej

Obraz statystycznej rodziny w II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie w pryzmacie statystycznej rodziny polskiej Obraz statystycznej rodziny w II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie w pryzmacie statystycznej rodziny polskiej Olga Wyrodek II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika z Oddziałami Dwujęzycznymi

Bardziej szczegółowo

Rodzice 6- i 7-latków o swoich dzieciach

Rodzice 6- i 7-latków o swoich dzieciach Rodzice 6- i 7-latków o swoich dzieciach Dzieci w opinii rodziców czują się dobrze i są ogólnie zadowolone z życia, bez względu na to, czy poszły do szkoły, czy zerówki. Rodzice nie zaobserwowali różnic

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób edukacja kształtuje dobre życie? dr Anna Hildebrandt. Wzorcowy System Regionalny Monitoringu Jakości Usług Publicznych i Jakości Życia

W jaki sposób edukacja kształtuje dobre życie? dr Anna Hildebrandt. Wzorcowy System Regionalny Monitoringu Jakości Usług Publicznych i Jakości Życia Wzorcowy System Regionalny Monitoringu Jakości Usług Publicznych i Jakości Życia W jaki sposób edukacja kształtuje dobre życie? dr Anna Hildebrandt Po co uczę (się)??? Czym jest uczenie? Jak się uczę?

Bardziej szczegółowo

Badania lokalnego rynku pracy

Badania lokalnego rynku pracy Badania lokalnego rynku pracy Oferta projektów badawczych wraz z wyceną na 2014 rok Pracownia Badań Socjologicznych Humlard ul. Surzyńskich 2, 63-000 Środa Wielkopolska T: +48 66 04 77 015 W: www.humlard.com

Bardziej szczegółowo

Gotowość i umiejętności Polaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Gotowość i umiejętności Polaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy Gotowość i umiejętności Polaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy Warszawa, lipiec 2003 r. Ponad połowa Polaków w wieku 15 i więcej lat (56%) negatywnie ocenia swoje umiejętności udzielania pierwszej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH

ANKIETA DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH Szanowni Pañstwo! W zwi¹zku z projektem pt.: Niepe³nosprawni - przedsiêbiorcom, przedsiêbiorcy niepe³nosprawnym, badanie potencja³u i oczekiwañ œl¹skiego rynku pracy realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom?

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom? 092/04 Ile rodzice poświęcają swoim dzieciom? Warszawa, grudzień 2004 r. Polacy posiadający dzieci w wieku 6-18 lat mają dla nich więcej niż 10 lat temu. Większość rodziców chodzi z dziećmi do rodziny

Bardziej szczegółowo

"50+ w Europie" Badanie Zdrowia, Starzenia się, i Przechodzenia na Emeryturę w Europie

50+ w Europie Badanie Zdrowia, Starzenia się, i Przechodzenia na Emeryturę w Europie Uniwersytet Warszawski Numer seryjny kwestionariusza: 2910001 Nr ID gospodarstwa domowego 2 9 0 6 2 0 0 Nr ID osoby Data wywiadu: Nr ID ankietera: Imię respondenta: "50+ w Europie" Badanie Zdrowia, Starzenia,

Bardziej szczegółowo

Wiek a aktywność społeczna: osoby 50+ w Polsce

Wiek a aktywność społeczna: osoby 50+ w Polsce Wiek a aktywność społeczna: osoby 50+ w Polsce Anna Nicińska Karol Osłowski Uniwersytet Warszawski Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ Solidarność pokoleń Lublin, 8 listopada 2012 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 148/2015 ISSN 2353-5822 Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis badania - badanie CAPI na ogólnopolskiej próbie stowarzyszeń i fundacji

Szczegółowy opis badania - badanie CAPI na ogólnopolskiej próbie stowarzyszeń i fundacji Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Klon/Jawor od 2002 roku prowadzi ogólnopolski projekt badawczy dotyczący funkcjonowania organizacji pozarządowych. W ramach tego przedsięwzięcia, w regularnych odstępach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Imperatyw szczęścia. 27 luty 2013 strefa b. paneliści: Katarzyna Zaniewska (LOTTO) dr Albert Hupa (IRC) Joanna Rybka (life coach) Wstęp i prowadzenie:

Imperatyw szczęścia. 27 luty 2013 strefa b. paneliści: Katarzyna Zaniewska (LOTTO) dr Albert Hupa (IRC) Joanna Rybka (life coach) Wstęp i prowadzenie: 27 luty 2013 strefa b Imperatyw szczęścia paneliści: Katarzyna Zaniewska (LOTTO) dr Albert Hupa (IRC) Joanna Rybka (life coach) Wstęp i prowadzenie: Janusz Sielicki (PTBRiO) Szczęście Około 30,500,000

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/87/2013 POSTAWY POLAKÓW WOBEC NIECODZIENNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Warszawa, czerwiec 2013 BS/87/2013 POSTAWY POLAKÓW WOBEC NIECODZIENNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Warszawa, czerwiec 2013 BS/87/2013 POSTAWY POLAKÓW WOBEC NIECODZIENNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol z dnia 30 grudnia 2014r. W sprawie Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych Urzgdu Gminy Krasnopol oraz powolania Komisji Socjalnej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy ul. ^/2x**flKws& 2O MtQdz Uwaga: Prz_ychody, dnia 24-04-2013 r. (miejscowosc) 1. Osoba sktadaj3ca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego

Bardziej szczegółowo

JAKIE JĘZYKI OBCE ROZUMIEJĄ POLACY?

JAKIE JĘZYKI OBCE ROZUMIEJĄ POLACY? 087/04 TNS (w Polsce TNS OBOP) został wyłącznym partnerem Komisji Europejskiej w dziedzinie realizacji unijnego sondażu Standard Eurobarometer największego tego typu badania na świecie. JAKIE JĘZYKI OBCE

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW

AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW Warszawa, luty 2004 r. W sondażu OBOP z 5-8 lutego 2004 r. okazało się, że: 80%. badanych uznało sprawę amerykańskich wiz dla Polaków za sprawę ważną dla Polski, zaś 39% -

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na aktywność zawodową osób starszych. Analiza ekonometryczna

Czynniki wpływające na aktywność zawodową osób starszych. Analiza ekonometryczna Czynniki wpływające na aktywność zawodową osób starszych Analiza ekonometryczna Problemy Polska należy do krajów o najmłodszym wieku wycofania się z rynku pracy Aktywność zawodowa osób starszych w Polsce

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzedzie Pracy w Nidzicy w koncu 2010 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2011.

Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzedzie Pracy w Nidzicy w koncu 2010 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2011. Powiatowy Urzad Pracy w Nidzicy Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzedzie Pracy w Nidzicy w koncu 00 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 0. ( II czesc "Rankingu zawodów deficytowych i nadwyzkowych

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli.

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. Na podstawie art.7 ust.l pkt. 6, atr.9 ust.l i art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Położenie społeczno-ekonomiczne niepełnosprawnych w Polsce na tle sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach UE i EOG

Położenie społeczno-ekonomiczne niepełnosprawnych w Polsce na tle sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach UE i EOG Jerzy Bartkowski Uniwersytet Warszawski Położenie społeczno-ekonomiczne niepełnosprawnych w Polsce na tle sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach UE i EOG Niepełnosprawni wśród osób w wieku powyżej 16

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie rodziny w świetle badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia. dr Mateusz Błaszczyk Uniwersytet Wrocławski

Wrocławskie rodziny w świetle badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia. dr Mateusz Błaszczyk Uniwersytet Wrocławski Wrocławskie rodziny w świetle badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia dr Mateusz Błaszczyk Uniwersytet Wrocławski Nota metodologiczna DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WROCŁAWIA: badania gospodarstw domowych

Bardziej szczegółowo

Raport z badań. s y t u a c j i n a p o d k a r p a c k i m. Paweł Grygiel, Grzegorz Humenny, Artur Grzesik RAPORT 1 STUDIA O GOSPODARCE 1/2008

Raport z badań. s y t u a c j i n a p o d k a r p a c k i m. Paweł Grygiel, Grzegorz Humenny, Artur Grzesik RAPORT 1 STUDIA O GOSPODARCE 1/2008 STUDIA O GOSPODARCE 1/2008 Be z r Podkarpacki o b o t n Monitoring i w s z c Rynku z e g Pracy ó l n e j RAPORT 1 s y t u a c j i n a p o d k a r p a c k i m rynku pracy Raport z badań Paweł Grygiel, Grzegorz

Bardziej szczegółowo

ZAUFANIE DO POLSKICH NEGOCJATORÓW I OPINIE O SKUTKACH PRZYSTAPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

ZAUFANIE DO POLSKICH NEGOCJATORÓW I OPINIE O SKUTKACH PRZYSTAPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ ZAUFANIE DO POLSKICH NEGOCJATORÓW I OPINIE O SKUTKACH PRZYSTAPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa, czerwiec 1999 Prawie polowa Polaków (48%) ma zaufanie do polskich przedstawicieli prowadzacych

Bardziej szczegółowo

Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie

Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie K.033/09 Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie Warszawa, maj 2009 roku Znaczący odsetek Polaków nie potrafi ocenić połoŝenia rodaków mieszkających na Wschodzie. Po jednej czwartej

Bardziej szczegółowo

STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO

STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO raport z badań ilościowych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Warszawa, kwiecień 2010 SPIS TREŚCI Informacja o badaniu 3 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 BOOM KREDYTOWY 97 WARSZAWA, LISTOPAD 97

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 BOOM KREDYTOWY 97 WARSZAWA, LISTOPAD 97 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego. Raport badawczy

Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego. Raport badawczy Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego Raport badawczy Warszawa, 19 kwietnia 2012 Nota metodologiczna Głównym celem badania było poznanie wiedzy i opinii młodych Polaków na

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DOROŚLI

A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DOROŚLI A N K I E T A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DOROŚLI Niniejsza ankieta jest adresowana do wszystkich osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Celem ankiety jest pozyskanie informacji o sytuacji życiowej osób o orzeczonej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZDROWOTNY Profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży w wieku 16 17 lat

PROGRAM ZDROWOTNY Profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży w wieku 16 17 lat PROGRAM ZDROWOTNY Profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży w wieku 16 17 lat zrealizowany w 2013 roku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, koordynowany przez Fundację

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustuge przeglqdow okresowych, dokonywania diagnozy uszkodzeh i wyceny kosztow naprawy, naprawy oraz kalibracji zestawu

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA PODMIOTÓW UBIEGAJACYCH SIE O PRZYZNANIE FUNDUSZU SPÓJNOSCI NA PROJEKTY W DZIEDZINIE OCHRONY SRODOWISKA. Zalacznik 4.

WSKAZÓWKI DLA PODMIOTÓW UBIEGAJACYCH SIE O PRZYZNANIE FUNDUSZU SPÓJNOSCI NA PROJEKTY W DZIEDZINIE OCHRONY SRODOWISKA. Zalacznik 4. Zalacznik 4 Analiza finansowa 2 Analiza finansowa Planowanie finansowe powinno zapewnic, ze w projekcie przewidziano wystarczajace fundusze, aby sfinansowac koszty powstajace podczas cyklu wdrozeniowego

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2003 roku

Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2003 roku Instytut Turystyki Jerzy Łaciak Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2003 roku Warszawa 2004 Praca przygotowana w ramach PROGRAMU BADAŃ STATYSTYCZNYCH STATYSTYKI PUBLICZNEJ NA ROK 2003 temat

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro

Przyjęcie wspólnej waluty euro TNS Marzec K.024/ Informacja o badaniu W marcu roku Zespół Badań Społecznych w TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy euro.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2015 ISSN 2353-5822 NR 46/2015 JAN PAWEŁ II W PAMIĘCI POLAKÓW PO DZIESIĘCIU LATACH OD ŚMIERCI

Warszawa, marzec 2015 ISSN 2353-5822 NR 46/2015 JAN PAWEŁ II W PAMIĘCI POLAKÓW PO DZIESIĘCIU LATACH OD ŚMIERCI Warszawa, marzec 205 ISSN 2353-5822 NR 46/205 JAN PAWEŁ II W PAMIĘCI POLAKÓW PO DZIESIĘCIU LATACH OD ŚMIERCI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 205 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAlA. Nr XL/317/09. Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 listopada 2009r.

UCHWAlA. Nr XL/317/09. Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 listopada 2009r. UCHWAlA Nr XL/317/09 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie: przyjecia "Gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii na lata 2010-2015" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Czynniki kształtujące akceptację endometriozy wstępne wyniki

Czynniki kształtujące akceptację endometriozy wstępne wyniki Czynniki kształtujące akceptację endometriozy wstępne wyniki Aleksandra Andysz andysz@imp.lodz.pl Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Jubileusz 40-lecia Wydziału

Bardziej szczegółowo