Uniwersytet Warszawski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Warszawski"

Transkrypt

1 JANUSZCZAPINSKI Uniwersytet Warszawski POLSKI GENERALNY SONDA2 DOBROSTANU PSYCHICZNEGO BADANIE PANELOWE struktura danych i podstawowe statystyki Warszawa, maj 1993

2 Polski Generalny Sondaz Dobrostanu Psychicznego Badanie panelowe 1991 i 1992: struktura danych i podstawowe statystyki Janusz Czapiriski Uniwersytet Warszawski Wydziat Psychologii Instytut Studiow Spotecznych POLSKIETOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE PRACOWNIA WYDAWNICZA E WARSZA WA O L S ZTY N

3 Projektoktadki Tomasz Petrycki Copyright by Polskie Towarzysiwo Psychologiczne, 1993 ISBN Polskie Towarzystwo Psychologiczne Pracownia Wydawnicza Olsztyn,ul. Kolobrzeska 11/5, tel Drukokfadki i oprawa: Pracownia Poligraficzna MG

4 Program b&daapolskiego Generahtego Sondazu Dobrostanu Psychicznego finansowany by* przez Komitet Badan Naukowych w ramach grantu (Subjective WeU-Being in Poland: FoUow-up Study, Janusz Czapinski -kierowonik projektu badawczego) oraz w czqsq poswie.conej aspiraqom materialnym (pytania V106-V113 w badaniu z roku 1992) w ramach grantu (Wpfyw zmian spolecznoekonomicznych naobiektywne i subiektywne wyznaeznikijakoscizycia, prof. BnmonG6recki - kierownik projektu badawczego, dr Ewa Gucwa-Lesny - wspftrpraca badawcza) i w cze.sci poswiqconej sposobom radzenia sobie z niedoborami w budzetach rodzinnych (V94-V102, CHMA, TERPRZY, JAINNIR, TERZA, POWMA PODWYZ, PODWYZ116, V114, CELE) z funduszy na badania statutowe Instytutu Badan Spotecznych UW (rok akad. 1991/92 - program badan realizowany przez zesp6* wskfadzie: dr Ewa Gucwa-Lesny, prof. Tadeusz Ttyszka i prof. Janusz Czapinski). Dane zawarte wniniejszym opracowaniu moga, bye* w dwolnej postad i w dowolnej czqsa kopiowane, cytowane lub wykorzystywane wmny spos6b bezzgody autora. Nalezy jedynie podac* zr6dto, z kt6rego pochodz^. Wz6r cytowania danych z PolsMego Generahtego Sondazu Dobrostanu Psychicznego Czapinski, J.Polski Generalny Sondaz Dobrostanu Psychicznego: Badaniepanelowe Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1993.

5 SPIS TRESCI Podziekowania Wprowadzenie Lista zmiennych Rozkfedy odpowiedzi i wskazniki rzetelnosci zmiennych wielopytaniowych 1 Proba panelowa 79 Aneksy A. Dob6r pr6b do badan i metody wazenia B. PodziaJ zawod6w na 9 grup spofeczno-zawodowych C. RozkJady wieku jjl y VHI D. SpoJeczna Klasyfikacja Zawod6w(SKZ) - klucz kodowy i rozkjad danych E. Rozklady miesiecznego dochodu na osobe. w gospodarstwie domowym F. Klasyfikacja i rozklady zmian, jakich chcieliby respondenci G. Klasyfikacja i rozklady wartosci i sensu zycia H. Klasyfikacja i rozkfady bolesnych doswiadczen zyciowych I. Klasyfikacja i rozkjadyradosnych doswiadczen zyciowych J. RozkJady szacowanego procentu szczq liwych r6wiesnik6w, Polakow, Amerykanow i Bu-fgarow K. Klasyfikacja i rozkjad celow, do ktorych da.z% respondenci L. Klasyfikacja i rozkrad dobr, ktorych podwyzek obawiaja. sie. respondenci M. Ankieta

6 PODZIEKOWANIA Polski Generalny Sondaz Dobrostanu Psychicznego nie mdgtey zostad zrealizowany bez zyczliwosci, a w wielu przypadkach takze duzego wkfadu pracy, h'cznego zespofu ludzi. Nie spos6b wymienic* ich tu wsgrctkich. Chdateym zatem w tym miejscu wyrazid moja. wdziecznogc* przynajmniej tym, ktorym program badawczy zawdzie,czanajwiecej. Kierownictwu Polskiego Towarzystwa Statystycznego i Gtewnego UrzQdu Starystycznego dziekuje, za podjecie sie, realizacji sondazy i zgode, na wykorzystanie sied ankieter6w oraz pr6b respondentow bior^cych udzia* w badaniach budzetow gospodarstw domowych, prowadzonych przez Departament Badan Spotecznych i Demograficznych. Zyczliwo d wice prezesa GUS, prof, dr hab. Jana Kordosa, zawdziqczam otwarde drzwi do owocnej wspdlpracy z tymi dwiema instytucjami. Specjalne podziekowanie nalezy sie, dyrektorowi Departamentu Informacji GUS, Panu Wiestewowi Lagodzriskiemu. Jego dynamika, fachowosc", zdolnosd orgamzatorskie i zainteresowanie projektem badawczym PGSDP byiy podstawowe gwarancja. sprawnej i trzymajacej wysokie standardy metodologiczne realizacjibadan. Zazdroszcze, Departamentowi Badan Spotecznych i Demograficznych GUS takiego pracownika, jak Pani Aleksandra Luczywek-Baran. Jej mate rzucaj^ca sie. w oczy robota administracyrao-papierkowa pozwolite mi spokojnie czekac* z zatezonymi rekami na splywatece z Wojewddzkich UrzQddw Statystycznych paczkiz wypeteionymi ankietami. Za niespotykana. rzetelnosc* i pomystewold, zwteszcza przy kodowaniu danych jakosaowych, dziekuje, mojemu najlepszemu wsp61pracownikowi, Pani Barbarze Krcha. Janusz Czapinski III

7 WPROWADZENIE 1. Cele Polskiego Generalnego Sondazu Dobrostanu Psychicznego (PGSDP) Polski Generalny Sondaz Dobrostanu Psychicznego jest podstawowe cze,$cia, Merowanego przeze mnie projektu badawczego pt. Subjective well-being in Poland: Followup study, finansowanego przez Komitet Badan Naukowych (nr grantu: ). PGSDP ma trzy gtewne cele. Jednym z nich jest diagnoza dobrostanu psychicznego dorostej populacji Polski i sledzenie jego zmian wokresie transformaqi systemowej. Dane zawarte w niniejszym opracowaniu se odpowiedzi^ na to wtesnie pytanie badawcze. innych spoteczenstw. Kategoria dobrostanu psychicznego jest bardzo szeroka, obejmuje wszystkie elementy kondycji psychicznei cztewieka. Dla jej diagnozy nalezate zatem postezyc" sie. wieloma zr6znicowanymi tecnnikamipomiarowymi. (patrz Aneks M). Dragim celem, kt6rego opracowanie niniejsze nie obejmuje, jest sprawdzenie zaleznosci pomie.dzy obiektywnymi warunkami zyaa.a dobrostanem psychicznym. Chodzi gtewnie o odpowiedz" na dwa pytania: (1) jakie sa. podstawowe zr6dte dobrostanu psychicznego i czy w okresie transofrmaqi systemowej zmienia sie, rola, jaka. w warunkowaniu dobrostanu psychicznego odgrywaja, czynniki ekonomiczne, spoteczne i biologiczne oraz (2) czy jakie obiektywne wymiary jakosd zyda zaleza, od dobrostanu psychicznego. Trzecim, r6wniez wykracaja.cym poza niniejsze opracowanie, celem PGSDP jest weryfikacja "cebulowef teorii szcze.saa (por. Czapinski, J. Psychologia Szczescia: Przeghyi badan izarys teorii cebulowej. Warszawa: Akademos, 1992). Dodatkowymi efektami PGSDP byte mozliwosv: walidacji technik pomiarowych, z ktorych cze. c* (np. Becka Inwentarz Depresji czy Kwestionariusz Poczuda Beznadziejnosa) jest bardzo popularna w wielu krajach i bywate stosowana rowniez w Polsce bez zadnej ogblnopopulacyjnej normalizacji i walidacji. 2. Prtiby, metoda i tennin zbierania danych W badaniach wykorzystano prdby og61nopolskie gospodarstw domowych, wylosowane przez Gtewny Urza,d Statystyczny do badania budzetow gospodarstw domowych (szczegdtewe informacje na temat metody losowania pr6b oraz ich wazenia znajduja. sie, w Aneksie A). Jedynym ograniczeniem tych pr6b byte wynikaja,ce ze stosowanych w6wczas przez GUS zasad wy*eczenie gospodarstw czerpiacych dochody z pracy na rachunek wiasny poza rolnictwem indywidualnym, z wykonywania wolnego zawodu, z pracy w resortach obrony narodowej i spraw wewne.trznych. Ograniczenia te sa, bardziej restryktywnew odniesieniudo prdby z 1991 r. niz do pr6by z 1992 r. Dzieki temu w pr6bie 1992 znalazly sie. niewielkie reprezentacje powyzszych kategorii. Zasadniczo nie podlegaje tego typu badaniom gospodarstwa obywatefi panstw obcych, ani mieszkancy gospodarstw zbiorowych Istotnvm powodem, dla kt6rego zdecydowano sie. przeprowadzic* badania na tych wtesnie probacn, byte sposobnosc dotaczenia do wskazmk6w dobrostanu psychicznego gotowycn danych na temat materialnych warunkdw zyda; a tego wtesnie wymagate realizacja celu drugiego. W odrdzniemu jednak od badan GUSowskich, gdzie jednostka, badana, jest gospodarstwo domowe, PGSDP objaj": wszystkie doste,pne osoby doroste zamieszkuja.ce w gospodarstwie domowym. Mozna spytad, dlaczego nie zastosowano populamej w badaniach sondazowych metody losowania po jednej osobie z kazdego V

8 gospodarstwa. Uczyniono tak z naste.puja,cych wzgle,d6w. Po pierwsze umozliwiate to sprawdzenie stopnia zgodnosa dobrostanu psychicznego i jego zmian w czasie pomie.dzy r6znego typu krewnymi i powinowarymi (np. syn-ojdec, tesd-synowa), co byte istotne dla realizacji trzedego (teoretycznego) celu badan. Po drugie dawate to podstawy do szukania odpowiedzi na pytanie o zrdznicowanie wagi rdznych obiektywnych wymiar6w jakosci zycia dla dobrostanu psychicznego w zaleznosci od potezenia jednostki w strukturze gospodarstwa domowego. Dodatkowym efektem takiego poste.powania byte zwiejkszenie proby i tym samym zwiekszenie reprezentaqi nawet bardzo specyficznych 1mate hcznych kategorii os6b (np. matek samotnie wychowujacych dzied czy osdb korzystaja,cych z pomocy psychiatrycznej). Pr6by z 1991 i 1992 r. nie wpetei sie. pokrywaly zewzgle,du na stosowana, przez GUS zasade. podmiany cze^d prdb bioracych udzm w badaniach budzetow gospodarstw domowych w miejsce gospodarstw wypadajacych definitywnie z badania. Wspdlna dla obydwu termin6w sondazu pr6ba panelowa jest dostatecznie duza (patrz Aneks A), aby testowad stated w czasie roznych wymiar6w dobrostanu psychicznego i poszukiwad zaleznosa kierunkowych pomie.dzy wskaznikami dobrostanu psychicznego i obiektywnymi wskaznikami jakosa zyda. Ze wzgle,du na intymny i krepufecy respondent6w charakter wielu pytan zawartych w ankiede, zrezygnowano z popularnego wbadaniach sondazowych wywiadu ankieterskiego na rzecz preferowanej przez psychologdw metody samowypeiniania ankiety przez respondents Ankieterzy upowaznieni byli do postezenia sie, metody wywiadu rylko w wyjateowych przypadkach, gdy respondent z jakichkolwiek powoddw nie byi w stanie samodzielnie wypeteid ankiety. Przypadki takie stanowily 12.4 proc. catej proby w 1992 r. Negatywnym skutkiem metody samowypeteiania byly bardzo ficzne przypadki mezrozumienia pytan lub nieuwaznego wypeteiania ankiety. Dzieki zastosowanym w ankiecie miarom niezgodnosa logicznej odpowiedzi i niezrozumienia zasad udzielania odpowiedzi udate sie, w czesa przypadki te zidentyfikowad i usuna,d z wtesawej prdby, ktorej dane poddano analizie starystycznej i uwzglqdniono w niniejszym opracowaniu. Poniewaz przypadkdw takich byte bardzo duzo i -- co gorsze - rekrutowate sie, one meproporqonalnie z poszczegolnych grup spotecznych (przewaga osdb z mepeteym podstawqwym i podstawowym wyksztateeniem) ich usunie.de spowodowate znaczne odchyleme spoteczno-demograficznej struktury prdby od struktury dorostej populaqi Polski. Dla skorygowania tego efektu niezbe,dne byte zastosowanie wazenia prdby empirycznej. Opracowano ztezony system wag, ktdry doprowadzi* do duzej zgodnosa wszystkich wtesdwych prdb z danymi Rocznika Statystycznego GUS w zakresie struktury P"3!. wylsztateenia, interakcji wieku i ptei oraz interakqi stanu cywilnego i ptei (patrz r\nexs ** ) Badania prowadzono z rocznym odstepem w grudniu 1991 r. i w grudniu 1992 r. Za kazdym razem konczono je przed swietami Bozego Narodzenia. 3. Realizatorzy badan Realizaqe. badan powierzono Biuru Badan i Analiz Starystycznych przy Polskim Towarzystwie Statystycznym, ktdre za zgoda, kierownictwa GUS wykonate sondaze Eoprzez sied przeszkolonych speqalnie ankieterdw, zaangazowanych na state wprogramie adan budzetow gospodarstw domowych, prowadzonym przez Departament Badan Spotecznych i Demograficznych GUS. 4. Ukted i charakter danych Wszystkie podane w opracowaniu dane, z wyj^tkiem czqsci danych w Aneksie A, se danymi wazonymi. VI

9 W cze, d Rozkiady odpowiedzi i wskazniki rzetelnosci zmiennych wielopytaniowych w lewej kolumnie podano dane z badania w 1991 r., a w prawej kolumnie dane z badania w 1992 r. Zmienne rekodowane zaznaczono nawiasem kwaaratowym, a zmienne, ktdre wystepity tylko w badaniu nawiasem okrajjlym. Ankieta 1992 byte duzo obszerniejsza niz w 1991 r. O tym, ktdre zmienne wysta.pi*y tylko w 1992 r. informuje brak danych w lewej kolumnie. W opracowaniu zamieszczono takze wybrane podstawowe statystyki. Tarn, gdzie uzasadniaf to rodzaj skali pomiarowej, podano wartosd syednich i odchylen standardowych. Zamieszczono rdwniez - z mysla. o badaczach, kt6rzy chdeliby w przysztesa korzystad z technik pomiarowych uzytych w PGSDP - wskazniki rzetelnosd: w Rozktadach wsp6tczynniki alfa dla skal wielopytaniowych (np. BeckaInwentarza Depresji, Kwestionariuszy wsparda i stresu zydowego oraz poczuda beznadziejnosa), a w czejjd Prdba panelowa wskazniki statesa w czasie (wspwczynniki korelaq'i pomisdzy dwoma pomiarami) tych zmiennych, ktdre mierzone byjy dwukrotnie. W ankiede, zamieszonej w Aneksie M podano wszystkie pytania z obydwu badan, nadajac im po lewej stronie te same oznaczanie jakie maja. poszczegdlne zmienne w Rozktadach. W ankiede, ktdra, wypetaiali respondent oznaczen tych nie byte; byte jedynie degte numeraqa pytan lub blokdw pytan. 5. Przysz*o& PGSDP Obecnie w ramach projektu badawczego Wpfyw zmian spoteczno-ekonomicznych na obiektywne i subiektywne wyznaczniki jakosci zycia, kierowanego przez prof, dra hab. Brunona G6reckiego z Wydziate Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, finansowanego przez Komitet Badan Naukowych (grant nr ), realizowane jest kolejne badanie sondazowe z uzydemwie.kszosa narze,dzi pomiarowych wykorzystywanych w P&SP w 1992 r. Planowane jest takze podobne badanie w 1994 r. Ze wzgle^du na nieco odmienne cele tych dwdch badan, wymagajece wta,czenia jlp ankiety obszernych blokdw pytan odnosza,cych sie, do pfzekonan i preferenq'i ekonomicznych, skrdceniu ulec musiate cze, d poswiqcona dobrostanowi Abyme rezygnowad z wieloaspektowosa pomiaru, skrdtu dokonano gtewnie poprzez zredukowanie liczby pozyqi w kwestionariuszach wielopytaniowych. VII

10 LISTA ZMIENNYCH PGSDP 1991/1992 UWAGI: Kolejnos'd zmiennych odpowiadascisle kolejnosci w RozUadach i w ankiecie zamieszczonej w Aneksie A. W nawiasach kwadratowych - zmienne rekodowane; w nawiasach okra_gtych ~ zmienne, kt6re wystapity tylko w badaniu ZMIENNA NAZWAZMIENNRT [WOJ] Wojew6dztwo [REGION] Makroregion zamieszkania (MIEJSC) RODZAJTWIELKOSC MIEJSCOWO$CI, WKTOREJ MIESZKA RES. VI WERSJA ANKIETY V5 V6 V7 V8 V9 DATA BADANIA CZY RESPONDENT BRAL UDZIAL W POPRZEDNIM BADANIU W1991R.? LICZBA OSOB BIORACYCH UDZIAL W BADANIU Z JEDNEGO GOSP. DOMOWEGO STOS. POKREW./POWINOW. RES. DOINNYCH OS6BZ GOS. DOM. BIORACYCH UDZIAL BADANIU. PffiRWSZA ODPOWTEDZ STOS. POKREW./POWINOW. RES. DOINNYCH OS6B Z GOS. DOM. BIORACYCH UDZIAL V10 BADANIU. DRUGA ODPOWIEDZ STOS. POKREW./POWINOW. RES. DO INNYCH OSOB Z GOS. DOM. BIORACYCH UDZIAL VII W V12 W V13 BADANIU. TRZECIA ODPOWIEDZ STOS. POKREW./POWINOW. RES. DOINNYCH OS6B Z GOS. DOM. BIORACYCH UDZIAL BADANIU. CZWARTA ODPOWIEDZ STOS. POKREW./POWTNOW. RES. DO INNYCH OS6B Z GOS. DOM. BIORACYCH UDZIAL BADANIU. PIATA ODPOWIEDZ STOS. POKREW./POWTNOW. RES. DO INNYCH OS6B Z GOS. DOM. BIORACYCH UDZIAL BADANIU. SZ6STA ODPOWIEDZ V14 SYMBOL ZRODLA UTRZYMANIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO V15 LICZBAOSOB ZAMIESZKUJACYCH W GOSPODARSTWTE DOMOWYM V16 SYMBOL RODZINY BIOLOGICZNEJ ISKZ101 Spo-reczna klasyfikacja zawodow OCCPOL] NPRAC] OCCP0L17] JSSBi 1 WIEK9 V20 Zawod res. wg 9 grup spoleczno-zawodowych Klasyfikacja niepracujacych wgv17 Grupaspofeczno-zawodowa Zawod res. wedlug Mi^dzynarodowej Wasyfikacji Zawodow ISCO-88 WTEK RESPONDENTA W 9 PRZEDZIALACH WIEKOWYCH P<FFi DOCH6 MTESIECZNY DOCHOD NA OSOB^ W GOSP. DOMOWYM RES.W 6 PRZEDZIALACH V22 WARUNKIMIESZKANIOWE - LICZBA POKOI V23 CZY RESPONDENT MA DZIECI? V24 ILE DZIECI MA RESESPONDENT? (BEZDZ) Dlaczego res. nie ma dzieci? V25 WIEK NAJMLoDSZEGO DZIECKA V26 WIEK DRUGIEGO NAJMLODSZEGO DZIECKA V27 WIEK TRZECIEGO NAJMLODSZEGO DZIECKA V28 WTEKCZWARTEGO NAJMLODSZEGO DZIECKA V29 WTEK NAJSTARSZEGO DZIECKA (NAJST9) WIEK NAJSTARSZEGO DZIECKA V30 CZY RESP. UTRZYMUJE SILNE WIEJZIZ KREWNYMI? V31 V32 V34 V35 V36 STAN CYWTLNY OD JAK DAWNA RES. ZYJE W OBECNYM STANIE CYWTLNYM? CZY WSPOLMALZONEK PRACUJE ZAWODOWO? SYTUAOA MATERIALNA RES. W MINIONYM ROKU JAK CZESTO RES. ODCZUWA RADOSC ZYCIA? V37 V38 JAK CZ^STO RES. MYSLI O TYM, CO SB5 Z NIMSTANIEPO SMIERCI? CZY RES. PRAGNIE WAZNEJ ZMIANY W SWOIM ZYCIU? [ZMIAN110] JAKEEJ ZMIANY PRAGNIE RES. W SWOIM ZYCIU? ODPOWTEDZ PIERWSZA. [ZMIAN210] JAKIEJ ZMIANY PRAGNIE RES. W SWOIM ZYCIU? ODPOWIEDZ DRUGA. [SENS113] CO NADAJE ZYCIU RES. WARTOSCI SENS? ODPOWIDZ PIERWSZA. [SENS213] CO NADAJE ZYCIU RES. WARTOSCISENS? ODPOWIEDZDRUGA VIII

11 [WPIEN] [WDZI] [WMAL] [WPRAC] [WPRZY] [WBOG] [WPOG] [WUCZ] [WSZAC] [WWOL] [WZDR] [WEDUK] [WCHAR] [WINNE] Pieni^dze jako warunek szczescia wg V43-V45 Dziecijako warunek szczescia wg V43-V45 Udane majzenslwo jako warunekszczescia wg V43-V45 Praca jako warunek szczescia wg V43-V45 Przyjaciele jako warunek szczescia wgv43-v45 Opatrznosc, Bogjako warunekszczescia wgv43-v45 Pogoda ducha, optymizm jako warunek szczescia wg V43-V45 UczciwoSdjakowarunek szczescia wg V43-V451 Zyczliwosc i szacunek otoczenia jako warunek szczescia wgv43-v45 WolnoSc" i swobodajako warunekszcze.s'cia wgv43-v45 Zdrowie jako warunek szczescia wg V43-V45 Wyksztfcenie jako warunek szczescia wg V43-V45 Silnycharakter jako warunekszczescia wgv43-v45 Inny warunek szczescia wgv43-v45 V46 CZY RES. PRZEZYL COS BARDZO BOLESNEGO W MINIONYM ROKU? [BOLES110] CO BARDZO BOLESNEGO PRZEZYL RES. W MINIONYM ROKU? PIERWSZA ODPOWTEDZ. [BOLES210] CO BARDZO BOLESNEGO PRZEZYL RES. W MINIONYM ROKU? DRUGA ODPOWIEDZ. V49 CZY RES. PRZEZYL CO$ BARDZO RADOSNEGO W MINIONYM ROKU? [RADOSllO] CO BARDZO RADOSNEGO WYDARZYLO SI W ZYCIU RES. W MINIONYM ROKU? ODPOWTEDZ PIERWSZA. [RADOS210] CO BARDZO RADOSNEGO WYDARZYLO SI W ZYCIU RES. W MINIONYM ROKU? ODPOWIEDZ DRUGA. V52 CZY RES. ANGAZUJE SE5 W AKTYWNOSC POZAZAWODOWA V53 WYKSZTALCENIE OJCA V54 CZY KT6RES Z DZIECI RES. POZOSTAJACYCH W DOMU RACUJE ZAWODOWO? V55 ILE DZIECI POZOSTAJACYCH W DOMU PRACUJE? [PPIEN] Brak pienjedzy jako powod nieszczescia wg V56-V58 [PDZI] Brak dzieci jako powod nieszczeicia wg V56-V58 [PMAL] [PPRACJ [PPRZY] [PBOG] [PPOG] [PUCZ] [PSZAC] [PWOL] Nieudane mafzenstwo jako pow6d nieszczescia wg V56-V58 Brakpracy jako pow6a nieszczescia wg V56-V58 Samotnosd jako powod nieszczescia wg V56-V58 2Aylos jako pow6d nieszczescia wg V56-V58 Brakperspektyw jako pow6d nieszczqscia wg V56-V58 Nieczyste sumienie jako pow6d nieszczqscia wg V56-V58 Wrogosc i brak szacunku otoczeniajako powod nieszczescia wg V56-V58 Brak wolnosci i swobody jako pow6d nieszczqscia wg V56-V58 [PZDR] Choroba jako pow6d nieszczqscia wg V56-V58 [PEDUK] Brak wykszticenia jako pow6d nieszczescia wg V56-V58 [PCHAR] S-raby charakter jako powod nieszczescia wg V56-V58 [PINNE] Inny pow6d nieszcze&ia wg V56-V58 V59 ILE RAZY W MTESIACU RES. CHODZI DO KOSCIOLA? V60 JAK CZ^STO RES. BYL TAKZALAMANY, ZE MYSLAL O SAMOB6JSTWTE? V61 CZY POLACY LUBIA NARZEKAC BEZ POWODU? V62 CZY RES. JEST SZCZEiLIWY? PRROWll JAKI ZDANIEMRES. PROCENT JEGO R6WIESNIK6W W POLSCE JEST SZCZE^LIWY? PRPOL11 JAKI ZDANIEMRES. PROCENT WSZYSTKICH POLAK6W JEST SZCZTiSLIWY? PRAM11 JAKI ZDANIEM RES. PROCENT AMERYKAN6W JEST SZCZEjLIWY? PRBUL11 JAKI ZDANIEM RES. PROCENT BULGAROW JEST SZCZFiSLIWY? V63 WYKSZTALCENIE RESPONDENTA V64 MIEJSCE ZATRUDNIENIA RESPONDENTA V65 OCENA ZYCIA NA SKALI 'WSPANIALE-OKROPNE' V66 DEPRESJAA V67 DEPRESJA B V68 DEPRESJA C V69 DEPRESJA D V70 DEPRESJA E V71 DEPRESJA F V72 DEPRESJA G V73 DEPRESJA H V74 DEPRESJA I V75 DEPRESJA J V76 DEPRESJA K V77 DEPRESJA L V78 DEPRESJA M V79 DEPRESJA N V80 DEPRESJA O V81 DEPRESJA P IX

12 V82 V83 V84 V85 V86 [DEP] V87 V88 V89 V90 DEPRESJAQ DEPRESJA R DEPRESJAS DEPRESJA T DEPRESJA U Wskaznik depresji w kwestionariuszu BDI WSPAROE SPOLECZNE: CZY JESTKTOS, KOMU RES.ZWTERZASIE Z KLOPOTOW? WSPARCIESPOLECZNE: CZY JESTKTOS, KTOROZUMIERES.? WSPARCIE SPOLECZNE: CZY JEST KTO$, GOT6W POMAGAeRES.? WSPARCIE SPOLECZNE: CZY JESTKTOS, KTOPODNOSI RES. NA DUCHU? [WSPARCIE] WSPARCffi SPOLECZNE (SUP1) CZYRF^.CZUJESmKOOLAl^IDARZONYZAUFANIEM? (SUP2) CZY RES. CZUJE SB3 OSAMOTNIONY, MIMO ZE TEGO NEE CHCE? V91 STRES SPOLECZNY: CZY NAJBLIZSZA OSOBA JEST NIEPRZYJEMNAIAGRESYWNA? V92 STRES SPOLECZNY: CZY NAJBLIZSZA OSOBAUTRUDNIA ZYCIE RES.? V93 STRES SPOLECZNY: CZY NAJBLIZSZA OSOBA NEJKARES. PRETENSJAMI? [UNDERM] STRES SPOLECZNY V94 CZY STALE DOCHODY ZASPOKAJAJA BEBZACE POTRZEBY? V9S CZY RES. OGRANICZA PORZEBY? V96 CZYRES.PODEJMUJEDODATKOWEPRACE? V97 CZY RES. KORZYSTA Z OSZCZELWOSCI? V98 CZY RES. ZACIAGA POZYCZKI? V99 CZY RES. KORZYSTA Z POMOCY KREWNYCH? V100 CZYRES. KORZYSTAZ POMOCYKO$CIOLA? V101 CZY RES. KORZYSTA Z POMOCY OPBEKISPOLECZNEJ? V102 CZY RES. UCIEKA SIF,DO INNYCH SPOSOB6W RADZENIASOBIE? V103 CZY W POLSCE WYPADA MOWlC GLO^NO O SWOIM SZCZElSCIU V104 CZYRES.MASTALEGOPARTNERAZYaOWEGO? PRZYJ12 ILEOS6BZALICZARES.DOGRONASWOICHPRZYJACI6L? V106 OCENA MATERIALNEGO POZIOMU WLASNEGO ZYCIA V107 CZY OBECNY POZIOM MATERIALLY ODPOWIADA ASPIRACJOM RES.? V108 POZIOM MATERIALNY RES. W STOS. DO POZIOMU INNYCH LUDZIWTYM SAMYM WBEKUITEJ SAMEJ PLCI. V109 V110 Vlll V112 V113 CZY OBECNY POZIOM MATERIALNY RES. ODPOWIADATEMU NA CO RES. ZASLUGUJE? W JAKIM STOPNIU OBECNE WARUNKI MATERIALNE RES. ZASPOKAJAJA JEGO POTRZEBY? OBECNEWARUNKI MATERIALNE RES.W POWR6WNANIU Z JEGOOCZEKTWANIAMI SPRZED3LAT SPODZIEWANE ZA 5 LATWARUNKI MATERIALNE RES.W POR6WNANIU Z OBECNYMI OBECNEWARUNKI MATERIALNE RES.W POROWNANIU DO NAJLEPSZEGO OKRESUW JEGO ZYCIU OCENA R6ZNICY MB^DZY TYM CO RES. CHOALBYMffiC A TYM CO MA (CHMA) (TERPRZY) OCENAR6zMC^MIEDZYTYMCORES.MATERAZATYMCOMIALW MEDALEKTEJ PRZESZLOSCI (jainnir) 0(^nar6zmcymie:dzytymcomajainniatymcomares. (TERZA) OCENA R6zMCY MEEJDZY TYM CO RES. MA NADZTEJE OSIAGNA^ W CIAGU 5LAT A TYMCOMATERAZ (POWMA) OCENA ROZNICY MI%DZY TYM CO RE. MA A TYM CO POWINIEN MTEC (PODWYZ) CZY RES. SPODZTEWA SB} PODWYZEK CENW NAJBLIZSZEJ PRZYSZLOSCI? (PODWYZ) CZY RES. SPODZTEWA SEE PODWYZEK CEN W NAJBLIZSZEJ PRZYSZLOSCI? (PODWYZ116) PODWYZEK NAJAKIEDOBRA RES. SB3 SPODZTEWA W NAJBLIZSZEJ PRZYSZLOSCI? ODPOWBEDZ PIERWSZA. (PODWYZ214) PODWYZEKNAJAKIEDOBRA RES. SI^ SPODZTEWAW NAJBLIZSZEJ PRZYSZLOSCI? ODPOWIEDZ DRUGA (MCI) 'NIGDY NIEWAHAMSIF, PRZYJScZ POMOCA KOMU$ ZNAJDUJACEMU SEg W KLOPOTACH, (MC2) 'BYWALO, ZE ZAZDROSCILEM INNYMICH SZCZEiUWEGO LOSU' (MC3) (MC4) 'PRAWTE NIGDY NIE ODCZUWAM OCHOTY NAGADANIA KOMUS' 'BYLYWYPADKL, ZE OSZUKALEM KOGO$'

13 (MC5) 'CZASAMI ODP-LACAM PI^KNYM ZA NADOBNE, ZAMIAST WYBACZY^ CZY ZAPOMNTE^' (MC6) 'JEZELI CZEGO$ NIEWTEM, TO PRZYZNAJE. SIE, DO TEGO BEZ OPORIF (MC7) 'JESTEM GRZECZNY(A), NAWET W STOSUNKU DO LUDZI NffiUPRZEJMYCH' V114 CZYRES.MAKONKRETNE CELE, DOKT6RYCH USB.NIE DAZY? [CELE110] JAKIESA CELE, DO KT6RYCH RES. DAZY? PIERWSZA ODPOWIEDZ [CELE210] JAKTE SA CELE, DO KT6RYCH RES. DAZY? DRUGA ODPOWIEDZ V117 CZY W BIEZACYM ROKU RES. PRZEBYWAL W SZPITALU? V118 OCENA OBECNEGO ZYCIA NA DRABIME CANTRTLA V119 OCENA ZYCIA SPRZED 5 LAT NA DRABINIE CANTRILA VT20 OCENA ZYCIA ZA 5 LAT NA DRABINIE CANTRILA (CANBAD) OCENA ZYCIA W NAJGORSZYM TYGODNIU W MINIONYM ROKU NA DRABINIE (CANGOOD) CANTRDLA OCENA ZYCIA W NAJLEPSZYM TYGODNIU W MINIONYM ROKU NA DRABINIE CANTRILA V121 POR6WNANBE PRAWDOPODOBIENSTWA: PADNEgCBE OFIARAWLAMANIA V122 POR6WNANEE PRAWDOPODOBIENSTWA: ZOSTANIE ALKOHOLIKIEM V123 POR6WNAME PRAWDOPODOBIENSTWA: ZNALEZBENIE SIE, WWB^ZIENTU V124 POR6WNANIE PRAWDOPODOBffiNSTWA: PODJFiCffi PR6BY SAMOBOJCZEJ V125 POR6WNANTE PRAWDOPODOBIENSTWA: ROZWOD PO KELKU LATACH MALZENSTWA V126 POR6WNANEE PRAWDOPODOBIENSTWA: WYRZUCENIE Z PRACY V127 POR6WNANIE PRAWDOPODOBIENSTWA: KOMECZNOSc PODJECIA NIEATRAKCYJNEJ PRACY V128 POR6WNANIE PRAWDOPODOBIENSTWA: ZACHOROWANEE NA RAKA V129 POR6WNANIE PRAWDOPODOBIENSTWA: DOZNANIE ATAKU SERCA V130 POR6WNANIE PRAWDOPODOBIENSTWA: POPADME,CIE W UB6STWO V131 POROWNANIE PRAWDOPODOBIENSTWA: ZARAZENIE SIE, CHOROBA WENERYCZNA V132 POR6WNANIE PRAWDOPODOBIENSTWA: ZATRUCIE POKARMEM V133 POR6WNANTE PRAWDOPODOBIENSTWA: ZALAMANTE NERWOWE V134 POR6WNANEE PRAWDOPODOBIENSTWA: ZARAZENffi SIE, ATOSEM [WEIN4] Nierealistyczny optymizm V135 V136 V137 V138 V139 V140 V141 V142 V143 V144 V145 V146 V147 V148 V149 V150 V151 V152 V153 PRAGNLENTE ZYCIA ZADOWOLENIE ZE STOSUNK6W Z NAJBLIZSZYMIW RODZIME ZADOWOLENIE Z SYTUACJIFINANSOWEJ WLASNEJ RODZTNY ZADOWOLENIE ZESTOSUNK6W Z KOLEGAMI (GRUPA PRZYJACI6L) ZADOWOLENIE ZE STANU SWOJEGO ZDROWIA ZADOWOLENIE ZE SWOICH OSIAGME,C ZYCIOWYCH ZADOWOLENIE Z SYTUACJI W KRAJU ZADOWOLENIE Z WARUNK6W MEESZKANIOWYCH ZADOWOLENIE Z MIEJSCOWO$CI ZAMIESZKANIA ZADOWOLENIE Z POZIOMUDOSTE,PNYCH D6BRI USLUG ZADOWOLENIE Z PERSPEKTYW NA PRZYSZLOS6 ZADOWOLENIE Z ZYCIA SEKSUALNEGO ZADOWOLENIE ZE SWEGO WYKSZTALCENIA ZADOWOLENIE ZE SPOSOBU SPETJZANIA WOLNEGO CZASU ZADOWOLENIE Z NORM MORALNYCH PANUJACYCH W OTOCZENIU ZADOWOLENIE Z PRACY ZADOWOLENIE Z DZBECI ZADOWOLENIE Z MALZENSTWA CZY POWIEJKSZANIE PRZYJEMNOSCI JEST NAJWAZNIEJSZYM WARUNKIEM SZCZESCIA? V154 CZY MINIONY ROK NALEZAL W ZYCIU RES. DO UDANYCH? V155 POCZUCIE BEZNADZIEJNOSCI 1 V156 POCZUCIE BEZNADZIEJNOSCI 2 V157 POCZUCIE BEZNADZEEJNOSCI 3 V158 POCZUCIE BEZNADZBHJNOSCI 4 V159 POCZUCIE BEZNADZIEJNOSCI 5 V160 POCZUCIE BEZNADZIEJNOSCI 6 V161 POCZUCIE BEZNADZIEJNOSCI 7 XI

14 V162 V163 VIM V165 V166 V167 V168 V169 V170 V171 V172 V173 V174 [BECK] V17S V176 V177 V178 V179 V180 V181 V182 V183 [V184D] [V185D] [V186D] [V187D] [V188D] [V189D] [V190D] [V191D] [V192D] [V193D] POCZUCffiBEZNADZEEJNOSa 8 POCZUCEEBEZNADZIEJNO^a 9 POCZUCIE BEZNADZTEJNOSCI10 POCZUCIE BEZNADZEEJNO$CI 11 POCZUCEB BEZNADZEEJNOSCI 12 POCZUGLE BEZNADZTEJNO^a 13 POCZUCIE BEZNADZTEJNOSa 14 POCZUCDB BEZNADZEEJNOSCI15 POCZUCIE BEZNADZTEJNOSCI 16 POCZUCIE BEZNADZTEJNOSCI17 POCZUCIE BEZNADZIEJNOSCI 18 POCZUCEE BEZNADZTEJNOSa19 POCZUCIE BEZNADZEEJNOSCI20 Wskaznik poczucia beznadziejno&i Wydarzenia minionego roku: CHOROBA WLASNA Wydarzenia minionego roku: SZPrrALWZWIAZKUZWYPADKBEM Wydarzenia minionego roku: PORADA U PSYCHOLOGA/PSYCHIATRY Wydarzenia minionego roku: NADUZYWAME ALKOHOLU Wydarzenia minionego roku: BRANEE NARKOTYK6W Wydarzenia minionegoroku: CHOROBA BLISKTEGO Wydarzenia minionego roku: $MBER BLISKTEGO Wydarzenia minionego roku: KTOZMARL? Wydarzenia minionegoroku: PODJE,CIE NOWEJ PRACY Wydarzenia minionego roku: UTRATA PRACY Wydarzenia minionego roku: BRAKPRACYPOSZKOLE Wydarzenia minionego roku: PRZEMESEBME NA GORSZE STANOWISKO Wydarzenia minionego roku: AWANS ZAWODOWY OMBNAL RES. Wydarzenia minionego roku: AWANSOWANEE Wydarzenia minionegoroku: POWAZNE PROBLEMY Z SZEFEM Wydarzenia minionegoroku: OTWORZENEEWLASNEGOINTERESU Wydarzenia minionegoroku: STRATA PEEMEJDZY W BNTERESACH Wydarzenia minionego roku: PODJECEE PRACY NEEZGODNEJ Z KWAUFEKACJAMI Wydarzenia minionego roku: BLISKA OSOBA STRACELA PRAOg V194 Wydarzenia minionegoroku: KTO STRACIL PRACE,? V195 Wydarzenia minionegoroku: POGORSZENEE SEgSYTUACJI FINANSOWEJ V196 Wydarzenia minionego roku: KORZYSTANEEZ POMOC RODZEMY V197 Wydarzenia minionego roku: ZASTAwTENEE/SPRZEDAZ RZECZY WARTO$CIOWYCH [V198D] Wydarzenia minionego roku: NEEMOZNO$ WYWIAZANIA SE5 Z ZDOBOWIAZA& FINANSOWYCH [V199D] Wydarzenia minionego roku: BRAK PB3NE5DZY NA PLACEME STALYCH SWIADCZEN V200 V201 Wydarzenia minionego roku: BRAXPIFJ^DZYNAJEDZENEE,UBRANBELUBLECZENIE Wydarzenia minionego roku: BEZDOMNOSC [V202D] Wydarzenia minionego roku: POWAZNE PROBLEMY Z PARTNEREM [V203D] Wydarzenia minionego roku: ROZSTANffiZ PARTNEREM [V204D] Wydarzenia minionegoroku: SEPARACJA [V205D] Wydarzenia minionego roku: ROZWOD V2G6 Wydarzenia mmionego roku: OZENEK [V207D] Wydarzenia minionego roku: POWAZNE PROBLEMY Z PRZYJAGLELEM V208 Wydarzenia mmionegoroku: ZERWANEE Z NAJBLIZSZA RODZTNA [V209D] Wydarzenia minionego roku: ROZW6D RODZIC6W V210 Wydarzenia minionego roku: OFIARA KRADZEBZY V211 Wydarzenia mmionego roku: OFIARANAPADUIPOBICIA V212 Wydarzenia minionegoroku: OFIARA WLAMANIA DO DOMU V213 Wydarzenia minionegoroku: OSKAJRZENEEOCZYNKARALNY V214 Wydarzenia minionegoroku: ARESZTOWANEE V215 Wydarzenia mmionego roku: BYCIE ZASKARZONYM W SPRAWEE CYWELNEJ V216 Wydarzenia minionego roku: KLOPOTY Z PRAWEM BLISKBEJ OSOBY V217 Wydarzenia minionego roku: OFIARA DYSKRYMDNACJI V218 Wydarzenia minionegoroku: NOWE MEESZKANIE XII

15 [V219D] Wydarzenia minionego roku: WYPROWADZENIE SEE, OD RODZLNY V220 Wydarzenia minionego roku: ZNISZCZENDS MBSSZKANIA/DOMU V221 Wydarzenia minionego roku: REMONT MB3SZKANIA/DOMU [V222D] Wydarzenia minionego roku: KLOPOTYZ WLA^aCBELEM BUDYNKU V223 CZY WZROSLY OSTANIO DOCHODY RES. Z PRACY? [WZROST] Z JAKIEGO TYTULU WZROSLY DOCHODY RES. Z PRACY? V227 CZY RES. OBAWIA SIE. UTRATY PRACY? V228 Z JAKIEGO POWODU RES. NEE PRACUJE? PIERWSZA ODPOWEED2 V229 Z JAKD2GO POWODU RES. NEE PRACUJE? DRUGA ODPOwTED V230 CZY ROKTEMU RES. PRACOWA? (ZASILEK) CZYRES. OTRZYMUJE ZASItEK DLA BEZROBOTNYCH? CZASBEZR (OCZEKIW) V233 V234 JAK DLUGO RES. JEST BEZROBOTNY? JAK DLUGO RES. PRZEWTDUJE OCZEKIWAC NA PRACE,, KT6RA GO ZADOWOU? CZY RES. JEST ZAREJESTROWANY JAKO BEZROBOTNYW REJONOWYM BIURZE PRACY? CZY RES. OTRZYMAL Z RBP PROPOZYCJE PRACY? V235 DJEBYLOTYCHPROPOZYCJI? (ODMOWA) DLACZEGO RES. NIE SKORZYSTAL Z PROPOZYCJI PRACY Z RBP? (POSZUK) CZY PRZED ZAREJESTROWANEEM W RBP RES. POSZUKIWAL PRACY? (OBECNIE) CZY OBECNIE RES. POSZUKUJE PRACY NA WLASNA REJKEl? (ZMZAWODU) CZY RES. JEST ZAINTERESOWANY ZMIANA ZAWODU? (WLASNA) CZY RES. JEST 2^\INTERESOWANY ROZPOCZE,CIEM WLASNEJ DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ? V236 CZYW OKRESIE BEZROBOCIA RES. PODEJMOWAL JAKB3$ ZAROBKOWE PRACE DORYWCZE? V237 JAKA POWINNA BYC PLACAZA OFEROWANA PRACE,? (PRACJAK) JAKA PRACA BARDZIEJ BY RES. ODPOWIADALA? (POROW) CZY PRZYSZLA PRACA POWINNA PRZYPOMTNAC PODWSZYSTKIMI WZGLEjDAMI POPRZEDNIA? (CZYMROZ) CZYM PRZYSZLA PRACA MOZE SIE, R6zm OD POPRZEDNIEJ? CZASTRW V239 V240 V241 V242 CZASTRWANIA BADANIA POGODAW CZASIE BADANIA SPOS6B REALIZACJI BADANIA POSTAWAWOBEC BADANIA ROZUMBENEE PYTAN ANKIETY V243 CZY BYLYW ANKDBCIE PYTANIA,KT6RE SPRAWILY RES. SZCZEG6LNA TRUDNO$6? [TRUDNE] KT6RE Z PYTAN SPRAWILY RES.SZCZEG6LNA TRUDNO$? XIII

16 ROZKLADY ODPOWIEDZI I WSKAZNIKI RZETELNOSCI ZMIENNYCH WIELOPYTANIOWYCH

17 [WOJ] Wojew6dztwo Wta&iwy Skumul. Los6b % % Odoowiedz Wta&iwy Skumul. Los6b % % Warazawskie Blalskbpodlaskie Bialostockie Bielskie Bydgoskle Ghe-hnskie Ciechanowskie Czestochowskie Bbl^skle GdarisWe GorzowsWe Jeleniog6rskie Kaliskie Katowickie Kieleckie Koniriskie Koszalirtskle Krakow8kie Kro&iieriskie Legnlckie Leszczyrtskie Lubeiskie tomzynskfe Wdzkie Nowosadeckie Olsztyrtskie Opolskie Ostrolgckle Pilskie Rotrowskie Ptockie Poznariskle Przemyskie Radomskie Rzeszowskie Siedleckie Sieradzkie Sklernlewickie SJupskie Suwalskie Szczeciriskie Tamobrzeskie TamowsWe Toruriskie Wa-rbrzyskie Wroorawskie Wroctewskie Zamojskie Ziolonogdrskie WJ-aSciwe przypadki 4223 Brakuja,ce przypadki 0 WJafciwe przypadki 3449 Brakufcca przypadki 0

18 [REGION) Makroregion zamieszkaoia ClWAGI: Przynazwie makroregionu podano w nawiasie numery wojew6dztw z powyzszej (isty. Wtasciwy Skumul. Losob % % Wfasciwy Skumul. Odoowied* Losob % % Centrainy (1,7,24,30,31, ,37,38) Wlelkopolski (5,13,16,29,32, ,46) 6la.sk! (4,8,14,27) Zachodni (11,12,20,21, ,49) Pomorski (9,10,17,39,41) P6Jnocno-wschodni (3,23,26, ,40) Wschodni (2,6,22,36,48) Matopolski (15,18,19,25,33, ,42,43) WJasciwe przypadki 4223 Brakuja.ce przypadki ;i 0 sciwe przypadki 3449 Brakuja.ce przypadki 0 (MIEJSC) RODZAJ I WIELKO& MIEJSCOWOSCI, W KTOREJ MIESZKA RES. WJasciwy Skumul. Los6b % % Odpowledz Miasto 100 lub wiecej tys. Miasto tys. Miasto ponizej 20 tys. Wies Wtaiciwe przypadki 4197 Brakuja.ce przypadki 26 VI WERSJAANKTETY UWAGkWereje riznity sis kolejnoscia. pytan. Poszczeg6lne wersje z nieodpowiadaja. sobiezardwno ze wzgledu na zawartos6, jak i ukiad ankiety. Wlaiciwy Skumul. Wtasclwy Skumul. Los6b % % Odpowiedf Los6b % % WJasclwe przypadki 4223 Brakuja.ce przypadki 0 Wrasciwe przypadki 3448 Brakuja.ce przypadki 1

19 VS UWAGl: DATA BADANIA Data badania sktada siez czterocyfrowego symbolu, w kt6rym dwie pierwsze cyfry oznaczaia dzlert miesla,ca, a dwie kolejne- numer mieslapa Wtasciwy Odpowiedi Los6b % Skumul. % Wfasciwe przypadki 3434 Brakujace przypadki 15 V6 CZY RESPONDENT BRAL UDZIAL W POPRZEDNIM BADANIU W1991R.? Wtasciwy Skumul. Odpowledz Losob % % Tak Nie Wtasciwe przypadki 3422 Brakuja.ce przypadki 28 V7 LICZBA OSOB BIORACYCHUDZIALW BADANIU Z JEDNEGO GOSP. DOMOWEGO Wtasciwy Skumul. Losob % % i> Odpowiedi Jedna osoba Dwie osoby Trzyosoby Cztery osoby Pie6os6b Szescosob Siedem WJasdwy Skumul. Losob % _% Wtasciwe przypadki 4221 Brakujace przypadki 2 Wtasciwe przypadki 3376 Brakuja.ce przypadki 73

20 V8 STOS. POKREW./POWINOW. RES. DO INNYCH OSOB Z GOS. DOM. BIORACYCH UDZIALW BADANIU. PIERWSZA ODPOWTEDZ Wtasciwy Skumul. Wtasciwy Skumul. Losot) % % Odoowiedz Losob % % Majz/zona Matka/ojciec/macocha/ojczym Corka/syn Brat/siostra Dziadek/babka TeSc/tesciowa Zi c/synowa Pasierb/pasierbica Wnuczek/wnuozka Szwagier/azwagierka Stryj/stryjenka Wuj/wujenka/ciotka Kuzyn/kuzynka Innykrewny Niespokrewniony Wtasciwe przypadki 3733 Brakuja.ce przypadki 491 Wtasciwe przypadki 3037 Brakuja.ce przypadki 413 V9 STOS. POKREW/POWINOW. RES. DO INNYCH OSOB Z GOS. BADANIU. DRUGA ODPOWIEDZ Wtasciwy Skumul. Losob % % DOM. BIORACYCH UDZIAL W Wtasciwy Skumul. Odoowiectt Losob % % Ma.z/zona Matka/ojciec/macocha/ojczym Corka/syn Brat/siostra Dziadek/babka Te c/tesciowa Z 6/synowa Pasierb/pasierbica Wnuczek/wnuczka Szwagier/szwagierka Stryj/stryjenka Wuj/wujenka/ciotka Kuzyn/kuzynka innykrewny Niespokrewniony Wtasciwe przypadki 1534 Brakuja.ce przypadki 2689 Wtasciwe przypadki 1254 Brakujace przypadki

RADA MONITORINGU SPOŁECZNEGO

RADA MONITORINGU SPOŁECZNEGO RADA MONITORINGU SPOŁECZNEGO DIAGNOZA SPOŁECZNA 2003 WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW pod redakcją Janusza Czapińskiego i Tomasza Panka Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania Warszawa 2003 Diagnoza społeczna

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2007 WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW RAPORT redakcja Janusz Czapiński Tomasz Panek Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 10.09.2007 DIAGNOZA SPOŁECZNA 2007 WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2007 WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW RAPORT redakcja Janusz Czapiński Tomasz Panek Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie DIAGNOZA SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013 RAPORT TEMATYCZNY AUTORZY: JANUSZ CZAPIŃSKI PIOTR BŁĘDOWSKI WARSZAWA 2014 Zawarte w tej publikacji poglądy i konkluzje

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie osób bezrobotnych

Funkcjonowanie osób bezrobotnych ISBN: 978-83-62508-01-3 Beata Pawlica Doktor nauk humanistycznych, socjolog. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Podyplomowe Studia Gender Studies przy ISNS Uniwersytetu Warszawskiego.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r.

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r. RAPORT Instytucje wobec potrzeb osób starszych Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, grudzień 2010 r. Spis Treści 1. Wstęp.4 2. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych przegląd

Bardziej szczegółowo

Jak. działać. w kryzysie?

Jak. działać. w kryzysie? Jak działać w kryzysie? Jak działać w kryzysie? Stan i perspektywy zmian klimatu gospodarczego w Wielkopolsce oraz antykryzysowe strategie Wielkopolan Rafał Janowicz Kinga Dobrowolska-Baczkun Jak dzialac

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Runda 6

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Runda 6 EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Runda 6 (2012) INSTRUKCJA DLA ANKIETERA (PAPI) 1. INFORMACJE O BADANIU........................................................... 2 2. NARZĘDZIE BADAWCZE.............................................................

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków 2012 Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Szymon Czarnik, Konrad Turek Wykształcenie, praca,

Bardziej szczegółowo

NOWA KLASYFIKAUA I SKALE ZAWODOW

NOWA KLASYFIKAUA I SKALE ZAWODOW NOWA KLASYFIKAUA I SKALE ZAWODOW HENRYK DOMANSKI ZBIGNIEWSAWINSKI KAZIMIERZM. StOMCZYNSKI NOWA KLASYFIKACJA I SKALE ZAWODOW Socjologiczne wskazniki }ozycji spolecznej w Polsce Wydawnictwo IFiS PAN Warszawa

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia..(poz..) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Nieopłacana praca domowa

Nieopłacana praca domowa Instytut Spraw Obywatelskich Nieopłacana praca domowa - jak ją traktować, żeby skutecznie tworzyć podstawy opiekuńczego społeczeństwa? Łódź 2006 Raport przygotowany jesienią 2006 r., w ramach Kampanii

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa Polaków

Aktywność zawodowa Polaków 2012 Aktywność zawodowa Polaków Praca zawodowa, wykształcenie, kompetencje Szymon Czarnik Konrad Turek Aktywność zawodowa Polaków Aktywność zawodowa Polaków Praca zawodowa, wykształcenie, kompetencje Szymon

Bardziej szczegółowo

Między alienacją a adaptacją

Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość w sieci, przygotowany pod kierunkiem dr Dominika Batorskiego z inicjatywy i dzięki wsparciu UPC Polska Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Zespół redakcyjny: pod kierunkiem Marioli Zajdel Ostrowskiej - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PLANY, DĄŻENIA I ASPIRACJE ŻYCIOWE MŁODZIEŻY BS/95/99 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 99

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PLANY, DĄŻENIA I ASPIRACJE ŻYCIOWE MŁODZIEŻY BS/95/99 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 99 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w liczbach: 2010

Pomoc społeczna w liczbach: 2010 INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna w liczbach: 2010 Agnieszka Hryniewicka 0 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Działania 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych w Gliwicach

Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych w Gliwicach Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych w Gliwicach Wrocław Gliwice, 2010 1 Spis treści 1. Wprowadzenie...3 2. Opis realizowanych badań...10 3. Interpretacja wyników badania...11 3.1 Sytuacja społeczno-demograficzna...11

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

Dziecko, rodzina i szkoła, wobec migracji rodzicielskich: 10 lat po akcesji do Unii Europejskiej

Dziecko, rodzina i szkoła, wobec migracji rodzicielskich: 10 lat po akcesji do Unii Europejskiej Dziecko, rodzina i szkoła, wobec migracji rodzicielskich: 10 lat po akcesji do Unii Europejskiej Ogólnopolskie badanie Dziecko, rodzina i szkoła, wobec migracji rodzicielskich: 10 lat po akcesji do Unii

Bardziej szczegółowo

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Pod redakcją Pawła Kaczmarczyka Warszawa Lublin 2008 Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa 2013 Spis treści Wstęp 3 Rozdział I Diagnoza ubóstwa

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych. UNICEF Innocenti Report Card 12

Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych. UNICEF Innocenti Report Card 12 UNICEF Innocenti Report Card 12 Dzieci w krajach wysokorozwiniętych Dzieci recesji Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych Innocenti Report Card 12 został

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie w Polsce 2011. Ubóstwo a praca. pod redakcją Macieja Bukowskiego i Igi Magdy

Zatrudnienie w Polsce 2011. Ubóstwo a praca. pod redakcją Macieja Bukowskiego i Igi Magdy pod redakcją Macieja Bukowskiego i Igi Magdy Warszawa 2013 Autorzy Redaktorzy naukowi: dr Maciej Bukowski, dr Iga Magda Część I dr Maciej Bukowski Sonia Buchholtz Część II Paweł Chrostek Agnieszka Kamińska

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50)

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) mgr Ada Domańska dr Robert Zajkowski Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści: 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy finansowej Polaków

Stan wiedzy finansowej Polaków Stan wiedzy finansowej Polaków Raport z badania ilościowego Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Stan wiedzy finansowej Polaków raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Badawczy

Bardziej szczegółowo

KOCHA SIE RAZ?... Warszawa, luty 2001

KOCHA SIE RAZ?... Warszawa, luty 2001 KOCHA SIE RAZ?... Warszawa, luty 2001 W milosc od pierwszego wejrzenia wierzy ponad polowa (55%) Polaków. Ponad jedna trzecia (35%) naszego spoleczenstwa jest jednak przekonana, ze w ten sposób nie mozna

Bardziej szczegółowo