Uniwersytet Warszawski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Warszawski"

Transkrypt

1 JANUSZCZAPINSKI Uniwersytet Warszawski POLSKI GENERALNY SONDA2 DOBROSTANU PSYCHICZNEGO BADANIE PANELOWE struktura danych i podstawowe statystyki Warszawa, maj 1993

2 Polski Generalny Sondaz Dobrostanu Psychicznego Badanie panelowe 1991 i 1992: struktura danych i podstawowe statystyki Janusz Czapiriski Uniwersytet Warszawski Wydziat Psychologii Instytut Studiow Spotecznych POLSKIETOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE PRACOWNIA WYDAWNICZA E WARSZA WA O L S ZTY N

3 Projektoktadki Tomasz Petrycki Copyright by Polskie Towarzysiwo Psychologiczne, 1993 ISBN Polskie Towarzystwo Psychologiczne Pracownia Wydawnicza Olsztyn,ul. Kolobrzeska 11/5, tel Drukokfadki i oprawa: Pracownia Poligraficzna MG

4 Program b&daapolskiego Generahtego Sondazu Dobrostanu Psychicznego finansowany by* przez Komitet Badan Naukowych w ramach grantu (Subjective WeU-Being in Poland: FoUow-up Study, Janusz Czapinski -kierowonik projektu badawczego) oraz w czqsq poswie.conej aspiraqom materialnym (pytania V106-V113 w badaniu z roku 1992) w ramach grantu (Wpfyw zmian spolecznoekonomicznych naobiektywne i subiektywne wyznaeznikijakoscizycia, prof. BnmonG6recki - kierownik projektu badawczego, dr Ewa Gucwa-Lesny - wspftrpraca badawcza) i w cze.sci poswiqconej sposobom radzenia sobie z niedoborami w budzetach rodzinnych (V94-V102, CHMA, TERPRZY, JAINNIR, TERZA, POWMA PODWYZ, PODWYZ116, V114, CELE) z funduszy na badania statutowe Instytutu Badan Spotecznych UW (rok akad. 1991/92 - program badan realizowany przez zesp6* wskfadzie: dr Ewa Gucwa-Lesny, prof. Tadeusz Ttyszka i prof. Janusz Czapinski). Dane zawarte wniniejszym opracowaniu moga, bye* w dwolnej postad i w dowolnej czqsa kopiowane, cytowane lub wykorzystywane wmny spos6b bezzgody autora. Nalezy jedynie podac* zr6dto, z kt6rego pochodz^. Wz6r cytowania danych z PolsMego Generahtego Sondazu Dobrostanu Psychicznego Czapinski, J.Polski Generalny Sondaz Dobrostanu Psychicznego: Badaniepanelowe Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1993.

5 SPIS TRESCI Podziekowania Wprowadzenie Lista zmiennych Rozkfedy odpowiedzi i wskazniki rzetelnosci zmiennych wielopytaniowych 1 Proba panelowa 79 Aneksy A. Dob6r pr6b do badan i metody wazenia B. PodziaJ zawod6w na 9 grup spofeczno-zawodowych C. RozkJady wieku jjl y VHI D. SpoJeczna Klasyfikacja Zawod6w(SKZ) - klucz kodowy i rozkjad danych E. Rozklady miesiecznego dochodu na osobe. w gospodarstwie domowym F. Klasyfikacja i rozklady zmian, jakich chcieliby respondenci G. Klasyfikacja i rozklady wartosci i sensu zycia H. Klasyfikacja i rozkfady bolesnych doswiadczen zyciowych I. Klasyfikacja i rozkjadyradosnych doswiadczen zyciowych J. RozkJady szacowanego procentu szczq liwych r6wiesnik6w, Polakow, Amerykanow i Bu-fgarow K. Klasyfikacja i rozkjad celow, do ktorych da.z% respondenci L. Klasyfikacja i rozkrad dobr, ktorych podwyzek obawiaja. sie. respondenci M. Ankieta

6 PODZIEKOWANIA Polski Generalny Sondaz Dobrostanu Psychicznego nie mdgtey zostad zrealizowany bez zyczliwosci, a w wielu przypadkach takze duzego wkfadu pracy, h'cznego zespofu ludzi. Nie spos6b wymienic* ich tu wsgrctkich. Chdateym zatem w tym miejscu wyrazid moja. wdziecznogc* przynajmniej tym, ktorym program badawczy zawdzie,czanajwiecej. Kierownictwu Polskiego Towarzystwa Statystycznego i Gtewnego UrzQdu Starystycznego dziekuje, za podjecie sie, realizacji sondazy i zgode, na wykorzystanie sied ankieter6w oraz pr6b respondentow bior^cych udzia* w badaniach budzetow gospodarstw domowych, prowadzonych przez Departament Badan Spotecznych i Demograficznych. Zyczliwo d wice prezesa GUS, prof, dr hab. Jana Kordosa, zawdziqczam otwarde drzwi do owocnej wspdlpracy z tymi dwiema instytucjami. Specjalne podziekowanie nalezy sie, dyrektorowi Departamentu Informacji GUS, Panu Wiestewowi Lagodzriskiemu. Jego dynamika, fachowosc", zdolnosd orgamzatorskie i zainteresowanie projektem badawczym PGSDP byiy podstawowe gwarancja. sprawnej i trzymajacej wysokie standardy metodologiczne realizacjibadan. Zazdroszcze, Departamentowi Badan Spotecznych i Demograficznych GUS takiego pracownika, jak Pani Aleksandra Luczywek-Baran. Jej mate rzucaj^ca sie. w oczy robota administracyrao-papierkowa pozwolite mi spokojnie czekac* z zatezonymi rekami na splywatece z Wojewddzkich UrzQddw Statystycznych paczkiz wypeteionymi ankietami. Za niespotykana. rzetelnosc* i pomystewold, zwteszcza przy kodowaniu danych jakosaowych, dziekuje, mojemu najlepszemu wsp61pracownikowi, Pani Barbarze Krcha. Janusz Czapinski III

7 WPROWADZENIE 1. Cele Polskiego Generalnego Sondazu Dobrostanu Psychicznego (PGSDP) Polski Generalny Sondaz Dobrostanu Psychicznego jest podstawowe cze,$cia, Merowanego przeze mnie projektu badawczego pt. Subjective well-being in Poland: Followup study, finansowanego przez Komitet Badan Naukowych (nr grantu: ). PGSDP ma trzy gtewne cele. Jednym z nich jest diagnoza dobrostanu psychicznego dorostej populacji Polski i sledzenie jego zmian wokresie transformaqi systemowej. Dane zawarte w niniejszym opracowaniu se odpowiedzi^ na to wtesnie pytanie badawcze. innych spoteczenstw. Kategoria dobrostanu psychicznego jest bardzo szeroka, obejmuje wszystkie elementy kondycji psychicznei cztewieka. Dla jej diagnozy nalezate zatem postezyc" sie. wieloma zr6znicowanymi tecnnikamipomiarowymi. (patrz Aneks M). Dragim celem, kt6rego opracowanie niniejsze nie obejmuje, jest sprawdzenie zaleznosci pomie.dzy obiektywnymi warunkami zyaa.a dobrostanem psychicznym. Chodzi gtewnie o odpowiedz" na dwa pytania: (1) jakie sa. podstawowe zr6dte dobrostanu psychicznego i czy w okresie transofrmaqi systemowej zmienia sie, rola, jaka. w warunkowaniu dobrostanu psychicznego odgrywaja, czynniki ekonomiczne, spoteczne i biologiczne oraz (2) czy jakie obiektywne wymiary jakosd zyda zaleza, od dobrostanu psychicznego. Trzecim, r6wniez wykracaja.cym poza niniejsze opracowanie, celem PGSDP jest weryfikacja "cebulowef teorii szcze.saa (por. Czapinski, J. Psychologia Szczescia: Przeghyi badan izarys teorii cebulowej. Warszawa: Akademos, 1992). Dodatkowymi efektami PGSDP byte mozliwosv: walidacji technik pomiarowych, z ktorych cze. c* (np. Becka Inwentarz Depresji czy Kwestionariusz Poczuda Beznadziejnosa) jest bardzo popularna w wielu krajach i bywate stosowana rowniez w Polsce bez zadnej ogblnopopulacyjnej normalizacji i walidacji. 2. Prtiby, metoda i tennin zbierania danych W badaniach wykorzystano prdby og61nopolskie gospodarstw domowych, wylosowane przez Gtewny Urza,d Statystyczny do badania budzetow gospodarstw domowych (szczegdtewe informacje na temat metody losowania pr6b oraz ich wazenia znajduja. sie, w Aneksie A). Jedynym ograniczeniem tych pr6b byte wynikaja,ce ze stosowanych w6wczas przez GUS zasad wy*eczenie gospodarstw czerpiacych dochody z pracy na rachunek wiasny poza rolnictwem indywidualnym, z wykonywania wolnego zawodu, z pracy w resortach obrony narodowej i spraw wewne.trznych. Ograniczenia te sa, bardziej restryktywnew odniesieniudo prdby z 1991 r. niz do pr6by z 1992 r. Dzieki temu w pr6bie 1992 znalazly sie. niewielkie reprezentacje powyzszych kategorii. Zasadniczo nie podlegaje tego typu badaniom gospodarstwa obywatefi panstw obcych, ani mieszkancy gospodarstw zbiorowych Istotnvm powodem, dla kt6rego zdecydowano sie. przeprowadzic* badania na tych wtesnie probacn, byte sposobnosc dotaczenia do wskazmk6w dobrostanu psychicznego gotowycn danych na temat materialnych warunkdw zyda; a tego wtesnie wymagate realizacja celu drugiego. W odrdzniemu jednak od badan GUSowskich, gdzie jednostka, badana, jest gospodarstwo domowe, PGSDP objaj": wszystkie doste,pne osoby doroste zamieszkuja.ce w gospodarstwie domowym. Mozna spytad, dlaczego nie zastosowano populamej w badaniach sondazowych metody losowania po jednej osobie z kazdego V

8 gospodarstwa. Uczyniono tak z naste.puja,cych wzgle,d6w. Po pierwsze umozliwiate to sprawdzenie stopnia zgodnosa dobrostanu psychicznego i jego zmian w czasie pomie.dzy r6znego typu krewnymi i powinowarymi (np. syn-ojdec, tesd-synowa), co byte istotne dla realizacji trzedego (teoretycznego) celu badan. Po drugie dawate to podstawy do szukania odpowiedzi na pytanie o zrdznicowanie wagi rdznych obiektywnych wymiar6w jakosci zycia dla dobrostanu psychicznego w zaleznosci od potezenia jednostki w strukturze gospodarstwa domowego. Dodatkowym efektem takiego poste.powania byte zwiejkszenie proby i tym samym zwiekszenie reprezentaqi nawet bardzo specyficznych 1mate hcznych kategorii os6b (np. matek samotnie wychowujacych dzied czy osdb korzystaja,cych z pomocy psychiatrycznej). Pr6by z 1991 i 1992 r. nie wpetei sie. pokrywaly zewzgle,du na stosowana, przez GUS zasade. podmiany cze^d prdb bioracych udzm w badaniach budzetow gospodarstw domowych w miejsce gospodarstw wypadajacych definitywnie z badania. Wspdlna dla obydwu termin6w sondazu pr6ba panelowa jest dostatecznie duza (patrz Aneks A), aby testowad stated w czasie roznych wymiar6w dobrostanu psychicznego i poszukiwad zaleznosa kierunkowych pomie.dzy wskaznikami dobrostanu psychicznego i obiektywnymi wskaznikami jakosa zyda. Ze wzgle,du na intymny i krepufecy respondent6w charakter wielu pytan zawartych w ankiede, zrezygnowano z popularnego wbadaniach sondazowych wywiadu ankieterskiego na rzecz preferowanej przez psychologdw metody samowypeiniania ankiety przez respondents Ankieterzy upowaznieni byli do postezenia sie, metody wywiadu rylko w wyjateowych przypadkach, gdy respondent z jakichkolwiek powoddw nie byi w stanie samodzielnie wypeteid ankiety. Przypadki takie stanowily 12.4 proc. catej proby w 1992 r. Negatywnym skutkiem metody samowypeteiania byly bardzo ficzne przypadki mezrozumienia pytan lub nieuwaznego wypeteiania ankiety. Dzieki zastosowanym w ankiecie miarom niezgodnosa logicznej odpowiedzi i niezrozumienia zasad udzielania odpowiedzi udate sie, w czesa przypadki te zidentyfikowad i usuna,d z wtesawej prdby, ktorej dane poddano analizie starystycznej i uwzglqdniono w niniejszym opracowaniu. Poniewaz przypadkdw takich byte bardzo duzo i -- co gorsze - rekrutowate sie, one meproporqonalnie z poszczegolnych grup spotecznych (przewaga osdb z mepeteym podstawqwym i podstawowym wyksztateeniem) ich usunie.de spowodowate znaczne odchyleme spoteczno-demograficznej struktury prdby od struktury dorostej populaqi Polski. Dla skorygowania tego efektu niezbe,dne byte zastosowanie wazenia prdby empirycznej. Opracowano ztezony system wag, ktdry doprowadzi* do duzej zgodnosa wszystkich wtesdwych prdb z danymi Rocznika Statystycznego GUS w zakresie struktury P"3!. wylsztateenia, interakcji wieku i ptei oraz interakqi stanu cywilnego i ptei (patrz r\nexs ** ) Badania prowadzono z rocznym odstepem w grudniu 1991 r. i w grudniu 1992 r. Za kazdym razem konczono je przed swietami Bozego Narodzenia. 3. Realizatorzy badan Realizaqe. badan powierzono Biuru Badan i Analiz Starystycznych przy Polskim Towarzystwie Statystycznym, ktdre za zgoda, kierownictwa GUS wykonate sondaze Eoprzez sied przeszkolonych speqalnie ankieterdw, zaangazowanych na state wprogramie adan budzetow gospodarstw domowych, prowadzonym przez Departament Badan Spotecznych i Demograficznych GUS. 4. Ukted i charakter danych Wszystkie podane w opracowaniu dane, z wyj^tkiem czqsci danych w Aneksie A, se danymi wazonymi. VI

9 W cze, d Rozkiady odpowiedzi i wskazniki rzetelnosci zmiennych wielopytaniowych w lewej kolumnie podano dane z badania w 1991 r., a w prawej kolumnie dane z badania w 1992 r. Zmienne rekodowane zaznaczono nawiasem kwaaratowym, a zmienne, ktdre wystepity tylko w badaniu nawiasem okrajjlym. Ankieta 1992 byte duzo obszerniejsza niz w 1991 r. O tym, ktdre zmienne wysta.pi*y tylko w 1992 r. informuje brak danych w lewej kolumnie. W opracowaniu zamieszczono takze wybrane podstawowe statystyki. Tarn, gdzie uzasadniaf to rodzaj skali pomiarowej, podano wartosd syednich i odchylen standardowych. Zamieszczono rdwniez - z mysla. o badaczach, kt6rzy chdeliby w przysztesa korzystad z technik pomiarowych uzytych w PGSDP - wskazniki rzetelnosd: w Rozktadach wsp6tczynniki alfa dla skal wielopytaniowych (np. BeckaInwentarza Depresji, Kwestionariuszy wsparda i stresu zydowego oraz poczuda beznadziejnosa), a w czejjd Prdba panelowa wskazniki statesa w czasie (wspwczynniki korelaq'i pomisdzy dwoma pomiarami) tych zmiennych, ktdre mierzone byjy dwukrotnie. W ankiede, zamieszonej w Aneksie M podano wszystkie pytania z obydwu badan, nadajac im po lewej stronie te same oznaczanie jakie maja. poszczegdlne zmienne w Rozktadach. W ankiede, ktdra, wypetaiali respondent oznaczen tych nie byte; byte jedynie degte numeraqa pytan lub blokdw pytan. 5. Przysz*o& PGSDP Obecnie w ramach projektu badawczego Wpfyw zmian spoteczno-ekonomicznych na obiektywne i subiektywne wyznaczniki jakosci zycia, kierowanego przez prof, dra hab. Brunona G6reckiego z Wydziate Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, finansowanego przez Komitet Badan Naukowych (grant nr ), realizowane jest kolejne badanie sondazowe z uzydemwie.kszosa narze,dzi pomiarowych wykorzystywanych w P&SP w 1992 r. Planowane jest takze podobne badanie w 1994 r. Ze wzgle^du na nieco odmienne cele tych dwdch badan, wymagajece wta,czenia jlp ankiety obszernych blokdw pytan odnosza,cych sie, do pfzekonan i preferenq'i ekonomicznych, skrdceniu ulec musiate cze, d poswiqcona dobrostanowi Abyme rezygnowad z wieloaspektowosa pomiaru, skrdtu dokonano gtewnie poprzez zredukowanie liczby pozyqi w kwestionariuszach wielopytaniowych. VII

10 LISTA ZMIENNYCH PGSDP 1991/1992 UWAGI: Kolejnos'd zmiennych odpowiadascisle kolejnosci w RozUadach i w ankiecie zamieszczonej w Aneksie A. W nawiasach kwadratowych - zmienne rekodowane; w nawiasach okra_gtych ~ zmienne, kt6re wystapity tylko w badaniu ZMIENNA NAZWAZMIENNRT [WOJ] Wojew6dztwo [REGION] Makroregion zamieszkania (MIEJSC) RODZAJTWIELKOSC MIEJSCOWO$CI, WKTOREJ MIESZKA RES. VI WERSJA ANKIETY V5 V6 V7 V8 V9 DATA BADANIA CZY RESPONDENT BRAL UDZIAL W POPRZEDNIM BADANIU W1991R.? LICZBA OSOB BIORACYCH UDZIAL W BADANIU Z JEDNEGO GOSP. DOMOWEGO STOS. POKREW./POWINOW. RES. DOINNYCH OS6BZ GOS. DOM. BIORACYCH UDZIAL BADANIU. PffiRWSZA ODPOWTEDZ STOS. POKREW./POWINOW. RES. DOINNYCH OS6B Z GOS. DOM. BIORACYCH UDZIAL V10 BADANIU. DRUGA ODPOWIEDZ STOS. POKREW./POWINOW. RES. DO INNYCH OSOB Z GOS. DOM. BIORACYCH UDZIAL VII W V12 W V13 BADANIU. TRZECIA ODPOWIEDZ STOS. POKREW./POWINOW. RES. DOINNYCH OS6B Z GOS. DOM. BIORACYCH UDZIAL BADANIU. CZWARTA ODPOWIEDZ STOS. POKREW./POWTNOW. RES. DO INNYCH OS6B Z GOS. DOM. BIORACYCH UDZIAL BADANIU. PIATA ODPOWIEDZ STOS. POKREW./POWTNOW. RES. DO INNYCH OS6B Z GOS. DOM. BIORACYCH UDZIAL BADANIU. SZ6STA ODPOWIEDZ V14 SYMBOL ZRODLA UTRZYMANIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO V15 LICZBAOSOB ZAMIESZKUJACYCH W GOSPODARSTWTE DOMOWYM V16 SYMBOL RODZINY BIOLOGICZNEJ ISKZ101 Spo-reczna klasyfikacja zawodow OCCPOL] NPRAC] OCCP0L17] JSSBi 1 WIEK9 V20 Zawod res. wg 9 grup spoleczno-zawodowych Klasyfikacja niepracujacych wgv17 Grupaspofeczno-zawodowa Zawod res. wedlug Mi^dzynarodowej Wasyfikacji Zawodow ISCO-88 WTEK RESPONDENTA W 9 PRZEDZIALACH WIEKOWYCH P<FFi DOCH6 MTESIECZNY DOCHOD NA OSOB^ W GOSP. DOMOWYM RES.W 6 PRZEDZIALACH V22 WARUNKIMIESZKANIOWE - LICZBA POKOI V23 CZY RESPONDENT MA DZIECI? V24 ILE DZIECI MA RESESPONDENT? (BEZDZ) Dlaczego res. nie ma dzieci? V25 WIEK NAJMLoDSZEGO DZIECKA V26 WIEK DRUGIEGO NAJMLODSZEGO DZIECKA V27 WIEK TRZECIEGO NAJMLODSZEGO DZIECKA V28 WTEKCZWARTEGO NAJMLODSZEGO DZIECKA V29 WTEK NAJSTARSZEGO DZIECKA (NAJST9) WIEK NAJSTARSZEGO DZIECKA V30 CZY RESP. UTRZYMUJE SILNE WIEJZIZ KREWNYMI? V31 V32 V34 V35 V36 STAN CYWTLNY OD JAK DAWNA RES. ZYJE W OBECNYM STANIE CYWTLNYM? CZY WSPOLMALZONEK PRACUJE ZAWODOWO? SYTUAOA MATERIALNA RES. W MINIONYM ROKU JAK CZESTO RES. ODCZUWA RADOSC ZYCIA? V37 V38 JAK CZ^STO RES. MYSLI O TYM, CO SB5 Z NIMSTANIEPO SMIERCI? CZY RES. PRAGNIE WAZNEJ ZMIANY W SWOIM ZYCIU? [ZMIAN110] JAKEEJ ZMIANY PRAGNIE RES. W SWOIM ZYCIU? ODPOWTEDZ PIERWSZA. [ZMIAN210] JAKIEJ ZMIANY PRAGNIE RES. W SWOIM ZYCIU? ODPOWIEDZ DRUGA. [SENS113] CO NADAJE ZYCIU RES. WARTOSCI SENS? ODPOWIDZ PIERWSZA. [SENS213] CO NADAJE ZYCIU RES. WARTOSCISENS? ODPOWIEDZDRUGA VIII

11 [WPIEN] [WDZI] [WMAL] [WPRAC] [WPRZY] [WBOG] [WPOG] [WUCZ] [WSZAC] [WWOL] [WZDR] [WEDUK] [WCHAR] [WINNE] Pieni^dze jako warunek szczescia wg V43-V45 Dziecijako warunek szczescia wg V43-V45 Udane majzenslwo jako warunekszczescia wg V43-V45 Praca jako warunek szczescia wg V43-V45 Przyjaciele jako warunek szczescia wgv43-v45 Opatrznosc, Bogjako warunekszczescia wgv43-v45 Pogoda ducha, optymizm jako warunek szczescia wg V43-V45 UczciwoSdjakowarunek szczescia wg V43-V451 Zyczliwosc i szacunek otoczenia jako warunek szczescia wgv43-v45 WolnoSc" i swobodajako warunekszcze.s'cia wgv43-v45 Zdrowie jako warunek szczescia wg V43-V45 Wyksztfcenie jako warunek szczescia wg V43-V45 Silnycharakter jako warunekszczescia wgv43-v45 Inny warunek szczescia wgv43-v45 V46 CZY RES. PRZEZYL COS BARDZO BOLESNEGO W MINIONYM ROKU? [BOLES110] CO BARDZO BOLESNEGO PRZEZYL RES. W MINIONYM ROKU? PIERWSZA ODPOWTEDZ. [BOLES210] CO BARDZO BOLESNEGO PRZEZYL RES. W MINIONYM ROKU? DRUGA ODPOWIEDZ. V49 CZY RES. PRZEZYL CO$ BARDZO RADOSNEGO W MINIONYM ROKU? [RADOSllO] CO BARDZO RADOSNEGO WYDARZYLO SI W ZYCIU RES. W MINIONYM ROKU? ODPOWTEDZ PIERWSZA. [RADOS210] CO BARDZO RADOSNEGO WYDARZYLO SI W ZYCIU RES. W MINIONYM ROKU? ODPOWIEDZ DRUGA. V52 CZY RES. ANGAZUJE SE5 W AKTYWNOSC POZAZAWODOWA V53 WYKSZTALCENIE OJCA V54 CZY KT6RES Z DZIECI RES. POZOSTAJACYCH W DOMU RACUJE ZAWODOWO? V55 ILE DZIECI POZOSTAJACYCH W DOMU PRACUJE? [PPIEN] Brak pienjedzy jako powod nieszczescia wg V56-V58 [PDZI] Brak dzieci jako powod nieszczeicia wg V56-V58 [PMAL] [PPRACJ [PPRZY] [PBOG] [PPOG] [PUCZ] [PSZAC] [PWOL] Nieudane mafzenstwo jako pow6d nieszczescia wg V56-V58 Brakpracy jako pow6a nieszczescia wg V56-V58 Samotnosd jako powod nieszczescia wg V56-V58 2Aylos jako pow6d nieszczescia wg V56-V58 Brakperspektyw jako pow6d nieszczqscia wg V56-V58 Nieczyste sumienie jako pow6d nieszczqscia wg V56-V58 Wrogosc i brak szacunku otoczeniajako powod nieszczescia wg V56-V58 Brak wolnosci i swobody jako pow6d nieszczqscia wg V56-V58 [PZDR] Choroba jako pow6d nieszczqscia wg V56-V58 [PEDUK] Brak wykszticenia jako pow6d nieszczescia wg V56-V58 [PCHAR] S-raby charakter jako powod nieszczescia wg V56-V58 [PINNE] Inny pow6d nieszcze&ia wg V56-V58 V59 ILE RAZY W MTESIACU RES. CHODZI DO KOSCIOLA? V60 JAK CZ^STO RES. BYL TAKZALAMANY, ZE MYSLAL O SAMOB6JSTWTE? V61 CZY POLACY LUBIA NARZEKAC BEZ POWODU? V62 CZY RES. JEST SZCZEiLIWY? PRROWll JAKI ZDANIEMRES. PROCENT JEGO R6WIESNIK6W W POLSCE JEST SZCZE^LIWY? PRPOL11 JAKI ZDANIEMRES. PROCENT WSZYSTKICH POLAK6W JEST SZCZTiSLIWY? PRAM11 JAKI ZDANIEM RES. PROCENT AMERYKAN6W JEST SZCZEjLIWY? PRBUL11 JAKI ZDANIEM RES. PROCENT BULGAROW JEST SZCZFiSLIWY? V63 WYKSZTALCENIE RESPONDENTA V64 MIEJSCE ZATRUDNIENIA RESPONDENTA V65 OCENA ZYCIA NA SKALI 'WSPANIALE-OKROPNE' V66 DEPRESJAA V67 DEPRESJA B V68 DEPRESJA C V69 DEPRESJA D V70 DEPRESJA E V71 DEPRESJA F V72 DEPRESJA G V73 DEPRESJA H V74 DEPRESJA I V75 DEPRESJA J V76 DEPRESJA K V77 DEPRESJA L V78 DEPRESJA M V79 DEPRESJA N V80 DEPRESJA O V81 DEPRESJA P IX

12 V82 V83 V84 V85 V86 [DEP] V87 V88 V89 V90 DEPRESJAQ DEPRESJA R DEPRESJAS DEPRESJA T DEPRESJA U Wskaznik depresji w kwestionariuszu BDI WSPAROE SPOLECZNE: CZY JESTKTOS, KOMU RES.ZWTERZASIE Z KLOPOTOW? WSPARCIESPOLECZNE: CZY JESTKTOS, KTOROZUMIERES.? WSPARCIE SPOLECZNE: CZY JEST KTO$, GOT6W POMAGAeRES.? WSPARCIE SPOLECZNE: CZY JESTKTOS, KTOPODNOSI RES. NA DUCHU? [WSPARCIE] WSPARCffi SPOLECZNE (SUP1) CZYRF^.CZUJESmKOOLAl^IDARZONYZAUFANIEM? (SUP2) CZY RES. CZUJE SB3 OSAMOTNIONY, MIMO ZE TEGO NEE CHCE? V91 STRES SPOLECZNY: CZY NAJBLIZSZA OSOBA JEST NIEPRZYJEMNAIAGRESYWNA? V92 STRES SPOLECZNY: CZY NAJBLIZSZA OSOBAUTRUDNIA ZYCIE RES.? V93 STRES SPOLECZNY: CZY NAJBLIZSZA OSOBA NEJKARES. PRETENSJAMI? [UNDERM] STRES SPOLECZNY V94 CZY STALE DOCHODY ZASPOKAJAJA BEBZACE POTRZEBY? V9S CZY RES. OGRANICZA PORZEBY? V96 CZYRES.PODEJMUJEDODATKOWEPRACE? V97 CZY RES. KORZYSTA Z OSZCZELWOSCI? V98 CZY RES. ZACIAGA POZYCZKI? V99 CZY RES. KORZYSTA Z POMOCY KREWNYCH? V100 CZYRES. KORZYSTAZ POMOCYKO$CIOLA? V101 CZY RES. KORZYSTA Z POMOCY OPBEKISPOLECZNEJ? V102 CZY RES. UCIEKA SIF,DO INNYCH SPOSOB6W RADZENIASOBIE? V103 CZY W POLSCE WYPADA MOWlC GLO^NO O SWOIM SZCZElSCIU V104 CZYRES.MASTALEGOPARTNERAZYaOWEGO? PRZYJ12 ILEOS6BZALICZARES.DOGRONASWOICHPRZYJACI6L? V106 OCENA MATERIALNEGO POZIOMU WLASNEGO ZYCIA V107 CZY OBECNY POZIOM MATERIALLY ODPOWIADA ASPIRACJOM RES.? V108 POZIOM MATERIALNY RES. W STOS. DO POZIOMU INNYCH LUDZIWTYM SAMYM WBEKUITEJ SAMEJ PLCI. V109 V110 Vlll V112 V113 CZY OBECNY POZIOM MATERIALNY RES. ODPOWIADATEMU NA CO RES. ZASLUGUJE? W JAKIM STOPNIU OBECNE WARUNKI MATERIALNE RES. ZASPOKAJAJA JEGO POTRZEBY? OBECNEWARUNKI MATERIALNE RES.W POWR6WNANIU Z JEGOOCZEKTWANIAMI SPRZED3LAT SPODZIEWANE ZA 5 LATWARUNKI MATERIALNE RES.W POR6WNANIU Z OBECNYMI OBECNEWARUNKI MATERIALNE RES.W POROWNANIU DO NAJLEPSZEGO OKRESUW JEGO ZYCIU OCENA R6ZNICY MB^DZY TYM CO RES. CHOALBYMffiC A TYM CO MA (CHMA) (TERPRZY) OCENAR6zMC^MIEDZYTYMCORES.MATERAZATYMCOMIALW MEDALEKTEJ PRZESZLOSCI (jainnir) 0(^nar6zmcymie:dzytymcomajainniatymcomares. (TERZA) OCENA R6zMCY MEEJDZY TYM CO RES. MA NADZTEJE OSIAGNA^ W CIAGU 5LAT A TYMCOMATERAZ (POWMA) OCENA ROZNICY MI%DZY TYM CO RE. MA A TYM CO POWINIEN MTEC (PODWYZ) CZY RES. SPODZTEWA SB} PODWYZEK CENW NAJBLIZSZEJ PRZYSZLOSCI? (PODWYZ) CZY RES. SPODZTEWA SEE PODWYZEK CEN W NAJBLIZSZEJ PRZYSZLOSCI? (PODWYZ116) PODWYZEK NAJAKIEDOBRA RES. SB3 SPODZTEWA W NAJBLIZSZEJ PRZYSZLOSCI? ODPOWBEDZ PIERWSZA. (PODWYZ214) PODWYZEKNAJAKIEDOBRA RES. SI^ SPODZTEWAW NAJBLIZSZEJ PRZYSZLOSCI? ODPOWIEDZ DRUGA (MCI) 'NIGDY NIEWAHAMSIF, PRZYJScZ POMOCA KOMU$ ZNAJDUJACEMU SEg W KLOPOTACH, (MC2) 'BYWALO, ZE ZAZDROSCILEM INNYMICH SZCZEiUWEGO LOSU' (MC3) (MC4) 'PRAWTE NIGDY NIE ODCZUWAM OCHOTY NAGADANIA KOMUS' 'BYLYWYPADKL, ZE OSZUKALEM KOGO$'

13 (MC5) 'CZASAMI ODP-LACAM PI^KNYM ZA NADOBNE, ZAMIAST WYBACZY^ CZY ZAPOMNTE^' (MC6) 'JEZELI CZEGO$ NIEWTEM, TO PRZYZNAJE. SIE, DO TEGO BEZ OPORIF (MC7) 'JESTEM GRZECZNY(A), NAWET W STOSUNKU DO LUDZI NffiUPRZEJMYCH' V114 CZYRES.MAKONKRETNE CELE, DOKT6RYCH USB.NIE DAZY? [CELE110] JAKIESA CELE, DO KT6RYCH RES. DAZY? PIERWSZA ODPOWIEDZ [CELE210] JAKTE SA CELE, DO KT6RYCH RES. DAZY? DRUGA ODPOWIEDZ V117 CZY W BIEZACYM ROKU RES. PRZEBYWAL W SZPITALU? V118 OCENA OBECNEGO ZYCIA NA DRABIME CANTRTLA V119 OCENA ZYCIA SPRZED 5 LAT NA DRABINIE CANTRILA VT20 OCENA ZYCIA ZA 5 LAT NA DRABINIE CANTRILA (CANBAD) OCENA ZYCIA W NAJGORSZYM TYGODNIU W MINIONYM ROKU NA DRABINIE (CANGOOD) CANTRDLA OCENA ZYCIA W NAJLEPSZYM TYGODNIU W MINIONYM ROKU NA DRABINIE CANTRILA V121 POR6WNANBE PRAWDOPODOBIENSTWA: PADNEgCBE OFIARAWLAMANIA V122 POR6WNANEE PRAWDOPODOBIENSTWA: ZOSTANIE ALKOHOLIKIEM V123 POR6WNAME PRAWDOPODOBIENSTWA: ZNALEZBENIE SIE, WWB^ZIENTU V124 POR6WNANIE PRAWDOPODOBffiNSTWA: PODJFiCffi PR6BY SAMOBOJCZEJ V125 POR6WNANTE PRAWDOPODOBIENSTWA: ROZWOD PO KELKU LATACH MALZENSTWA V126 POR6WNANEE PRAWDOPODOBIENSTWA: WYRZUCENIE Z PRACY V127 POR6WNANIE PRAWDOPODOBIENSTWA: KOMECZNOSc PODJECIA NIEATRAKCYJNEJ PRACY V128 POR6WNANIE PRAWDOPODOBIENSTWA: ZACHOROWANEE NA RAKA V129 POR6WNANIE PRAWDOPODOBIENSTWA: DOZNANIE ATAKU SERCA V130 POR6WNANIE PRAWDOPODOBIENSTWA: POPADME,CIE W UB6STWO V131 POROWNANIE PRAWDOPODOBIENSTWA: ZARAZENIE SIE, CHOROBA WENERYCZNA V132 POR6WNANIE PRAWDOPODOBIENSTWA: ZATRUCIE POKARMEM V133 POR6WNANTE PRAWDOPODOBIENSTWA: ZALAMANTE NERWOWE V134 POR6WNANEE PRAWDOPODOBIENSTWA: ZARAZENffi SIE, ATOSEM [WEIN4] Nierealistyczny optymizm V135 V136 V137 V138 V139 V140 V141 V142 V143 V144 V145 V146 V147 V148 V149 V150 V151 V152 V153 PRAGNLENTE ZYCIA ZADOWOLENIE ZE STOSUNK6W Z NAJBLIZSZYMIW RODZIME ZADOWOLENIE Z SYTUACJIFINANSOWEJ WLASNEJ RODZTNY ZADOWOLENIE ZESTOSUNK6W Z KOLEGAMI (GRUPA PRZYJACI6L) ZADOWOLENIE ZE STANU SWOJEGO ZDROWIA ZADOWOLENIE ZE SWOICH OSIAGME,C ZYCIOWYCH ZADOWOLENIE Z SYTUACJI W KRAJU ZADOWOLENIE Z WARUNK6W MEESZKANIOWYCH ZADOWOLENIE Z MIEJSCOWO$CI ZAMIESZKANIA ZADOWOLENIE Z POZIOMUDOSTE,PNYCH D6BRI USLUG ZADOWOLENIE Z PERSPEKTYW NA PRZYSZLOS6 ZADOWOLENIE Z ZYCIA SEKSUALNEGO ZADOWOLENIE ZE SWEGO WYKSZTALCENIA ZADOWOLENIE ZE SPOSOBU SPETJZANIA WOLNEGO CZASU ZADOWOLENIE Z NORM MORALNYCH PANUJACYCH W OTOCZENIU ZADOWOLENIE Z PRACY ZADOWOLENIE Z DZBECI ZADOWOLENIE Z MALZENSTWA CZY POWIEJKSZANIE PRZYJEMNOSCI JEST NAJWAZNIEJSZYM WARUNKIEM SZCZESCIA? V154 CZY MINIONY ROK NALEZAL W ZYCIU RES. DO UDANYCH? V155 POCZUCIE BEZNADZIEJNOSCI 1 V156 POCZUCIE BEZNADZIEJNOSCI 2 V157 POCZUCIE BEZNADZEEJNOSCI 3 V158 POCZUCIE BEZNADZBHJNOSCI 4 V159 POCZUCIE BEZNADZIEJNOSCI 5 V160 POCZUCIE BEZNADZIEJNOSCI 6 V161 POCZUCIE BEZNADZIEJNOSCI 7 XI

14 V162 V163 VIM V165 V166 V167 V168 V169 V170 V171 V172 V173 V174 [BECK] V17S V176 V177 V178 V179 V180 V181 V182 V183 [V184D] [V185D] [V186D] [V187D] [V188D] [V189D] [V190D] [V191D] [V192D] [V193D] POCZUCffiBEZNADZEEJNOSa 8 POCZUCEEBEZNADZIEJNO^a 9 POCZUCIE BEZNADZTEJNOSCI10 POCZUCIE BEZNADZEEJNO$CI 11 POCZUCEB BEZNADZEEJNOSCI 12 POCZUGLE BEZNADZTEJNO^a 13 POCZUCIE BEZNADZTEJNOSa 14 POCZUCDB BEZNADZEEJNOSCI15 POCZUCIE BEZNADZTEJNOSCI 16 POCZUCIE BEZNADZTEJNOSCI17 POCZUCIE BEZNADZIEJNOSCI 18 POCZUCEE BEZNADZTEJNOSa19 POCZUCIE BEZNADZEEJNOSCI20 Wskaznik poczucia beznadziejno&i Wydarzenia minionego roku: CHOROBA WLASNA Wydarzenia minionego roku: SZPrrALWZWIAZKUZWYPADKBEM Wydarzenia minionego roku: PORADA U PSYCHOLOGA/PSYCHIATRY Wydarzenia minionego roku: NADUZYWAME ALKOHOLU Wydarzenia minionego roku: BRANEE NARKOTYK6W Wydarzenia minionegoroku: CHOROBA BLISKTEGO Wydarzenia minionego roku: $MBER BLISKTEGO Wydarzenia minionego roku: KTOZMARL? Wydarzenia minionegoroku: PODJE,CIE NOWEJ PRACY Wydarzenia minionego roku: UTRATA PRACY Wydarzenia minionego roku: BRAKPRACYPOSZKOLE Wydarzenia minionego roku: PRZEMESEBME NA GORSZE STANOWISKO Wydarzenia minionego roku: AWANS ZAWODOWY OMBNAL RES. Wydarzenia minionego roku: AWANSOWANEE Wydarzenia minionegoroku: POWAZNE PROBLEMY Z SZEFEM Wydarzenia minionegoroku: OTWORZENEEWLASNEGOINTERESU Wydarzenia minionegoroku: STRATA PEEMEJDZY W BNTERESACH Wydarzenia minionego roku: PODJECEE PRACY NEEZGODNEJ Z KWAUFEKACJAMI Wydarzenia minionego roku: BLISKA OSOBA STRACELA PRAOg V194 Wydarzenia minionegoroku: KTO STRACIL PRACE,? V195 Wydarzenia minionegoroku: POGORSZENEE SEgSYTUACJI FINANSOWEJ V196 Wydarzenia minionego roku: KORZYSTANEEZ POMOC RODZEMY V197 Wydarzenia minionego roku: ZASTAwTENEE/SPRZEDAZ RZECZY WARTO$CIOWYCH [V198D] Wydarzenia minionego roku: NEEMOZNO$ WYWIAZANIA SE5 Z ZDOBOWIAZA& FINANSOWYCH [V199D] Wydarzenia minionego roku: BRAK PB3NE5DZY NA PLACEME STALYCH SWIADCZEN V200 V201 Wydarzenia minionego roku: BRAXPIFJ^DZYNAJEDZENEE,UBRANBELUBLECZENIE Wydarzenia minionego roku: BEZDOMNOSC [V202D] Wydarzenia minionego roku: POWAZNE PROBLEMY Z PARTNEREM [V203D] Wydarzenia minionego roku: ROZSTANffiZ PARTNEREM [V204D] Wydarzenia minionegoroku: SEPARACJA [V205D] Wydarzenia minionego roku: ROZWOD V2G6 Wydarzenia mmionego roku: OZENEK [V207D] Wydarzenia minionego roku: POWAZNE PROBLEMY Z PRZYJAGLELEM V208 Wydarzenia mmionegoroku: ZERWANEE Z NAJBLIZSZA RODZTNA [V209D] Wydarzenia minionego roku: ROZW6D RODZIC6W V210 Wydarzenia minionego roku: OFIARA KRADZEBZY V211 Wydarzenia mmionego roku: OFIARANAPADUIPOBICIA V212 Wydarzenia minionegoroku: OFIARA WLAMANIA DO DOMU V213 Wydarzenia minionegoroku: OSKAJRZENEEOCZYNKARALNY V214 Wydarzenia minionegoroku: ARESZTOWANEE V215 Wydarzenia mmionego roku: BYCIE ZASKARZONYM W SPRAWEE CYWELNEJ V216 Wydarzenia minionego roku: KLOPOTY Z PRAWEM BLISKBEJ OSOBY V217 Wydarzenia minionego roku: OFIARA DYSKRYMDNACJI V218 Wydarzenia minionegoroku: NOWE MEESZKANIE XII

15 [V219D] Wydarzenia minionego roku: WYPROWADZENIE SEE, OD RODZLNY V220 Wydarzenia minionego roku: ZNISZCZENDS MBSSZKANIA/DOMU V221 Wydarzenia minionego roku: REMONT MB3SZKANIA/DOMU [V222D] Wydarzenia minionego roku: KLOPOTYZ WLA^aCBELEM BUDYNKU V223 CZY WZROSLY OSTANIO DOCHODY RES. Z PRACY? [WZROST] Z JAKIEGO TYTULU WZROSLY DOCHODY RES. Z PRACY? V227 CZY RES. OBAWIA SIE. UTRATY PRACY? V228 Z JAKIEGO POWODU RES. NEE PRACUJE? PIERWSZA ODPOWEED2 V229 Z JAKD2GO POWODU RES. NEE PRACUJE? DRUGA ODPOwTED V230 CZY ROKTEMU RES. PRACOWA? (ZASILEK) CZYRES. OTRZYMUJE ZASItEK DLA BEZROBOTNYCH? CZASBEZR (OCZEKIW) V233 V234 JAK DLUGO RES. JEST BEZROBOTNY? JAK DLUGO RES. PRZEWTDUJE OCZEKIWAC NA PRACE,, KT6RA GO ZADOWOU? CZY RES. JEST ZAREJESTROWANY JAKO BEZROBOTNYW REJONOWYM BIURZE PRACY? CZY RES. OTRZYMAL Z RBP PROPOZYCJE PRACY? V235 DJEBYLOTYCHPROPOZYCJI? (ODMOWA) DLACZEGO RES. NIE SKORZYSTAL Z PROPOZYCJI PRACY Z RBP? (POSZUK) CZY PRZED ZAREJESTROWANEEM W RBP RES. POSZUKIWAL PRACY? (OBECNIE) CZY OBECNIE RES. POSZUKUJE PRACY NA WLASNA REJKEl? (ZMZAWODU) CZY RES. JEST ZAINTERESOWANY ZMIANA ZAWODU? (WLASNA) CZY RES. JEST 2^\INTERESOWANY ROZPOCZE,CIEM WLASNEJ DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ? V236 CZYW OKRESIE BEZROBOCIA RES. PODEJMOWAL JAKB3$ ZAROBKOWE PRACE DORYWCZE? V237 JAKA POWINNA BYC PLACAZA OFEROWANA PRACE,? (PRACJAK) JAKA PRACA BARDZIEJ BY RES. ODPOWIADALA? (POROW) CZY PRZYSZLA PRACA POWINNA PRZYPOMTNAC PODWSZYSTKIMI WZGLEjDAMI POPRZEDNIA? (CZYMROZ) CZYM PRZYSZLA PRACA MOZE SIE, R6zm OD POPRZEDNIEJ? CZASTRW V239 V240 V241 V242 CZASTRWANIA BADANIA POGODAW CZASIE BADANIA SPOS6B REALIZACJI BADANIA POSTAWAWOBEC BADANIA ROZUMBENEE PYTAN ANKIETY V243 CZY BYLYW ANKDBCIE PYTANIA,KT6RE SPRAWILY RES. SZCZEG6LNA TRUDNO$6? [TRUDNE] KT6RE Z PYTAN SPRAWILY RES.SZCZEG6LNA TRUDNO$? XIII

16 ROZKLADY ODPOWIEDZI I WSKAZNIKI RZETELNOSCI ZMIENNYCH WIELOPYTANIOWYCH

17 [WOJ] Wojew6dztwo Wta&iwy Skumul. Los6b % % Odoowiedz Wta&iwy Skumul. Los6b % % Warazawskie Blalskbpodlaskie Bialostockie Bielskie Bydgoskle Ghe-hnskie Ciechanowskie Czestochowskie Bbl^skle GdarisWe GorzowsWe Jeleniog6rskie Kaliskie Katowickie Kieleckie Koniriskie Koszalirtskle Krakow8kie Kro&iieriskie Legnlckie Leszczyrtskie Lubeiskie tomzynskfe Wdzkie Nowosadeckie Olsztyrtskie Opolskie Ostrolgckle Pilskie Rotrowskie Ptockie Poznariskle Przemyskie Radomskie Rzeszowskie Siedleckie Sieradzkie Sklernlewickie SJupskie Suwalskie Szczeciriskie Tamobrzeskie TamowsWe Toruriskie Wa-rbrzyskie Wroorawskie Wroctewskie Zamojskie Ziolonogdrskie WJ-aSciwe przypadki 4223 Brakuja,ce przypadki 0 WJafciwe przypadki 3449 Brakufcca przypadki 0

18 [REGION) Makroregion zamieszkaoia ClWAGI: Przynazwie makroregionu podano w nawiasie numery wojew6dztw z powyzszej (isty. Wtasciwy Skumul. Losob % % Wfasciwy Skumul. Odoowied* Losob % % Centrainy (1,7,24,30,31, ,37,38) Wlelkopolski (5,13,16,29,32, ,46) 6la.sk! (4,8,14,27) Zachodni (11,12,20,21, ,49) Pomorski (9,10,17,39,41) P6Jnocno-wschodni (3,23,26, ,40) Wschodni (2,6,22,36,48) Matopolski (15,18,19,25,33, ,42,43) WJasciwe przypadki 4223 Brakuja.ce przypadki ;i 0 sciwe przypadki 3449 Brakuja.ce przypadki 0 (MIEJSC) RODZAJ I WIELKO& MIEJSCOWOSCI, W KTOREJ MIESZKA RES. WJasciwy Skumul. Los6b % % Odpowledz Miasto 100 lub wiecej tys. Miasto tys. Miasto ponizej 20 tys. Wies Wtaiciwe przypadki 4197 Brakuja.ce przypadki 26 VI WERSJAANKTETY UWAGkWereje riznity sis kolejnoscia. pytan. Poszczeg6lne wersje z nieodpowiadaja. sobiezardwno ze wzgledu na zawartos6, jak i ukiad ankiety. Wlaiciwy Skumul. Wtasclwy Skumul. Los6b % % Odpowiedf Los6b % % WJasclwe przypadki 4223 Brakuja.ce przypadki 0 Wrasciwe przypadki 3448 Brakuja.ce przypadki 1

19 VS UWAGl: DATA BADANIA Data badania sktada siez czterocyfrowego symbolu, w kt6rym dwie pierwsze cyfry oznaczaia dzlert miesla,ca, a dwie kolejne- numer mieslapa Wtasciwy Odpowiedi Los6b % Skumul. % Wfasciwe przypadki 3434 Brakujace przypadki 15 V6 CZY RESPONDENT BRAL UDZIAL W POPRZEDNIM BADANIU W1991R.? Wtasciwy Skumul. Odpowledz Losob % % Tak Nie Wtasciwe przypadki 3422 Brakuja.ce przypadki 28 V7 LICZBA OSOB BIORACYCHUDZIALW BADANIU Z JEDNEGO GOSP. DOMOWEGO Wtasciwy Skumul. Losob % % i> Odpowiedi Jedna osoba Dwie osoby Trzyosoby Cztery osoby Pie6os6b Szescosob Siedem WJasdwy Skumul. Losob % _% Wtasciwe przypadki 4221 Brakujace przypadki 2 Wtasciwe przypadki 3376 Brakuja.ce przypadki 73

20 V8 STOS. POKREW./POWINOW. RES. DO INNYCH OSOB Z GOS. DOM. BIORACYCH UDZIALW BADANIU. PIERWSZA ODPOWTEDZ Wtasciwy Skumul. Wtasciwy Skumul. Losot) % % Odoowiedz Losob % % Majz/zona Matka/ojciec/macocha/ojczym Corka/syn Brat/siostra Dziadek/babka TeSc/tesciowa Zi c/synowa Pasierb/pasierbica Wnuczek/wnuozka Szwagier/azwagierka Stryj/stryjenka Wuj/wujenka/ciotka Kuzyn/kuzynka Innykrewny Niespokrewniony Wtasciwe przypadki 3733 Brakuja.ce przypadki 491 Wtasciwe przypadki 3037 Brakuja.ce przypadki 413 V9 STOS. POKREW/POWINOW. RES. DO INNYCH OSOB Z GOS. BADANIU. DRUGA ODPOWIEDZ Wtasciwy Skumul. Losob % % DOM. BIORACYCH UDZIAL W Wtasciwy Skumul. Odoowiectt Losob % % Ma.z/zona Matka/ojciec/macocha/ojczym Corka/syn Brat/siostra Dziadek/babka Te c/tesciowa Z 6/synowa Pasierb/pasierbica Wnuczek/wnuczka Szwagier/szwagierka Stryj/stryjenka Wuj/wujenka/ciotka Kuzyn/kuzynka innykrewny Niespokrewniony Wtasciwe przypadki 1534 Brakuja.ce przypadki 2689 Wtasciwe przypadki 1254 Brakujace przypadki

ZADOWOLENIE Z ZYCIA WSRÓD POLAKÓW POD KONIEC XX WIEKU

ZADOWOLENIE Z ZYCIA WSRÓD POLAKÓW POD KONIEC XX WIEKU ZADOWOLENIE Z ZYCIA WSRÓD POLAKÓW POD KONIEC XX WIEKU Warszawa, wrzesien 1999 Cztery piate Polaków (80%) uwaza, ze ich zycie dobrze sie ulozylo, tylko co siódmy (14%) ocenia, ze mu sie nie udalo. Tych,

Bardziej szczegółowo

POLACY O STOSOWANIU KAR CIELESNYCH WOBEC DZIECI WYNIKI BADANIA TNS OBOP DLA FUNDACJI DZIECI NICZYJE. Warszawa, grudzień 2005 r.

POLACY O STOSOWANIU KAR CIELESNYCH WOBEC DZIECI WYNIKI BADANIA TNS OBOP DLA FUNDACJI DZIECI NICZYJE. Warszawa, grudzień 2005 r. POLACY O STOSOWANIU KAR CIELESNYCH WOBEC DZIECI WYNIKI BADANIA TNS OBOP DLA FUNDACJI DZIECI NICZYJE Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.; ul. Dereniowa 11; 02-776 Warszawa; NIP: 521-10-18-407;

Bardziej szczegółowo

Polacy o ślubach i weselach

Polacy o ślubach i weselach K.052/12 Polacy o ślubach i weselach Warszawa, sierpień 2012 roku Zwolenników poglądu, że pary po ślubie są szczęśliwsze od par, które żyją bez ślubu, jest znacznie mniej niż osób, które nie wierzą w ślub

Bardziej szczegółowo

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach.

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Warszawa, luty 2001 roku Ponad trzy piąte Polaków (62%) uważa, że idealna liczba dzieci w rodzinie to dwoje. Zdecydowanie mniej osób (niewiele ponad jedna

Bardziej szczegółowo

CZEGO ZYCZYMY Z OKAZJI SWIAT BOZEGO NARODZENIA. WYNIKI SONDAZU (grudzien 99)

CZEGO ZYCZYMY Z OKAZJI SWIAT BOZEGO NARODZENIA. WYNIKI SONDAZU (grudzien 99) CZEGO ZYCZYMY Z OKAZJI SWIAT BOZEGO NARODZENIA WYNIKI SONDAZU (grudzien 99) Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystanie w innej formie danych, informacji i opracowan zamieszczanych

Bardziej szczegółowo

Szczęście jako kapitał

Szczęście jako kapitał Szczęście jako kapitał Janusz Czapiński KONWERSATORIUM KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ 9 lutego 2017 r. Rosnące znaczenie problematyki dobrostanu psychicznego i szczęścia w psychologii i ekonomii Główne

Bardziej szczegółowo

Prezenty i wydatki świąteczne

Prezenty i wydatki świąteczne K.76/08 Prezenty i wydatki świąteczne Warszawa, grudzień 2008 r. Zdecydowana większość Polaków (85%) planuje w tym roku obdarować swoich najbliŝszych upominkami z okazji Świąt BoŜego Narodzenia. Większość

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R.

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. K.071/12 PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. Warszawa, listopad 2012 roku Większość Polaków (58%) jest zdania, że przyjęcie w Polsce wspólnej waluty europejskiej będzie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SPOŁECZNA 2009

DIAGNOZA SPOŁECZNA 2009 DIAGNOZA SPOŁECZNA 2009 r r t> WARUNKI I JAKOSC ŻYCIA POLAKÓW RAPORT redakcja Janusz Czapiński Tomasz Panek Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 29.11.2009 Diagnoza snoleczna 2009 Spis treści 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

JAK OCENIAMY NASZA WODE?

JAK OCENIAMY NASZA WODE? JAK OCENIAMY NASZA WODE? * Ponad dwie piate (44%) Polaków twierdzi, ze woda dostepna w ich domu nadaje sie do picia dopiero po przegotowaniu. * Przewazajaca wiekszosc Polaków (90%) uzywa do picia wody

Bardziej szczegółowo

Zainteresowanie Polaków. powszechnymi swiadectwami udzialowymi

Zainteresowanie Polaków. powszechnymi swiadectwami udzialowymi Zainteresowanie Polaków powszechnymi swiadectwami udzialowymi * 96% spoleczenstwa, uprawnionego do zakupu, nabylo powszechne swiadectwa udzialowe. * Dwie piate Polaków sprzedalo juz swoje powszechne swiadectwa

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie kryzysu

Doświadczenie kryzysu K.06/13 Doświadczenie kryzysu Warszawa, styczeń 2013 r. W sondażu TNS Polska, przeprowadzonym w dn. 11-14.01.2013 r. zbadano, jak pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna przekłada się na doświadczenia

Bardziej szczegółowo

OPINIE PO WYPADKU KSIEZNEJ DIANY O ZAKRESIE WOLNOSCI MEDIÓW

OPINIE PO WYPADKU KSIEZNEJ DIANY O ZAKRESIE WOLNOSCI MEDIÓW OPINIE PO WYPADKU KSIEZNEJ DIANY O ZAKRESIE WOLNOSCI MEDIÓW 75% badanych uwaza, ze fotoreporterzy, którzy scigali ksiezne Diane by zrobic zdjecie z jej prywatnego spotkania, sa moralnie odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI PROJEKTU BADAWCZEGO:

RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI PROJEKTU BADAWCZEGO: JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW W CZASIE ZMIANY SPOŁECZNEJ 11-17 RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI PROJEKTU BADAWCZEGO: ZWIĄZEK MIĘDZY OBIEKTYWNYMI I SUBIEKTYWNYMI WSKAŹNIKAMI JAKOŚCI ŻYCIA W OKRESIE TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ

Bardziej szczegółowo

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE?

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? Warszawa, październik 2000! Większość, niecałe trzy piąte (57%), Polaków twierdzi, że zna jakiś język obcy. Do braku umiejętności porozumienia się w innym języku niż ojczysty przyznaje

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

Bilans Kapitału Ludzkiego. Wszystko zostaje w rodzinie?

Bilans Kapitału Ludzkiego. Wszystko zostaje w rodzinie? 2015 Bilans Kapitału Ludzkiego Bilans Kapitału Ludzkiego Wszystko zostaje w rodzinie? o rynku pracy z perspektywy stanu cywilnego i nie tylko Krzysztof Kasparek Warszawa 28.04.2015r. Plan wystąpienia 1.

Bardziej szczegółowo

POLACY O NATO I BEZPIECZENSTWIE KRAJU

POLACY O NATO I BEZPIECZENSTWIE KRAJU POLACY O NATO I BEZPIECZENSTWIE KRAJU Ponad trzy piate Polaków (63%) twierdzi, ze jest za czlonkostwem Polski w NATO, przeciwny przystapieniu naszego kraju do Paktu Atlantyckiego jest tylko co dziesiaty

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 141/2016 ISSN 2353-522 Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Informacja o badaniu Badanie na temat preferencji Polaków dotyczących płci osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami oraz ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SWIETO NIEPODLEGLOSCI I INNE SWIETA PANSTWOWE W SWIADOMOSCI SPOLECZNEJ

SWIETO NIEPODLEGLOSCI I INNE SWIETA PANSTWOWE W SWIADOMOSCI SPOLECZNEJ SWIETO NIEPODLEGLOSCI I INNE SWIETA PANSTWOWE W SWIADOMOSCI SPOLECZNEJ Warszawa, listopad 1999 Dla niemal kazdego Polaka oficjalne swieta panstwowe w naszym kraju to rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Bardziej szczegółowo

ZYCIE KULTURALNE POLAKÓW

ZYCIE KULTURALNE POLAKÓW ZYCIE KULTURALNE POLAKÓW Gazety codzienne regularnie czyta prawie jedna trzecia badanych Polowa Polaków (53%) nie kupila, a prawie dwie piate (38%) nie przeczytalo w ciagu ostatniego roku zadnej ksiazki.

Bardziej szczegółowo

POLACY O SOBIE, DZIECIACH I MLODZIEZY

POLACY O SOBIE, DZIECIACH I MLODZIEZY POLACY O SOBIE, DZIECIACH I MLODZIEZY Warszawa, maj 1998 Osrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o. Polacy o sobie, dzieciach i mlodziezy 9 12 maja 98 Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku K.0/1 Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 01 roku Warszawa, sierpień 01 r. Według 70% Polaków sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest co piąty badany (0%), a co dziesiąty (%) nie

Bardziej szczegółowo

Polacy 88 : dynamika konfliktu a szansa reform. Zespół aut.: Władysław Adamski i in. Warszawa 1989 ANEKSY CHARAKTERYSTYKA PRÓBY

Polacy 88 : dynamika konfliktu a szansa reform. Zespół aut.: Władysław Adamski i in. Warszawa 1989 ANEKSY CHARAKTERYSTYKA PRÓBY ANEKSY Andrzej Jawłowski CHARAKTERYSTYKA PRÓBY Wstęp W tym rozdziale zaprezentowane zostana informacje na temat doboru prób do kolejnych badań (Polacy 80-81 - 84-88) i podstawowe charakterystyki przebadanych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Dobroczynność w Polsce NR 40/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Dobroczynność w Polsce NR 40/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 40/2016 ISSN 2353-5822 Dobroczynność w Polsce Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Postawy wobec pracy w Polsce i w 18 krajach, 1997 rok Porównanie międzynarodowe

Postawy wobec pracy w Polsce i w 18 krajach, 1997 rok Porównanie międzynarodowe PGSS / ISSP Postawy wobec pracy w Polsce i w 1 krajach, 199 rok Porównanie międzynarodowe Źródło danych: International Social Survey Programme 199. Opracowanie: Bogdan Cichomski, Tomasz Jerzyński, Marcin

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R.

PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R. PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R. Warszawa, październik 2002 roku Zamiar wzięcia udziału w wyborach samorządowych zdecydowanie zadeklarowało 41% badanych, a raczej - 25%. Raczej nie

Bardziej szczegółowo

WIELKA ORKIESTRA SWIATECZNEJ POMOCY

WIELKA ORKIESTRA SWIATECZNEJ POMOCY WIELKA ORKIESTRA SWIATECZNEJ POMOCY Warszawa, styczen 1998 OBOP Sp. z o.o., ul. Dereniowa 11, 02-776 Warszawa, tel. (0-22) 644 99 73, 648 20 44-46, fax 644 99 47, obop@obop.com.pl, www.obop.com.pl Osrodek

Bardziej szczegółowo

KOBIETY NA RYNKU PRACY

KOBIETY NA RYNKU PRACY KOBIETY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Prezentacja wybranych wyników badań i prognoz przeprowadzonych w 2010 roku w ramach projektu Równościowa polityka zatrudnienia szansą kobiet na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do badań społecznych

ANKIETA do badań społecznych ANKIETA do badań społecznych 1. Jakie problemy społeczne uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie Państwa gminy? (prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) Ubóstwo, niewydolność materialna rodziny

Bardziej szczegółowo

POLACY O REFORMIE OSWIATY

POLACY O REFORMIE OSWIATY POLACY O REFORMIE OSWIATY Warszawa, pazdziernik 1999 Ponad polowa Polaków (55%) pozytywnie ocenia mozliwosci nauki dzieci i mlodziezy w swojej okolicy, przy czym tylko 7% osób uwaza, ze sa one bardzo dobre.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA?

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? Warszawa, maj 2001 roku Zdecydowana większość respondentów (97%) nie ma broni palnej. Zaledwie co setny Polak przyznaje, że posiada pistolet. Co pięćdziesiąty

Bardziej szczegółowo

METROPOLITALNY I MAZOWIECKI RYNEK PRACY

METROPOLITALNY I MAZOWIECKI RYNEK PRACY METROPOLITALNY I MAZOWIECKI RYNEK PRACY W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ I ANALIZ MAZOWIECKIEGO OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Warszawskie Forum Polityki Społecznej Rozwój rynku pracy w polityce społecznej Warszawy

Bardziej szczegółowo

LEKARZ, DZIENNIKARZ, ADWOKAT - SPOLECZNA AKCEPTACJA TAJEMNICY ZAWODOWEJ -

LEKARZ, DZIENNIKARZ, ADWOKAT - SPOLECZNA AKCEPTACJA TAJEMNICY ZAWODOWEJ - LEKARZ, DZIENNIKARZ, ADWOKAT - SPOLECZNA AKCEPTACJA TAJEMNICY ZAWODOWEJ - * W opinii zdecydowanej wiekszosci Polaków - lekarz, dziennikarz i adwokat - to profesje, w których powinna obowiazywac tajemnica

Bardziej szczegółowo

OPINIE O PROTESTACH GÓRNIKÓW I ANESTEZJOLOGÓW

OPINIE O PROTESTACH GÓRNIKÓW I ANESTEZJOLOGÓW OPINIE O PROTESTACH GÓRNIKÓW I ANESTEZJOLOGÓW Polacy byli w wiekszosci zorientowani w przyczynach strajków obu grup zawodowych - trzy czwarte naszego spoleczenstwa twierdzilo, ze orientuja sie dlaczego

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa, 28 października 2014 Najważniejsze rodzaje badań Typy badań Podział wg celu badawczego Kryteria przyczynowości

Bardziej szczegółowo

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe)

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe) Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Demografia Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa, 4 listopada 2008 Najważniejsze rodzaje badań Typy badań Podział wg celu badawczego Badania eksploracyjne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 WPŁYW REFORMY OFE NA OSZCZĘDZANIE W III FILARZE

Warszawa, Maj 2014 WPŁYW REFORMY OFE NA OSZCZĘDZANIE W III FILARZE Warszawa, Maj 2014 WPŁYW REFORMY OFE NA OSZCZĘDZANIE W III FILARZE Informacja o badaniu Badanie na temat zamiaru indywidualnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru po istotnej zmianie roli OFE

Bardziej szczegółowo

CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ?

CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ? CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ? Warszawa, październik 2000 Największym zainteresowaniem Polaków cieszą się trzy rodzaje kursów postawieni wobec możliwości skorzystania z jednego szkolenia badani najczęściej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU PRACA KONKURSOWA

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU PRACA KONKURSOWA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU PRACA KONKURSOWA DRUGI LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO DEMOGRAFICZNY Z OKAZJI DNIA STATYSTYKI POLSKIEJ Zadanie 2 STRUKTURA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA

Bardziej szczegółowo

KOCHA SIE RAZ?... Warszawa, luty 2001

KOCHA SIE RAZ?... Warszawa, luty 2001 KOCHA SIE RAZ?... Warszawa, luty 2001 W milosc od pierwszego wejrzenia wierzy ponad polowa (55%) Polaków. Ponad jedna trzecia (35%) naszego spoleczenstwa jest jednak przekonana, ze w ten sposób nie mozna

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Wybrane wskaźniki jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego na tle innych województw aktualne wyniki badań. Anna Jaeschke

Wybrane wskaźniki jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego na tle innych województw aktualne wyniki badań. Anna Jaeschke Wybrane wskaźniki jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego na tle innych województw aktualne wyniki badań Anna Jaeschke Jakość życia w świetle badań GUS Jednym z badańprzeprowadzanych przez Główny

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością NR 48/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością NR 48/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 48/2017 ISSN 2353-58 Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

DERMOKOSMETYKI. Wyniki badania TNS OBOP dla DOZ.pl. Warszawa, luty 2012 roku

DERMOKOSMETYKI. Wyniki badania TNS OBOP dla DOZ.pl. Warszawa, luty 2012 roku K.012/12 DERMOKOSMETYKI Wyniki badania TNS OBOP dla DOZ.pl Warszawa, luty 2012 roku Dermokosmetyki dla siebie kupuje co piąty Polak (20%) 12% mężczyzn i 27% kobiet. Podstawowe przyczyny kupowania dermokosmetyków

Bardziej szczegółowo

Opinie o lustracji i dekomunizacji

Opinie o lustracji i dekomunizacji Opinie o lustracji i dekomunizacji * Dwie trzecie Polaków (64) jest zdania, ze wsród osób zajmujacych wysokie stanowiska w panstwie sa byli wspólpracownicy Sluzby Bezpieczenstwa, w tym 17 uwaza, ze jest

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Data: CZERWIEC 2008 Przygotowanie: Agata Jackowska POPT-1.4-2007-19 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Badaniu szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia

Badaniu szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia Warszawa 17 września 2012 r. Szanowna Pani, Szanowny Panie, pragniemy serdecznie podziękować za wyrażenie zgody na udział w prowadzonym przez nas Badaniu szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia,

Bardziej szczegółowo

JAKI RZĄD PO WYBORACH? PREFERENCJE POLAKÓW. Warszawa, październik 2001 roku. Z badania telefonicznego przeprowadzonego tydzień po wyborach wynika, że:

JAKI RZĄD PO WYBORACH? PREFERENCJE POLAKÓW. Warszawa, październik 2001 roku. Z badania telefonicznego przeprowadzonego tydzień po wyborach wynika, że: SONDAŻ TELEFONICZNY JAKI RZĄD PO WYBORACH? PREFERENCJE POLAKÓW Warszawa, październik 2001 roku Z badania telefonicznego przeprowadzonego tydzień po wyborach wynika, że: Jedna trzecia pełnoletnich Polaków

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA MATERIALNA POLAKÓW JAKA JEST? JAKA BĘDZIE?

SYTUACJA MATERIALNA POLAKÓW JAKA JEST? JAKA BĘDZIE? SYTUACJA MATERIALNA POLAKÓW JAKA JEST? JAKA BĘDZIE? Warszawa, marzec 2003 Niemal dwóm piątym Polaków pieniędzy nie starcza na opłacanie podstawowych świadczeń większości z nich co prawda tylko od czasu

Bardziej szczegółowo

PRZED WIZYTA PAPIEZA W POLSCE

PRZED WIZYTA PAPIEZA W POLSCE PRZED WIZYTA PAPIEZA W POLSCE Warszawa, maj 1999 Czerwcowa wizyta Papieza w Polsce budzi duze zainteresowanie spoleczne. Ponad jedna trzecia (36%) Polaków stwierdza, ze bardzo sie nia interesuje, specjalnie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla

FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla Data: Lipiec 2007 Przygotowanie: Agata Jackowska POPT-1.4-2006-40 WPROWADZENIE Główne cele badania Struktura badania i próba GŁÓWNE CELE BADANIA

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań i odpowiedzi związanych z nowym okresem zasiłkowym i nową wersja Amazis2 świadczenia rodzinne.

Zestaw pytań i odpowiedzi związanych z nowym okresem zasiłkowym i nową wersja Amazis2 świadczenia rodzinne. Zestaw pytań i odpowiedzi związanych z nowym okresem zasiłkowym i nową wersja Amazis2 świadczenia rodzinne. Pytanie 1. Program źle przelicza dochód netto. Kwota netto wyliczona przez program jest niższa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA OMNIBUSOWEGO NA TEMAT

WYNIKI BADANIA OMNIBUSOWEGO NA TEMAT WYNIKI BADANIA OMNIBUSOWEGO NA TEMAT CZĘSTOŚCI SŁUCHANIA MUZYKI POWAŻNEJ I LUDOWEJ 1. CHARAKTERYSTYKA BADANIA Zleceniodawca badania Instytut Muzyki i Tańca Wykonawca badania Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Społeczne oceny rządu, premiera i prezydenta

Społeczne oceny rządu, premiera i prezydenta 040/04 Społeczne oceny rządu, premiera i prezydenta Warszawa, czerwiec 2004 r. 13% badanych pozytywnie ocenia działalność rządu Marka Belki, podczas gdy 59% nie jest z niej zadowolonych. Duży odsetek respondentów

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE SPOLECZENSTWA DO UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

PRZYGOTOWANIE SPOLECZENSTWA DO UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZYGOTOWANIE SPOLECZENSTWA DO UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY Niemal powszechna jest w naszym spoleczenstwie gotowosc niesienia pierwszej pomocy ratujacej zycie - 90% osób sklonnych jest udzielic jej, gdyby

Bardziej szczegółowo

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ

JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ JAK CZYTAĆ WYKRESY I DANE STATYSTYCZNE PRZYKŁADY ZADAŃ 1. Polityk roku 2003 w Polsce i na Świecie. Badanie CBOS 1. Wyjaśnij kim są poszczególne osoby wymienione w sondażu; 2. Jakie wydarzenia sprawiły,

Bardziej szczegółowo

Egzamin ze Statystyki, Studia Licencjackie Stacjonarne czerwiec 2007 Temat A

Egzamin ze Statystyki, Studia Licencjackie Stacjonarne czerwiec 2007 Temat A (imie, nazwisko, nr albumu).. Przy rozwiazywaniu zadan, jesli to konieczne, nalezy przyjac poziom istotnosci 0,01 i wspólczynnik ufnosci 0,95. Zadanie 1 W 005 roku przeprowadzono badanie ankietowe, którego

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

Małopolanie w Diagnozie Społecznej 2015

Małopolanie w Diagnozie Społecznej 2015 Małopolanie w Diagnozie Społecznej 2015 O wynikach tegorocznej Diagnozy Od 2000 roku prof. Janusz Czapiński z zespołem bada warunki i jakość życia Polaków. Badanie "Diagnoza Społeczna" jest realizowane

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków w grudniu 2012 roku

Nastroje społeczne Polaków w grudniu 2012 roku K.077/1 Nastroje społeczne Polaków w grudniu 01 roku Warszawa, grudzień 01 r. Zdecydowana większość Polaków (%) uważa, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest jedna piąta respondentów

Bardziej szczegółowo

1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa

1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 9 1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 1.1. Wprowadzenie do badań, metoda i materiał badawczy Badania zrealizowane zostały w maju i czerwcu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Obraz statystycznej rodziny w II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie w pryzmacie statystycznej rodziny polskiej

Obraz statystycznej rodziny w II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie w pryzmacie statystycznej rodziny polskiej Obraz statystycznej rodziny w II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie w pryzmacie statystycznej rodziny polskiej Olga Wyrodek II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika z Oddziałami Dwujęzycznymi

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Sytuacja zawodowa Polaków NR 147/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Sytuacja zawodowa Polaków NR 147/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 147/2015 ISSN 2353-5822 Sytuacja zawodowa Polaków Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Data: LIPIEC 2011 Przygotowanie: Katarzyna Bednarek POPT.03.03.00-00-078/09 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 października 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 października 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 października 2017 r. (OR. en) 12781/17 SAN 336 STATIS 55 SOC 613 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 2 października 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: D052679/02

Bardziej szczegółowo

Proszę wypełnić całą ankietę (około 20 minut).

Proszę wypełnić całą ankietę (około 20 minut). Czerwiec 2016 r. Szanowni pacjenci! 1 Firma FOCUS PATIENT zajmuje się zbieraniem informacji zdrowotnych przy współpracy grup wsparcia, pacjentów, specjalistów z dziedziny medycyny, psychologów, farmaceutów

Bardziej szczegółowo

OPINIE O WPLYWIE TELEWIZJI I INNYCH INSTYTUCJI NA MLODZIEZ

OPINIE O WPLYWIE TELEWIZJI I INNYCH INSTYTUCJI NA MLODZIEZ OPINIE O WPLYWIE TELEWIZJI I INNYCH INSTYTUCJI NA MLODZIEZ Trzy piate Polaków (61%) twierdzi, ze telewizja jest instytucja, która ma najwiekszy wplyw na mlodziez Najlepszy wplyw na mlodziez - zdaniem 69%

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu

Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu w świetle Raportu dr Dominik Batorski Uniwersytet Warszawski 1 Plan wystąpienia 1. Badania Porównanie województwa Mazowieckiego z innymi województwami Zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

POLACY O PROTESTACH SPOLECZNYCH

POLACY O PROTESTACH SPOLECZNYCH POLACY O PROTESTACH SPOLECZNYCH Warszawa, wrzesien 1999 Polacy w wiekszosci czuja sie dobrze zorientowani w przyczynach protestów róznych grup zawodowych: górników, pielegniarek, nauczycieli i rolników.

Bardziej szczegółowo

POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU

POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU Warszawa, luty 2001 roku Niemal wszyscy (94%) badani słyszeli o Święcie Zakochanych. Poziom znajomości Walentynek nie zmienił się od trzech lat. Nieco ponad połowa (52%)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Z1 Uzupełnienie do metodologii z części 1.2 Raportu Do przygotowania analiz mikrosymulacyjnych wartości podatku VAT płaconego przez gospodarstwa domowe wykorzystano dane dotyczące wydatków konsumpcyjnych

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2014 ISSN 2353-5822 NR 167/2014 CO STANOWI O UDANYM ŻYCIU?

Warszawa, grudzień 2014 ISSN 2353-5822 NR 167/2014 CO STANOWI O UDANYM ŻYCIU? Warszawa, grudzień 2014 ISSN 2353-5822 NR 167/2014 CO STANOWI O UDANYM ŻYCIU? Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

"50+ w Europie" Badanie Zdrowia, Starzenia się, i Przechodzenia na Emeryturę w Europie

50+ w Europie Badanie Zdrowia, Starzenia się, i Przechodzenia na Emeryturę w Europie Uniwersytet Warszawski Numer seryjny kwestionariusza: 2910001 Nr ID gospodarstwa domowego 2 9 0 6 2 0 0 Nr ID osoby Data wywiadu: Nr ID ankietera: Imię respondenta: "50+ w Europie" Badanie Zdrowia, Starzenia,

Bardziej szczegółowo

Slow life i życie w pośpiechu

Slow life i życie w pośpiechu K.025/12 Slow life i życie w pośpiechu Warszawa, maj 2012 roku W sondażu TNS Polska z dn. 13-18.04.2012 r. zbadano, czy Polacy żyją w pośpiechu. 62% badanych powiedziało, że czasem ma wrażenie, że żyje

Bardziej szczegółowo

POLACY O OSZCZĘDZANIU

POLACY O OSZCZĘDZANIU POLACY O OSZCZĘDZANIU Warszawa, listopad r. 60,8% Polaków powyżej 15 roku życia korzysta z usług bankowych, zaś co trzeci z nich z usług w zakresie oszczędzania, takich jak lokaty terminowe złotówkowe

Bardziej szczegółowo

Wpływ posiadania dzieci na poczucie szczęścia. Anna Baranowska-Rataj & Anna Matysiak Instytut Statystyki i Demografii SGH

Wpływ posiadania dzieci na poczucie szczęścia. Anna Baranowska-Rataj & Anna Matysiak Instytut Statystyki i Demografii SGH Wpływ posiadania dzieci na poczucie szczęścia. Anna Baranowska-Rataj & Anna Matysiak Instytut Statystyki i Demografii Konferencja Społeczna granica wzrostu gospodarczego. Przyczynek do ekonomii szczęścia.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Poniżej umieszczona została ankieta dotyczącą Twojego zdrowia oraz samooceny. Ankieta składa się z czterech krótkich części.

ANKIETA. Poniżej umieszczona została ankieta dotyczącą Twojego zdrowia oraz samooceny. Ankieta składa się z czterech krótkich części. ANKIETA Poniżej umieszczona została ankieta dotyczącą Twojego zdrowia oraz samooceny. Ankieta składa się z czterech krótkich części. Bardzo proszę, abyś czytał/a uważne i udzielił/a odpowiedzi na wszystkie

Bardziej szczegółowo

Polacy o Olimpiadzie zimowej w Zakopanem

Polacy o Olimpiadzie zimowej w Zakopanem Polacy o Olimpiadzie zimowej w Zakopanem Dwie trzecie spoleczenstwa (64%) uwaza, ze Polska powinna starac sie o zorganizowanie Olimpiady zimowej w Zakopanem w roku 2006. Powszechnie dostrzegane sa skutki

Bardziej szczegółowo

Rodzice 6- i 7-latków o swoich dzieciach

Rodzice 6- i 7-latków o swoich dzieciach Rodzice 6- i 7-latków o swoich dzieciach Dzieci w opinii rodziców czują się dobrze i są ogólnie zadowolone z życia, bez względu na to, czy poszły do szkoły, czy zerówki. Rodzice nie zaobserwowali różnic

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIEDA

POLSKA BIEDA POLSKA BIEDA 1992-2003 Warszawa, wrzesień 2003 r. OBOP zbadał w 2003 r. sytuację materialną Polaków i ich rodzin. Wyniki porównano z rezultatami sondażu z 1992 r., z początków zmiany ustrojowej. W latach

Bardziej szczegółowo

UCHODZCY W SWIADOMOSCI SPOLECZNEJ

UCHODZCY W SWIADOMOSCI SPOLECZNEJ UCHODZCY W SWIADOMOSCI SPOLECZNEJ Jedna trzecia Polaków (33%) twierdzi, ze slyszala o obchodzonym niedawno w Polsce Dniu Uchodzcy. Prawie jedna piata respondentów (18%) deklaruje, ze spotkala sie z informacjami

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA OMNIBUSOWEGO NA TEMAT ZNAJOMOŚCI

WYNIKI BADANIA OMNIBUSOWEGO NA TEMAT ZNAJOMOŚCI WYNIKI BADANIA OMNIBUSOWEGO NA TEMAT ZNAJOMOŚCI OSOBY ANDRZEJA PANUFNIKA ORAZ CZĘSTOŚCI SŁUCHANIA MUZYKI POWAŻNEJ 1. CHARAKTERYSTYKA BADANIA Zleceniodawca badania Instytut Muzyki i Tańca Wykonawca badania

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa absolwentów socjologii

Sytuacja zawodowa absolwentów socjologii Sytuacja zawodowa absolwentów socjologii dr Rafał Boguszewski Pełnomocnik Dziekana ds. Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów Warszawa, 05.05.2015r. Stopa bezrobocia na podstawie BAEL* - wg wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Ocena działalności rządu, premiera oraz przyszłej prezydentury Bronisława Komorowskiego

Ocena działalności rządu, premiera oraz przyszłej prezydentury Bronisława Komorowskiego K.046/10 Ocena działalności rządu, premiera oraz przyszłej prezydentury Bronisława Komorowskiego Warszawa, lipiec 2010 r. W Polsce jest tyle samo zwolenników (), co przeciwników (4) rządu. Co dziesiąty

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie NR 114/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie NR 114/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 114/2016 ISSN 2353-5822 Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 148/2015 ISSN 2353-5822 Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI

Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI Warszawa, kwiecień 2011 BS/38/2011 STOSUNEK POLAKÓW DO PRACY I PRACOWITOŚCI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW

AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW Warszawa, luty 2004 r. W sondażu OBOP z 5-8 lutego 2004 r. okazało się, że: 80%. badanych uznało sprawę amerykańskich wiz dla Polaków za sprawę ważną dla Polski, zaś 39% -

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób edukacja kształtuje dobre życie? dr Anna Hildebrandt. Wzorcowy System Regionalny Monitoringu Jakości Usług Publicznych i Jakości Życia

W jaki sposób edukacja kształtuje dobre życie? dr Anna Hildebrandt. Wzorcowy System Regionalny Monitoringu Jakości Usług Publicznych i Jakości Życia Wzorcowy System Regionalny Monitoringu Jakości Usług Publicznych i Jakości Życia W jaki sposób edukacja kształtuje dobre życie? dr Anna Hildebrandt Po co uczę (się)??? Czym jest uczenie? Jak się uczę?

Bardziej szczegółowo

BD Center sp. z o.o.

BD Center sp. z o.o. OMNIBUS PODKARPACKI BD Center sp. z o.o. BD Center jest profesjonalną i dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - badawczą, funkcjonującą na rynku od 2001 roku. Działając na rzecz komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

WIZYTA PAPIEZA W POLSCE - SPOLECZNE OCZEKIWANIA I OPINIE O JEJ WPLYWIE NA ZYCIE PUBLICZNE W POLSCE

WIZYTA PAPIEZA W POLSCE - SPOLECZNE OCZEKIWANIA I OPINIE O JEJ WPLYWIE NA ZYCIE PUBLICZNE W POLSCE WIZYTA PAPIEZA W POLSCE - SPOLECZNE OCZEKIWANIA I OPINIE O JEJ WPLYWIE NA ZYCIE PUBLICZNE W POLSCE Warszawa, czerwiec 1999 Pielgrzymka Jana Pawla II do Polski zdominowala wszystkie wydarzenia przedstawiane

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE KOBIET W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Agnieszka Cybulska Michał Feliksiak. Warszawa, listopad 2010

BEZROBOCIE KOBIET W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Agnieszka Cybulska Michał Feliksiak. Warszawa, listopad 2010 BEZROBOCIE KOBIET W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Warszawa, listopad 2010 Agnieszka Cybulska Michał Feliksiak 1 Bezrobotne według definicji bezrobocia Odsetek wśród ogółu badanych: 13 9 7 N = 378 N = 263 N

Bardziej szczegółowo