PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego PRZEDMIOT: Anatomia prawidłowa człowieka KIERUNEK: Fizjoterapia SPECJALNOŚĆ: - RODZAJ STUDIÓW: studia niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia I KOD ECTS: A6 PUNKTY ECTS: 6 STATUS PRZEDMIOTU: obligatoryjny GRUPA PRZEDMIOTÓW: A OBSZAR KSZTAŁCENIA: M ROK/ SEMESTR :I/1 i 2 Wykłady liczba godzin 20 Język wykładowy polski Ćwiczenia liczba godzin 40 Forma zaliczenia egzamin PROFIL KSZTAŁCENIA: praktyczny Wymagania wstępne/ Zaliczone przedmioty poprzedzające: znajomość biologii na poziomie szkoły średniej I. Jednostka organizacyjna: Wydział Fizjoterapii II. Cele i zadania przedmiotu: Poznanie i opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu anatomii człowieka. III. Forma zajęć: Wykład kursowy (Wk), Ćwiczenia laboratoryjne (L), Ćwiczenie audotytoryjne (A). IV. Treści programowe: Nr Temat wykładu Wk1 Kości kończyny górnej i dolnej. Wk2 Czaszka. Kręgosłup, kręgi, żebra. Wk3 Stawy kończyny górnej i dolnej Wk4 Mięśnie kończyny górnej Wk5 Mięśnie kończyny dolnej Wk6 Mięśnie klatki piersiowej i ściany brzucha. Wk7 Układ krwionośny. Wk8 Układ pokarmowy, przewód pokarmowy. Wk9 Układ pokarmowy, narządy gruczołowe. Wk10 Układ dokrewny. Powłoka ciała. Nr Temat ćwiczeń A1 Zapoznanie z przedmiotem, plan pracy i regulamin zaliczenia, piśmiennictwo. Schemat budowy ciała. Pojęcie narządu i układu. Osie, płaszczyzny. L2 Budowa ogólna kości, rodzaje kości. Zasada budowy szkieletu. Kości jako element podporowy i dynamiczny. L3 Kości kończyny górnej praktyczna znajomość. L4 Kości kończyny dolnej - praktyczna znajomość.

2 L5 A6 L7 L8 L9 L10 L11 A12 A13 A14 A15 L16 L17 Budowa klatki piersiowej, żebra. Budowa czaszki. Rodzaje połączeń kości. Biomechanika połączeń. Podział stawów. Budowa ogólna stawu. Stawy kończyny górnej. Stawy kończyny dolnej. Połączenia kręgosłupa. Połączenia klatki piersiowej. Ogólna budowa i podział mięśni. Mechanika mięśni. Pojęcie grup mięśniowych, taśmy mięśniowe, mięsnie synergistyczne i antagonistyczne. Mięśnie kończyny górnej, przyczepy i funkcje - praktyczna znajomość. Mięśnie kończyny dolnej, przyczepy i funkcje - praktyczna znajomość. Punkty orientacyjne na kończynach, położenie i przebieg mięśni, przyczepy mięśni. Więzadła i mięśnie -stabilizatory i ograniczniki ruchu. Mięśnie klatki piersiowej i brzucha, rozcięgna mięśniowe. Topografia mięśni grzbietu. Układ nerwowy- podział, budowa mózgowia, budowa rdzenia kręgowego, drogi rdzeniowe, Sploty nerwowe. Nerwy rdzeniowe, nerwy obwodowe kończyn. Unerwienie segmentarne i obwodowe. Poziomy uszkodzeń układu nerwowego, uszkodzenie nerwów. Nerwy czaszkowe. Układ nerwowy autonomiczny. Narząd wzroku, Narząd słuchu i równowagi. Mięśnie twarzy Mięśnie szyi.- ćwiczenia na modelach. Budowa i topografia przepony. Mięsnie krocza. Topografia naczyń krwionośnych, budowa serca, układ chłonny- znajomość praktyczna. L18 Drogi oddechowe i płuca. Topografia narządów klatki piersiowej. Granice płuc i mechanika klatki piersiowej. L19 Topografia narządów wewnętrznych jamy brzusznej. L20 Topografia narządów miednicy. Układ płciowy. Położenie narządów dokrewnych. V. Literatura Literatura podstawowa: 1. A. Michajlik i W. Ramotowski - Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL, Warszawa, A. Krechowiecki, F. Czerwiński. -Zarys anatomii człowieka. PZWL, Warszawa, F. Netter- Atlas anatomii człowieka. Urban& Partner, Wrocław, Literatura uzupełniająca: 1. J. Sokołowska-Pituchowa Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa, R. Putz, R. Past, Atlas anatomii człowieka Soboty- II tomy. Urban& Partner, Wrocław, W. Kahle-Podręczny atlas anatomii człowieka. III tomy. Wyd.Med. Słowiński, Verlag, P. MacKinnon Oksfordzki podręcznik anatomii czynnościowej III tomy. PZWL, Warszawa, Z. Ignasiak.- Anatomia układu ruchu. Urban& Partner, Wrocław, VI. Efekty kształcenia: Nr Efekt kształcenia efektu Student, który zaliczył przedmiot potrafi: 01 Użyć i rozumieć nomenklaturę anatomiczną. Poprawnie opisać budowę anatomiczną człowieka. Definiować narządy i układy człowieka. 02 Wyjaśnić szczegóły budowy i funkcjonowania: szkieletu, aparatu ruchu, układów i narządów człowieka. 03 Analizować punkty i części anatomiczne kości, mięśni i narządów wewnętrznych. Zaprezentować położenie narządów wewnętrznych. Wykorzystywać opis anatomiczny do analizy budowy ciała człowieka. 04 Rozumie potrzebę stałego uaktualniania swojej wiedzy z zakresu nauk Odniesienie do efektów kierunkowych K_W07 K_W08 K_U04 K_K01 Odniesienie do efektów obszarowych OM1_W01 OM1_W02 OM1_W01 OM1_W02 OM1_W03 OM1_U01 OM1_U02 OM1_U05 OM1_U08 OM1_U09 OM1_K01 OM1_K02

3 podstawowych oraz medycznych. OM1_K01 VII. Sposoby oceny: (F - formująca; P - podsumowująca) F1 odpowiedź ustna F2 sprawdzian pisemny F3 sprawdzian praktyczny F4 prezentacja P1 egzamin pisemny- SSQ. VIII. Sposób weryfikacji efektów kształcenia Nr efektu Forma zajęć Sposób oceny 01 Wk1, Wk2, Wk3, Wk4, Wk5, Wk6, Wk7, Wk8, Wk9, Wk10, F1, F2, F3, P1. A12, A 13, A14, A L2, L5, A6, L7, L8, L9, L10, L11, A12, A13, A14, A15. F1, F2, F3, P1. 03 L3, L4, L16, L17, L18, L19, L20. F3, P1. 04 A1, A14,A15 F4, P1. IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS: 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: udział w wykładach..20 h udział w ćwiczeniach audytoryjnych h udział w zajęciach laboratoryjnych.. 28 h konsultacje...4 h egzamin pisemny...2 h 2. Samodzielna praca studenta: RAZEM: 66 h - przygotowanie do ćwiczeń 40 h przygotowanie do kolokwiów 25 h przygotowanie do egzaminu pisemnego z przedmiotu:. 20 h RAZEM: 85 h 1 punkt ECTS = h pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS: 6 pkt. ECTS godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 109 h - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego 2,5 - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta 3,5 3. Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne 1 udział w zajęciach laboratoryjnych h X. Autor programu (dane kontaktowe): Dr n. med. Janusz Godlewski XI. Pieczęć i podpis Dziekana (akceptacja sylabusa)

4 OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego PRZEDMIOT: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy KIERUNEK: Fizjoterapia SPECJALNOŚĆ:- RODZAJ STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia I 0 KOD ECTS: O3 PUNKTY ECTS: 1 STATUS PRZEDMIOTU: obligatoryjny GRUPA PRZEDMIOTÓW: O OBSZAR KSZTAŁCENIA: M ROK/ SEMESTR: I/I Wykłady 10 Język wykładowy polski Ćwiczenia Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny Wymagania wstępne/ Zaliczone przedmioty poprzedzające: brak I. Jednostka organizacyjna: Wydział Fizjoterapii II. Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy. III. Forma zajęć: wykład audytoryjny z prezentacją multimedialną (Wk) IV. Treści programowe: Nr Temat wykładu Wk1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna) Wk2 Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy. Wk3 Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Wk 4 Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (Np.: pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Wk 5 Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego V. Literatura Literatura podstawowa: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Literatura uzupełniająca: Rączkowski B. BHP w praktyce. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk,2008

5 VI. Efekty kształcenia: Nr Efekt kształcenia efektu Student, który zaliczył przedmiot potrafi: 01 scharakteryzować zjawiska fizyczne zachodzące w ustroju pod wpływem zewnętrznych czynników fizycznych 02 zna zasady prawne obowiązujące w placówkach zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych, w kontekście prawa cywilnego, prawa pracy, BHP 03 wykorzystywać i obsługiwać podstawową aparaturę i sprzęt do badań laboratoryjnych i funkcjonalnych zgodnie z zasadami BHP 04 samodzielnie wykonuje powierzone mu zadania i właściwie organizuje pracę własną zgodnie z zasadami i przepisami BHP 05 realizuje zadania stosując zasady BHP obowiązujące w placówkach ochrony zdrowia Odniesienie do efektów kierunkowych K_W03 K_W28 K_U07 K_K10 K_K17 Odniesienie do efektów obszarowych OM1_W01 OM1_W02 OM1_W07 OM1_W08 OM1_W10 OM1_U01 OM1_U02 OM1_U05 OM1_K04 OM1_K02 OM1_K03 OM1_K05 OM1_K06 OM1_K07 OM1_K07 OM1_K03 OM1_K04 VII. Sposoby oceny: (F - formująca; P - podsumowująca) P1 test pisemny VIII. Sposób weryfikacji efektów kształcenia Nr efektu Forma zajęć Sposób oceny 01 Wk1, Wk2 P1 02 Wk1 P1 03 Wk1, Wk2 P1 04 Wk3, Wk5 P1 05 Wk4,Wk5 P1 IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS: 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: udział w wykładach h konsultacje h RAZEM: 11 h 2. Samodzielna praca studenta: przygotowanie do zaliczenia pisemnego...15 h RAZEM: 15 h 1 punkt ECTS = 30 h pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 1 pkt ECTS godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 26 h - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 0,4 - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta 0,6 3. Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne 0 X. Autor programu (dane kontaktowe): Jarosław Kulbaba, XI. Pieczęć i podpis Dziekana (akceptacja sylabusa)

6 OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego PRZEDMIOT: Biofizyka KIERUNEK: Fizjoterapia SPECJALNOŚĆ: - RODZAJ STUDIÓW: studia niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia I 0 KOD ECTS: A4 PUNKTY ECTS: 2 STATUS PRZEDMIOTU: obligatoryjny GRUPA PRZEDMIOTÓW: A OBSZAR KSZTAŁCENIA: M ROK/ SEMESTR: 1/1 Wykłady liczba godzin 10 Język wykładowy polski Ćwiczenia liczba godzin 10 Forma zaliczenia zaliczenie z oceną PROFIL KSZTAŁCENIA: praktyczny Wymagania wstępne/ Zaliczone przedmioty poprzedzające: znajomość fizyki na poziomie szkoły średniej I. Jednostka organizacyjna: Wydział Fizjoterapii II. Cele i zadania przedmiotu: Nabycie przez studentów umiejętność opisu i interpretacji podstawowych wielkości fizycznych. Poznanie właściwości fizycznych tkanek; opisu i interpretacji zjawisk fizycznych zachodzących w organizmie człowieka, wpływu na organizm zewnętrznych czynników fizycznych (temperatury, ciśnienia, pól elektromagnetycznych, prądów, fal dźwiękowych, promieniowania elektromagnetycznego i jonizującego. Wykłady mają na celu ukazać studentom jedności między zjawiskami fizycznymi zachodzącymi w otaczającym nas świecie i organizmie człowieka. Ukazanie wpływu różnych czynników fizycznych na organizm człowieka ( np. ciśnienia, naprężenia, temperatury, prądu elektrycznego, pól elektromagnetycznych, promieniowania laserowego i in. ukazanych w treściach programowych). Ćwiczenia laboratoryjne mają na celu praktyczne (przez uczestnictwo w bezpośrednich pomiarach i przeprowadzonych doświadczeniach laboratoryjnych) zapoznanie studentów ze zjawiskami zachodzącymi w organizmie żywym: z transportem masy, pędu (zjawisko lepkości) i transportem ciepła, rozchodzeniem się fal mechanicznych i in. Poznanie sposobów wyznaczenia podstawowych wielkości fizycznych charakteryzujących te zjawiska. Ćwiczenia te pozwalają na bezpośrednią dyskusję ze studentami o zjawiskach biofizycznych, w trakcie wykonywania przez nich doświadczeń, pozwalają na samodzielną interpretację otrzymanych wyników doświadczalnych przez opracowanie i wyciągnie wniosków z otrzymanych wyników. Obejmują również opracowanie kilku referatów mających na celu wyrobienie przez studenta umiejętności samodzielnego opracowywania zagadnień biofizycznych. III. Forma zajęć: wykład informacyjny (Wk), ćwiczenia laboratoryjne (L) i audytoryjne (A) IV. Treści programowe: Nr Temat wykładu Wk1 Definicja podstawowych wielkości fizycznych (np. siły, ciężaru, pędu, gęstości, ciężaru właściwego, ciśnienia, naprężeń ) i opis dynamiki układu (modelowanie matematyczne). Wpływ podwyższonego i obniżonego ciśnienia na organizm człowieka. Odkształcenia: skręcanie, zginanie, złamanie. Prawo Hooke a. Rozciąganie i ściskanie tkanek. Pomiar naprężeń w kościach podczas prób wytrzymałościowych. Wstęp do opisu praw transportu: masy, pędu i energii. Ogólne równanie transportu. 1. Transport masy - zjawisko dyfuzji i osmozy. Wk2 2. Transport pędu: elementy mechaniki płynów biofizyka układu krążenia. Zjawisko lepkości. Lepkość krwi. Kinematyka, kinetyka, mechanika płynów. Zjawisko napięcia powierzchniowego.

7 Wk3 Wk4 Wk5 Nr A1 Obliczanie oporów areodynamicznych oraz parametrów przepływu. Podstawy bioenergetyki i termokinetyki. Sposoby rozchodzenia się ciepła. Bilans cieplny. Zjawisko transportu energii. Rodzaje energii. Energia wewnętrzna, entalpia i entropia. I i II zasada termodynamiki. Transport energii w organizmie żywym. Drgania harmoniczne. Ruch falowy. Fale mechaniczne głosowe (akustyczne). Zakresy słyszalności fal głosowych. Pomiary słyszenia wybranych częstotliwości. Ultradźwięki i infradźwięki. Sposoby wytwarzania ultradźwięków. Wpływ ultradźwięków i infradźwięków na organizm człowieka. Pole elektryczne, magnetyczne i prąd. Obwody prądu stałego. Praca i moc prądu elektrycznego. Oddziaływanie prądu elektrycznego i pól elektromagnetycznych na organizm człowieka. Właściwości elektryczne komórki przewodnictwo i potencjały elektryczne w układzie nerwowym. Pomiar oporności ciała człowieka. Fale elektromagnetyczne (rodzaje fal, zakresy i zastosowanie) i ich wpływ na organizm człowieka. Korpuskularno-falowy charakter światła. Podstawowe zagadnienia z zakresu optyki geometrycznej. Podstawowe zagadnienia z zakresu optyki falowej. Zjawisko interferencji i polaryzacji światła. Zjawisko absorpcji światła. Biofizyka procesu widzenia. Zjawiska związane z akcją laserową (fluorescencja, emisja spontaniczna i wymuszona). Działanie laserów. Charakterystyka promieniowania laserowego. Podstawy cybernetyki. Temat ćwiczenia Definicje podstawowych wielkości fizycznych. Omówienie sposobów wyznaczania gęstości ciał.- audytoryjne (2h) L2 Wyznaczenie gęstości ciał stałych i cieczy (2 h) L3 Wyznaczanie bezwzględnego współczynnika lepkości metodą Stokesa. (2 h) L4 Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych. (2 h) A5 Charakterystyka promieniowania laserowego. Obliczanie dawek. Ćwiczenie zaliczeniowe. (2 h) Uwaga: na ćwiczeniach laboratoryjnych liczebność grup nie więcej niż 16 osób. V. Literatura Literatura podstawowa: 1. Pilawski A. Podstawy biofizyki. Podręcznik dla studentów medycyny. Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa, Jaroszyk F. Biofizyka. Podręcznik dla studentów. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, Grajek H. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. OSW im. J. Rusieckiego, Olsztyn 2010 Literatura uzupełniająca: 1. Bobrowski Cz. Fizyka - krótki kurs. WNT Warszawa, Skorko M. Fizyka. PWN, Warszawa, Jóźwiak Z. Bnartosz G. Biofizyka. PWN, Warszawa, 2008 VI. Efekty kształcenia: Nr Efekt kształcenia efektu Student, który zaliczył przedmiot potrafi: 01 scharakteryzować zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie rozumie zjawiska i procesy fizyczne zachodzące w organizmie ludzkim. Poznaje podstawowe pojęcia, teorię i prawa umożliwiające fizyczną interpretację procesów zachodzących w przyrodzie i w organizmie człowieka 02 opisać prawa fizyczne i biofizyczne oraz biofizyczne mechanizmy funkcjonowania organizmu 03 objaśnić mechanizmy działania określonych czynników fizykalnych stosowanych w procesie usprawniania działania poszczególnych narządów: np. ruchu poprzez stosowanie prądów, ultradźwięków, światła itd. Odniesienie do efektów kierunkowych K_W03 K_W04 K_W25 Odniesienie do efektów obszarowych OM1_W01 OM1_W02 OM1_W07 OM1_W01 OM1_W02 OM1_W03 OM1_W07 OM1_W01

8 w poszczególnych jednostkach chorobowych 04 wykorzystywać podstawowe metody i techniki fizyczne do oceny rozwoju fizycznego i diagnostyki (stosowanie fale elektromagnetycznych, prądów, fal akustycznych w terapii 05 rozumie potrzebę stałego uaktualniania swojej wiedzy z zakresu nauk podstawowych oraz medycznych K_U04 K_K01 OM1_U01 OM1_U02 OM1_U05 OM1_U08 OM1_U09 OM1_K01 OM1_K02 OM1_K01 VII. Sposoby oceny: (F - formująca; P - podsumowująca) F1 odpowiedź ustna F2 sprawdzian pisemny F3 sprawdzian praktyczny F4 kolokwium VIII. Sposób weryfikacji efektów kształcenia Nr efektu Forma zajęć Sposób oceny 01 Wk1-Wk5, A1, L1-L5 F2, F4. F1 02 Wk1-Wk5 F1, F2, F3, F4. 03 Wk4-Wk5 F1, F2, F3, F4 04 Wk3-Wk5, L5, A6 F1, F2, F3, F4 05 Wk5 F1, F2 IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS: 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: udział w wykładach h udział w ćwiczeniach laboratoryjnych... 6 h udział w ćwiczeniach audytoryjnych... 4 h konsultacje... 2 h RAZEM: 22 h 2. Samodzielna praca studenta przygotowanie do ćwiczeń...10 h opracowanie sprawozdań z ćwiczeń...6 h przygotowanie do kolokwiów z ćwiczeń i wykładów h RAZEM: 28 h 1 punkt ECTS = h pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS: 2 pkt. ECTS godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 50 h - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego 0,9 - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta 1,1 3. Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne - 0,2 udział w ćwiczeniach laboratoryjnych...6 h X. Autor programu (dane kontaktowe): Hanna Grajek XI. Pieczęć i podpis Dziekana (akceptacja sylabusa)

9 OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego PRZEDMIOT: Biologia medyczna KIERUNEK: Fizjoterapia SPECJALNOŚĆ:- FORMA STUDIÓW: studia niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia I 0 KOD ECTS: A2 PUNKTY ECTS: 2 STATUS PRZEDMIOTU: obligatoryjny GRUPA PRZEDMIOTÓW: A OBSZAR KSZTAŁCENIA: M ROK/SEMESTR: I/1 Wykłady liczba godzin 10 Język wykładowy polski PROFIL KSZTAŁCENIA: praktyczny Ćwiczenia liczba godzin 15 Wymagania wstępne/zaliczone Forma zaliczenia przedmioty poprzedzające: zaliczenie z oceną znajomość biologii na poziomie szkoły średniej I. Jednostka organizacyjna: Wydział Fizjoterapii II. Cele i zadania przedmiotu: zapoznanie z budową i czynnościami życiowymi na poziomie komórkowym oraz organizmalnym. III. Forma zajęć: wykład kursowy (Wk), ćwiczenia laboratoryjne (L), ćwiczenia audytoryjne (A) IV. Treści programowe: Nr Temat wykładu Wk1 Komórka podstawowa jednostka funkcjonalna organizmu człowieka. Czynności życiowe na poziomie komórkowym. Budowa i funkcje organelli komórkowych. Wk2 Kariokinezy i ich rola biologiczna. Kontrola cyklu komórkowego. Gametogeneza. Programowana śmierć komórki apoptoza. Wk3 Podstawy genetyki molekularnej - etapy realizacji informacji genetycznej w komórce. Mutacje. Wybrane problemy z zakresu genetyki człowieka. Wk4 Powstawanie tkanek w rozwoju zarodkowym. Klasyfikacja i charakterystyka tkanek. Wk5 Budowa tkankowa i funkcje wybranych narządów człowieka. Nr Temat ćwiczenia L1 Zapoznanie z celem i programem przedmiotu, warunkami zaliczenia. Technika obserwacji mikroskopowych. Różnorodność budowy komórek obserwacje mikroskopowe. Podstawowe czynności życiowe na poziomie komórkowym. L2 Zasady transportu błonowego. Procesy transportu przez błony cytoplazmatyczne (dyfuzja prosta, transport bierny, transport aktywny) i ich rola w czynnościach życiowych na poziomie komórkowym. Transport z udziałem błon cytoplazmatycznych (transport pęcherzykowy) jako podstawowy mechanizm wchłaniania i wydzielania. L3 Cykl życiowy komórki - fazy cyklu komórkowego, podziały komórkowe i ich biologiczna rola. Molekularny mechanizm zatrzymania cyklu komórkowego w wyniku uszkodzenia DNA. Zjawisko apoptozy i nekrozy. A4 Molekularne podstawy dziedziczenia. Etapy realizacji informacji genetycznej na poziomie komórkowym. Podstawy genetyki człowieka - powstawanie i dziedziczenie wybranych wad genetycznych człowieka. A5 Rola badań cytogenetycznych w medycynie (komórki macierzyste, strategia klonowania terapeutycznego, nowotwory jako skutek nagromadzenia się mutacji, genetyczne uwarunkowania nowotworów).

10 L6 L7 L8 Budowa tkankowa organizmu człowieka - obserwacje mikroskopowe tkanek Anatomia mikroskopowa skóry, gonad. Histologiczna budowa naczyń krwionośnych. Zaliczenie praktyczne rozpoznawanie tkanek na podstawie preparatów mikroskopowych. V. Literatura Literatura podstawowa: Bal J. (red.). Biologia molekularna w medycynie: elementy genetyki klinicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Alberts B. (red). Podstawy biologii komórki. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2009 Jarygin W. Biologia. Podręcznik dla studentów kierunków medycznych. PZWL, Warszawa, Auguściak-Duma et al. Medical biology. Wyd. Koliber, Lublin, Fletcher H.L., Hickey G.I., Winter P.C. Genetyka. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010 Zabel M (red.). Histologia: podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, Sawicki W. Histologia. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa, Galewicz W (red.). Początki ludzkiego życia. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków, Literatura uzupełniająca: Konieczny L., Roterman I., Spólnik P. Biologia systemów: strategia działania organizmu żywego. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, Cichocki T. Litwin J.A., Mirecka J. Kompendium histologii. Wyd. UJ, Kraków Baum E. Komórki macierzyste jako bioetyczny problem współczesnej medycyny. Wyd. Nauk. Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań Passarge E. (red.). Genetyka: ilustrowany przewodnik. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa Jaworek J., Czupryna A. (red.). Biologia medyczna a zdrowie człowieka. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków, VI. Efekty kształcenia: Nr Efekt kształcenia efektu Student, który zaliczył przedmiot potrafi: scharakteryzować budowę mikroskopową oraz właściwości i funkcje komórek, tkanek i narządów człowieka; wyjaśnić istotę podstawowych procesów życiowych zachodzących na poziomie komórkowym (odżywianie, oddychanie, wzrost, ruch, rozmnażanie, starzenie się, śmierć); przedstawić podstawową charakterystykę etapów embriogenezy człowieka; prowadzić obserwacje mikroskopowe komórek, tkanek, narządów; rozumie potrzebę stałego uaktualniania swojej wiedzy z zakresu nauk o człowieku. Odniesienie do efektów kierunkowych K_W06 K_W02 K_W04 K_W01 K_U07 K_U26 K_K01 Odniesienie do efektów obszarowych OM1_W01 OM1_W02 OM1_W01, OM1_W02 OM1_W01, OM1_W02, OM1_W03 OM1_W01 OM1_U01, OM1_U02, OM1_U05 OM1_U12, OM1_U13, OM1_U06 OM1_K01, OM1_K02, OM1_K01 VII. Sposoby oceny (F-formująca; P-podsumowująca) F1 odpowiedź ustna F2 sprawdzian pisemny F3 sprawdzian praktyczny F5 udział w dyskusji F6 prezentacja P2 zaliczenie pisemne - rozwiązywanie zadań problemowych

11 VIII. Sposób weryfikacji efektów kształcenia Nr efektu Forma zajęć Sposób oceny 01 Wk1, Wk2, Wk4, Wk5, F1, P2 L1, L2, L3, L6, L7, L8 02 Wk1,Wk2, F2, P2 L1, L2, L3, A4 03 Wk2, Wk3, Wk4, L7 F2, P2 04 L1, L2, L3, L6, L7, L8 F3, P2 05 A5 F6, F5 IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS: 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: udział w wykładach h udział w ćwiczeniach laboratoryjnych...11 h udział w ćwiczeniach audytoryjnych... 4 h konsultacje...2 h RAZEM: 27 h 2. Samodzielna praca studenta przygotowanie do ćwiczeń...10 h przygotowanie do sprawdzianów...15 h przygotowanie do sprawdzianu praktycznego...7 h zebranie materiałów i przygotowanie prezentacji ppt... 5 h 1 punkt ECTS = h pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS: 2,5 pkt. ECTS RAZEM: 37 h godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 64 h - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego 1 - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta 1,5 3. Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne 0,8 udział w ćwiczeniach laboratoryjnych...11 h przygotowanie do sprawdzianu praktycznego...10 h X. Autor programu (dane kontaktowe): Dr Barbara Juśkiewicz-Swaczyna XI. Pieczęć i podpis Dziekana (akceptacja sylabusa)

12 OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego PRZEDMIOT: Biomechanika KIERUNEK: Fizjoterapia SPECJALNOŚĆ: - RODZAJ STUDIÓW: studia niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia Iº ROK/ SEMESTR: II/3 KOD ECTS: A9 PUNKTY ECTS: 3 STATUS PRZEDMIOTU: obligatoryjny GRUPA PRZEDMIOTÓW: A OBSZAR KSZTAŁCENIA: M PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny Wykłady liczba godzin 10 Język wykładowy polski Ćwiczenia liczba godzin 15 Forma zaliczenia Egzamin Wymagania wstępne/ Zaliczone przedmioty poprzedzające: Anatomia prawidłowa człowieka, Fizjologia człowieka, Kinezyterapia I. Jednostka organizacyjna: Wydział Fizjoterapii II. Cele i zadania przedmiotu: Nauka funkcjonalnej, praktycznej biomechaniki ruchu człowieka III. Forma zajęć: wykład kursowy (Wk), ćwiczenia treningowe (T), ćwiczenia audytoryjne (A) IV. Treści programowe: Nr Temat wykładu Wk1 Biomechanika stawu kolanowego Wk2 Biomechanika stawu biodrowego Wk3 Biomechanika stawu skokowo-goleniowego Wk4 Biomechanika odcinka lędźwiowego i szyjnego kręgosłupa Wk5 Biomechanika jazdy na rowerze Nr Temat ćwiczeń A1 -Zajęcia organizacyjne- Zapoznanie z celem i programem przedmiotu, warunkami zaliczenia -Objaśnienie podstawowych wielkości używanych w biomechanice. -Objaśnienie przenoszenia napięć i złożoności ruchu (płaszczyzny, osie). -W jaki sposób prawidłowo ćwiczyć mięśnie brzucha. - Otwarty i zamknięty łańcuch kinematyczny-omówienie i przykłady ćwiczeń A2 Mięśnie toniczne/fazowe oraz lokalne/globalne- omówienie każdej grupy, podział głównych grup mięśniowych, przedstawienie najczęściej występujących przykładów mięśniowej nierównowagi statycznej. Omówienie włókien szybko i wolno kurczliwych. Przedstawienie systemu mięśni głębokich i omówienie zależności pomiędzy nimi A3 Rodzaje treningu mięśniowego-rodzaje skurczów mięśniowych. Omówienie skurczu koncentrycznego i ekscentrycznego z uwzględnieniem wad i zalet. A4 Trening oporowy- zalecenia, przeciwwskazania. Rodzaje treningu oporowego z uwzględnieniem obciążenia, intensywności i kolejności wykonania T5 Biodex system 3- Praktyczne przedstawienie badania siły mięśniowej w czasie skurczu izometrycznego i izokinetycznego ( z uwzględnieniem schorzeń narządu ruchu) T6 FMS- Funkcjonalna ocena motoryczna (zajęcia praktyczne) T7 Przysiad- Biomechaniczne aspekty prawidłowego przysiadu

13 A8 Zaliczenie ćwiczeń V. Literatura Literatura podstawowa: 1.Bober T., Zawadzki J.- Biomechanika układu ruchu człowieka. Wrocław, Wychowański M.- Wybrane metody oceny dynamiki układu ruchu człowieka. Warszawa, Urbanik Cz.- Wybrane zagadnienia biomechaniki sportu. Warszawa, Zagrobelny Z., Woźniewski M.- Biomechanika kliniczna. Wrocław, 2008 Literatura uzupełniająca: 1. Feneis H.- Ilustrowany słownik międzynarodowego mianownictwa anatomicznego. Warszawa, Lee D.- Obręcz biodrowa. Warszawa, Richardson C., Hodges P., Hides J.- Therapeutic Exercise for Lumbopelvic Stabilization, 2004 VI. Efekty kształcenia: Nr Efekt kształcenia efektu Student, który zaliczył przedmiot potrafi: 01 objaśnić zasady ergonomii dla potrzeb pacjenta i profilaktyki schorzeń 02 wyjaśnia szczegóły budowy i funkcjonowania aparatu ruchu człowieka, układu nerwowego oraz narządów zmysłów 03 potrafi wymienić i scharakteryzować metody oceny stanu narządu ruchu człowieka dla wyjaśnienia zaburzeń ich struktury i funkcji 05 zna teoretyczne i praktyczne podstawy prewencji i edukacji zdrowotnej wybranych dysfunkcji układu ruchu i układu krążeniowo-oddechowego 06 przedstawia analizę biomechaniczną prostych i złożonych ruchów człowieka w warunkach prawidłowych i różnych zaburzeniach układu ruchu oraz w warunkach obciążeń wewnętrznych i zewnętrznych organizmu 07 potrafi wykorzystywać i obsługiwać podstawową aparaturę i sprzęt do badań laboratoryjnych i funkcjonalnych 08 interpretuje wyniki podstawowych badań klinicznych oraz wyniki diagnostyki funkcjonalnej dla doboru środków fizjoterapii, wykonywania zabiegów i stosowania podstawowych metod terapeutycznych 09 rozumie potrzebę stałego uaktualniania swojej wiedzy z zakresu nauk podstawowych oraz medycznych Odniesienie do efektów kierunkowych K_W05 K_W08 K_W09 K_W10 K_W21 K_W27 K_U07 K_U15 K_K01 Odniesienie do efektów obszarowych OM1_W01 OM1_W03 OM1_W06 OM1_W01 OM1_W02 OM1_W03 OM1_W01 OM1_W02 OM1_W03 OM1_W02 OM1_W03 OM1_W06 OM1_W07 OM1_W06 OM1_W02 OM1_W03 OM1_W07 OM1_W07 OM1_W02 OM1_W03 OM1_U01 OM1_U02 OM1_U05 OM1_U05 OM1_U06 OM1_U07 OM1_U08 OM1_U10 OM1_K01 OM1_K02 OM1_K01 VII. Sposoby oceny: F1- odpowiedź ustna F2- sprawdzian pisemny F5- udział w dyskusji P1- egzamin pisemny

14 VIII. Sposób weryfikacji efektów kształcenia Nr efektu Forma zajęć Sposób oceny 01 Wk5, Wk 3,A2, T7, T6, F1, F5,P1 02 Wk1, Wk2, Wk3, Wk4, Wk5, A3, A2, A1, T6 F1,F5,P1 03 T6, T5, F5, F1 05 Wk1, Wk2, Wk3, Wk4, Wk5, T7,T6,A4,A2,T5 P1,F5,F1 06 Wk1, Wk2, Wk3, Wk4, Wk5, T6,T7 P1 07 T5, T6 F1,F5 08 T6,T5 F5 09 A1, Wk5 F5 IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS: 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: udział w wykładach h udział w ćwiczeniach audytoryjnych...9 h udział w ćwiczeniach treningowych...6 h. konsultacje... 1 h egzamin h RAZEM: 28 h 2. Samodzielna praca studenta przygotowanie do ćwiczeń...20 h przygotowanie do sprawdzianu pisemnego h przygotowanie do egzaminu pisemnego...20 h RAZEM: 48 h 1 punkt ECTS = h pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS: 3 pkt ECTS godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 76 h - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego 1,1 - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta 1,9 3. Liczba punktów za zajęcia praktyczne 0,2 udział w ćwiczeniach treningowych...6 h. X. Autor programu (dane kontaktowe): Ryszard Biernat Mgr Grzegorz Lemiesz XI. Pieczęć i podpis Dziekana (akceptacja sylabusa)

15 OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego PRZEDMIOT: Ergonomia KIERUNEK: Fizjoterapia SPECJALNOŚĆ:- FORMA STUDIÓW: studia niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia I 0 KOD ECTS: O13 PUNKTY ECTS: 0,5 STATUS PRZEDMIOTU: obligatoryjny GRUPA PRZEDMIOTÓW:O OBSZAR KSZTAŁCENIA:M ROK/SEMESTR: III/5 Wykłady liczba godzin 5 Język wykładowy polski Ćwiczenia liczba godzin - Forma zaliczenia Zaliczenie PROFIL KSZTAŁCENIA: praktyczny Wymagania wstępne/ zaliczenie przedmiotów poprzedzających: Bezpieczeństwo i higiena pracy I. Jednostka organizacyjna: Wydział Fizjoterapii II. Cele i zadania przedmiotu: zapoznanie z podstawami ergonomii i fizjologii pracy, zarz¹dzania bezpieczeñstwem pracy i higien¹ pracy, naœwietlenie prawnych regulacji warunków pracy, przekazanie wiadomoœci o obci¹ eniach, uci¹ liwoœciach i zagro eniach zwi¹zanych z prac¹ oraz o sposobach ich ograniczania. III. Forma zajęć: wykład kursowy (Wk) IV. Treści programowe: Nr Temat wykładu Wk1 Rys historyczny ergonomii. Ergonomia jako nauka interdyscyplinarna. Wk2 Tematyka badań ergonomicznych. Układ człowiek-środowisko -praca. Wk3 Środowisko pracy: czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i społeczne, ocena ryzyka zawodowego, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Wk4 Fizjologiczne uwarunkowania pracy: rodzaje pracy, obciążenia fizyczne i psychiczne, zjawisko zmęczenia i jego skutki, zjawisko biorytmów. Wk5 Konstrukcja miejsca pracy na przykładzie organizacji stanowiska komputerowego - zagrożenia i metody ich ograniczania. V. Literatura Literatura podstawowa: 1. Batogowska A., Podstawy ergonomii, Olsztyn Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, t. I i II, red. D. Koradecka, Warszawa Górska E., Ergonomia, Warszawa Kowal E., Ekonomiczno-spoleczne aspekty ergonomii, Warszawa-Poznań Wykowska M., Ergonomia jako nauka stosowana, Kraków Literatura uzupełniająca: 1. Ergonomia w opiece zdrowotnej, red. T. Pawlak, A. Prochas, Katowice Ergonomia w zarządzaniu warunkami pracy, red. E. Kowal, Zielona Góra Kiss B. A., Komputery dla rozsądnych, Wrocław Wybrane problemy bezpieczeństwa i procesów pracy, red. J. S. Marcinkowski, Lublin 2009.

16 VI. Efekty kształcenia: Nr Efekt kształcenia efektu Student, który zaliczył przedmiot potrafi: 01 zaprezentować podstawową wiedzę na temat czynników i mechanizmów psychofizycznych działających w środowisku pracy, rozumie podstawowe zasady bezpiecznej pracy z pacjentem oraz organizacji własnego środowiska pracy, umie objaśnić zasady ergonomii, promocji BHP i profilaktyki schorzeń zawodowych 02 stosować zdobytą wiedzę z zakresu ergonomii w działalności zawodowej i prywatnej, potrafi zastosować poznane metody i parametry do konstruowania własnego środowiska pracy 03 wykonywać powierzone zadania zgodnie z zasadami ergonomii i zasadami BHP obowiązującymi w placówkach zdrowotnych Odniesienie do efektów kierunkowych K_W05 K_W20 K_W21 K_U07 K_K17 Odniesienie do efektów obszarowych OM1_W01; OM1_W03; OM1_W06 OM1_W06; OM1_W03; OM1_W04; OM1_W05 OM1_W06; OM1_W02; OM1_W03; OM1_W07 OM1_U01; OM1_U02; OM1_U05 OM1_K07; OM1_K03; OM1_K04 VII. Sposoby oceny (F- formująca, P podsumowująca): P1 - zaliczenie ustne lub P2 - zaliczenie pisemne VIII. Sposób weryfikacji efektów kształcenia Nr efektu Formy zajęć Sposób oceny 01 Wk1-Wk5 P1, P2 02 Wk1-Wk5 P1, P2 03 Wk1-Wk5 P1, P2 IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS: 1. Godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: udział w wykładach h konsultacje...1 h RAZEM: 6 h 2. Samodzielna praca studenta przygotowanie do zaliczenia pisemnego/ustnego przedmiotu:...7 h RAZEM: 7 h godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 13 h 1 punkt ECTS = h pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS: 0,5 pkt. ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe 0,2 - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta 0,3 3. Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne - 0 X. Autor programu (dane kontaktowe telefon, ) dr Edwin M. Naruszewicz XI. Pieczęć i podpis Dziekana (akceptacja sylabusa)

17 OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego PRZEDMIOT: Etyka zawodowa KIERUNEK: Fizjoterapia SPECJALNOŚĆ: - RODZAJ STUDIÓW: studia niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia Iº KOD ECTS: C2 PUNKTY ECTS: 1 STATUS PRZEDMIOTU: obligatoryjny GRUPA PRZEDMIOTÓW: C OBSZAR KSZTAŁCENIA: M ROK/ SEMESTR: I/2 Wykłady liczba godzin 10 Język wykładowy polski Ćwiczenia liczba godzin - Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną PROFIL KSZTAŁCENIA: praktyczny Wymagania wstępne/ Zaliczone przedmioty poprzedzające: brak I. Jednostka organizacyjna: Wydział Fizjoterapii II. Cele i zadania przedmiotu: Wyposażenia studentów w wiedzę niezbędną do trafnego identyfikowania i rozwiązywania dylematów moralnych z jakimi przyjdzie im się zetknąć w przyszłej pracy zawodowej. III. Forma zajęć: Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny (Wk). IV. Treści programowe: Nr Temat wykładu Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Etyka jako nauka. Pojęcie dobra jako wartości moralnej. - Opisowy a normatywny charakter etyki. - Moralność jako przedmiot etyki. - Moralność a prawo stanowione i obyczaj. - Psychologia i socjologia moralności. - Poglądy na pochodzenie i sposób istnienia wartości moralnych. - Dobro moralne w różnych systemach normatywnych. - Istota konfliktu moralnego. Normy i oceny moralne. Etyka zawodowa a etyka ogólna. - Typologia norm moralnych. - Ocena moralna i rodzaje sankcji moralnych. - Wzorce moralne. - Pojęcie zawodu zaufania społecznego. - Kodeks zawodowy. Historia etyki lekarskiej. Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty. - Przysięga Hipokratesa. - Dzieje etyki lekarskiej w Polsce. - Doświadczenia II Wojny Światowej. - Ogólne zasady etyki fizjoterapeuty: zasada dobroczynności, nieszkodzenia, autonomii pacjenta i solidarności. - Analiza dokumentu. Obowiązek udzielania pomocy. - Ramy moralne i prawne. - Zgoda i brak zgody pacjenta. Prawa pacjenta. Relacje. Tajemnica zawodowa. - Karta praw pacjenta. Godność lekarza i fizjoterapeuty. - Zakres obowiązywania, wyjątki. Ryzyko diagnostyczne. - Błąd lekarski.

18 Wk7 Wk8 Wk9 Wk10 Fizjoterapeuta a współpracownicy i uczniowie. Fizjoterapeuta a zdrowie publiczne. - Solidarność zawodowa. - Fizjoterapeuta jako nauczyciel. - Postępowanie w obliczu niedomogów środków i sprzętu. - Dopuszczalne formy protestu zawodowego. Dobre obyczaje w praktyce prywatnej. - Granice konkurencji zawodowej. - Reklama a manipulacja. Wymóg podnoszenia wiedzy i umiejętności. - Etyczny wymiar prowadzonych badań naukowych. Bioetyka. - Etyczne problemy biogenezy i bioterapii. - Tanatologia. V. Literatura Literatura podstawowa: Brzeziński T., Etyka lekarska, PZWL, Warszawa Gillon R., Etyka lekarska. Problemy filozoficzne, PZWL, Warszawa Olejnik S., Etyka lekarska, Unia, Katowice Hołówka J., Etyka w działaniu, Prószyński i Ska, Warszawa Gubiński A., Kodeks Etyki Lekarskiej. Komentarz, Wyd. NIL, Warszawa Literatura uzupełniająca: 1. Przewodnik po etyce, red. Singer P., Warszawa Tulibacki W., Etyka i nauki biologiczne, ART, Olsztyn Tyburski W., Wachowiak A., Wiśniewski R., Historia filozofii i etyki. Do współczesności. Źródła i komentarze, Toruń Jedynak S., Z teorii i historii etyki, KiW, Warszawa VI. Efekty kształcenia: Nr Efekt kształcenia efektu Student, który zaliczył przedmiot potrafi: 01 ma świadomość istnienia wartości oraz norm moralnych odnoszących się do życia i zdrowia człowieka. 02 wskazuje i wyjaśnia zasady etyczne obowiązujące w pracy z pacjentem. 03 potrafi dokonać właściwego wyboru w sytuacji konfliktu moralnego. 04 postępuje zgodnie z zasadami Kodeksu Fizjoterapeuty, przestrzega tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta oraz przebiegu fizjoterapii oraz wszelkich praw pacjenta 05 przyjmuje odpowiedzialność za decyzje i działanie 06 dba o podnoszenie swojej wiedzy i umiejętności. Odniesienie do efektów kierunkowych K_W15 K_W18 K_W29 K_U13 K_U21 K_K14 K_K06 K_K07 K_K08 K_K15 K_K12 K_K01 Odniesienie do efektów obszarowych OM1_W04, OM1_W03, OM1_W05, OM1_W08, OM1_W10 OM1_W05, OM1_W04 OM1_W08, OM1_W04, OM1_W05 OM1_U04, OM1_U10 OM1_U07, OM1_U06, OM1_U08, OM1_U11 OM1_K05, OM1_K03, OM1_K04, OM1_K07, OM1_K09 OM1_K03, OM1_K02, OM1_K05, OM1_K06, OM1_K07, OM1_K08 OM1_K03, OM1_K05, OM1_K06 OM1_K03, OM1_K05 OM1_K05, OM1_K03 OM1_K04, OM1_K02, OM1_K03, OM1_K05, OM1_K06, OM1_K07, OM1_K08 OM1_K01, OM1_K02 VII. Sposoby oceny: (F - formująca; P - podsumowująca) F1 odpowiedź ustna F2 - sprawdzian F5 udział w dyskusji P2 praca pisemna VIII. Sposób weryfikacji efektów kształcenia Nr efektu Forma zajęć Sposób oceny 01 Wk1, Wk2, Wk3, Wk10 F1, F2 02 Wk4, Wk5, Wk9 F1, F2

19 03 Wk1, Wk7, Wk8 F5, P2 04 Wk3, Wk5, Wk9 F1, F2 05 Wk4, Wk6, Wk7 F5, P2 06 Wk7 F1, F2, P2 IX. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS: 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: udział w wykładach h konsultacje... 3 h RAZEM: 13 h 2. Samodzielna praca studenta dopracowanie sprawozdań z wykładów...3 h przygotowanie do sprawdzianu...6 h przygotowanie pracy zaliczeniowej.6 h RAZEM: 15 h 1 punkt ECTS = h pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS: 1 punkt ECTS godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 28 h - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego 0,5 - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta 0,5 3. Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne 0 X. Autor programu (dane kontaktowe): Dr Bogusław Pliszka XI. Pieczęć i podpis Dziekana (akceptacja sylabusa)

20 OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego PRZEDMIOT: Etyka zawodowa KIERUNEK: Fizjoterapia SPECJALNOŚĆ: - RODZAJ STUDIÓW: studia niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia Iº KOD ECTS: C2 PUNKTY ECTS: 1 STATUS PRZEDMIOTU: obligatoryjny GRUPA PRZEDMIOTÓW: C OBSZAR KSZTAŁCENIA: M ROK/ SEMESTR: I/2 Wykłady liczba godzin 10 Język wykładowy polski Ćwiczenia liczba godzin - Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną PROFIL KSZTAŁCENIA: praktyczny Wymagania wstępne/ Zaliczone przedmioty poprzedzające: brak I. Jednostka organizacyjna: Wydział Fizjoterapii II. Cele i zadania przedmiotu: Wyposażenia studentów w wiedzę niezbędną do trafnego identyfikowania i rozwiązywania dylematów moralnych z jakimi przyjdzie im się zetknąć w przyszłej pracy zawodowej. III. Forma zajęć: Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny (Wk). IV. Treści programowe: Nr Temat wykładu Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Etyka jako nauka. Pojęcie dobra jako wartości moralnej. - Opisowy a normatywny charakter etyki. - Moralność jako przedmiot etyki. - Moralność a prawo stanowione i obyczaj. - Psychologia i socjologia moralności. - Poglądy na pochodzenie i sposób istnienia wartości moralnych. - Dobro moralne w różnych systemach normatywnych. - Istota konfliktu moralnego. Normy i oceny moralne. Etyka zawodowa a etyka ogólna. - Typologia norm moralnych. - Ocena moralna i rodzaje sankcji moralnych. - Wzorce moralne. - Pojęcie zawodu zaufania społecznego. - Kodeks zawodowy. Historia etyki lekarskiej. Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty. - Przysięga Hipokratesa. - Dzieje etyki lekarskiej w Polsce. - Doświadczenia II Wojny Światowej. - Ogólne zasady etyki fizjoterapeuty: zasada dobroczynności, nieszkodzenia, autonomii pacjenta i solidarności. - Analiza dokumentu. Obowiązek udzielania pomocy. - Ramy moralne i prawne. - Zgoda i brak zgody pacjenta. Prawa pacjenta. Relacje. Tajemnica zawodowa. - Karta praw pacjenta. Godność lekarza i fizjoterapeuty. - Zakres obowiązywania, wyjątki. Ryzyko diagnostyczne. - Błąd lekarski.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego PRZEDMIOT: Anatomia prawidłowa człowieka KIERUNEK: Fizjoterapia KOD ECTS: 120-26-10-A6 PUNKTY ECTS: 6 SPECJALNOŚĆ: - RODZAJ STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjologia pracy i wypoczynku

Bardziej szczegółowo

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego PRZEDMIOT: Anatomia prawidłowa człowieka KIERUNEK: Fizjoterapia SPECJALNOŚĆ: - RODZAJ STUDIÓW: studia stacjonarne/niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Anatomia Kod przedmiotu: 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3.

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/I 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego Cykl kształcenia 2013-2016 PRZEDMIOT: Anatomia prawidłowa człowieka KIERUNEK: Fizjoterapia SPECJALNOŚĆ: - RODZAJ STUDIÓW: studia niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Fizjoterapia Praktyczny Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu TERAPIA MANUALNA Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego Cykl kształcenia 2013-2016 PRZEDMIOT: Anatomia prawidłowa człowieka KIERUNEK: Fizjoterapia SPECJALNOŚĆ: - RODZAJ STUDIÓW: stacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ Kierunek: FIZJOTERAPIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu ANATOMIA PRAWIDŁOWA CZŁOWIEKA Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016. Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016. Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016 Katedra Fizjoterapii / Jednostka Organizacyjna: Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych Kierunek:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w chorobach

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu ANATOMIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI II. Poziom i forma studiów. Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, email, nr tel. służbowego) Rodzaj zajęć i liczba godzin

WYDZIAŁ LEKARSKI II. Poziom i forma studiów. Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, email, nr tel. służbowego) Rodzaj zajęć i liczba godzin WYDZIAŁ LEKARSKI II Nazwa kierunku Nazwa przedmiotu Jednostka realizująca Rodzaj przedmiotu Obszar nauczania Cel kształcenia Biotechnologia, specjalność Biotechnologia medyczna Poziom i forma studiów I

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w ortopedii

Bardziej szczegółowo

Bioetyka. dr M. Dolata. 1 ECTS F-2-P-B-04 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS:

Bioetyka. dr M. Dolata. 1 ECTS F-2-P-B-04 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład PODSTAWY FIZJOLOGII CZŁOWIEKA Basics Human Physiology Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: trening zdrowotny

Specjalizacja: trening zdrowotny Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS w Cyklu Kształcenia 2014-2016 Katedra Fizjoterapii Jednostka Organizacyjna: Zakład Fizjoterapii Klinicznej i Praktyk Zawodowych Kierunek: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k18-2012-S Pozycja planu: B18 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Anatomia funkcjonalna i rtg

OPIS PRZEDMIOTU. Anatomia funkcjonalna i rtg Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU CECHA

KARTA PRZEDMIOTU CECHA KARTA PRZEDMIOTU CECHA OPIS PRZEDMIOTU INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu FIZJOLOGIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: trening zdrowotny

Specjalizacja: trening zdrowotny Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W CYKLU Kształcenia 2014-2016 Katedra Fizjoterapii Jednostka Organizacyjna: Rodzaj studiów i profil : Nazwa przedmiotu: Tryb studiów Rok Zakład

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Anatomia KOD S/I/st/3

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Anatomia KOD S/I/st/3 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Anatomia KOD S/I/st/3 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, seminarium PODSTAWY ORTOPEDII KLINICZNEJ Clinical Orthopedics

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) Strona 1 z 5. 1.Nazwa modułu Fizjoterapia w chorobach narządów wewnętrznych: Geriatria

KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) Strona 1 z 5. 1.Nazwa modułu Fizjoterapia w chorobach narządów wewnętrznych: Geriatria KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 1.Nazwa modułu Fizjoterapia w chorobach narządów wewnętrznych: Geriatria 2. Kod modułu 23-CHW 3. Karta modułu ważna od roku akademickiego 213214 4. Wydział Wydział Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Neurophysiology

KARTA KURSU. Neurophysiology KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Neurofizjologia Neurophysiology Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr hab. Grzegorz Formicki Zespół dydaktyczny Dr hab. Grzegorz Formicki Prof. dr hab. Peter Massanyi Dr

Bardziej szczegółowo

Turystyka i Rekreacja

Turystyka i Rekreacja Wydział Zarządzania Nazwa programu kształcenia (kierunku) Turystyka i Rekreacja Poziom i forma studiów Studia I stopnia stacjonarne Specjalność: Ścieżka dyplomowania: Nazwa przedmiotu: Fizjologia człowieka

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Traumatologia sportowa KOD S/I/st/23

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Traumatologia sportowa KOD S/I/st/23 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Traumatologia sportowa KOD S/I/st/23 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10 TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA POZIOM KSZTAŁCENIA - studia i stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA - praktyczny OBSZAR KSZTAŁCENIA - obszar nauk medycznych, nauk

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu Kod modułu Język Efekty dla modułu Wychowanie fizyczne Zakład Fizjologii, Katedra Nauk Fizjologiczno- Medycznych Fizjologiczne podstawy treningu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU. Kierunek: FIZJOTERAPIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU. Kierunek: FIZJOTERAPIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU Kierunek: FIZJOTERAPIA SYLABUS Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Stacjonarne

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Stacjonarne SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy terapii manualnej Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k23-2012-S Pozycja planu: B23 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 2 semestr Przedmiot kształcenia treści kierunkowych dr Józef Ratajczyk

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 2 semestr Przedmiot kształcenia treści kierunkowych dr Józef Ratajczyk SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Patologia ogólna Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Fizjologia zwierząt, Zoologia bezkręgowców i strunowców, Anatomia i biologia człowieka, Biochemia, Biologia komórki,

Fizjologia zwierząt, Zoologia bezkręgowców i strunowców, Anatomia i biologia człowieka, Biochemia, Biologia komórki, KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Zdrowie a choroba Health and disease Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Agnieszka Greń Zespół dydaktyczny Dr hab. Waldemar Szaroma, prof. UP Dr hab. Grzegorz Formicki,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent:

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent: Efekty kształcenia Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów FIZJOTERAPIA studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska Kod przedmiotu/ modułu*

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Neurofizjologia Neurophysiology Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr hab. Grzegorz Formicki Zespół dydaktyczny Dr hab. Grzegorz Formicki Prof. dr hab. Peter Massanyi Dr

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

SYLABUS. Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji Kod przedmiotu Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Rehabilitacja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Rehabilitacja Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu Rok studiów 4 I nforma cje ogólne Rehabilitacja Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE II rok semestr 4 / studia stacjonarne. Specjalności: wf i gimnastyka korekcyjna, wf i edukacja dla bezpieczeństwa, wf i przyroda

WYCHOWANIE FIZYCZNE II rok semestr 4 / studia stacjonarne. Specjalności: wf i gimnastyka korekcyjna, wf i edukacja dla bezpieczeństwa, wf i przyroda Fizjologia WYCHOWANIE FIZYCZNE II rok semestr 4 / studia stacjonarne Specjalności: wf i gimnastyka korekcyjna, wf i edukacja dla bezpieczeństwa, wf i przyroda Tematyka ćwiczeń ( zajęcia 2 godz.) 1. Fizjologia

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 12. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Fizjoterapia Profil:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/ Załącznik nr 2 do Uchwała NrAR001-2 - V/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015r.w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Masaż leczniczy. Fizykoterapii i Masażu. Fizjoterapia Studia I stopnia Niestacjonarne. Obowiązkowy. II rok 3, 4 semestr

SYLABUS. Masaż leczniczy. Fizykoterapii i Masażu. Fizjoterapia Studia I stopnia Niestacjonarne. Obowiązkowy. II rok 3, 4 semestr SYLABUS Nazwa przedmiotu Masaż leczniczy Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Fizjoterapii, Zespół Fizykoterapii i Masażu Kod przedmiotu Studia I stopnia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Protetyka i ortotyka. dr n. med. Robert Santorek. 1,5 ECTS F-2-K-PO-03 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS:

Protetyka i ortotyka. dr n. med. Robert Santorek. 1,5 ECTS F-2-K-PO-03 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Genetyka Kliniczna. Wydział Lekarsko-Stomatologiczny(WLS)

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Genetyka Kliniczna. Wydział Lekarsko-Stomatologiczny(WLS) S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Genetyka Kliniczna Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS 1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego PRZEDMIOT: Biomechanika KIERUNEK: Fizjoterapia SPECJALNOŚĆ: - RODZAJ STUDIÓW: /niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia Iº ROK/ SEMESTR: II/3 Wykłady liczba

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. GN Liczba pkt ECTS - - - 40 - - - 20 2

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. GN Liczba pkt ECTS - - - 40 - - - 20 2 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Wybrane metody fizjoterapii z zakresu mechanoterapii Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Biomechanika z elementami ergonomii. Pierwszy

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Biomechanika z elementami ergonomii. Pierwszy YL AB U MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Biomechanika z elementami ergonomii

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EIB-1-370-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EIB-1-370-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Zarys anatomii Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EIB-1-370-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS. Nazwa przedmiotu MASAŻ KLASYCZNY

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS. Nazwa przedmiotu MASAŻ KLASYCZNY PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu MASAŻ KLASYCZNY Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia.

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. SYABUS Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Część A - Opis przedmiotu kształcenia. BIOFIZYKA Kod modułu K.3.B.001 I Wydział ekarski z Oddziałem Stomatologicznym II Wydział ekarski z Odziałem

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w pulmonologii

Bardziej szczegółowo

e-mail: leszekporowski@wp.pl

e-mail: leszekporowski@wp.pl Kod przedmiotu: PLPILAIOZKO-L-1p3-2014 Pozycja planu: A3 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Anatomia I 2 Kierunek studiów Kosmetologia 3 Poziom studiów I stopnia licencjackie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Fizjoterapia kliniczna w reumatologii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Stacjonarne

SYLABUS. Fizjoterapia kliniczna w reumatologii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Stacjonarne SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w reumatologii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w chorobach

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) Strona 1 z 5. 1.Nazwa modułu Fizjoterapia w chorobach narządów wewnętrznych: Kardiologia

KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) Strona 1 z 5. 1.Nazwa modułu Fizjoterapia w chorobach narządów wewnętrznych: Kardiologia KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 1.Nazwa modułu Fizjoterapia w chorobach narządów wewnętrznych: Kardiologia 2. Kod modułu 23-CHW 3. Karta modułu ważna od roku akademickiego 213214 4. Wydział Wydział Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Trening zdrowotny KOD WF/II/st/18

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Trening zdrowotny KOD WF/II/st/18 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Trening zdrowotny KOD WF/II/st/18 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5.

Bardziej szczegółowo

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego PRZEDMIOT: Anatomia człowieka KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNOŚĆ: - RODZAJ STUDIÓW: studia stacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) dr n. med. Ewelina Zyzniewska-Banaszak

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) dr n. med. Ewelina Zyzniewska-Banaszak S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Nazwa modułu Obowiązkowy Odnowa biologiczna Wydział PUM Kierunek Wydział Nauk o Zdrowiu Fizjoterapia Specjalność - Poziom Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: IMPLANTY I SZTUCZNE NARZĄDY Implants and Artifical Organs Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Efekty kształcenia dla modułu kształcenia. kształcenia Wiedza M2_W06 K_W06

Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Efekty kształcenia dla modułu kształcenia. kształcenia Wiedza M2_W06 K_W06 Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu Wydział wychowania fizycznego Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Zakład Specjalnej Edukacji Fizycznej Specjalność Funkcjonalny

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. E mail: sportiva@interia.pl

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. E mail: sportiva@interia.pl Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-5s12-2013 Pozycja planu: D12 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej I 2 Kierunek studiów Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: PRAKTYKI KLINICZNE

Przedmiot: PRAKTYKI KLINICZNE Przedmiot: PRAKTYKI KLINICZNE I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom studiów (np. pierwszego

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pierwszy

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pierwszy YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Diagnostyka funkcjonalna i programowanie

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Anestezjologia i reanimacja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Anestezjologia i reanimacja Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Anestezjologia i reanimacja Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wybrane metody fizjoterapii z zakresu mechanoterapii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

SYLABUS. Wybrane metody fizjoterapii z zakresu mechanoterapii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Wybrane metody fizjoterapii z zakresu mechanoterapii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny,

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Propedeutyka nauk medycznych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-1-180-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Stacjonarne

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Stacjonarne SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia ogólna Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: BHP i ergonomia I Rok akademicki: 2015/2016 Kod: WGG-1-701-n-K Punkty ECTS: 3 Wydział: Wiertnictwa, Nafty i Gazu Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, seminarium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Pływanie w fizjoprofilaktyce

SYLABUS. Pływanie w fizjoprofilaktyce PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Pływanie w fizjoprofilaktyce

Bardziej szczegółowo

Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji. mgr E. Kujawa. 1 ECTS F-2-P-SN-05 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS:

Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji. mgr E. Kujawa. 1 ECTS F-2-P-SN-05 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Podstawy kliniczne i opieka pielęgniarska w chorobach narządów zmysłów Pielęgniarstwo

Podstawy kliniczne i opieka pielęgniarska w chorobach narządów zmysłów Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia, Zakład Fizjoterapii

Instytut Ochrony Zdrowia, Zakład Fizjoterapii Kod przedmiotu: PLPILA0-IOZFIZ-L-lpl-013 Pozycja planu: B1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Anatomia prawidłowa człowieka I Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Metody Specjalne Fizjoterapii

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Metody Specjalne Fizjoterapii S YL AB US MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Metody Specjalne Fizjoterapii

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia. Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia. Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu Emisja Kod przedmiotu WF I_11_SS_2012 Autorzy sylabusa: Dr

Bardziej szczegółowo

K.3.1. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU FAKULTATYWNY DLA KIERUNKU Forma studiów

K.3.1. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU FAKULTATYWNY DLA KIERUNKU Forma studiów Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE K.3.1. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU FAKULTATYWNY

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. E mail: sportiva@interia.pl

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. E mail: sportiva@interia.pl Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-6s13-2013N Pozycja planu: D13 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej II 2 Kierunek studiów Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, seminarium PROPEDEUTYKA NAUK MEDYCZNYCH Propedeutica Medical Sciences Forma

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy genetyki w psychiatrii. 4 Wykłady 24 Ćwiczenia 10. Prof. Dr hab.

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawy genetyki w psychiatrii. 4 Wykłady 24 Ćwiczenia 10. Prof. Dr hab. S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Podstawy genetyki w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA poziom pierwszy tytuł zawodowy absolwenta: licencjat

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA poziom pierwszy tytuł zawodowy absolwenta: licencjat Profil kształcenia: ogólno akademicki Moduł / przedmiot: W 2.1 Drenaż limfatyczny Moduł / przedmiot: Moduł treści do wybory Liczba godzin w semestrze AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI

Bardziej szczegółowo