--- MEDIACJA dla PACJENTA i LEKARZA ---

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "--- MEDIACJA dla PACJENTA i LEKARZA ---"

Transkrypt

1 MEDIACJA dla PACJENTA i LEKARZA --- czyli mediacja w sprawach zdarzeń medycznych w pytaniach i odpowiedziach Spis treści: I. Co to jest zdarzenie medyczne? 2 II. Czym jest mediacja? 2 III. Kim jest mediator? 2 IV. Dlaczego nie komisja lub sąd? zalety mediacji 3 V. Porównanie mediacji z procesem sądowym 3 VI. Co różni mediację medyczną od innych form mediacji? 4 VII. Jakie sprawy nadają się do mediacji medycznej? 4 VIII. Jak przebiega mediacja? 4 IX. Jakie są koszty mediacji? 5

2 I. Co to jest zdarzenie medyczne? ~ Pojęcie zdarzenia medycznego wprowadzone zostało w art. 67 znowelizowanej ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i można je zdefiniować następująco: zdarzenie medyczne to zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną: diagnozy, leczenia lub zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. 2 II. Czym jest mediacja? ~ Definicję mediacji można przedstawić następująco: jest to polubowna i pozasądowa metoda rozwiązywania sporów, w której neutralny i bezstronny mediator pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów oraz wypracowaniu obopólnie akceptowalnego porozumienia. ~ Mediacja w aspekcie prawnym, w sprawach cywilnych regulowana jest przepisami art. 10, oraz ustawy kodeks postępowania cywilnego. Mediację prowadzi się w oparciu o umowę o mediację (zamiast/przed wszczęciem postępowania sądowego) albo na mocy postanowienia sądu o skierowaniu stron do mediacji (w trakcie postępowania sądowego). Wszczęcie mediacji przerywa bieg terminu przedawnienia. Z przebiegu mediacji mediator spisuje protokół. Mediację zakończoną porozumieniem wieńczy ugoda spisana przez mediatora, którą sąd na wniosek którejkolwiek ze stron zatwierdza. Taka ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. ~ Mediacja w aspekcie socjologicznym to dobrowolny proces w którym skonfliktowane strony próbują osiągnąć porozumienie akceptowalne dla obu stron (innymi słowy mediacja oferuje polubowne zakończenie konfliktu, bez konieczności wdawania się w spór sądowy). Jedynym warunkiem jaki musi zostać spełniony, to dobra wola i zgoda obu stron na takie rozwiązanie. Mediator pełni rolę przewodnika dba o wzajemny szacunek, pozwala stronom nawiązać dialog, stwarza konstruktywną atmosferę spokoju, a także zapewnia wsparcie merytoryczne. ~ Mediacja jest pełnoprawną alternatywą dla postępowania sądowego i postępowania przed wojewódzką komisją do spraw zdarzeń medycznych w żadnym wypadku nie jest od nich słabsza, czy też gorsza. III. Kim jest mediator? ~ Mediator to osoba zaufania publicznego i pełni on ważną społecznie rolę w obrocie prawnym. Funkcję tę pełnić powinny osoby cechujące się nie tylko wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i etycznymi, ale także wrażliwością społeczną. Ważne jest, aby wzbudzał on u stron zaufanie i zapewniał poczucie bezpieczeństwa. W swojej misji mediator musi kierować się zasadami neutralności i życzliwości, a jego nadrzędnym celem jest pomoc w osiągnięciu przez zwaśnione strony satysfakcjonującego je porozumienia. Podobnie jak notariusz, mediator ma w swój zawód wpisany obowiązek bezstronności, bowiem w przeciwieństwie do adwokata, czy radcy prawnego, nigdy nie reprezentuje interesu klienta, ale zawsze czuwa nad zachowaniem równowagi obu stron w mediacji. Dobra znajomość prawa przez mediatora jest nieodzowna - musi on nie tylko czuwać

3 nad przebiegiem mediacji, ale też nad prawidłowością jej formalno-prawnej strony i wykonalnością podpisanej ugody. ~ Mediator: - nie jest sędzią nie ocenia i nie wydaje werdyktu, - nie jest adwokatem nie reprezentuje interesów żadnej strony nie można go wynająć, - pozostaje neutralny i bezstronny pomaga stronom osiągnąć porozumienie, - jest strażnikiem procedury i wzajemnego szacunku, - jest profesjonalistą czuwa nad wykonalnością rozwiązań i wypracowywanej ugody, 3 IV. Dlaczego nie komisja lub sąd? zalety mediacji Jest wiele niepodważalnych zalet mediacji, które uwidaczniają się szczególnie w zestawieniu z postępowaniem przed sądem lub komisją. Oto najważniejsze z argumentów: ~ mediacja jest tania: jej koszty są relatywnie nieduże i łatwe do skalkulowania, ~ mediacja jest szybka: jej przebieg jest elastyczny i uzależniony od woli i aktywności stron, ~ mediacja jest dyskretna: o fakcie jej prowadzenia wie bardzo mały krąg osób co jest szczególnie ważne przy prowadzeniu praktyki lekarskiej lub dentystycznej, ~ mediacja jest poufna: tajność jej przebiegu i wszystkich szczegółów ochronione są prawnie, a mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa stanowi to całkowite przeciwieństwo posiedzeń sądowych, które z zasady są jawne, ~ mediacja jest przejrzysta: strony mogą otwarcie się wypowiadać, a przebieg mediacji jest prosty i całkowicie odformalizowany, co sprzyja wyrażanie prawdziwych emocji i atmosferze konstruktywnego porozumienia, ~ mediacja jest efektywna: oferuje olbrzymią ilość nieszablonowych rozwiązań i pełną kontrolę stron nad jej przebiegiem nie jest to możliwe w sformalizowanym postępowaniu, ~ mediacja jest przyjazna: spotkanie na neutralnym gruncie i osoba mediatora jako przewodnika procesu pomaga nie tylko wypracować ugodę ale przede wszystkim oszczędza obu stronom długotrwałego stresu jaki zawsze towarzyszy procedurom przed sądem lub komisją. V. Porównanie mediacji z procesem sądowym. MEDIACJA KOMISJA WOJEWÓDZKA POSTĘPOWANIE SĄDOWE średni czas trwania ~1 30 dni do 120 dni* ~ dni** kontrola tempa strony komisja sąd kontrola przebiegu strony komisja sąd kontrola rezultatu strony i mediator komisja sąd komunikacja stron intensywna brak brak poufność / dyskrecja pełna / duża brak / brak brak / brak koszty niskie niskie wysokie formalizm brak średni wysoki dalsze kontakty możliwe bardzo trudne bardzo trudne * (dowody z opinii biegłych mogą wydłużyć ten termin) ** źródło: raport Doing Business 2012, Bank Światowy i IFC, s. 128

4 VI. Co różni mediację medyczną od innych form mediacji? 4 ~ Mediacja medyczna (czyli w sprawach zdarzeń medycznych) charakteryzuje się tym, że stronami zaangażowanymi w konflikt są tutaj zawsze pacjent i lekarz (dentysta) lub szpital, sam spór dotyczy najczęściej popełnienia błędu medycznego lub zakażenia szpitalnego, a ponadto towarzyszą mu bardzo silne emocje. ~ Strony takiego konfliktu mają najczęściej sprecyzowane oczekiwania i obawy, i tak: - pacjent lub jego bliscy odczuwają wielką potrzebę informacji, które są z reguły przed nimi zatajane a nadto, wobec przebytych trudności i cierpienia, liczą na okazanie szacunku w postaci przeprosin, - lekarz odczuwa dyskomfort z powodu możliwości wyrządzenia krzywdy innej osobie, przy jednoczesnym braku szansy na zaoferowanie przeprosin i wyjaśnień, bez ryzyka narażenia się na odpowiedzialność prawną; nadto towarzyszą mu lęk przed stresem związanym z postępowaniem sądowym i możliwą utratą reputacji. ~ Mediacja medyczna dzięki elementowi poufności i dyskrecji jako jedyna może zaoferować obu stronom realizację ich rzeczywistych celów bez wikłania ich w długotrwałe, sformalizowane i stresujące postępowania. VII. Jakie sprawy nadają się do mediacji medycznej? ~ Do mediacji skierować można wszystkie sprawy, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody. Podstawowym warunkiem, który musi zostać spełniony jest zgoda obu stron na takie właśnie rozwiązanie, albowiem podstawową zasadą mediacji jest dobrowolność. Oto katalog najczęstszych spraw, jakie mogą zostać poddane mediacji medycznej : - przypadki: zakażeń / uszkodzenia ciała / rozstroju zdrowia pacjenta, - na skutek: błędnej diagnozy / błędów w leczeniu (zabiegu) / podaniu niewłaściwego leku ~ Mediacja medyczna może także stanowić uzupełnienie postępowania przed komisją wojewódzką, na drugim jej etapie kiedy ubezpieczyciel placówki medycznej i poszkodowany pacjent nie mogą dojść do porozumienia odnośnie wartości należnego odszkodowania. VIII. Jak przebiega mediacja? ~ PROCEDURA MEDIACJI przedstawia się następująco: 1- złożenie WNIOSKU o przeprowadzenie mediacji (przez jedną lub obie strony); 2- nawiązanie kontaktu z drugą stroną sporu (przez wnioskodawcę lub mediatora) i ustalenie terminu spotkania wstępnego; 3- przygotowania do mediacji strony powinny przeanalizować dzielący je konflikt, sprecyzować swoje stanowisko i określić jakie są ich rzeczywiste cele i potrzeby te działania przyspieszą i usprawnią sam proces mediacji; 4- SPOTKANIE WSTĘPNE w trakcie którego: mediator przedstawia zasady mediacji i swoje honorarium; następuje omówienie i podpisanie umowy o mediację; umawia się termin pierwszego posiedzenia mediacyjnego;

5 POSIEDZENIA MEDIACYJNE odbywane przez mediatora wspólnie z obiema stronami konfliktu; ich częstotliwość, długość i ilość uzależnione są ściśle od woli stron; prowadzone są bez rygorystycznej procedury, ich przebieg jest całkowicie poufny i nie jest rejestrowany; w przypadku skomplikowanych spraw praktyką jest odbycie najpierw osobnych posiedzeń z każdą ze stron, a następnie posiedzeń wspólnych; odbywają się one z reguły w kancelarii mediacyjnej; 6- PROTOKÓŁ I UGODA z odbytych posiedzeń mediator spisuje krótki protokół dokumentujący fakt prowadzenia mediacji, a jeśli strony osiągnęły porozumienie, to mediator spisuje ugodę i dołącza ja do protokołu; odpisy protokołu mediator doręcza stronom z reguły jeszcze na ostatnim posiedzeniu mediacyjnym; 7- ZŁOŻENIE PROTOKOŁU W SĄDZIE po zakończeniu mediacji mediator bezzwłocznie składa protokół we właściwym sądzie; 8- WNIOSEK STRONY DO SĄDU jeśli zawarto ugodę, sąd na wniosek złożony przez stronę zatwierdza ją lub nadaje jej klauzulę wykonalności (jeśli podlega wykonaniu w drodze egzekucji); 5 IX. Jakie są koszty mediacji? ~ Koszty mediacji mogą kształtować się rozmaicie, w zależności od tego, czy do mediacji skierował strony sąd, czy tez zgodziły się one na mediację przesądową. Poniższe informacje odnoszą się do podstawowych kosztów, bez uwzględnienia honorariów pełnomocników, ewentualnych biegłych itp. ~ Koszty mediacji ze skierowania sądu: - określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym; w sprawach majątkowych obecnie maksymalny koszt to 1.000,00 zł, które może zostać powiększone o 10%, jeśli mediator zostanie upoważniony do zapoznania się z aktami sprawy; - warto zwrócić uwagę na fakt, iż sąd zwróci stronie 3/4 wniesionej przez nią opłaty sądowej jeżeli zawarta zostanie ugoda przed mediatorem (art. 79 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych); ~ Koszty mediacji umownej: - koszty mediacji uzależnione są od istoty sprawy oraz przedmiotu sporu i uzgadniane są indywidualnie przez strony z mediatorem, z reguły nie przekraczają one 1 2 % wartości przedmiotu sporu.

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora

Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora Przez mediację rozumie się dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna i bezstronna osoba, za zgodą stron, pomaga im poradzić

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ubezpieczenia zbiorowe w dziale II jako alternatywa grupowego ubezpieczenia na życie

Spis treści. Ubezpieczenia zbiorowe w dziale II jako alternatywa grupowego ubezpieczenia na życie Ubezpieczenia zbiorowe w dziale II jako alternatywa grupowego ubezpieczenia na życie Spis treści Problematyka zdarzeń medycznych w praktyce komisji orzekających, podmiotów leczniczych oraz ich ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Skierowanie stron do mediacji przez sąd

Skierowanie stron do mediacji przez sąd Tomasz Strumiłło doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, aplikant radcowski Skierowanie stron do mediacji przez sąd I. Wprowadzenie Regulacja instytucji mediacji w sprawach

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych w teorii i praktyce

Ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych w teorii i praktyce A R T Y K U Ł Y I R O Z P R A W Y Małgorzata Serwach Ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych w teorii i praktyce Obowiązujące od 1 stycznia 2012 r. regulacje określające zasady oraz tryb ustalania odszkodowania

Bardziej szczegółowo

Proces mediacji rodzinnych od teorii do praktyki 1

Proces mediacji rodzinnych od teorii do praktyki 1 Dr Hanna Przybyła-Basista Katedra Psychologii Klinicznej Uniwersytet Śląski w Katowicach Proces mediacji rodzinnych od teorii do praktyki 1 1. Wprowadzenie W Polsce mało jest publikacji z zakresu mediacji

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA OBOWIĄZKOWEJ MEDIACJI W POLSCE

MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA OBOWIĄZKOWEJ MEDIACJI W POLSCE BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE AGN I E SZKA ŁAD A MACIEJ FOLTA MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA OBOWIĄZKOWEJ MEDIACJI W POLSCE MACIEJ FOLTA MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA OBOWIĄZKOWEJ MEDIACJI W POLSCE INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji Wydawca: Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Żurawia 4 a 00-503 Warszawa tel. 22 628 42 19 www.kobieta.gov.pl www.mpips.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Monika Zima. Sprawni w prawie. zeszyt nr 19/20. Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Monika Zima. Sprawni w prawie. zeszyt nr 19/20. Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną Monika Zima Sprawni w prawie zeszyt nr 19/20 Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warszawa, 2007 rok 1 UBEZWŁASNOWOLNIENIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

Raport. Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu. Polska

Raport. Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu. Polska Raport Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu Polska Spis treści 1. Definicja pokrzywdzonego i historia ustawodawstwa jemu poświęconego... 4 1.1 Definicja pomocy prawnej w krajowym ustawodawstwie... 6 1.2 Pomoc prawna

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 30/2011

DECYZJA nr RPZ 30/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/12/11/DW

Bardziej szczegółowo

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Pierwsza ocena w służbie cywilnej Pierwsza ocena w służbie cywilnej Poradnik został przygotowany w ramach współpracy firmy Gamma sp. j. z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. S 1. Czemu służy ocena pracownicza?......................................

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora

Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora Społeczna Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalone przez Radę w dniu 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu cywilnym Obywatel w postępowaniu cywilnym Prawa i obowiązki Małgorzata Pyrcak Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Grzegorz Szudy Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii BIULETYN Spis treści Nr 3 (32) WRZESIEŃ 2010 Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Biuletyn wydaje Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa Prezes: Grażyna Rokicka g.rokicka@skp.pl

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sądu Polubownego. przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Sądu Polubownego. przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. I. Postanowienia ogólne Regulamin Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Właściwość i organizacja Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 1

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE MATERIAŁY SZKOLENIOWE Sprawa gospodarcza Ustawodawca zastrzegł zastosowanie rygorystycznej odrębnej procedury do określonej kategorii spraw noszących miano spraw gospodarczych. Obowiązujące przepisy posługują

Bardziej szczegółowo

31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej. I. Potrzeba regulacji.

31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej. I. Potrzeba regulacji. 31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej I. Potrzeba regulacji. Dziesięcioletni okres stosowania ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Podstawowe Zasady Prowadzenia Działalności przez Doradców Odszkodowawczych

Kodeks Etyki i Podstawowe Zasady Prowadzenia Działalności przez Doradców Odszkodowawczych Kodeks Etyki i Podstawowe Zasady Prowadzenia Działalności przez Doradców Odszkodowawczych SPIS TREŚCI 1. Preambuła 2. Rozdział I Obowiązki ogólne doradcy odszkodowawczego 3. Rozdział II 1. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Uszkodzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo