Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych dla klas IV - VI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych dla klas IV - VI"

Transkrypt

1 Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych dla klas IV - VI Kontrakt między uczniem a nauczycielem 1. Ocenianie uczniów jest sprawiedliwe i systematyczne. 2. Każdą ocenę, można poprawić tylko jeden raz i brane są pod uwagę obie oceny. Uczeń może poprawić ocenę wykonując ponownie ocenione zadania (lub zadania podobnego typu) w trakcie dodatkowych zajęć poza lekcją w terminie dwóch tygodni. Poprawa pracy nie może odbywać się kosztem prowadzonych zajęć. 3. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz obowiązek okazania zeszytu na polecenie nauczyciela. Nauczyciel ma prawo wglądu do zeszytu oraz skontrolowania staranności i jakości sporządzania notatek, które może wyrazić oceną. 4. Ocena z pracy klasowej/sprawdzianu zawiera pisemny opis osiągnięć ucznia i wskazówki do dalszej pracy. Ocena z odpowiedzi, kartkówki, pracy na lekcji, zadań dodatkowych itp. jest uzasadniana ustnie. 5. Uczniowi przysługuje prawo jednokrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć (w tym braku zadania domowego) w ciągu półrocza. Nauczyciel odnotowuje fakt wykorzystania nieprzygotowania w dzienniku ( np. lub bz ). Wykorzystanie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z pisania zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek, prac pisemnych i pracy na lekcji. Niewykorzystane nieprzygotowania nie przechodzą na drugie półrocze. 6. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole, ten powinien nadrobić przerabiany materiał w terminie dwóch tygodni, a istotne ćwiczenia i zadania wykonywane na ocenę na opuszczonych lekcjach wykonać na zajęciach dodatkowych w terminie dwóch tygodni. Niewykonanie istotnych zadań i ćwiczeń w wyznaczonym terminie skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie: Umiejętności: - rozwiązywanie problemów za pomocą komputera - posługiwanie się komputerem w przystosowanym dla ucznia środowisku sprzętowym - korzystanie z różnorodnych źródeł i sposobów zdobywania informacji oraz jej przedstawiania i wykorzystania - stosowanie komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznania różnych dziedzin - łączenie umiejętności praktycznej z wiedzą teoretyczną Wiadomości: - znajomość podstawowych metod pracy na komputerze, - znajomość podstawowego słownictwa informatycznego, - świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu, - znajomość wspólnych praw i mechanizmów informatyki, wiedza i umiejętność jej praktycznego wykorzystania w zakresie bezpieczeństwa i higieny podczas pracy na komputerze Metody i narzędzia sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów: Pomiar osiągnięć uczniów może odbywać się za pomocą następujących narzędzi:

2 g) sprawdzian - praca klasowa, h) ćwiczenia wykonywane w trakcie lekcji, praca na lekcji i) kartkówki, testy, j) odpowiedzi ustne k) aktywność na lekcji, przygotowanie do zajęć (zwracana jest uwaga na pomysły i przygotowane materiały do pracy na lekcji) l) zadania domowe, prace i zadania dodatkowe - referaty, prezentacje, Na zajęciach komputerowych kładzie się głównie nacisk na ćwiczenia wykonywane w trakcie zajęć. Nauczyciel nie musi wykorzystać wszystkich ww narzędzi do pomiaru osiągnięć uczniów. Tryb oceniania (oceny cząstkowe uczeń uzyskuje za): 1. Sprawdziany - prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres umiejętności i wiedzy. Poprawa sprawdzianów, prac klasowych jest dobrowolna i musi się odbyć w terminie dwóch tygodni od terminu jego otrzymania. Uczeń pisze ją tylko raz. 2. Krótkie kartkówki, testy nie muszą być zapowiadane, obejmują 3 ostatnie jednostki lekcyjne. 3. Zadania domowe zadawane w miarę potrzeb. 4. Ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć (nauczyciel bierze pod uwagę wartość merytoryczną, stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia, dokładność wykonania polecenia oraz staranność i estetykę), 5. Aktywność (aktywność ucznia na lekcji, wykonywanie dodatkowych zadań i prezentacji, udział w przedmiotowych konkursach), 6. Odpowiedzi ustne obejmują zakres programowy aktualnie realizowanego działu. Oceniając ją, nauczyciel bierze pod uwagę: zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem, prawidłowe posługiwanie się pojęciami, zawartość merytoryczną wypowiedzi oraz sposób formułowania wypowiedzi. Punkty uzyskane z testów i sprawdzianów przeliczane są na stopnie wg niżej podanej skali: 0% - 29 % niedostateczny 30% - 49 % dopuszczający 50% - 74% dostateczny 75% - 89% dobry 90% - 99% bardzo dobry 100% celujący Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Ocena sumuje pracę za całe półrocze/ rok szkolny i wyliczana jest przy pomocy średniej ważonej. Oceny cząstkowe mają różną wagę: Sprawdziany, ćwiczenia wykonywanie w trakcie lekcji - 5p Kartkówki, testy, odpowiedzi ustne - 3p, Zadania domowe, aktywność, dodatkowe prace - 2p,

3 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 1: KRYTERIA OCENIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI DO PROGRAMU Lekcje z komputerem (WSIP) - klasa IV Klasa IV Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który potrafi zastosować znane wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, złożonych i nietypowych. Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie. Samodzielnie umie zdobywać wiedzę z różnych mediów, wykazuje inicjatywę w czasie lekcji, wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace. Chętnie bierze udział w konkursach przedmiotowych. Biegle i bezpiecznie obsługuje komputer. Poprawnie posługuje się terminologią informatyczną. Potrafi pracować w kilku aplikacjach jednocześnie. Jest zawsze przygotowany do zajęć. Opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie zajęć komputerowych dla klasy 4 Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń który samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania przewidziane w ramach lekcji. Opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie zajęć komputerowych. Na lekcjach jest aktywny, pracuje systematycznie i potrafi pomagać innym w pracy. Zawsze zdąży wykonać ćwiczenia na lekcji i robi to bezbłędnie. Opanował wiadomości i umiejętności na ocenę dobrą, dostateczną i dopuszczającą. Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń który samodzielnie wykonuje na komputerze nie tylko proste zadania. Opanował większość wiadomości i umiejętności, zawartych w programie zajęć komputerowych. Na lekcjach pracuje systematycznie i wykazuje postępy. Prawie zawsze zdąży wykonać ćwiczenia na lekcji i robi to niemal bezbłędnie. Ponadto: zachować prawidłową postawę podczas pracy z komputerem; zapisać wykonaną pracę w określonym miejscu, nadając plikowi właściwą nazwę; korzystać z podglądu wydruku i wydrukować wykonaną pracę; wybierać odpowiednie narzędzia informatyczne do wykonywanych zadań; stosować się do zasad i praw regulujących sposób korzystania z oprogramowania i porozumiewania się z innymi użytkownikami komputerów; współpracować z innymi przy wykonywaniu złożonego zadania; zaprezentować swoją pracę innym. komunikować się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu i okien dialogowych; odczytywać komunikaty wysyłane przez programy i prawidłowo interpretować ich znaczenie; zapisywać i przechowywać wyniki pracy w komputerze i na nośnikach elektronicznych; korzystać z różnych nośników informacji; korzystać z pomocy dostępnej w programach; świadomie stosować podstawowe słownictwo komputerowe; 1 Wymagania edukacyjne opracowane na podstawie materiałów wydawnictwa WSIP, Nowa Era

4 przestrzegać podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze; rozpoznać zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera. korzystać z poczty elektronicznej podczas realizacji projektów (klasowych, szkolnych lub międzyszkolnych) z różnych dziedzin, np. związanych z ekologią, środowiskiem geograficznym, historią lub zagadnieniami dotyczącymi spraw lokalnych; porozumiewać się z innymi osobami podczas realizacji wspólnego projektu; przestrzegać zasad etycznych i prawnych związanych z korzystaniem z komputera i internetu, oceniać możliwe zagrożenia; korzystać z zasobów internetu; stosować się do zasad netykiety i przepisów prawa w sieci. selekcjonować, porządkować i gromadzić znalezione informacje; wyszukiwać informacje w różnych źródłach elektronicznych (słownikach, encyklopediach, zbiorach bibliotecznych, dokumentacjach technicznych i zasobach internetu); opisywać cechy różnych form informacji: tekstowych, graficznych, dźwiękowych, audiowizualnych, multimedialnych. tworzyć rysunki i motywy za pomocą edytora grafiki (kształty, barwy, przekształcanie obrazu, fragmenty innych obrazów); opracowywać i redagować teksty (listy, ogłoszenia, zaproszenia, ulotki, wypracowania); korzystać z podstawowych możliwości edytora tekstu w zakresie formatowania akapitu i strony, łączyć ilustracje z tekstem; wykonywać proste animacje i prezentacje multimedialne. wykonać w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia; przedstawiać dane liczbowe w formie graficznej; tworzyć motywy za pomocą ciągu poleceń; sterować obiektami na ekranie za pomocą ciągu poleceń; wykorzystywać, stosownie do potrzeb, informacje w różnych formatach. korzystać z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych (lokalnych i w sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów; korzystać z zasobów (słowników, encyklopedii, sieci internet) i programów multimedialnych (w tym programów edukacyjnych) z różnych przedmiotów i dziedzin wiedzy; opisywać przykłady wykorzystania komputera i sieci internet w życiu codziennym; szanuje prywatność i wyniki pracy innych osób. Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń ktory potrafi wykonać na komputerze proste zadania, czasem z niewielką pomocą. Opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie

5 programowej zajęć komputerowych. Na lekcjach stara się pracować systematycznie, wykazuje postępy. Zazwyczaj zdąży wykonać ćwiczenia na lekcji. Ponadto: bezpieczne posługuje się komputerem i jego oprogramowaniem; ma świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i internetu. komunikuje się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. wyszukuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł; opracowuje za pomocą komputera rysunki, motywy, teksty, animacje, prezentacje multimedialne i dane liczbowe. rozwiązuje problemy i podejmuje decyzje z wykorzystaniem komputera. wykorzystuje komputer do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań. Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń który czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania, opanował część umiejętności zawartych w podstawie programowej. Na lekcjach pracuje niesystematycznie, jego postępy są zmienne, nie udaje mu się ukończyć wykonania niektórych ćwiczeń na lekcji. Braki w wiadomościach i umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności informatycznych w toku dalszej nauki. Ponadto: bezpieczne posługuje się komputerem i jego oprogramowaniem; ma świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystania z komputera i internetu. komunikuje się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. wyszukuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł; opracowuje za pomocą komputera rysunki, motywy, teksty, animacje, prezentacje multimedialne i dane liczbowe. rozwiązuje problemy i podejmuje decyzje z wykorzystaniem komputera. wykorzystuje komputer do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań. Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń który nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań. Nie opanował podstawowych umiejętności zawartych w podstawie programowej. Nie wykazuje postępów w trakcie pracy na lekcji, nie pracuje na lekcji lub nie udaje mu się ukończyć wykonania ćwiczeń na lekcji. Nie ma wiadomości i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki na wyższym poziomie.

6 KRYTERIA OCENIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI DO PROGRAMU LUBIĘ TO - klasy V, VI Klasa V (zagadnienia dodatkowe zaznaczono kolorem niebieskim) Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń który: - potrafi zastosować znane wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, złożonych i nietypowych. - opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie, - umie samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych mediów - wykazuje inicjatywę w czasie lekcji, - wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace, - bierze udział w konkursach przedmiotowych, - biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, - jest zawsze przygotowany do zajęć, - biegle i bezpiecznie obsługuje komputer, - biegle pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie, - opanował wiadomości i umiejętności wymagane na poszczególne oceny. Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń który: - sprawnie stosuje popularne skróty klawiszowe programu Word, - przemieszcza się między otwartymi oknami programu Word za pomocą skrótu Alt + Tab, - tworzy poprawnie sformatowane teksty w programie Word, - używa wcięć do oddzielenia akapitów w dokumencie programu Word, - korzysta ze skrótów klawiszowych, aby zastosować twardą spację oraz miękki Enter w dokumencie programu Word, - tworzy w programie Word przejrzyste i ciekawe menu (np. na przyjęcie) z zastosowaniem formatowania tekstu, - tworzy w programie Word przejrzysty i czytelny scenariusz z wykorzystaniem wielopoziomowych list numerowanych, - tworzy w programie Word plan lekcji z wykorzystaniem ręcznego formatowania wybranych komórek (m.in.wyróżnienia kolorem wypełnienia), - tworzywprogramiewordestetycznyprospektzawierającyformatowaniewszystkichelementów, - tworzy w programie PowerPoint przejrzystą prezentację z zastosowaniem grafiki, - modyfikuje zdjęcia wstawione do prezentacji programu PowerPoint, używając opcji artystycznych (kolorowanie,efekty), - usuwa tło zdjęcia wstawionego do prezentacji programu PowerPoint,

7 - modyfikuje animacje obiektów w prezentacji programu PowerPoint, - wstawia efekty dźwiękowe podczas odtwarzania animacji w prezentacji programu PowerPoint, - zapisuje przygotowaną prezentację programu PowerPoint jako plik wideo, - modyfikuje czas trwania klipów w programie Movie Maker, - tworzy w programie Movie Maker film w oparciu o projekt stworzony na poprzedniej lekcji, - korzysta z animacji i filtrów w programie Movie Maker, - samodzielnie tworzy film w programie Movie Maker z przygotowanych materiałów, z dołączonym tekstem oraz efektami specjalnymi, - tworzy w programie Pivot płynną animację przedstawiająca idącą postać, - wstawia tło do animacji programu Pivot, - w sposób pomysłowy i twórczy, z dbałością o szczegóły przygotowuje animację w programie Pivot, - opanował wiadomości i umiejętności na ocenę dobrą, dostateczną i dopuszczającą. Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń który: - stosuje skróty klawiszowe związane z formatowaniem tekstu w programie Word, - nie popełnia błędów typograficznych (np. podwójny odstęp między wyrazami) w edytorze tekstu, - wyjaśnia pojęcia twarda spacja oraz miękki Enter, - zmienia opcje WordArt dla edytowanego tekstu w programie Word, - tworzy scenariusz z zastosowaniem jednopoziomowej listy numerowanej z wykorzystaniem stylów w programie Word, - tworzy w programie Word plan lekcji z wykorzystaniem formatowania komórek (m.in. zmiana krawędzi), - formatuje obiekt WordArt wstawiony do dokumentu programu Word, - formatuje kształt wstawiony do dokumentu programu Word, - wstawia grafikę do prezentacji programu PowerPoint, - formatuje zdjęcia wstawione do prezentacji programu PowerPoint, - wyjaśnia różnice między animacjami wejścia, wyjścia i wyróżnienia programu PowerPoint, - wstawia animacje obiektów w prezentacji programu PowerPoint, - modyfikuje parametry odtwarzania osadzonych klipów wideo w prezentacji programu PowerPoint, - dodaje tekst do projektu programu Movie Maker, - eksperymentuje z filtrami i efektami specjalnymi programu Movie Maker, - samodzielnie dzieli materiał i usuwa niepotrzebne fragmenty filmu w programie Movie Maker, - dodaje efekty dźwiękowe do programu Movie Maker,

8 - tworzy w programie Pivot płynną animację przedstawiająca idącą postać, - tworzy w programie Pivot dodatkowe elementy animacji, np. stół, - zmienia kolory przedmiotów w trakcie animacji programu Pivot, - opanował wiadomości i umiejętności na ocenę dostateczną i dopuszczającą. Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń który: - używa podstawowych skrótów klawiszowych w programie Word, - pisze prostą notatkę o filmie, stosując proste formatowanie tekstu (pogrubienie, pochylenie) w programie Word, - stosuje opcję pokaż wszystko, by sprawdzać poprawne formatowanie dokumentu programu Word, - używa wyśrodkowania tekstu w dokumentach programu Word, - wstawia obiekt WordArt do dokumentu programu Word, - tworzy (w programie Word) scenariusz z zastosowaniem listy numerowanej, ale bez zastosowania stylów, - samodzielnie tworzy w programie Word plan lekcji (praca może być niestaranna), - formatuje (w dokumencie programu Word) zdjęcie, nadając mu obramowanie, - dodaje obramowanie strony dokumentu programu Word, - zmienia schemat kolorów motywu prezentacji programu PowerPoint, - dodaje kolejne slajdy w prezentacji programu PowerPoint, - wstawia obiekt WordArt jako tytuł albumu prezentacji programu PowerPoint, - dodaje animację tekstu w prezentacji programu PowerPoint, - osadza w prezentacji programu PowerPoint klip wideo, - modyfikuje czas trwania klipów wideo w prezentacji programu PowerPoint, - importuje pliki do projektu programu Movie Maker, - dodaje efekty przejścia między klipami w programie Movie Maker, - z pomocą nauczyciela przycina klipy (zdjęcia) w programie Movie Maker, - tworzy w programie Pivot niedokładną animację przedstawiająca idącą postać, - samodzielnie tworzy postać i umieszcza ją w projekcie programu Pivot, - tworzy tło do animacji programu Pivot w programie Paint, - tworzy w programie Pivot animację przedstawiającą pracę kucharzy (wg opisu z podręcznika), - opanował wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń który: - wymienia i stosuje podstawowe skróty klawiszowe w programie Word: kopiuj, wklej, zapisz, - sporządza w programie Word prostą notatkę np. o filmie, - przygotowuje (z pomocą nauczyciela) w programie Word proste menu, np. na przyjęcie urodzinowe, - tworzy z pomocą nauczyciela w programie Word prosty scenariusz bez zastosowania list numerowanych, - tworzy z pomocą nauczyciela w programie Word prosty plan lekcji, używając opcji Utwórz tabelę,

9 - wykonuje w programie Word prosty prospekt oraz osadza obiekt WordArt, rysunek i wstawia kształt, - zapisuje prace wykonane w edytorze tekstu, - uruchamia program PowerPoint, - wybiera motyw i wpisuje tytuł prezentacji programu PowerPoint, - odtwarza prostą prezentację programu PowerPoint, - tworzy (z pomocą nauczyciela) album fotograficzny, korzystając z kreatora programu PowerPoint, - wstawia efekty przejścia między slajdami prezentacji programu PowerPoint, - wstawia (z pomocą nauczyciela) dźwięk z biblioteki clipart programu PowerPoint, - włącza Okienko animacji w programie PowerPoint, - zapisuje prezentacje programu PowerPoint w miejscach wskazanych przez nauczyciela, - uruchamia program Movie Maker, - zmienia (z pomocą nauczyciela) położenie klipów w programie Movie Maker, - importuje (z pomocą nauczyciela) materiał filmowy do programu Movie Maker, - zapisuje projekt programu Movie Maker, - uruchamia program Pivot, - tworzy (z pomocą nauczyciela) skokową animację w programie Pivot, - uruchamia okno tworzenia nowej postaci w programie Pivot, - tworzy (z pomocą nauczyciela) postać i umieszcza ją w animacji programu Pivot, - zapisuje animację jako projekt programu Pivot, - zapisuje pracę stworzoną w programie Pivot jako animację z rozszerzeniem gif. Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń który: - nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia, - nie zna terminologii informatycznej, - nie stosuje bezpiecznej obsługi komputera, - nie potrafi poprawnie uruchomić komputera i zamknąć systemu, - w trakcie pracy na lekcji nie wykazuje żadnego zaangażowania. Klasa VI (zagadnienia dodatkowe zaznaczono kolorem niebieskim) Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń który: - potrafi zastosować znane wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, złożonych i nietypowych. - opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie, - umie samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych mediów - wykazuje inicjatywę w czasie lekcji, - wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace, - bierze udział w konkursach przedmiotowych, - biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, - jest zawsze przygotowany do zajęć, - biegle i bezpiecznie obsługuje komputer, - biegle pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie, - opanował wiadomości i umiejętności wymagane na poszczególne oceny

10 Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń który: - potrafi używać różnych opcji kopiowania i wklejania w programie Excel, - stosuje formatowanie warunkowe w programie Excel, - tworzy arkusz obliczający budżet kieszonkowy, - zna funkcje inne niż Suma, np. Średnia, Iloczyn (Excel), - formatuje tło i inne elementy wykresu, - tworzy szczegółową scenę z wykorzystaniem samodzielnie przygotowanych przedmiotów w programie Baltie, - tworzy scenę zawierającą samodzielnie wykonane przedmioty. Pracę wykonuje starannie i szczegółowo, - tworzy prosty program z wykorzystaniem Pętli, używa Komentarzy (Baltie), - wykorzystuje znikanie (zasłonięcie elementu czarnym obiektem) w swoim programie, - tworzy program przedstawiający wyjście Baltiego i Baltycjusza z labiryntu (na podstawie opisu w podręczniku), - tworzy podprogram (pomocnika) i korzysta z niego, - potrafi zaprogramować zdarzenie spotkania Baltiego z przedmiotem z wykorzystaniem instrukcji if, - wycina niepotrzebne fragmenty nagrania w programie Audacity i eksportuje zmontowany materiał, - łączy zmontowane materiały i eksportuje gotowy montaż w programie Audacity, - łączy nagranie lektora z plikiem muzycznym i stosuje efekty specjalne, - korzysta z różnych ustawień pędzli w programie GIMP, - zmienia wartość krycia warstw oraz tryby nałożenia warstw (GIMP), - wylewa gradient do zaznaczenia, - używa filtrów: Światło i cień oraz Rzucanie cienia. - twórczo eksperymentuje z różnymi filtrami w programie GIMP, - opanował wiadomości i umiejętności na ocenę dobrą, dostateczną i dopuszczającą. Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń który: - nadaje arkuszowi nazwę i kolor (Excel), - formatuje komórki o podanym adresie w programie Excel, - zna różnicę w znaczeniu i zapisie zakresu komórek, pojedynczej komórki, - sortuje tabelę z wykorzystaniem opcji sortowania (Excel), - stosuje formuły oraz funkcję Suma do obliczeń (Excel),

11 - tworzy niepełny arkusz do obliczenia budżetu (Excel), - formatuje wstawiony wykres w programie Excel, - tworzy własne przedmioty, tworzy i zapisuje rozbudowaną scenę w programie Baltie, - rysuje scenę, korzystając m.in. z powtórnego wstawiania przedmiotów (Baltie), - wykorzystuje pętlę dla bloku poleceń, dzieli linie kodu (Baltie), - zmienia postać Baltiego, - na podstawie programu w podręczniku programuje sterowanie Baltiem za pomocą klawiatury. - rozumie pojęcie instrukcji warunkowych w programie Baltie, - rozpoznaje ciszę i dźwięk na wykresie, zaznacza fragmenty nagrania w programie Audacity, - montuje materiały na dwóch ścieżkach i dzieli materiał na części, - korzysta z narzędzia Obwiedni dźwięku (Audacity), - rysuje na różnych warstwach w programie GIMP, - zmienia kolejność warstw w programie GIMP, - zmienia tryb warstwy z tekstowej na graficzną, - zmienia parametry wpisanego tekstu w programie GIMP, - wypełnia zaznaczenie w programie GIMP, - używa opcji Dodaj do zaznaczenia, - kopiuje i wkleja zaznaczone elementy w programie GIMP. - ponadto opanował wiadomości i umiejętności na ocenę dostateczną i dopuszczającą. Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń który: - przełącza się między arkuszami w programie Excel, - zna zasadę adresowania komórki w programie Excel, - potrafi formatować nagłówek, sortować tabelę w programie Excel, - rozróżnia funkcję od formuły (Excel), - umie dobrać odpowiedni wykres dla różnych typów danych (Excel), - wstawia przedmioty co najmniej z trzech ekranów Banku przedmiotów, - zapisuje scenę w programie Baltie, - rysuje prostą scenę w programie Baltie, - tworzy prosty program z zastosowaniem rozkazów: Idź, Skręć, Liczba powtórzeń, - potrafi korzystać z pomocy w programie Baltie, - wstawia scenę do programu Baltie,

12 - korzysta z polecenia Czarowanie bez chmurki, - dokonuje analizy programu w podręczniku, - zna podstawowe narzędzia Audacity (Pasek pilota), - zna różnicę między projektem a wyeksportowanym plikiem, - nagrywa głos, odsłuchuje go i usuwa niepotrzebne elementy, - importuje podkład dźwiękowy i eksperymentuje z efektami specjalnymi, - rozumie pojęcie warstwy w programie graficznym GIMP, - tworzy nową warstwę w programie GIMP, - zna niektóre narzędzia programu GIMP, - korzysta z Pędzla i Wypełniania kolorem, - rozróżnia warstwę tekstową od graficznej, - używa opcji Tekst na zaznaczenie, - z pomocą nauczyciela skaluje obraz, - reguluje jasność i kontrast obrazu w programie GIMP, - zaznacza obiekt w programie GIMP. - ponadto opanował wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą. Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń który: - uruchamia program Excel oraz zna pojęcia: arkusz kalkulacyjny, komórka, wiersz, kolumna, nagłówek, sortowanie. - zna pojęcie formuły i funkcji. - potrafi z pomocą nauczyciela wprowadzić podstawową formułę dodawania, - potrafi z pomocą nauczyciela wstawić wykres do arkusza, - uruchamia program Baltie i potrafi wstawić przedmiot z Banku przedmiotów, - tworzy prostą scenę w programie Baltie, - uruchamia Tryb: Czarowanie w programie Baltie i kieruje postacią czarodzieja, - zna podstawowe rozkazy Baltiego: Idź, Skręć, - zna polecenia: Wstaw scenę, Tempo, - potrafi przepisać program z podręcznika, - uruchamia program Audacity i z pomocą nauczyciela importuje materiał dźwiękowy, - potrafi odtworzyć dźwięk w programie Audacity, - wie, do którego gniazda należy podłączyć mikrofon,

13 - potrafi z pomocą nauczyciela nagrać swój głos, - umie z pomocą nauczyciela zaimportować nagranie lektora, - uruchamia z pomocą nauczyciela program GIMP i wie, jak włączyć okno warstw, - z pomocą nauczyciel umie utworzyć napis, - potrafi otworzyć zdjęcie w programie GIMP, - umie zaznaczać obiekt w programie GIMP. Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń który: - nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia, - nie zna terminologii informatycznej, - nie stosuje bezpiecznej obsługi komputera, - nie potrafi poprawnie uruchomić komputera i zamknąć systemu, - w trakcie pracy na lekcji nie wykazuje żadnego zaangażowania.

śródrocznych i rocznych ocen z zajęć edukacyjnych wynikających z realizacji programu nauczania szkole podstawowej

śródrocznych i rocznych ocen z zajęć edukacyjnych wynikających z realizacji programu nauczania szkole podstawowej Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z zajęć edukacyjnych wynikających z realizacji programu nauczania szkole podstawowej ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe Zajęcia komputerowe klasa VI

Wymagania przedmiotowe Zajęcia komputerowe klasa VI Wymagania przedmiotowe Zajęcia komputerowe klasa VI Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 szkoły podstawowej 1. W zakresie opracowywania arkuszy w programie Excel uczeń: wyjaśnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 szkoły podstawowej 1. Formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia: - sprawdziany, - kartkówki, - praca w grupach, - projekty, - ćwiczenia praktyczne,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (klasa 5)

Przedmiotowy system oceniania (klasa 5) Przedmiotowy system oceniania (klasa 5) ZAJĘCIA KOMPUTEROWE OpracowaŁ: Łukasz Błaszczyk, Przedmiotowy system oceniania (PSO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z danego przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Dział: Klawiatura zamiast pióra. Piszemy w MS Word. - zna reguły pisania w edytorze tekstu - zna pojęcie listy numerowanej i listy wielopoziomowej

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe Przedmiotowy system oceniania dla klasy V szkoły podstawowej

Zajęcia komputerowe Przedmiotowy system oceniania dla klasy V szkoły podstawowej Zajęcia komputerowe Przedmiotowy system oceniania dla klasy V szkoły podstawowej I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania zajęcia komputerowe klasa 5

Przedmiotowe zasady oceniania zajęcia komputerowe klasa 5 Przedmiotowe zasady oceniania zajęcia komputerowe klasa 5 Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności Ocenie podlegają: prace klasowe (sprawdziany, kartkówki, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne,

Bardziej szczegółowo

Zajęcia Komputerowe klasa 6

Zajęcia Komputerowe klasa 6 Zajęcia Komputerowe klasa 6 Ogólne zasady oceniania uczniów. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody - klasa V

Przedmiotowy system oceniania z przyrody - klasa V Przedmiotowy system oceniania z przyrody - klasa V I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (klasa 5)

Przedmiotowy system oceniania (klasa 5) Przedmiotowy system oceniania (klasa 5) I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (klasa 5)

Przedmiotowy system oceniania (klasa 5) 1 Zajęcia komputerowe Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania (klasa 5) Przedmiotowy system oceniania (PSO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z danego przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

Ocenie podlegają: testy, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, prace domowe, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia.

Ocenie podlegają: testy, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne, prace domowe, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz szczególne osiągnięcia. Przedmiotowe ocenianie zajęcia komputerowe (klasa 6) I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zgodny z podręcznikiem Lubię to! Zajęcia komputerowe dla klas 6 szkoły podstawowej

Plan wynikowy zgodny z podręcznikiem Lubię to! Zajęcia komputerowe dla klas 6 szkoły podstawowej Plan wynikowy zgodny z podręcznikiem Lubię to! Zajęcia komputerowe dla klas 6 szkoły podstawowej zamieszczone w planie wynikowym zostały skonstruowane do poszczególnych jednostek lekcyjnych i mają na celu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 6 Szkoła Podstawowa im. I. Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 6 Szkoła Podstawowa im. I. Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 6 Szkoła Podstawowa im. I. Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (klasa 6)

Przedmiotowy system oceniania (klasa 6) 1 Zajęcia komputerowe Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania (klasa 6) Przedmiotowy system oceniania (PSO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z danego przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (klasa 6) Nauczyciel prowadzący: Roman Seta

Przedmiotowy system oceniania (klasa 6) Nauczyciel prowadzący: Roman Seta Przedmiotowy system oceniania (klasa 6) Nauczyciel prowadzący: Roman Seta Przedmiotowy system oceniania (PSO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z danego przedmiotu. Powinien być

Bardziej szczegółowo

Ogólne cele kształcenia na zajęciach komputerowych:

Ogólne cele kształcenia na zajęciach komputerowych: Cele oceniania: 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania; 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania zajęcia komputerowe klasa 6

Przedmiotowe zasady oceniania zajęcia komputerowe klasa 6 Przedmiotowe zasady oceniania zajęcia komputerowe klasa 6 Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności Ocenie podlegają: prace klasowe (sprawdziany, kartkówki, ćwiczenia praktyczne, odpowiedzi ustne,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU WYMAGANIA EDUKACYJNE Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI. I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe. Cele kształcenia wymagania ogólne:

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI. I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe. Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI. DOPUSZCZAJĄCY Uczeń

KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI. DOPUSZCZAJĄCY Uczeń KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI DOPUSZCZAJĄCY : zna i potrafi wymienić obowiązujące w pracowni. Określa, za co może uzyskać ocenę; wymienia możliwości

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5

Zajęcia komputerowe. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Zajęcia komputerowe Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Wymagania edukacyjne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Oceniane stałe elementy: styl pracy ucznia podczas lekcji

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

tworzy prostą animację poklatkową w sposób niedokładny z dużymi odległościami między poszczególnymi etapami animacji,

tworzy prostą animację poklatkową w sposób niedokładny z dużymi odległościami między poszczególnymi etapami animacji, WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA KOMPUTEROW KLASA VI 1. Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeo nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

dla szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Pudliszkach.

dla szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Pudliszkach. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Pudliszkach. Przedmiotowe zasady oceniania zostały skonstruowane w oparciu o następujące dokumenty: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klasy 4

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klasy 4 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klasy 4 1. W zakresie bezpiecznego posługiwania się komputerem i oprogramowaniem uczeń: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe klasy IV - VI

Zajęcia komputerowe klasy IV - VI Zajęcia komputerowe klasy IV - VI Wymagania edukacyjne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Oceniane stałe elementy: styl pracy ucznia podczas lekcji (szczególnie w klasach o zróżnicowanym

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA KL V. dopuszczającą dostateczną dobra bardzo dobra celująca Minimalna liczba ocen

INFORMATYKA KL V. dopuszczającą dostateczną dobra bardzo dobra celująca Minimalna liczba ocen INFORMATYKA KL V OBSZAR ZAGADNIEN DYDAKTYCZNYCH dopuszczającą dostateczną dobra bardzo dobra celująca Minimalna liczba ocen Bezpieczne posługiwanie się komputerem stosuje w sytuacjach typowych podstawowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA KAŻDEGO POZYTYWNEGO STOPNIA Z ZAJĘD KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA KAŻDEGO POZYTYWNEGO STOPNIA Z ZAJĘD KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA KAŻDEGO POZYTYWNEGO STOPNIA Z ZAJĘD KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięd edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH 4-6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH 4-6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH 4-6 Przewidywane osiągnięcia po zrealizowaniu poszczególnych działów programu- szczegółowe wymagania mówiące o tym, co uczeń powinien wiedzieć

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5 zgodne z programem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6 Opracowanie: Grzegorz Pańko Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV VI w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzywosądzy Zasady oceniania zajęć komputerowych opracowane zostały na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe kl.iv - VI

Zajęcia komputerowe kl.iv - VI Zajęcia komputerowe kl.iv - VI Autor: Administrator 09.02.2015. Zmieniony 09.02.2015. Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych Spis treści: I. Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski

według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Lekcje z komputerem według programu Lekcje z komputerem autorstwa W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, A. Samulska, W. Kranas, M. Wyczółkowski Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zgodny z podręcznikiem Lubię to! Zajęcia komputerowe dla klasy 6 szkoły podstawowej

Plan wynikowy zgodny z podręcznikiem Lubię to! Zajęcia komputerowe dla klasy 6 szkoły podstawowej Plan wynikowy zgodny z podręcznikiem Lubię to! Zajęcia komputerowe dla klasy 6 szkoły podstawowej zamieszczone w planie wynikowym zostały skonstruowane do poszczególnych jednostek lekcyjnych i mają na

Bardziej szczegółowo

Zajęcia Komputerowe klasa 5

Zajęcia Komputerowe klasa 5 Zajęcia Komputerowe klasa 5 Ogólne zasady oceniania uczniów. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się, jako priorytetowe na zajęciach komputerowych następujące zadania: bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem;

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce.

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce. Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce. I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI 1. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć komputerowych Ocena

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

Oczekiwane osiągnięcia ucznia przedmiot zajęcia komputerowe.

Oczekiwane osiągnięcia ucznia przedmiot zajęcia komputerowe. Oczekiwane osiągnięcia ucznia przedmiot zajęcia komputerowe. Klasy IV VI. Założone osiągnięcia uczniów wiążą się z celami kształcenia w zakresie wiadomości i umiejętności oraz z materiałem nauczania. Sprecyzowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Dział: Bieganie po ekranie. Poznajemy program Stykz - zna pojęcie animacja poklatkowa - zna zasady tworzenia animacji poklatkowej - wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji i twórczo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki klasa 5

Przedmiotowy system oceniania z informatyki klasa 5 Przedmiotowy system oceniania z informatyki klasa 5 1. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach edukacji wczesnoszkolnej. 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE (Nazwa przedmiotu) II ETAP KSZTAŁCENIA I. Treści nauczania W tabeli przedstawiono informacje, w których klasach według programu ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi

Bardziej szczegółowo

PZO - ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Przedmiotowy zasady oceniania

PZO - ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Przedmiotowy zasady oceniania Przedmiotowy zasady oceniania I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Potrafi wymienić Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

PSO zajęcia komputerowe klasa 4. Ogólne zasady oceniania uczniów. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności

PSO zajęcia komputerowe klasa 4. Ogólne zasady oceniania uczniów. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności PSO zajęcia komputerowe klasa 4 Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA KAŻDEGO POZYTYWNEGO STOPNIA Z ZAJĘD KOMPUTEROWYCH DLA KLASY VI

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA KAŻDEGO POZYTYWNEGO STOPNIA Z ZAJĘD KOMPUTEROWYCH DLA KLASY VI SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA KAŻDEGO POZYTYWNEGO STOPNIA Z ZAJĘD KOMPUTEROWYCH DLA KLASY VI I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięd edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 W KALISZU Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych Małgorzata Marcinkowska 1 Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych w klasach 4-6 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych (klasa 5) Nowa Era

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych (klasa 5) Nowa Era Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych (klasa 5) Nowa Era I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w

Bardziej szczegółowo

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, INFORMATYKA KLASA 1 1. Wymagania na poszczególne oceny: 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste)

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych do klasy VI

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych do klasy VI 1 Zajęcia komputerowe Przedmiotowe zasady oceniania Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych do klasy VI I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli:

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli: WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4 Danuty Kiałki. opracowano na podstawie Programu nauczania do zajęć komputerowych Informatyka Europejczyka w szkole podstawowej, kl. 4 6, autorstwa Na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie z zajęć komputerowych

Przedmiotowe ocenianie z zajęć komputerowych Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Tuczępach Przedmiotowe ocenianie z zajęć komputerowych Lubię to! Opracowała Mgr Anna Wilk 1 Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4

Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4 38 Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4 2 3 4 Temat Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem Twoja wizytówka Łączenie tekstu i ilustracji edytor grafiki, np. Paint Co nowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi korzystać z różnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III Zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej zajęcia komputerowe należy prowadzić w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. W klasach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych/informatyki dla klas IV VI jest zgodny z:

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych/informatyki dla klas IV VI jest zgodny z: Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych/informatyki dla klas IV VI jest zgodny z: - Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI. dla klasy II

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI. dla klasy II KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI dla klasy II Ocenianie ucznia w procesie kształcenia informatycznego powinno w głównej mierze być ukierunkowane na odnalezienie odpowiedzi na pytania, w jakim

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5 W PSP W RAWICY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5 W PSP W RAWICY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5 W PSP W RAWICY Przedmiotowy system oceniania (PSO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z danego przedmiotu. I. Ogólne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI KLASA 4. Wymagania na poszczególne oceny

KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI KLASA 4. Wymagania na poszczególne oceny Skala ocen: KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI KLASA 4 Zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oceny cząstkowe, śródroczne i roczne obowiązują wg następującej skali: - stopień celujący (6), - bardzo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku Zgodnie z podstawą programową (klasy 6) przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach informatyki następujące zadania: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM

KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM Kontrola i ocena osiągnięć ucznia Prace pisemne i praktyczne Sprawdziany pisemne i praktyczne przy komputerze, całolekcyjne obejmujące cały

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE - WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASY 4-6

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE - WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASY 4-6 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE - WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASY 4-6 I Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4 szkoły podstawowej 1. W zakresie bezpiecznego posługiwania się komputerem i oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Siedlcach

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Siedlcach Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Siedlcach I. Zgodnie z postawą programową ocenie będą podlegać następujące obszary aktywności ucznia w toku wszystkich lekcji:

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch Rok szkolny 2015/16 Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe Nauczyciel Iwona Matłoch PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania:

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V Nauczyciel mgr Jolanta Brzozoń Program nauczania dla Szkoły Podstawowej dopuszczony przez MEN (592/2/2013) Podręcznik - wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych (klasy 4 i 5)

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych (klasy 4 i 5) Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych (klasy 4 i 5) Opracowany na podstawie materiałów dla nauczycieli przygotowanych przez wydawnictwo Nowa Era do programu Lubię to! Przedmiotowy system

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie z zajęć komputerowych w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Chorzewie

Przedmiotowe Ocenianie z zajęć komputerowych w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Chorzewie Przedmiotowe Ocenianie z zajęć komputerowych w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Chorzewie I. Główne założenia PO II. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie III. Sposoby sprawdzania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania kl. 4

Przedmiotowy system oceniania kl. 4 1 Informatyka Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania kl. 4 Przedmiotowy system oceniania (PSO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z danego przedmiotu. Powinien

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy 5 szkoły podstawowej zgodny z podręcznikiem Lubię to!

Wymagania edukacyjne dla klasy 5 szkoły podstawowej zgodny z podręcznikiem Lubię to! edukacyjne dla klasy 5 szkoły j zgodny z podręcznikiem Lubię to! zamieszczone w planie zostały dostosowane do poszczególnych jednostek lekcyjnych i mają na celu ułatwienie planowania i oceniania uczniów.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka

Przedmiotowy System Oceniania. do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka Przedmiotowy System Oceniania do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania obowiązujący na zajęciach komputerowych w Szkole Podstawowej w Szczucinie

Przedmiotowy System Oceniania obowiązujący na zajęciach komputerowych w Szkole Podstawowej w Szczucinie Przedmiotowy System Oceniania obowiązujący na zajęciach komputerowych w Szkole Podstawowej w Szczucinie Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania fizyka

Przedmiotowy system oceniania fizyka Przedmiotowy system oceniania fizyka 1. Cele oceniania - Zapoznanie uczniów z ich osiągnięciami edukacyjnymi i postępami w nauce. - Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. - Motywowanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo