ANALIZA TECHNICZNA. 1. Analiza wykresów. Najważniejszym pojęciem w analizie technicznej jest trend.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA TECHNICZNA. 1. Analiza wykresów. Najważniejszym pojęciem w analizie technicznej jest trend."

Transkrypt

1 ANALIZA TECHNICZNA 1. Analiza wykresów. Najważniejszym pojęciem w analizie technicznej jest trend. Trend to kierunek, w którym podążają ceny. Ponieważ nie poruszają się one w linii prostej, ale tworzą na wykresie serie szczytów i dołków, trend to kierunek, w jakim układają się na wykresie szczyty i dołki.

2 Wyróżniamy trzy kierunki trendów: Wzrostowy kolejne szczyty i dołki znajdują się na coraz wyższym poziomie, Spadkowy kolejne szczyty i dołki znajdują się na coraz niższym poziomie, Boczny, horyzontalny (brak trendu) szczyty i dołki powstają mniej więcej na tej samej wysokości.

3 Ze względu na czas kształtowania i ich znaczenie dla ruchów cen można wyróżnić trzy rodzaje trendów: trend długoterminowy (główny) trwa co najmniej dziewięć miesięcy (niektóre źródła podają dłuższy minimalny czas trwania trendu długoterminowego) trend średnioterminowy trwa od miesiąca do 9 miesięcy trend krótkoterminowy trwa do czterech tygodni. Ma najmniejsze znaczenie i jest najtrudniejszy do wychwycenia.

4 LINIA TRENDU Linia trendu wzrostowego - prosta biegnąca prawo skośnie ku górze wzdłuż punktów wyznaczonych przez dna kolejnych korygujących zniżek. Linia trendu spadkowego - prosta biegnąca prawo skośnie w dół wzdłuż punktów wyznaczonych przez wierzchołki kolejnych zwyżek. Do wyznaczenia linii trendu potrzebne są dwa punkty. Jednak linia wykreślona jedynie na podstawie dwóch punktów jest jedynie wstępną linią trendu. Do jej potwierdzenia niezbędne jest, żeby ceny odbiły się od niej trzeci raz.

5 Przełamanie linii trendu jest jednym z najlepszych wczesnych sygnałów ostrzegających o zmianie trendu. Kiedy można mówić o istotnym przełamaniu linii trendu? W celu wyeliminowania mylnych sygnałów można posługiwać się filtrami ceny lub czasu. Filtr cenowy jest to odległość na jaką ceny powinny oddalić się od linii, żeby przełamanie okazało się istotne (jest określany w procentach). Odległość ta powinna być tym większa, im większe znaczenie ma linia trendu, np. dla trendu długoterminowego 3%. Filtr czasu np. reguła dwóch dni. Przełamanie linii trendu można uznać za wiarygodne, jeżeli ceny zamknięcia znajdują się poza tą linią przez dwa kolejne dni.

6 Linia trendu wzrostowego po jej przełamaniu staje się zazwyczaj linią oporu. Linia trendu spadkowego po jej przełamaniu staje się linią wsparcia. Obrót jako wskaźnik potwierdzający. Obrót powinien wzrastać zgodnie z kierunkiem aktualnego trendu.

7 Jeżeli ruch wewnątrz ukształtowanego kanału nie sięga jednej z jego linii, to trend zaczyna się zmieniać i zwiększa się prawdopodobieństwo, że druga linia zostanie przełamana. Po wybiciu się z dotychczasowego kanału ceny zazwyczaj przebywają odległość równą szerokości tego kanału.

8 Poziomy (linie) wsparcia i oporu Wsparcie to poziom cenowy, na którym pojawia się popyt wystarczająco silny, by zatrzymać trend spadkowy lub spowodować jego odwrócenie. Opór to poziom cenowy, gdzie presja podaży jest wystarczająco silna, by zatrzymać trend wzrostowy lub spowodować jego odwrócenie.

9 Poziomy wsparcia wyznaczane są na wykresach przez dołki cenowe, natomiast szczyty odzwierciedlają poziomy oporu. Żeby trend wzrostowy był kontynuowany, kolejne szczyty i dołki muszą znajdować się na coraz wyższych poziomach. Spadki cen zatrzymują się powyżej poprzednich dołków, które wyznaczają dla nich wsparcie. Jednocześnie opór wyznaczany przez ostatni szczyt musi zostać pokonany. W trendzie spadkowym regularnie przełamywane są kolejne poziomy wsparcia, wyznaczane przez ostatni dołek. Korekcyjne ruchy w górę nie przekraczają szczytu poprzednich zwyżek, które stanowią opór.

10 Jak dochodzi do zmiany trendu? Trend wzrostowy kończy się, kiedy popyt nie ma dość sił na pokonanie oporu wyznaczanego przez ostatni szczyt, a podaż jest na tyle silna, żeby zepchnąć ceny poniżej wsparcia wyznaczanego przez ostatni dołek. Zmiana trendu spadkowego następuje, kiedy podaży nie udaje się zepchnąć cen poniżej ostatnio ukształtowanego dołka, a jednocześnie popyt jest na tyle silny, żeby ceny wzrosły powyżej poziomu ostatniego korekcyjnego wzrostu.

11 Na pojęciach wsparcia i oporu opierają się sygnały kupna i sprzedaży. Kiedy wykres ceny przełamuje opór, jest to dowód przewagi na rynku strony popytowej, co zachęca nas do kupowania akcji. Z kolei spadek poniżej wsparcia interpretowany jest jako sygnał sprzedaży. Zdarza się, że przełamanie oporu (wsparcia) jest fałszywym sygnałem. Należy pamiętać o filtrach i zleceniach stop!

12 Po przełamaniu poziomy wsparcia i oporu zamieniają się rolami. Bardzo często po przełamaniu występuje ruch cen przeciwny do kierunku wybicia, nazywany ruchem powrotnym. Mniej fałszywych sygnałów otrzymujemy w przypadku przełamania, które charakteryzuje wysoka dynamika i rosnący wolumen.

13 Proporcje pomiędzy poszczególnymi ruchami cen. Trendy często podlegają korektom, których wielkość można określić. Według teorii Dowa korekta znosi zwykle od jednej trzeciej (33%) do dwóch trzecich (66%) poprzedniego ruchu cen, a często jego połowę (50%). W teorii Elliotta przyjmuje się zniesienia 38%, 50%, 62% (liczby Fibonacciego). Jeżeli rynek przekracza maksymalne zniesienie, zazwyczaj oznacza to odwrócenie trendu.

14 LUKI CENOWE Luki cenowe to pewne obszary na wykresie, w których nie dokonano żadnych transakcji. Luki są dobrze widoczne na wykresie świecowym. Luki w trendzie wzrostowym są oznakami siły rynku, a w trendzie spadkowym jego słabości. Istnieją cztery rodzaje luk: zwykła, luka startu, luka ucieczki (pomiarowa) oraz luka wyczerpania.

15 Luka startu zazwyczaj pojawia się wraz z pełnym ukształtowaniem się jakiejś istotnej formacji cenowej i stanowi zapowiedź znaczącego ruchu cen. Powstaniu luki startu towarzyszy zazwyczaj duży wolumen! Luki te nie są na ogół zapełniane. Jeśli luka zostaje zapełniona w całości i ceny wracają poniżej jej poziomu może to być sygnał, że zmiana trendu była pozorna. Luki pojawiające się na początku trendu wzrostowego stanowią zwykle obszary wsparcia dla przyszłych korekt, zaś w przypadku trendu spadkowego stają się obszarami oporu.

16 Luka pomiarowa występuje mniej więcej w połowie całego ruchu cen. Jest oznaką siły trendu. Luki pomiarowe również zwykle nie są zapełniane. Luka wyczerpania pojawia się w końcowej fazie ruchu cen. Zapełnienie luki w trendzie wzrostowym jest jednoznacznym sygnałem spadków. Luka zwykła pojawia się przy bardzo niewielkim wolumenie bądź w środkowej strefie konsolidacji. Jest oznaką braku zainteresowania zawieraniem transakcji. Luka taka jest najmniej przydatna dla prognozowania przyszłych ruchów cen.

17 FORMACJE CENOWE Formacje cenowe są to pewne kształty czy też wzory, jakie ukazują się na wykresach cen. Istotne zmiany trendu wymagają zazwyczaj pewnego okresu przejściowego (konsolidacji). Jednakże nie każdy okres przejściowy sygnalizuje odwrócenie trendu.

18 FORMACJA GŁOWY I RAMION 1. Uprzedni trend wzrostowy. 2. Lewe ramię kształtuje się przy większym wolumenie, po czym następuje korekta w dół. 3. Zwyżka do nowego poziomu cen (głowa), ale przy mniejszym wolumenie (mniejszy wolumen nie jest warunkiem koniecznym). 4. Spadek poniżej poprzedniego szczytu, blisko poziomu poprzedniego dołka.

19 5. Trzeci wzrost przy wyraźnie malejącym wolumenie, który nie dosięga szczytu głowy. 6. Przerwanie linii szyi (wolumen nie musi być większy, ale w pewnym punkcie powinien zacząć rosnąć zgodnie z trendem). 7. Ruch powrotny do linii szyi (najczęściej przy zmniejszonym wolumenie), po którym następują kolejne spadki. Formacja głowy i ramion jest najczęściej formacją odwrócenia trendu wzrostowego na spadkowy, jednakże czasami może występować jako formacja kontynuacji trendu spadkowego.

20 Prognozowanie przyszłego poziomu cen. Pionową odległość od głowy do linii szyi odmierzamy w dół od punktu przerwania tej linii. Jest to minimalny zasięg ruchu cen. Jeżeli ceny przebijają się przez linię szyi, a następnie ponownie ją przekraczają, to mamy do czynienia z załamaniem się formacji.

21 ODWRÓCONA FORMACJA GŁOWY I RAMION Jest lustrzanym odbiciem formacji głowy i ramion. Różnica występuje w kształtowaniu się wielkości wolumenu. Zwyżka od głowy powinna odbywać się przy większym wolumenie. Spadek ku prawemu ramieniu powinien się odbywać przy bardzo niewielkim wolumenie. Przy przerwaniu linii szyi wolumen powinien gwałtownie wzrosnąć. Odwrócona formacja głowy i ramion jest najczęściej formacją odwrócenia trendu spadkowego na wzrostowy, jednakże czasami może występować jako kontynuacja trendu wzrostowego.

22 FORMACJE POTRÓJNEGO SZCZYTU I POTRÓJNEGO DNA Są to formacje zapowiadające odwrócenie trendu. Formacje te są bardzo podobne do formacji głowy i ramion, z tą różnicą, że wszystkie trzy szczyty lub dna znajdują się na mniej więcej tym samym poziomie.

23 FORMACJE PODWÓJNEGO SZCZYTU I PODWÓJNEGO DNA Są to formacje zapowiadające odwrócenie trendu. Wolumen jest zazwyczaj mniejszy przy powstawaniu drugiego szczytu (dna) i wzrasta przy przerwaniu linii wsparcia (oporu). Wolumen jest bardziej istotny przy zapoczątkowaniu trendu wzrostowego. Możliwość wystąpienia ruchu powrotnego.

24 Minimalny zasięg spadku cen wyznacza wysokość formacji odmierzona od punktu przerwania. Często zdarzają się fałszywe sygnały wybicia: "pułapki hossy" i "pułapki bessy", które prowadzą do naruszenia formacji podwójnego szczytu lub podwójnego dna.

25 FORMACJE V Bez żadnego ostrzeżenia dokonuje się gwałtowne odwrócenie trendu. Formacje te są najtrudniejsze do rozpoznania. Podstawowym warunkiem pojawienia się formacji V jest istnienie gwałtownego trendu.

26 TRÓJKĄTY Możemy wyróżnić cztery rodzaje trójkątów: 1. symetryczny, 2. zwyżkujący, 3. zniżkujący, 4. rozszerzający się (odwrócony). Trójkąty są najczęściej formacjami średniookresowymi (kształtują się zazwyczaj od miesiąca do trzech).

27 TRÓJKĄT SYMETRYCZNY Jest na ogół formacją sygnalizującą kontynuację trendu. Metody pomiaru minimalnego ruchu cen: 1. zmierzenie długości pionowego odcinka w najszerszej części trójkąta i odliczenie jej od punktu wybicia. 2. wytyczenie ze szczytu podstawy linii równoległej do dolnej linii trójkąta.

28 TRÓJKĄT ZWYŻKUJĄCY Górna linia trójkąta biegnie płasko, natomiast dolna wznosi się. Trójkąt zwyżkujący stanowi formację charakterystyczną dla rynku "byka", najczęściej jako formacja kontynuacji trendu wzrostowego, rzadziej jako formacja odwrócenia trendu spadkowego.

29 TRÓJKĄT ZNIŻKUJĄCY Górna linia trójkąta opada, natomiast dolna biegnie płasko. Trójkąt zniżkujący stanowi formację charakterystyczną dla rynku "niedźwiedzia", najczęściej jako formacja kontynuacji trendu spadkowego, rzadziej jako formacja odwrócenia trendu wzrostowego.

30 TRÓJKĄT ROZSZERZAJĄCY SIĘ Górna linia trójkąta wznosi się, natomiast dolna opada. Formacja występuje dość rzadko. Wolumen wzrasta wraz ze zwiększaniem się zakresu wahań cen. Trójkąt rozszerzający pojawia się najczęściej jako formacja odwrócenia trendu wzrostowego.

31 FORMACJA DIAMENTU Połączenie trójkąta rozszerzającego się i symetrycznego. Formacja występuje dość rzadko i pojawia się zwykle jako odwrócenie trendu wzrostowego. Wolumen rośnie w czasie powstawania pierwszej połowy formacji, a następnie zmniejsza się wraz ze zwężaniem się zakresu wahań cen w drugiej części.

32 FLAGI I CHORĄGIEWKI Są to raczej formacje krótkookresowe i powinny się ukształtować w okresie od jednego do trzech tygodni (w trakcie trwania trendu spadkowego do dwóch tygodni). Flaga przypomina równoległobok lub czworokąt wyznaczony przez dwie równoległe linie trendu, które na ogół nachylają się w kierunku przeciwnym do istniejącego trendu. Chorągiewka przypomina mały trójkąt symetryczny.

33 Są to formacje zapowiadające kontynuację trendu i bardzo rzadko stanowią jego odwrócenie. Ukształtowanie się flagi i chorągiewki poprzedza gwałtowny ruch cen wyznaczający niemal pionową linię, któremu towarzyszy wysoki wolumen. W trakcie kształtowania się formacji wolumen bardzo wyraźnie spada, a następnie znów gwałtownie rośnie przy wybiciu. Obie formacje pojawiają się mniej więcej w połowie całego ruchu cen.

34 FORMACJA KLINA Formacja klina to dwie zbiegające się linie opadające w przypadku klina zniżkującego oraz wznoszące się w przypadku klina zwyżkującego. Jest to formacja średniookresowa. Klin zniżkujący jest typowy dla hossy (jako formacja kontynuacji w trendzie wzrostowym, lub formacja odwrócenia w końcowej fazie trendu spadkowego).

35 Klin zwyżkujący jest typowy dla bessy (jako formacja kontynuacji w trendzie spadkowym lub odwrócenia w końcowej fazie trendu wzrostowego).

36 FORMACJA CZWOROKĄTA Ceny poruszają się w trendzie horyzontalnym pomiędzy dwiema równoległymi poziomymi liniami. Formacja czworokąta jest formacjąśredniookresową. Jest to formacja kontynuacji trendu.

37 2. ANALIZA WSKAŹNIKÓW TECHNICZNYCH Analiza wykresów jest obarczona sporą dozą subiektywizmu, dlatego dodatkowo (albo alternatywnie) należy posługiwać się wskaźnikami technicznymi. Na bazie wskaźników technicznych budowane są systemy dokonywania transakcji, które będą w automatyczny sposób generowały sygnały kupna i sprzedaży. Systemy mają na celu wyeliminowanie z procesu zawierania transakcji ludzkiego czynnika subiektywnego (wyeliminowanie sądów i emocji).

38 ŚREDNIE RUCHOME (KROCZĄCE) Średnia ruchoma to jeden z najbardziej uniwersalnych i najpowszechniej stosowanych wskaźników technicznych, służąca do analizy trendu. Średnia ruchoma podążą za trendem, a nie przed nim; nie zapowiada go, lecz jedynie odzwierciedla. Służy do eliminacji odchyleń od trendu.

39 Sygnał kupna występuje wtedy gdy cena przebija od dołu średnią ruchomą. Sygnał sprzedaży występuje wtedy gdy cena przebija średnią ruchomą od góry. Im krótsza jest średnia, tym przebiega bliżej wykresu cen i daje więcej sygnałów kupna i sprzedaży. Krótsze średnie wysyłają więcej fałszywych sygnałów, ale ich zaletą jest to, że wcześniej informują o zmianie trendu.

40 Średnie krótsze zazwyczaj sprawdzają się lepiej podczas trendów horyzontalnych. Podczas występowania wyraźnych trendów wzrostowych i spadkowych bardziej użyteczna okazuje sięśrednia obejmująca dłuższy okres. W długim terminie lepsze rezultaty dają średnie długoterminowe od 40 do 70 dni. Każdy rynek ma optymalną dla siebie średnią kroczącą. Aby zmniejszyć ilość mylnych sygnałów należy stosować filtry, np. procentowe, czasu.

41 STOSOWANIE DWÓCH ŚREDNICH RUCHOMYCH Stosowanie dwóch średnich daje lepsze wyniki. Dłuższa średnia służy do identyfikacji trendu, a krótsza do wyznaczania momentu dokonania transakcji. Dwa sposoby zawierania transakcji: 1. Sygnał kupna pojawia się z chwilą, gdy krótsza średnia przecina od dołu dłuższąśrednią. Sygnałem sprzedaży jest przecięcie od góry średniej dłuższej przez krótszą.

42 2. Sygnał kupna pojawia się z chwilą, gdy cena przecina od dołu obie średnie. Pozycja zostaje zamknięta, gdy cena znajdzie się pomiędzy dwiema średnimi. Sygnał zajęcia krótkiej pozycji to spadek ceny poniżej dolnej linii. Zamknięcie pozycji następuje wtedy, gdy cena powraca pomiędzy średnie. Metoda pozwala pozostawać poza rynkiem. Najlepszym wyborem wydaje się stosowanie dwóch prostych średnich ruchomych zoptymalizowanych dla każdego rynku. Co pewien czas należy dokonywać ponownej optymalizacji długości średnich.

43 Średnie ruchome są najbardziej skuteczne przy wyraźnych trendach wzrostowych lub spadkowych. Dają bardzo słabe wyniki w trendzie horyzontalnym. Pamiętajmy, że rynki znajdują się w trendach horyzontalnych przez jedną trzecią lub nawet połowę wszystkich sesji.

44 OSCYLATORY Konstrukcja oscylatorów Większość oscylatorów ma pewną oś (zazwyczaj na poziomie zerowym), która dzieli wykres na górną i dolną połowę. Część oscylatorów jest tak skonstruowana, że ich wahania mieszczą się w zakresie od 0 do 100 lub od -1 do +1.

45 Ogólne zasady interpretacji Jeżeli oscylator osiąga skrajne wartości w górnej lub dolnej strefie swojego zakresu wahań, oznacza to, że ceny zbyt szybko przemierzyły pewien dystans i można spodziewać się ich korekty lub pewnego rodzaju konsolidacji. Należy kupować, kiedy linia oscylatora przebywa w dolnej strefie zakresu swych wahań, a sprzedawać, kiedy znajdzie się w górnej strefie.

46 Trzy najważniejsze zastosowania oscylatora 1. Oscylatory są najbardziej przydatne, kiedy osiągają skrajne wartości minimalne lub maksymalne. Mówi się, że rynek jest wykupiony, kiedy oscylator przebiega w pobliżu górnej granicy swoich wahań, zaś rynkiem wyprzedanym nazywa się sytuację, w której oscylator znajduje się w okolicach swojego dolnego ekstremum. Stanowi to ostrzeżenie przed możliwością zmiany kierunku ruchu cen.

47 2. Wykrywanie dywergencji - rozbieżność pomiędzy zachowaniem oscylatora i ruchem cen w sytuacji, gdy oscylator znajduje się blisko swego ekstremum. Dywergencja negatywna występuje w trendzie wzrostowym, kiedy ceny tworzą nowe szczyty a oscylator nie potwierdza nowych najwyższych poziomów. Dywergencja pozytywna występuje w trendzie spadkowym, kiedy ceny tworzą nowe dołki a oscylator nie potwierdza nowych najniższych poziomów.

48 Dywergencja jest zazwyczaj istotnym ostrzeżeniem przed możliwością zmiany trendu!

49 3. Przecięcie poziomu zerowego może stanowić ważny sygnał do zawierania transakcji zgodnych z kierunkiem głównego trendu. Nie można wykorzystywać analizy oscylatorów jako uzasadnienia dla transakcji niezgodnych z dominującym trendem. Poziom zerowy w trendzie wzrostowym stanowi linię wsparcia i jest to strefa niskiego ryzyka w przypadku kupna. W trendzie spadkowym poziom zerowy funkcjonuje jako linia oporu i jest strefą niskiego ryzyka w przypadku sprzedaży.

50 WSKAŹNIK SIŁY WZGLĘDNEJ (RSI) Im krótszy okres, tym bardziej czuły jest oscylator i tym szersza jest jego amplituda (twórca tego oscylatora Wilder stosował okres 14 dni). RSI może przyjmować wartości od 0 do 100. Wartości powyżej poziomu 70 uznawane są za sygnał wykupienia rynku, natomiast wartości poniżej 30 świadczą o wyprzedaniu rynku. W okresie silnych trendów są to odpowiednio poziomy 80 i 20.

51 Największą zaletą RSI są wykazywane dywergencje, które pojawiają się, kiedy RSI znajduje się powyżej lub poniżej 30. Spadek poniżej linii 70 może być wykorzystywany jako sygnał do sprzedaży, natomiast przecięcie od dołu linii 30 jako sygnał do kupna. System ten jest bardziej skuteczny jeżeli jest zgodny z kierunkiem trendu.

52 OSCYLATORY STOCHASTYCZNE Są różnie konstruowane. Oscylator stochastyczny tworzą dwie linie - wolniejsza (oznaczana najczęściej linią przerywaną) oraz szybsza (oznaczana linią ciągłą). Obie linie mogą przyjmować wartości od 0 do 100. Obszary wykupienia i wyprzedania są najczęściej określone przez poziomy 70 i 30.

53 Sygnał kupna lub sprzedaży występuje wówczas, gdy wystąpiła dywergencja z wolniejszą linią oraz szybsza linia przecina wolniejszą, która zmieniła już swój kierunek. Warunek przecięcia po zmianie kierunku nie jest tak istotnym, jeśli transakcja dokonywana jest zgodnie z pierwotnym trendem.

54 MACD Oscylator oparty na dwóch wykładniczych średnich kroczących. Najbardziej użyteczne sygnały pojawiają się, gdy szybsza (ciągła) linia przecina linię wolniejszą (przerywaną). Oscylator ten służy również do wykrywania dywergencji. Potwierdzeniem sygnału jest przecięcie poziomu zerowego. Punkty zwrotne można odnajdywać również przy pomocy linii trendu.

55 Idealnym sygnałem kupna jest pozytywna dywergencja, której towarzyszy przecięcie od dołu dłuższej średniej przez krótszą a następnie przecięcie poziomu zerowego przez obie średnie. Idealnym sygnałem sprzedaży byłaby sytuacja odwrotna.

56 ZNACZENIE TRENDU Oscylator jest wskaźnikiem o charakterze wyłącznie pomocniczym i jego stosowanie powinno być podporządkowane podstawowej analizie trendu. W silnych trendach wzrostowych (spadkowych) stan wykupienia (wyprzedania) może utrzymywać się przez pewien czas. Samo przesunięcie się oscylatora w górne strefy nie jest dostatecznym powodem do zamykania długich pozycji (a tym bardziej do zajmowania krótkich). Po pojawieniu się dywergencji należy dokonać częściowej realizacji zysków lub bliżej usytuować linie obronne.

57 Sygnały kupna generowane przez oscylatory są najbardziej przydatne podczas trendów wzrostowych a sygnały sprzedaży podczas trendów spadkowych. Oscylatory są niezwykle użyteczne w analizie rynków cechujących się brakiem wyraźnego trendu (w sytuacjach takich większość systemów opartych na analizie trendu okazuje się mało skuteczna). Na początku istotnych ruchów cen analiza oscylatorów nie jest szczególnie pomocna, a nawet bywa myląca, ale pod koniec tych ruchów oscylator okazuje się niezwykle cennym wskaźnikiem.

58 TEORIA ELLIOTTA Elliott sądził, że jego teoria rynku stanowi odzwierciedlenie naturalnych praw rządzących wszystkimi zachowaniami ludzkimi. Teoria ta mówi, że rynek akcji podlega powtarzającemu się rytmowi pięciofalowego ruchu w górę, po którym następuje trójfalowy spadek.

59 Fale fazy wzrostów oznaczone są numerami. Fale 1, 3, 5 - zwane falmi impulsu - to fale wznoszące się, natomiast fale 2 i 4, biegnące w kierunku przeciwnym do trendu wzrostowego, zwane są falami korygującymi. Po pięciofalowym wzroście następuje korekta. Fale te oznaczone są literami a, b, c. Fale impulsu zawsze składają się z pięciu fal!

60 LICZBY FIBONACCIEGO Matematyczną podstawę teorii Elliotta stanowi ciąg liczb Fibonacciego: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 itd. Pomiędzy kolejnymi liczbami występują niemal stałe relacje. Suma każdych dwóch kolejnych liczb równa się następnej. Po pierwszych czterech liczbach stosunek każdych dwóch kolejnych jest przybliżeniem 0,618. Po pierwszych czterech liczbach stosunek każdej liczby do liczby ją poprzedzającej wynosi 1,618, czyli odwrotność 0,618. Relacja 1,618 i 0,618 znana była już starożytnym Grekom i matematykom egipskim. Proporcje takie nazywano "złotym podziałem".

61 CYKLE Okres fali mierzy się najczęściej pomiędzy dołkami cenowymi. Dołki uznaje się za bardziej wiarygodne niż szczyty, ponieważ szczyty podlegają translacji.

62 DŁUGOŚĆ ISTOTNYCH CYKLI Cykl Kondratiewa - cykl gospodarczy liczący około 54 lata. Cykle kilkunastoletnie i kilkuletnie: cykl prezydencki - 4 letni. Cykle o długości od 9 do 12 miesięcy. Cykl 28-dniowy (20 sesji) - cykl lunarny?

63 WYODRĘBNIANIE CYKLI Metoda wizualna polega na rozpoznawaniu istotnych dołków i obliczaniu średniej długości cyklu. Metody ekonometryczne: analiza spektralna, analiza Fouriera. Metody eliminacji oddziaływania trendu i wpływu dłuższych cykli (odejmowanie średnich ruchomych). np. efekt stycznia WAHANIA SEZONOWE Analiza cykli najlepiej sprawdza się podczas hossy a gorzej podczas bessy

64 TAKTYKA ZAWIERANIA TRANSAKCJI Wykorzystanie analizy technicznej w określaniu momentu zawarcia transakcji. Wybicie z formacji. Czy zajmować pozycję wyprzedzając wybicie, wchodzić na rynek zaraz po wybiciu, czy czekać na ruch powrotny? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Można wykorzystać trzy warianty. Przełamanie linii trendu lub dojście do linii trendu.

65 Wykorzystanie poziomów wsparcia i oporu. Poziomy wsparcia i oporu wykorzystuje się zarówno przy otwieraniu pozycji, jak i wyznaczaniu linii obrony. Wykorzystanie relacji procentowych. Wykorzystywanie korekt do gry zgodnie z trendem. Wykorzystanie luk. Wykorzystanie wskaźników technicznych.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Luki cenowe

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Luki cenowe Luki cenowe Uczestnik rynku stoi zawsze przed trudnym pytaniem: czy zajmować pozycję wyprzedzając wybicie, wchodzić na rynek zaraz po wybiciu, czy też czekać na ruch powrotny. Istnieją argumenty na rzecz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Agenda 1. Wykres od tego trzeba zacząć. 2. Jak rozpoznać trend ujarzmić byka, oswoić niedźwiedzia. 3. Poziomy wsparć i oporów jak jedno bywa drugim

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). MACD (zbieżność i rozbieżność średnich kroczących) - jest jednym z najczęściej używanych wskaźników. Jego popularność

Bardziej szczegółowo

Formacje cenowe. Prowadząca: Klaudia Morawska , Warszawa

Formacje cenowe. Prowadząca: Klaudia Morawska , Warszawa Formacje cenowe Prowadząca: Klaudia Morawska 1.10.2015, Warszawa Analiza techniczna Wszystkie wydarzenia i informacje dotyczące danego instrumentu są odzwierciedlone w kursie Analiza techniczna sprawdza

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Rynków Finansowych

Analiza Techniczna Rynków Finansowych Analiza Techniczna Rynków Finansowych Jak podejmować decyzje inwestycyjne? Analiza Fundamentalna Analiza Techniczna Analiza Psychologiczna Analiza Techniczna - definicja Analiza techniczna jest metodą

Bardziej szczegółowo

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji,

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji, ROC Rate of Charge Analityk techniczny, który w swej analizie opierałby się wyłącznie na wykresach uzyskiwałby obraz możliwości inwestycyjnych obarczony sporym ryzykiem. Wnioskowanie z wykresów bazuje

Bardziej szczegółowo

Psychologia a analiza techniczna

Psychologia a analiza techniczna Psychologia a analiza techniczna Rynek tworzą ludzie AT jako popularny instrument analizy rynku Analiza Techniczna, a Analiza Fundamentalna Analiza Techniczna opiera się na samej zmianie cen Analiza Fundamentalna

Bardziej szczegółowo

Formacje kontynuacji trendu

Formacje kontynuacji trendu Formacje kontynuacji trendu Podobnie jak formacje odwrócenia trendu, istnieją także formacje, które zwiastują jego kontynuację. Tworzą się one podczas wyraźnego trendu i zazwyczaj są jego chwilową korektą

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych. Wykład 4

Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych. Wykład 4 Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych Wykład 4 2 Wsparcie i opór Wsparcie to poziom cenowy, na którym pojawia się popyt wystarczająco silny, by zatrzymać trend spadkowy lub spowodować

Bardziej szczegółowo

KLASYCZNE FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU

KLASYCZNE FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU Anna Milejska annamilejska@gmail.com KLASYCZNE FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU Na podstawie wieloletniej analizy kształtowania się cen na rynkach finansowych, walutowych czy towarowych dostrzeżono powtarzające

Bardziej szczegółowo

Formacje kontynuacji lub odwrócenia trendu

Formacje kontynuacji lub odwrócenia trendu Formacje kontynuacji lub odwrócenia trendu Ostatnim typem formacji liniowych są takie, które mogą zarówno zwiastować kontynuację dotychczasowego ruchu, jak i jego odwrócenie. Wszystko zależy od kierunku,

Bardziej szczegółowo

Formacje odwrócenia trendu

Formacje odwrócenia trendu Formacje odwrócenia trendu Aby przejść do analizy tych formacji, trzeba sobie uświadomić, że konieczne jest istnienie kilku uwarunkowań dotyczących tego rodzaju formacji 1 : 1. Podstawowym warunkiem pojawienia

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX)

WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX) WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX) Wszelkie wskaźniki i oscylatory zostały stworzone z myślą pomocy w identyfikowaniu pewnych stanów rynku i w ten sposób generowaniu

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Zarządzania Finansami Studia Stacjonarne Ekonomii pierwszego stopnia Krzysztof Maruszczak WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Agenda. Czym jest AT? Analiza techniczna jest fajna!

Agenda. Czym jest AT? Analiza techniczna jest fajna! Analiza techniczna jest fajna! Krzysztof Chodorowski Trener analizy technicznej 1 1 Agenda Wstęp do AT Rodzaje wykresów Analiza trendu Formacje AT Teoria fal Elliotta Geometrie Warsztaty 2 Czym jest AT?

Bardziej szczegółowo

Strzał stochastyczny i inne nietypowe wykorzystanie wskaźników

Strzał stochastyczny i inne nietypowe wykorzystanie wskaźników Strzał stochastyczny i inne nietypowe wykorzystanie wskaźników Czym są wskaźniki analizy technicznej narzędzie analizy technicznej element pomagający w identyfikacji stanów rynkowych wspomagają w wyznaczaniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH

ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH ARKADIUSZ SKOWRON OPOLE 2007 Arkadiusz Skowron Analiza techniczna rynków finansowych 1 ANALIZA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Oscylator Stochastyczny

Oscylator Stochastyczny Oscylator Stochastyczny Wprowadzenie Oscylator stochastyczny jest jednym z bardziej znanych narzędzi analizy technicznej. Został skonstruowany w latach 50. przez George a Lane a prezesa Investment Educators

Bardziej szczegółowo

Teoria fal Elliotta. Traders Level. Paweł Śliwa, Stowarzyszenie Analityków Technicznych Rynków Finansowych SATRF.ORG

Teoria fal Elliotta. Traders Level. Paweł Śliwa, Stowarzyszenie Analityków Technicznych Rynków Finansowych SATRF.ORG Teoria fal Elliotta Traders Level Paweł Śliwa, TEORIA FAL Ralpf Nelson Elliott (1871-1948) opracował swoją teorię w latach trzydziestych XX wieku. Dostrzegł on występowanie pięciu fal wzrostów podczas

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych. Wykład 5

Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych. Wykład 5 Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych Wykład 5 Rodzaje wykresów w analizie technicznej Liniowe ceny na zamknięciu sesji Słupkowe pokazuje ceny otwarcia i zamknięcia oraz ceny minimalne

Bardziej szczegółowo

Podstawowe ZASADY ANALIZY TECHNICZNEJ + ZNIESIENIA FIBONACCIEGO

Podstawowe ZASADY ANALIZY TECHNICZNEJ + ZNIESIENIA FIBONACCIEGO Podstawowe ZASADY ANALIZY TECHNICZNEJ + ZNIESIENIA FIBONACCIEGO W tym Wideo Dowiesz się : Podstawowe zasady AT FIBONACCI -W jaki sposób wyznaczać momenty zwrotne na rynku. -Jak mierzyć siłę ruchu w oparciu

Bardziej szczegółowo

FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU

FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU FORMACJA GŁOWY I RAMION Formacja głowy i ramion należy do klasyki analizy technicznej i jest jedną z podstawowych struktur cenowych odwracających trend wzrostowy. Ta struktura

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Rynków Finansowych

Analiza Techniczna Rynków Finansowych Analiza Techniczna Rynków Finansowych X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl 1 forex, indeksy, towary. masz x możliwości Analiza Techniczna - definicja Analiza techniczna jest nauką, która zajmuje

Bardziej szczegółowo

1. Formacje Liniowe. Formacje liniowe podzielić można na 3 podstawowe grupy.

1. Formacje Liniowe. Formacje liniowe podzielić można na 3 podstawowe grupy. Materiał ten przygotowany został dla Stowarzyszenia Analityków Technicznych Rynków Finansowych (www.satrf.org ) w oparciu o materiały zgromadzone na portalu Eduinwest www.eduinwest.pl 1. Formacje Liniowe

Bardziej szczegółowo

TRÓJKĄT ZNIŻKUJĄCY. Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

TRÓJKĄT ZNIŻKUJĄCY. Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych TRÓJKĄT ZNIŻKUJĄCY Przydatność: Ruch cen po wybiciu: Sygnał sprzedaży: podjęcie decyzji sprzedaży co najmniej równy wysokości formacji przebicie dolnej krawędzi Trójkąt zniżkujący jest formacją w której

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna rynków kapitałowych

Analiza techniczna rynków kapitałowych AGNIESZKA HUBA Analiza techniczna rynków kapitałowych W artykule przedstawiono syntezę badań prowadzonych w ramach pracy magisterskiej pt. Analiza techniczna rynków kapitałowych. Podjęto w niej próbę zastosowania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ANALIZY TECHNICZNEJ

WPROWADZENIE DO ANALIZY TECHNICZNEJ WPROWADZENIE DO ANALIZY TECHNICZNEJ Plan szkolenia 1) Podstawowe pojęcia i założenia AT, 2) Charakterystyka głównych typów wykresów, 3) Pojęcie linii trendu, 4) Obszary wsparcia/oporu, 5) Prezentacja przykładowej

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. Inwestycje giełdowe. Analiza techniczna 2015-05-12. Analiza techniczna. Analiza techniczna opiera się na trzech przesłankach:

Analiza techniczna. Inwestycje giełdowe. Analiza techniczna 2015-05-12. Analiza techniczna. Analiza techniczna opiera się na trzech przesłankach: Analiza techniczna Inwestycje giełdowe Analiza techniczna dr Jacek Rodzinka Instytut Badań i Analiz Finansowych pokój RA 50 Tel. +48 (17) 8661529 jrodzinka@wsiz.pl To badanie zachowań rynku, przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O Autorze... XVII Wprowadzenie...XIX Podziękowania...XXI

Spis treści. O Autorze... XVII Wprowadzenie...XIX Podziękowania...XXI O Autorze... XVII Wprowadzenie...XIX Podziękowania...XXI Rozdział 1 FILOZOFIA ANALIZY TECHNICZNEJ... 23 Filozofia, czyli uzasadnienie analizy technicznej... 23 Analiza techniczna czy fundamentalna?...26

Bardziej szczegółowo

Oscylator Stochastyczny (Stochastic)

Oscylator Stochastyczny (Stochastic) Oscylator Stochastyczny (Stochastic) Wielu traderów stosuje strategie gry z trendem, jesteśmy przekonani, że można poprawić regularność, z jaką nasz system będzie przynosił zyski, stosując wskaźniki sprawdzające

Bardziej szczegółowo

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy?

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy? Budowa świec Wielu inwestorów od razu porzuca analizę wykresów świecowych, ponieważ na pierwszy rzut oka są one zbyt skomplikowane. Na szczęście tylko na pierwszy rzut oka. Jeśli lepiej im się przyjrzeć

Bardziej szczegółowo

Teoria fal Elliotta i zastosowanie oscylatorów w praktyce

Teoria fal Elliotta i zastosowanie oscylatorów w praktyce Teoria fal Elliotta i zastosowanie oscylatorów w praktyce 3 Cel szkolenia - Poznamy założenia dotyczące budowy typowego schematu w teorii fal Elliotta. - Jakie rodzaje fal korekcyjnych występują i jak

Bardziej szczegółowo

Znaczenie wolumenu w Analizie Technicznej

Znaczenie wolumenu w Analizie Technicznej Piotr Leszczyński Znaczenie wolumenu w Analizie Technicznej Wolumen z definicji to tala liczba instrumentów, jaka była w obrocie w danym, badamym okresie. Wolumen znajdziemy zwykle pod danymi dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

FALE IMPULSU I FALE KORYGUJĄCE W TEORII ELLIOTTA

FALE IMPULSU I FALE KORYGUJĄCE W TEORII ELLIOTTA FALE IMPULSU I FALE KORYGUJĄCE W TEORII ELLIOTTA Fale impulsu 1. fale impulsu mają na ogół prostą strukturę i łatwo je rozpoznać; 2. na ogół fala numer 3 bywa najdłuższą i nigdy nie jest falą najkrótszą;

Bardziej szczegółowo

Formacje świecowe dzielą się na dwie grupy: formacje zapowiadające odwrócenie trendu i formacje zapowiadające kontynuację trendu.

Formacje świecowe dzielą się na dwie grupy: formacje zapowiadające odwrócenie trendu i formacje zapowiadające kontynuację trendu. KROK 7 - ANALIZA TECHNICZNA FORMACJE ŚWIECOWE Formacje świecowe dzielą się na dwie grupy: formacje zapowiadające odwrócenie trendu i formacje zapowiadające kontynuację trendu. 1. Formacje zapowiadające

Bardziej szczegółowo

Luki cenowe czy można wykorzystać miejsca, gdzie nikt nie handlował?

Luki cenowe czy można wykorzystać miejsca, gdzie nikt nie handlował? Luki cenowe czy można wykorzystać miejsca, gdzie nikt nie handlował? Specyficznymi formacjami spotykanymi na wykresie cenowym są luki. Powstają one na wykresach słupkowych albo świecowych, nie zaobserwujemy

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. Przemysław Rola. Instytut Matematyki UJ. 7 maja 2012

Analiza techniczna. Przemysław Rola. Instytut Matematyki UJ. 7 maja 2012 Analiza techniczna Przemysław Rola Instytut Matematyki UJ 7 maja 202 Przemysław Rola (Instytut Matematyki UJ) Analiza techniczna 7 maja 202 / 33 Spis treści Wstęp Świece japońskie Założenia analizy technicznej

Bardziej szczegółowo

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH Świece japońskie Plan szkolenia Krótka historia, Kształty świec i formacje świecowe Zastosowanie z innymi metodami AT Podsumowanie. Spojrzenie wstecz XVII w. powstał w Japonii

Bardziej szczegółowo

MACD wskaźnik trendu

MACD wskaźnik trendu MACD wskaźnik trendu Opracowany przez Geralda Appela oscylator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) to jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej. Jest on połączeniem funkcji oscylatora

Bardziej szczegółowo

Narzędzia analizy technicznej

Narzędzia analizy technicznej II. Narzędzia analizy technicznej II.1. Analiza trendu jako podstawa analizy technicznej II.1.1 Pojęcie trendu Trend jest podstawowym pojęciem analizy technicznej. Bez określenia aktualnego trendu nie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wstęg i kanałów w analizie technicznej. Krzysztof Borowski KBC Securities Katedra Bankowości SGH

Zastosowanie wstęg i kanałów w analizie technicznej. Krzysztof Borowski KBC Securities Katedra Bankowości SGH Zastosowanie wstęg i kanałów w analizie technicznej Krzysztof Borowski KBC Securities Katedra Bankowości SGH Wstęgi Bollingera Co można z nimi zrobić? Wstęga Bollingera Szczególnie ważnym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich

Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich Marubozu, szpulki albo doji - świece japońskie są bardzo pomocnym narzędziem analizy technicznej. Na szczęście nie trzeba znać japońskiego,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oscylatorów o łapaniu górek i dołków na wykresach. Szymon Kamiński Szef Pionu AT

Zastosowanie oscylatorów o łapaniu górek i dołków na wykresach. Szymon Kamiński Szef Pionu AT Zastosowanie oscylatorów o łapaniu górek i dołków na wykresach Szymon Kamiński Szef Pionu AT Plan prezentacji Definicja oscylatora Rodzaje oscylatorów Przykłady Zabawa z MetaStockiem Co to jest oscylator?

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku finansowego

Struktura rynku finansowego Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 21 listopada 2013 r. Struktura rynku finansowego rynek walutowy rynek pieniężny rynek

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) Wczoraj doszło do kolejnej już próby wyznaczenia trwalszego trendu na korzyść euro względem dolara, jednakże po raz kolejny szybko zareagowała podaż i w efekcie

Bardziej szczegółowo

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI Inwestorzy oceniający sytuację na rynkach terminowych zazwyczaj posługują się metodą uwzględniającą trzy wielkości - cenę, wolumen i liczbę otwartych kontraktów.

Bardziej szczegółowo

Trend - róŝne sposoby określania kierunku ruchu ceny Investors Level

Trend - róŝne sposoby określania kierunku ruchu ceny Investors Level Trend - róŝne sposoby określania kierunku ruchu ceny Investors Level Paweł Śliwa stowarzyszenie@satrf.org trend Jest to tendencja, moda czy teŝ kierunek w którym podąŝa cena przez dominującą część czasu.

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) Początek tygodnia przyniósł najpierw stabilizację eurodolara w okolicach maksimów z piątku, zatem można się było spodziewać, że podjęta zostanie ponowna próba

Bardziej szczegółowo

Wykresy przełamania trzech linii

Wykresy przełamania trzech linii Wykresy przełamania trzech linii Ogólne zasady rysowania Wygląda jak szereg białych i czarnych klocków róŝniących się wysokością. KaŜdy klocek mieści się w osobnej kolumnie KaŜdy z nich nazywany jest linią.

Bardziej szczegółowo

Kagi. Podstawowe pojęcia związane z wykresami kagi to: 1) grubość linii 2 ) kierunek linii

Kagi. Podstawowe pojęcia związane z wykresami kagi to: 1) grubość linii 2 ) kierunek linii Kagi 1 Kagi - wprowadzenie Zostały stworzone w okresie powstawania japońskiej giełdy akcji tj. w latach 70-tych XIX w. Inaczej nazywane wykresem kluczy Zdaniem Japończyków są lepsze od wykresów punktowo

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.12.08 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki surowcowe KGHM Spółka KGHM swoje dno bessy osiągnęła w październiku 2008 roku na poziomie 21,40 złotych (wykres 1). Następnie do lutego

Bardziej szczegółowo

Formacje świecowe. 1. Pojedyncze świece. Młot

Formacje świecowe. 1. Pojedyncze świece. Młot Formacje świecowe W tym artykule przybliżone zostaną najpopularniejsze formacje spotykane na wykresie świecowym. Tak jak każda pojedyncza świeca ma swoje znaczenie, także ich kombinacje bardzo dużo mówią

Bardziej szczegółowo

Teoria fal Elliotta Wstęp do teorii fal

Teoria fal Elliotta Wstęp do teorii fal Teoria fal Elliotta Wstęp do teorii fal Paweł Śliwa, 30/09/2015 Paweł Śliwa Pracownik Domu Maklerskiego Mbanku (Head FX Sales), wcześniej Domu Maklerskiego X-Trade Brokers S.A. na stanowisku Z-ca Dyr.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie grafowych metod analizy technicznej na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A.

Wykorzystanie grafowych metod analizy technicznej na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A. III. Wykorzystanie grafowych metod analizy technicznej na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A. III.1. Prezentacja spółki KGHM Polska Miedź S.A. III.1.1 Ogólne informacje o spółce KGHM Polska Miedź S.A. jest

Bardziej szczegółowo

TEORIA FAL ELLIOTTA podstawowe założenia

TEORIA FAL ELLIOTTA podstawowe założenia TEORIA FAL ELLIOTTA podstawowe założenia Reguły dotyczące Impulsu: http:///teoria-fal-elliotta/ Impuls jest pięciofalową strukturą oznaczaną 1-2-3-4-5 i poruszającą się w kierunku wyższego trendu. Jest

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO ANALIZY TECHNICZNEJ RYNKÓW FINANSOWYCH

WSTĘP DO ANALIZY TECHNICZNEJ RYNKÓW FINANSOWYCH WSTĘP DO ANALIZY TECHNICZNEJ RYNKÓW FINANSOWYCH Analiza Techniczna jest podejściem inwestycyjnym bazującym na wykresach instrumentów, którego celem jest określenie w którym kierunku podąży rynek, a co

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006 Witam. WIG TELEKOMUNIKACJA Wykres indeksu branżowego WIG telekomunikacja jest w bardzo niebezpiecznym punkcie. Na wykresie zaznaczyłem trzyletnią linię trendu. Praktycznie jest

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych Druga połowa ubiegłego stulecia upłynęła pod znakiem dynamicznego rozwoju rynków finansowych oraz postępującej informatyzacji społeczeństwa w skali globalnej. W tym okresie, znacząco wrosła liczba narzędzi

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne: Literatura:

Bibliografia. Akty prawne: Literatura: Bibliografia Akty prawne: 1. Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. Dz.U. 1991 nr 35 poz. 155 2. Ustawa z dnia 9 października 1991

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.08.03 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG CHEMIA i WIG ENERGIA. SYNTHOS Spółka SYNTHOS najniższe notowanie w trakcie bessy wyznaczyła na początku lutego 2009 roku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.09.20 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - BANKI PKOBP Bank PKOBP swoje dno bessy wyznaczył pod koniec lutego 2009 roku na poziomie 18,90 złotych (wykres 1).

Bardziej szczegółowo

WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE ODWRÓCENIA c.d.

WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE ODWRÓCENIA c.d. WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE ODWRÓCENIA c.d. Trzech białych żołnierzy Formacja trzech białych żołnierzy przedstawia serię wysokich białych świec, które stopniowo zamykają się na coraz wyższych poziomach.

Bardziej szczegółowo

Podstawy analizy technicznej

Podstawy analizy technicznej Podstawy analizy technicznej Grzegorz Zalewski Kwiecień 2013 WPROWADZENIE DO ANALIZY TECZNICZNEJ Analiza techniczna jest taką gałęzią nauki, która jest bardziej gałęzią niż nauką. A. Kostolany ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Teoria Fal Elliotta. i jej zastosowanie w praktyce rynkowej. prowadzący: Daniel Kostecki www.danielkostecki.pl

Teoria Fal Elliotta. i jej zastosowanie w praktyce rynkowej. prowadzący: Daniel Kostecki www.danielkostecki.pl Teoria Fal Elliotta i jej zastosowanie w praktyce rynkowej prowadzący: Daniel Kostecki 1 Kilka słów o sobie luty 2007, pierwsze inwestycje na GPW, od listopada 2007 tylko i wyłącznie rynek FOREX, początek

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (26.10.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (26.10.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (26.10.2004r.) Początek tygodnia na rynku eurodolara upłynął w spokojnej atmosferze. Kontynuowany został trend aprecjacji europejskiej waluty z ostatniego okresu. Ceny dziś

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. Wprowadzenie do analizy wykresów giełdowych SPIS TREŚCI

Analiza techniczna. Wprowadzenie do analizy wykresów giełdowych SPIS TREŚCI Analiza techniczna. Wprowadzenie do analizy wykresów giełdowych Michael N. Kahn SPIS TREŚCI O autorze Podziękowania Wstęp O książce Podstawowe problemy O czym jest ta książka? O czym nie jest ta książka?

Bardziej szczegółowo

Wolumen, obrót, LOP kluczowe czynniki, o których często się zapomina

Wolumen, obrót, LOP kluczowe czynniki, o których często się zapomina Wolumen, obrót, LOP kluczowe czynniki, o których często się zapomina Wolumen obok ceny stanowi podstawową daną badaną przez analizę techniczną. Pokazuje on aktywność Inwestorów na rynku wielkość wolumenu

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 18 listopada 2015 r.

Data publikacji: 18 listopada 2015 r. Data publikacji: 18 listopada 2015 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego po dokonaniu retestu wybitego oporu w okolicy 98,30 kontynuują wzrosty

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 6 kwietnia 2016 r.

Data publikacji: 6 kwietnia 2016 r. Data publikacji: 6 kwietnia 2016 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego pozostają w spadkowej tendencji i powinny przetestować wkrótce dolne ograniczenie

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.) Od początku tygodnia rynek eurodolara konsoliduje się w niewielkim zakresie wahań ok. 1.2050-1.2100. Mała zmienność wynika z braku ważniejszych danych makroekonomicznych.

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu mwig40 LPP (wykres 1) EUROCASH (wykres 2) EMPERIA (wykres 3) Spółka LPP zaczęła odrabiać straty po bessie w czerwcu 2009 roku po wcześniejszym osiągnięciu poziomu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.10.20 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu swig80 ALMA Spółka ALMA najniższe notowanie w bessie miała na początku marca 2009 roku na poziomie 14,42 złotych (wykres

Bardziej szczegółowo

Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100

Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100 Komentarz dzienny, Środa, 28 marca 2007r. Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100 Towary: złoto Środa przyniosła kolejne spadki dla głównych indeksów w Tokio i Nowym Jorku. Opublikowane w USA dane na

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 3 marca 2016 r.

Data publikacji: 3 marca 2016 r. Data publikacji: 3 marca 2016 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego przełamały się przez kluczowy opór na poziomie 98,15. Oznacza to duże prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

Wstęgi Bollingera. Robert Gawron, , Warszawa

Wstęgi Bollingera. Robert Gawron, , Warszawa Wstęgi Bollingera Robert Gawron, 28.10.2015, Warszawa Informacja wstępna. 1. Szkolenie będzie nagrywane. 2. Udostępnimy je na naszym kanale YouTube. 3. Na Państwa pytania odpowiem na koniec szkolenia.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2011.05.18 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - BANKI PKOBP Bank PKOBP rozpoczął odrabianie strat z bessy w lutym 2009 roku osiągając w dołku kurs akcji 18,90 złotych

Bardziej szczegółowo

Analiza trendu. Rodzaj trendu zależy od kierunku, w którym porusza się cena. Istnieją 3 kierunki trendów:

Analiza trendu. Rodzaj trendu zależy od kierunku, w którym porusza się cena. Istnieją 3 kierunki trendów: Analiza trendu Ustalenie panującego na rynku trendu jest jednym z najważniejszych celów analizy technicznej. Powinno być też jednym z pierwszych działań Inwestora podczas analizy rynku i poszukiwania sygnałów

Bardziej szczegółowo

Analizy na życzenie ANALIZA NA ŻYCZENIE

Analizy na życzenie ANALIZA NA ŻYCZENIE ANALIZA NA ŻYCZENIE Vistula (VST) Notowania Vistuli są w ostatnim czasie podporządkowane presji podażowej wynikającej z Sk15 na poziomie 1,75. Z drugiej strony byki bronią wsparcia na poziomie 1,69, co

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) Wtorek na krajowym rynku przyniósł stosunkowo wyraźne osłabienie złotego, na które z punktu widzenia sytuacji technicznej już od kilku dni coraz wyraźniej się

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 11.09.2006 Witam. WIG BANKI Wykres WIG Banki po czerwcowym spadku, w lipcu bardzo szybko odrobił wszystkie straty. Obecnie, od ponad miesiąca trwa konsolidacja pod szczytem. Zakresem wahań

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie

Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie Poniższy dokument opisuje parametry poszczególnych narzędzi analizy technicznej, na podstawie których generowane są sygnały kupna i sprzedaży spółek

Bardziej szczegółowo

Teoria fal Elliotta. I Wstęp

Teoria fal Elliotta. I Wstęp Teoria fal Elliotta I Wstęp Analiza fal opiera się w dużej mierze na koncepcji Dowa, która mówi że trend wzrostowy dzieli się na trzy fazy. Ralph Nelson Elliott znacznie jednak ją rozbudował i uzupełnił.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 10.08.2006 Witam. ABG Spółka była w trendzie wzrostowym od października 2004 roku. Wzrost ten charakteryzował się małym nachyleniem w górę oraz bardzo częstymi korektami spadkowymi. Cena

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 12 marca 2014 r.

Data publikacji: 12 marca 2014 r. Data publikacji: 12 marca 2014 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Indeks dolarowy przełamał średnioterminową wzrostową linię trendu i poruszą się obecnie zgodnie z jej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 19.10.2006 Witam. WSIP Wykres spółki obejmuje okres od połowy listopada 2005 do chwili obecnej. Swój poprzedni impuls wzrostowy spółka odnotowała od 15 listopada 2005 do 23 marca 2006 roku.

Bardziej szczegółowo

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Strategia Pinbar + Moving Average... 3 1.1. Trend... 3 1.2. Entry techniques metodologia otwierania pozycji... 4 1.3. Poziom... 4 1.4. Wielkość formacji świecowych... 6 1.5. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksów WIG SPOŻYWCZY i WIG - TELEKOMUNIKACJA KERNEL (wykres 1) ASTARTA (wykres 2) DUDA (wykres 3) Spółka KERNEL zakończyła spadki w trakcie ostatniej bessy pod koniec

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2011.03.16 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG CHEMIA i WIG - ENERGIA SYNTHOS Spółka SYNTHOS należy do najsilniejszej ostatnio branży na GPW i na dodatek jest liderem

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji. Średnie ruchome Do jednych z najbardziej znanych oraz powszechnie wykorzystywanych wskaźników analizy technicznej, umożliwiających analizę trendu zaliczyć należy średnie ruchome (ang. moving averages).

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie oscylatorów do analizy cen akcji KGHM Polska Miedź S.A. Próba prognozy przyszłych ruchów cen akcji KGHM Polska Miedź S.A.

Wykorzystanie oscylatorów do analizy cen akcji KGHM Polska Miedź S.A. Próba prognozy przyszłych ruchów cen akcji KGHM Polska Miedź S.A. IV. Wykorzystanie oscylatorów do analizy cen akcji KGHM Polska Miedź S.A. Próba prognozy przyszłych ruchów cen akcji KGHM Polska Miedź S.A. IV.1 Wykorzystanie sygnałów oscylatorów do ustalenia ruchów cenowych

Bardziej szczegółowo

Indeksy: S&P 500, Nasdaq 100, DJI

Indeksy: S&P 500, Nasdaq 100, DJI Komentarz dzienny, 17 kwiecień 2007r. Indeksy: S&P 500, Nasdaq 100, DJI Towary: złoto Towar/Indeks Kurs z: Dzienna stopa 2007-04-17 2007-04-16 zwrotu SP 500 1470,9 1467,6 0,22% Nasdaq 1833,6 1832,6 0,05%

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-12-04)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-12-04) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-12-04) Początek czwartkowych notowań dolar zaakcentował kolejnym osłabieniem. Względem euro potaniał on do 1.3440. Na dzisiaj impuls do kierunku dalszych zmian cen stanowić

Bardziej szczegółowo

Formacje harmoniczne i geometria

Formacje harmoniczne i geometria Formacje harmoniczne i geometria Agenda 1. Czym jest geometria 2. Podstawowy ciąg liczb fibonacciego 3. Współczynniki 4. Zależności między impulsami i korektami 5. Formacje harmoniczne AB=CD, Gartley,

Bardziej szczegółowo

Zmienność. Co z niej wynika?

Zmienność. Co z niej wynika? Zmienność. Co z niej wynika? Dla inwestora bardzo ważnym aspektem systemu inwestycyjnego jest moment wejścia na rynek (moment dokonania transakcji) oraz moment wyjścia z rynku (moment zamknięcia pozycji).

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei Nikkei Giełda w Japonii wciąż znajduje się pod panowaniem byków. Jednak dzisiejsze otwarcie na poziomie 17334 było zbyt wysokie do utrzymania, tym samym otwarcie sesji otrzymało również tytuł najwyższej

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo

Narzędzia analizy technicznej. Narzędzia analizy technicznej. Narzędzia analizy technicznej

Narzędzia analizy technicznej. Narzędzia analizy technicznej. Narzędzia analizy technicznej Narzędzia analizy technicznej wskaźniki (długoterminowy trend) oscylatory (średnioterminowe wahania) Czy wierzyć w to co czytamy w książkach? Fakty i mity na temat wybranych narzędzi analizy technicznej.

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 30 marca 2016 r.

Data publikacji: 30 marca 2016 r. Data publikacji: 30 marca 2016 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Notowania Indeksu Dolarowego zgodnie z naszymi oczekiwaniami powróciły do spadków i szykują się do ataku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 08.06.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 08.06.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 08.06.2006 Witam. Almamarket Jest to spółka, która miała jeden z najbardziej spektakularnych wzrostów w tym roku. W grudniu 2005 cena akcji wynosiła w okolicy 22 złote, podczas gdy w szczycie

Bardziej szczegółowo

Testy popularnych wskaźników - RSI

Testy popularnych wskaźników - RSI Testy popularnych wskaźników - RSI Wskaźniki analizy technicznej generują wskazania kupna albo sprzedaży pomagając przy tym inwestorom podjąć odpowiednie decyzje. Chociaż przeważnie patrzy się na co najmniej

Bardziej szczegółowo