REGULAMIN PROGRAMU WARSZTATOWO-STAŻOWEGO realizowanego w ramach projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU WARSZTATOWO-STAŻOWEGO realizowanego w ramach projektu"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU WARSZTATOWO-STAŻOWEGO realizowanego w ramach projektu PWP: Uniwersytet Jutra: Umiędzynarodowienie kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim poprzez współpracę z Uniwersytetem Houston-Downtown PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Regulamin programu warsztatowo-stażowego (zwany dalej Regulaminem) określa zakres finansowania, procedurę wyboru kandydatów do programu, przebieg programu warsztatowo-stażowego realizowanego w ramach Projektu PWP: Uniwersytet Jutra: Umiędzynarodowienie kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim poprzez współpracę z Uniwersytetem Houston-Downtown 2. Środki na dofinansowanie programu pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Pod nazwą Organizator stażu przyjmuje się jednostkę odpowiedzialną za realizację programu tj.: Biuro Karier Uniwersytetu Gdańskiego.. 2. Przez określenie Stażysta rozumie się studenta Uniwersytetu Gdańskiego uczestniczącego w Projekcie, który pozytywnie przeszedł proces rekrutacyjny, został zakwalifikowany do udziału w pełnym programie i podpisał umowę o staż oraz w roku akademickim 2014/2015 jest studentem: 3 roku studiów I stopnia, 2 roku studiów II stopnia lub 5 roku studiów jednolitych magisterskich. 3. Projekt przewiduje realizację dwóch programów: a. program warsztatów i staży krajowych, b. program staży zagranicznych (USA). 4. Realizacja warsztatów i staży finansowanych z Projektu planowana jest w okresie od października 2014 do maja 2015 (w przypadku staży zagranicznych) lub czerwca 2015 (w przypadku staży krajowych). 5. Staże krajowe i zagraniczne finansowane w ramach Projektu są dobrowolne. 6. Wymiar stażu krajowego przewidzianego w Projekcie wynosi 640 godzin a stażu za granicą - 1 miesiąc. 7. Pula miejsc stażowych wynosi: 40 miejsc na staże krajowe oraz 10 miejsc na staże zagraniczne. ZASADY REKRUTACJI DO PROGRAMU WARSZTATÓW I STAŻY KRAJOWYCH 3 1. Udział w rekrutacji do programu warsztatowo - stażowego mogą zgłaszać studenci wszystkich kierunków studiów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy w roku akademickim 2013/2014 byli studentami: 2 roku studiów I stopnia, 1 roku studiów II stopnia lub 4 roku studiów jednolitych magisterskich i otrzymali promocję na kolejny rok akademicki 2014/

2 2. Studenci zainteresowani wzięciem udziału w programie warsztatów i staży krajowych składają następujące dokumenty aplikacyjne: a) deklarację uczestnictwa w programie (załącznik 1), b) CV i list motywacyjny, c) zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów wystawione przez dziekanat. 3. Studenci składają niezbędne dokumenty w oryginale, osobiście w siedzibie Biura Karier UG lub za pośrednictwem poczty na adres Biura Karier UG: ul. Armii Krajowej 110, Sopot, pok. 203 lub na adres (z dopiskiem określającym firmę i dział, do którego aplikują: staż _ nazwa firmy _ dział). 4. Termin składania dokumentów przez kandydatów: od r do r. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu rekrutacji a także przeprowadzenia drugiej tury naboru, w przypadku braku wymaganej liczby chętnych lub niespełnieniu przez kandydatów wymagań rekrutacyjnych. 5. Szczegółowa punktacja rekrutacji wygląda następująco: a. Średnia ocen: 5,0-4,7 5 punktów 4,69 4,4 4 punkty 4,39 4,0 3 punkty 3,99 3,6 2 punkty 3,59 3,4 1 punkt 3,39 i mniej 0 punktów b. Rozmowa kwalifikacyjna podstawą oceny jest spełnienie wymagań rekrutacyjnych (także językowych) przedstawionych przez firmy przyjmujące na staż. Punktacja od 0 do 5 nadawana przez pracownika firmy przyjmującej na staż na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. 6. Listę 40 studentów, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów i tym samym zakwalifikowanych do uczestniczenia w programie warsztatów i staży krajowych w ramach Projektu wyłania komisja kwalifikacyjna (Komisja) po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Komisja jest powoływana przez Kierownika Projektu. W skład Komisji wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym jedna może być powołana z firmy przyjmującej na staż. 7. Biuro Karier UG powiadomi kandydatów o wynikach rekrutacji drogą mailową lub telefonicznie, nie później niż 10 dni po zakończonym procesie rekrutacji. 8. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w Programie zostaną wpisane na listę rezerwową w kolejności wg liczby uzyskanych punktów. 9. Organizator stażu podpisze umowę ze studentami zakwalifikowanymi do udziału w programie (załącznik 2) 10. Osoby zakwalifikowane do udziału w programie warsztatów i staży krajowych mogą zrezygnować z udziału w programie nie później niż do 30 października 2014r. O rezygnacji student informuje Biuro Karier UG drogą pisemną skan pisma na adres Biura Karier lub pocztą tradycyjną. 11. W miejsce osoby, która zrezygnowała zostaje zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej. ZASADY REKRUTACJI DO PROGRAMU STAŻOWEGO w USA 4 1. Udział w rekrutacji do programu stażowego w USA mogą zgłaszać studenci wszystkich kierunków studiów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy w roku akademickim 2013/2014 byli studentami: 2 roku studiów I stopnia, 1 roku studiów II stopnia lub 4 roku studiów jednolitych magisterskich i otrzymali promocję na kolejny rok akademicki 2014/ Studenci zainteresowani wzięciem udziału w programie staży w USA składają następujące dokumenty aplikacyjne: a) deklarację uczestnictwa w programie (załącznik 1a), 2

3 b) CV i list motywacyjny (w języku angielskim), c) zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów wystawione przez dziekanat d) certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego (dot. osób, które posiadają). 3. Studenci składają niezbędne dokumenty w oryginale, osobiście w siedzibie Biura Karier UG lub za pośrednictwem poczty na adres Biura Karier UG (ul. Armii Krajowej 110, Sopot, pok. 203) lub na adres (z dopiskiem określającym firmę i dział, do którego aplikują: staż _ nazwa firmy _ dział). 4. Termin składania dokumentów przez kandydatów zostanie ogłoszony pomiędzy miesiącem październik 2014 a miesiącem grudzień Organizator zastrzega możliwość przedłużenia terminu rekrutacji a także przeprowadzenia drugiej tury naboru, w przypadku braku wymaganej liczby chętnych lub niespełnieniu przez kandydatów wymagań rekrutacyjnych. 5. Kwalifikacja do udziału w programie stażowym w USA odbędzie się w oparciu o analizę dokumentów aplikacyjnych dokonaną przez komisję kwalifikacyjną (Komisja) powołaną przez Kierownika Projektu. W skład Komisji powołuje się, co najmniej, trzy osoby. 6. Na podstawie otrzymanych dokumentów, w oparciu o punktację określoną w 4 pkt 10 lit. a c Biuro Karier UG ustala listę rankingową kandydatów. Przy tworzeniu listy rozpatrywane są następujące elementy: średnia ocen z całego toku studiów, potwierdzona certyfikatem znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub wyższym, a także poprawność językowa przedłożonych dokumentów pierwszych kandydatów na liście rankingowej zostanie zaproszonych przez Biuro Karier UG do części pisemnej procesu rekrutacji (esej w języku angielskim na zadany temat). 8. Pozytywny (min. 5 punktów) wynik części pisemnej kwalifikuje do ostatniego etapu rekrutacji rozmowy w języku angielskim. 9. Spośród kandydatów, którzy pozytywnie przejdą wszystkie etapy rekrutacji zostanie wyłonionych 10 finalistów, którzy odbędą program stażowy w USA. 10. Szczegółowa punktacja poszczególnych etapów rekrutacji wygląda następująco: a. Średnia ocen: 5,0-4,7 5 punktów 4,69 4,4 4 punkty 4,39 4,0 3 punkty 3,99 3,6 2 punkty 3,59 3,4 1 punkt 3,39 i mniej 0 punktów b. Analiza dokumentów rekrutacyjnych (list motywacyjny) maksymalnie 3 punkty (vocabulary 1 punkt, grammar 1 punkt, fluency 1 punkt); c. Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego: B1-B2: 3 punkty C1-C2: 5 punktów d. Praca pisemna w języku angielskim maksymalnie 9 punktów (vocabulary 3 punkty, grammar 3 punkty, fluency 3 punkty); e. Rozmowa w języku angielskim maksymalnie 9 punktów: (vocabulary 3 punkty, grammar+ pronunciation 3 punkty, fluency 3 punkty). 11. Biuro Karier UG powiadomi kandydatów o wynikach rekrutacji drogą mailową lub telefonicznie, nie później niż 10 dni po zakończonym procesie rekrutacji. 12. Ze studentami wybranymi do udziału w projekcie zostanie podpisana umowa. 13. Osoby, które nie zostały wybrane do udziału w Programie zostają wpisane na listę rezerwową. PRZEBIEG BLOKU WARSZTATÓW W RAMACH STAŻY KRAJOWYCH 3

4 5 1. Realizacja warsztatów finansowanych z projektu planowana jest w okresie od października 2014r. do maja 2015r. 2. Blok warsztatowy przewidziany w projekcie składa się z : a. warsztatów z kompetencji miękkich: - komunikacja interpersonalna 20h, - autoprezentacja i wystąpienia publiczne 20 h, - zarządzanie czasem 20 h, - negocjacje 20 h, - trening kreatywności 20 h, b. warsztatu z zakresu zarządzania projektami 40h c. szkolenia z zakresu przedsiębiorczości łącznie 12h; 3. Warsztaty wymienione w pkt. 2, ppkt. a i b realizowane będą przez trenerów z zewnętrznej firmy szkoleniowej. Szkolenie wymienione w pkt. 2, ppkt. c realizowane będzie przez pracowników naukowych Wydziału Zarządzania UG. 4. Jedna godzina szkoleniowa odpowiada 45 minutom zegarowym. 5. Harmonogram przebiegu warsztatów będzie udostępniony uczestnikom nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia. 6. Organizator stażu zastrzega sobie prawo do zmiany terminów realizacji warsztatów. PRZEBIEG STAŻU KRAJOWEGO 6 1. Wyboru firm biorących udział w realizacji Projektu dokona Biuro Karier UG. 2. Realizacja staży będzie możliwa na różnych stanowiskach w firmach należących do jednego z 4 sektorów: finansowo-księgowego, logistycznego, biotechnologiczno-chemicznego, mieszanego multibranżowego. 3. Podziału miejsc stażowych do konkretnych firm dokona Biuro Karier UG w porozumieniu z przedstawicielami firmy oraz za zgodą studenta. 4. Firma przyjmująca na staż składa deklarację przyjęcia na staż studenta UG (załącznik 3) 5. Firma przyjmująca na staż wyznacza pracownika, który będzie pełnił funkcję opiekuna stażu. 6. Stażysta działa w oparciu o umowę podpisaną pomiędzy stażystą i Organizatorem stażu, 7. Staż realizowany jest zgodnie z indywidualnym planem stażu opracowanym przez studenta w konsultacji z firmą przyjmującą na staż / opiekunem stażu i zaakceptowanym przez Biuro Karier UG w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia stażu. PRZEBIEG STAŻU ZA GRANICĄ (USA) 7 1. Wyboru firm przyjmujących na staż dokona odpowiednia jednostka Uniwersytetu Houston - Downtown (partnera w projekcie) w porozumieniu z Kierownikiem Zadania oraz Biurem Karier UG. 2. Firma przyjmująca na staż składa deklarację przyjęcia na staż studenta UG (załącznik 3a). 3. Firma przyjmująca na staż wyznacza pracownika, który będzie pełnił funkcję opiekuna stażu. 4. Stażysta działa w oparciu o umowę dwustronną podpisaną pomiędzy stażystą i Organizatorem stażu (załącznik 4 ). 5. Informacja o odbytym stażu może zostać umieszczona na wniosek studenta w suplemencie do dyplomu. FINANSOWANIE STAŻU KRAJOWEGO 4

5 8 1. Koszty organizacji stażu krajowego pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie Na okres trwania stażu Stażysta zostanie objęty dodatkowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków ubezpieczenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Stażysta za wykonaną pracę otrzyma wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w wysokości określonej w umowie o staż. 4. Wynagrodzenie stażyście wypłacone zostanie po odbyciu 640 godzin stażu oraz dostarczeniu kart pracy oraz sprawozdania z przebiegu stażu. W celu wypłaty należy wypełnić niezbędne dokumenty (załącznik 5) 5. Jeżeli stażysta z przyczyn leżących po jego stronie nie zrealizuje programu stażu we wskazanych w umowie o staż terminach i/lub zgodnie z indywidualnym planem stażu, lub nie wywiąże się z któregokolwiek obowiązku stażysty określonego w Regulaminie lub umowie o staż, bądź też w przypadku rozwiązania/wypowiedzenia umowy o staż Uniwersytet Gdański jest uprawniony do odmowy wypłaty wynagrodzenia stażyście. 6. Opiekun stażu otrzymuje wynagrodzenie wypłacone na koniec trwania stażu. Wypłata zostanie dokonana na podstawie wypełnienia stosownych dokumentów (umowy- załącznik6, rachunku - załącznik 6a, danych do umowy załącznik 7 oraz zaświadczenia o zatrudnieniu załącznik 8) 7. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 2 i 6 będzie płatne przez Uniwersytet Gdański zgodnie z umową zawartą odrębnie ze stażystą oraz Opiekunem stażu, po otrzymaniu środków na finansowanie Projektu od Instytucji Pośredniczącej. FINANSOWANIE STAŻU ZA GRANICĄ (USA) 9 1. Koszty organizacji stażu w USA pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie Koszty o których mowa w pkt.1 to: a) zwrot kosztów wizy dla studenta, b) koszt biletów lotniczych tam i z powrotem, c) koszt diety dojazdowej na i z lotniska, d) koszt diety codziennej, w tym: zakwaterowanie, dojazdy, wyżywienie, e) koszt ubezpieczenia dla studenta USA NNW + chorobowe. 3. Maksymalna wysokość dofinansowania kosztów wymienionych w punkcie 2 zostanie określona w umowie o staż. 4. Stażysta zakwalifikowany do udziału w stażu musi posiadać rachunek bankowy oraz dostarczyć jego numer na etapie podpisywania umowy o staż. 5. Za wykonywaną pracę stażysta nie otrzymuje wynagrodzenia. 6. W trakcie trwania stażu - Opiekun stażu nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia. 7. Jeżeli stażysta z przyczyn leżących po jego stronie nie zrealizuje programu stażu we wskazanych w umowie terminach i/lub zgodnie z indywidualnym planem stażu, lub nie wywiąże się z któregokolwiek obowiązku stażysty określonego w Regulaminie lub umowie o staż, bądź też zrezygnuje z udziału w stażu, jak też w przypadku rozwiązania/wypowiedzenia umowy o staż Uniwersytet Gdański jest uprawniony do żądania od stażysty zwrotu kosztów poniesionych w związku z organizacją wyjazdu i stażu stażysty, w tym kosztów o których mowa w ust. 2. 5

6 OBOWIĄZKI STAŻYSTY NA STAŻU KRAJOWYM Do obowiązków stażysty należy: a) uczestnictwo w całym bloku warsztatowym; absencja studenta nie może przekraczać 2 dni warsztatowych - z wyjątkiem absencji usprawiedliwionej zwolnieniem lekarskim dostarczonym w terminie 7 dni od dnia nieobecności; b) realizacja stażu w firmie przyjmującej zgodnie z ustalonym planem, c) przestrzeganie obowiązujących w firmie zasad dyscypliny, godzin pracy, przepisów BHP i ppoż. oraz wszystkich postanowień prawnych dotyczących zachowania poufności, d) przedłożenie do Biura Karier UG comiesięcznej karty pracy (załącznik 9), nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca. Karta musi zostać zaakceptowana przez Opiekuna stażu. e) przedłożenie do Biura Karier UG pisemnego sprawozdania z przebiegu stażu (załącznik 10) w Biurze Karier UG, nie później niż 5 dni po zakończeniu stażu. Sprawozdanie musi zostać zaakceptowane przez Opiekuna stażu, f) niezwłoczne informowanie pracownika Biura Karier UG o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji stażu, g) przestrzeganie innych postanowień zawartych w umowie o staż. OBOWIĄZKI STAŻYSTY NA STAŻU ZA GRANICĄ Do obowiązków stażysty należy: a) realizacja stażu w firmie przyjmującej zgodnie z ustalonym planem, b) przestrzeganie obowiązujących w firmie zasad dyscypliny, godzin pracy, przepisów BHP i ppoż. oraz wszystkich postanowień prawnych dotyczących zachowania poufności, c) przedłożenie do Biura Karier UG karty pracy (załącznik 9a), nie później niż w 5 dni po zakończeniu stażu. Karta musi być zatwierdzona przez Opiekuna stażu. d) przedłożenie do Biura Karier UG pisemnego sprawozdania z przebiegu stażu (załącznik 10a), nie później niż 5 dni po zakończeniu stażu. Sprawozdanie musi zostać zaakceptowane przez Opiekuna stażu, e) niezwłoczne informowanie Biura Karier UG o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji stażu, f) przestrzeganie innych postanowień zawartych w umowie o staż. ROZWIĄZANIE UMOWY O STAŻ Umowa o staż może zostać wypowiedziana przez Uniwersytet Gdański ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: a) Przerwania przez stażystę Stażu z powodu podjęcia przez niego zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Przerwanie przez stażystę Stażu nie może powodować roszczeń w stosunku do ORGANIZATORA STAŻU; W takim przypadku wynagrodzenie za staż będzie wypłacone proporcjonalnie do godzin odbytych w trakcie stażu. b) Opuszczenia przez stażystę z przyczyn nieusprawiedliwionych więcej niż 2 dni Stażu w miejscu pracy; c) Naruszenia przez stażystę podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy Firmy, w szczególności zakłócania porządku, stawienia się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych; d) Nierealizowania przez stażystę programu Stażu. 6

7 e) Niewykonania przez stażystę obowiązku przedłożenia do Biura Karier UG comiesięcznej karty pracy nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca. Karta musi zostać zaakceptowana przez Opiekuna stażu. f) Rezygnacji przez stażystę ze stażu z przyczyn leżących po jego stronie, g). Złożenia uzasadnionego wniosku przez Firmę o zakończenie Stażu uczestnika projektu, w szczególności z powodu naruszenia przez niego obowiązków ustalonych w miejscu odbywania Stażu. h). Utraty przez stażystę statusu studenta po przerwaniu toku studiów lub skreśleniu z listy studentów, i). Naruszenia przez stażystę któregokolwiek z pozostałych postanowień zawartych w umowie o staż lub regulaminie programu warsztatowo-stażowego realizowanego w ramach projektu: PWP: Uniwersytet Jutra: Umiędzynarodowienie kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim poprzez współpracę z Uniwersytetem Houston-Downtown. j) Zaprzestania finansowania Projektu przez Instytucję Pośredniczącą. Wypowiedzenie umowy z tego powodu nie będzie skutkowało odpowiedzialnością odszkodowawczą organizatora stażu wobec stażysty oraz Firmy. k) Niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przyjmującego na Staż przez Firmę. Wypowiedzenie umowy z tego powodu nie będzie skutkowało odpowiedzialnością odszkodowawczą organizatora stażu wobec stażysty. 2. Stażysta, z którym została rozwiązana umowa o staż, z przyczyn określonych w ust. 1 nie może po raz kolejny ubiegać się o udział w niniejszym programie stażowym. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i ogłoszenia, a obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 2. Niniejszy Regulamin może podlegać zmianom, które wymagają zatwierdzenia przez Kierownika Zadania. Zmiany Regulaminu obowiązują od podpisania i ogłoszenia jego nowelizacji. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Zadania. Tekst jednolity : r. 7

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO w ramach Projektu pt. Menadżer Jutra wzrost kompetencji studentów Wydziału Zarządzania UG kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu stażowego Weź pracę w swoje ręce

Regulamin programu stażowego Weź pracę w swoje ręce Regulamin programu stażowego Weź pracę w swoje ręce I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy Programu 1. Program stażowy Weź pracę w swoje ręce realizowany jest w ramach projektu KLEKSS BIS Kapitał Ludzki Edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji staży w ramach projektu UMIEM WIĘCEJ

Regulamin organizacji staży w ramach projektu UMIEM WIĘCEJ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Regulamin organizacji staży w ramach projektu UMIEM WIĘCEJ Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie Załącznik nr 3 do umowy stażowej Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami 1 Informacje ogólne o Projekcie Projekt Budowa potencjału

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu stażowego realizowanego w ramach projektu PUK Inżynieria Materiałowa plus Program Uatrakcyjnienia Kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa z pakietem językowym I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻY STUDENCKICH U POTENCJALNYCH PRACODAWCÓW

REGULAMIN STAŻY STUDENCKICH U POTENCJALNYCH PRACODAWCÓW REGULAMIN STAŻY STUDENCKICH U POTENCJALNYCH PRACODAWCÓW ORAZ STAŻY ZAGRANICZNYCH W OŚRODKACH AKADEMICKICH dla studentów uczestniczących w projekcie Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami-unikatowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻÓW EUROPEJSKICH W BIURACH POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WOJCIECHA OLEJNICZAKA

REGULAMIN STAŻÓW EUROPEJSKICH W BIURACH POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WOJCIECHA OLEJNICZAKA REGULAMIN STAŻÓW EUROPEJSKICH W BIURACH POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WOJCIECHA OLEJNICZAKA I. Zasady ogólne 1. Przyjmującym na staż jest Poseł do Parlamentu Europejskiego Wojciech Olejniczak. Staże

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻY DLA STUDENTÓW W RAMACH PROJEKTU POMOST NA RYNEK PRACY

REGULAMIN STAŻY DLA STUDENTÓW W RAMACH PROJEKTU POMOST NA RYNEK PRACY REGULAMIN STAŻY DLA STUDENTÓW W RAMACH PROJEKTU POMOST NA RYNEK PRACY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy realizacji staży w ramach Projektu 1. Staże są organizowane w ramach projektu Pomost na rynek pracy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻY EUROPEJSKICH W KRAJOWYCH BIURACH JANUSZA ZEMKE POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

REGULAMIN STAŻY EUROPEJSKICH W KRAJOWYCH BIURACH JANUSZA ZEMKE POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO REGULAMIN STAŻY EUROPEJSKICH W KRAJOWYCH BIURACH JANUSZA ZEMKE POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I. Zasady ogólne 1. Przyjmującym na staż jest Janusz Zemke Poseł do Parlamentu Europejskiego. Staże przeznaczone

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY STUDENCKICH ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PO KL 4.1.1 KSZTAŁCIMY NOWOCZEŚNIE. DZIAŁAMY LOKALNIE. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO PWSZ W ZAMOŚCIU (nr umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

1. W ramach Programu wypłacone zostanie wynagrodzenie dla minimum 10 studentów WWSI odbywających praktyki zawodowe.

1. W ramach Programu wypłacone zostanie wynagrodzenie dla minimum 10 studentów WWSI odbywających praktyki zawodowe. REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI PŁATNY STAŻ ZAWODOWY REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU Z TEORIĄ W PRAKTYKĘ PROGRAM ROZWOJU OFERTY DYDAKTYCZNEJ WWSI WE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻY. UP - oznacza to Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;

REGULAMIN STAŻY. UP - oznacza to Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; REGULAMIN STAŻY dla projektu Ochrona środowiska studia z pasją i przyszłością realizowanego przez w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI OPOLSKIEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH OPOLSZCZYZNY

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI OPOLSKIEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH OPOLSZCZYZNY REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI OPOLSKIEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH OPOLSZCZYZNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1) Program Program

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 58 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 15 kwietnia 2015 r. Regulamin organizacji staży zagranicznych w ramach projektu pt.: PWP Projektowanie gier i przestrzeni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. W ramach projektu EDULOG Edukacja logistyczna nr POKL.04.01.01-00-348/09

REGULAMIN. W ramach projektu EDULOG Edukacja logistyczna nr POKL.04.01.01-00-348/09 REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW UCZESTNIKÓW DEDYKOWANYCH PROGRAMÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH W ramach projektu EDULOG Edukacja logistyczna nr POKL.04.01.01-00-348/09 współfinansowanego ze Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA STAŻY DLA STUDENTÓW ZUT W SZCZECINIE

REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA STAŻY DLA STUDENTÓW ZUT W SZCZECINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA STAŻY DLA STUDENTÓW ZUT W SZCZECINIE w ramach projektu nr POKL-04.01.02-00-237/12 Innowacyjny inżynier chemia dla gospodarki i środowiska regionu zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne & 1

I. Postanowienia ogólne & 1 Regulamin staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Informatycy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach motorem regionalnej i krajowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach w ramach projektu Rozwój kompetencji studentów współpraca Politechniki Lubelskiej

Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach w ramach projektu Rozwój kompetencji studentów współpraca Politechniki Lubelskiej Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach w ramach projektu i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami nr POKL.04.01.01-00-201/14-00, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU LIDERZY LOGISTYKI PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

REGULAMIN PROJEKTU LIDERZY LOGISTYKI PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH REGULAMIN PROJEKTU LIDERZY LOGISTYKI PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH nr POKL. 04.01.01-00-011/14 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Regulamin staży studenckich i absolwenckich w ramach Projektu Kadry dla Gospodarki

Regulamin staży studenckich i absolwenckich w ramach Projektu Kadry dla Gospodarki Regulamin staży studenckich i absolwenckich w ramach Projektu Kadry dla Gospodarki 1 Informacje ogólne o Projekcie Projekt Kadry dla Gospodarki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu REGULAMIN STAŻY DLA ABSOLWENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU GOSPODARKA PRZESTRZENNA KIERUNEK Z WIZJĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Organizowanych w ramach projektu Od studenta do eksperta- ochrona środowiska w praktyce

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Organizowanych w ramach projektu Od studenta do eksperta- ochrona środowiska w praktyce REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Organizowanych w ramach projektu Od studenta do eksperta- ochrona środowiska w praktyce 1. ZASADY OGÓLNE 1. Praktyki zawodowe realizowane w ramach projektu Od studenta do eksperta

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu program rozwoju kompetencji studentów WSB w Toruniu na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU pt.: Informatyka Inżynierska Kierunek Zamawiany Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU pt.: Informatyka Inżynierska Kierunek Zamawiany Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Strona1 Załącznik do Zarządzenia nr 65 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28.04.2015 r. REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU pt.: Informatyka Inżynierska Kierunek Zamawiany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW-UCZESTNIKÓW DEDYKOWANYCH STAŻY ZAWODOWYCH

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW-UCZESTNIKÓW DEDYKOWANYCH STAŻY ZAWODOWYCH REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW-UCZESTNIKÓW DEDYKOWANYCH STAŻY ZAWODOWYCH W ramach projektu Liderzy logistyki program rozwoju kompetencji kluczowych nr POKL. 04.01.01-00-011/14 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu

REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy realizacji stażu w ramach Projektu 1. Staże organizowane

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania płatnych staży studenckich dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu: Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rozdział I DEFINICJE POJĘĆ

Regulamin. Rozdział I DEFINICJE POJĘĆ Regulamin odbywania Staży, Szkoleń oraz korzystania z Doradztwa przez osoby do 25 r. życia, nieaktywne zawodowo, zamieszkujące na terenie województwa Opolskiego. Regulamin odbywania Staży i Szkoleń oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny student- dobry pracownik w zakresie realizacji Programu Rozwoju Kompetencji wśród studentów Filologii oraz Edukacji Techniczno-Informatycznej realizowanego przez w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Projekt Czas inżynierów II studia zamawiane na Politechnice Opolskiej (3WEAiI)

Projekt Czas inżynierów II studia zamawiane na Politechnice Opolskiej (3WEAiI) Załącznik do zarządzenia nr 29/2014 Rektora PO REGULAMIN ODBYWANIA TRZYMIESIĘCZNYCH STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI W RAMACH PROJEKTU,,CZAS INŻYNIERÓW

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach w ramach projektu Inżynier z gwarancją jakości dostosowanie oferty Politechniki Lubelskiej do wymagań europejskiego rynku pracy nr POKL.04.01.01-00-041/13-00,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 7 (STAŻE STUDENCKIE) PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 7 (STAŻE STUDENCKIE) PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 7 (STAŻE STUDENCKIE) PROJEKTU Uczelnia dla biznesu - wsparcie Informatyki w Małopolsce, jako kluczowego kierunku studiów dla budowy gospodarki opartej na wiedzy finansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY z dnia 20 czerwca 2011 r Realizowany w ramach projektu Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI

REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI PŁATNY STAŻ ZAWODOWY REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU Z TEORIĄ W PRAKTYKĘ PROGRAM ROZWOJU OFERTY DYDAKTYCZNEJ WWSI WE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI

Bardziej szczegółowo

Regulamin staży w ramach projektu Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle nr POKL.04.01.02-00-215/12-00

Regulamin staży w ramach projektu Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle nr POKL.04.01.02-00-215/12-00 Załącznik do decyzji nr 1/2014 Dziekana WIM PW z dnia 07.02.2014 Regulamin staży w ramach projektu Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle nr POKL.04.01.02-00-215/12-00 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin VIII edycji Programu Wakacyjnych Staży Studenckich w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego

Regulamin VIII edycji Programu Wakacyjnych Staży Studenckich w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego Regulamin VIII edycji Programu Wakacyjnych Staży Studenckich w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego 1 Organizator programu VIII edycja Programu Wakacyjnych Staży Studenckich w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Wzrost potencjału rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Projekt współfinansowany Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regulamin

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 2/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z języka specjalistycznego angielskiego (konwersatorium z native speakerem) realizowanym w ramach Zadania 4 Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne o stażach studenckich

I. Informacje ogólne o stażach studenckich Regulamin staży studenckich w ramach dotacji projakościowej przyznanej Wydziałowi Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu I. Informacje ogólne o stażach studenckich 1 Podstawa realizacji staży

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin stażu studenckiego organizowanego w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie programu studiów inżynierskich geodezja i kartografia w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU. Rozdział I Informacje Ogólne

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU. Rozdział I Informacje Ogólne REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU Rozdział I Informacje Ogólne 1 1. Regulamin odbywania Staży, zwany dalej Regulaminem, stosuje się do Staży, które dotyczą projektu Aktywizacja osób niepełnosprawnych realizowanego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm. Regulamin staży krajowych organizowanych w ramach projektu Informatycy w biznesie program rozwoju uczelni WSTI nr POKL. 04.03.00-00-085/12-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin uczestnictwa w stażach zagranicznych realizowanych w ramach projektu Program Rozwoju Sopockiej Szkoły Wyższej w obszarze architektury 1 Zagadnienia ogólne 1. Stypendia na staże zagraniczne dla

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas inżynierów studia zamawiane na Politechnice Opolskiej (3WEAiI)

Projekt pn. Czas inżynierów studia zamawiane na Politechnice Opolskiej (3WEAiI) Załącznik do zarządzenia nr 45/2013 Rektora PO REGULAMIN ODBYWANIA TRZYMIESIĘCZNEGO STAŻU W PRZEDSIĘBIORSTWACH DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI W RAMACH PROJEKTU,,CZAS INŻYNIERÓW

Bardziej szczegółowo

PWP Partnerstwo - Informatyka - Nanofizyka - PIN

PWP Partnerstwo - Informatyka - Nanofizyka - PIN Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 88 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 12 czerwca 2014 r. Regulamin organizacji staży w ramach projektu PWP Partnerstwo Informatyka Nanofizyka - - zadanie

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby Podziałanie: 4.1.2. Zwiększenie liczby Regulamin organizacji staży studenckich u pracodawców oraz wypłacania stypendiów za staże realizowanych w

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Załącznik do zarządzenia nr 126 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA 1-MIESIĘCZNYCH STAŻY STUDENCKICH w ramach Projektu pt.: UStuŚ Uniwersyteckie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji staży krajowych w ramach projektu pt.: Kompetentny informatyk rozwój kompetencji przyszłych specjalistów IT

Regulamin organizacji staży krajowych w ramach projektu pt.: Kompetentny informatyk rozwój kompetencji przyszłych specjalistów IT Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 marca 2015 r. Regulamin organizacji staży krajowych w ramach projektu pt.: 1 Na potrzeby niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania płatnych 3-miesięcznych staży studenckich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dla studentów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Innowacyjni Informatycy studia na kierunku zamawianym

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. UMOWA NR.. część..

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. UMOWA NR.. część.. Załącznik nr 3 UMOWA NR.. część.. (zawarta zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych) W ramach Projektu pt.: GEOFUTURE Geofizyka w gospodarce przyszłości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kurs Prorioceptive Neuromuscular Facilitation PNF (torowanie nerwowo-mięśniowe) poziom podstawowy Biura Karier 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

dla studentów I i II stopnia kierunku Informatyka

dla studentów I i II stopnia kierunku Informatyka REGULAMIN STAŻY dla studentów I i II stopnia kierunku Informatyka w ramach Projektu MEGA kompetentny Absolwent Informatyki Politechniki Lubelskiej Zadanie 2 - Staże krajowe dla studentów na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

Umowa nr / o realizację stażu zawodowego

Umowa nr / o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych Umowa nr / o realizację stażu zawodowego zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻY w ramach projektu Kompetentny student - dobry pracownik

REGULAMIN STAŻY w ramach projektu Kompetentny student - dobry pracownik REGULAMIN STAŻY w ramach projektu Kompetentny student - dobry pracownik realizowanego przez w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Programu staży studenckich w przedsiębiorstwach Projekt

REGULAMIN Programu staży studenckich w przedsiębiorstwach Projekt REGULAMIN Programu staży studenckich w przedsiębiorstwach w ramach projektu "Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok ak. 2009/10 oraz 2010/11" 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Matematyka kodem nowoczesności

Matematyka kodem nowoczesności Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 80 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 9 czerwca 2015 r. Załącznik do zarządzenia nr 73 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 maja 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

a) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej ul. Źródlana 17, 30-734 Kraków

a) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej ul. Źródlana 17, 30-734 Kraków Regulamin konkursu stażowego nr 1 2014/2015 1. Informacje ogólne 1) Fundatorem stypendium stażowego jest Fundacja Ignatianum zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000236286 (dalej zwana

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA. REGULAMIN ORGANIZACJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH STAŻY STUDENCKICH w ramach projektu "Staż - pierwszy krok do sukcesu" Definicje

WERSJA ROBOCZA. REGULAMIN ORGANIZACJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH STAŻY STUDENCKICH w ramach projektu Staż - pierwszy krok do sukcesu Definicje WERSJA ROBOCZA REGULAMIN ORGANIZACJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH STAŻY STUDENCKICH w ramach projektu "Staż - pierwszy krok do sukcesu" 1 Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin staży studenckich w ramach Projektu

Regulamin staży studenckich w ramach Projektu Regulamin staży studenckich w ramach Projektu Kompetencje studentów WIGE UEP na dobry start! I Informacje ogólne o Projekcie 1 Podstawa realizacji Projektu Staże organizowane są w ramach projektu pt. Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 45 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 1 kwietnia 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA 3-MIESIĘCZNYCH STAŻY w ramach Projektu pt.: UStuŚ Uniwersyteckie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Laboratorium Twórczej Matematyki

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Laboratorium Twórczej Matematyki REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Laboratorium Twórczej Matematyki realizowanego przez w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Kierunek unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA

REGULAMIN. staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Kierunek unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA Załącznik do zarządzenia Rektora nr REGULAMIN staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Kierunek unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY Realizowany w ramach projektu Kuźni Kadr IV. Projekt jest realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach i wiodących ośrodkach naukowych oraz wizyt studyjnych

Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach i wiodących ośrodkach naukowych oraz wizyt studyjnych Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach i wiodących ośrodkach naukowych oraz wizyt studyjnych w ramach projektu: Z prądem bez oporu Absolwent Elektrotechniki PL konkurencyjny na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-628/11-00 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pt. Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

Bardziej szczegółowo

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wadowicach z dnia 31 sierpnia 2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacji kształcenie zawodowego w Małopolskiego na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin staży studenckich i absolwenckich w ramach Projektu Kadry dla Gospodarki

Regulamin staży studenckich i absolwenckich w ramach Projektu Kadry dla Gospodarki Regulamin staży studenckich i absolwenckich w ramach Projektu Kadry dla Gospodarki 1 Informacje ogólne o Projekcie Projekt Kadry dla Gospodarki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK I STAŻY dla Projektu Wzornictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRAKTYK I STAŻY dla Projektu Wzornictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRAKTYK I STAŻY dla Projektu Wzornictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU Informatyka inwestycją w przyszłość realizowanego na kierunku zamawianym informatyka na Wydziale Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻU DLA STUDENTÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU UCZENIE SIĘ LOGISTYKI PRZEZ DOŚWIADCZENIE PROGRAM ROZWOJU WSB W POZNANIU.

REGULAMIN STAŻU DLA STUDENTÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU UCZENIE SIĘ LOGISTYKI PRZEZ DOŚWIADCZENIE PROGRAM ROZWOJU WSB W POZNANIU. REGULAMIN STAŻU DLA STUDENTÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU UCZENIE SIĘ LOGISTYKI PRZEZ DOŚWIADCZENIE PROGRAM ROZWOJU WSB W POZNANIU. Strona 1 I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy realizacji stażu w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin odbywania Staży przez pracowników naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach,

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji Dobre studia = lepsza przyszłość zdobądź wiedzę na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

Zasady rekrutacji Dobre studia = lepsza przyszłość zdobądź wiedzę na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej REGULAMIN STAŻY realizowanych w ramach Zadania 7 projektu pt. Dobre studia=lepsza przyszłość zdobądź wiedzę na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej (nr umowy o dofinansowanie UDA-POKL.04.01.02-00-018/12-00)

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... w sprawie organizacji stażu

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... w sprawie organizacji stażu Słupsk, dnia UMOWA TRÓJSTRONNA NR.... w sprawie organizacji stażu zawarta dnia.. w Słupsku pomiędzy: 1. Akademią Pomorską w Słupsku Adres: ul. Arciszewskiego 22a 76-200 Słupsk zwaną dalej,,kierujący na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY Termin realizacji projektu: 24.03.2009r. 30.06.2012r. Termin odbywania praktyk i staży: 01.07.2009r. 30.06.2012r. I. Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻU

UMOWA NR. W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻU UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Student kompetentny stażysta wykwalifikowany pracownik Centrum Kształcenia i Obsługi Studentów Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego Biuro projektu:

Bardziej szczegółowo

o realizację stażu zawodowego

o realizację stażu zawodowego Umowa nr /ST-2015/192-U/EFS/4.1.2/2012 o realizację stażu zawodowego zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Energetyka z przyszłością

Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Energetyka z przyszłością Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Energetyka z przyszłością I. Definicje 1 Pojęcia przyjęte w niniejszym regulaminie: Projekt projekt Energetyka z przyszłością realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ODBYCIE STAŻU ZAGRANICZNEGO STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH NR

UMOWA O ODBYCIE STAŻU ZAGRANICZNEGO STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH NR Strona1 Załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa w programie stażowym na rok 2017 UMOWA O ODBYCIE STAŻU ZAGRANICZNEGO STUDENTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH NR w ramach Projektu pt.: CIS Chemia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW NA PLENERY dla Projektu Wzornictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYJAZDÓW NA PLENERY dla Projektu Wzornictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYJAZDÓW NA PLENERY dla Projektu Wzornictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie

Bardziej szczegółowo

wyrównawczych oraz dodatkowych dla studentów/tek kształcących się na kierunku zamawianym

wyrównawczych oraz dodatkowych dla studentów/tek kształcących się na kierunku zamawianym Regulamin zajęć wyrównawczych oraz zajęć dodatkowych stanowiących uatrakcyjnienie kształcenia w ramach projektu Studiuj z pasją, nr umowy UDA POKL.04.01.02-00-179/12-00 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

1 Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

1 Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje: Regulamin organizacji staży w ramach projektu Partnerstwo- Aktywizacja- Staże- PAS - zadanie nr 1 Krajowe staże 3- miesięczne oraz zadanie nr 2 Zagraniczne staże 1- miesięczne 1 Na potrzeby niniejszego

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach i wiodących ośrodkach naukowych oraz wizyt studyjnych w ramach projektu Kwalifikacje dla rynku pracy Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻY KRAJOWYCH DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU INŻYNIERYJNEGO UTH

REGULAMIN STAŻY KRAJOWYCH DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU INŻYNIERYJNEGO UTH Strona 1 REGULAMIN STAŻY KRAJOWYCH DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU INŻYNIERYJNEGO UTH Projekt Inżynier na stażu - rozwój kompetencji studentów Wydziału Inżynieryjnego Uczelni Techniczno- Handlowej im. H. Chodkowskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt Matematyka logiczny wybór na przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Matematyka logiczny wybór na przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU Matematyka - logiczny wybór na przyszłość realizowanego na kierunku zamawianym matematyka na Wydziale Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

Bardziej szczegółowo

UDA-PO KL.04.03.00-00-065/12 Informatyka i Logistyka kierunkami przyszłości program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

UDA-PO KL.04.03.00-00-065/12 Informatyka i Logistyka kierunkami przyszłości program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Regulamin przyznawania wsparcia - staże dla studentów w wiodących ośrodkach naukowych w projekcie "Informatyka i Logistyka kierunkami przyszłości- program rozwoju Wyższej Szkoły bankowej " 1 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13 I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Technik logistyk jest TEB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin odbywania stażu

Regulamin odbywania stażu Regulamin odbywania stażu 1 Informacje ogólne Użyte w regulaminie sformułowania dotyczą: 1) Organizator Projektanci Kariery Dawid Seifert z siedzibą ul. Drzymały 20/1 w Opolu 2) Projekt projekt pt. "Koło

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zadania 3: Organizacja kursu cyfrowej wizualizacji i obróbki danych biotechnologicznych dla dwóch

REGULAMIN zadania 3: Organizacja kursu cyfrowej wizualizacji i obróbki danych biotechnologicznych dla dwóch REGULAMIN zadania 3: Organizacja kursu cyfrowej wizualizacji i obróbki danych biotechnologicznych dla dwóch grup BO (2x10 osób) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY Nr projektu: POKL.06.01.01-24-216/13 Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU W PROJEKCIE PRACUJĄCA MŁODA MAMA TWÓJ ATUT NA RYNKU PRACY realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻY ZAGRANICZNYCH DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU INŻYNIERYJNEGO UTH

REGULAMIN STAŻY ZAGRANICZNYCH DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU INŻYNIERYJNEGO UTH Strona 1 REGULAMIN STAŻY ZAGRANICZNYCH DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU INŻYNIERYJNEGO UTH Projekt Inżynier na stażu - rozwój kompetencji studentów Wydziału Inżynieryjnego Uczelni Techniczno- Handlowej im. H. Chodkowskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner:, Rynek 1, 33-300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻU DLA STUDENTÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU STAŻ na START. I. Postanowienia ogólne. Podstawy realizacji stażu w ramach Projektu

REGULAMIN STAŻU DLA STUDENTÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU STAŻ na START. I. Postanowienia ogólne. Podstawy realizacji stażu w ramach Projektu REGULAMIN STAŻU DLA STUDENTÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU STAŻ na START I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy realizacji stażu w ramach Projektu 1. Staże organizowane są w ramach projektu STAŻ na START

Bardziej szczegółowo