I Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach i wiodących ośrodkach naukowych oraz wizyt studyjnych w ramach projektu Kwalifikacje dla rynku pracy Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy nr POKL /12, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach i wiodących ośrodkach naukowych oraz wizyt studyjnych jest integralną częścią Regulaminu projektu Kwalifikacje dla rynku pracy - Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy. 2. Ilekroć mowa jest o: 1) stażu w przedsiębiorstwie- należy przez to rozumieć trzymiesięczną, odpłatną formę wsparcia dla studentów, której celem jest zdobycie doświadczenia i umiejętności praktycznych; 2) stażu w wiodących ośrodkach naukowych- należy przez to rozumieć jednomiesięczną, odpłatną formę wsparcia dla studentów, której celem jest rozwój aktywności studentów w międzynarodowym środowisku (staże zagraniczne); 3) wizycie studyjnej w wiodących ośrodkach naukowych - należy przez to rozumieć tygodniową, odpłatną formę wsparcia dla studentów, której celem jest współpraca i wymiana informacji miedzy studentami i zagranicznymi ośrodkami akademickim; 4) stażyście- należy przez to rozumieć studenta studiów stacjonarnych I lub II stopnia kierunków Budownictwo, Architektura i Urbanistyka, Elektrotechnika, Informatyka, nabór 2012/2013, z którym podpisano umowę stażową lub umowę o odbycie wizyty studyjnej; 5) regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin projektu Kwalifikacje dla rynku pracy - Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy ; 6) projekcie- należy przez to rozumieć projekt Kwalifikacje dla rynku pracy - Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy nr POKL /12; 7) pracodawcy należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo przyjmujące studenta na staż o profilu bezpośrednio lub pośrednio związanym z kierunkiem odbywanych studiów; 8) wiodących ośrodkach naukowych- należy przez to rozumieć zagraniczne ośrodki akademickie oraz naukowo - badawcze. 9) organizatorze należy przez to rozumieć Politechnikę Lubelską, z siedzibą w Lublinie ul. Nadbystrzycka 38D,. 10) biurze projektu należy przez to rozumieć Biuro projektu Kwalifikacje dla rynku pracy Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy utworzone na potrzeby realizacji projektu w Politechnice Lubelskiej. Biuro projektu mieści się w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 36A, I piętro, pok. 27, tel , ; strona internetowa:

2 2 1. W projekcie przewidziano wsparcie w postaci: 1) 50 trzymiesięcznych staży w przedsiębiorstwach dla studentów kierunku Informatyki, nabór 2012/2013, I stopień kształcenia; 2) 40 trzymiesięcznych staży w przedsiębiorstwach dla studentów kierunku Elektrotechnika, nabór 2012/2013, I stopień kształcenia; 3) 40 trzymiesięcznych staży w przedsiębiorstwach dla studentów kierunku Budownictwo, nabór 2012/2013, I stopień kształcenia; 4) 23 trzymiesięcznych staży w przedsiębiorstwach dla studentów kierunku Budownictwo, nabór 2012/2013, II stopień kształcenia; 5) 10 trzymiesięcznych staży w przedsiębiorstwach dla studentów kierunku Architektura i Urbanistyka, nabór 2012/2013, I stopień kształcenia; 6) 7 trzymiesięcznych staży w przedsiębiorstwach dla studentów kierunku Architektura i Urbanistyka, nabór 2012/2013, II stopień kształcenia; 7) 10 miesięcznych staży w wiodących ośrodkach naukowych dla studentów kierunku Informatyki, nabór 2012/2013, I stopień kształcenia; 8) 10 miesięcznych staży w wiodących ośrodkach naukowych dla studentów kierunku Elektrotechnika, nabór 2012/2013, I stopień kształcenia; 9) 10 miesięcznych staży w wiodących ośrodkach naukowych dla studentów kierunków Budownictwo, oraz Architektura i Urbanistyka, nabór 2012/2013, II stopień kształcenia; 10) 30 tygodniowych wizyt studyjnych w wiodących ośrodkach naukowych dla studentów kierunków Budownictwo, oraz Architektura i Urbanistyka, nabór 2012/2013, I stopień kształcenia. 2. Tygodniowy wymiar czasu pracy stażysty w przedsiębiorstwie wynosi średnio 20 godzin, (tj. 3 miesiace*4 tygodnie* śr. 20 godz. = 240 godz.). Staż musi trwać 12 kolejnych tygodni. 3. Staże w przedsiębiorstwach odbywać się będą w okresie 1 kwietnia - 31 grudnia 2015 r. w terminach uzgodnionych z pracodawcami. 4. Staże i wizyty studyjne w wiodących ośrodkach naukowych odbywać się będą w okresie 1 października- 31 grudnia 2013 r. oraz 1 stycznia- 30 września 2015 r., w terminach uzgodnionych z wiodącymi ośrodkami naukowymi 5. W stażach i wizytach studyjnych może uczestniczyć osoba, która jest studentem studiów stacjonarnych I lub II stopnia kierunków Budownictwo, Architektura i Urbanistyka, Elektrotechnika, Informatyka, nabór 2012/2013. II Zasady rekrutacji i realizacji staży w przedsiębiorstwach (dotyczy wsparcia wymienionego w 2 ust 1 pkt. 1)-6)); 3 1. Procedura rekrutacji na staże w przedsiębiorstwach obejmować będzie: 1) złożenie przez kandydata dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w ust. 2; 2) weryfikację zgłoszeń przez Komisję rekrutacyjną; 3) rozmowę kwalifikacyjną 4) podpisanie trójstronnej umowy stażowej. 2. Studenci zainteresowani udziałem w stażach w przedsiębiorstwach zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych:

3 1) podania przyjecie na staż w przedsiębiorstwie (Załącznik nr 1. Podanie o przyjęcie na staż w przedsiębiorstwie); 2) średnia ocen z całego okresu studiów (średnia ważona obliczana zgodnie z zasadami podanymi w Regulaminie studiów Politechniki Lubelskiej z uwzględnieniem liczby punktów ETCS poszczególnych przedmiotów) uwzględniająca semestry, które student był zobowiązany zaliczyć zgodnie z harmonogramem roku akademickiego, potwierdzona przez Dziekanat; 3) CV oraz list motywacyjny; 4) kopia legitymacji studenckiej. 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 należy złożyć w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o naborze na staże w przedsiębiorstwach. 4. Ogłoszenia o naborze na staże w przedsiębiorstwach zostaną zawieszone na tablicy ogłoszeń w Wydziale Budownictwa i Architektury oraz Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, a także na stronie projektu 5. Do celów rekrutacji Koordynator projektu powołuje Komisje rekrutacyjne, w skład których wchodzą: specjalista ds. obsługi szkoleń i staży WEiI / B/A, specjalista ds. monitoringu i promocji oraz pracownik Wydziału WEiI / B/A. 6. Kryteria kwalifikacji studentów na staże w przedsiębiorstwach (maks. 10 punktów - ocena zgodnie z Załącznikiem nr 2. Kryteria kwalifikacji studentów na staże w przedsiębiorstwach) są następujące: 1) CV i list motywacyjny (0-3 pkt.) 2) udział w dodatkowych zajęciach realizowanych w ramach projektu (0-3 pkt.) 3) średnia ocen z całego okresu studiów (0-3 pkt.) 4) kryterium pierwszeństwa: kobiety (0-1 pkt.) 7. W przypadku, gdy kilku studentów będzie miało taką samą liczbę punktów kryterium rozstrzygającym będzie średnia ocen. 8. Komisja rekrutacyjna weryfikuje zgłoszenia oraz tworzy listę osób zweryfikowanych pozytywnie oraz listę osób niezakwalifikowanych. 9. Po pozytywnej weryfikacji przez Komisję rekrutacyjną student jest kierowany na rozmowę kwalifikacyjną do wskazanego przez Organizatora lub wybranego przez siebie przedsiębiorstwa. 10. W terminie do 10 dni po zakończeniu rekrutacji nastąpi ogłoszenie list studentów zakwalifikowanych do udziału w stażach w przedsiębiorstwach. O wynikach rekrutacji student zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 11. Po zakwalifikowaniu do udziału w stażu w przedsiębiorstwie student zobowiązany jest do dostarczania do Biura projektu w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o zakwalifikowaniu, dokumentów o których mowa w 3, ust. 1 Regulaminu projektu, tj. Kwestionariusza uczestnika, Oświadczenia uczestnika projektu, Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz dokumentu ZUS ZZA. 12. Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty, o których mowa w ust. 11 są warunkiem podpisania ze studentem umowy stażowej (Załącznik nr 3. Wzór umowy stażowej) 13. Osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w stażach w przedsiębiorstwach zostaną wpisane na listę rezerwową. 14. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane na staże w przedsiębiorstwach w razie rezygnacji osób z list podstawowych, pod warunkiem wyrażenia zgody na zmianę przez Pracodawcę. Osoby z lity rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę którą zastąpiły.

4 4 1. Stażysta zobowiązany jest do: 1) przestrzegania zasad Regulaminu odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach i wiodących ośrodkach naukowych oraz wizyt studyjnych oraz Regulaminu projektu; 2) zawarcia umowy ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej na okres odbywania stażu oraz do pokrycia we własnym zakresie kosztów tego ubezpieczenia. 3) sumiennego i starannego wykonywania czynności i zadań objętych programem stażu oraz stosowania się do poleceń pracodawcy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa; 4) przestrzegania ustalonego czasu odbywania stażu oraz regulaminu pracy i porządku obowiązującego u pracodawcy, w tym przepisów przeciwpożarowych i BHP; 5) prowadzenia miesięcznej listy obecności (wzór stanowi Załącznik 4 Lista obecności), 6) przekazania do Biura Projektu harmonogramu odbywania stażu potwierdzonego przez pracodawcę, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia stażu oraz dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej; 7) zachowania tajemnicy informacji powierzonych w czasie odbywania stażu, ze szczególnym naciskiem na ochronę danych osobowych pracowników i klientów pracodawcy oraz wszelkich procedur i zasad funkcjonowania pracodawcy. 8) powstrzymania się od działalności konkurencyjnej w stosunku do pracodawcy na czas odbywania stażu 9) zwrócenia wszelkich dokumentów oraz materiałów udostępnionych mu przez pracodawcę, najpóźniej w terminie 7 dni po zakończeniu stażu. Wszelkie dokumenty oraz materiały udostępnione stażyście przez pracodawcę mogą być wykorzystane jedynie w celach realizacji zadań związanych z realizacją stażu oraz pisania pracy dyplomowej. 10) opracowania i doręczenia do Biura projektu w przeciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego stażu (rozliczenie miesięcznie lub 3-miesięczne): - raportu z odbytego stażu (wzór stanowi Załącznik 5. Raport z odbytego stażu), - kopi list obecności, potwierdzonej przez pracodawcę, lub upoważnioną do tego osobę 11) opracowania i doręczenia do Biura projektu w przeciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia stażu: - zaświadczenia o odbyciu stażu (wzór stanowi Załącznik 6. Zaświadczenie o odbyciu stażu), 2. Stażysta ponosi odpowiedzialność wobec Organizatora i Pracodawcy z tytułu nienależytego wykonywania obowiązków podczas stażu Za odbycie stażu w przedsiębiorstwie przewidziane jest dla stażysty wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Biuro projektu. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne jest w całości lub 3 równych miesięcznych ratach po zakończeniu okresu rozliczeniowego stażu i uregulowaniu formalności, o których mowa w 4 ust. 1 pkt. 10) oraz 11)

5 3. W przypadku, jeżeli stażysta nie będzie mógł zakończyć odbywania stażu w przedsiębiorstwie z przyczyn losowych, niezależnych od siebie, zostanie mu wypłacone świadczenie pieniężne w kwocie proporcjonalnej do okresu odbytego stażu. Podstawą do wypłaty świadczenia pieniężnego w takim przypadku będzie zaświadczenie pracodawcy o częściowym odbyciu stażu oraz dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności uniemożliwiających stażyście ukończenie odbywania stażu Organizator jest uprawniony do sprawowania kontroli nad przebiegiem stażu, w tym do zasięgania pisemnych lub telefonicznych informacji o jego przebiegu. 2. Na wniosek pracodawcy Organizator może pozbawić stażystę możliwości kontynuowania stażu oraz nie wypłacić wynagrodzenia, w szczególności w przypadku: 1) opuszczenia z przyczyn nieusprawiedliwionych miejsca odbywania stażu lub niepojawienie się na stażu w wyznaczonym terminie; 2) naruszenia podstawowych zasad określonych w regulaminie pracy w przedsiębiorstwie, a w szczególności zakłócania porządku, spożywania alkoholu. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec pracodawcy za przerwanie przez stażystę stażu lub w przypadku niezgłoszenia się stażysty w miejscu odbywania stażu. 4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec pracodawcy za wszelkie szkody, obejmujące również utracone korzyści, powstałe w wyniku działania lub zaniechania stażysty w związku z odbywaniem stażu. 5. Pracodawca w szczególności zobowiązany jest do: 1) poinformowania stażystę o jego obowiązkach oraz uprawnieniach w miejscu odbywania stażu; 2) zapewnienia stażyście odpowiedniego stanowiska pracy, pomieszczeń, urządzeń, narzędzi i materiałów niezbędnych do należytego odbycia stażu 3) przeszkolenia stażysty, na zasadach przewidzianych dla pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania go z obowiązującym regulaminem pracy; 4) przydzielenia stażyście, na zasadach przewidzianych dla pracodawcy odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej; 5) bezzwłocznego poinformowania Organizatora o przerwaniu przez stażystę odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności oraz innych zdarzeniach istotnych dla odbywania stażu; 6) wyznaczenia opiekuna, który sprawować będzie nadzór nad studentem oraz udzielać mu pomocy merytorycznej w wykonywaniu czynności i zadań objętych programem stażu; 7) przechowywania wszystkich oryginalnych dokumentów potwierdzających realizację stażu do dnia 31 grudnia 2020 r., 8) niezwłocznego informowania Organizatora (nie później niż w ciągu 5 dni) o wszelkich zmianach dotyczących realizacji stażu (np. zmiana miejsca odbywania stażu, nazwy pracodawcy, siedziby, miejsca prowadzenia działalności itp.) 9) wystawienia stażyście, w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia stażu zaświadczenia o odbyciu stażu w terminach określonych w umowie stażowej. 10) Potwierdzania harmonogramu odbywania stażu oraz miesięcznych list obecności.

6 III Zasady rekrutacji i realizacji staży i wizyt studyjnych w wiodących ośrodkach naukowych (dotyczy wsparcia wymienionego w 2 ust 1 pkt. 7)-10)); 7 1. Procedura rekrutacji na staże i wizyty studyjne w wiodących ośrodkach naukowych obejmować będzie: 1) złożenie przez kandydata dokumentów rekrutacyjnych; 2) weryfikację zgłoszeń przez Komisję rekrutacyjną; 3) rozmowę kwalifikacyjną; 4) podpisanie umowy o odbycie stażu/wizyty studyjnej w wiodącym ośrodku naukowym. 2. Studenci zainteresowani udziałem w stażach lub wizytach studyjnych zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych: 1) podania o odbycie stażu/wizyty studyjnej w wiodącym ośrodku naukowym (Załącznik 7 Podanie o skierowanie na staż/wizytę studyjną w wiodącym ośrodku naukowym); 2) średnia ocen z całego okresu studiów (średnia ważona obliczana zgodnie z zasadami podanymi w Regulaminie studiów Politechniki Lubelskiej z uwzględnieniem liczby punktów ETCS poszczególnych przedmiotów) uwzględniająca semestry, które student był zobowiązany zaliczyć zgodnie z harmonogramem roku akademickiego, potwierdzona przez Dziekanat. W przypadku, gdy rekrutacja przeprowadzona jest w trakcie trwania pierwszego semestru studiów, pod uwagę brany będzie wskaźnik rekrutacyjny studenta (I stopień kształcenia) lub ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia.(ii stopień). 3) CV w języku angielskim lub w języku obowiązującym w kraju odbywania stażu/wizyty studyjnej; 4) kopia legitymacji studenckiej. 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 należy złożyć w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o naborze na staże i wizyty studyjne w wiodących ośrodkach naukowych. 4. Ogłoszenia o naborze na staże i wizyty studyjne w wiodących ośrodkach naukowych zostaną zawieszone na tablicy ogłoszeń na Wydziale Budownictwa i Architektury lub Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, a także na stronie projektu. 5. Do celów rekrutacji Koordynator projektu powołuje Komisje rekrutacyjne, w skład których wchodzą: specjalista ds. obsługi szkoleń i staży WEiI / B/A, specjalista ds. monitoringu i promocji oraz pracownik Wydziału WEiI / B/A. 6. Kryteria kwalifikacji uczestników (maks. 12 punktów - ocena zgodnie z Załącznikiem nr 8. Kryteria kwalifikacji studentów na staże lub wizyty studyjne w wiodących ośrodkach naukowych): 1) CV w języku obcym (0-2 pkt.); 2) udział w dodatkowych zajęciach fakultatywnych realizowanych w ramach projektu (0-3 pkt.); 3) średnia ocen z całego okresu studiów lub wskaźnik rekrutacyjny (0-3 pkt.); 4) znajomość języka kraju, na wyjazd do którego aplikuje student lub języka, w którym prowadzone będą zajęcia (potwierdzona odpowiednim certyfikatem lub sprawdzona podczas rozmowy kwalifikacyjnej) (0-4 pkt.).

7 7. W przypadku, gdy kilku studentów będzie miało taką samą liczbę punktów kryterium rozstrzygającym będzie stopień znajomości języka obcego. 8. Komisja rekrutacyjna weryfikuje zgłoszenia oraz tworzy listę osób zakwalifikowanych oraz listę osób rezerwowych. 9. W terminie do 10 dni po zakończeniu rekrutacji na staże/wizyty studyjne nastąpi ogłoszenie list studentów zakwalifikowanych do udziału w stażu/wizycie studyjnej. O wynikach rekrutacji student zostanie poinformowany owo lub telefonicznie. 10. Po zakwalifikowaniu do udziału w stażu lub wizycie studyjnej student zobowiązany jest do dostarczania do Biura projektu w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o zakwalifikowaniu, dokumentów o których mowa w 3, ust. 1 Regulaminu projektu, tj. Kwestionariusza uczestnika, Oświadczenia uczestnika projektu, Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz dokumentu ZUS ZZA. 11. Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty, o których mowa w ust. 10 są warunkiem podpisania ze studentem umowy o odbycie stażu/wizyty studyjnej w wiodącym ośrodku naukowym (Załącznik nr 9. Wzór umowy o odbycie stażu/wizyty studyjnej w wiodącym ośrodku naukowym), pod warunkiem uzyskania zgody Dziekana Wydziału. 12. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane na staże/wizyty studyjne w przypadku niepodpisanie umowy, o której mowa w ust. 10 z osobami z list podstawowych Stażysta zobowiązany jest do: 1) zapoznania się i przestrzegania zasad Regulaminu odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach i wiodących ośrodkach naukowych oraz wizyt studyjnych oraz Regulaminu projektu; 2) uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terenie kraju docelowego oraz ubezpieczenia się (koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w wiodącym ośrodku naukowym oraz do pokrycia we własnym zakresie kosztów tych ubezpieczeń; 3) zapoznania się z formalnościami związanymi z legalizacją pobytu w kraju docelowym; 4) przygotowania prezentacji w języku angielskim (lub w języku kraju, w którym przebywa w ramach stażu/wizyty studyjnej) na wybrany temat związany z stażem/ wizytą studyjną lub tematyką studiów (min. 20 slajdów); 5) uczestnictwa z zajęciach dydaktycznych w wiodących ośrodkach naukowych (min. 6 godzin zajęć w przypadku wizyty studyjnej oraz min. 32 godziny zajęć w przypadku stażu); 6) opracowania i doręczenia do Biura Projektu w przeciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia stażu/wizyty studyjnej w wiodącym ośrodku naukowym: - raportu z odbytego stażu/wizyty studyjnej wraz z prezentacją, o której mowa w pkt. 4) w wersji elektronicznej (Załącznik 10. Raport z odbytego stażu/wizyty studyjnej w WON), - potwierdzenia odbycia stażu/wizyty studyjnej (Załącznik 11. Potwierdzenie odbycia stażu/wizyty studyjne w WON) 2. Stażysta zobowiązany jest do oświadczenia o nieotrzymaniu żadnego innego stypendium na pokrycie tych samych kosztów związanych ze stażem/wizytą studyjną z programów wspólnotowych, inicjatyw Komisji Europejskie lub innych środków publicznych. 3. Jedna osoba może tylko jeden raz uczestniczyć w stażu lub wizycie studyjnej realizowanej w ramach Projektu.

8 9 1. Stażysta uczestniczący w stażu lub wizycie studyjnej w wiodącym ośrodku naukowych otrzyma stypendium w wysokości ustalonej przez Biuro projektu 2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1, wypłacane będzie przez rozpoczęciem stażu/wizyty studyjnej, na podstawie umowy o odbycie stażu/wizyty studyjnej. 3. Rozliczenie wypłaconego stypendium nastąpi po przedłożeniu przez Stażystę dokumentów o których mowa w 8 ust. 1 pkt. 6). Brak ww. dokumentów może stanowić podstawę do żądania przez Uczelnię zwrotu całości otrzymanego stypendium. 4. W przypadku, jeżeli stażysta nie będzie mógł zakończyć odbywania stażu/wizyty studyjnej w wiodącym ośrodku naukowym z przyczyn losowych, niezależnych od siebie, będzie on zobowiązany do zwrotu stypendium w kwocie proporcjonalnej do okresu odbytego stażu/wizyty studyjnej, po odliczeniu kosztów podróży do i z wiodącego ośrodka naukowego Organizator jest uprawniony do sprawowania kontroli nad przebiegiem stażu/wizyty studyjnej, w tym do zasięgania pisemnych lub telefonicznych informacji o jego przebiegu. 2. Na wniosek wiodącego ośrodka naukowego Organizator może pozbawić stażystę możliwości kontynuowania stażu/wizyty studyjnej i zażądać zwrotu całości otrzymanego stypendium, w szczególności w przypadku: 1) opuszczenia z przyczyn nieusprawiedliwionych miejsca odbywania stażu/wizyty studyjnej lub niepojawienie się w wiodącym ośrodku naukowym w wyznaczonym terminie; 2) naruszenia podstawowych zasad określonych w Regulaminie, a w szczególności zakłócania porządku, spożywania alkoholu na terenie ośrodka; 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec wiodącego ośrodka naukowego za przerwanie przez stażystę stażu/wizyty studyjnej lub w przypadku niezgłoszenia się stażysty w miejscu odbywania stażu/wizyty studyjnej. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec wiodącego ośrodka naukowego za wszelkie szkody, obejmujące również utracone korzyści, powstałe w wyniku działania lub zaniechania stażysty w związku z odbywaniem stażu /wizyty studyjnej. 5. Wiodący ośrodek naukowy w szczególności zobowiązany jest do: 1) wyznaczenia opiekuna, który będzie udzielać stażyście pomocy w przypadku problemów wynikłych podczas odbywania stażu/wizyty studyjnej; 2) wystawienia stażyście zaświadczenia o odbyciu stażu/wizyty studyjnej najpóźniej ostatniego dnia stażu/wizyty studyjnej. IV Postanowienia końcowe Politechnika Lubelska nie gwarantuje udziału w projekcie wszystkim zainteresowanym studentom. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminie zastosowania mają przepisy kodeksu cywilnego. 3. Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach i wiodących ośrodkach naukowych oraz wizyt studyjnych wchodzi w życie z dniem podpisania przez Koordynatora projektu z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. 4. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.

9 K o o r d y n a t o r p r o j e k t u Mgr Agnieszka Kluska

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach w ramach projektu Inżynier z gwarancją jakości dostosowanie oferty Politechniki Lubelskiej do wymagań europejskiego rynku pracy nr POKL.04.01.01-00-041/13-00,

Bardziej szczegółowo

Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach w ramach projektu Rozwój kompetencji studentów współpraca Politechniki Lubelskiej

Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach w ramach projektu Rozwój kompetencji studentów współpraca Politechniki Lubelskiej Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach w ramach projektu i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami nr POKL.04.01.01-00-201/14-00, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach i wiodących ośrodkach naukowych oraz wizyt studyjnych

Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach i wiodących ośrodkach naukowych oraz wizyt studyjnych Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach i wiodących ośrodkach naukowych oraz wizyt studyjnych w ramach projektu: Z prądem bez oporu Absolwent Elektrotechniki PL konkurencyjny na

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) /22 fax (+48 81)

tel. (+48 81) /22 fax (+48 81) Załącznik nr 3. do Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach i wiodących ośrodkach naukowych oraz wizyt studyjnych UMOWA nr.. o organizację i odbycie stażu w przedsiębiorstwie dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu stażowego w przedsiębiorstwach woj. lubelskiego oraz w zagranicznych ośrodkach akademickich UE w ramach projektu

Regulamin programu stażowego w przedsiębiorstwach woj. lubelskiego oraz w zagranicznych ośrodkach akademickich UE w ramach projektu Regulamin programu stażowego w przedsiębiorstwach woj. lubelskiego oraz w zagranicznych ośrodkach akademickich UE w ramach projektu Studiuj z pasją zamawianie kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne Regulamin odbywania przez studentów staży w przedsiębiorstwach w ramach projektu FOTOWOLT FIZYKA TECHNICZNA DLA EKOINŻYNIERA (nr umowy UDA-POKL.04.01.02-00-181/12-01), współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

dla studentów I i II stopnia kierunku Informatyka

dla studentów I i II stopnia kierunku Informatyka REGULAMIN STAŻY dla studentów I i II stopnia kierunku Informatyka w ramach Projektu MEGA kompetentny Absolwent Informatyki Politechniki Lubelskiej Zadanie 2 - Staże krajowe dla studentów na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Program stypendiów fundowanych Inwestycja w przyszłość organizowany przez PBP ENAMOR Sp. z o.o.

REGULAMIN. Program stypendiów fundowanych Inwestycja w przyszłość organizowany przez PBP ENAMOR Sp. z o.o. REGULAMIN Program stypendiów fundowanych organizowany przez PBP ENAMOR Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Realizatorem Programu Stypendiów Fundowanych jest Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne ENAMOR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY Termin realizacji projektu: 24.03.2009r. 30.06.2012r. Termin odbywania praktyk i staży: 01.07.2009r. 30.06.2012r. I. Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Projekt Czas inżynierów II studia zamawiane na Politechnice Opolskiej (3WEAiI)

Projekt Czas inżynierów II studia zamawiane na Politechnice Opolskiej (3WEAiI) Załącznik do zarządzenia nr 29/2014 Rektora PO REGULAMIN ODBYWANIA TRZYMIESIĘCZNYCH STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI W RAMACH PROJEKTU,,CZAS INŻYNIERÓW

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne & 1

I. Postanowienia ogólne & 1 Regulamin staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Informatycy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach motorem regionalnej i krajowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin stażu studenckiego organizowanego w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie programu studiów inżynierskich geodezja i kartografia w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... o organizację i odbycie stażu w ramach projektu Techne budowa nowoczesnych maszyn

UMOWA nr... o organizację i odbycie stażu w ramach projektu Techne budowa nowoczesnych maszyn UMOWA nr... o organizację i odbycie stażu w ramach projektu Techne budowa nowoczesnych maszyn dnia..... pomiędzy: 1. Politechniką Lubelską, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, reprezentowaną przez: prof.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI OPOLSKIEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH OPOLSZCZYZNY

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI OPOLSKIEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH OPOLSZCZYZNY REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI OPOLSKIEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH OPOLSZCZYZNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1) Program Program

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY STUDENCKICH ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PO KL 4.1.1 KSZTAŁCIMY NOWOCZEŚNIE. DZIAŁAMY LOKALNIE. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO PWSZ W ZAMOŚCIU (nr umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 58 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 15 kwietnia 2015 r. Regulamin organizacji staży zagranicznych w ramach projektu pt.: PWP Projektowanie gier i przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji staży krajowych w ramach projektu pt.: Kompetentny informatyk rozwój kompetencji przyszłych specjalistów IT

Regulamin organizacji staży krajowych w ramach projektu pt.: Kompetentny informatyk rozwój kompetencji przyszłych specjalistów IT Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 marca 2015 r. Regulamin organizacji staży krajowych w ramach projektu pt.: 1 Na potrzeby niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas inżynierów studia zamawiane na Politechnice Opolskiej (3WEAiI)

Projekt pn. Czas inżynierów studia zamawiane na Politechnice Opolskiej (3WEAiI) Załącznik do zarządzenia nr 45/2013 Rektora PO REGULAMIN ODBYWANIA TRZYMIESIĘCZNEGO STAŻU W PRZEDSIĘBIORSTWACH DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI W RAMACH PROJEKTU,,CZAS INŻYNIERÓW

Bardziej szczegółowo

1 Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

1 Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje: Regulamin organizacji staży w ramach projektu Partnerstwo- Aktywizacja- Staże- PAS - zadanie nr 1 Krajowe staże 3- miesięczne oraz zadanie nr 2 Zagraniczne staże 1- miesięczne 1 Na potrzeby niniejszego

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje dla rynku pracy Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy

Kwalifikacje dla rynku pracy Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy REGULAMIN PROJEKTU Kwalifikacje dla rynku pracy Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy Projekt Kwalifikacje dla rynku pracy Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY z dnia 20 czerwca 2011 r Realizowany w ramach projektu Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny student- dobry pracownik w zakresie realizacji Programu Rozwoju Kompetencji wśród studentów Filologii oraz Edukacji Techniczno-Informatycznej realizowanego przez w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin uczestnictwa w stażach zagranicznych realizowanych w ramach projektu Program Rozwoju Sopockiej Szkoły Wyższej w obszarze architektury 1 Zagadnienia ogólne 1. Stypendia na staże zagraniczne dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie Załącznik nr 3 do umowy stażowej Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami 1 Informacje ogólne o Projekcie Projekt Budowa potencjału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY

REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY Realizowany w ramach projektu Kuźni Kadr IV. Projekt jest realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania płatnych staży studenckich dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu: Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie

Bardziej szczegółowo

WEKTOR - Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego Oraz Rozwój kierunków kluczowych uatrakcyjnienie studiów na WFAiIS UMK w Toruniu

WEKTOR - Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego Oraz Rozwój kierunków kluczowych uatrakcyjnienie studiów na WFAiIS UMK w Toruniu Regulamin staży studenckich oraz absolwenckich w ramach realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej projektu konkursowego WEKTOR - Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu stażowego realizowanego w ramach projektu PUK Inżynieria Materiałowa plus Program Uatrakcyjnienia Kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa z pakietem językowym I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU w ramach projektu Droga do pracy, nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-01 współfinansowanego z. 1. Podstawowe informacje o Projekcie 1. Projekt pt. Droga do pracy realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU pt.: Informatyka Inżynierska Kierunek Zamawiany Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU pt.: Informatyka Inżynierska Kierunek Zamawiany Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Strona1 Załącznik do Zarządzenia nr 65 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28.04.2015 r. REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU pt.: Informatyka Inżynierska Kierunek Zamawiany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK. obowiązujący w Instytucie Informatyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRAKTYK. obowiązujący w Instytucie Informatyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRAKTYK obowiązujący w Instytucie Informatyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zawarte w Regulaminie sformułowania oznaczają: Organizator Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA STAŻY DLA STUDENTÓW ZUT W SZCZECINIE

REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA STAŻY DLA STUDENTÓW ZUT W SZCZECINIE REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA STAŻY DLA STUDENTÓW ZUT W SZCZECINIE w ramach projektu nr POKL-04.01.02-00-237/12 Innowacyjny inżynier chemia dla gospodarki i środowiska regionu zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU STUDENTÓW W PROGRAMIE STAŻOWYM. Przepisy ogólne

REGULAMIN UDZIAŁU STUDENTÓW W PROGRAMIE STAŻOWYM. Przepisy ogólne REGULAMIN UDZIAŁU STUDENTÓW W PROGRAMIE STAŻOWYM Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w zadaniu dotyczącym

Bardziej szczegółowo

PWP Partnerstwo - Informatyka - Nanofizyka - PIN

PWP Partnerstwo - Informatyka - Nanofizyka - PIN Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 88 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 12 czerwca 2014 r. Regulamin organizacji staży w ramach projektu PWP Partnerstwo Informatyka Nanofizyka - - zadanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 7 (STAŻE STUDENCKIE) PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 7 (STAŻE STUDENCKIE) PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 7 (STAŻE STUDENCKIE) PROJEKTU Uczelnia dla biznesu - wsparcie Informatyki w Małopolsce, jako kluczowego kierunku studiów dla budowy gospodarki opartej na wiedzy finansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin odbywania Staży przez pracowników naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach,

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

R e g u l a m i n. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Umowy.. R e g u l a m i n Programu Staży w Przedsiębiorstwach w ramach realizacji Projektu Innowacyjna oferta edukacyjna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻY DLA STUDENTÓW W RAMACH PROJEKTU POMOST NA RYNEK PRACY

REGULAMIN STAŻY DLA STUDENTÓW W RAMACH PROJEKTU POMOST NA RYNEK PRACY REGULAMIN STAŻY DLA STUDENTÓW W RAMACH PROJEKTU POMOST NA RYNEK PRACY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy realizacji staży w ramach Projektu 1. Staże są organizowane w ramach projektu Pomost na rynek pracy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻY STUDENCKICH U POTENCJALNYCH PRACODAWCÓW

REGULAMIN STAŻY STUDENCKICH U POTENCJALNYCH PRACODAWCÓW REGULAMIN STAŻY STUDENCKICH U POTENCJALNYCH PRACODAWCÓW ORAZ STAŻY ZAGRANICZNYCH W OŚRODKACH AKADEMICKICH dla studentów uczestniczących w projekcie Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami-unikatowy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska Regulamin przyznawania płatnych staży studenckich dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu: Nowe kierunki kształcenia szansą podniesienia usług edukacyjnych w Politechnice Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin staży w ramach projektu Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle nr POKL.04.01.02-00-215/12-00

Regulamin staży w ramach projektu Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle nr POKL.04.01.02-00-215/12-00 Załącznik do decyzji nr 1/2014 Dziekana WIM PW z dnia 07.02.2014 Regulamin staży w ramach projektu Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle nr POKL.04.01.02-00-215/12-00 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania płatnych 3-miesięcznych staży studenckich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dla studentów

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... w sprawie organizacji stażu

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... w sprawie organizacji stażu Słupsk, dnia UMOWA TRÓJSTRONNA NR.... w sprawie organizacji stażu zawarta dnia.. w Słupsku pomiędzy: 1. Akademią Pomorską w Słupsku Adres: ul. Arciszewskiego 22a 76-200 Słupsk zwaną dalej,,kierujący na

Bardziej szczegółowo

Matematyka kodem nowoczesności

Matematyka kodem nowoczesności Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 80 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 9 czerwca 2015 r. Załącznik do zarządzenia nr 73 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 maja 2013

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. ZARZĄDZENIE Nr 49. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 25 kwietnia 2013 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. ZARZĄDZENIE Nr 49. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 25 kwietnia 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 49 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 kwietnia 2013 r. Regulamin staży studenckich oraz absolwenckich w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Załącznik do zarządzenia nr 126 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA 1-MIESIĘCZNYCH STAŻY STUDENCKICH w ramach Projektu pt.: UStuŚ Uniwersyteckie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Innowacyjni Informatycy studia na kierunku zamawianym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK I STAŻY dla Projektu Wzornictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRAKTYK I STAŻY dla Projektu Wzornictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRAKTYK I STAŻY dla Projektu Wzornictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu stażowego Weź pracę w swoje ręce

Regulamin programu stażowego Weź pracę w swoje ręce Regulamin programu stażowego Weź pracę w swoje ręce I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy Programu 1. Program stażowy Weź pracę w swoje ręce realizowany jest w ramach projektu KLEKSS BIS Kapitał Ludzki Edukacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Inżynier na miarę XXI wieku realizowany jest przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻÓW EUROPEJSKICH W BIURACH POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WOJCIECHA OLEJNICZAKA

REGULAMIN STAŻÓW EUROPEJSKICH W BIURACH POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WOJCIECHA OLEJNICZAKA REGULAMIN STAŻÓW EUROPEJSKICH W BIURACH POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WOJCIECHA OLEJNICZAKA I. Zasady ogólne 1. Przyjmującym na staż jest Poseł do Parlamentu Europejskiego Wojciech Olejniczak. Staże

Bardziej szczegółowo

Umowa nr / o realizację stażu zawodowego

Umowa nr / o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych Umowa nr / o realizację stażu zawodowego zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻY. UP - oznacza to Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;

REGULAMIN STAŻY. UP - oznacza to Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; REGULAMIN STAŻY dla projektu Ochrona środowiska studia z pasją i przyszłością realizowanego przez w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby Podziałanie: 4.1.2. Zwiększenie liczby Regulamin organizacji staży studenckich u pracodawców oraz wypłacania stypendiów za staże realizowanych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. W ramach projektu EDULOG Edukacja logistyczna nr POKL.04.01.01-00-348/09

REGULAMIN. W ramach projektu EDULOG Edukacja logistyczna nr POKL.04.01.01-00-348/09 REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW UCZESTNIKÓW DEDYKOWANYCH PROGRAMÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH W ramach projektu EDULOG Edukacja logistyczna nr POKL.04.01.01-00-348/09 współfinansowanego ze Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu program rozwoju kompetencji studentów WSB w Toruniu na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji staży w ramach projektu UMIEM WIĘCEJ

Regulamin organizacji staży w ramach projektu UMIEM WIĘCEJ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Regulamin organizacji staży w ramach projektu UMIEM WIĘCEJ Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Programu staży studenckich w przedsiębiorstwach Projekt

REGULAMIN Programu staży studenckich w przedsiębiorstwach Projekt REGULAMIN Programu staży studenckich w przedsiębiorstwach w ramach projektu "Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok ak. 2009/10 oraz 2010/11" 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

UDA-PO KL.04.03.00-00-065/12 Informatyka i Logistyka kierunkami przyszłości program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

UDA-PO KL.04.03.00-00-065/12 Informatyka i Logistyka kierunkami przyszłości program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Regulamin przyznawania wsparcia - staże dla studentów w wiodących ośrodkach naukowych w projekcie "Informatyka i Logistyka kierunkami przyszłości- program rozwoju Wyższej Szkoły bankowej " 1 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 13/2011 z dnia 01 czerwca 2011 r. Regulamin Programu staży w przedsiębiorstwach w ramach realizacji Projektu Innowacyjna oferta edukacyjna Uniwersytetu Rolniczego im.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Wzrost potencjału rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Projekt współfinansowany Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regulamin

Bardziej szczegółowo

o realizację stażu zawodowego

o realizację stażu zawodowego Umowa nr /ST-2015/192-U/EFS/4.1.2/2012 o realizację stażu zawodowego zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

Staże współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Staże współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN STAŻY DLA STUDENTÓW Realizowanych w ramach w Zadania 4 Staże dla studentów WEiI, WBiIŚ, WBMiL PRz projektu pt. (nr umowy o dofinansowanie UDA-POKL.04.03.00-00-036/12-00) Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻY STUDENCKICH ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU MATEMATYK ABSOLWENT WSZECHSTRONNY

REGULAMIN STAŻY STUDENCKICH ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU MATEMATYK ABSOLWENT WSZECHSTRONNY REGULAMIN STAŻY STUDENCKICH ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU MATEMATYK ABSOLWENT WSZECHSTRONNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy realizacji projektu 1. Projekt Matematyk absolwent wszechstronny współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW-UCZESTNIKÓW DEDYKOWANYCH STAŻY ZAWODOWYCH

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW-UCZESTNIKÓW DEDYKOWANYCH STAŻY ZAWODOWYCH REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW-UCZESTNIKÓW DEDYKOWANYCH STAŻY ZAWODOWYCH W ramach projektu Liderzy logistyki program rozwoju kompetencji kluczowych nr POKL. 04.01.01-00-011/14 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Kierunek unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA

REGULAMIN. staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Kierunek unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA Załącznik do zarządzenia Rektora nr REGULAMIN staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Kierunek unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

owoczesna Edukacja rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Lubelskiej

owoczesna Edukacja rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Lubelskiej Regulamin Organizacyjny dotyczący udziału studentów Politechniki Lubelskiej w Module VII Era Inżyniera projektu owoczesna Edukacja rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Lubelskiej Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻY EUROPEJSKICH W KRAJOWYCH BIURACH JANUSZA ZEMKE POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

REGULAMIN STAŻY EUROPEJSKICH W KRAJOWYCH BIURACH JANUSZA ZEMKE POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO REGULAMIN STAŻY EUROPEJSKICH W KRAJOWYCH BIURACH JANUSZA ZEMKE POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I. Zasady ogólne 1. Przyjmującym na staż jest Janusz Zemke Poseł do Parlamentu Europejskiego. Staże przeznaczone

Bardziej szczegółowo

wyrównawczych oraz dodatkowych dla studentów/tek kształcących się na kierunku zamawianym

wyrównawczych oraz dodatkowych dla studentów/tek kształcących się na kierunku zamawianym Regulamin zajęć wyrównawczych oraz zajęć dodatkowych stanowiących uatrakcyjnienie kształcenia w ramach projektu Studiuj z pasją, nr umowy UDA POKL.04.01.02-00-179/12-00 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO w ramach Projektu pt. Menadżer Jutra wzrost kompetencji studentów Wydziału Zarządzania UG kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin programu

Bardziej szczegółowo

WEKTOR - Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego Oraz Rozwój kierunków kluczowych uatrakcyjnienie studiów na WFAiIS UMK w Toruniu

WEKTOR - Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego Oraz Rozwój kierunków kluczowych uatrakcyjnienie studiów na WFAiIS UMK w Toruniu Regulamin staży studenckich oraz absolwenckich w ramach realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej projektu konkursowego WEKTOR - Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. UMOWA NR.. część..

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. UMOWA NR.. część.. Załącznik nr 3 UMOWA NR.. część.. (zawarta zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych) W ramach Projektu pt.: GEOFUTURE Geofizyka w gospodarce przyszłości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu

REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy realizacji stażu w ramach Projektu 1. Staże organizowane

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WE/SP!/../2016 o realizację stażu w przedsiębiorstwie zawarta w dniu... r. w Opolu

UMOWA Nr WE/SP!/../2016 o realizację stażu w przedsiębiorstwie zawarta w dniu... r. w Opolu UMOWA Nr WE/SP!/../2016 o realizację stażu w przedsiębiorstwie zawarta w dniu.... r. w Opolu Załącznik do Regulaminu pomiędzy: 1. Politechniką Opolską z siedzibą w Opolu, 45-758 Opole, ul Prószkowska 76,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji staży zawodowych w ramach projektu Aktywny w szkole twórczy. w życiu

Regulamin organizacji staży zawodowych w ramach projektu Aktywny w szkole twórczy. w życiu Regulamin organizacji staży zawodowych w ramach projektu Aktywny w szkole twórczy w życiu Zadanie 5: Doradztwo edukacyjno zawodowe i staże u pracodawców 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt pt. Aktywny w

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału studentów w projekcie staŝy

Regulamin udziału studentów w projekcie staŝy Projekt Dostosowanie modelu kształcenia studentów filologii polskiej UAM do wyzwań współczesnego rynku pracy realizowany w ramach 4.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4.1.1. Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

Staże współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Staże współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN STAŻY DLA STUDENTÓW II nabór realizowanych w ramach w Zadania 4 Staże dla studentów WEiI, WBIŚiA, WBMiL PRz projektu pt. (nr umowy o dofinansowanie UDA-POKL.04.03.00-00-036/12-00) Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU Dodatkowe zajęcia zawodowe produkcja mebli z płyty"

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU Dodatkowe zajęcia zawodowe produkcja mebli z płyty REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU Dodatkowe zajęcia zawodowe produkcja mebli z płyty" 1 Zajęcia doskonalące umiejętności praktyczne z wytwarzania mebli z płyty, realizowane w wymiarze 30 godzin 1. Warunkiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻU DLA STUDENTÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU UCZENIE SIĘ LOGISTYKI PRZEZ DOŚWIADCZENIE PROGRAM ROZWOJU WSB W POZNANIU.

REGULAMIN STAŻU DLA STUDENTÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU UCZENIE SIĘ LOGISTYKI PRZEZ DOŚWIADCZENIE PROGRAM ROZWOJU WSB W POZNANIU. REGULAMIN STAŻU DLA STUDENTÓW ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU UCZENIE SIĘ LOGISTYKI PRZEZ DOŚWIADCZENIE PROGRAM ROZWOJU WSB W POZNANIU. Strona 1 I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy realizacji stażu w ramach

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 Pismo okólne Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 w sprawie zasad rekrutacji i kryteriów selekcji studentów na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+: Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, realizacji i wynagradzania staży. studenckich w przedsiębiorstwach

Regulamin przyznawania, realizacji i wynagradzania staży. studenckich w przedsiębiorstwach Regulamin przyznawania, realizacji i wynagradzania staży studenckich w przedsiębiorstwach w ramach projektu "Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok akademicki 2012/2013"

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. zawarta w dniu

UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. zawarta w dniu UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NR zawarta w dniu pomiędzy Starostą Powiatu Nowosolskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli, a podczas nieobecności

Bardziej szczegółowo

CHiP Chemia i Praca Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna

CHiP Chemia i Praca Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna Zasady REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W ZAGRANICZNYCH WIZYTACH STUDYJNYCH W RAMACH PROJEKTU CHiP Chemia i Praca Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYJĘCIE NA STAŻ ZAGRANICZNY nr..

UMOWA O PRZYJĘCIE NA STAŻ ZAGRANICZNY nr.. Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu UMOWA O PRZYJĘCIE NA STAŻ ZAGRANICZNY nr.. w ramach projektu zadanie nr 5 Wzmocnienie praktycznych aspektów kształcenia staże zagraniczne (Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji Dobre studia = lepsza przyszłość zdobądź wiedzę na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

Zasady rekrutacji Dobre studia = lepsza przyszłość zdobądź wiedzę na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej REGULAMIN STAŻY realizowanych w ramach Zadania 7 projektu pt. Dobre studia=lepsza przyszłość zdobądź wiedzę na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej (nr umowy o dofinansowanie UDA-POKL.04.01.02-00-018/12-00)

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w stażach zagranicznych

Regulamin uczestnictwa w stażach zagranicznych Regulamin uczestnictwa w stażach zagranicznych W niniejszym dokumencie przyjmuje się następujące oznaczenia i skróty: Rektor: PJWSTK, Uczelnia: Projekt oznacza Rektora Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻU

UMOWA NR. W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻU UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Student kompetentny stażysta wykwalifikowany pracownik Centrum Kształcenia i Obsługi Studentów Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego Biuro projektu:

Bardziej szczegółowo

Konkurs NCBiR Studiujesz? Praktykuj! w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym w Osi III PO WER

Konkurs NCBiR Studiujesz? Praktykuj! w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym w Osi III PO WER Załącznik do zarządzenia nr 20/2016 Rektora PO REGULAMIN ODBYWANIA SZEŚCIOMIESIĘCZNEGO STAŻU W PRZEDSIĘBIORSTWACH DLA STUDENTÓW INFORMATYKI WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... O ODBYWANIE STAŻU

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... O ODBYWANIE STAŻU UMOWA TRÓJSTRONNA NR... O ODBYWANIE STAŻU zawarta w ramach projektu systemowego Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne

Rozdział I Informacje ogólne R E G U L A M I N zasad i trybu przyznawania stypendiów doktorantom i młodym doktorom w ramach projektu Kwalifikacje dla rynku pracy - Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy Rozdział I Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin staży studenckich i absolwenckich w ramach Projektu Kadry dla Gospodarki

Regulamin staży studenckich i absolwenckich w ramach Projektu Kadry dla Gospodarki Regulamin staży studenckich i absolwenckich w ramach Projektu Kadry dla Gospodarki 1 Informacje ogólne o Projekcie Projekt Kadry dla Gospodarki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU STAŻ KLUCZEM DO BIZNESU dla PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN NABORU I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU STAŻ KLUCZEM DO BIZNESU dla PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN NABORU I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU STAŻ KLUCZEM DO BIZNESU dla PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady naboru i odbywania staży przez kandydatów w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ /dla Stażysty/ nr STAŻ-NAPODBUJ/POKL-194/.../ /2015

UMOWA O STAŻ /dla Stażysty/ nr STAŻ-NAPODBUJ/POKL-194/.../ /2015 Załącznik nr 2 UMOWA O STAŻ /dla Stażysty/ nr STAŻ-NAPODBUJ/POKL-194/.../ /2015 Zawarta w dniu.w, pomiędzy: Uniwersytetem Jagiellońskim z siedzibą w Krakowie przy ul, Gołębiej 24, 31-007 Kraków, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zadania 3: Organizacja kursu cyfrowej wizualizacji i obróbki danych biotechnologicznych dla dwóch

REGULAMIN zadania 3: Organizacja kursu cyfrowej wizualizacji i obróbki danych biotechnologicznych dla dwóch REGULAMIN zadania 3: Organizacja kursu cyfrowej wizualizacji i obróbki danych biotechnologicznych dla dwóch grup BO (2x10 osób) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 45 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 1 kwietnia 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA 3-MIESIĘCZNYCH STAŻY w ramach Projektu pt.: UStuŚ Uniwersyteckie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻY realizowanych w ramach projektu Pewniak na rynku pracy poszukiwane specjalności na studiach II stopnia na kierunku Informatyka

REGULAMIN STAŻY realizowanych w ramach projektu Pewniak na rynku pracy poszukiwane specjalności na studiach II stopnia na kierunku Informatyka REGULAMIN STAŻY realizowanych w ramach projektu Pewniak na rynku pracy poszukiwane specjalności na studiach II stopnia na kierunku Informatyka I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

4. Stażysta student/ka zakwalifikowany do odbycia Stażu w ramach Projektu. 2 Zasady ogólne

4. Stażysta student/ka zakwalifikowany do odbycia Stażu w ramach Projektu. 2 Zasady ogólne ZASADY ORGANIZACJI STAŻY STUDENCKICH w ramach projektu materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim 1 Definicje Na potrzeby niniejszego tekstu przyjmuje

Bardziej szczegółowo

Projekt REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INFORMATYKA. Rozdział I Postanowienia ogólne

Projekt REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INFORMATYKA. Rozdział I Postanowienia ogólne Projekt REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INFORMATYKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Programu Stypendialnego określa zasady, warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo