REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE"

Transkrypt

1 REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Rozdział 1 Cele, zasięg i preferencje 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Inicjatywy JEREMIE. Inicjatywa JEREMIE stanowi wspólne przedsięwzięcie Komisji Europejskiej i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego i ma na celu promowanie łatwiejszego dostępu do finansowania dla mikroprzedsiębiorców z zakresu Przedsiębiorczości Akademickiej. 2. ZARR S.A. udziela pożyczek określonych w ust. 1 zgodnie z niniejszym Regulaminem, z przepisami wewnętrznymi ZARR S.A., przepisami Kodeksu Cywilnego oraz przepisami krajowymi i Unii Europejskiej dotyczącymi Funduszy Strukturalnych oraz pomocy publicznej, jak również przepisami regulującymi Inicjatywę JEREMIE. 3. Użyte w Regulaminie poniższe zwroty oznaczają: 1) Mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z , str. 3); 2) Przedsiębiorczość Akademicka m.in. aktywność biznesowa środowisk akademickich, w tym: studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych lub uczestników Studiów Podyplomowych, w tym MBA rozpoczynających lub prowadzących własną działalność gospodarczą, np. typu spin off/spin out; 3) Student osoba kształcąca się na studiach: pierwszego lub drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich prowadzonych przez uczelnię posiadającą stosowne uprawnienia, kończące się uzyskaniem odpowiedniego tytułu zawodowego: licencjata, inżyniera, magistra lub tytułu równorzędnego; 4) Absolwent wyższej uczelni osoba, która ukończyła studia nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem zawarcia umowy pożyczki; 5) Doktorant uczestnik studiów trzeciego stopnia zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym lub osoba pisząca rozprawę doktorską; 6) Pracownik naukowy specjalista z określonej dziedziny nauki pracujący na stanowisku naukowym lub naukowo-dydaktycznym na uczelni lub w instytucie badawczym; 7) Spin-off nowopowstające mikroprzedsiębiorstwo w ramach instytucji macierzystej założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej w stopniu naukowym co najmniej magistra bądź przez studenta lub absolwenta w celu komercyjnego wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w zakresu wiedzy lub technologii; 8) Spin out - nowopowstające mikroprzedsiębiorstwo niezależnie od instytucji macierzystej założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej w stopniu naukowym co najmniej magistra bądź przez studenta lub absolwenta w celu komercyjnego wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w zakresu wiedzy lub technologii; 9) Prowadzenie działalności gospodarczej - zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły; 10) Pożyczkodawca, Fundusz Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (ZARR S.A.) 1

2 11) Pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis to pomoc państwa udzielana przedsiębiorcom, nieprzekraczająca pułapu 200 tys. EUR (100 tys. EUR dla przedsiębiorstw z sektora transportu drogowego) w okresie trzech kolejnych lat podatkowych, oraz której niewielkie rozmiary nie wpływają na handel pomiędzy państwami członkowskimi UE i/lub nie zakłócają konkurencji. Pomoc de minimis Pożyczkobiorcy jest równa różnicy pomiędzy zdyskontowaną (uwzględniającą zmianę wartości pieniądza w czasie) wartością odsetek od pożyczki w warunkach rynkowych, a zdyskontowaną wartością odsetek od pożyczki przy zastosowaniu oprocentowania preferencyjnego i jest wyrażana za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, przy zastosowaniu przepisu art. 2 ust. 4 lit. a rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/ ) Uruchomienie pożyczki data przelewu przez ZARR S.A. środków pieniężnych z tytułu udzielonej pożyczki na rzecz Pożyczkobiorcy. 13) Obsługa pożyczki spłata rat kapitałowych i odsetkowych. 3. Przy udzielaniu pożyczek przestrzegana jest przez ZARR S.A. zasada poufności w zakresie uzyskanych o klientach Funduszu informacji, w szczególności w zakresie przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Rozdział 2 Ogólne kryteria dopuszczalności ubiegania się o pożyczkę 1. O pożyczkę dla Przedsiębiorczości Akademickiej mogą ubiegać się Przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 1) Nie są przedsiębiorcami zagrożonymi w rozumieniu pkt komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C244 z 1 października 2004 r.). 2) Nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem. 3) Są mikroprzedsiębiorstwami zarejestrowanymi posiadającymi siedzibę lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego. 4) Są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. 5) Nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. 6) Nie podlegają wykluczeniu z otrzymania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie art.207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z póź. zmianami). 7) Prowadzą określoną przepisami prawa działalność gospodarczą i spełniają warunki jej wykonywania (wpis do właściwego rejestru, koncesje, zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej itp.). 8) Posiadają i udokumentują ściśle określony cel, zgodny z zapisami niniejszego Regulaminu, na który pożyczka zostanie wykorzystana. 9) Posiadają zdolność do spłaty i obsługi pożyczki. 2. Pożyczki mogą być udzielane wyłącznie na finansowanie działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, w tym w szczególności na: cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju mikroprzedsiębiorstwa, w tym także cele obrotowe zgodnie z zapisami punktu Noty wyjaśniającej COCOF w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie z art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1283/2006, tj. COCOF /05 z dnia 08 lutego 2012 r., z zastrzeżeniem pkt Pożyczka nie może być przeznaczona na: 1) pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, 2) refinansowanie zadłużenia, w tym na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów, 3) spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, 2

3 4) współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego, funduszy strukturalnych, programów, środków instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej. 4. Pożyczki są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka ich niespłacalności oraz po ustanowieniu przez przedsiębiorcę należytego zabezpieczenia spłaty pożyczki. 5. Zasady i wymogi dotyczące przedsięwzięcia, na które udzielana jest pożyczka: 1) Pożyczka może być udzielona na finansowanie planowanych przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu podpisania umowy pożyczki, co m.in. oznacza, że: a) Pożyczkobiorca nie może rozpocząć ponoszenia wydatków w ramach Przedsięwzięcia objętego pożyczką oraz zaciągnąć zobowiązań dotyczących realizacji Przedsięwzięcia wcześniej niż w dniu następującym po dniu podpisania umowy pożyczki; b) Przedsięwzięcie objęte pożyczką stanowić musi spójną całość gospodarczą i jego celem musi być osiągnięcie przez Pożyczkobiorcę wymiernych efektów gospodarczych. 2) Założenia finansowe przedsięwzięcia potwierdzają jego opłacalność, 3) Poniesione lub planowane nakłady w przypadku inwestycji muszą być określone odpowiednimi zestawieniami kosztów, 4) Wkład własny przedsiębiorcy ubiegającego się o pożyczkę nie jest wymagany. Rozdział 3 Warunki udzielania pożyczki 1. Wysokość jednostkowej pożyczki nie może być niższa niż zł i wyższa niż zł. 2. Maksymalna wartość łącznych jednostkowych pożyczek udzielonych jednemu Pożyczkobiorcy i podmiotom powiązanym w rozumieniu ustawy o rachunkowości nie może przekroczyć ,00 zł. 3. Jednostkowe pożyczki nie mogą być udzielane jednemu Przedsiębiorcy w odstępach czasu krótszych niż 4 miesiące. 4. Regulamin przewiduje dwa rodzaje oprocentowania: preferencyjne i rynkowe. 1) Preferencyjna stopa oprocentowania wynosi 0%. Oprocentowanie preferencyjne stosuje się do końca trwania Umowy pożyczki, jeżeli pożyczka została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i jeśli działalność gospodarcza została utrzymana przez cały okres trwania Umowy pożyczki. 2) Rynkowa stopa oprocentowania jest określana według stawki określonej w umowie pożyczki nie niżej niż według stopy referencyjnej określonej w sposób ustalony przez Komisję Europejską, w komunikacie Komisji opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzieleniu pożyczki i uwzględniającej marżę zależną od ratingu Przedsiębiorcy (minimalny poziom marży wynosi 1%) oraz poziomu zabezpieczeń spłaty pożyczki. Oprocentowanie pożyczki jest stałe w całym okresie trwania pożyczki i jest naliczane od dnia jej uruchomienia. 5. Za udzielenie pożyczki Pożyczkodawca nie pobiera opłat i prowizji. Inne opłaty i prowizje określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 6. Maksymalny okres spłaty pożyczki (łączny okres pożyczkowy) wynosi 72 miesiące. 7. Na wniosek Pożyczkobiorcy dopuszczalna jest karencja, tj. zawieszenie w spłacie kapitału. Maksymalny okres karencji wynosi łącznie 12 miesięcy. Karencja może być udzielona w całym okresie spłaty pożyczki. 8. Odsetki będą naliczane i płatne, zgodnie z podpisaną umową, bez wezwania, przy założeniu, że rok liczy 365 dni. Za dzień spłaty raty pożyczki/całości pożyczki uważa się dzień uznania rachunku ZARR S.A. 9. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, od przeterminowanej kwoty pożyczki, będą naliczane odsetki karne w wysokości 1,5 krotności odsetek ustawowych od należności złotowych. Maksymalna wysokość odsetek karnych w stosunku rocznym nie może przekroczyć czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP. 10. Zabezpieczenie pożyczki wynosi minimum 100% kwoty podstawowej pożyczki wraz z odsetkami. Zabezpieczeniem pożyczki może być jedna z niżej wymienionych form zabezpieczeń: 1) weksel własny in blanco opatrzony klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową, wystawiony przez Pożyczkobiorcę oraz w przypadku ustawowej wspólności majątkowej 3

4 małżeńskiej przez współmałżonka w przypadku gdy Pożyczkobiorca posiada inne źródło dochodów zapewniające spłatę pożyczki, 2) poręczenie cywilne przynajmniej jednej osoby fizycznej dla pożyczek do kwoty zł, 3) poręczenie cywilne co najmniej 2 osób fizycznych dla pożyczek powyżej zł, 4) zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z umowy polisy ubezpieczeniowej, 5) przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją praw z umowy polisy ubezpieczeniowej tych rzeczy. 11. Forma zabezpieczenia pożyczki ustalana jest przez ZARR S.A. po indywidualnych uzgodnieniach z Pożyczkobiorcą i zależy w szczególności od kwoty pożyczki, ryzyka przedsięwzięcia, stanu majątkowego i statusu prawnego Pożyczkobiorcy oraz skuteczności zabezpieczeń. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jak też w przypadku osoby fizycznej będącej poręczycielem, pozostającej w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, wymagana jest zgoda współmałżonka na zaciągnięcie pożyczki, jak też zgoda na udzielenie zabezpieczenia. 12. Niezależnie od ustanowienia prawnego zabezpieczenia pożyczki ZARR S.A. wymaga w każdym przypadku złożenia przez Pożyczkobiorcę oświadczenia w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. 13. Koszty ustanowienia, utrzymania i zwolnienia prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki ponosi Pożyczkobiorca. Rozdział 4 Tryb składania i rozpatrywania wniosków o pożyczkę 1. Wniosek o udzielenie pożyczki wraz z wymaganymi załącznikami stanowi podstawę do oceny i podjęcia decyzji o przyznaniu pożyczki. 2. W celu prawidłowego przygotowania wniosku o pożyczkę wnioskodawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 3. Wzór wniosku o pożyczkę stanowiący zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z wykazem niezbędnych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku oraz stosownych oświadczeń jest dostępny w siedzibie ZARR S.A. lub na stronie internetowej ZARR S.A. 4. Wszystkie koszty związane z udzieleniem pożyczki ponosi Wnioskodawca. 5. Wypełniony, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, kompletny wniosek o pożyczkę wnioskodawca składa do oceny w ZARR S.A. 6. Warunkiem przyjęcia wniosku do oceny przez Fundusz jest prawidłowo wypełniony formularz wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. 7. Wszystkie informacje podane we wniosku powinny być jasno sprecyzowane i udokumentowane. 8. Wnioskodawca składający wniosek o pożyczkę wyraża zgodę na kontrolę prowadzonej ewidencji księgowej oraz wszystkich innych dokumentów, pozostających w związku z prowadzoną działalnością. Dokumenty i informacje udostępniane będą na każde żądanie ZARR S.A. 9. Przyjęcie wniosku do dalszego postępowania potwierdzane jest na formularzu wniosku z chwilą dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących integralną część wniosku. 10. Wniosek podlega ocenie merytorycznej wraz z analizą ekonomiczną -finansową w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. 11. W przypadku, gdy informacje podane we wniosku lub w załącznikach nie pozwalają na kompleksową ocenę ekonomiczno-finansową, wnioskodawca powiadamiany jest o konieczności uzupełnienia wniosku w terminie nie dłuższym niż 14 dni. 12. W uzasadnionych przypadkach, w celu potwierdzenia zawartych we wniosku informacji, przeprowadzona jest przez ZARR S.A. wizyta u wnioskodawcy w terminie z nim uzgodnionym oraz przy obecności wnioskodawcy lub osoby przez wnioskodawcę upoważnionej. 13. Okres rozpatrywania wniosku ulega wydłużeniu o czas konieczny do: uzupełnienia wniosku lub załączonych dokumentów przez wnioskodawcę, uzyskania dodatkowych wyjaśnień ze strony wnioskodawcy, uzyskania od podmiotów trzecich (urzędów, sądów, innych instytucji) opinii, decyzji, itp. w przypadku gdy jest to wymagane lub niezbędne do oceny złożonego wniosku. 14. Wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną Funduszu, prezentowane są na posiedzeniu Rady Funduszu, gdzie podlegają indywidualnemu rozpatrzeniu. Rada Funduszu podejmuje uchwały odnośnie poszczególnych wniosków. Uchwała o odmowie przyznania pożyczki jest ostateczna i 4

5 kończy procedurę rozpatrzenia wniosku. O ostatecznej decyzji dotyczącej wnioskowanej pożyczki wnioskodawcy informowani są pisemnie. Odmowa udzielenia pożyczki nie wymaga uzasadnienia. Rozdział 5 Zasady udzielania pożyczki 1. Podpisanie umowy o pożyczkę następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o pożyczkę przez ZARR S.A. W szczególnych przypadkach podpisanie umowy może być uzależnione od spełnienia przez wnioskodawcę dodatkowych warunków określonych przez ZARR S.A. w decyzji o udzieleniu pożyczki. 2. Wzór umowy pożyczki stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 3. Umowa pożyczki określa między innymi: 1) datę i miejsce zawarcia umowy, 2) strony umowy, 3) cel na jaki pożyczka jest przeznaczona, 4) termin i sposób wykorzystania pożyczki, 5) kwotę oraz wysokość oprocentowania pożyczki, 6) ustalenia odnośnie wysokości prowizji i odsetek z tytułu pożyczki, zasad ich zmiany, naliczania i pobierania, 7) sposób zabezpieczenia kwoty pożyczki wraz z odsetkami, 8) zobowiązania pożyczkobiorcy związane z realizacją przedsięwzięcia, 9) okres, harmonogram i zasady spłaty pożyczki, 10) zakres uprawnień ZARR S.A. związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty pożyczki oraz kontrolą prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczki, 11) warunki dokonywania zmian i rozwiązywania umowy. 4. Podpisanie umowy pożyczki przez Pożyczkobiorcę następuje w terminie do 30 dni od daty podjęcia pozytywnej decyzji o przyznaniu pożyczki i poinformowaniu o tym Pożyczkobiorcy, chyba że strony postanowią co innego. Bezskuteczny upływ terminu do podpisania umowy skutkuje wygaśnięciem decyzji o przyznaniu pożyczki, skutkiem czego Pożyczkobiorca nie może żądać zawarcia z nim umowy pożyczki, a ZARR SA. jest zwolniony z obowiązku zawarcia umowy pożyczki. 5. Niezależnie od zobowiązań określonych w umowie, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dostarczyć na każde wezwanie ZARR S.A. wszelkich informacji niezbędnych do monitorowania stanu realizacji przedsięwzięcia. 6. ZARR S.A. może odstąpić od umowy i odmówić postawienia do dyspozycji Pożyczkobiorcy środków pieniężnych, jeżeli przed pierwszym uruchomieniem pożyczki między innymi: 1) Pożyczkobiorca zmarł, 2) wszczęto postępowanie naprawcze, upadłościowe, likwidacyjne Pożyczkobiorcy lub ogłoszono upadłość Pożyczkobiorcy, 3) Pożyczkobiorca zawiesił lub zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, 4) sytuacja ekonomiczno-finansowa Pożyczkobiorcy, w ocenie ZARR S.A., uległa znacznemu pogorszeniu, 5) stwierdzono, że dokumenty, informacje i oświadczenia, na podstawie których zawarto niniejszą umowę zawierają nierzetelne lub nieprawdziwe dane, 6) powstały inne okoliczności nieznane wcześniej ZARR S.A., które stanowią zagrożenie terminowej spłaty pożyczki. 7. Z dniem ogłoszenia upadłości Pożyczkobiorcy obejmującej likwidację majątku, umowa pożyczki wygasa, jeżeli przed tym terminem ZARR S.A. nie przekazał środków pieniężnych do dyspozycji upadłego. 8. W razie oddania do dyspozycji upadłego Pożyczkobiorcy przed dniem ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku części środków pieniężnych, umowa wygasa w części niewykonanej. 9. W sytuacjach odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 6 lub nie wywiązania się Pożyczkobiorcy ze zobowiązań określonych w umowie, Pożyczkobiorca nie może ubiegać się ponownie o pożyczkę ze środków Funduszu, niezależnie od sankcji wynikających z umowy pożyczki. 5

6 10. Przekazanie środków pożyczki może nastąpić jednorazowo lub w transzach, w wysokości i terminach uzgodnionych z Pożyczkobiorcą. 11. Uruchomienie pożyczki nastąpi po: 1) ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki określonego w umowie pożyczki, 2) złożeniu przez Pożyczkobiorcę oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c., 3) spełnieniu innych warunków określonych w umowie pożyczki. 12. W przypadku zadeklarowania przez Pożyczkobiorcę wkładu własnego w finansowanie przedsięwzięcia, może być on wniesiony: 1) przed wypłatą pożyczki (transzy pożyczki), 2) w trakcie realizacji pożyczki. 13. Przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczenia wykorzystanych środków pożyczki oraz zadeklarowanego wkładu własnego w terminie/terminach określonych w umowie Pożyczki. Nadpłata lub niedopłata, której wysokość nie przekracza wartości trzykrotnego kosztu wysłania listu poleconego nie będzie rozliczana. Pożyczkobiorca ma obowiązek udokumentować wydatki ponoszone zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo finansowym, który jest załącznikiem do Umowy pożyczki (w przypadku korzystania z pomocy de minimis pod rygorem odstąpienia od stosowania preferencyjnego oprocentowania). 14. Uruchomienie pożyczki następuje na pisemny wniosek Pożyczkobiorcy, wyłącznie w formie bezgotówkowej, w całości lub w częściach (w transzach) określonych we wniosku, poprzez przelanie środków na rachunek bankowy wskazany przez Pożyczkobiorcę. Rozdział 6 Monitoring realizacji zobowiązań umownych 1. Monitoring w zakresie prawidłowości wykorzystania pożyczki i sposobu realizacji przedsięwzięcia oraz wywiązania się ze wszystkich zobowiązań umownych Pożyczkobiorcy prowadzą upoważnieni przedstawiciele ZARR S.A. 2. Monitoring odbywa się w szczególności: na podstawie dokonywanych przez Pożyczkobiorcę spłat pożyczki, poprzez wizytację miejsca realizacji przedsięwzięcia zarówno w czasie jego realizacji, jak również w okresie spłaty pożyczki, poprzez kontrolę ewidencji księgowej potwierdzającej wydatki i źródła ich finansowania i innych dokumentów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa przez Pożyczkobiorcę. 3. Pożyczkobiorca zobowiązany jest w szczególności do: 1) wykorzystania pożyczki zgodnie z celem, na który została ona udzielona, 2) składania w ZARR S.A. sprawozdań finansowych w zakresie i terminach ustalonych w umowie pożyczki, 3) umożliwienia ZARR S.A. badania ksiąg i innych dokumentów oraz kontroli działalności Pożyczkobiorcy, 4) powiadamiania ZARR S.A. o zaciągniętych zobowiązaniach o charakterze kredytowym i udzielonych pożyczkach mających wpływ na jego sytuację finansową, 5) niezwłocznego zawiadamiania Funduszu o dokonanych zmianach organizacyjnoprawnych w zakresie prowadzonej działalności, 6) nie wydzierżawiania, nie wynajmowania ani też nie przenoszenia całości lub części praw własności dóbr nabytych lub uzyskanych w inny sposób na potrzeby realizacji inwestycji, na którą została udzielona pożyczka, a także nie ustanawiania na tych prawach żadnych obciążeń bez pisemnej zgody ZARR S.A. Nie wywiązanie się Pożyczkobiorcy z wyżej wymienionych zobowiązań upoważnia ZARR S.A. do wypowiedzenia umowy pożyczki. 4. Jeżeli ZARR S.A. stwierdzi naruszenie przez Pożyczkobiorcę zasad Regulaminu lub zobowiązań wynikających z umowy pożyczki wówczas: 1) wzywa Pożyczkobiorcę do usunięcia nieprawidłowości w określonym terminie lub, 2) wstrzymuje wypłatę kolejnej transzy pożyczki w przypadku wypłaty pożyczki w transzach. 5. Jeżeli ZARR S.A. uzna nieprawidłowości określone w ust. 4 za istotne, może wypowiedzieć umowę pożyczki, nakazując Pożyczkobiorcy zwrot kwoty pożyczki wypłaconej do tej pory wraz z odsetkami umownymi i karnymi. Odsetki karne będą naliczane od dnia następnego po upływie 6

7 terminu wypowiedzenia umowy, w wysokości określonej w Rozdziale 3 ust. 9 niniejszego Regulaminu. 6. Nieprawidłowości uzasadniające wypowiedzenie umowy pożyczki mogą dotyczyć między innymi: 1) stwierdzenia wykorzystania pożyczki niezgodnie z przeznaczeniem, 2) odmowie lub utrudnianiu dostarczenia informacji potrzebnych do przeprowadzenia kontroli sposobu realizacji przedsięwzięcia, a w szczególności sprawdzenia dokumentów związanych z umową pożyczki, 3) stwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, 4) opóźnienia realizacji przedsięwzięcia o więcej niż 60 dni w stosunku do ustalonego harmonogramu, zawartego w umowie pożyczki, 5) zaprzestania obsługi pożyczki, w tym opóźnienia w spłacie kapitału pożyczki i/lub odsetek, 6) utraty przez Pożyczkobiorcę zdolności do obsługi lub spłaty pożyczki, 7) znacznego obniżenia się realnej wartości zabezpieczenia i braku możliwości ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia pożyczki, 8) sprzedaży lub obciążenia, bez zgody ZARR SA, majątku będącego zabezpieczeniem spłaty pożyczki lub też rzeczy czy praw nabytych w ramach inwestycji na rzecz której udzielona została pożyczka, 9) ujawnienia, że informacje podane we wniosku o pożyczkę okazały się niezgodne z prawdą lub niepełne, 10) wszczęcia wobec pożyczkobiorcy postępowania naprawczego, zagrożenia upadłością, ogłoszenia upadłości, otwarcia postępowania likwidacyjnego jak również zawieszenia lub zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Pożyczkobiorcę. 11) pogorszenia się od dnia zawarcia umowy sytuacji ekonomiczno-finansowej i majątkowej Pożyczkobiorcy w sposób zagrażający terminowej spłacie pożyczki i odsetek, 12) wszczęcia egzekucji wobec Pożyczkobiorcy przez innych wierzycieli. 7. ZARR S.A. może także wypowiedzieć umowę pożyczki w innych przypadkach określonych niniejszym Regulaminie, lub postanowieniami umowy pożyczki. 8. W sytuacjach innych, niż opisane w ust. 6 pkt. 10, 11 i 12 powyżej a zagrażających zdolności Pożyczkobiorcy do terminowej spłaty pożyczki ZARR SA może: 1) wypowiedzieć umowę w całości lub w części, 2) zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty pożyczki, 3) wstrzymać uruchomienie niewykorzystanej jeszcze części pożyczki. 9. W przypadku, gdy w wyniku udokumentowania przez Pożyczkobiorcę zgodności wykorzystania środków pożyczki z celem określonym w umowie pożyczki, rozliczenie wykorzystania pożyczki wykaże, iż została ona wypłacona w nadmiernej wysokości w stosunku do sumy faktycznie poniesionych wydatków i wysokości deklarowanego wkładu własnego określonego umową pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu tej części pożyczki w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania ZARR SA. Po bezskutecznym upływie 7 dniowego terminu niezwrócona część pożyczki staje się zadłużeniem przeterminowanym. Bezskuteczny upływ 7 dniowego terminu upoważnia ZARR S.A. do wypowiedzenia umowy pożyczki. 10. ZARR S.A. po upływie terminu wypowiedzenia umowy i braku spłaty pożyczki i/lub odsetek od pożyczki oraz innych należnych od Pożyczkobiorcy opłat, podejmuje działania windykacyjne zmierzające do egzekucji należnych mu wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki m.in. poprzez realizację prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki. 11. Jeżeli Pożyczkobiorca zgłosi się i podejmie z ZARR S.A. współpracę w celu rozwiązania problemów związanych z terminową spłatą pożyczki, Pożyczkodawca na podstawie wniosku Pożyczkobiorcy może podjąć decyzję o: 1) zmianie terminów płatności rat kapitałowych i odsetek lub, 2) restrukturyzacji pożyczki. 12. Okres wypowiedzenia umowy pożyczki wynosi 14 dni, a w razie zagrożenia upadłością Pożyczkobiorcy siedem dni. Po wypowiedzeniu umowy pożyczki Pożyczkobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu wykorzystanej pożyczki wraz z odsetkami, prowizjami, 7

8 opłatami należnymi Pożyczkobiorcy za okres korzystania z pożyczki, nie później niż w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia. 13. W okresie wypowiedzenia Pożyczkobiorca nie może żądać wypłacenia niewykorzystanej części kwoty pożyczki. Pożyczka niespłacona w wyżej wymienionym terminie staje się zadłużeniem przeterminowanym, natychmiast wymagalnym, od którego ZARR S.A. nalicza odsetki karne w wysokości wskazanej w rozdziale 3 ust. 9 niniejszego Regulaminu. 14. Środki wpływające na spłatę należności z tytułu udzielonej pożyczki, w tym z tytułu nieterminowej spłaty, a także środki uzyskane w wyniku działań egzekucyjnych są zaliczane na poczet spłaty zadłużenia pożyczkobiorcy wobec ZARR S.A. w następującej kolejności 1) koszty postępowania sądowego, koszty postępowania egzekucyjnego, koszty korespondencji do dłużnika, koszty windykacji, 2) odsetki naliczane do kwot objętych tytułem egzekucyjnym, 3) odsetki od zadłużenia przeterminowanego, 4) pozostałe niespłacone odsetki, 5) niespłacony (wymagalny) kapitał pożyczki, 6) inne opłaty oraz inne koszty należne ZARR SA.. Na merytorycznie uzasadniony wniosek Pożyczkobiorcy lub z własnej inicjatywy ZARR S.A. może zmienić kolejność zaspakajania należności. 15. Poza innymi sytuacjami określonymi w niniejszym Regulaminie umowa pożyczki wygasa z dniem całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki lub w przypadku nie wykorzystania pożyczki w terminie określonym w umowie pożyczki. Rozdział 7 Spłata pożyczki 1. Pożyczkobiorca dokonuje spłaty pożyczki w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych przez wpłatę na rachunek ZARR S.A. wskazany w umowie pożyczki. 2. Jako datę spłaty pożyczki przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy ZARR S.A. 3. Spłata kwoty pożyczki lub raty pożyczki i odsetek umownych powinna nastąpić w dniu określonym w umowie. Jeżeli termin spłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę, uważa się go za zachowany, jeżeli wpłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po dniu spłaty określonym w umowie pożyczki. 4. Powstałe w okresie spłaty ewentualne nadpłaty zalicza się bez odrębnej dyspozycji Pożyczkobiorcy na spłatę kapitału pożyczki; zaliczenie następuje w dniu wymagalności kolejnej raty pożyczki lub w dniu wymagalności całej kwoty pożyczki w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 5. Spłata całości lub części pożyczki może być dokonana przed terminem płatności. O zamiarze dokonania wcześniejszej spłaty pożyczki w całości lub części Pożyczkobiorca zobowiązany jest powiadomić ZARR S.A. pisemnie na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem spłaty pożyczki lub części pożyczki podając wysokość spłacanej kwoty. W przypadku dokonania przez Pożyczkobiorcę przedterminowej spłaty części/całości pożyczki bez zawiadomienia ZARR S.A. o takim zamiarze, zgodnie określonymi wyżej ustaleniami Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wpłaty na rzecz ZARR S.A. jednorazowej prowizji od spłaty pożyczki przed terminem w wysokości zgodnej z obowiązującą na dzień powstania powyższych okoliczności Taryfą prowizji i opłat stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 6. Dokonana przed terminem spłata części pożyczki powoduje skrócenie okresu korzystania z pożyczki z zachowaniem dotychczasowej wysokości rat kapitałowych; wówczas ostatnia rata jest ratą wyrównującą. Skrócenie okresu korzystania z pożyczki w wyniku jej częściowej przedterminowej spłaty nie wymaga zawarcia aneksu do umowy pożyczki, z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w ust Na wniosek Pożyczkobiorcy zgłoszony w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 5, przedterminowa spłata części pożyczki może powodować zmniejszenie wysokości pozostałych do spłaty rat kapitałowych z zachowaniem dotychczasowego okresu korzystania z pożyczki. W tym przypadku zmniejszenie wysokości rat kapitałowych wymaga do swej ważności zawarcia aneksu do umowy pożyczki. Aneks taki powinien zostać zawarty w terminie dwutygodniowym od dokonanej przedterminowej spłaty części pożyczki. 8. Pożyczkobiorca może w wyjątkowych przypadkach złożyć umotywowany wniosek o zmianę 8

9 terminu spłaty pożyczki lub rat pożyczki, z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w Rozdziele 3 ust. 6 niniejszego Regulaminu. Wniosek taki powinien być złożony nie później niż w terminie 14 dni przed terminem spłaty kolejnej raty pożyczki. ZARR S.A. może uzależnić przesunięcie terminu spłaty pożyczki lub części pożyczki od ustanowienia między innymi dodatkowego zabezpieczenia pożyczki oraz ustalenia nowych warunków umowy pożyczki. Rozdział 8 Przepisy końcowe 1. W przypadku wprowadzenia uregulowań prawnych lub finansowych oraz nowych obowiązujących interpretacji dotyczących opodatkowania podatkiem VAT odsetek od pożyczek, ZARR S.A., zastrzega sobie prawo do obciążenia Pożyczkobiorcy kwotą należnego podatku VAT, a Pożyczkobiorca zobowiązuje się go uiścić w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury. 2. Spory spowodowane działaniami Pożyczkobiorcy wbrew niniejszemu Regulaminowi i umowie pożyczki poddaje się pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby ZARR S.A. 3. Pożyczkobiorca będący osobą fizyczną wyraża pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Pożyczkodawcę lub inną wskazaną przez ZARR S.A. osobę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz wyraża zgodę na udostępnianie danych osobowych, w tym danych objętych tajemnicą bankową, BGK, Instytucji Zarządzającej oraz organom administracji publicznej, w szczególności Ministerstwu Rozwoju Regionalnego, w celu ich dalszego przetwarzania w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu pod nazwą: Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim, a także w zakresie wszelkich badań nad Projektem, w tym różnego rodzaju ewaluacji oraz sprawozdawczości. 4. Zmiana Regulaminu następuje w drodze uchwały Zarządu ZARR S.A. 5. Wzory stanowiące załączniki do Regulaminu mogą ulegać modyfikacjom w sposób nie naruszający zapisów Regulaminu. 6. Pożyczkobiorca zobowiązany jest powiadomić ZARR S.A. o każdej zmianie siedziby, adresu, miejsca zamieszkania oraz innych danych dotyczących Pożyczkobiorcy. Niezawiadomienie ZARR S.A. o zmianach, o których mowa w zdaniu poprzednim, powoduje, iż wszelkie przesyłki kierowane przez ZARR S.A. do Pożyczkobiorcy na ostatni znany jego adres uważa się za skutecznie doręczone w dacie pierwszego awizowania w przypadku, gdy zostaną zwrócone do ZARR S.A. w szczególności z powodu odmowy przyjęcia przesyłki, niepodjęcia w terminie lub zmiany adresu Pożyczkobiorcy. 9

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. I. Postanowienia ogólne Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV)

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV) REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanego ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez:

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy:., zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO JEREMIE DZIAŁAJĄCEGO PRZY FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Koszalinie Stan na 01 stycznia 2013 r. Rozdział I WSTĘP 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin Funduszu Pożyczkowego Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości Regulamin Funduszu Pożyczkowego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2. Wsparcie oraz Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania pożyczek - wzór umowy U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy udzielania pożyczek ze środków pozyskanych od Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 11.03.2014r Strona 1 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODLASKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PODLASKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PODLASKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw przez Podlaski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Brańsku

Bardziej szczegółowo

UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR...

UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR... UMOWA PREFERENCYJNEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR. zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI NR. zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy: Załącznik nr 7 do Regulaminu uczestnictwa i udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Fundusz Mikropożyczkowy KLON zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI NR Polską Fundacją Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR [ ] ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI NR [ ] ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI NR [ ] W dniu [ ] w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-682, ul. Hoża 86 lok. 209, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR. Zawarta w dniu. roku w Mielcu pomiędzy : Agencją Rozwoju Regionalnego MARR Spółka Akcyjna z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Chopina 18 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo