REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE"

Transkrypt

1 REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Rozdział 1 Cele, zasięg i preferencje 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Inicjatywy JEREMIE. Inicjatywa JEREMIE stanowi wspólne przedsięwzięcie Komisji Europejskiej i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego i ma na celu promowanie łatwiejszego dostępu do finansowania dla mikroprzedsiębiorców z zakresu Przedsiębiorczości Akademickiej. 2. ZARR S.A. udziela pożyczek określonych w ust. 1 zgodnie z niniejszym Regulaminem, z przepisami wewnętrznymi ZARR S.A., przepisami Kodeksu Cywilnego oraz przepisami krajowymi i Unii Europejskiej dotyczącymi Funduszy Strukturalnych oraz pomocy publicznej, jak również przepisami regulującymi Inicjatywę JEREMIE. 3. Użyte w Regulaminie poniższe zwroty oznaczają: 1) Mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z , str. 3); 2) Przedsiębiorczość Akademicka m.in. aktywność biznesowa środowisk akademickich, w tym: studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych lub uczestników Studiów Podyplomowych, w tym MBA rozpoczynających lub prowadzących własną działalność gospodarczą, np. typu spin off/spin out; 3) Student osoba kształcąca się na studiach: pierwszego lub drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich prowadzonych przez uczelnię posiadającą stosowne uprawnienia, kończące się uzyskaniem odpowiedniego tytułu zawodowego: licencjata, inżyniera, magistra lub tytułu równorzędnego; 4) Absolwent wyższej uczelni osoba, która ukończyła studia nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem zawarcia umowy pożyczki; 5) Doktorant uczestnik studiów trzeciego stopnia zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym lub osoba pisząca rozprawę doktorską; 6) Pracownik naukowy specjalista z określonej dziedziny nauki pracujący na stanowisku naukowym lub naukowo-dydaktycznym na uczelni lub w instytucie badawczym; 7) Spin-off nowopowstające mikroprzedsiębiorstwo w ramach instytucji macierzystej założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej w stopniu naukowym co najmniej magistra bądź przez studenta lub absolwenta w celu komercyjnego wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w zakresu wiedzy lub technologii; 8) Spin out - nowopowstające mikroprzedsiębiorstwo niezależnie od instytucji macierzystej założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej w stopniu naukowym co najmniej magistra bądź przez studenta lub absolwenta w celu komercyjnego wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w zakresu wiedzy lub technologii; 9) Prowadzenie działalności gospodarczej - zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły; 10) Pożyczkodawca, Fundusz Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (ZARR S.A.) 1

2 11) Pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis to pomoc państwa udzielana przedsiębiorcom, nieprzekraczająca pułapu 200 tys. EUR (100 tys. EUR dla przedsiębiorstw z sektora transportu drogowego) w okresie trzech kolejnych lat podatkowych, oraz której niewielkie rozmiary nie wpływają na handel pomiędzy państwami członkowskimi UE i/lub nie zakłócają konkurencji. Pomoc de minimis Pożyczkobiorcy jest równa różnicy pomiędzy zdyskontowaną (uwzględniającą zmianę wartości pieniądza w czasie) wartością odsetek od pożyczki w warunkach rynkowych, a zdyskontowaną wartością odsetek od pożyczki przy zastosowaniu oprocentowania preferencyjnego i jest wyrażana za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, przy zastosowaniu przepisu art. 2 ust. 4 lit. a rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/ ) Uruchomienie pożyczki data przelewu przez ZARR S.A. środków pieniężnych z tytułu udzielonej pożyczki na rzecz Pożyczkobiorcy. 13) Obsługa pożyczki spłata rat kapitałowych i odsetkowych. 3. Przy udzielaniu pożyczek przestrzegana jest przez ZARR S.A. zasada poufności w zakresie uzyskanych o klientach Funduszu informacji, w szczególności w zakresie przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Rozdział 2 Ogólne kryteria dopuszczalności ubiegania się o pożyczkę 1. O pożyczkę dla Przedsiębiorczości Akademickiej mogą ubiegać się Przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 1) Nie są przedsiębiorcami zagrożonymi w rozumieniu pkt komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C244 z 1 października 2004 r.). 2) Nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem. 3) Są mikroprzedsiębiorstwami zarejestrowanymi posiadającymi siedzibę lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego. 4) Są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. 5) Nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. 6) Nie podlegają wykluczeniu z otrzymania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie art.207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z póź. zmianami). 7) Prowadzą określoną przepisami prawa działalność gospodarczą i spełniają warunki jej wykonywania (wpis do właściwego rejestru, koncesje, zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej itp.). 8) Posiadają i udokumentują ściśle określony cel, zgodny z zapisami niniejszego Regulaminu, na który pożyczka zostanie wykorzystana. 9) Posiadają zdolność do spłaty i obsługi pożyczki. 2. Pożyczki mogą być udzielane wyłącznie na finansowanie działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, w tym w szczególności na: cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju mikroprzedsiębiorstwa, w tym także cele obrotowe zgodnie z zapisami punktu Noty wyjaśniającej COCOF w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie z art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1283/2006, tj. COCOF /05 z dnia 08 lutego 2012 r., z zastrzeżeniem pkt Pożyczka nie może być przeznaczona na: 1) pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, 2) refinansowanie zadłużenia, w tym na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów, 3) spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, 2

3 4) współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego, funduszy strukturalnych, programów, środków instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej. 4. Pożyczki są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka ich niespłacalności oraz po ustanowieniu przez przedsiębiorcę należytego zabezpieczenia spłaty pożyczki. 5. Zasady i wymogi dotyczące przedsięwzięcia, na które udzielana jest pożyczka: 1) Pożyczka może być udzielona na finansowanie planowanych przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu podpisania umowy pożyczki, co m.in. oznacza, że: a) Pożyczkobiorca nie może rozpocząć ponoszenia wydatków w ramach Przedsięwzięcia objętego pożyczką oraz zaciągnąć zobowiązań dotyczących realizacji Przedsięwzięcia wcześniej niż w dniu następującym po dniu podpisania umowy pożyczki; b) Przedsięwzięcie objęte pożyczką stanowić musi spójną całość gospodarczą i jego celem musi być osiągnięcie przez Pożyczkobiorcę wymiernych efektów gospodarczych. 2) Założenia finansowe przedsięwzięcia potwierdzają jego opłacalność, 3) Poniesione lub planowane nakłady w przypadku inwestycji muszą być określone odpowiednimi zestawieniami kosztów, 4) Wkład własny przedsiębiorcy ubiegającego się o pożyczkę nie jest wymagany. Rozdział 3 Warunki udzielania pożyczki 1. Wysokość jednostkowej pożyczki nie może być niższa niż zł i wyższa niż zł. 2. Maksymalna wartość łącznych jednostkowych pożyczek udzielonych jednemu Pożyczkobiorcy i podmiotom powiązanym w rozumieniu ustawy o rachunkowości nie może przekroczyć ,00 zł. 3. Jednostkowe pożyczki nie mogą być udzielane jednemu Przedsiębiorcy w odstępach czasu krótszych niż 4 miesiące. 4. Regulamin przewiduje dwa rodzaje oprocentowania: preferencyjne i rynkowe. 1) Preferencyjna stopa oprocentowania wynosi 0%. Oprocentowanie preferencyjne stosuje się do końca trwania Umowy pożyczki, jeżeli pożyczka została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i jeśli działalność gospodarcza została utrzymana przez cały okres trwania Umowy pożyczki. 2) Rynkowa stopa oprocentowania jest określana według stawki określonej w umowie pożyczki nie niżej niż według stopy referencyjnej określonej w sposób ustalony przez Komisję Europejską, w komunikacie Komisji opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzieleniu pożyczki i uwzględniającej marżę zależną od ratingu Przedsiębiorcy (minimalny poziom marży wynosi 1%) oraz poziomu zabezpieczeń spłaty pożyczki. Oprocentowanie pożyczki jest stałe w całym okresie trwania pożyczki i jest naliczane od dnia jej uruchomienia. 5. Za udzielenie pożyczki Pożyczkodawca nie pobiera opłat i prowizji. Inne opłaty i prowizje określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 6. Maksymalny okres spłaty pożyczki (łączny okres pożyczkowy) wynosi 72 miesiące. 7. Na wniosek Pożyczkobiorcy dopuszczalna jest karencja, tj. zawieszenie w spłacie kapitału. Maksymalny okres karencji wynosi łącznie 12 miesięcy. Karencja może być udzielona w całym okresie spłaty pożyczki. 8. Odsetki będą naliczane i płatne, zgodnie z podpisaną umową, bez wezwania, przy założeniu, że rok liczy 365 dni. Za dzień spłaty raty pożyczki/całości pożyczki uważa się dzień uznania rachunku ZARR S.A. 9. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, od przeterminowanej kwoty pożyczki, będą naliczane odsetki karne w wysokości 1,5 krotności odsetek ustawowych od należności złotowych. Maksymalna wysokość odsetek karnych w stosunku rocznym nie może przekroczyć czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP. 10. Zabezpieczenie pożyczki wynosi minimum 100% kwoty podstawowej pożyczki wraz z odsetkami. Zabezpieczeniem pożyczki może być jedna z niżej wymienionych form zabezpieczeń: 1) weksel własny in blanco opatrzony klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową, wystawiony przez Pożyczkobiorcę oraz w przypadku ustawowej wspólności majątkowej 3

4 małżeńskiej przez współmałżonka w przypadku gdy Pożyczkobiorca posiada inne źródło dochodów zapewniające spłatę pożyczki, 2) poręczenie cywilne przynajmniej jednej osoby fizycznej dla pożyczek do kwoty zł, 3) poręczenie cywilne co najmniej 2 osób fizycznych dla pożyczek powyżej zł, 4) zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z umowy polisy ubezpieczeniowej, 5) przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją praw z umowy polisy ubezpieczeniowej tych rzeczy. 11. Forma zabezpieczenia pożyczki ustalana jest przez ZARR S.A. po indywidualnych uzgodnieniach z Pożyczkobiorcą i zależy w szczególności od kwoty pożyczki, ryzyka przedsięwzięcia, stanu majątkowego i statusu prawnego Pożyczkobiorcy oraz skuteczności zabezpieczeń. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, jak też w przypadku osoby fizycznej będącej poręczycielem, pozostającej w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, wymagana jest zgoda współmałżonka na zaciągnięcie pożyczki, jak też zgoda na udzielenie zabezpieczenia. 12. Niezależnie od ustanowienia prawnego zabezpieczenia pożyczki ZARR S.A. wymaga w każdym przypadku złożenia przez Pożyczkobiorcę oświadczenia w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. 13. Koszty ustanowienia, utrzymania i zwolnienia prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki ponosi Pożyczkobiorca. Rozdział 4 Tryb składania i rozpatrywania wniosków o pożyczkę 1. Wniosek o udzielenie pożyczki wraz z wymaganymi załącznikami stanowi podstawę do oceny i podjęcia decyzji o przyznaniu pożyczki. 2. W celu prawidłowego przygotowania wniosku o pożyczkę wnioskodawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 3. Wzór wniosku o pożyczkę stanowiący zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z wykazem niezbędnych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku oraz stosownych oświadczeń jest dostępny w siedzibie ZARR S.A. lub na stronie internetowej ZARR S.A. 4. Wszystkie koszty związane z udzieleniem pożyczki ponosi Wnioskodawca. 5. Wypełniony, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, kompletny wniosek o pożyczkę wnioskodawca składa do oceny w ZARR S.A. 6. Warunkiem przyjęcia wniosku do oceny przez Fundusz jest prawidłowo wypełniony formularz wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. 7. Wszystkie informacje podane we wniosku powinny być jasno sprecyzowane i udokumentowane. 8. Wnioskodawca składający wniosek o pożyczkę wyraża zgodę na kontrolę prowadzonej ewidencji księgowej oraz wszystkich innych dokumentów, pozostających w związku z prowadzoną działalnością. Dokumenty i informacje udostępniane będą na każde żądanie ZARR S.A. 9. Przyjęcie wniosku do dalszego postępowania potwierdzane jest na formularzu wniosku z chwilą dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących integralną część wniosku. 10. Wniosek podlega ocenie merytorycznej wraz z analizą ekonomiczną -finansową w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. 11. W przypadku, gdy informacje podane we wniosku lub w załącznikach nie pozwalają na kompleksową ocenę ekonomiczno-finansową, wnioskodawca powiadamiany jest o konieczności uzupełnienia wniosku w terminie nie dłuższym niż 14 dni. 12. W uzasadnionych przypadkach, w celu potwierdzenia zawartych we wniosku informacji, przeprowadzona jest przez ZARR S.A. wizyta u wnioskodawcy w terminie z nim uzgodnionym oraz przy obecności wnioskodawcy lub osoby przez wnioskodawcę upoważnionej. 13. Okres rozpatrywania wniosku ulega wydłużeniu o czas konieczny do: uzupełnienia wniosku lub załączonych dokumentów przez wnioskodawcę, uzyskania dodatkowych wyjaśnień ze strony wnioskodawcy, uzyskania od podmiotów trzecich (urzędów, sądów, innych instytucji) opinii, decyzji, itp. w przypadku gdy jest to wymagane lub niezbędne do oceny złożonego wniosku. 14. Wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną Funduszu, prezentowane są na posiedzeniu Rady Funduszu, gdzie podlegają indywidualnemu rozpatrzeniu. Rada Funduszu podejmuje uchwały odnośnie poszczególnych wniosków. Uchwała o odmowie przyznania pożyczki jest ostateczna i 4

5 kończy procedurę rozpatrzenia wniosku. O ostatecznej decyzji dotyczącej wnioskowanej pożyczki wnioskodawcy informowani są pisemnie. Odmowa udzielenia pożyczki nie wymaga uzasadnienia. Rozdział 5 Zasady udzielania pożyczki 1. Podpisanie umowy o pożyczkę następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o pożyczkę przez ZARR S.A. W szczególnych przypadkach podpisanie umowy może być uzależnione od spełnienia przez wnioskodawcę dodatkowych warunków określonych przez ZARR S.A. w decyzji o udzieleniu pożyczki. 2. Wzór umowy pożyczki stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 3. Umowa pożyczki określa między innymi: 1) datę i miejsce zawarcia umowy, 2) strony umowy, 3) cel na jaki pożyczka jest przeznaczona, 4) termin i sposób wykorzystania pożyczki, 5) kwotę oraz wysokość oprocentowania pożyczki, 6) ustalenia odnośnie wysokości prowizji i odsetek z tytułu pożyczki, zasad ich zmiany, naliczania i pobierania, 7) sposób zabezpieczenia kwoty pożyczki wraz z odsetkami, 8) zobowiązania pożyczkobiorcy związane z realizacją przedsięwzięcia, 9) okres, harmonogram i zasady spłaty pożyczki, 10) zakres uprawnień ZARR S.A. związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty pożyczki oraz kontrolą prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczki, 11) warunki dokonywania zmian i rozwiązywania umowy. 4. Podpisanie umowy pożyczki przez Pożyczkobiorcę następuje w terminie do 30 dni od daty podjęcia pozytywnej decyzji o przyznaniu pożyczki i poinformowaniu o tym Pożyczkobiorcy, chyba że strony postanowią co innego. Bezskuteczny upływ terminu do podpisania umowy skutkuje wygaśnięciem decyzji o przyznaniu pożyczki, skutkiem czego Pożyczkobiorca nie może żądać zawarcia z nim umowy pożyczki, a ZARR SA. jest zwolniony z obowiązku zawarcia umowy pożyczki. 5. Niezależnie od zobowiązań określonych w umowie, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dostarczyć na każde wezwanie ZARR S.A. wszelkich informacji niezbędnych do monitorowania stanu realizacji przedsięwzięcia. 6. ZARR S.A. może odstąpić od umowy i odmówić postawienia do dyspozycji Pożyczkobiorcy środków pieniężnych, jeżeli przed pierwszym uruchomieniem pożyczki między innymi: 1) Pożyczkobiorca zmarł, 2) wszczęto postępowanie naprawcze, upadłościowe, likwidacyjne Pożyczkobiorcy lub ogłoszono upadłość Pożyczkobiorcy, 3) Pożyczkobiorca zawiesił lub zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, 4) sytuacja ekonomiczno-finansowa Pożyczkobiorcy, w ocenie ZARR S.A., uległa znacznemu pogorszeniu, 5) stwierdzono, że dokumenty, informacje i oświadczenia, na podstawie których zawarto niniejszą umowę zawierają nierzetelne lub nieprawdziwe dane, 6) powstały inne okoliczności nieznane wcześniej ZARR S.A., które stanowią zagrożenie terminowej spłaty pożyczki. 7. Z dniem ogłoszenia upadłości Pożyczkobiorcy obejmującej likwidację majątku, umowa pożyczki wygasa, jeżeli przed tym terminem ZARR S.A. nie przekazał środków pieniężnych do dyspozycji upadłego. 8. W razie oddania do dyspozycji upadłego Pożyczkobiorcy przed dniem ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku części środków pieniężnych, umowa wygasa w części niewykonanej. 9. W sytuacjach odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 6 lub nie wywiązania się Pożyczkobiorcy ze zobowiązań określonych w umowie, Pożyczkobiorca nie może ubiegać się ponownie o pożyczkę ze środków Funduszu, niezależnie od sankcji wynikających z umowy pożyczki. 5

6 10. Przekazanie środków pożyczki może nastąpić jednorazowo lub w transzach, w wysokości i terminach uzgodnionych z Pożyczkobiorcą. 11. Uruchomienie pożyczki nastąpi po: 1) ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki określonego w umowie pożyczki, 2) złożeniu przez Pożyczkobiorcę oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c., 3) spełnieniu innych warunków określonych w umowie pożyczki. 12. W przypadku zadeklarowania przez Pożyczkobiorcę wkładu własnego w finansowanie przedsięwzięcia, może być on wniesiony: 1) przed wypłatą pożyczki (transzy pożyczki), 2) w trakcie realizacji pożyczki. 13. Przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczenia wykorzystanych środków pożyczki oraz zadeklarowanego wkładu własnego w terminie/terminach określonych w umowie Pożyczki. Nadpłata lub niedopłata, której wysokość nie przekracza wartości trzykrotnego kosztu wysłania listu poleconego nie będzie rozliczana. Pożyczkobiorca ma obowiązek udokumentować wydatki ponoszone zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo finansowym, który jest załącznikiem do Umowy pożyczki (w przypadku korzystania z pomocy de minimis pod rygorem odstąpienia od stosowania preferencyjnego oprocentowania). 14. Uruchomienie pożyczki następuje na pisemny wniosek Pożyczkobiorcy, wyłącznie w formie bezgotówkowej, w całości lub w częściach (w transzach) określonych we wniosku, poprzez przelanie środków na rachunek bankowy wskazany przez Pożyczkobiorcę. Rozdział 6 Monitoring realizacji zobowiązań umownych 1. Monitoring w zakresie prawidłowości wykorzystania pożyczki i sposobu realizacji przedsięwzięcia oraz wywiązania się ze wszystkich zobowiązań umownych Pożyczkobiorcy prowadzą upoważnieni przedstawiciele ZARR S.A. 2. Monitoring odbywa się w szczególności: na podstawie dokonywanych przez Pożyczkobiorcę spłat pożyczki, poprzez wizytację miejsca realizacji przedsięwzięcia zarówno w czasie jego realizacji, jak również w okresie spłaty pożyczki, poprzez kontrolę ewidencji księgowej potwierdzającej wydatki i źródła ich finansowania i innych dokumentów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa przez Pożyczkobiorcę. 3. Pożyczkobiorca zobowiązany jest w szczególności do: 1) wykorzystania pożyczki zgodnie z celem, na który została ona udzielona, 2) składania w ZARR S.A. sprawozdań finansowych w zakresie i terminach ustalonych w umowie pożyczki, 3) umożliwienia ZARR S.A. badania ksiąg i innych dokumentów oraz kontroli działalności Pożyczkobiorcy, 4) powiadamiania ZARR S.A. o zaciągniętych zobowiązaniach o charakterze kredytowym i udzielonych pożyczkach mających wpływ na jego sytuację finansową, 5) niezwłocznego zawiadamiania Funduszu o dokonanych zmianach organizacyjnoprawnych w zakresie prowadzonej działalności, 6) nie wydzierżawiania, nie wynajmowania ani też nie przenoszenia całości lub części praw własności dóbr nabytych lub uzyskanych w inny sposób na potrzeby realizacji inwestycji, na którą została udzielona pożyczka, a także nie ustanawiania na tych prawach żadnych obciążeń bez pisemnej zgody ZARR S.A. Nie wywiązanie się Pożyczkobiorcy z wyżej wymienionych zobowiązań upoważnia ZARR S.A. do wypowiedzenia umowy pożyczki. 4. Jeżeli ZARR S.A. stwierdzi naruszenie przez Pożyczkobiorcę zasad Regulaminu lub zobowiązań wynikających z umowy pożyczki wówczas: 1) wzywa Pożyczkobiorcę do usunięcia nieprawidłowości w określonym terminie lub, 2) wstrzymuje wypłatę kolejnej transzy pożyczki w przypadku wypłaty pożyczki w transzach. 5. Jeżeli ZARR S.A. uzna nieprawidłowości określone w ust. 4 za istotne, może wypowiedzieć umowę pożyczki, nakazując Pożyczkobiorcy zwrot kwoty pożyczki wypłaconej do tej pory wraz z odsetkami umownymi i karnymi. Odsetki karne będą naliczane od dnia następnego po upływie 6

7 terminu wypowiedzenia umowy, w wysokości określonej w Rozdziale 3 ust. 9 niniejszego Regulaminu. 6. Nieprawidłowości uzasadniające wypowiedzenie umowy pożyczki mogą dotyczyć między innymi: 1) stwierdzenia wykorzystania pożyczki niezgodnie z przeznaczeniem, 2) odmowie lub utrudnianiu dostarczenia informacji potrzebnych do przeprowadzenia kontroli sposobu realizacji przedsięwzięcia, a w szczególności sprawdzenia dokumentów związanych z umową pożyczki, 3) stwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, 4) opóźnienia realizacji przedsięwzięcia o więcej niż 60 dni w stosunku do ustalonego harmonogramu, zawartego w umowie pożyczki, 5) zaprzestania obsługi pożyczki, w tym opóźnienia w spłacie kapitału pożyczki i/lub odsetek, 6) utraty przez Pożyczkobiorcę zdolności do obsługi lub spłaty pożyczki, 7) znacznego obniżenia się realnej wartości zabezpieczenia i braku możliwości ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia pożyczki, 8) sprzedaży lub obciążenia, bez zgody ZARR SA, majątku będącego zabezpieczeniem spłaty pożyczki lub też rzeczy czy praw nabytych w ramach inwestycji na rzecz której udzielona została pożyczka, 9) ujawnienia, że informacje podane we wniosku o pożyczkę okazały się niezgodne z prawdą lub niepełne, 10) wszczęcia wobec pożyczkobiorcy postępowania naprawczego, zagrożenia upadłością, ogłoszenia upadłości, otwarcia postępowania likwidacyjnego jak również zawieszenia lub zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Pożyczkobiorcę. 11) pogorszenia się od dnia zawarcia umowy sytuacji ekonomiczno-finansowej i majątkowej Pożyczkobiorcy w sposób zagrażający terminowej spłacie pożyczki i odsetek, 12) wszczęcia egzekucji wobec Pożyczkobiorcy przez innych wierzycieli. 7. ZARR S.A. może także wypowiedzieć umowę pożyczki w innych przypadkach określonych niniejszym Regulaminie, lub postanowieniami umowy pożyczki. 8. W sytuacjach innych, niż opisane w ust. 6 pkt. 10, 11 i 12 powyżej a zagrażających zdolności Pożyczkobiorcy do terminowej spłaty pożyczki ZARR SA może: 1) wypowiedzieć umowę w całości lub w części, 2) zażądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty pożyczki, 3) wstrzymać uruchomienie niewykorzystanej jeszcze części pożyczki. 9. W przypadku, gdy w wyniku udokumentowania przez Pożyczkobiorcę zgodności wykorzystania środków pożyczki z celem określonym w umowie pożyczki, rozliczenie wykorzystania pożyczki wykaże, iż została ona wypłacona w nadmiernej wysokości w stosunku do sumy faktycznie poniesionych wydatków i wysokości deklarowanego wkładu własnego określonego umową pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu tej części pożyczki w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania ZARR SA. Po bezskutecznym upływie 7 dniowego terminu niezwrócona część pożyczki staje się zadłużeniem przeterminowanym. Bezskuteczny upływ 7 dniowego terminu upoważnia ZARR S.A. do wypowiedzenia umowy pożyczki. 10. ZARR S.A. po upływie terminu wypowiedzenia umowy i braku spłaty pożyczki i/lub odsetek od pożyczki oraz innych należnych od Pożyczkobiorcy opłat, podejmuje działania windykacyjne zmierzające do egzekucji należnych mu wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki m.in. poprzez realizację prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki. 11. Jeżeli Pożyczkobiorca zgłosi się i podejmie z ZARR S.A. współpracę w celu rozwiązania problemów związanych z terminową spłatą pożyczki, Pożyczkodawca na podstawie wniosku Pożyczkobiorcy może podjąć decyzję o: 1) zmianie terminów płatności rat kapitałowych i odsetek lub, 2) restrukturyzacji pożyczki. 12. Okres wypowiedzenia umowy pożyczki wynosi 14 dni, a w razie zagrożenia upadłością Pożyczkobiorcy siedem dni. Po wypowiedzeniu umowy pożyczki Pożyczkobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu wykorzystanej pożyczki wraz z odsetkami, prowizjami, 7

8 opłatami należnymi Pożyczkobiorcy za okres korzystania z pożyczki, nie później niż w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia. 13. W okresie wypowiedzenia Pożyczkobiorca nie może żądać wypłacenia niewykorzystanej części kwoty pożyczki. Pożyczka niespłacona w wyżej wymienionym terminie staje się zadłużeniem przeterminowanym, natychmiast wymagalnym, od którego ZARR S.A. nalicza odsetki karne w wysokości wskazanej w rozdziale 3 ust. 9 niniejszego Regulaminu. 14. Środki wpływające na spłatę należności z tytułu udzielonej pożyczki, w tym z tytułu nieterminowej spłaty, a także środki uzyskane w wyniku działań egzekucyjnych są zaliczane na poczet spłaty zadłużenia pożyczkobiorcy wobec ZARR S.A. w następującej kolejności 1) koszty postępowania sądowego, koszty postępowania egzekucyjnego, koszty korespondencji do dłużnika, koszty windykacji, 2) odsetki naliczane do kwot objętych tytułem egzekucyjnym, 3) odsetki od zadłużenia przeterminowanego, 4) pozostałe niespłacone odsetki, 5) niespłacony (wymagalny) kapitał pożyczki, 6) inne opłaty oraz inne koszty należne ZARR SA.. Na merytorycznie uzasadniony wniosek Pożyczkobiorcy lub z własnej inicjatywy ZARR S.A. może zmienić kolejność zaspakajania należności. 15. Poza innymi sytuacjami określonymi w niniejszym Regulaminie umowa pożyczki wygasa z dniem całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki lub w przypadku nie wykorzystania pożyczki w terminie określonym w umowie pożyczki. Rozdział 7 Spłata pożyczki 1. Pożyczkobiorca dokonuje spłaty pożyczki w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych przez wpłatę na rachunek ZARR S.A. wskazany w umowie pożyczki. 2. Jako datę spłaty pożyczki przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy ZARR S.A. 3. Spłata kwoty pożyczki lub raty pożyczki i odsetek umownych powinna nastąpić w dniu określonym w umowie. Jeżeli termin spłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę, uważa się go za zachowany, jeżeli wpłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po dniu spłaty określonym w umowie pożyczki. 4. Powstałe w okresie spłaty ewentualne nadpłaty zalicza się bez odrębnej dyspozycji Pożyczkobiorcy na spłatę kapitału pożyczki; zaliczenie następuje w dniu wymagalności kolejnej raty pożyczki lub w dniu wymagalności całej kwoty pożyczki w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 5. Spłata całości lub części pożyczki może być dokonana przed terminem płatności. O zamiarze dokonania wcześniejszej spłaty pożyczki w całości lub części Pożyczkobiorca zobowiązany jest powiadomić ZARR S.A. pisemnie na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem spłaty pożyczki lub części pożyczki podając wysokość spłacanej kwoty. W przypadku dokonania przez Pożyczkobiorcę przedterminowej spłaty części/całości pożyczki bez zawiadomienia ZARR S.A. o takim zamiarze, zgodnie określonymi wyżej ustaleniami Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wpłaty na rzecz ZARR S.A. jednorazowej prowizji od spłaty pożyczki przed terminem w wysokości zgodnej z obowiązującą na dzień powstania powyższych okoliczności Taryfą prowizji i opłat stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 6. Dokonana przed terminem spłata części pożyczki powoduje skrócenie okresu korzystania z pożyczki z zachowaniem dotychczasowej wysokości rat kapitałowych; wówczas ostatnia rata jest ratą wyrównującą. Skrócenie okresu korzystania z pożyczki w wyniku jej częściowej przedterminowej spłaty nie wymaga zawarcia aneksu do umowy pożyczki, z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w ust Na wniosek Pożyczkobiorcy zgłoszony w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 5, przedterminowa spłata części pożyczki może powodować zmniejszenie wysokości pozostałych do spłaty rat kapitałowych z zachowaniem dotychczasowego okresu korzystania z pożyczki. W tym przypadku zmniejszenie wysokości rat kapitałowych wymaga do swej ważności zawarcia aneksu do umowy pożyczki. Aneks taki powinien zostać zawarty w terminie dwutygodniowym od dokonanej przedterminowej spłaty części pożyczki. 8. Pożyczkobiorca może w wyjątkowych przypadkach złożyć umotywowany wniosek o zmianę 8

9 terminu spłaty pożyczki lub rat pożyczki, z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w Rozdziele 3 ust. 6 niniejszego Regulaminu. Wniosek taki powinien być złożony nie później niż w terminie 14 dni przed terminem spłaty kolejnej raty pożyczki. ZARR S.A. może uzależnić przesunięcie terminu spłaty pożyczki lub części pożyczki od ustanowienia między innymi dodatkowego zabezpieczenia pożyczki oraz ustalenia nowych warunków umowy pożyczki. Rozdział 8 Przepisy końcowe 1. W przypadku wprowadzenia uregulowań prawnych lub finansowych oraz nowych obowiązujących interpretacji dotyczących opodatkowania podatkiem VAT odsetek od pożyczek, ZARR S.A., zastrzega sobie prawo do obciążenia Pożyczkobiorcy kwotą należnego podatku VAT, a Pożyczkobiorca zobowiązuje się go uiścić w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury. 2. Spory spowodowane działaniami Pożyczkobiorcy wbrew niniejszemu Regulaminowi i umowie pożyczki poddaje się pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby ZARR S.A. 3. Pożyczkobiorca będący osobą fizyczną wyraża pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Pożyczkodawcę lub inną wskazaną przez ZARR S.A. osobę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz wyraża zgodę na udostępnianie danych osobowych, w tym danych objętych tajemnicą bankową, BGK, Instytucji Zarządzającej oraz organom administracji publicznej, w szczególności Ministerstwu Rozwoju Regionalnego, w celu ich dalszego przetwarzania w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu pod nazwą: Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim, a także w zakresie wszelkich badań nad Projektem, w tym różnego rodzaju ewaluacji oraz sprawozdawczości. 4. Zmiana Regulaminu następuje w drodze uchwały Zarządu ZARR S.A. 5. Wzory stanowiące załączniki do Regulaminu mogą ulegać modyfikacjom w sposób nie naruszający zapisów Regulaminu. 6. Pożyczkobiorca zobowiązany jest powiadomić ZARR S.A. o każdej zmianie siedziby, adresu, miejsca zamieszkania oraz innych danych dotyczących Pożyczkobiorcy. Niezawiadomienie ZARR S.A. o zmianach, o których mowa w zdaniu poprzednim, powoduje, iż wszelkie przesyłki kierowane przez ZARR S.A. do Pożyczkobiorcy na ostatni znany jego adres uważa się za skutecznie doręczone w dacie pierwszego awizowania w przypadku, gdy zostaną zwrócone do ZARR S.A. w szczególności z powodu odmowy przyjęcia przesyłki, niepodjęcia w terminie lub zmiany adresu Pożyczkobiorcy. 9

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE III) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE II)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE II) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE II) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ2)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ2) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ2) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIU BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE I)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE I) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE I) W związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 79/2008 REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA 1 PRZEDMIOT REGULAMINU Regulamin określa warunki udzielania pożyczek przez

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 11.03.2014r Strona 1 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ZE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Dr Sylwester Urbański Członek Zarządu KARR S.A. Fundusz pożyczkowy, utworzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR)

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) utworzonego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa)

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) UMOWA POŻYCZKI nr... W dniu... w Opolu pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO. Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO. Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek dla przedsiębiorców przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH PRZEZ SZCZECIŃSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na cele związane z remontem m.in. elewacji frontowych nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA SPÓŁEK Z UDZIAŁEM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA SPÓŁEK Z UDZIAŁEM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA SPÓŁEK Z UDZIAŁEM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Katowice, styczeń 2012 REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA SPÓŁEK Z UDZIAŁEM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA Regulamin Funduszu Pożyczkowego Globalna Pożyczka II Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) utworzonego ze środków pochodzących z Projektu pn. Reporęczenia i pożyczki

Bardziej szczegółowo

Pożyczkobiorcy. 2 Przeznaczenie pożyczek

Pożyczkobiorcy. 2 Przeznaczenie pożyczek Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w ramach projektu Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK dla Organizacji Pozarządowych przez

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK dla Organizacji Pozarządowych przez Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Nr 06/2014 z dnia 06 czerwca 2014 roku. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK dla Organizacji Pozarządowych przez SZCZECIŃSKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO dla Przedsiębiorczości Akademickiej)

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO dla Przedsiębiorczości Akademickiej) REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców związanych z Przedsiębiorczością Akademicką dofinansowanego ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego Jeremie w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 22 maja 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 22 maja 1998 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty, rozkładania na raty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI PIENIĘŻNEJ

UMOWA POŻYCZKI PIENIĘŻNEJ 1 z 7 Umowa pożyczki pieniężnej nr numer kolejny pożyczki/oznaczenie funduszu/oznaczenie roku zawarta dnia data roku pomiędzy: 1. Stowarzyszeniem Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV)

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV) REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanego ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K Udzielanie pożyczek przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka jest kontynuacją działalności Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego. Środki na ten cel pochodzą z darowizny Rządu Konfederacji Szwajcarii,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO NIDZICKIEJ FUNDACJI ROZWOJU NIDA PRZEDMIOT REGULAMINU

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO NIDZICKIEJ FUNDACJI ROZWOJU NIDA PRZEDMIOT REGULAMINU REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO NIDZICKIEJ FUNDACJI ROZWOJU NIDA Zał. nr 1 do Uchwały Rady NFR NIDA nr 88 z dnia 23.03.2006r. REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO NIDZICKIEJ FUNDACJI ROZWOJU NIDA 1 PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W PROJEKCIE PN. FUNDUSZ POŻYCZKOWY POMERANUS-JEREMIE VI W RAMACH REGIONALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO POMERANUS

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W PROJEKCIE PN. FUNDUSZ POŻYCZKOWY POMERANUS-JEREMIE VI W RAMACH REGIONALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO POMERANUS REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W PROJEKCIE PN. FUNDUSZ POŻYCZKOWY POMERANUS-JEREMIE VI W RAMACH REGIONALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO POMERANUS - Mikropożyczka (zwana dalej także pożyczką) przeznaczona jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY. do projektu. Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach.

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY. do projektu. Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach. REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY do projektu Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach dla DZIAŁDOWSKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIAŁDOWSKIEJ AGENCJI

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. Załącznik nr 3 do Regulaminu Funduszu Pożyczkowego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU "PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY" W dniu...w... pomiędzy.........

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY W dniu...w... pomiędzy......... Załącznik Nr 4 do Regulaminu Pożyczkowego Projektu PP z BS w Dębicy UMOWA O POŻYCZKĘ GOTÓWKOWĄ Nr.../FPPP/2013 ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU "PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY NR..

UMOWA POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY NR.. UMOWA POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY NR.. W dniu... została zawarta umowa pomiędzy: z siedzibą w..wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego przez.., NIP.., wysokość kapitału wpłaconego.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REGIONALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO KOMPONENT II/III

REGULAMIN REGIONALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO KOMPONENT II/III REGULAMIN REGIONALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO KOMPONENT II/III Katowice, czerwiec 2011 REGULAMIN REGIONALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO KOMPONENT II/III I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy regulamin (zwany

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin jest wzorcem umowy w rozumieniu art. 384 k.c., stosowanym przez Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek Powódź 2010

REGULAMIN udzielania pożyczek Powódź 2010 REGULAMIN udzielania pożyczek Powódź 2010 ustalony przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, dnia 18 października 2010 r. w związku z przepisami ustawy z dnia 12 sierpnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WINDYKACYJNA. Zmień zwyczaj pożyczaj!

INSTRUKCJA WINDYKACYJNA. Zmień zwyczaj pożyczaj! Projekt Zmień zwyczaj - pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania pożyczek INSTRUKCJA WINDYKACYJNA do projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH STANDARDOWYCH Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH STANDARDOWYCH Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu REGULAMIN PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH STANDARDOWYCH Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania poręczeń kredytowych przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Umowa pożyczki nr.../200../

UMOWA POŻYCZKI. Umowa pożyczki nr.../200../ F10/7.5-03 UMOWA POŻYCZKI Wydanie: I z dnia: 27.03.2009 Strona: 1/3 Zmiana: A Ramowy wzór umowy pożyczki Umowa pożyczki nr.../200../ zawarta w dniu.../.../... r. w Działdowie pomiędzy: DZIAŁDOWSKĄ AGENCJĄ

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy Małopolskim Funduszem Ekonomii Społecznej z siedzibą w.. wpisanym/ną pod numerem KRS:.. do Rejestru., prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pożyczek w ramach Funduszu Mikropożyczkowego KLON UMOWA POŻYCZKI NR

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pożyczek w ramach Funduszu Mikropożyczkowego KLON UMOWA POŻYCZKI NR zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy: Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pożyczek w ramach Funduszu Mikropożyczkowego KLON UMOWA POŻYCZKI NR Polską Fundacją Przedsiębiorczości, z siedzibą w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A. REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A. PREAMBUŁA Postanowienia niniejszego regulaminu określają zasady udzielania poręczeń przez POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia..

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. pomiędzy UMOWA POŻYCZKI Nr /mm/rr/ zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) z siedzibą w Końskich, przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. I. Postanowienia ogólne Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia..

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. pomiędzy UMOWA POŻYCZKI Nr /mm/rr/ zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. Koneckim Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) z siedzibą w Końskich, przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU WZÓR REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. a Panem/nią

UMOWA POŻYCZKI. a Panem/nią UMOWA POŻYCZKI RPO WŚ Nr././. zawarta w dniu.. r. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia. r. pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, z siedzibą 26-200 Końskie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDMIOT REGULAMINU

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDMIOT REGULAMINU REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO 1 PRZEDMIOT REGULAMINU Regulamin określa warunki udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy Działdowskiego Funduszu Przedsiębiorczości zwany dalej Funduszem, wchodzącego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie,

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie, UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ zawarta w dniu.. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia. pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, z siedzibą 26-200 Końskie, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA MIKROPOŻYCZEK DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA MIKROPOŻYCZEK DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA MIKROPOŻYCZEK DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. w ramach Inicjatywy JEREMIE PREAMBUŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. w ramach Inicjatywy JEREMIE PREAMBUŁA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez:

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy:., zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie

REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie REGULAMIN udzielania pożyczek w ramach pierwszego etapu Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent pozostającego

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2007 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Kartuzy, październik 2007

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR...

UMOWA POŻYCZKI NR... UMOWA POŻYCZKI NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK START UP 2.0 ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa)

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) UMOWA POŻYCZKI nr... W dniu... w Opolu pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO. SOSNOWIEC 29.09.2009r.

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO. SOSNOWIEC 29.09.2009r. AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO SOSNOWIEC 29.09.2009r. 1 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu w niniejszym Regulaminie ustala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY. Legnica, dnia 28.10.2014 roku

FUNDUSZ POŻYCZKOWY. Legnica, dnia 28.10.2014 roku FUNDUSZ POŻYCZKOWY Regulamin udzielania pożyczek dofinansowanych ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki nr. z dnia.. zawarta pomiędzy:

Umowa Pożyczki nr. z dnia.. zawarta pomiędzy: Umowa Pożyczki nr. z dnia.. zawarta pomiędzy:., zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki nr../.. z dnia... zawarta pomiędzy:

Umowa Pożyczki nr../.. z dnia... zawarta pomiędzy: Umowa Pożyczki nr../.. z dnia... zawarta pomiędzy:.. ul...,, REGON:.. NIP:.. zwana dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie,, KRS 0000045345, REGON:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL)

Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL) Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL) Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę preferencyjnych linii kredytowych finansowanych ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 Załącznik nr 9 Umowa nr UmDzGosOg/ / /. o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Zawarta w dniu r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ W RAMACH FUNDUSZU PORĘCZENIOWEGO RPO ŚLĄSK

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ W RAMACH FUNDUSZU PORĘCZENIOWEGO RPO ŚLĄSK REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ W RAMACH FUNDUSZU PORĘCZENIOWEGO RPO ŚLĄSK Katowice, 11 czerwca 2010 r. REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ W RAMACH FUNDUSZU PORĘCZENIOWEGO RPO ŚLĄSK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej Załącznik nr 3 UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej W dniu... pomiędzy wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

1) ogłoszono upadłość Kredytobiorcy, 2) wszczęto wobec Kredytobiorcy postępowanie układowe, ugodowe lub upadłościowe,

1) ogłoszono upadłość Kredytobiorcy, 2) wszczęto wobec Kredytobiorcy postępowanie układowe, ugodowe lub upadłościowe, UMOWA Nr -Wzór Zał. nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... wpisana do... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR. zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI NR. zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy: Załącznik nr 7 do Regulaminu uczestnictwa i udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Fundusz Mikropożyczkowy KLON zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI NR Polską Fundacją Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO...

UMOWA NR. O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO... UMOWA NR. O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO zawarta w dniu. pomiędzy Starostą Słubickim reprezentowanym przez.. zwanym dalej "STAROSTĄ" a... reprezentowanym przez..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W JELENIEJ GÓRZE.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W JELENIEJ GÓRZE. Wersja 8 obowiązująca od 20.09.2006 (zmiana 16) Załącznik B: regulamin Funduszu REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W JELENIEJ GÓRZE. 1 Podstawę działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK. w ramach programu pożyczkowego Wspieranie Rozwoju MŚP (WRP)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK. w ramach programu pożyczkowego Wspieranie Rozwoju MŚP (WRP) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK w ramach programu pożyczkowego Wspieranie Rozwoju MŚP (WRP) (Tekst jednolity regulaminu przyjęty uchwałą Zarządu EFRWP z dnia 26 stycznia 2013 r. obowiązujący od dnia 1 lutego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalne Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMOWA POŻYCZKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR...

UMOWA POŻYCZKI NR... UMOWA POŻYCZKI NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pożyczek małym przedsiębiorcom na terenie powiatu kamiennogórskiego

REGULAMIN udzielania przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pożyczek małym przedsiębiorcom na terenie powiatu kamiennogórskiego Wersja 1 obowiązująca od 28.10.2009r. REGULAMIN udzielania przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pożyczek małym przedsiębiorcom na terenie powiatu kamiennogórskiego 1 Podstawę działalności

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5 do Regulaminu UMOWA POŻYCZKI NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. ANEKS nr.. DO UMOWY POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. zawarty w dniu.. r. w Starachowicach pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Starachowice, ul. Mickiewicza 1 A, 27-200

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK START UP i STANDARD ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA OSOBOM UPRAWNIONYM POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA

ZASADY UDZIELANIA OSOBOM UPRAWNIONYM POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 17 / 2014 Dyrektora PUP w Kościerzynie z dnia 6 czerwca 2014 ZASADY UDZIELANIA OSOBOM UPRAWNIONYM POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA 1 Udzielanie pożyczki na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

I. Ustalenie Funduszu Poręczeń

I. Ustalenie Funduszu Poręczeń REGULAMIN ZASAD I TRYBU UDZIELANIA PORĘCZEŃ PRZEZ FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O. W JELENIEJ GÓRZE Na podstawie Umowy Spółki z dnia 14 sierpnia 2001 z późniejszymi zmianami ustala się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zważywszy, że: Menadżerem Funduszu

Zważywszy, że: Menadżerem Funduszu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Zważywszy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu określają podstawowe zasady i tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

Wkład własny 3 Rodzaje pożyczek 4 Pożyczka 1 Pożyczka 2

Wkład własny 3 Rodzaje pożyczek 4 Pożyczka 1 Pożyczka 2 Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy utworzony do udzielania pożyczek małym przedsiębiorcom, prowadzącym działalność na terenie powiatu warszawskiego zachodniego działający w ramach Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo