W grupie pracowników administracji na wniosek JM Rektora nagrody otrzymali:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W grupie pracowników administracji na wniosek JM Rektora nagrody otrzymali:"

Transkrypt

1 W grupie pracowników administracji na wniosek JM Rektora nagrody otrzymali: mgr Małgorzata Rejnik, Zastępca Kanclerza, za skuteczną i efektywną koordynację zadań związanych z realizacją projektów, obsługą procesu dydaktycznego, zaopatrzeniem działalności naukowo-dydaktycznej i logistyką w Uczelni mgr Katarzyna Szczęśniak, Kwestor, za zaangaŝowanie w przygotowanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN do Ministerstwa Finansów oraz aktywny udział w pracach Komitetu Sterującego wdroŝeniem zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania Uczelnią mgr Ewa Wierzbińska zastępca kwestora ds. finansowych za kierowanie Zespołem ds. Finansowych przy opracowaniu analizy przedwdroŝeniowej oprogramowania ERP, współpracę przy audycie czeków poŝyczkowych USA w ramach Federal Family Education Loan Program oraz profesjonalną weryfikację dokumentów finansowych przedłoŝonych do realizacji bankowej mgr inŝ. Paweł Błachnio z Biura Audytu Wewnętrznego za profesjonalizm i zaangaŝowanie w realizację zadań audytowych mgr inŝ. Lilia Buniewicz z Działu Kontroli i Analiz Kosztów za wzorową i profesjonalną obsługę controllingu finansowego w zakresie środków finansowych przeznaczonych na działalność naukowo-badawczą Uczelni mgr Danuta Fiejdasz z Działu Finansowego za profesjonalny i terminowy nadzór nad realizacją zadań związanych z rozliczaniem środków finansowych przeznaczonych na badania naukowe oraz skuteczne prowadzenie negocjacji dotyczących lokowania wolnych środków finansowych skutkujące zwiększeniem przychodów Uczelni mgr Karolina Gwarek z Oficyny Wydawniczej za profesjonalizm i zaangaŝowanie w redagowanie Miesięcznika Medycyna Dydaktyka Wychowanie oraz rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków Sekretarza Senackiej Komisji ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw Marek Jarecki z Działu Logistyki za rzetelność, odpowiedzialność oraz zaangaŝowanie w realizację powierzonych zadań mgr Ewa Kępska, kierownik Biura Rektora za profesjonalizm oraz zaangaŝowanie w zapewnienie sprawnego funkcjonowania Biura Rektora inŝ. Andrzej Krysztofek z Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych za profesjonalizm w przygotowywaniu opisów SIWZ dla potrzeb zakupów aparatury badawczej dla jednostek Uczelni mgr ElŜbieta Olszewska z Działu Obsługi Studentów za wzorową współpracę i obsługę organizacji studenckich oraz nadzór nad organizacją projektów zgłoszonych przez studentów 1

2 mgr Lidia Przepióra-Dziewulska z Działu Współpracy z Zagranicą za zaangaŝowanie w rozwój współpracy międzynarodowej w ramach Programów LLP Erasmus Ireneusz Rudnicki z Działu Fotomedycznego za profesjonalizm zawodowy przy obsłudze wszystkich uroczystości organizowanych w Uczelni oraz osobiste zaangaŝowanie w przygotowanie materiałów do publikacji Tradycja akademicka, ceremoniał, zwyczaje Małgorzata Sawicka z Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego za profesjonalne prowadzenie spraw przewodów habilitacyjnych, doktoratów honoris causa i awansów profesorskich I Wydziału Lekarskiego, Oddziału Stomatologii oraz Wydziału Nauki o Zdrowiu. mgr Justyna Sidor z Biura Rektora zaangaŝowanie oraz profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych obowiązków związanych z pracą Sekretariatu Rektora inŝ. Łukasz Szlachetka z Działu Informatyki za wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz szczególny wkład w udoskonalenie procesu obsługi napraw sprzętu komputerowego i multimedialnego inŝ. Bartłomiej Świech z Działu Informatyki za szczególny wkład pracy oraz zaangaŝowanie w rozwój i rozbudowę infrastruktury informatycznej w Uczelni, stworzenie i wdroŝenie nowych systemów ułatwiających wykonywanie zadań związanych z dydaktyką mgr Marta Wojtach, Rzecznik Prasowy WUM za zaangaŝowanie oraz profesjonalizm w realizację zadań rzecznika prasowego Uczelni oraz współautorstwo publikacji Jubileusz 200-lecia nauczania medycyny w Warszawie mgr Magdalena Zielonka z Biura Rektora za profesjonalizm, zaangaŝowanie i wkład pracy wniesiony w powstanie unikalnego wydawnictwa Tradycja akademicka, ceremoniał, zwyczaje Ponadto nagrody JM Rektora otrzymali (w kolejności alfabetycznej): Irena Ambroziak z Zakładu Profilaktyki ZagroŜeń Środowiskowych i Alergologii za zaangaŝowanie i profesjonalizm w wypełnianiu obowiązków, przygotowywanie sprawozdań naukowych i dydaktycznych, organizowanie konferencji, sympozjów o zasięgu krajowym i międzynarodowym Irena Andruchewicz z Sekcji Pozostałe Obiekty Banacha i Pozostałe Obiekty za zaangaŝowanie oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków słuŝbowych mgr inŝ. GraŜyna Andrzejewska z Biura Inwestycji za szczególny wkład pracy w przygotowanie oraz nadzór nad zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi realizowanymi przez Uczelnię 2

3 mgr Agnieszka Anucińska z Działu Logistyki za wdroŝenie nowych rozwiązań dotyczących realizacji zakupów obniŝających ponoszone koszty zaopatrzenia i podwyŝszające jakość obsługi jednostek Uczelni Iwona Augustyniak z Działu Księgowości za aktywny udział w przygotowaniu i przetestowaniu księgowania wpłat za miejsca w domach studenckich na indywidualne konta w systemie Trans-Collect Monika Barańska z Domu Studenta 2 i 2 Bis za sumienny oraz pełny zaangaŝowania udział we wdroŝeniu nowych rozwiązań poprawiających warunki mieszkalne mgr Agnieszka Białobrzeska z Działu Obsługi Studentów za opracowanie projektu i wykonanie tablic informacyjnych dla studentów dotyczących spraw stypendialnych, badań, szczepień oraz ubezpieczeń mgr Danuta Bogucka z Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego zaangaŝowanie w realizację zadań Dziekanatu, dostosowanie Centralnej Bazy Studentów oraz zaangaŝowanie w organizację uroczystości wydziałowych. Joanna Brześcińska z Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego za wkład pracy w rozwój kursów i studiów podyplomowych oraz udział w zdobywaniu środków na ich prowadzenie Irena Brzozowska z Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych za aktywność, sumienność, odpowiedzialność oraz zaangaŝowanie w serwis naprawczy aparatury i urządzeń Małgorzata Bulzacka z Działu Personalnego za rzetelną i profesjonalną realizację powierzonych zadań w zakresie obsługi płacowej nauczycieli akademickich i doktorantów, inicjatywę i czynny udział w doskonaleniu procesów płacowych Maria Chmiel z Zakładu Farmakodynamiki za zaangaŝowanie oraz sumienne prowadzenie sekretariatu GraŜyna Cichocka z Zakładu Farmacji Stosowanej za zaangaŝowanie oraz sumienne prowadzenie sekretariatu Anna Cichowska z Działu Personalnego za profesjonalną realizację obsługi socjalnej pracowników, emerytów i rencistów, wraŝliwość i troskę na problemy ludzi mgr Iwona Cieślikowska z Działu Personalnego za rzetelną i profesjonalną organizację procesu obsługi kadrowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w II Wydziale Lekarskim oraz zaangaŝowanie w proces odznaczania i nagradzania pracowników Uczelni mgr Emilia Chrapek z Biura Organizacyjnego za inicjatywę organizacyjną oraz zaangaŝowanie w prace związane z przygotowaniem wydarzeń ogólnouczelnianych 3

4 mgr Małgorzata Doroba z Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego za nadzór administracyjny w oryginalnych i twórczych badaniach naukowych w ramach European Collaborative Study i PENTA mgr inŝ. Iwona Drozdowska-Rusinowicz z Biura Projektów za opracowanie i wdroŝenie nowych zasad współpracy z koordynatorem projektu Clear oraz opracowanie dla Projektu InterQuality podręcznika "Management Handbook" mgr inŝ. Monika Duszczyk z Działu Ochrony Pracy i Środowiska za szczególne zaangaŝowanie w projektowanie i wdraŝanie nowych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pracy pracowników Uczelni Mariola Dybowska z Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego za zaangaŝowanie w realizację zadań Dziekanatu, dostosowanie Centralnej Bazy Studentów oraz zaangaŝowanie w organizację uroczystości wydziałowych inŝ. Piotr Działa z Działu Informatyki za zaangaŝowanie w opracowanie i wdroŝenie systemu zarządzania i obsługi sal dydaktycznych Barbara Dziedzic z Biura Inwestycji za szczególny wkład pracy w rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych, prowadzenie sprawozdawczości i rozliczeń z Ministerstwem Zdrowia w zakresie zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków budŝetu państwa mgr Magdalena Fudała z Biura Karier za stworzenie i rozwój doradztwa psychologicznego obejmującego indywidualne konsultacje z wykorzystaniem testów psychologicznych diagnozujących preferencje zawodowe Krzysztof Głowicki z Sekcji Pozostałe Obiekty Banacha i Pozostałe Obiekty zaangaŝowanie w przygotowanie pomieszczeń Zakładu Fizjologii Człowieka do przekazania Uniwersytetowi Warszawskiemu Adam Górzyński z Działu Logistyki za aktywne uczestnictwo w pracach związanych z przygotowaniem do wdroŝenia w Uczelni zintegrowanego systemu ERP oraz opisem funkcjonalności zapewniających kompleksową obsługę logistyki w Uczelni mgr Agnieszka Grzeszczyk z Biura ds. Szpitali i Bazy Klinicznej za zaangaŝowanie i profesjonalizm w realizacji zadań Uczelni związanych z kontrolą działalności szpitali klinicznych mgr GraŜyna Halicka z Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu za wkład pracy w rozwój Dziekanatu oraz czynny udział w reorganizacji studiów pomostowych na kierunku pielęgniarstwo mgr inŝ. Małgorzata Hys-Witkowska z Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu za szczególne zaangaŝowanie w pracę Dziekanatu oraz udział w tworzeniu planów dydaktycznych dla kierunku zdrowie publiczne Justyna Ignerowicz z Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu za inicjatywę oraz zaangaŝowanie w pracęna rzecz Dziekanatu 4

5 mgr Eliza Jakimiuk z Biura Obsługi Działalności Podstawowej za aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia i wdraŝania systemu Pensum. Anna Jakubowska z Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego za zaangaŝowanie w realizację projektu "Podnoszenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej i dywersyfikacja oferty szkoleniowej w obszarze diagnostyki radiologicznej i kwalifikacji do leczenia chorych z nowotworami wątroby" ElŜbieta Jarośka z Sekcji Pozostałe Obiekty Banacha i Pozostałe Obiekty za zaangaŝowanie w przygotowanie pomieszczeń Zakładu Fizjologii Człowieka do przekazania Uniwersytetowi Warszawskiemu Henryka Jeger z Sekcji Farmacja i CEPT za zaangaŝowanie oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków słuŝbowych na rzecz Katedry i Zakładu Biochemii I Wydziału Lekarskiego inŝ. Ewa Kaczkowska z Działu Obsługi Studentów za opracowanie projektu i wykonanie tablic informacyjnych dla studentów dotyczących spraw stypendialnych, badań, szczepień oraz ubezpieczeń mgr inŝ. Ewa Kaczmarek z Działu Personalnego za efektywną organizację obszaru zadań kadrowych, płacowych i socjalnych w Uczelni oraz szczególne zaangaŝowanie w projektowanie i wdroŝenie zintegrowanego programu zarządzania w Uczelni mgr Jolanta Kaczorowska z Dziekanatu Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego za sumienność, rzetelność oraz zaangaŝowanie w realizację powierzonych obowiązków mgr Janina Kamieniecka z Działu Kontroli i Analiz Kosztów za kierowanie Zespołem ds. BudŜetowania przy opracowaniu analizy przedwdroŝeniowej oprogramowania ERP, perfekcyjne opracowanie materiałów planistycznych sporządzanych dla potrzeb wewnętrznych oraz instytucji zewnętrznych Krzysztof Karólkowski z Sekcji Rektorat i Centrum Dydaktyczne za aktywność oraz szczególne zaangaŝowanie w prace związane z obsługą przedsięwzięć dydaktycznych odbywających się w Centrum Dydaktycznym mgr Magdalena Kawałczewska z Dziekanatu Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego za sumienność, rzetelność oraz zaangaŝowanie w realizację powierzonych obowiązków ElŜbieta Kazimierowska z Działu Finansowego za profesjonalne i terminowe rozliczanie środków finansowych przeznaczonych na realizację badań naukowych i procesu dydaktycznego Agnieszka Kierzkowska z Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu za aktywność zawodową, odpowiedzialność, inicjatywę i zaangaŝowanie w wykonywaną pracę na rzecz Dziekanatu 5

6 Agnieszka Kijewska z Zakładu Podstaw Pielęgniarstwa za zaangaŝowanie w organizowanie konferencji "Dokumentacja medyczna-prawo i praktyka" BoŜena Kłos-Puchalska z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii za aktywność zawodową, odpowiedzialność, inicjatywę i zaangaŝowanie w wykonywaną pracę na rzecz Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Urszula Kobus z Działu Zamówień Publicznych za zaangaŝowanie i rzetelność przy realizacji zadań Działu Zamówień Publicznych, w szczególności za aktywność w postępowaniach inwestycyjnych o udzielenie zamówień publicznych z zakresu robót budowlanych i dostaw Bogumiła Kocik z Sekcji Pozostałe Obiekty Banacha i Pozostałe Obiekty za sumienność, zdyscyplinowanie oraz zaangaŝowanie podczas remontu obiektu przy ulicy Ciołka mgr Urszula Kordosz z Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego za zaangaŝowanie, sumienność oraz terminową realizację zadań Dziekanatu Oddziału Stomatologii, zaangaŝowanie w dostosowanie Centralnej Bazy Studentów oraz zaangaŝowanie w organizację uroczystości wydziałowych mgr Ewa Korobowicz z Zakładu Immunologii Centrum Biostruktury za udział w przygotowywaniu manuskryptów publikacji naukowych opublikowanych w prestiŝowych czasopismach naukowych Jadwiga KrzyŜańska z Sekcji Pozostałe Obiekty Banacha i Pozostałe Obiekty za zaangaŝowanie oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków słuŝbowych na rzecz Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Beata Kubalska z Domu Studenta 2 i 2 Bis za odpowiedzialność oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków słuŝbowych Marzena Kujko z Sekcji Rektorat i Centrum Dydaktyczne za aktywność oraz szczególne zaangaŝowanie w realizację zadań na rzecz Uczelni inŝ. Rafał Kundera z Biura Eksploatacji wysoką wiedzę techniczną i praktyczną wdraŝaną w zadaniach remontowo-eksploatacyjnych, które mają szczególny charakter w realizacji bieŝącego procesu dydaktycznego na rzecz Uczelni Katarzyna Leśniak z Sekcji Rektorat i Centrum Dydaktyczne za zaangaŝowanie w zadania związane z eksploatacją budynków: Centrum Dydaktycznego i Rektoratu mgr Danuta Lewandowska z Biura Prawnego za skuteczne prowadzenie spraw związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości Uczelni dr Piotr Lewandowski z Działu Informatyki za zaangaŝowanie w rozbudowę i bieŝące wsparcie systemu Dynamics 6

7 Ryszard Lewandowski z Działu Zamówień Publicznych za zaangaŝowanie w realizację postępowań o duŝej róŝnorodności z zakresu dostaw i usług badawczych niezbędnych do działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Iwona Lipka z Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego za zaangaŝowanie, sumienność oraz terminową realizację zadań Dziekanatu Oddziału Stomatologii, zaangaŝowanie w dostosowanie Centralnej Bazy Studentów oraz zaangaŝowanie w organizację uroczystości wydziałowych Małgorzata Lipowska z Samodzielnej Sekcji Centrum Biostruktury za odpowiedzialność oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków słuŝbowych mgr Monika Leszczyńska z Dziekanatu Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego za znaczący wkład pracy w rozwój Dziekanatu Lidia Ładecka z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej za zaangaŝowanie w archiwizację preparatów i pomocy dydaktycznych oraz wzorowe wykonywanie obowiązków słuŝbowych mgr Maria Ławecka-Kołodziej z Biura Prawnego za profesjonalne i skuteczne prowadzenie spraw procesowych Uczelni śaneta Łukaszewicz z Instytutu Medycyny Społecznej za skatalogowanie księgozbioru Instytutu Medycyny Społecznej mgr Stanisława Majcherek z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii za organizację i usprawnianie pracy sekretariatu mgr inŝ. Piotr Markiewicz z Działu Informatyki za szczególne zaangaŝowanie w usprawnienie procesu obsługi napraw sprzętu komputerowego i multimedialnego mgr Monika Mazurek-Rylska z Zakładu śywienia Człowieka za zaangaŝowanie w prace organizacyjne związane z remontem obiektu przy ul. Ciołka oraz za organizację i obsługę biura cyklicznej ogólnopolskiej konferencji Warszawskie Dni Nauki o śywieniu Człowieka Jan Mazurkiewicz z Sekcji Rektorat i Centrum Dydaktyczne za aktywność oraz szczególne zaangaŝowanie w prace związane z obsługą multimedialną zajęć dydaktycznych oraz konferencji mgr Agnieszka Milaniuk z Domu Studenta 2 i 2 Bis za aktywność oraz szczególne zaangaŝowanie w poprawę jakości warunków zakwaterowania studentów Małgorzata Mścichowska z Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego za zaangaŝowanie, sumienność oraz terminową realizację zadań Dziekanatu Oddziału Stomatologii, zaangaŝowanie w dostosowanie Centralnej Bazy Studentów oraz zaangaŝowanie w organizację uroczystości wydziałowych 7

8 mgr Iwona Myśliborska z Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego za zaangaŝowanie w realizację powierzonych zadań oraz wkład pracy w rozwój Dziekanatu Anna NiŜnik z Działu Kontroli i Analiz Kosztów za udział w modyfikacji rozwiązań funkcjonalnych w controllingu finansowym w zakresie tworzenia źródeł finansowania projektów naukowo-badawczych oraz projektów dydaktycznych finansowanych ze środków Oddziału Nauczania w Języku Angielskim mgr Katarzyna Nowak z Biura Karier za wkład pracy w rozwój doradztwa zawodowego obejmującego indywidualne konsultacje doradcze koncentrujące wokół metod planowania ścieŝki kariery Marzena Nowak z Sekcji Farmacja i CEPT za odpowiedzialność, sumienność w wykonywaniu obowiązków słuŝbowych na rzecz Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Mieczysław Ochowicz z Domu Studenta Nr 1 za aktywność oraz szczególne zaangaŝowanie w poprawę jakości warunków zakwaterowania studentów Anna Ołtuszewska z Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego za terminowe wprowadzanie danych do Centralnej Bazy Studentów i Bazy Badań Lekarskich oraz wzorowe prowadzenie dokumentacji toku studiów i praktyk wakacyjnych mgr Małgorzata Ordyniak z Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego za zaangaŝowanie w wykonywanie powierzonych zadań oraz wkład pracy w rozwój Dziekanatu Karolina Palińska z Biura Projektów za samodzielność i kreatywność oraz szczególne zaangaŝowanie w koordynację realizowanych projektów Krystyna Pełka z Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej za zaangaŝowanie oraz sumienne prowadzenie sekretariatu, Dariusz Piechnik z Sekcji Rektorat i Centrum Dydaktyczne za aktywność oraz szczególne zaangaŝowanie w realizację zadań na rzecz Uczelni. mgr inŝ. Beata Piekutowska z Biura Konsorcjum CePT, za profesjonalną organizację obsługi administracyjnej projektu CePT mgr Sławomir Pierzchalski z Działu Logistyki za wdroŝenie nowych rozwiązań dotyczących realizacji zakupów obniŝających ponoszone koszty zaopatrzenia i podwyŝszające jakość obsługi jednostek Uczelni mgr Czesława Pleszko z Kancelarii za zaangaŝowanie i inicjatywę w usprawnianiu przepływu dokumentów w Uczelni inŝ. Jerzy Polijaniuk z Działu Zamówień Publicznych za zaangaŝowanie w prace, które doprowadziły do aktualizacji przepisów wewnętrznych Uczelni w zakresie obsługi zakupów towarów i usług dokonywanych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych 8

9 Barbara Pszczółkowska z Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego za zaangaŝowanie w dostosowanie Centralnej Bazy Studentów oraz w organizację uroczystości wydziałowych inŝ. Adrianna Rogowska z Biura Eksploatacji za zaangaŝowanie w prace nad uregulowaniem i poprawą działania w zakresie podatków i opłat lokalnych Dorota Rostkowska z Działu Ewidencji Kosztów i Gospodarki Materiałowej za opracowanie zestawień dotyczących prac badawczo-rozwojowych grantów oraz udostępnienie ich w środowisku sieciowym Alina Rudnicka z Oficyny Wydawniczej za profesjonalne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz szczególne zaangaŝowanie w działalność wydawniczą Uczelni Beata Rudnicka z Działu Zamówień Publicznych za zaangaŝowanie przy realizacji szczególnie trudnych postępowań z obszaru dostaw aparatury badawczej finansowanych ze środków UE mgr inŝ. Barbara Rutkowska z Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu za zaangaŝowanie i wzorowe prowadzenie spraw administracyjnych Dziekanatu Anna Rychlica z Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego za zaangaŝowanie w organizację konferencji: "Pielęgniarki dbają o jakość, słuŝą społeczeństwu są liderkami opieki długoterminowej" oraz "Interdyscyplinarny Wymiar Zdrowia i Choroby" mgr Joanna Rybaczuk z Biura ds. Szpitali i Bazy Klinicznej za zaangaŝowanie i wzorowe wykonywanie obowiązków w zakresie prowadzonych kontroli działalności statutowej, finansowej i gospodarczej szpitali klinicznych GraŜyna Rytel z Instytutu Stomatologii za zaangaŝowanie oraz sumienne i rzetelne prowadzenie sekretariatu mgr Joanna Schmidt z Działu Personalnego za profesjonalną realizację obsługi płacowej umów cywilno-prawnych ElŜbieta Sierpińska z Sekcji Pozostałe Obiekty Banacha i Pozostałe Obiekty za zaangaŝowanie oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków słuŝbowych inŝ. Iwona Siudalska, z Komisji Bioetycznej za profesjonalizm i zaangaŝowanie w realizację zadań Komisji Bioetycznej oraz współpracę ze wszystkimi jednostkami Uczelni oraz Komisjami Bioetycznymi w Polsce inŝ. Ryszard Skirzyński za profesjonalizm oraz zaangaŝowanie w nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z eksploatacją budynków Uczelni mgr Michał Skrzek z Biura Projektów za zaangaŝowanie w zamknięcie projektów Analiza mechanizmów naprawy DNA prowadząca do etoposide induced MLL 9

10 zmian powiązanej z terapią leukemii oraz Optymalizacja i rewalidacja strategii badań In vitro dla predykcji ostrej toksyczności u ludzi - ACT Maria Skulimowska z Katedry Protetyki Stomatologicznej za wkład pracy w organizację oraz obsługę administracyjną Konferencji Sekcji Protetyki Artur Słoński z Działu Logistyki za wysoki poziom realizowanych zadań oraz odpowiedzialność i dbałość o powierzone mienie Uczelni mgr Agnieszka Słowińska z Działu Kontroli i Analiz Kosztów za udział w modyfikacji rozwiązań funkcjonalnych w controllingu finansowym w zakresie tworzenia i udostępniania źródeł finansowania z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów mgr Jacek Sobczak z Biura Prawnego za wkład pracy w procesy związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie własności intelektualnej mgr Jakub Sokolnicki z Biura Karier za wkład pracy w rozwój doradztwa zawodowego dla studentów i absolwentów w zakresie wyboru oraz planowania ścieŝki kariery zawodowej mgr Beata Spychalska z Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego za terminowe wprowadzanie danych do Centralnej Bazy Studentów i Bazy Badań Lekarskich oraz wzorowe prowadzenie dokumentacji toku studiów i praktyk wakacyjnych mgr inŝ. Bogusław Staszczyk z Działu Informatyki za zaangaŝowanie w rozbudowę i bieŝące utrzymanie modułu kadrowo-płacowego systemu Dynamics Teresa Stosio z Sekcji Pozostałe Obiekty Banacha i Pozostałe Obiekty za sumienność, zdyscyplinowanie oraz zaangaŝowanie podczas remontu obiektu przy ulicy Ciołka Agnieszka Stępień z Biura Informacji i Promocji za zaangaŝowanie i kreatywność w realizacji strategii promocyjnej Uczelni Krystyna Szczepaniak z Samodzielnej Sekcji Centrum Biostruktury za odpowiedzialność oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków słuŝbowych Ewa Szocik z Działu Księgowości za aktywny udział w opracowaniu i wdraŝaniu systemu kontroli w zakresie składników majątku trwałego w związku z wprowadzeniem ich do obrotu oraz za organizację ewidencji i wyodrębnienie źródła przychodów w systemie SERST w zakresie środków trwałych oraz aparatury naukowo-badawczej pozyskiwanych w ramach projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej realizowanych w Uczelni mgr Dorota Szubstarska z Biura Projektów za zaangaŝowanie w przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej podczas ubiegania się o finansowanie zewnętrzne Uczelni oraz właściwą koordynację i monitoring zadań 10

11 mgr inŝ. Arkadiusz Sztenkiel z Działu Informatyki za szczególne zaangaŝowanie w opracowanie i wdroŝenie systemu Centralnej Bazy Studentów mgr inŝ. Waldemar Sztulpa z Działu Informatyki za zaangaŝowanie w opracowanie i wdroŝenie systemu rozliczania i obsługi procesu dydaktycznego Pensum Barbara Szulim z Sekcji Pozostałe Obiekty Banacha i Pozostałe Obiekty za zaangaŝowanie w przygotowanie pomieszczeń Zakładu Fizjologii Człowieka do przekazania Uniwersytetowi Warszawskiemu Marek Świtek specjalista ds. Obronnych, za zaangaŝowanie i profesjonalizm w wykonywaniu obowiązków dotyczących obronności oraz obrony cywilnej w Uczelni Monika Tereszkiewicz z Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu za szczególny wkład pracy przy tworzeniu planów dydaktycznych oraz reorganizację ścieŝek kształcenia związaną ze zmianą Rozporządzenia Ministra Zdrowia Zbigniew Tkaczyk ze Studium Kształcenia Podyplomowego za zaangaŝowanie w organizację szkoleń ciągłych farmaceutów oraz szkoleń specjalizacyjnych z dziedziny farmacji aptecznej i farmacji szpitalnej Iwona Tworek z Biura ds. Szpitali i Bazy Klinicznej za zaangaŝowanie i wzorowe wykonywanie obowiązków w zakresie prowadzonych kontroli działalności statutowej, finansowej i gospodarczej szpitali klinicznych mgr Dariusz Urbańczyk z Biura Prawnego za wkład pracy w tworzenie nowych regulacji prawnych usprawniających funkcjonowanie procesów w zakresie zamówień publicznych Uczelni Anna Urbanik z Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego za zaangaŝowanie w organizację konferencji: "Pielęgniarki dbają o jakość, słuŝą społeczeństwu są liderkami opieki długoterminowej" oraz "Interdyscyplinarny Wymiar Zdrowia i Choroby" Wiesław Urbanik z Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego za zaangaŝowanie w opracowanie analizy moŝliwości wprowadzenia zmian w programie nauczania na kierunku farmacja oraz poprawne i terminowe wprowadzanie danych do Centralnej Bazy Studentów, Systemu Pensum oraz Systemu Zarządzania Salami Seminaryjnymi Regina Walczak z Sekcji Farmacja i CEPT za odpowiedzialność oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków słuŝbowych na rzecz Katedry i Zakładu Chemii Organicznej Justyna WasąŜnik z Katedry i Zakład Histologii i Embriologii za zaangaŝowanie, zdyscyplinowanie oraz sumienność w opiece nad zwierzętami Jolanta Wasilewska z Sekcji Farmacja i CEPT za zaangaŝowanie i sumienne wywiązywanie się z obowiązków słuŝbowych na rzecz Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej. 11

12 Barbara Wawrzycka z Działu Księgowości za aktywny udział w opracowaniu analizy przedwdroŝeniowej oprogramowania ERP, kierowanie Zespołem ds. Składników Majątku, udział w pracach zespołów ds. modułów: Księgowość, Finanse, Zakupy, SprzedaŜ oraz udział w tworzeniu rozwiązań organizacyjnych i dokumentacyjnych dotyczących realizacji programów finansowanych ze środków środków Unii Europejskiej Wanda Widomska z Działu Fotomedycznego za profesjonalizm oraz zawodową pasję przy obsłudze uroczystości organizowanych w Uczelni mgr Mirosława Wilińska z Biura Rektora zaangaŝowanie w organizację pracy sekretariatu Prorektora ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem oraz Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą mgr Anna Włodarczyk z Dziekanatu Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego za znaczący wkład pracy w rozwój Dziekanatu mgr Luiza Włodarkiewicz z Działu Personalnego za profesjonalną organizację procesu obsługi kadrowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w I Wydziale Lekarskim mgr inŝ. Edyta Wronkowska-Orlik z Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu za zaangaŝowanie i sumienne prowadzenie toku studiów na kierunku pielęgniarstwo (tzw. studia pomostowe) Henryka Zegadło z Samodzielnej Sekcji Centrum Biostruktury za odpowiedzialność oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków słuŝbowych Ewa śakieta z Samodzielnej Sekcji Centrum Biostruktury za odpowiedzialność oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków słuŝbowych na rzecz Centrum Biostruktury 12

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Cele operacyjne i ich realizacja

Cele operacyjne i ich realizacja Cele operacyjne i ich realizacja Obszar A NAUKA Cel strategiczny pierwszy Cel strategiczny Cele operacyjne Działania Czas realizacji Odpowiedzialność Mierniki A.1. Ugruntowanie wysokiej pozycji UMK wśród

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Michała Mazurkiewicza z działalności Uczelni w roku 2006 WROCŁAW 2007 1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI Inkubator Innowacyjności Oferta naukowo-badawcza Wydziału Zarządzania dla gospodarki Bydgoszcz 2014 Bezpłatny materiał informacyjny Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Uczelni z roku na rok ulegają systematycznej poprawie. Podstawowe wartości prezentuje poniższa tabela.

Wyniki finansowe Uczelni z roku na rok ulegają systematycznej poprawie. Podstawowe wartości prezentuje poniższa tabela. Sprawozdanie Rektora SGH z działań podjętych w okresie grudzień 2012 kwiecień 2013 w celu realizacji Strategii zmian w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w latach 2012 2015 Niniejszy dokument jest drugą

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY. Zmieniony: 03 grudnia 2014 r.

SKŁAD OSOBOWY. Zmieniony: 03 grudnia 2014 r. SKŁAD OSOBOWY Zmieniony: 03 grudnia 2014 r. Skład osobowy 2014 został przygotowany na podstawie danych przekazanych przez Katedry, Kliniki, Zakłady i Działy UMW zgodnie ze stanem z 1 kwietnia 2014 r. Uwzględniono

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach Uchwała Nr 952 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii 61-614 Poznań, ul. Umultowska

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVII WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 4/2015 Zespół redakcyjny: Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny Dr med. Maciej Janiszewski z-ca redaktora

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo