W grupie pracowników administracji na wniosek JM Rektora nagrody otrzymali:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W grupie pracowników administracji na wniosek JM Rektora nagrody otrzymali:"

Transkrypt

1 W grupie pracowników administracji na wniosek JM Rektora nagrody otrzymali: mgr Małgorzata Rejnik, Zastępca Kanclerza, za skuteczną i efektywną koordynację zadań związanych z realizacją projektów, obsługą procesu dydaktycznego, zaopatrzeniem działalności naukowo-dydaktycznej i logistyką w Uczelni mgr Katarzyna Szczęśniak, Kwestor, za zaangaŝowanie w przygotowanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN do Ministerstwa Finansów oraz aktywny udział w pracach Komitetu Sterującego wdroŝeniem zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania Uczelnią mgr Ewa Wierzbińska zastępca kwestora ds. finansowych za kierowanie Zespołem ds. Finansowych przy opracowaniu analizy przedwdroŝeniowej oprogramowania ERP, współpracę przy audycie czeków poŝyczkowych USA w ramach Federal Family Education Loan Program oraz profesjonalną weryfikację dokumentów finansowych przedłoŝonych do realizacji bankowej mgr inŝ. Paweł Błachnio z Biura Audytu Wewnętrznego za profesjonalizm i zaangaŝowanie w realizację zadań audytowych mgr inŝ. Lilia Buniewicz z Działu Kontroli i Analiz Kosztów za wzorową i profesjonalną obsługę controllingu finansowego w zakresie środków finansowych przeznaczonych na działalność naukowo-badawczą Uczelni mgr Danuta Fiejdasz z Działu Finansowego za profesjonalny i terminowy nadzór nad realizacją zadań związanych z rozliczaniem środków finansowych przeznaczonych na badania naukowe oraz skuteczne prowadzenie negocjacji dotyczących lokowania wolnych środków finansowych skutkujące zwiększeniem przychodów Uczelni mgr Karolina Gwarek z Oficyny Wydawniczej za profesjonalizm i zaangaŝowanie w redagowanie Miesięcznika Medycyna Dydaktyka Wychowanie oraz rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków Sekretarza Senackiej Komisji ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw Marek Jarecki z Działu Logistyki za rzetelność, odpowiedzialność oraz zaangaŝowanie w realizację powierzonych zadań mgr Ewa Kępska, kierownik Biura Rektora za profesjonalizm oraz zaangaŝowanie w zapewnienie sprawnego funkcjonowania Biura Rektora inŝ. Andrzej Krysztofek z Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych za profesjonalizm w przygotowywaniu opisów SIWZ dla potrzeb zakupów aparatury badawczej dla jednostek Uczelni mgr ElŜbieta Olszewska z Działu Obsługi Studentów za wzorową współpracę i obsługę organizacji studenckich oraz nadzór nad organizacją projektów zgłoszonych przez studentów 1

2 mgr Lidia Przepióra-Dziewulska z Działu Współpracy z Zagranicą za zaangaŝowanie w rozwój współpracy międzynarodowej w ramach Programów LLP Erasmus Ireneusz Rudnicki z Działu Fotomedycznego za profesjonalizm zawodowy przy obsłudze wszystkich uroczystości organizowanych w Uczelni oraz osobiste zaangaŝowanie w przygotowanie materiałów do publikacji Tradycja akademicka, ceremoniał, zwyczaje Małgorzata Sawicka z Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego za profesjonalne prowadzenie spraw przewodów habilitacyjnych, doktoratów honoris causa i awansów profesorskich I Wydziału Lekarskiego, Oddziału Stomatologii oraz Wydziału Nauki o Zdrowiu. mgr Justyna Sidor z Biura Rektora zaangaŝowanie oraz profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych obowiązków związanych z pracą Sekretariatu Rektora inŝ. Łukasz Szlachetka z Działu Informatyki za wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz szczególny wkład w udoskonalenie procesu obsługi napraw sprzętu komputerowego i multimedialnego inŝ. Bartłomiej Świech z Działu Informatyki za szczególny wkład pracy oraz zaangaŝowanie w rozwój i rozbudowę infrastruktury informatycznej w Uczelni, stworzenie i wdroŝenie nowych systemów ułatwiających wykonywanie zadań związanych z dydaktyką mgr Marta Wojtach, Rzecznik Prasowy WUM za zaangaŝowanie oraz profesjonalizm w realizację zadań rzecznika prasowego Uczelni oraz współautorstwo publikacji Jubileusz 200-lecia nauczania medycyny w Warszawie mgr Magdalena Zielonka z Biura Rektora za profesjonalizm, zaangaŝowanie i wkład pracy wniesiony w powstanie unikalnego wydawnictwa Tradycja akademicka, ceremoniał, zwyczaje Ponadto nagrody JM Rektora otrzymali (w kolejności alfabetycznej): Irena Ambroziak z Zakładu Profilaktyki ZagroŜeń Środowiskowych i Alergologii za zaangaŝowanie i profesjonalizm w wypełnianiu obowiązków, przygotowywanie sprawozdań naukowych i dydaktycznych, organizowanie konferencji, sympozjów o zasięgu krajowym i międzynarodowym Irena Andruchewicz z Sekcji Pozostałe Obiekty Banacha i Pozostałe Obiekty za zaangaŝowanie oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków słuŝbowych mgr inŝ. GraŜyna Andrzejewska z Biura Inwestycji za szczególny wkład pracy w przygotowanie oraz nadzór nad zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi realizowanymi przez Uczelnię 2

3 mgr Agnieszka Anucińska z Działu Logistyki za wdroŝenie nowych rozwiązań dotyczących realizacji zakupów obniŝających ponoszone koszty zaopatrzenia i podwyŝszające jakość obsługi jednostek Uczelni Iwona Augustyniak z Działu Księgowości za aktywny udział w przygotowaniu i przetestowaniu księgowania wpłat za miejsca w domach studenckich na indywidualne konta w systemie Trans-Collect Monika Barańska z Domu Studenta 2 i 2 Bis za sumienny oraz pełny zaangaŝowania udział we wdroŝeniu nowych rozwiązań poprawiających warunki mieszkalne mgr Agnieszka Białobrzeska z Działu Obsługi Studentów za opracowanie projektu i wykonanie tablic informacyjnych dla studentów dotyczących spraw stypendialnych, badań, szczepień oraz ubezpieczeń mgr Danuta Bogucka z Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego zaangaŝowanie w realizację zadań Dziekanatu, dostosowanie Centralnej Bazy Studentów oraz zaangaŝowanie w organizację uroczystości wydziałowych. Joanna Brześcińska z Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego za wkład pracy w rozwój kursów i studiów podyplomowych oraz udział w zdobywaniu środków na ich prowadzenie Irena Brzozowska z Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych za aktywność, sumienność, odpowiedzialność oraz zaangaŝowanie w serwis naprawczy aparatury i urządzeń Małgorzata Bulzacka z Działu Personalnego za rzetelną i profesjonalną realizację powierzonych zadań w zakresie obsługi płacowej nauczycieli akademickich i doktorantów, inicjatywę i czynny udział w doskonaleniu procesów płacowych Maria Chmiel z Zakładu Farmakodynamiki za zaangaŝowanie oraz sumienne prowadzenie sekretariatu GraŜyna Cichocka z Zakładu Farmacji Stosowanej za zaangaŝowanie oraz sumienne prowadzenie sekretariatu Anna Cichowska z Działu Personalnego za profesjonalną realizację obsługi socjalnej pracowników, emerytów i rencistów, wraŝliwość i troskę na problemy ludzi mgr Iwona Cieślikowska z Działu Personalnego za rzetelną i profesjonalną organizację procesu obsługi kadrowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w II Wydziale Lekarskim oraz zaangaŝowanie w proces odznaczania i nagradzania pracowników Uczelni mgr Emilia Chrapek z Biura Organizacyjnego za inicjatywę organizacyjną oraz zaangaŝowanie w prace związane z przygotowaniem wydarzeń ogólnouczelnianych 3

4 mgr Małgorzata Doroba z Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego za nadzór administracyjny w oryginalnych i twórczych badaniach naukowych w ramach European Collaborative Study i PENTA mgr inŝ. Iwona Drozdowska-Rusinowicz z Biura Projektów za opracowanie i wdroŝenie nowych zasad współpracy z koordynatorem projektu Clear oraz opracowanie dla Projektu InterQuality podręcznika "Management Handbook" mgr inŝ. Monika Duszczyk z Działu Ochrony Pracy i Środowiska za szczególne zaangaŝowanie w projektowanie i wdraŝanie nowych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pracy pracowników Uczelni Mariola Dybowska z Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego za zaangaŝowanie w realizację zadań Dziekanatu, dostosowanie Centralnej Bazy Studentów oraz zaangaŝowanie w organizację uroczystości wydziałowych inŝ. Piotr Działa z Działu Informatyki za zaangaŝowanie w opracowanie i wdroŝenie systemu zarządzania i obsługi sal dydaktycznych Barbara Dziedzic z Biura Inwestycji za szczególny wkład pracy w rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych, prowadzenie sprawozdawczości i rozliczeń z Ministerstwem Zdrowia w zakresie zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków budŝetu państwa mgr Magdalena Fudała z Biura Karier za stworzenie i rozwój doradztwa psychologicznego obejmującego indywidualne konsultacje z wykorzystaniem testów psychologicznych diagnozujących preferencje zawodowe Krzysztof Głowicki z Sekcji Pozostałe Obiekty Banacha i Pozostałe Obiekty zaangaŝowanie w przygotowanie pomieszczeń Zakładu Fizjologii Człowieka do przekazania Uniwersytetowi Warszawskiemu Adam Górzyński z Działu Logistyki za aktywne uczestnictwo w pracach związanych z przygotowaniem do wdroŝenia w Uczelni zintegrowanego systemu ERP oraz opisem funkcjonalności zapewniających kompleksową obsługę logistyki w Uczelni mgr Agnieszka Grzeszczyk z Biura ds. Szpitali i Bazy Klinicznej za zaangaŝowanie i profesjonalizm w realizacji zadań Uczelni związanych z kontrolą działalności szpitali klinicznych mgr GraŜyna Halicka z Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu za wkład pracy w rozwój Dziekanatu oraz czynny udział w reorganizacji studiów pomostowych na kierunku pielęgniarstwo mgr inŝ. Małgorzata Hys-Witkowska z Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu za szczególne zaangaŝowanie w pracę Dziekanatu oraz udział w tworzeniu planów dydaktycznych dla kierunku zdrowie publiczne Justyna Ignerowicz z Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu za inicjatywę oraz zaangaŝowanie w pracęna rzecz Dziekanatu 4

5 mgr Eliza Jakimiuk z Biura Obsługi Działalności Podstawowej za aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia i wdraŝania systemu Pensum. Anna Jakubowska z Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego za zaangaŝowanie w realizację projektu "Podnoszenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej i dywersyfikacja oferty szkoleniowej w obszarze diagnostyki radiologicznej i kwalifikacji do leczenia chorych z nowotworami wątroby" ElŜbieta Jarośka z Sekcji Pozostałe Obiekty Banacha i Pozostałe Obiekty za zaangaŝowanie w przygotowanie pomieszczeń Zakładu Fizjologii Człowieka do przekazania Uniwersytetowi Warszawskiemu Henryka Jeger z Sekcji Farmacja i CEPT za zaangaŝowanie oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków słuŝbowych na rzecz Katedry i Zakładu Biochemii I Wydziału Lekarskiego inŝ. Ewa Kaczkowska z Działu Obsługi Studentów za opracowanie projektu i wykonanie tablic informacyjnych dla studentów dotyczących spraw stypendialnych, badań, szczepień oraz ubezpieczeń mgr inŝ. Ewa Kaczmarek z Działu Personalnego za efektywną organizację obszaru zadań kadrowych, płacowych i socjalnych w Uczelni oraz szczególne zaangaŝowanie w projektowanie i wdroŝenie zintegrowanego programu zarządzania w Uczelni mgr Jolanta Kaczorowska z Dziekanatu Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego za sumienność, rzetelność oraz zaangaŝowanie w realizację powierzonych obowiązków mgr Janina Kamieniecka z Działu Kontroli i Analiz Kosztów za kierowanie Zespołem ds. BudŜetowania przy opracowaniu analizy przedwdroŝeniowej oprogramowania ERP, perfekcyjne opracowanie materiałów planistycznych sporządzanych dla potrzeb wewnętrznych oraz instytucji zewnętrznych Krzysztof Karólkowski z Sekcji Rektorat i Centrum Dydaktyczne za aktywność oraz szczególne zaangaŝowanie w prace związane z obsługą przedsięwzięć dydaktycznych odbywających się w Centrum Dydaktycznym mgr Magdalena Kawałczewska z Dziekanatu Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego za sumienność, rzetelność oraz zaangaŝowanie w realizację powierzonych obowiązków ElŜbieta Kazimierowska z Działu Finansowego za profesjonalne i terminowe rozliczanie środków finansowych przeznaczonych na realizację badań naukowych i procesu dydaktycznego Agnieszka Kierzkowska z Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu za aktywność zawodową, odpowiedzialność, inicjatywę i zaangaŝowanie w wykonywaną pracę na rzecz Dziekanatu 5

6 Agnieszka Kijewska z Zakładu Podstaw Pielęgniarstwa za zaangaŝowanie w organizowanie konferencji "Dokumentacja medyczna-prawo i praktyka" BoŜena Kłos-Puchalska z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii za aktywność zawodową, odpowiedzialność, inicjatywę i zaangaŝowanie w wykonywaną pracę na rzecz Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Urszula Kobus z Działu Zamówień Publicznych za zaangaŝowanie i rzetelność przy realizacji zadań Działu Zamówień Publicznych, w szczególności za aktywność w postępowaniach inwestycyjnych o udzielenie zamówień publicznych z zakresu robót budowlanych i dostaw Bogumiła Kocik z Sekcji Pozostałe Obiekty Banacha i Pozostałe Obiekty za sumienność, zdyscyplinowanie oraz zaangaŝowanie podczas remontu obiektu przy ulicy Ciołka mgr Urszula Kordosz z Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego za zaangaŝowanie, sumienność oraz terminową realizację zadań Dziekanatu Oddziału Stomatologii, zaangaŝowanie w dostosowanie Centralnej Bazy Studentów oraz zaangaŝowanie w organizację uroczystości wydziałowych mgr Ewa Korobowicz z Zakładu Immunologii Centrum Biostruktury za udział w przygotowywaniu manuskryptów publikacji naukowych opublikowanych w prestiŝowych czasopismach naukowych Jadwiga KrzyŜańska z Sekcji Pozostałe Obiekty Banacha i Pozostałe Obiekty za zaangaŝowanie oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków słuŝbowych na rzecz Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Beata Kubalska z Domu Studenta 2 i 2 Bis za odpowiedzialność oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków słuŝbowych Marzena Kujko z Sekcji Rektorat i Centrum Dydaktyczne za aktywność oraz szczególne zaangaŝowanie w realizację zadań na rzecz Uczelni inŝ. Rafał Kundera z Biura Eksploatacji wysoką wiedzę techniczną i praktyczną wdraŝaną w zadaniach remontowo-eksploatacyjnych, które mają szczególny charakter w realizacji bieŝącego procesu dydaktycznego na rzecz Uczelni Katarzyna Leśniak z Sekcji Rektorat i Centrum Dydaktyczne za zaangaŝowanie w zadania związane z eksploatacją budynków: Centrum Dydaktycznego i Rektoratu mgr Danuta Lewandowska z Biura Prawnego za skuteczne prowadzenie spraw związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości Uczelni dr Piotr Lewandowski z Działu Informatyki za zaangaŝowanie w rozbudowę i bieŝące wsparcie systemu Dynamics 6

7 Ryszard Lewandowski z Działu Zamówień Publicznych za zaangaŝowanie w realizację postępowań o duŝej róŝnorodności z zakresu dostaw i usług badawczych niezbędnych do działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Iwona Lipka z Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego za zaangaŝowanie, sumienność oraz terminową realizację zadań Dziekanatu Oddziału Stomatologii, zaangaŝowanie w dostosowanie Centralnej Bazy Studentów oraz zaangaŝowanie w organizację uroczystości wydziałowych Małgorzata Lipowska z Samodzielnej Sekcji Centrum Biostruktury za odpowiedzialność oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków słuŝbowych mgr Monika Leszczyńska z Dziekanatu Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego za znaczący wkład pracy w rozwój Dziekanatu Lidia Ładecka z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej za zaangaŝowanie w archiwizację preparatów i pomocy dydaktycznych oraz wzorowe wykonywanie obowiązków słuŝbowych mgr Maria Ławecka-Kołodziej z Biura Prawnego za profesjonalne i skuteczne prowadzenie spraw procesowych Uczelni śaneta Łukaszewicz z Instytutu Medycyny Społecznej za skatalogowanie księgozbioru Instytutu Medycyny Społecznej mgr Stanisława Majcherek z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii za organizację i usprawnianie pracy sekretariatu mgr inŝ. Piotr Markiewicz z Działu Informatyki za szczególne zaangaŝowanie w usprawnienie procesu obsługi napraw sprzętu komputerowego i multimedialnego mgr Monika Mazurek-Rylska z Zakładu śywienia Człowieka za zaangaŝowanie w prace organizacyjne związane z remontem obiektu przy ul. Ciołka oraz za organizację i obsługę biura cyklicznej ogólnopolskiej konferencji Warszawskie Dni Nauki o śywieniu Człowieka Jan Mazurkiewicz z Sekcji Rektorat i Centrum Dydaktyczne za aktywność oraz szczególne zaangaŝowanie w prace związane z obsługą multimedialną zajęć dydaktycznych oraz konferencji mgr Agnieszka Milaniuk z Domu Studenta 2 i 2 Bis za aktywność oraz szczególne zaangaŝowanie w poprawę jakości warunków zakwaterowania studentów Małgorzata Mścichowska z Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego za zaangaŝowanie, sumienność oraz terminową realizację zadań Dziekanatu Oddziału Stomatologii, zaangaŝowanie w dostosowanie Centralnej Bazy Studentów oraz zaangaŝowanie w organizację uroczystości wydziałowych 7

8 mgr Iwona Myśliborska z Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego za zaangaŝowanie w realizację powierzonych zadań oraz wkład pracy w rozwój Dziekanatu Anna NiŜnik z Działu Kontroli i Analiz Kosztów za udział w modyfikacji rozwiązań funkcjonalnych w controllingu finansowym w zakresie tworzenia źródeł finansowania projektów naukowo-badawczych oraz projektów dydaktycznych finansowanych ze środków Oddziału Nauczania w Języku Angielskim mgr Katarzyna Nowak z Biura Karier za wkład pracy w rozwój doradztwa zawodowego obejmującego indywidualne konsultacje doradcze koncentrujące wokół metod planowania ścieŝki kariery Marzena Nowak z Sekcji Farmacja i CEPT za odpowiedzialność, sumienność w wykonywaniu obowiązków słuŝbowych na rzecz Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Mieczysław Ochowicz z Domu Studenta Nr 1 za aktywność oraz szczególne zaangaŝowanie w poprawę jakości warunków zakwaterowania studentów Anna Ołtuszewska z Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego za terminowe wprowadzanie danych do Centralnej Bazy Studentów i Bazy Badań Lekarskich oraz wzorowe prowadzenie dokumentacji toku studiów i praktyk wakacyjnych mgr Małgorzata Ordyniak z Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego za zaangaŝowanie w wykonywanie powierzonych zadań oraz wkład pracy w rozwój Dziekanatu Karolina Palińska z Biura Projektów za samodzielność i kreatywność oraz szczególne zaangaŝowanie w koordynację realizowanych projektów Krystyna Pełka z Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej za zaangaŝowanie oraz sumienne prowadzenie sekretariatu, Dariusz Piechnik z Sekcji Rektorat i Centrum Dydaktyczne za aktywność oraz szczególne zaangaŝowanie w realizację zadań na rzecz Uczelni. mgr inŝ. Beata Piekutowska z Biura Konsorcjum CePT, za profesjonalną organizację obsługi administracyjnej projektu CePT mgr Sławomir Pierzchalski z Działu Logistyki za wdroŝenie nowych rozwiązań dotyczących realizacji zakupów obniŝających ponoszone koszty zaopatrzenia i podwyŝszające jakość obsługi jednostek Uczelni mgr Czesława Pleszko z Kancelarii za zaangaŝowanie i inicjatywę w usprawnianiu przepływu dokumentów w Uczelni inŝ. Jerzy Polijaniuk z Działu Zamówień Publicznych za zaangaŝowanie w prace, które doprowadziły do aktualizacji przepisów wewnętrznych Uczelni w zakresie obsługi zakupów towarów i usług dokonywanych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych 8

9 Barbara Pszczółkowska z Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego za zaangaŝowanie w dostosowanie Centralnej Bazy Studentów oraz w organizację uroczystości wydziałowych inŝ. Adrianna Rogowska z Biura Eksploatacji za zaangaŝowanie w prace nad uregulowaniem i poprawą działania w zakresie podatków i opłat lokalnych Dorota Rostkowska z Działu Ewidencji Kosztów i Gospodarki Materiałowej za opracowanie zestawień dotyczących prac badawczo-rozwojowych grantów oraz udostępnienie ich w środowisku sieciowym Alina Rudnicka z Oficyny Wydawniczej za profesjonalne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz szczególne zaangaŝowanie w działalność wydawniczą Uczelni Beata Rudnicka z Działu Zamówień Publicznych za zaangaŝowanie przy realizacji szczególnie trudnych postępowań z obszaru dostaw aparatury badawczej finansowanych ze środków UE mgr inŝ. Barbara Rutkowska z Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu za zaangaŝowanie i wzorowe prowadzenie spraw administracyjnych Dziekanatu Anna Rychlica z Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego za zaangaŝowanie w organizację konferencji: "Pielęgniarki dbają o jakość, słuŝą społeczeństwu są liderkami opieki długoterminowej" oraz "Interdyscyplinarny Wymiar Zdrowia i Choroby" mgr Joanna Rybaczuk z Biura ds. Szpitali i Bazy Klinicznej za zaangaŝowanie i wzorowe wykonywanie obowiązków w zakresie prowadzonych kontroli działalności statutowej, finansowej i gospodarczej szpitali klinicznych GraŜyna Rytel z Instytutu Stomatologii za zaangaŝowanie oraz sumienne i rzetelne prowadzenie sekretariatu mgr Joanna Schmidt z Działu Personalnego za profesjonalną realizację obsługi płacowej umów cywilno-prawnych ElŜbieta Sierpińska z Sekcji Pozostałe Obiekty Banacha i Pozostałe Obiekty za zaangaŝowanie oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków słuŝbowych inŝ. Iwona Siudalska, z Komisji Bioetycznej za profesjonalizm i zaangaŝowanie w realizację zadań Komisji Bioetycznej oraz współpracę ze wszystkimi jednostkami Uczelni oraz Komisjami Bioetycznymi w Polsce inŝ. Ryszard Skirzyński za profesjonalizm oraz zaangaŝowanie w nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z eksploatacją budynków Uczelni mgr Michał Skrzek z Biura Projektów za zaangaŝowanie w zamknięcie projektów Analiza mechanizmów naprawy DNA prowadząca do etoposide induced MLL 9

10 zmian powiązanej z terapią leukemii oraz Optymalizacja i rewalidacja strategii badań In vitro dla predykcji ostrej toksyczności u ludzi - ACT Maria Skulimowska z Katedry Protetyki Stomatologicznej za wkład pracy w organizację oraz obsługę administracyjną Konferencji Sekcji Protetyki Artur Słoński z Działu Logistyki za wysoki poziom realizowanych zadań oraz odpowiedzialność i dbałość o powierzone mienie Uczelni mgr Agnieszka Słowińska z Działu Kontroli i Analiz Kosztów za udział w modyfikacji rozwiązań funkcjonalnych w controllingu finansowym w zakresie tworzenia i udostępniania źródeł finansowania z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów mgr Jacek Sobczak z Biura Prawnego za wkład pracy w procesy związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie własności intelektualnej mgr Jakub Sokolnicki z Biura Karier za wkład pracy w rozwój doradztwa zawodowego dla studentów i absolwentów w zakresie wyboru oraz planowania ścieŝki kariery zawodowej mgr Beata Spychalska z Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego za terminowe wprowadzanie danych do Centralnej Bazy Studentów i Bazy Badań Lekarskich oraz wzorowe prowadzenie dokumentacji toku studiów i praktyk wakacyjnych mgr inŝ. Bogusław Staszczyk z Działu Informatyki za zaangaŝowanie w rozbudowę i bieŝące utrzymanie modułu kadrowo-płacowego systemu Dynamics Teresa Stosio z Sekcji Pozostałe Obiekty Banacha i Pozostałe Obiekty za sumienność, zdyscyplinowanie oraz zaangaŝowanie podczas remontu obiektu przy ulicy Ciołka Agnieszka Stępień z Biura Informacji i Promocji za zaangaŝowanie i kreatywność w realizacji strategii promocyjnej Uczelni Krystyna Szczepaniak z Samodzielnej Sekcji Centrum Biostruktury za odpowiedzialność oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków słuŝbowych Ewa Szocik z Działu Księgowości za aktywny udział w opracowaniu i wdraŝaniu systemu kontroli w zakresie składników majątku trwałego w związku z wprowadzeniem ich do obrotu oraz za organizację ewidencji i wyodrębnienie źródła przychodów w systemie SERST w zakresie środków trwałych oraz aparatury naukowo-badawczej pozyskiwanych w ramach projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej realizowanych w Uczelni mgr Dorota Szubstarska z Biura Projektów za zaangaŝowanie w przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej podczas ubiegania się o finansowanie zewnętrzne Uczelni oraz właściwą koordynację i monitoring zadań 10

11 mgr inŝ. Arkadiusz Sztenkiel z Działu Informatyki za szczególne zaangaŝowanie w opracowanie i wdroŝenie systemu Centralnej Bazy Studentów mgr inŝ. Waldemar Sztulpa z Działu Informatyki za zaangaŝowanie w opracowanie i wdroŝenie systemu rozliczania i obsługi procesu dydaktycznego Pensum Barbara Szulim z Sekcji Pozostałe Obiekty Banacha i Pozostałe Obiekty za zaangaŝowanie w przygotowanie pomieszczeń Zakładu Fizjologii Człowieka do przekazania Uniwersytetowi Warszawskiemu Marek Świtek specjalista ds. Obronnych, za zaangaŝowanie i profesjonalizm w wykonywaniu obowiązków dotyczących obronności oraz obrony cywilnej w Uczelni Monika Tereszkiewicz z Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu za szczególny wkład pracy przy tworzeniu planów dydaktycznych oraz reorganizację ścieŝek kształcenia związaną ze zmianą Rozporządzenia Ministra Zdrowia Zbigniew Tkaczyk ze Studium Kształcenia Podyplomowego za zaangaŝowanie w organizację szkoleń ciągłych farmaceutów oraz szkoleń specjalizacyjnych z dziedziny farmacji aptecznej i farmacji szpitalnej Iwona Tworek z Biura ds. Szpitali i Bazy Klinicznej za zaangaŝowanie i wzorowe wykonywanie obowiązków w zakresie prowadzonych kontroli działalności statutowej, finansowej i gospodarczej szpitali klinicznych mgr Dariusz Urbańczyk z Biura Prawnego za wkład pracy w tworzenie nowych regulacji prawnych usprawniających funkcjonowanie procesów w zakresie zamówień publicznych Uczelni Anna Urbanik z Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego za zaangaŝowanie w organizację konferencji: "Pielęgniarki dbają o jakość, słuŝą społeczeństwu są liderkami opieki długoterminowej" oraz "Interdyscyplinarny Wymiar Zdrowia i Choroby" Wiesław Urbanik z Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego za zaangaŝowanie w opracowanie analizy moŝliwości wprowadzenia zmian w programie nauczania na kierunku farmacja oraz poprawne i terminowe wprowadzanie danych do Centralnej Bazy Studentów, Systemu Pensum oraz Systemu Zarządzania Salami Seminaryjnymi Regina Walczak z Sekcji Farmacja i CEPT za odpowiedzialność oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków słuŝbowych na rzecz Katedry i Zakładu Chemii Organicznej Justyna WasąŜnik z Katedry i Zakład Histologii i Embriologii za zaangaŝowanie, zdyscyplinowanie oraz sumienność w opiece nad zwierzętami Jolanta Wasilewska z Sekcji Farmacja i CEPT za zaangaŝowanie i sumienne wywiązywanie się z obowiązków słuŝbowych na rzecz Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej. 11

12 Barbara Wawrzycka z Działu Księgowości za aktywny udział w opracowaniu analizy przedwdroŝeniowej oprogramowania ERP, kierowanie Zespołem ds. Składników Majątku, udział w pracach zespołów ds. modułów: Księgowość, Finanse, Zakupy, SprzedaŜ oraz udział w tworzeniu rozwiązań organizacyjnych i dokumentacyjnych dotyczących realizacji programów finansowanych ze środków środków Unii Europejskiej Wanda Widomska z Działu Fotomedycznego za profesjonalizm oraz zawodową pasję przy obsłudze uroczystości organizowanych w Uczelni mgr Mirosława Wilińska z Biura Rektora zaangaŝowanie w organizację pracy sekretariatu Prorektora ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem oraz Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą mgr Anna Włodarczyk z Dziekanatu Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego za znaczący wkład pracy w rozwój Dziekanatu mgr Luiza Włodarkiewicz z Działu Personalnego za profesjonalną organizację procesu obsługi kadrowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w I Wydziale Lekarskim mgr inŝ. Edyta Wronkowska-Orlik z Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu za zaangaŝowanie i sumienne prowadzenie toku studiów na kierunku pielęgniarstwo (tzw. studia pomostowe) Henryka Zegadło z Samodzielnej Sekcji Centrum Biostruktury za odpowiedzialność oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków słuŝbowych Ewa śakieta z Samodzielnej Sekcji Centrum Biostruktury za odpowiedzialność oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków słuŝbowych na rzecz Centrum Biostruktury 12

1 mgr Dorota Barszczewska specjalista Sekcja Rektorat i Centrum Dydaktyczne. 2 mgr Edyta Berent specjalista Dziekanat I WL

1 mgr Dorota Barszczewska specjalista Sekcja Rektorat i Centrum Dydaktyczne. 2 mgr Edyta Berent specjalista Dziekanat I WL Nagrodzeni pracownicy Administracji, Obsługi i Biblioteczni (w kolejności alfabetycznej) 1 mgr Dorota Barszczewska specjalista Sekcja Rektorat i Centrum Dydaktyczne 2 mgr Edyta Berent specjalista Dziekanat

Bardziej szczegółowo

Decyzją JM Rektora nagrody otrzymali:

Decyzją JM Rektora nagrody otrzymali: Decyzją JM Rektora nagrody otrzymali: 1 mgr Małgorzata Rejnik p.o. Kanclerza 2 mgr inż. Wojciech Starczyński Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji 3 mgr Danuta Fiejdasz p.o. Zastępcy Kwestora ds. Finansowych

Bardziej szczegółowo

Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji. 18-10-2013 1 z 9

Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji. 18-10-2013 1 z 9 1 mgr inż. Wojciech Starczyński Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji 2 mgr Danuta Fiejdasz kierownik działu Dział Finansowy 3 mgr Agnieszka Grzeszczyk kierownik biura Biuro ds. Szpitali i Bazy Klinicznej

Bardziej szczegółowo

W grupie pracowników administracji i obsługi dyplomami zostały uhonorowane:

W grupie pracowników administracji i obsługi dyplomami zostały uhonorowane: W grupie pracowników administracji i obsługi dyplomami zostały uhonorowane: mgr Elżbieta Olszewska za całokształt pracy, zaangażowanie, sumienność i wzorową realizację zadań, a także profesjonalną współpracę

Bardziej szczegółowo

Nagrody za osiągnięcia organizacyjne

Nagrody za osiągnięcia organizacyjne Nagrody za osiągnięcia organizacyjne Za wkład pracy oraz osobiste zaangaŝowanie w działalność organizacyjną na rzecz dynamicznego rozwoju Uczelni, Jego Magnificencja Rektor przyznał nagrody następującym

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Wykaz nagrodzonych pracowników administracyjnych, bibliotecznych i obsługi nagrodami Jego Magnificencji Rektora w 2016r

Wykaz nagrodzonych pracowników administracyjnych, bibliotecznych i obsługi nagrodami Jego Magnificencji Rektora w 2016r 1 mgr Mariola Ambroziak specjalista Dział Personalny 2 mgr Agnieszka Banaszek-Więckowska starszy referent Dziekanat I WL 3 Monika Barańska specjalista Dom Studenta Nr 2 i 2 BIS 4 Małgorzata Biel starszy

Bardziej szczegółowo

mgr Agnieszka Białobrzeska Biuro Spraw Studenckich

mgr Agnieszka Białobrzeska Biuro Spraw Studenckich 1 ZASTĘPCA KANCLERZA mgr Agnieszka Anucińska Dział Logistyki 2 mgr Andrzej Artemiuk Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia 3 DZIEKAN I WL dr n biol. Małgorzata Bajor Zakład Immunologii Centrum Biostruktury

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2014. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 19 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2014. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 19 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-46/2012

ZARZĄDZENIE R-46/2012 ZARZĄDZENIE R-46/202 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 3 września 202 r. w sprawie: powołania Biura Rektora Politechniki Radomskiej. Na podstawie: - art. 66 ust. 2 pkt 4)

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 23 z dnia 14 lipca 2006 r. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego do zarządzenia R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r.

ANEKS NR 23 z dnia 14 lipca 2006 r. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego do zarządzenia R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r. ANEKS NR 23 z dnia 14 lipca 2006 r. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego do zarządzenia R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. znoszę ze struktury organizacyjnej Politechniki Radomskiej Dział Promocji podporządkowany bezpośrednio Rektorowi.

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. znoszę ze struktury organizacyjnej Politechniki Radomskiej Dział Promocji podporządkowany bezpośrednio Rektorowi. ZARZĄDZENIE R-29/2010 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 6 września 2010 r. w sprawie: 1) zmian w strukturze organizacyjnej jednostek działalności administracyjnej, 2) zmiany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 9 października 2017 roku

Zarządzenie Nr 119/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 9 października 2017 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -276/17 Zarządzenie Nr 119/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 9 października 2017 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

- dr hab. inż. MIROSŁAW LUFT profesor nadzwyczajny

- dr hab. inż. MIROSŁAW LUFT profesor nadzwyczajny STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WYKAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE W JEDNOSTKACH DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO (stan na dzień 1.03.2007 r.) REKTOR PROREKTORZY:

Bardziej szczegółowo

Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji

Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji Uruchomiona nowa wydziałowa strona internetowa uwzględnia nową formułę zamieszczania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2013/2014 Rektora Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu z dnia 28 lutego 2014 roku

Zarządzenie Nr 17/2013/2014 Rektora Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu z dnia 28 lutego 2014 roku Zarządzenie Nr 17/2013/2014 Rektora Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie: zmiany składu Senackich Komisji powołanych dla realizacji zadań uczelnianego systemu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2014 r.

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2014 r. KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołów do realizacji II etapu zadania Dostawa, wdrożenie i wsparcie zintegrowanego oprogramowania klasy ERP

Bardziej szczegółowo

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy:

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy: Regulamin Zarządzania i Realizacji Projektu w kontekście ogólnych zasad zarządzania Projektami z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 54 /2005

Zarządzenie nr 54 /2005 Zarządzenie nr 54 /2005 z dnia 1 września 2005 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie określenia zakresu obowiązków władz Uczelni. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2017 roku

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2017 roku 75.0203.25.2017 Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 lipca 2017 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIEJSC POWSTAWANIA KOSZTÓW na 2016 rok DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA Z Q Q DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZA 500 STUDIA STACJONARNE

WYKAZ MIEJSC POWSTAWANIA KOSZTÓW na 2016 rok DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA Z Q Q DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZA 500 STUDIA STACJONARNE Załącznik nr 3 do Instrukcji ewidencji i rozliczania kosztów DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA Z Q Q DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZA 500 STUDIA STACJONARNE 5 Wydział Nauk o Sporcie WYKAZ MIEJSC POWSTAWANIA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

tel. (0-42) 639 33 56; 272 50 50 e-mail: ewa.blaszczyk@umed.lodz.pl

tel. (0-42) 639 33 56; 272 50 50 e-mail: ewa.blaszczyk@umed.lodz.pl Mgr Ewa Błaszczyk DZIEKANAT ODDZIAŁU FIZJOTERAPII Siedziba: 91-647 Łódź, Pl. Hallera 1, pok. 13, 106, 108, 109, 114 Dni i godziny przyjęć studentów: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - godz. 10 00-14

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU

Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia 27.01.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU Spis treści ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2 STRUKTURA WYDZIAŁU I

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Wydział Informatyki i Matematyki. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,

Regulamin. Wydział Informatyki i Matematyki. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 października 2016 roku

Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 października 2016 roku 75.0200.95.2016 Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 października 2016 roku w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 września

Bardziej szczegółowo

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r. M O N I T O R Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-104/16 REKTORA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia kompetencji Prorektorów KUL Na podstawie 29 ust. 3 pkt 6 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2016r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 września 2016 roku

Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 września 2016 roku 75.0200.74.2016 Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 września 2016 roku w sprawie: kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2016-2020

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 KANCLERZA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 2 lutego 2016 r. znak DA /16

KOMUNIKAT NR 1 KANCLERZA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 2 lutego 2016 r. znak DA /16 KOMUNIKAT NR 1 KANCLERZA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 2 lutego 2016 r. znak DA3.021-1/16 w sprawie wyborów w obwodzie wyborczym OW-2 Działając na podstawie ust. 2 pkt 3 rozdziału

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014

ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014 ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 2/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 31 marca 2015 r.

Pismo okólne Nr 2/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 31 marca 2015 r. Pismo okólne Nr 2/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powołania w ramach Święta Politechniki Lubelskiej zespołów odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie przewidzianych

Bardziej szczegółowo

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Załącznik do Strategii Rozwoju Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego do roku 2020 PLAN ZADAŃ Przed Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego stoi szereg wyzwań, których podjęcie wymaga określenia celu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku DO-0130/4/2014 Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 80 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 września 2012 roku w sprawie kompetencji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r.

Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. Uchwała nr 107/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie: Regulaminu Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 8/2008 Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2008 r.

Zarządzenie nr 8/2008 Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2008 r. Zarządzenie nr 8/2008 Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2008 r. zmieniające: zarządzenie Rektora Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk o Wychowaniu na lata

Strategia Wydziału Nauk o Wychowaniu na lata 1 Strategia Wydziału Nauk o Wychowaniu na lata 2010 2015 Wydział Nauk o Wychowaniu określa strategię rozwoju na lata 2010 2015 spójnie z założeniami Strategii rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego na lata 2010

Bardziej szczegółowo

dr hab. n. med. Paweł Włodarski

dr hab. n. med. Paweł Włodarski dr hab. n. med. Paweł Włodarski dr hab. n. med. Paweł Włodarski Urodzony 14.11.1967 w Warszawie Żonaty, 3 dzieci I Wydział Lekarski WUM lekarz (1992) I Wydział Lekarski WUM stomatolog (1995) Centrum Biostruktury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3254/2013. Prezydenta Miasta Płocka. z dnia 20 czerwca 2013r.

Zarządzenie Nr 3254/2013. Prezydenta Miasta Płocka. z dnia 20 czerwca 2013r. Zarządzenie Nr 3254/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie powołania Zespołu projektowego oraz określenie obowiązków jego członków związanych z realizacją projektu pn.: Matematyka

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

Uchwały nr 82/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2015 roku

Uchwały nr 82/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2015 roku Uchwały nr 82/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunków jego

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA NAZWA JEDNOSTKI UCZESTNICZĄCEJ

OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA NAZWA JEDNOSTKI UCZESTNICZĄCEJ OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA, GASTROENTEROLOGICZNA, I ONKOLOGICZNA 1, GASTROENTEROLOGICZNA I ONKOLOGICZNA 2 I GASTROENTEROLOGICZNA 3 I TRANSPLANTACYJNA 4 I NACZYNIOWA 5 I ENDOKRYNOLOGICZNA 6 NEUROCHIRURGIA

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Lata.. I. DANE PERSONALNE 1.Imię i nazwisko:.... 2.Data urodzenia:..... 3.Jednostka organizacyjna (Zakład/Katedra):. 4.Zajmowane stanowisko, tytuł, stopień naukowy:.....

Bardziej szczegółowo

Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? lek. med. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Specjalista medycyny rodzinnej Warszawa, 5 października

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 1 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 1 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przygotowania i przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku

Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunków jego obniżania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020 PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE na lata 2014-2020 Zatwierdzony przez Radę Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI DZIAŁ SPRAW OBRONNYCH I OCHRONY WYKAZ

UNIWERSYTET ŚLĄSKI DZIAŁ SPRAW OBRONNYCH I OCHRONY WYKAZ Załącznik nr 2 UNIWERSYTET ŚLĄSKI DZIAŁ SPRAW OBRONNYCH I OCHRONY WYKAZ stanowisk/funkcji oraz prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE i ZASTRZEŻONE

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 69 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r.

UCHWAŁA NR 69 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r. UCHWAŁA NR 69 /2008 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku 1 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 : Dominika Kucharska Małgorzata Kazimiera Baraniak Joanna Ewa Wąsowska Jolanta Kazimiera Lizakowska Rafał Jerzy Szulc Dominik Mariusz Garnys Karolina Monika Rutkowska Mateusz

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 77/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniające Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju UG do roku 2020 PLAN ZADAŃ Przed Uniwersytetem Gdańskim stoi szereg wyzwań, których podjęcie wymaga określenia celu i charakteru działań oraz terminu zakończenia, źródeł

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Komisja Jednostki organizacyjne I. Wydział Teologii II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Komisja Jednostki organizacyjne I. Wydział Teologii II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 1 Na podstawie art. 155 ust. 1, 4 i 6-8

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

SPIS WYKŁADÓW, ĆWICZWŃ I SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I ROK WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY. Liczba godzin w semestrze zimowym

SPIS WYKŁADÓW, ĆWICZWŃ I SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I ROK WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY. Liczba godzin w semestrze zimowym Nazwa SPIS WYKŁADÓW, ĆWICZWŃ I SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I ROK letnim 1. Biologia molekularna, Prof. dr hab. Andrzej Hendrich 10 25 5 6 Egzamin 6/40 genetyka 2. Biofizyka Prof. Krystyna Michalak

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY SZKOLENIOWE PROGRAMU ERASMUS

WYJAZDY SZKOLENIOWE PROGRAMU ERASMUS PROGRAMU ERASMUS ZASADY KWALIFIKACJI UPOWSZECHNIENIE WYNIKÓW W UCZELNI ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Warszawa, 28.10.2011 UCZELNIA: 1 stycznia 2009: połączenie Akademii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR z dnia 25 maja 2017r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2017r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II Organizacja wewnętrzna

DZIAŁ II Organizacja wewnętrzna - 5 - DZIAŁ II Organizacja wewnętrzna Rozdział 1 Struktura jednostek administracyjnych 5 Administrację Uczelni tworzą: 1) jednostki administracyjne i samodzielne stanowiska pracy w pionie Rektora i prorektorów,

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r.

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdaoskiej w kadencji 2012-2016. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy z 27

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU SZTUKI UR na lata 2013-2017 Rzeszów, maj 2013 Strategię Rozwoju Wydziału Sztuki na lata 2013-2017 pod kierunkiem Dziekana dr. hab. prof. UR J. J. Kierskiego przygotowała Komisja

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku

TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku Załącznik nr 2 do uchwały Senatu AMW nr 7/2014 z 20.03.2014 r. TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji

Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji Wydziałowy Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji Uruchomiona nowa wydziałowa strona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku 75.0203.25.2015 Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących

Bardziej szczegółowo

http://192.168.2.15/harmonogramy/warzywna.html

http://192.168.2.15/harmonogramy/warzywna.html 1 z 6 2009-11-19 12:34 Lekarz Harmonogramy pracy w przychodni na ul. Warzywnej 3 Poradnia Harmonogram pracy pn wt śr cz pt BAĆ MICHAŁ PRACOWNIA FIZJOTERAPII 07:00-14:35 11:25-18:00 07:00-14:35 11:25-18:00

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Joanna Gotlib Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ WUM Uczelniany Zespół ds. Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia WNoZ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 stycznia 2017 roku

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 stycznia 2017 roku 75.0200.124.2016 Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 stycznia 2017 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAJĄ na Konferencję Naukowo Szkoleniową

ZAPRASZAJĄ na Konferencję Naukowo Szkoleniową ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA SPOŁECZNEGO Studenckie Koło Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Pielęgniarstwa Środowiskowo/Rodzinnego Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - Oddział Mazowiecki Oddział Akademicki Polskiego

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej I. OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Prorektor ds. Collegium Medicum Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum

Prorektor ds. Collegium Medicum Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum Załącznik do zarządzenia Nr 28 Rektora UMK z dnia 31 maja 2005 r. Kod Nazwa 01 01 05 00 00 Prorektor ds. Collegium Medicum 90 01 05 00 00 Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum 16 00

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 117/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 117/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 października 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 117/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 października 2012 r. wprowadzające Regulamin premiowania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego niebędących nauczycielami akademickimi

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji wyborczych w gm. Parczew

Składy obwodowych komisji wyborczych w gm. Parczew Załącznik do uchwały Nr 9/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie z dnia 4 listopada 2010 r. Składy obwodowych komisji wyborczych w gm. Parczew Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Parczewie 1. Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Wykaz sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wykaz sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Wykaz sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Id. Wydział: Katedra / : 1 ul. Narutowicza 60 2 Oddział Nauk Biomedycznych i 3 Kształcenia Podyplomowego Adres: Nr, nazwa Sali: Rodzaj Sali: Koordynator

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-17/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 5 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE R-17/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 5 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE R-17/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie: 1) utworzenia Stanowiska Pracy ds. Wydziałowych Budżetów

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku 75.0203.26.2016 Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK 10 maja 2013 r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE RAPORTU Z CZWARTEJ OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY STUDENCKIEJ

Bardziej szczegółowo