W grupie pracowników administracji i obsługi dyplomami zostały uhonorowane:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W grupie pracowników administracji i obsługi dyplomami zostały uhonorowane:"

Transkrypt

1 W grupie pracowników administracji i obsługi dyplomami zostały uhonorowane: mgr Elżbieta Olszewska za całokształt pracy, zaangażowanie, sumienność i wzorową realizację zadań, a także profesjonalną współpracę i obsługę studentów oraz organizacji studenckich Jadwiga Ciężkowska za zaangażowanie, odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz Katedry i Zakładu Patomorfologii Na wniosek JM Rektora nagrody otrzymali: mgr Katarzyna Szczęśniak, Kwestor WUM za zaangażowanie w realizację zadań księgowofinansowych w Uczelni mgr Danuta Fiejdasz z Działu Finansowego za terminową realizację krajowych i zagranicznych operacji finansowych oraz zaangażowanie i profesjonalną obsługę osób delegowanych na wyjazdy zagraniczne Marek Jarecki z Działu Logistyki za obowiązkowość, sumienność oraz rzetelne wywiązywanie się z powierzonych zadań mgr Ewa Kępska z Biura Rektora za profesjonalne kierowanie i zaangażowanie w zapewnienie sprawnego funkcjonowania Biura Rektora mgr Lidia Otto z Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego za profesjonalne prowadzenie spraw doktoratów I Wydziału Lekarskiego oraz zaangażowanie w przebieg organizowanych uroczystości Wydziałowych Ireneusz Rudnicki z Działu Fotomedycznego za profesjonalizm zawodowy przy obsłudze wszystkich uroczystości organizowanych w Uczelni oraz osobiste zaangażowanie i wkład pracy w przygotowanie materiałów do publikacji w wydawnictwach Uczelni Małgorzata Sawicka z Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego za profesjonalne prowadzenie spraw przewodów habilitacyjnych, doktoratów honoris causa i awansów profesorskich I Wydziału Lekarskiego, Oddziału Stomatologii oraz Wydziału Nauki o Zdrowiu mgr Justyna Sidor za zaangażowanie oraz profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych obowiązków związanych z pracą Sekretariatu Rektora oraz za aktywne uczestnictwo w organizacji uroczystości ogólnouczelnianych mgr Marta Wojtach za zaangażowanie oraz profesjonalizm w pełnieniu funkcji rzecznika prasowego, kształtowanie pozytywnego wizerunku Uczelni oraz za współautorstwo licznych publikacji dotyczących WUM, w tym wydanej w 2011 roku kroniki Warszawski Uniwersytet Medyczny w latach

2 Agnieszka Zabuska za zaangażowanie oraz profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych obowiązków związanych z pracą Sekretariatu Rektora oraz za aktywne uczestnictwo w organizacji uroczystości ogólnouczelnianych mgr Magdalena Zielonka z Biura Rektora za profesjonalizm, zaangażowanie i wkład pracy wniesiony w powstanie kroniki Warszawski Uniwersytet Medyczny w latach Ponadto nagrody JM Rektora otrzymali (w kolejności alfabetycznej): Ewa Antoniak z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej za zaangażowanie w prowadzenie sekretariatu Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej mgr Anna Artymiuk z Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego za zaangażowanie i wzorowe wykonywanie obowiązków w zakresie prowadzonej kontroli finansowej Wydziału Farmaceutycznego mgr Anita Banasiak z Działu Zamówień Publicznych za sumienność i zaangażowanie w realizację zadań Działu Zamówień Publicznych, w szczególności postępowań o dużej różnorodności z zakresu dostaw i usług niezbędnych do działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej mgr Karolina Bąk z Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego za realizację zadań Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego, zaangażowanie w organizację uroczystości Wydziałowych oraz przygotowanie dokumentacji do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów dot. uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk o zdrowiu Irena Bielicka z Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego za wkład pracy w rozwój Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Oddziałem Fizjoterapii oraz za zaangażowanie we wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych i informatycznych Anna Bielińska z Sekcji Farmacja i CEPT za zaangażowanie oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz Katedry i Zakładu Toksykologii Eliza Bieńkowska z Działu Ewidencji Kosztów i Gospodarki Materiałowej za zaangażowanie w realizację zadań związanych z prowadzeniem ewidencji gospodarki magazynowej mgr Urszula Buczyńska z Działu Księgowości za zaangażowanie w zakresie ewidencji księgowej projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym aktywny udział w przygotowaniu dokumentacji księgowej dotyczącej uzyskania zwrotu poniesionych nakładów do projektu Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej, serwerowej i aplikacyjnej WUM - FS 20 mgr Anna Chmielewska z Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego za realizację zadań Dziekanatu Oddziału Stomatologii oraz zaangażowanie w przebieg i organizację uroczystości Wydziałowych 2

3 mgr Magdalena Czajkowska z Sekretariatu Kanclerza i Zastępców Kanclerza za zaangażowanie w sprawne i profesjonalne prowadzenie Sekretariatu Kanclerza i Zastępcy Kanclerza Władysława Czarkowska z Działu Eksploatacji Kampus Lindleya za odpowiedzialność oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz Działu Eksploatacji Kampus Lindleya mgr Paulina Dudkiewicz z Kliniki Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych za zaangażowanie w wykonywanie zadań wynikających z przebiegu procesu dydaktycznego oraz usprawnienie funkcjonowania sekretariatu Kliniki Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych Teresa Dulińska z Sekcji Pozostałe Obiekty Banacha i Pozostałe Obiekty za zaangażowanie oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz Sekcji Pozostałe Obiekty Banacha i Pozostałe Obiekty mgr inż. Monika Duszczyk z Działu Ochrony Pracy i Środowiska za przeprowadzenie szkoleń okresowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych i naukowych inż. Piotr Działa z Działu Informatyki za wkład pracy w rozwój systemów informatycznych, w tym za system zarządzania salami seminaryjnymi inż. Włodzimierz Dzięgielewski z Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych za udział w przygotowaniu dokumentacji technicznej oraz nadzór instalacji aparatu Ingenia 1,5 oraz profesjonalizm i rzetelność w opisach SIWZ dotyczących urządzeń ciśnieniowych (autoklawy) Justyna Dzwonkowska z Biura Obsługi Działalności Podstawowej za udział w organizacji Studium Doktoranckiego Wydziału Nauki o Zdrowiu, za prace nad dostosowaniem dokumentów dotyczących studiów doktoranckich do zapisów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i aktów wykonawczych oraz udział w organizacji dnia otwartego dla doktorantów Hanna Ekiert-Wołoszczak z Zakładu Biofizyki i Fizjologii Człowieka za profesjonalizm, zaangażowanie oraz dbałość o aparaturę dydaktyczną i naukową Zakładu Biofizyki i Fizjologii Człowieka mgr Joanna Gajowniczek z Biura ds. Zarządzania Jakością i Oceny Kształcenia za usprawnienie wersji elektronicznej ankiety studenckiej oraz prace nad Systemem Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia mgr Agnieszka Galas z Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu za twórcze prowadzenie bieżącej analizy pensum jednostek dydaktycznych Wydziału Nauki o Zdrowiu oraz testowanie nowych modułów wdrażanego programu pensum mgr Dorota Gawrońska-Wójcik z Biura Projektów za profesjonalne przygotowywanie wniosków o płatność oraz sprawozdań wysoko ocenianych przez instytucje zewnętrzne 3

4 Wojciech Głowacki z Sekcji Pozostałe Obiekty Banacha i Pozostałe Obiekty za odpowiedzialność oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych mgr Maciej Goławski z Biura Prawnego za zaangażowanie w tworzenie wewnętrznych aktów prawnych w Uczelni mgr Jolanta Góra z Sekretariatu Rektora i Prorektorów za zaangażowanie w sprawne prowadzenie sekretariatu Prorektora ds. Kadr oraz Prorektora ds. Dydaktyczno- Wychowawczych Adam Górzyński z Działu Logistyki za aktywne uczestniczenie w pracach związanych z przygotowaniem oprogramowania ERP Sławomir Gront z Działu Eksploatacji Kampus Lindleya za zaangażowanie oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz Działu Eksploatacji Kampus Lindleya mgr Agnieszka Grzeszczyk z Biura ds. Szpitali i Bazy Klinicznej za zaangażowanie i profesjonalizm w realizacji zadań Uczelni związanych z kontrolą działalności szpitali klinicznych Zofia Hechner z Działu Ewidencji Kosztów i Gospodarki Materiałowej za szczególny wkład pracy w opracowanie zestawień dotyczących rozliczeń dotacji inwestycyjnych oraz przygotowanie i uzgodnienie dokumentów księgowych projektu SOKRATES objętego kontrolą w 2011 r. mgr Jolanta Ilków, Zastępca Kwestora ds. Księgowości za aktywny udział w pracach związanych z wdrożeniem oprogramowania ERP oraz przygotowanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN do Ministerstwa Finansów mgr Urszula Iwaszczuk z Centrum Biostruktury za dostosowanie regulaminów obowiązujących w Centrum Biostruktury do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz zaprojektowanie i obsługę nowej strony internetowej Centrum Biostruktury Dorota Jaroń-Piętka z Sekcji Rektorat i Centrum Dydaktyczne za zaangażowanie oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz Sekcji Rektora i Centrum Dydaktyczne mgr Barbara Jasińska z Biura Konsorcjum CePT za zaangażowanie w przygotowanie postępowań przetargowych dotyczących Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii mgr inż. Ewa Kaczmarek z Działu Personalnego za efektywną organizację obszaru zadań kadrowych, płacowych i socjalnych w Uczelni w związku ze znaczącymi zmianami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 4

5 mgr Bogusław Kaleta z Działu Logistyki za usprawnienia w funkcjonowaniu i nadzorze nad procesami związanymi z zakupami realizowanymi u kontrahentów zagranicznych oraz zaproponowanie rozwiązań informatycznych wspomagających rozliczanie tych zakupów mgr Janina Kamieniecka z Działu Kontroli i Analiz Kosztów za perfekcyjne opracowywanie materiałów planistycznych Uczelni sporządzonych dla potrzeb wewnętrznych oraz instytucji zewnętrznych oraz za uczestnictwo w modyfikacji Controllingu Finansowego oraz systemu Workflow mgr Rafał Kittel z Komisji Bioetycznej za profesjonalizm i zaangażowanie w realizację zadań Komisji Bioetycznej, współpracę ze wszystkimi jednostkami Uczelni oraz komisjami bioetycznymi w Polsce mgr Ewa Kondratowicz z Działu Obsługi Studentów-Sekretariat Organizacji Studenckich za wkład pracy w przygotowanie reprintu publikacji o Klubie Medyków XX lat pracy Koła Medyków w Warszawie mgr inż. Michał Korniluk z Sekcji Rozwoju Systemów Informatycznych za szczególne zaangażowanie w opracowanie i wdrożenie systemu Ankiety Naukowo-Dydaktycznej mgr Barbara Koziarkiewicz z Biura Obsługi Działalności Podstawowej za szczególny wkład pracy i zaangażowanie w dostosowanie dokumentów regulujących sprawy studenckie do zapisów znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przygotowanie nowych aktów wykonawczych Teresa Krupniewicz z Sekcji Pozostałe Obiekty Banacha i Pozostałe Obiekty za zaangażowanie oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz Sekcji Pozostałe Obiekty Banacha i Pozostałe Obiekty mgr Maria Kurpińska z Działu Kontroli i Analiz Kosztów za obsługę w Controllingu Finansowym realizacji wydatków dydaktycznych I Wydziału Lekarskiego oraz kosztów własnych jednostek Uczelni Kamil Kwas z Oficyny Wydawniczej za profesjonalne wykonywanie powierzonych obowiązków i szczególne zaangażowanie w działalność wydawniczą Uczelni mgr Joanna Kwiatkowska z Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego za zaangażowanie w realizację zadań na rzecz Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego, szczególnie za zaangażowanie w przygotowywanie uroczystości Wydziałowych oraz aktywny udział w tworzeniu raportu dla Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych Jadwiga Laudencka z Sekretariatu Kanclerza i Zastępców Kanclerza za zaangażowanie w sprawne i profesjonalne prowadzenie Sekretariatu Kanclerza i Zastępcy Kanclerza Edyta Markiewicz z Sekcji Personalnej Nauczycieli Akademickich za zaangażowanie w realizację obsługi socjalnej nauczycieli akademickich 5

6 Teresa Maruszewska z Samodzielnej Sekcji Centrum Biostruktury za sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, zaangażowanie w konserwację i porządkowanie preparatów histopatologicznych używanych przez studentów mgr Monika Mazurek-Rylska z Zakładu Żywienia Człowieka za szczególne zaangażowanie w organizację i obsługę konferencji Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka oraz za prace związane z redakcją oraz obsługą techniczną konstruowania sylabusów do programu kształcenia na bazie efektów kształcenia właściwych dla obszaru nauk medycznych, zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla kierunku Dietetyka mgr Krystyna Mikita z Działu Kontroli i Analiz Kosztów za udział w opracowywaniu analiz ekonomicznych, sprawozdań i raportów z zakresu realizacji osobowego funduszu wynagrodzeń oraz obsługi Controllingu Finansowego w zakresie wybranych kosztów zadań Uczelni mgr Agnieszka Mochocka-Waśko z Sekcji Personalnej Pracowników nie będących Nauczycielami Akademickimi za profesjonalną organizację obsługi zadań kadrowych, socjalnych i płacowych dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi mgr Jolanta Nowak z Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu za utworzenie zespołu opracowującego plany zajęć dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go i IIgo stopnia na kierunkach realizowanych przez Wydział Nauki o Zdrowiu Joanna Orzechowska z Biura Konsorcjum CePT za zaangażowanie w rozliczenie finansowe projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii Rafał Osica z Sekcji Rektorat i Centrum Dydaktyczne za aktywność oraz szczególne zaangażowanie w realizację zadań na rzecz Uczelni inż. Robert Pawlak z Sekcji Instalacji Niskoprądowych za wkład pracy w rozbudowę i integrację systemów niskoprądowych, w tym za systemy audio-wideo w salach seminaryjnych mgr Joanna Pilarska z Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego za wkład pracy w rozwój Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Oddziałem Fizjoterapii oraz za zaangażowanie we wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych i informatycznych Alicja Praszczałek z Sekcji Pozostałe Obiekty Banacha i Pozostałe Obiekty za odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz Sekcji Pozostałe Obiekty Banacha i Pozostałe Obiekty Irena Pszczoła z Kliniki Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych za rzetelność, sumienność oraz cenne inicjatywy organizacyjne usprawniające pracę Kliniki Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych 6

7 mgr Janina Raszkowska z Działu Inwentaryzacji za szczególne zaangażowanie w prace związane z wykonaniem planu inwentaryzacji w 2011 r. mgr Agnieszka Rawa-Michałowicz z Biura Audytu Wewnętrznego za zaangażowanie oraz znaczący wkład w rozwój i wzmacnianie efektywności funkcjonowania audytu wewnętrznego mgr Małgorzata Rejnik, Zastępca Kanclerza za skuteczną i efektywną koordynację zadań związanych z pozyskiwaniem środków Unijnych mgr Marta Rutkowska z Działu Współpracy z Zagranicą za szczególne zaangażowanie w proces obsługi wniosków patentowych i zarządzanie pracami administracyjnymi Podkomisji ds. Własności Intelektualnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mgr Joanna Rybaczuk z Biura ds. Szpitali i Bazy Klinicznej za zaangażowanie i profesjonalizm w realizacji zadań Uczelni związanych z kontrolą działalności szpitali klinicznych mgr Mirosław Sandow-Niewiada z Działu Logistyki za wdrożenie rozwiązań funkcjonalnych zwiększających efektywność i obniżających koszty realizowanych zakupów materiałów przeznaczonych do prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych w ramach umów długoterminowych mgr Krzysztof Sarzała z Sekcji Personalnej Pracowników nie będących Nauczycielami Akademickimi za profesjonalizm i zaangażowanie w realizację obsługi finansowej osób współpracujących z Uczelnią na podstawie umów cywilnoprawnych mgr Monika Sączek-Maj ze Studium Medycyny Molekularnej za szczególne zaangażowanie w wykonywanie zadań związanych z powołaniem w ramach Studium Medycyny Molekularnej Międzynarodowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich, programu MPD oraz za organizację szkoleń, kursów i konferencji mgr Justyna Sępka z Działu Finansowego za zaangażowanie w terminowe realizowanie procedur związanych z płatnościami w kraju i za granicę oraz aktywne uczestnictwo w pracach wdrożeniowych systemu Trans-Collect mgr Agnieszka Składanowska z Dziekanat I Wydziału Lekarskiego za realizację zadań Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego, zaangażowanie w organizację uroczystości Wydziałowych oraz sumienne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań Ilona Skowrońska z Działu Zamówień Publicznych za aktywność oraz szczególne zaangażowanie w realizację zadań Działu Zamówień Publicznych, w szczególności prowadzenie skomplikowanych postępowań z zakresu usług oraz dostaw aparatury medycznej i badawczej mgr inż. Aleksandra Skrzyniarz z Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego za zaangażowanie w prace nad stworzeniem strony internetowej Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego oraz realizację zadań Dziekanatu 7

8 Artur Słoński z Działu Logistyki za zaangażowanie, obowiązkowość, sumienność oraz rzetelne wywiązywanie się z powierzonych zadań mgr Teresa Sopeła z Sekcji Personalnej Nauczycieli Akademickich za zaangażowanie w realizację zadań obsługi kadrowej nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesorów oraz kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni dr Bożena Sosak-Świderska z Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych za zaangażowanie w prace związane z gospodarką oraz serwisowaniem aparatury medycznej, naukowomedycznej, diagnostyczno-leczniczej, laboratoryjnej i dydaktycznej mgr Beata Stachowicz z Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu za rozwój współpracy z jednostkami bazy obcej w świadczeniu usług dydaktycznych dla studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu mgr Katarzyna Stańczyk z Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego za wkład pracy w rozwój Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego oraz zaangażowanie w organizację IV Wydziałowej Konferencji Naukowej poświęconej 85-leciu Wydziału Farmaceutycznego Andrzej Stepnowski z Działu Fotomedycznego za stworzenie bazy danych zawierającej zbiory zdjęć i filmów wykonanych w latach mgr Wanda Suchara z jednostki Głównego Energetyka za zbudowanie bazy danych przyłączy, zużycia i kosztów czynników energetycznych oraz opracowanie metody raportowania mgr Daniel Synowiec z Chóru Akademickiego za zaangażowanie w przygotowanie oprawy artystycznej uroczystości uczelnianych i wydziałowych Janina Szumert z Sekcji Rektorat i Centrum Dydaktyczne za sumienne, pełne zaangażowania wypełnianie obowiązków służbowych na rzecz Uczelni Bogusława Szybowska z Samodzielnej Sekcji Centrum Biostruktury za rzetelność oraz zaangażowanie w zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrum Biostruktury Teresa Tarczyńska z Działu Fotomedycznego za przygotowanie i zrealizowanie kasacji środków trwałych, materiałów nietrwałych oraz odczynników chemicznych Michał Tarnowski z Biura Inwestycji za szczególny wkład pracy w przygotowanie do postępowania przetargowego i realizacji zadania inwestycyjnego Budowa Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mgr inż. Krzysztof Turek, Główny Energetyk za zaangażowanie w przygotowanie i nadzór inwestycji, remontów i modernizacji realizowanych w obiektach Uczelni w zakresie sieci, urządzeń i instalacji energetycznych 8

9 Iwona Tworek z Biura ds. Szpitali i Bazy Klinicznej za zaangażowanie i profesjonalizm w realizacji zadań Uczelni związanych z kontrolą działalności szpitali klinicznych Aneta Tymińska z Katedry i Zakładu Toksykologii za zaangażowanie, odpowiedzialność i sumienne prowadzenie sekretariatu Katedry i Zakładu Toksykologii Bogumiła Walenda z Domu Studenta Nr 2 i 2 BIS za odpowiedzialność oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz Domu Studenta Nr 2 i 2 BIS Piotr Warelis z Sekcji Rektorat i Centrum Dydaktyczne za zaangażowanie w prace związane z obsługą multimedialną zajęć dydaktycznych oraz konferencji Danuta Wasiak z Działu Eksploatacji Kampus Lindleya za odpowiedzialność oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz Działu Eksploatacji Kampus Lindleya Barbara Wawrzycka z Działu Księgowości za udział w tworzeniu rozwiązań organizacyjnych i dokumentacyjnych dotyczących realizacji rozliczenia podatku VAT tzw. strukturą oraz aktywny udział w pracach związanych z wdrożeniem oprogramowania ERP mgr Mirosława Wilińska z Sekretariatu Rektora i Prorektorów za zaangażowanie w sprawne prowadzenie Sekretariatu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Prorektora ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem mgr Magdalena Wilk z Biura Informacji i Promocji za szczególne zaangażowanie i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań przy organizacji Dnia Otwartego WUM oraz imprezy edukacyjno-naukowej Warszawski Uniwersytet Medyczny - Społeczeństwu Warszawy mgr Dorota Winnicka z Działu Finansowego za zaangażowanie w realizację zadań określonych procedurami związanymi z płatnościami w kraju i zagranicą ze środków finansowych przeznaczonych na realizacje badań naukowych i procesu dydaktycznego mgr inż. Hanna Wojtasik z Działu Współpracy z Zagranicą za szczególne zaangażowanie w usprawnianie administracyjnej obsługi wymiany studentów w ramach programu LLP Erasmus i CEEPUS mgr Jolanta Wójtowicz z Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego za zaangażowanie w realizację zadań Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego, a w szczególności za udział we wdrażaniu nowych rozwiązań informatycznych tj. Internetowego Systemu Pensum Agnieszka Zadrożna z Sekcji Farmacja i CEPT za zaangażowanie i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych na rzecz Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej 9

10 Beata Zawiślak z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii za odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Marek Zdanowicz z Kancelarii za zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków oraz inicjatywę w ciągłym usprawnianiu przepływu dokumentów w Uczelni mgr inż. Anna Zdobych z Działu Ewidencji Kosztów i Gospodarki Materiałowej za wzorowe rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację badań naukowych, umów z przemysłem, projektów finansowanych z środków zagranicznych oraz aktywny udział w pracach związanych z wdrożeniem oprogramowania ERP mgr Elżbieta Zdrojewska z Działu Księgowości za zaangażowanie w aktualizację Zarządzenia zawierającego instrukcję wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług oraz WNT i IU przez jednostki organizacyjne Uczelni, a także opracowanie i aktualizację wzorów dokumentów dotyczących dokumentowania przychodów i umieszczenia ich wraz z objaśnieniami na stronie internetowej Sylwia Zelting z Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej za zaangażowanie oraz sumienne prowadzenie sekretariatu Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej mgr Elwira Zielińska z Biura Organizacyjnego za zaangażowanie w przygotowanie posiedzeń kolegiów, Senatu, Rektorskiej Komisji Statutowej, Międzywydziałowej Komisji ds. nadawania tytułu Honoris Causa oraz za zaangażowanie w przygotowanie i koordynację uroczystości ogólnouczelnianych mgr Ewa Znamińska-Seneczko ze Studium Medycyny Katastrof za zaangażowanie w organizację oraz prace administracyjne i redakcyjne związane z opracowaniem skryptu dla studentów pt. Medycyna Katastrof - Kompendium edukacyjno-szkoleniowe Ewa Żakieta z Samodzielnej Sekcji Centrum Biostruktury za zaangażowanie oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz Samodzielnej Sekcji Centrum Biostruktury 10

W grupie pracowników administracji na wniosek JM Rektora nagrody otrzymali:

W grupie pracowników administracji na wniosek JM Rektora nagrody otrzymali: W grupie pracowników administracji na wniosek JM Rektora nagrody otrzymali: mgr Małgorzata Rejnik, Zastępca Kanclerza, za skuteczną i efektywną koordynację zadań związanych z realizacją projektów, obsługą

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 85/2008 Rektora WUM z dnia 31 lipca 2008 r. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity) Wprowadzony Zarządzeniem nr 34/2007 Rektora WUM z 12.06.2007

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity)

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity) Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 44/2008 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16.04.2008 r. W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres

ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres WSTĘP ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. Rok 2008 był rokiem wyborów. Wybrano nowe organy

Bardziej szczegółowo

Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 5 listopad grudzień 2012 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 5 listopad grudzień 2012 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO M O N I T O R TREŚĆ: Poz.: 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO R. VII Nr 6 listopad grudzień 2012 r. ISSN 1899 6485 UCHWAŁY SENATU

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku DO-0130/4/2014 Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 80 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 września 2012 roku w sprawie kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Administracja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej Uniwersytetem dzieli się na:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Rektora PWST z dnia 20 maja 2015 r. Regulamin organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ustanowiony przez Rektora PWST na wniosek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Zarządzenie nr 12 /2008 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 31 marca 2008 r.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Zarządzenie nr 12 /2008 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 31 marca 2008 r. Ujednolicony tekst zarządzenia uwzględnia zmianę wprowadzoną zarządzeniem Rektora nr 48/2008 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zarządzenie nr 12 /2008 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 31 marca 2008 r. w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Na podstawie 35 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Prorektor UJ ds. Collegium Medicum - Prof. dr hab. Wojciech Nowak: 1. Kieruje działalnością i prowadzi sprawy Collegium Medicum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE tekst ujednolicony Regulamin Organizacyjny AWF ustalony zarządzeniem Nr 22/2009 Rektora AWF z dnia 30 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

- 25 - DZIAŁ V Zakresy działania jednostek administracyjnych

- 25 - DZIAŁ V Zakresy działania jednostek administracyjnych - 25 - DZIAŁ V Zakresy działania jednostek administracyjnych Rozdział 1 Jednostki administracyjne i samodzielne stanowiska pracy podporządkowane rektorowi 24 Dział Organizacji i Zarządzania Do zakresu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 marca 2011 roku

Zarządzenie nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 marca 2011 roku DO-0130/33/2011 Zarządzenie nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 marca 2011 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej Collegium Medicum Na podstawie 45

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010 Prof. dr hab. n. med. Paweł Górski R E K T O R Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010 Łódź, sierpień 2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 15/2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Warszawa, październik 2012 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zielona Góra, 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1 5 Postanowienia ogólne 5 Rozdział 2 8 Organizacja administracji 8 Rozdział 3 10 Zasady kierowania administracją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Zarządzenie Rektora nr 38/2012 z 1.12.2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Rozdział 1 Postanowienia i przepisy ogólne 1 1. Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Projekt opracowany przez Zespół, kierowany przez a WBiA Lublin, marzec 2014 1 S t r o n a Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Instytut Niskich Temperatur i badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu działa

Bardziej szczegółowo