W grupie pracowników administracji i obsługi dyplomami zostały uhonorowane:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W grupie pracowników administracji i obsługi dyplomami zostały uhonorowane:"

Transkrypt

1 W grupie pracowników administracji i obsługi dyplomami zostały uhonorowane: mgr Elżbieta Olszewska za całokształt pracy, zaangażowanie, sumienność i wzorową realizację zadań, a także profesjonalną współpracę i obsługę studentów oraz organizacji studenckich Jadwiga Ciężkowska za zaangażowanie, odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz Katedry i Zakładu Patomorfologii Na wniosek JM Rektora nagrody otrzymali: mgr Katarzyna Szczęśniak, Kwestor WUM za zaangażowanie w realizację zadań księgowofinansowych w Uczelni mgr Danuta Fiejdasz z Działu Finansowego za terminową realizację krajowych i zagranicznych operacji finansowych oraz zaangażowanie i profesjonalną obsługę osób delegowanych na wyjazdy zagraniczne Marek Jarecki z Działu Logistyki za obowiązkowość, sumienność oraz rzetelne wywiązywanie się z powierzonych zadań mgr Ewa Kępska z Biura Rektora za profesjonalne kierowanie i zaangażowanie w zapewnienie sprawnego funkcjonowania Biura Rektora mgr Lidia Otto z Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego za profesjonalne prowadzenie spraw doktoratów I Wydziału Lekarskiego oraz zaangażowanie w przebieg organizowanych uroczystości Wydziałowych Ireneusz Rudnicki z Działu Fotomedycznego za profesjonalizm zawodowy przy obsłudze wszystkich uroczystości organizowanych w Uczelni oraz osobiste zaangażowanie i wkład pracy w przygotowanie materiałów do publikacji w wydawnictwach Uczelni Małgorzata Sawicka z Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego za profesjonalne prowadzenie spraw przewodów habilitacyjnych, doktoratów honoris causa i awansów profesorskich I Wydziału Lekarskiego, Oddziału Stomatologii oraz Wydziału Nauki o Zdrowiu mgr Justyna Sidor za zaangażowanie oraz profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych obowiązków związanych z pracą Sekretariatu Rektora oraz za aktywne uczestnictwo w organizacji uroczystości ogólnouczelnianych mgr Marta Wojtach za zaangażowanie oraz profesjonalizm w pełnieniu funkcji rzecznika prasowego, kształtowanie pozytywnego wizerunku Uczelni oraz za współautorstwo licznych publikacji dotyczących WUM, w tym wydanej w 2011 roku kroniki Warszawski Uniwersytet Medyczny w latach

2 Agnieszka Zabuska za zaangażowanie oraz profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych obowiązków związanych z pracą Sekretariatu Rektora oraz za aktywne uczestnictwo w organizacji uroczystości ogólnouczelnianych mgr Magdalena Zielonka z Biura Rektora za profesjonalizm, zaangażowanie i wkład pracy wniesiony w powstanie kroniki Warszawski Uniwersytet Medyczny w latach Ponadto nagrody JM Rektora otrzymali (w kolejności alfabetycznej): Ewa Antoniak z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej za zaangażowanie w prowadzenie sekretariatu Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej mgr Anna Artymiuk z Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego za zaangażowanie i wzorowe wykonywanie obowiązków w zakresie prowadzonej kontroli finansowej Wydziału Farmaceutycznego mgr Anita Banasiak z Działu Zamówień Publicznych za sumienność i zaangażowanie w realizację zadań Działu Zamówień Publicznych, w szczególności postępowań o dużej różnorodności z zakresu dostaw i usług niezbędnych do działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej mgr Karolina Bąk z Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego za realizację zadań Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego, zaangażowanie w organizację uroczystości Wydziałowych oraz przygotowanie dokumentacji do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów dot. uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk o zdrowiu Irena Bielicka z Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego za wkład pracy w rozwój Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Oddziałem Fizjoterapii oraz za zaangażowanie we wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych i informatycznych Anna Bielińska z Sekcji Farmacja i CEPT za zaangażowanie oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz Katedry i Zakładu Toksykologii Eliza Bieńkowska z Działu Ewidencji Kosztów i Gospodarki Materiałowej za zaangażowanie w realizację zadań związanych z prowadzeniem ewidencji gospodarki magazynowej mgr Urszula Buczyńska z Działu Księgowości za zaangażowanie w zakresie ewidencji księgowej projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym aktywny udział w przygotowaniu dokumentacji księgowej dotyczącej uzyskania zwrotu poniesionych nakładów do projektu Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej, serwerowej i aplikacyjnej WUM - FS 20 mgr Anna Chmielewska z Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego za realizację zadań Dziekanatu Oddziału Stomatologii oraz zaangażowanie w przebieg i organizację uroczystości Wydziałowych 2

3 mgr Magdalena Czajkowska z Sekretariatu Kanclerza i Zastępców Kanclerza za zaangażowanie w sprawne i profesjonalne prowadzenie Sekretariatu Kanclerza i Zastępcy Kanclerza Władysława Czarkowska z Działu Eksploatacji Kampus Lindleya za odpowiedzialność oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz Działu Eksploatacji Kampus Lindleya mgr Paulina Dudkiewicz z Kliniki Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych za zaangażowanie w wykonywanie zadań wynikających z przebiegu procesu dydaktycznego oraz usprawnienie funkcjonowania sekretariatu Kliniki Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych Teresa Dulińska z Sekcji Pozostałe Obiekty Banacha i Pozostałe Obiekty za zaangażowanie oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz Sekcji Pozostałe Obiekty Banacha i Pozostałe Obiekty mgr inż. Monika Duszczyk z Działu Ochrony Pracy i Środowiska za przeprowadzenie szkoleń okresowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych i naukowych inż. Piotr Działa z Działu Informatyki za wkład pracy w rozwój systemów informatycznych, w tym za system zarządzania salami seminaryjnymi inż. Włodzimierz Dzięgielewski z Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych za udział w przygotowaniu dokumentacji technicznej oraz nadzór instalacji aparatu Ingenia 1,5 oraz profesjonalizm i rzetelność w opisach SIWZ dotyczących urządzeń ciśnieniowych (autoklawy) Justyna Dzwonkowska z Biura Obsługi Działalności Podstawowej za udział w organizacji Studium Doktoranckiego Wydziału Nauki o Zdrowiu, za prace nad dostosowaniem dokumentów dotyczących studiów doktoranckich do zapisów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i aktów wykonawczych oraz udział w organizacji dnia otwartego dla doktorantów Hanna Ekiert-Wołoszczak z Zakładu Biofizyki i Fizjologii Człowieka za profesjonalizm, zaangażowanie oraz dbałość o aparaturę dydaktyczną i naukową Zakładu Biofizyki i Fizjologii Człowieka mgr Joanna Gajowniczek z Biura ds. Zarządzania Jakością i Oceny Kształcenia za usprawnienie wersji elektronicznej ankiety studenckiej oraz prace nad Systemem Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia mgr Agnieszka Galas z Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu za twórcze prowadzenie bieżącej analizy pensum jednostek dydaktycznych Wydziału Nauki o Zdrowiu oraz testowanie nowych modułów wdrażanego programu pensum mgr Dorota Gawrońska-Wójcik z Biura Projektów za profesjonalne przygotowywanie wniosków o płatność oraz sprawozdań wysoko ocenianych przez instytucje zewnętrzne 3

4 Wojciech Głowacki z Sekcji Pozostałe Obiekty Banacha i Pozostałe Obiekty za odpowiedzialność oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych mgr Maciej Goławski z Biura Prawnego za zaangażowanie w tworzenie wewnętrznych aktów prawnych w Uczelni mgr Jolanta Góra z Sekretariatu Rektora i Prorektorów za zaangażowanie w sprawne prowadzenie sekretariatu Prorektora ds. Kadr oraz Prorektora ds. Dydaktyczno- Wychowawczych Adam Górzyński z Działu Logistyki za aktywne uczestniczenie w pracach związanych z przygotowaniem oprogramowania ERP Sławomir Gront z Działu Eksploatacji Kampus Lindleya za zaangażowanie oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz Działu Eksploatacji Kampus Lindleya mgr Agnieszka Grzeszczyk z Biura ds. Szpitali i Bazy Klinicznej za zaangażowanie i profesjonalizm w realizacji zadań Uczelni związanych z kontrolą działalności szpitali klinicznych Zofia Hechner z Działu Ewidencji Kosztów i Gospodarki Materiałowej za szczególny wkład pracy w opracowanie zestawień dotyczących rozliczeń dotacji inwestycyjnych oraz przygotowanie i uzgodnienie dokumentów księgowych projektu SOKRATES objętego kontrolą w 2011 r. mgr Jolanta Ilków, Zastępca Kwestora ds. Księgowości za aktywny udział w pracach związanych z wdrożeniem oprogramowania ERP oraz przygotowanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN do Ministerstwa Finansów mgr Urszula Iwaszczuk z Centrum Biostruktury za dostosowanie regulaminów obowiązujących w Centrum Biostruktury do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz zaprojektowanie i obsługę nowej strony internetowej Centrum Biostruktury Dorota Jaroń-Piętka z Sekcji Rektorat i Centrum Dydaktyczne za zaangażowanie oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz Sekcji Rektora i Centrum Dydaktyczne mgr Barbara Jasińska z Biura Konsorcjum CePT za zaangażowanie w przygotowanie postępowań przetargowych dotyczących Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii mgr inż. Ewa Kaczmarek z Działu Personalnego za efektywną organizację obszaru zadań kadrowych, płacowych i socjalnych w Uczelni w związku ze znaczącymi zmianami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 4

5 mgr Bogusław Kaleta z Działu Logistyki za usprawnienia w funkcjonowaniu i nadzorze nad procesami związanymi z zakupami realizowanymi u kontrahentów zagranicznych oraz zaproponowanie rozwiązań informatycznych wspomagających rozliczanie tych zakupów mgr Janina Kamieniecka z Działu Kontroli i Analiz Kosztów za perfekcyjne opracowywanie materiałów planistycznych Uczelni sporządzonych dla potrzeb wewnętrznych oraz instytucji zewnętrznych oraz za uczestnictwo w modyfikacji Controllingu Finansowego oraz systemu Workflow mgr Rafał Kittel z Komisji Bioetycznej za profesjonalizm i zaangażowanie w realizację zadań Komisji Bioetycznej, współpracę ze wszystkimi jednostkami Uczelni oraz komisjami bioetycznymi w Polsce mgr Ewa Kondratowicz z Działu Obsługi Studentów-Sekretariat Organizacji Studenckich za wkład pracy w przygotowanie reprintu publikacji o Klubie Medyków XX lat pracy Koła Medyków w Warszawie mgr inż. Michał Korniluk z Sekcji Rozwoju Systemów Informatycznych za szczególne zaangażowanie w opracowanie i wdrożenie systemu Ankiety Naukowo-Dydaktycznej mgr Barbara Koziarkiewicz z Biura Obsługi Działalności Podstawowej za szczególny wkład pracy i zaangażowanie w dostosowanie dokumentów regulujących sprawy studenckie do zapisów znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przygotowanie nowych aktów wykonawczych Teresa Krupniewicz z Sekcji Pozostałe Obiekty Banacha i Pozostałe Obiekty za zaangażowanie oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz Sekcji Pozostałe Obiekty Banacha i Pozostałe Obiekty mgr Maria Kurpińska z Działu Kontroli i Analiz Kosztów za obsługę w Controllingu Finansowym realizacji wydatków dydaktycznych I Wydziału Lekarskiego oraz kosztów własnych jednostek Uczelni Kamil Kwas z Oficyny Wydawniczej za profesjonalne wykonywanie powierzonych obowiązków i szczególne zaangażowanie w działalność wydawniczą Uczelni mgr Joanna Kwiatkowska z Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego za zaangażowanie w realizację zadań na rzecz Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego, szczególnie za zaangażowanie w przygotowywanie uroczystości Wydziałowych oraz aktywny udział w tworzeniu raportu dla Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych Jadwiga Laudencka z Sekretariatu Kanclerza i Zastępców Kanclerza za zaangażowanie w sprawne i profesjonalne prowadzenie Sekretariatu Kanclerza i Zastępcy Kanclerza Edyta Markiewicz z Sekcji Personalnej Nauczycieli Akademickich za zaangażowanie w realizację obsługi socjalnej nauczycieli akademickich 5

6 Teresa Maruszewska z Samodzielnej Sekcji Centrum Biostruktury za sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, zaangażowanie w konserwację i porządkowanie preparatów histopatologicznych używanych przez studentów mgr Monika Mazurek-Rylska z Zakładu Żywienia Człowieka za szczególne zaangażowanie w organizację i obsługę konferencji Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka oraz za prace związane z redakcją oraz obsługą techniczną konstruowania sylabusów do programu kształcenia na bazie efektów kształcenia właściwych dla obszaru nauk medycznych, zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla kierunku Dietetyka mgr Krystyna Mikita z Działu Kontroli i Analiz Kosztów za udział w opracowywaniu analiz ekonomicznych, sprawozdań i raportów z zakresu realizacji osobowego funduszu wynagrodzeń oraz obsługi Controllingu Finansowego w zakresie wybranych kosztów zadań Uczelni mgr Agnieszka Mochocka-Waśko z Sekcji Personalnej Pracowników nie będących Nauczycielami Akademickimi za profesjonalną organizację obsługi zadań kadrowych, socjalnych i płacowych dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi mgr Jolanta Nowak z Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu za utworzenie zespołu opracowującego plany zajęć dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go i IIgo stopnia na kierunkach realizowanych przez Wydział Nauki o Zdrowiu Joanna Orzechowska z Biura Konsorcjum CePT za zaangażowanie w rozliczenie finansowe projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii Rafał Osica z Sekcji Rektorat i Centrum Dydaktyczne za aktywność oraz szczególne zaangażowanie w realizację zadań na rzecz Uczelni inż. Robert Pawlak z Sekcji Instalacji Niskoprądowych za wkład pracy w rozbudowę i integrację systemów niskoprądowych, w tym za systemy audio-wideo w salach seminaryjnych mgr Joanna Pilarska z Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego za wkład pracy w rozwój Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Oddziałem Fizjoterapii oraz za zaangażowanie we wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych i informatycznych Alicja Praszczałek z Sekcji Pozostałe Obiekty Banacha i Pozostałe Obiekty za odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz Sekcji Pozostałe Obiekty Banacha i Pozostałe Obiekty Irena Pszczoła z Kliniki Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych za rzetelność, sumienność oraz cenne inicjatywy organizacyjne usprawniające pracę Kliniki Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych 6

7 mgr Janina Raszkowska z Działu Inwentaryzacji za szczególne zaangażowanie w prace związane z wykonaniem planu inwentaryzacji w 2011 r. mgr Agnieszka Rawa-Michałowicz z Biura Audytu Wewnętrznego za zaangażowanie oraz znaczący wkład w rozwój i wzmacnianie efektywności funkcjonowania audytu wewnętrznego mgr Małgorzata Rejnik, Zastępca Kanclerza za skuteczną i efektywną koordynację zadań związanych z pozyskiwaniem środków Unijnych mgr Marta Rutkowska z Działu Współpracy z Zagranicą za szczególne zaangażowanie w proces obsługi wniosków patentowych i zarządzanie pracami administracyjnymi Podkomisji ds. Własności Intelektualnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mgr Joanna Rybaczuk z Biura ds. Szpitali i Bazy Klinicznej za zaangażowanie i profesjonalizm w realizacji zadań Uczelni związanych z kontrolą działalności szpitali klinicznych mgr Mirosław Sandow-Niewiada z Działu Logistyki za wdrożenie rozwiązań funkcjonalnych zwiększających efektywność i obniżających koszty realizowanych zakupów materiałów przeznaczonych do prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych w ramach umów długoterminowych mgr Krzysztof Sarzała z Sekcji Personalnej Pracowników nie będących Nauczycielami Akademickimi za profesjonalizm i zaangażowanie w realizację obsługi finansowej osób współpracujących z Uczelnią na podstawie umów cywilnoprawnych mgr Monika Sączek-Maj ze Studium Medycyny Molekularnej za szczególne zaangażowanie w wykonywanie zadań związanych z powołaniem w ramach Studium Medycyny Molekularnej Międzynarodowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich, programu MPD oraz za organizację szkoleń, kursów i konferencji mgr Justyna Sępka z Działu Finansowego za zaangażowanie w terminowe realizowanie procedur związanych z płatnościami w kraju i za granicę oraz aktywne uczestnictwo w pracach wdrożeniowych systemu Trans-Collect mgr Agnieszka Składanowska z Dziekanat I Wydziału Lekarskiego za realizację zadań Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego, zaangażowanie w organizację uroczystości Wydziałowych oraz sumienne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań Ilona Skowrońska z Działu Zamówień Publicznych za aktywność oraz szczególne zaangażowanie w realizację zadań Działu Zamówień Publicznych, w szczególności prowadzenie skomplikowanych postępowań z zakresu usług oraz dostaw aparatury medycznej i badawczej mgr inż. Aleksandra Skrzyniarz z Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego za zaangażowanie w prace nad stworzeniem strony internetowej Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego oraz realizację zadań Dziekanatu 7

8 Artur Słoński z Działu Logistyki za zaangażowanie, obowiązkowość, sumienność oraz rzetelne wywiązywanie się z powierzonych zadań mgr Teresa Sopeła z Sekcji Personalnej Nauczycieli Akademickich za zaangażowanie w realizację zadań obsługi kadrowej nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesorów oraz kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni dr Bożena Sosak-Świderska z Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych za zaangażowanie w prace związane z gospodarką oraz serwisowaniem aparatury medycznej, naukowomedycznej, diagnostyczno-leczniczej, laboratoryjnej i dydaktycznej mgr Beata Stachowicz z Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu za rozwój współpracy z jednostkami bazy obcej w świadczeniu usług dydaktycznych dla studentów Wydziału Nauki o Zdrowiu mgr Katarzyna Stańczyk z Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego za wkład pracy w rozwój Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego oraz zaangażowanie w organizację IV Wydziałowej Konferencji Naukowej poświęconej 85-leciu Wydziału Farmaceutycznego Andrzej Stepnowski z Działu Fotomedycznego za stworzenie bazy danych zawierającej zbiory zdjęć i filmów wykonanych w latach mgr Wanda Suchara z jednostki Głównego Energetyka za zbudowanie bazy danych przyłączy, zużycia i kosztów czynników energetycznych oraz opracowanie metody raportowania mgr Daniel Synowiec z Chóru Akademickiego za zaangażowanie w przygotowanie oprawy artystycznej uroczystości uczelnianych i wydziałowych Janina Szumert z Sekcji Rektorat i Centrum Dydaktyczne za sumienne, pełne zaangażowania wypełnianie obowiązków służbowych na rzecz Uczelni Bogusława Szybowska z Samodzielnej Sekcji Centrum Biostruktury za rzetelność oraz zaangażowanie w zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrum Biostruktury Teresa Tarczyńska z Działu Fotomedycznego za przygotowanie i zrealizowanie kasacji środków trwałych, materiałów nietrwałych oraz odczynników chemicznych Michał Tarnowski z Biura Inwestycji za szczególny wkład pracy w przygotowanie do postępowania przetargowego i realizacji zadania inwestycyjnego Budowa Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mgr inż. Krzysztof Turek, Główny Energetyk za zaangażowanie w przygotowanie i nadzór inwestycji, remontów i modernizacji realizowanych w obiektach Uczelni w zakresie sieci, urządzeń i instalacji energetycznych 8

9 Iwona Tworek z Biura ds. Szpitali i Bazy Klinicznej za zaangażowanie i profesjonalizm w realizacji zadań Uczelni związanych z kontrolą działalności szpitali klinicznych Aneta Tymińska z Katedry i Zakładu Toksykologii za zaangażowanie, odpowiedzialność i sumienne prowadzenie sekretariatu Katedry i Zakładu Toksykologii Bogumiła Walenda z Domu Studenta Nr 2 i 2 BIS za odpowiedzialność oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz Domu Studenta Nr 2 i 2 BIS Piotr Warelis z Sekcji Rektorat i Centrum Dydaktyczne za zaangażowanie w prace związane z obsługą multimedialną zajęć dydaktycznych oraz konferencji Danuta Wasiak z Działu Eksploatacji Kampus Lindleya za odpowiedzialność oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz Działu Eksploatacji Kampus Lindleya Barbara Wawrzycka z Działu Księgowości za udział w tworzeniu rozwiązań organizacyjnych i dokumentacyjnych dotyczących realizacji rozliczenia podatku VAT tzw. strukturą oraz aktywny udział w pracach związanych z wdrożeniem oprogramowania ERP mgr Mirosława Wilińska z Sekretariatu Rektora i Prorektorów za zaangażowanie w sprawne prowadzenie Sekretariatu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Prorektora ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem mgr Magdalena Wilk z Biura Informacji i Promocji za szczególne zaangażowanie i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań przy organizacji Dnia Otwartego WUM oraz imprezy edukacyjno-naukowej Warszawski Uniwersytet Medyczny - Społeczeństwu Warszawy mgr Dorota Winnicka z Działu Finansowego za zaangażowanie w realizację zadań określonych procedurami związanymi z płatnościami w kraju i zagranicą ze środków finansowych przeznaczonych na realizacje badań naukowych i procesu dydaktycznego mgr inż. Hanna Wojtasik z Działu Współpracy z Zagranicą za szczególne zaangażowanie w usprawnianie administracyjnej obsługi wymiany studentów w ramach programu LLP Erasmus i CEEPUS mgr Jolanta Wójtowicz z Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego za zaangażowanie w realizację zadań Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego, a w szczególności za udział we wdrażaniu nowych rozwiązań informatycznych tj. Internetowego Systemu Pensum Agnieszka Zadrożna z Sekcji Farmacja i CEPT za zaangażowanie i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych na rzecz Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej 9

10 Beata Zawiślak z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii za odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Marek Zdanowicz z Kancelarii za zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków oraz inicjatywę w ciągłym usprawnianiu przepływu dokumentów w Uczelni mgr inż. Anna Zdobych z Działu Ewidencji Kosztów i Gospodarki Materiałowej za wzorowe rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację badań naukowych, umów z przemysłem, projektów finansowanych z środków zagranicznych oraz aktywny udział w pracach związanych z wdrożeniem oprogramowania ERP mgr Elżbieta Zdrojewska z Działu Księgowości za zaangażowanie w aktualizację Zarządzenia zawierającego instrukcję wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług oraz WNT i IU przez jednostki organizacyjne Uczelni, a także opracowanie i aktualizację wzorów dokumentów dotyczących dokumentowania przychodów i umieszczenia ich wraz z objaśnieniami na stronie internetowej Sylwia Zelting z Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej za zaangażowanie oraz sumienne prowadzenie sekretariatu Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej mgr Elwira Zielińska z Biura Organizacyjnego za zaangażowanie w przygotowanie posiedzeń kolegiów, Senatu, Rektorskiej Komisji Statutowej, Międzywydziałowej Komisji ds. nadawania tytułu Honoris Causa oraz za zaangażowanie w przygotowanie i koordynację uroczystości ogólnouczelnianych mgr Ewa Znamińska-Seneczko ze Studium Medycyny Katastrof za zaangażowanie w organizację oraz prace administracyjne i redakcyjne związane z opracowaniem skryptu dla studentów pt. Medycyna Katastrof - Kompendium edukacyjno-szkoleniowe Ewa Żakieta z Samodzielnej Sekcji Centrum Biostruktury za zaangażowanie oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz Samodzielnej Sekcji Centrum Biostruktury 10

Decyzją JM Rektora nagrody otrzymali:

Decyzją JM Rektora nagrody otrzymali: Decyzją JM Rektora nagrody otrzymali: 1 mgr Małgorzata Rejnik p.o. Kanclerza 2 mgr inż. Wojciech Starczyński Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji 3 mgr Danuta Fiejdasz p.o. Zastępcy Kwestora ds. Finansowych

Bardziej szczegółowo

1 mgr Dorota Barszczewska specjalista Sekcja Rektorat i Centrum Dydaktyczne. 2 mgr Edyta Berent specjalista Dziekanat I WL

1 mgr Dorota Barszczewska specjalista Sekcja Rektorat i Centrum Dydaktyczne. 2 mgr Edyta Berent specjalista Dziekanat I WL Nagrodzeni pracownicy Administracji, Obsługi i Biblioteczni (w kolejności alfabetycznej) 1 mgr Dorota Barszczewska specjalista Sekcja Rektorat i Centrum Dydaktyczne 2 mgr Edyta Berent specjalista Dziekanat

Bardziej szczegółowo

Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji. 18-10-2013 1 z 9

Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji. 18-10-2013 1 z 9 1 mgr inż. Wojciech Starczyński Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji 2 mgr Danuta Fiejdasz kierownik działu Dział Finansowy 3 mgr Agnieszka Grzeszczyk kierownik biura Biuro ds. Szpitali i Bazy Klinicznej

Bardziej szczegółowo

Nagrody za osiągnięcia organizacyjne

Nagrody za osiągnięcia organizacyjne Nagrody za osiągnięcia organizacyjne Za wkład pracy oraz osobiste zaangaŝowanie w działalność organizacyjną na rzecz dynamicznego rozwoju Uczelni, Jego Magnificencja Rektor przyznał nagrody następującym

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-46/2012

ZARZĄDZENIE R-46/2012 ZARZĄDZENIE R-46/202 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 3 września 202 r. w sprawie: powołania Biura Rektora Politechniki Radomskiej. Na podstawie: - art. 66 ust. 2 pkt 4)

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r. M O N I T O R Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-104/16 REKTORA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia kompetencji Prorektorów KUL Na podstawie 29 ust. 3 pkt 6 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. znoszę ze struktury organizacyjnej Politechniki Radomskiej Dział Promocji podporządkowany bezpośrednio Rektorowi.

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. znoszę ze struktury organizacyjnej Politechniki Radomskiej Dział Promocji podporządkowany bezpośrednio Rektorowi. ZARZĄDZENIE R-29/2010 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 6 września 2010 r. w sprawie: 1) zmian w strukturze organizacyjnej jednostek działalności administracyjnej, 2) zmiany

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 23 z dnia 14 lipca 2006 r. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego do zarządzenia R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r.

ANEKS NR 23 z dnia 14 lipca 2006 r. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego do zarządzenia R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r. ANEKS NR 23 z dnia 14 lipca 2006 r. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego do zarządzenia R-1/95 z dnia 9 stycznia 1995 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

- dr hab. inż. MIROSŁAW LUFT profesor nadzwyczajny

- dr hab. inż. MIROSŁAW LUFT profesor nadzwyczajny STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WYKAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE W JEDNOSTKACH DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO (stan na dzień 1.03.2007 r.) REKTOR PROREKTORZY:

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2014 r.

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2014 r. KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołów do realizacji II etapu zadania Dostawa, wdrożenie i wsparcie zintegrowanego oprogramowania klasy ERP

Bardziej szczegółowo

tel. (0-42) 639 33 56; 272 50 50 e-mail: ewa.blaszczyk@umed.lodz.pl

tel. (0-42) 639 33 56; 272 50 50 e-mail: ewa.blaszczyk@umed.lodz.pl Mgr Ewa Błaszczyk DZIEKANAT ODDZIAŁU FIZJOTERAPII Siedziba: 91-647 Łódź, Pl. Hallera 1, pok. 13, 106, 108, 109, 114 Dni i godziny przyjęć studentów: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - godz. 10 00-14

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 8/2008 Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2008 r.

Zarządzenie nr 8/2008 Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2008 r. Zarządzenie nr 8/2008 Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2008 r. zmieniające: zarządzenie Rektora Akademii Medycznej w Warszawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwały nr 82/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2015 roku

Uchwały nr 82/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2015 roku Uchwały nr 82/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunków jego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku

Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunków jego obniżania

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku 75.0203.25.2015 Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2014

ZARZĄDZENIE NR 23/2014 ZARZĄDZENIE NR 23/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni oraz zmiany Zarządzenia nr 22/2009

Bardziej szczegółowo

W grupie pracowników administracji na wniosek JM Rektora nagrody otrzymali:

W grupie pracowników administracji na wniosek JM Rektora nagrody otrzymali: W grupie pracowników administracji na wniosek JM Rektora nagrody otrzymali: mgr Małgorzata Rejnik, Zastępca Kanclerza, za skuteczną i efektywną koordynację zadań związanych z realizacją projektów, obsługą

Bardziej szczegółowo

Wykaz nagrodzonych pracowników administracyjnych, bibliotecznych i obsługi nagrodami Jego Magnificencji Rektora w 2016r

Wykaz nagrodzonych pracowników administracyjnych, bibliotecznych i obsługi nagrodami Jego Magnificencji Rektora w 2016r 1 mgr Mariola Ambroziak specjalista Dział Personalny 2 mgr Agnieszka Banaszek-Więckowska starszy referent Dziekanat I WL 3 Monika Barańska specjalista Dom Studenta Nr 2 i 2 BIS 4 Małgorzata Biel starszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU

Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia 27.01.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU Spis treści ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2 STRUKTURA WYDZIAŁU I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 54 /2005

Zarządzenie nr 54 /2005 Zarządzenie nr 54 /2005 z dnia 1 września 2005 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie określenia zakresu obowiązków władz Uczelni. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju UG do roku 2020 PLAN ZADAŃ Przed Uniwersytetem Gdańskim stoi szereg wyzwań, których podjęcie wymaga określenia celu i charakteru działań oraz terminu zakończenia, źródeł

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II Organizacja wewnętrzna

DZIAŁ II Organizacja wewnętrzna - 5 - DZIAŁ II Organizacja wewnętrzna Rozdział 1 Struktura jednostek administracyjnych 5 Administrację Uczelni tworzą: 1) jednostki administracyjne i samodzielne stanowiska pracy w pionie Rektora i prorektorów,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku 75.0203.26.2016 Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Inwentarz akt Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie,

Inwentarz akt Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie, Inwentarz akt Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie, 1950 1993. Oprac. Halina Zwolska WL III 1 Struktura organizacyjna Wydziału - powoływanie dyrektorów instytutów, kierowników

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3254/2013. Prezydenta Miasta Płocka. z dnia 20 czerwca 2013r.

Zarządzenie Nr 3254/2013. Prezydenta Miasta Płocka. z dnia 20 czerwca 2013r. Zarządzenie Nr 3254/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie powołania Zespołu projektowego oraz określenie obowiązków jego członków związanych z realizacją projektu pn.: Matematyka

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdaoskiej w kadencji 2012-2016. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy z 27

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia nr R/0210/68/10 z dn. 2 listopada 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawowe określenia: 1) UCZELNIA Akademia Pomorska

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIEJSC POWSTAWANIA KOSZTÓW na 2016 rok DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA Z Q Q DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZA 500 STUDIA STACJONARNE

WYKAZ MIEJSC POWSTAWANIA KOSZTÓW na 2016 rok DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA Z Q Q DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZA 500 STUDIA STACJONARNE Załącznik nr 3 do Instrukcji ewidencji i rozliczania kosztów DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA Z Q Q DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZA 500 STUDIA STACJONARNE 5 Wydział Nauk o Sporcie WYKAZ MIEJSC POWSTAWANIA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-17/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 5 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE R-17/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 5 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE R-17/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie: 1) utworzenia Stanowiska Pracy ds. Wydziałowych Budżetów

Bardziej szczegółowo

Komisja Jednostki organizacyjne I. Wydział Teologii II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Komisja Jednostki organizacyjne I. Wydział Teologii II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 1 Na podstawie art. 155 ust. 1, 4 i 6-8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 stycznia 2017 roku

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 stycznia 2017 roku 75.0200.124.2016 Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 stycznia 2017 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2016r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020 PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE na lata 2014-2020 Zatwierdzony przez Radę Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 marca 2011 roku

Zarządzenie nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 marca 2011 roku DO-0130/33/2011 Zarządzenie nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 marca 2011 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej Collegium Medicum Na podstawie 45

Bardziej szczegółowo

Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji

Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji Uruchomiona nowa wydziałowa strona internetowa uwzględnia nową formułę zamieszczania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW (Zał. nr 7 do Regulaminu Realizacji Projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym: Zarządzenie Rektora nr /2014 z dnia ) INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-68/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE R-68/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE R-68/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: 1) zmian w strukturze organizacyjnej administracji Uczelni,

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 KANCLERZA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 2 lutego 2016 r. znak DA /16

KOMUNIKAT NR 1 KANCLERZA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 2 lutego 2016 r. znak DA /16 KOMUNIKAT NR 1 KANCLERZA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 2 lutego 2016 r. znak DA3.021-1/16 w sprawie wyborów w obwodzie wyborczym OW-2 Działając na podstawie ust. 2 pkt 3 rozdziału

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Wprowadzony Zarządzeniem nr 84/2015 Rektora WUM z dnia 27.11.2015 r.

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Wprowadzony Zarządzeniem nr 84/2015 Rektora WUM z dnia 27.11.2015 r. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wprowadzony Zarządzeniem nr 84/2015 Rektora WUM z dnia 27.11.2015 r. 1 Załączniki Załącznik nr 1 Schemat jednostek organizacyjnych WUM Załącznik

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 78/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku

Uchwała nr 78/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku Uchwała nr 78/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku sprawie: utworzenia Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków oraz przyjęcia Regulaminu Jagiellońskiego Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 września 2016 roku

Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 września 2016 roku 75.0200.74.2016 Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 września 2016 roku w sprawie: kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2016-2020

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku DO-0130/4/2014 Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 80 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 września 2012 roku w sprawie kompetencji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r.

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. K. 301-1/12 Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia założeń do planu rzeczowo - finansowego na 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

Realizacja i rozliczanie zadań badawczych w ramach Działalności Statutowej (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego)

Realizacja i rozliczanie zadań badawczych w ramach Działalności Statutowej (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego) Realizacja i rozliczanie zadań badawczych w ramach Działalności Statutowej (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego) (podstawa prawna: art.18 ust. 1 Ustawy o zasadach finansowania nauki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 października 2016 roku

Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 października 2016 roku 75.0200.95.2016 Zarządzenie nr 89 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 października 2016 roku w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 września

Bardziej szczegółowo

Terminarz składania wniosków o finansowanie działalności naukowej i badawczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Terminarz składania wniosków o finansowanie działalności naukowej i badawczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Terminarz składania wniosków o finansowanie działalności naukowej i badawczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Lp. Rodzaj działalności Termin składania do Biura ds. Nauki i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW Wydanie: I Obowiązuje od: 1 1. Niniejsza instrukcja określa zasady i tryb realizacji i kontroli

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 35 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2013 roku

Uchwała nr 35 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2013 roku Uchwała nr 35 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2013 roku Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 27 osób z ogólnej liczby 33 członków statutowego składu, 27 głosami

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 117/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 117/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 października 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 117/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 października 2012 r. wprowadzające Regulamin premiowania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego niebędących nauczycielami akademickimi

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r.

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA Nr XXIII 19.7/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII-10.3/09 Senatu UMCS z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalania

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30 /2011. z dnia 24 maja 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej.

Zarządzenie nr 30 /2011. z dnia 24 maja 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej. Zarządzenie nr 30 /2011 z dnia 24 maja 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zmian w administracji ogólnouczelnianej. Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR

UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR UCHWAŁA NR 62/2017 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NR z dnia 25 maja 2017r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2017r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII Ujednolicony tekst zarządzenia nr 2/2009 z 29 maja 2009 r. uwzględnia zmiany wprowadzone zarządzeniami Dziekanów nr: 2/2010; 2/2013 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI DZIAŁ SPRAW OBRONNYCH I OCHRONY WYKAZ

UNIWERSYTET ŚLĄSKI DZIAŁ SPRAW OBRONNYCH I OCHRONY WYKAZ Załącznik nr 2 UNIWERSYTET ŚLĄSKI DZIAŁ SPRAW OBRONNYCH I OCHRONY WYKAZ stanowisk/funkcji oraz prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE i ZASTRZEŻONE

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ W POMORSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W SZCZECINIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ W POMORSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W SZCZECINIE Załącznik do Uchwały Nr 50/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie REGULAMIN KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ W POMORSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W SZCZECINIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM.. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2013 Rektora UKSW z dnia 17 maja 2013r. WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

ER$5! -100 Zgierz Plac Jana Pawła II 16

ER$5! -100 Zgierz Plac Jana Pawła II 16 Urząd Miasta Zgierza ER$5! -100 Zgierz Plac Jana Pawła II 16 Zgierz, dn. 2014-10-09 HS3 OSOIS Pan Andrzej Mięsok Radny Rady Miasta Zgierza Odpowiadając na interpelację z dnia 25 września 2014 r. poniżej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do zarządzenia nr R.021.61.16 REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia ogólne.. 2 Rozdział II. Władze Uczelni.. 3 Rozdział III. Wydziałowe jednostki

Bardziej szczegółowo

Śląskie wyzwania. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Zarządzenie nr 91

Śląskie wyzwania. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,  Zarządzenie nr 91 Zarządzenie nr 91 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Śląskie Wyzwania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. Zarządzenie Nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Filozofii i Socjologii Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii 1 Polityka kadrowa Politykę kadrową realizuje dziekan wraz z dyrektorami

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku

TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku Załącznik nr 2 do uchwały Senatu AMW nr 7/2014 z 20.03.2014 r. TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

L Oréal Polska dla Kobiet i Nauki

L Oréal Polska dla Kobiet i Nauki L Oréal Polska dla Kobiet i Nauki we współpracy między Polskim Komitetem ds. UNESCO i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Gdańsk, 14 lutego 2014 Stypendia dla kobiet-naukowców prowadzących badania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 410 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku

Uchwała Nr 410 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku Uchwała Nr 410 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania

Bardziej szczegółowo

Wykaz pracowników Wydziału Nauki o Zdrowiu, którzy otrzymali w 2016 r. nagrody JM Rektora NAGRODY NAUKOWE NAGRODA II STOPNIA

Wykaz pracowników Wydziału Nauki o Zdrowiu, którzy otrzymali w 2016 r. nagrody JM Rektora NAGRODY NAUKOWE NAGRODA II STOPNIA NAGRODY NAUKOWE NAGRODA II STOPNIA 1 za publikację opisującą pierwszy na świecie zwierzęcy model zespołu Parkesa Webera. Osiągnięcie zespołu chronione jest europejskim patentem uzyskanym przez Uczelnię.

Bardziej szczegółowo

Dział V ZARZĄDZANIE MIENIEM I FINANSAMI UCZELNI. ADMINISTRACJA UCZELNI. Rozdział 1 Mienie, przychody Uczelni. Oddział 1 Mienie Uczelni

Dział V ZARZĄDZANIE MIENIEM I FINANSAMI UCZELNI. ADMINISTRACJA UCZELNI. Rozdział 1 Mienie, przychody Uczelni. Oddział 1 Mienie Uczelni Dział V ZARZĄDZANIE MIENIEM I FINANSAMI UCZELNI. ADMINISTRACJA UCZELNI Rozdział 1 Mienie, przychody Uczelni Oddział 1 Mienie Uczelni 50 1. Mienie Uczelni obejmuje własność i inne prawa majątkowe. 2. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 września 2012 r.

Zarządzenie Nr 11/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 września 2012 r. Zarządzenie Nr 11/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie: zakresu działania prorektorów oraz Kanclerza Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr R-19/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 marca 2013 r. REGULAMIN INFORMATYCZNEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ I. Postanowienia ogólne 1. Działalność Centrum Informatycznego,

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wprowadzony Zarządzeniem nr 111 /2008 Rektora WUM z dnia 23.12.2008 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone: Zarządzeniem nr 111/2008 Rektora WUM z dnia

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 09.11.2016 1.. W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wprowadził Uchwałą Nr 10 z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

dr hab. n. med. Paweł Włodarski

dr hab. n. med. Paweł Włodarski dr hab. n. med. Paweł Włodarski dr hab. n. med. Paweł Włodarski Urodzony 14.11.1967 w Warszawie Żonaty, 3 dzieci I Wydział Lekarski WUM lekarz (1992) I Wydział Lekarski WUM stomatolog (1995) Centrum Biostruktury

Bardziej szczegółowo

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia powinien stanowić jeden z elementów kompleksowego systemu zarządzania jakością, obejmującego wszystkie

Bardziej szczegółowo