DOLNY ŚLĄSK. Sposób funkcjonowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOLNY ŚLĄSK. Sposób funkcjonowania"

Transkrypt

1

2

3 Pierwszą z przedstawianych komórką funkcjonującą w Urzędzie był Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków. Historycznie powstał w momencie tworzenia Urzędu w wyniku reformy administracyjnej. Do zadań Wydziału Kontroli, Skarg i Wniosków należy w szczególności: (wyciąg) 1) Przeprowadzanie kontroli w: a) jednostkach organizacyjnych Urzędu, b) podległych województwu jednostkach organizacyjnych Województwa w tym również na wniosek Komisji Rewizyjnej Sejmiku. 2) Opracowanie projektów kwartalnych planów i przedkładanie ich do zatwierdzenia Zarządowi Województwa. 3) Opracowywanie programów kontroli.

4 4) Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzonych przez pracowników Wydziału. 5) Sporządzanie dokumentacji z kontroli oraz projektów wystąpień pokontrolnych. 6) Współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie prowadzonych kontroli. 7) Nadzór nad terminowym uzyskiwaniem odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne oraz ich analiza. 8) Sporządzanie informacji o wynikach kontroli. 9) Opracowywanie rocznych sprawozdań z przeprowadzanych kontroli i przedstawienie ich Zarządowi Województwa. 10) Kompletowanie dokumentacji z kontroli zewnętrznych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Województwa. 11) Prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków składanych i przekazywanych do organów samorządu Województwa i Urzędu.

5 . 12) Prowadzenie centralnego rejestru wniosków o udzielenie informacji publicznej oraz koordynacja udzielania odpowiedzi bądź odmowy udzielenia odpowiedzi. 13) Występowanie do Marszałka, zależnie od potrzeb, o powołanie w skład zespołu kontrolerów pracowników innych jednostek organizacyjnych Urzędu bądź samorządu Województwa oraz powoływanie biegłych i rzeczoznawców. 14) Współdziałanie z innymi instytucjami kontroli. Podsumowanie: Do 2010 roku główna podstawą do wykonywania kontroli był obowiązek weryfikacji 5% wydatków wpisany w ustawę o finansach publicznych. Nie była i nie jest to jedyna podstawa wykonywania takiej kontroli, dlatego pomimo zmiany przepisów komórka nadal wykonuje swoje zadania. Jest największą organizacyjna jednostką kontrolną UMWD (21 osób z Dyrektorem) i w związku z tym pomimo zapisów standardu 2050 Koordynowanie wskazujących audytorom obowiązek wymiany informacji z kontrolą i audytem zewnętrznym zadania w zakresie prowadzenia rejestru, obsługi i koordynacji odpowiedzi dla kontroli zewnętrznych znajdują się w Wydziale Kontroli, Skarg i Wniosków. Kontrolą RPO i PO KL zajmują się inne komórki kontrolne Urzędu.

6 Audytorzy mają jednak dostęp do tych informacji. Nie ma oficjalnego uregulowania dotyczącego współpracy kontroli i audytu wewnętrznego. Stanowi to przyszłe wyzwanie. Jednak współpraca jest bieżąca i dotyczy głównie podziału pracy (audyt wewnątrz, kontrola zewnątrz) a w przypadku gdy wyniknie potrzeba wykonania zadania audytowego w jednostce podległej weryfikowane są informacje uzyskiwane przez kontrolerów w zakresie tematyki i ustaleń, które zostały ewentualnie wydane w tej jednostce przez kontrolerów. Na podstawie Zarządzenia Marszałka Województwa w 2003 r. powołano Pełnomocnika do spraw organizacji audytu wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim, którym został Dyrektor Wydziału Kontroli, Skarg i Wniosków. Natomiast do struktury Urzędu Marszałkowskiego zostało wprowadzone Biuro Audytu Wewnętrznego uchwałą Nr 755/II/03 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia r. Funkcjonowało ono w oparciu o art. 35 b-t Ustawy o Finansach Publicznych z dnia r. (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego.

7 Biuro Audytu Wewnętrznego zaczęło funkcjonować od 1 stycznia 2004 r. kiedy to zatrudniono pierwszego audytora wewnętrznego, a następnie w 2006 r. Biuro przekształcono na Wydział. Było to niezbędne do powstania stanowiska Dyrektora Wydziału i zgodne z przyjętą strukturą organizacyjną. Stanowisko Dyrektora Wydziału zostało obsadzone w maju 2007 roku. W zespole jest zatrudnionych 6 audytorów wewnętrznych (w tym Dyrektor Koordynator). Wszyscy mają uprawnienia zawodowe. Nie ma stanowisk asystentów. Obydwie komórki w strukturze Urzędu znajdują się w Departamencie Prawnym i Kadr, bezpośrednio pod Sekretarzem Województwa, z tym że audyt podlega organizacyjnie Sekretarzowi a merytorycznie Marszałkowi Województwa i taki zapis znajduje się w Regulaminie Zadań Departamentu.

8 Do zadań Wydziału Audytu Wewnętrznego należy w szczególności: 1) opracowywanie planu audytu wewnętrznego na dany rok; 2) przekładanie Marszałkowi: a) sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni, b) rocznego planu audytu wewnętrznego, c) sprawozdań z wykonania audytu wewnętrznego; 3) przeprowadzenie audytu wewnętrznego mającego na celu wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności Systemów Kontroli Zarządczej w jednostce oraz w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych; 4) realizacja oceny, wskazanej w pkt 3, w szczególności dla systemów zarządzania i wdrażania programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej; 5) czynności doradcze w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu; 6) przeprowadzanie czynności sprawdzających; 7) występowanie w miarę potrzeb do Marszałka o powołanie w skład zespołu audytowego rzeczoznawców; 8) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu wewnętrznego; 9) współdziałanie z organami kontroli państwowej i samorządowej; 10) współpraca z audytorami samorządowych jednostek organizacyjnych. 2. Dyrektorem Wydziału jest Koordynator Audytorów Wewnętrznych. 3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Wydziału sprawuje Marszałek. 4. Nadzór organizacyjny w imieniu Marszałka sprawuje Sekretarz Województwa.

9 Wyzwaniem dla Wydziału Audytu Wewnętrznego jest zbudowanie systemu koordynacji zbierania informacji o kontroli zarządczej i wykorzystania informacji od kontrolerów i auditorów ISO w jednostkach podległych. Komórką ISO w UMWD jest obecnie jednoosobowy Dział Zarządzania Jakością w Wydziale Organizacyjno-Prawnym. Pełnomocnikiem Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością jest Sekretarz Województwa. Certyfikat ISO 9001:2008 uzyskano w 2008 roku, recertyfikowano w 2011, a obecnie recertyfikacja planowana jest w 2014 roku. Audity ISO wykonują pracownicy komórek UMWD, którzy zgłosili chęć wykonywania auditów wewnętrznych, którzy przeszli odpowiednie szkolenie. Wykonywanie tych zadań nie jest powiązane ze szczególną gratyfikacją finansową. Do końca 2012 roku Dział nadzorował samoocenę według metodologii CAF. W 2013 roku nie przeprowadzono samooceny. Z punktu widzenia audytu wewnętrznego funkcjonowanie Działu Zarządzania Jakością w obecnej formie jest nieproduktywne. Słabo wykorzystywana jest możliwość wykorzystania pracy Działu w systemie kontroli zarządczej. Jest to kolejne wyzwanie dla komórki AW i aktualnie rozważana jest budowa systemu współpracy komórki ISO i audytu wewnętrznego.

10 Plany: Powstanie nowego Departamentu. Związane jest to m.in. z nowym okresem programowania i przejęciem zadań IPOC przez UMWD. Zbudowanie systemu współpracy oceny kontroli zarządczej z wykorzystaniem kontrolerów UMWD, jednostek podległych oraz auditorów tych jednostek. Aktywizacja Działu Zarządzania Jakością np. implementacja zarządzania ryzykiem z instrukcji przyjętej Zarządzeniem Marszałka na procedurę ISO z jednoczesną rezygnacją z dotychczasowego systemu.

11

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4

1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4 Strona 1/ 38 Spis treści Spis treści strona 1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4 2. PRZEPISY STANOWIĄCE PODSTAWĘ DZIAŁALNOŚCI 11 3. STOSOWANA TERMINOLOGIA 12 4. SYSTEM ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W GDAŃSKU LGD-4101-036/2011 Nr ewid. 140/2011/P10132/LGD Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO)

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) RPO Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Instytucja WdraŜająca (Pośrednicząca II stopnia) Dolnośląskie Jednostka

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o likwidacji Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw zakłada zlikwidowanie funkcjonującego na

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH LWA-4101-12-00/2011 Nr ewid. 2012/P11170/LWA Informacja o wynikach kontroli WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 STAROSTWO POWIATOWE ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 www.powiatkluczborski.pl starostwo@powiatkluczborski.pl K S I Ę G A Nr J A K O Ś C I

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu XX posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Informacja o przebiegu XX posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Informacja o przebiegu XX posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej W dniu 27 lutego 2015 r. odbyło się dwudzieste posiedzenie Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/58 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Dziennik Ustaw Nr 96 7961 Poz. 619 619 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Polska Akademia Nauk, zwana dalej Akademią, jest państwową instytucją

Bardziej szczegółowo