Treść zapytań oraz wyjaśnienie dotyczące zapisów. Ogłoszenia o zamówieniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Treść zapytań oraz wyjaśnienie dotyczące zapisów. Ogłoszenia o zamówieniu"

Transkrypt

1 Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/4/BM/2017 Gdańsk, dnia r. Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług pocztowych w i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania oraz doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Treść zapytań oraz wyjaśnienie dotyczące zapisów Ogłoszenia o zamówieniu Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz z poź. zm.) przekazuję treść zapytania Wykonawcy dotyczącego zapisów w Ogłoszeniu o zamówieniu. W przedmiotowym postępowaniu od jednego z Wykonawców wpłynęło pismo następującej treści: W związku z ogłoszeniem o zamówieniu z dnia r. na usługi społeczne o wartości poniżej EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści ogłoszenia: Ust. 2 OPZ oraz Załącznik nr 1 SOPZ ust. 1: W tytule ogłoszenia Zamawiający wskazuje, że jest to zamówienie na na świadczenie usług pocztowych w i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania oraz doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku natomiast w ust. 2 OPZ oraz Załączniku nr 1 ust. 1 w ostatnim tirecie informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje dostarczanie przesyłek do obydwu siedzib Zamawiającego (Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, Gdańsk, pok. 212 oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Oddział Zamiejscowy w Słupsku, ul. Jaracza 18A, Słupsk) oraz odbiór nadawanych przesyłek z głównej siedziby Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30. W związku z powyższym Wykonawca wskazuje, że: 1

2 1) w definicji usługi pocztowej (art. 2 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe) nie mieści się doręczanie przesyłek opłaconych przez nadawców i nadchodzących do Zamawiającego, 2) doręczanie korespondencji do Zamawiającego nie jest przedmiotem postępowania, a obowiązkiem ustawowym Wykonawcy jako operatora wyznaczonego i dotyczy przesyłek nadanych za jego pośrednictwem, 3) usługa odbioru korespondencji z siedziby Zamawiającego nie mieści się w definicji usługi pocztowej w związku z czym Wykonawca wnosi o uzupełnienie Załącznika nr 1 SOPZ o regulamin świadczenia usługi odbioru przesyłek Wykonawcy. Ust. 13 pkt 11) OPZ Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji Umowy zmianę danych dotyczących nabywcy usługi tj. dokumentowanie nabytych usług w imieniu i na rzecz jednostki macierzystej tj. Województwa Pomorskiego. Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisu. Ust. 16 Istotne dla zamawiającego postanowienia, pkt 3 Zamawiający określa warunki płatności dla przedmiotu zamówienia, wskazując niestosowany u Wykonawcy termin płatności faktury jako 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca informuje, iż faktury za usługi pocztowe wystawiane są za pośrednictwem scentralizowanego systemu informatycznego, którego wymogi określają takie kryteria jak termin wystawienia faktury, datę wysłania faktury do klienta, jak również termin płatności będący w ścisłej zależności z terminami sporządzenia faktury. Standardowo obowiązujący termin płatności faktury określony jako 14 dni od daty wystawienia faktury został wprowadzony ze względu na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu fakturowania wykonawcy oraz zarządzania płatnościami wynikającymi z zawartych umów. Takie rozwiązanie daje możliwość oszacowania terminów wpływu środków oraz opóźnień w ich płatnościach. Czy w związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje inny niż określony przez Zamawiającego termin płatności tj. liczony od dnia wystawienia faktury określony jako 21 dni od daty wystawienia faktury VAT, pozwalający terminowo dokonać płatności za wykonane usługi w ramach przedmiotu zamówienia? Ust. 16 Istotne dla zamawiającego postanowienia, pkt 7 Wykonawca wnosi o nadanie pkt. 7 brzmienia: Ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę za poszczególne rodzaje przesyłek oraz przekazów pocztowych w okresie obowiązywania umowy ulegną zmianie w przypadku: 2

3 Ust. 16 Istotne dla zamawiającego postanowienia, pkt 13 Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokości kary umownej z 5% do 1 %. Załącznik nr 1 SOPZ ust. 11: Wykonawca wnosi o wykreślenie wyrazów nie później jednak, niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczenia jako nie mających oparcia w przepisach Prawa Pocztowego oraz przepisów wykonawczych. Załącznik nr 1 SOPZ ust. 14: Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu poprzez dodanie zastrzeżenia o następującej treści: W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń w stosunku do już odebranych przesyłek (np. nieprawidłowe opakowanie, brak pełnego adresu, niezgodność wpisów w dokumentach nadawczych z wpisami na przesyłkach, brak znaków opłaty itp.) Wykonawca bez zbędnej zwłoki wyjaśnia je z Zamawiającym. Brak możliwości wyjaśnienia zastrzeżeń, o których mowa lub ich usunięcia w dniu odbioru przesyłek od Zamawiającego powoduje, iż nadanie przesyłek przez Wykonawcę nastąpi w dniu następnym, a w przypadku braku możliwości usunięcia niezgodności Zamawiający wycofa przesyłkę przeznaczoną do nadania. Załącznik nr 1 SOPZ ust. 27: Wykonawca wnosi aby na końcu zdania dodać wyrazy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Załącznik nr 1 SOPZ ust. 29: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przez cały okres realizacji zamówienia placówek w Gdańsku i Słupsku, dając Zamawiającemu możliwość dostarczania własnym transportem do wyznaczonej przez Wykonawcę placówki przesyłki, która nie mogła zostać odebrana z Kancelarii Urzędu w danym dniu, w sposób umożliwiający nadanie przesyłki u operatora wyznaczonego w dniu przekazania operatorowi pocztowemu, z którym zostanie podpisana umowa. Punkt przyjmowania przesyłek musi być czynny w dni robocze co najmniej do godziny i musi być zlokalizowany w odległości nie większej niż 1 km od siedziby Zamawiającego w Gdańsku i Słupsku (linii prostej). Zamawiający wnosi o dokonanie zmiany odległości do 5 km od siedziby Zamawiającego. Załącznik nr 1 SOPZ ust. 3: Zamawiający wskazuje na końcu Wymiary paczek pocztowych o wadze do g. Wykonawca informuje, że zgodnie z Prawem pocztowym pod pojęciem Paczka pocztowa rozumie się przesyłki o wadze do g. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie zapisu do definicji wynikającej z ustawy Prawo pocztowe. 3

4 Załącznik nr 1 SOPZ poz. 13 tabeli wyceny: Zamawiający wskazał kryterium wyceny przekazu pocztowego jako: Wartość przekazywanej kwoty: powyżej 1000 zł. W celu dokonania prawidłowej wyceny prosimy o wskazanie górnej granicy kwoty wartości? Odpowiedź Zamawiającego: 1) Ust. 2 OPZ oraz Załącznik nr 1 (SOPZ) ust. 1 a) Zamawiający zmienia brzmienie ust. 2 OPZ w Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne Przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe i wysyłkowe świadczone w i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w okresie od 1 grudnia 2017 r. do 30 listopada 2018 r. Przedmiotem zamówienia jest w szczególności: - nadawanie przesyłek listowych nie rejestrowanych i rejestrowanych, w i zagranicznym zarówno priorytetowych, jak i ekonomicznych, - usługi komplementarne do przesyłek rejestrowanych, - potwierdzenia odbioru w i zagranicznym, - zwracanie przesyłek rejestrowanych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia adresatom, - przekazy pocztowe, - paczki w i zagranicznym, - inne nie wymienione w specyfikacji, - dostarczanie przesyłek do obydwu siedzib Zamawiającego (Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, Gdańsk, pok. 212 oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Oddział Zamiejscowy w Słupsku, ul. Jaracza 18A, Słupsk) oraz odbiór nadawanych przesyłek z głównej siedziby Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe i wysyłkowe świadczone w i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w okresie od 1 grudnia 2017 r. do 30 listopada 2018 r. Przedmiotem zamówienia jest w szczególności: - nadawanie przesyłek listowych nie rejestrowanych i rejestrowanych, w i zagranicznym zarówno priorytetowych, jak i ekonomicznych, - usługi komplementarne do przesyłek rejestrowanych, 4

5 - potwierdzenia odbioru w i zagranicznym, - zwracanie przesyłek rejestrowanych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia adresatom, - przekazy pocztowe, - paczki w i zagranicznym, - inne nie wymienione w specyfikacji, - dostarczanie przesyłek do obydwu siedzib Zamawiającego (Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, Gdańsk, pok. 212 oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Oddział Zamiejscowy w Słupsku, ul. Jaracza 18A, Słupsk) oraz odbiór nadawanych przesyłek z głównej siedziby Zamawiającego. Przedstawiciel Wykonawcy będzie odbierał nadawane przesyłki z Głównej siedziby Zamawiającego ul. Podwale Przedmiejskie 30, Gdańsk, pok. 212 oraz dostarczał do jednostki Wykonawcy. b) Zamawiający zmienia brzmienie w załączniku nr 1 (SOPZ) ust. 1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, dostarczanie przesyłek do Zamawiającego i odbiór nadawanych przesyłek z głównej siedziby Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 oraz realizowanie przekazów pocztowych, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U r., poz. 1481) dla potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, Gdańsk oraz Oddziału Zamiejscowego w Słupsku, ul. Jaracza 18A, Słupsk. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, dostarczanie przesyłek do Zamawiającego i odbiór nadawanych przesyłek z głównej siedziby Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 oraz realizowanie przekazów pocztowych, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U r., poz. 1481) dla potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, Gdańsk oraz Oddziału Zamiejscowego w Słupsku, ul. Jaracza 18A, Słupsk. Przedstawiciel Wykonawcy będzie odbierał nadawane przesyłki z Głównej siedziby Zamawiającego 5

6 ul. Podwale Przedmiejskie 30, Gdańsk, pok. 212 oraz dostarczał do jednostki Wykonawcy. 2) Ust. 16 pkt 11 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne (Istotne dla Zamawiającego postanowienia) Zamawiający wykreśla zapis z ust. 16 (Istotne dla Zamawiającego postanowienia) pkt 11). 3) Ust. 16 pkt 3 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne (Istotne dla Zamawiającego postanowienia) Zamawiający zmienia brzmienie ust. 16 Istotne dla Zamawiającego postanowienia, pkt 3 Uiszczanie opłat będzie następowało z dołu w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Uiszczanie opłat będzie następowało z dołu w terminie 21 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 4) Ust. 16 pkt 7 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne (Istotne dla Zamawiającego postanowienia) Zamawiający zmienia brzmienie ust. 16 Istotne dla Zamawiającego postanowienia, pkt 7 Ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę za poszczególne rodzaje przesyłek oraz przekazów pocztowych w okresie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie jedynie w przypadku: a. ustawowej zmiany obowiązku podatkowego Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), zmiana taka skutkować będzie zmianą cen jednostkowych poszczególnych rodzajów przesyłek, b. zmiany cennika usług pocztowych zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez obowiązujące przepisy Prawa pocztowego. Ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę za poszczególne rodzaje przesyłek oraz przekazów pocztowych w okresie obowiązywania umowy ulegną zmianie w przypadku: a. ustawowej zmiany obowiązku podatkowego Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), zmiana taka skutkować będzie zmianą cen jednostkowych poszczególnych rodzajów przesyłek, 6

7 b. zmiany cennika usług pocztowych zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez obowiązujące przepisy Prawa pocztowego. 5) Ust. 16 pkt 13 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne (Istotne dla Zamawiającego postanowienia) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów z ust. 16 pkt. 13 Istotne dla Zamawiającego postanowienia. 6) Załącznik nr 1 (SOPZ) ust. 11 Zamawiający zmienia brzmienie ust. 11 Dla przesyłek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) Wykonawca będzie dostarczał do siedzib Zamawiającego tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, Gdańsk, pok. 212 oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, Oddział Zamiejscowy w Słupsku, ul. Jaracza 18A, Słupsk, przez którą przesyłka została nadana, pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru niezwłocznie po doręczeniu przesyłki, nie później jednak, niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczenia (w rozumieniu, że Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru niezwłocznie po wpłynięciu potwierdzenia odbioru do urzędu oddawczego doręczającego przesyłki do Zamawiającego, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa). Dla przesyłek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) Wykonawca będzie dostarczał do siedzib Zamawiającego tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, Gdańsk, pok. 212 oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, Oddział Zamiejscowy w Słupsku, ul. Jaracza 18A, Słupsk, przez którą przesyłka została nadana, pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru niezwłocznie po doręczeniu przesyłki (w rozumieniu, że Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru niezwłocznie po wpłynięciu potwierdzenia odbioru do urzędu oddawczego doręczającego przesyłki do Zamawiającego, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa). 7

8 7) Załącznik nr 1 (SOPZ) ust. 14 Zamawiający zmienia brzmienie ust. 14 Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przyjęcia przez Wykonawcę od Zamawiającego pod warunkiem prawidłowego ich przygotowania. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przyjęcia przez Wykonawcę od Zamawiającego pod warunkiem prawidłowego ich przygotowania. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń w stosunku do już odebranych przesyłek (np. nieprawidłowe opakowanie, brak pełnego adresu, niezgodność wpisów w dokumentach nadawczych z wpisami na przesyłkach, brak znaków opłaty itp.) Wykonawca bez zbędnej zwłoki wyjaśnia je z Zamawiającym. Brak możliwości wyjaśnienia zastrzeżeń, o których mowa lub ich usunięcia w dniu odbioru przesyłek od Zamawiającego powoduje, iż nadanie przesyłek przez Wykonawcę nastąpi w dniu następnym, a w przypadku braku możliwości usunięcia niezgodności Zamawiający wycofa przesyłkę przeznaczoną do nadania. 8) Załącznik nr 1 (SOPZ) ust. 27 Zamawiający zmienia brzmienie ust. 27 Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi dostarczania przesyłek do każdego miejsca w Polsce i na świecie, wskazanego przez Zamawiającego jako adres przesyłki. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi dostarczania przesyłek do każdego miejsca w Polsce i na świecie, wskazanego przez Zamawiającego jako adres przesyłki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 9) Załącznik nr 1 (SOPZ) ust. 29 Zamawiający zmienia brzmienie ust. 29 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przez cały okres realizacji zamówienia placówek w Gdańsku i w Słupsku, dając Zamawiającemu możliwość dostarczenia własnym transportem do wyznaczonej przez Wykonawcę placówki przesyłki, która nie mogła zostać 8

9 odebrana z Kancelarii Urzędu w danym dniu, w sposób umożliwiający nadanie przesyłki u operatora wyznaczonego w dniu przekazania operatorowi pocztowemu, z którym zostanie podpisana umowa. Punkt przyjmowania przesyłek musi być czynny w dni robocze co najmniej do godziny 19:00 i musi być zlokalizowany w odległości nie większej niż 1 km od siedzib Zamawiającego w Gdańsku i w Słupsku (w linii prostej). Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przez cały okres realizacji zamówienia placówek w Gdańsku i w Słupsku, dając Zamawiającemu możliwość dostarczenia własnym transportem do wyznaczonej przez Wykonawcę placówki przesyłki, która nie mogła zostać odebrana z Kancelarii Urzędu w danym dniu, w sposób umożliwiający nadanie przesyłki u operatora wyznaczonego w dniu przekazania operatorowi pocztowemu, z którym zostanie podpisana umowa. Punkt przyjmowania przesyłek musi być czynny w dni robocze co najmniej do godziny 19:00 i musi być zlokalizowany w odległości nie większej niż 5 km od siedzib Zamawiającego w Gdańsku i w Słupsku (w linii prostej). 10) Załącznik nr 1 (SOPZ) wymiary paczek Zamawiający zmienia brzmienie zapisów dotyczących wymiaru paczek pocztowych Wymiary paczek pocztowych o wadze do g: - gdzie Gabaryt A to przesyłka o wymiarach: minimum wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, maksimum żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm; - gdzie Gabaryt B to przesyłka o wymiarach: minimum jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub szerokość 500 mm lub wysokość 300 mm, maksimum suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie może być większa niż mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć mm. Wymiary paczek pocztowych o wadze do g: - gdzie Gabaryt A to przesyłka o wymiarach: minimum wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, maksimum żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm; - gdzie Gabaryt B to przesyłka o wymiarach: minimum jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub szerokość 500 mm lub wysokość 300 mm, maksimum 9

10 suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie może być większa niż mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć mm. 11) Załącznik nr 1 - (SOPZ) poz. 13 (szacunkowa ilość korespondencji) oraz załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne (Formularz ofertowy) Rodzaj przesyłki (ekonomiczna) (priorytetowe) obrocie zagranicznym obszar Europy (ekonomiczna) obrocie zagranicznym poza obszar Europy (ekonomiczna) obrocie zagranicznym (priorytetowe) Przesyłki rejestrowane, najszybszej kategorii z możliwością zwrotnego potwierdzenia odbioru w (polecone ekonomiczne) Waga przesyłki Ilość przesyłek na r. do 350g gabaryt A 533 do 350g gabaryt B 2 ponad 350g do 1000g gabaryt A 1 ponad 350g do 1000g gabaryt B 72 ponad 1000g do 2000g gabaryt B 8 do 350g gabaryt A 8 do 350g gabaryt B 1 ponad 350g do 1000g gabaryt A 1 ponad 350g do 1000g gabaryt B 2 ponad 1000g do 2000g gabaryt B 1 do 50g 38 ponad 50g do 100g 4 ponad 100g do 350 g 4 ponad 350g do 500g 2 do 50g 1 ponad 50g do 100g 1 ponad 100g do 350 g 1 ponad 350g do 500g 1 do 50g strefa A,B,C,D 2 ponad 50g do 100g strefa A,B,C,D 1 ponad 100g do 350g strefa A,B,C,D 1 ponad 500g do 1000g strefa A 1 do 350g gabaryt A do 350g gabaryt B 202 ponad 350g do 1000g gabaryt A 40 ponad 350g do 1000g gabaryt B 21 ponad 1000g do 2000g gabaryt B 1 Potwierdzenia odbioru A

11 Przesyłki rejestrowane, najszybszej kategorii z możliwością zwrotnego potwierdzenia odbioru w (polecone, priorytetowe) Przesyłki rejestrowane będące przesyłkami obrocie zagranicznym (polecone, priorytetowe) Paczki rejestrowane niebędące paczkami (ekonomiczne) Paczki rejestrowane obrocie krajowy (priorytetowe) Usługa zwrot przesyłki rejestrowanej do siedziby zamawiającego w obrocie krajowym Usługa zwrot przesyłki rejestrowanej do siedziby zamawiającego w obrocie zagranicznym Przekazy pocztowe Potwierdzenia odbioru B 150 do 350g gabaryt A 250 do 350g gabaryt B 6 ponad 350g do 1000g gabaryt A 3 ponad 350g do 1000g gabaryt B 2 ponad 1000g do 2000g gabaryt B 1 Potwierdzenia odbioru A 95 Potwierdzenia odbioru B 3 do 50g strefa A,B,C,D 1665 ponad 50g do 100g strefa A,B,C,D 330 ponad 100g do 350g strefa A,B,C,D 206 ponad 350g do 500g strefa A 26 ponad 350g do 500g strefa B 1 ponad 350g do 500g strefa C 1 ponad 350g do 500g strefa D 1 ponad 500g do 1000g strefa A 26 potwierdzenie odbioru zagraniczne 26 do 1 kg gabaryt A 1 ponad 1 kg do 2 kg gabaryt A 1 ponad 2 kg do 5 kg gabaryt A 1 Ponad 5 kg do 10 kg gabaryt A 1 do 1 kg gabaryt A 1 od 1 kg do 2 kg gabaryt A 1 od 2 kg do 5 kg gabaryt A 1 ponad 100g do 350g gabaryt A 290 ponad 500g do 1000g gabaryt A 1 do 50g strefa A,B,C,D 5 Ponad 100g do 350g strefa A,B,C,D 1 Wartość przekazywanej kwoty: do 100 zł 2 Wartość przekazywanej kwoty: do 500 zł 2 Wartość przekazywanej kwoty: do 1000 zł 2 Wartość przekazywanej kwoty: powyżej 1000 zł

12 Rodzaj przesyłki (ekonomiczna) (priorytetowe) obrocie zagranicznym obszar Europy (ekonomiczna) obrocie zagranicznym poza obszar Europy (ekonomiczna) obrocie zagranicznym (priorytetowe) Przesyłki rejestrowane, najszybszej kategorii z możliwością zwrotnego potwierdzenia odbioru w (polecone ekonomiczne) Przesyłki rejestrowane, najszybszej kategorii z możliwością zwrotnego potwierdzenia odbioru w Waga przesyłki Ilość przesyłek na r. do 350g gabaryt A 533 do 350g gabaryt B 2 ponad 350g do 1000g gabaryt A 1 ponad 350g do 1000g gabaryt B 72 ponad 1000g do 2000g gabaryt B 8 do 350g gabaryt A 8 do 350g gabaryt B 1 ponad 350g do 1000g gabaryt A 1 ponad 350g do 1000g gabaryt B 2 ponad 1000g do 2000g gabaryt B 1 do 50g 38 ponad 50g do 100g 4 ponad 100g do 350 g 4 ponad 350g do 500g 2 do 50g 1 ponad 50g do 100g 1 ponad 100g do 350 g 1 ponad 350g do 500g 1 do 50g strefa A,B,C,D 2 ponad 50g do 100g strefa A,B,C,D 1 ponad 100g do 350g strefa A,B,C,D 1 ponad 500g do 1000g strefa A 1 do 350g gabaryt A do 350g gabaryt B 202 ponad 350g do 1000g gabaryt A 40 ponad 350g do 1000g gabaryt B 21 ponad 1000g do 2000g gabaryt B 1 Potwierdzenia odbioru A 3915 Potwierdzenia odbioru B 150 do 350g gabaryt A 250 do 350g gabaryt B 6 ponad 350g do 1000g gabaryt A 3 ponad 350g do 1000g gabaryt B 2 12

13 (polecone, priorytetowe) Przesyłki rejestrowane będące przesyłkami obrocie zagranicznym (polecone, priorytetowe) Paczki rejestrowane niebędące paczkami (ekonomiczne) Paczki rejestrowane obrocie krajowy (priorytetowe) Usługa zwrot przesyłki rejestrowanej do siedziby zamawiającego w obrocie krajowym Usługa zwrot przesyłki rejestrowanej do siedziby zamawiającego w obrocie zagranicznym Przekazy pocztowe ponad 1000g do 2000g gabaryt B 1 Potwierdzenia odbioru A 95 Potwierdzenia odbioru B 3 do 50g strefa A,B,C,D 1665 ponad 50g do 100g strefa A,B,C,D 330 ponad 100g do 350g strefa A,B,C,D 206 ponad 350g do 500g strefa A 26 ponad 350g do 500g strefa B 1 ponad 350g do 500g strefa C 1 ponad 350g do 500g strefa D 1 ponad 500g do 1000g strefa A 26 potwierdzenie odbioru zagraniczne 26 do 1 kg gabaryt A 1 ponad 1 kg do 2 kg gabaryt A 1 ponad 2 kg do 5 kg gabaryt A 1 Ponad 5 kg do 10 kg gabaryt A 1 do 1 kg gabaryt A 1 od 1 kg do 2 kg gabaryt A 1 od 2 kg do 5 kg gabaryt A 1 ponad 100g do 350g gabaryt A 290 ponad 500g do 1000g gabaryt A 1 do 50g strefa A,B,C,D 5 Ponad 100g do 350g strefa A,B,C,D 1 Wartość przekazywanej kwoty: do 100 zł 2 Wartość przekazywanej kwoty: od 101 zł do 500 zł Wartość przekazywanej kwoty: od 501 zł do 1000 zł Wartość przekazywanej kwoty: od 1001 zł do 6000 zł Jednocześnie informujemy, iż pozostałe zapisy Ogłoszenia o zamówieniu oraz termin składnia ofert nie ulegają zmianie. Dyrektor Urzędu Joanna Witkowska Załącznik: 1. Wzór załącznika nr 2 Formularz ofertowy po zmianach z dnia r. 13

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek skarbowych woj. dolnośląskiego w zakresie: a) przyjmowania,

Bardziej szczegółowo

Gmina Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 11 200 Bartoszyce

Gmina Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 11 200 Bartoszyce Gmina Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 11 200 Bartoszyce ZAPYTANIE CENOWE 1) usługa pocztowa w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, polegająca na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WFOŚiGW w Warszawie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia:

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia: Usługa: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług pocztowych 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr do SIWZ jednocześnie Załącznik nr do umowy Opis przedmiotu zamówienia Warunki dotyczące sposobu realizacji zamówienia na realizację świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.NAZWA ZAMÓWIENIA: Świadczenie usług pocztowych przez okres 24 miesięcy w obrocie krajowym i zagranicznym 2.KOD ZAMÓWIENIA: GŁÓWNY PRZEDMIOT - 64.11.00.00-0 usługi pocztowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Umowy nr z dnia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest : świadczenie usługi, polegającej na odbiorze i przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi, z Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY Strzelce Krajeńskie, dnia 1 kwietnia 2014 roku RG.272.5.2014 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ADM zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy:...

Umowa Nr ADM zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy:... Załącznik nr 3 Projekt umowy Umowa Nr ADM.272.2.2015 zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3) Miejsce dostarczania przesyłek pocztowych: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28 oraz ul.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3) Miejsce dostarczania przesyłek pocztowych: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28 oraz ul. Warszawa, 8 grudnia 206 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28, ogłasza zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 euro (zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr SOA

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr SOA Związek Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego Ostróda, 20.09.206r. Czyste Środowisko ul. Wojska Polskiego 5 4-00 Ostróda. Dane Zamawiającego: ZAPYTANIE OFERTOWE Nr SOA.2.6.206 Związek Gmin Regionu Ostródzko

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zasady świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Zamawiający: Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 55-114 Wisznia Mała Polska tel. +48 71 312-70-25 faks +48 71 312-70-68 strona internetowa: www.wiszniamala.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zasady świadczenia usług powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 152951-2015 z dnia 2015-10-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 87292-2014 z dnia 2014-03-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Strzelce Krajeńskie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Gliwicach, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SIWZ AF.26.26.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku i jego zamiejscowego

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Wisznia Mała

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Wisznia Mała Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 55-4 Wisznia Mała Polska tel. +48 7 308-48-00 faks +48 7 32-70-68 www.wiszniamala.pl przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług pocztowych w 2016 r. dla Urzędu Miasta Zamość

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług pocztowych w 2016 r. dla Urzędu Miasta Zamość Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr. do umowy nr z dnia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług pocztowych w 2016 r. dla Urzędu Miasta Zamość 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany do SIWZ. Punkt 2. Rozdziału XVIII SIWZ Wzór umowy po ppkt 6. dodaje się ppkt.7) w brzmieniu:

Zmiany do SIWZ. Punkt 2. Rozdziału XVIII SIWZ Wzór umowy po ppkt 6. dodaje się ppkt.7) w brzmieniu: Siedlce, dnia 25 lipca 2016 roku OA/272/PN/1/46/16 Zmiany do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, mającego na celu udzielenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Gorzów Wlkp., dnia 13 grudnia 2010r. Nr sprawy: 11/ZP/10 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

BZP/91/DLA/2015. Załącznik nr 5 do umowy

BZP/91/DLA/2015. Załącznik nr 5 do umowy BZP/91/DLA/2015 Załącznik nr 5 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - modyfikacja nr 2 SIWZ Zmiany zaznaczone są kolorem czerwonym 1. Użyte poniżej definicje oznaczają w dokumentacji postępowania, w tym

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej. Warszawa: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NR SPRAWY: OIWa - 2800-10/14 Numer ogłoszenia: 395346-2014; data zamieszczenia: 02.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Pytania i wyjaśnienia

Pytania i wyjaśnienia SĄD REJONOWY dla KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7 postępowanie 271/20/2011/P Kraków, dnia 25.11.2011r. Pytania i wyjaśnienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ADM zawarta w Warszawie w dniu.2014 r. pomiędzy:

Umowa Nr ADM zawarta w Warszawie w dniu.2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 3 Projekt umowy po zmianach Umowa Nr ADM.2630.4.2014 zawarta w Warszawie w dniu.2014 r. pomiędzy: Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przy zawieraniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1/2 ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1/2 ZAPYTANIE OFERTOWE Grębocice, dnia 28/08/2013r. (pieczęć zamawiającego) ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: BZP 271.13.2013 1. Zamawiający: Urząd Gminy Grębocice ul. Głogowska 3; 59-150 Grębocice zaprasza do złożenia oferty na:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr sprawy: OR.272.08.2015.PL Międzyrzecz, dnia 01-10-2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro udzielone zostanie na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

Minimum wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x140 mm,

Minimum wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x140 mm, SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ DZPZ/333/269/2015 Olsztyn, dnia 28 listopada 2016 r. Przedmiot zapytania dotyczy usług pocztowych Usługi pocztowe I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Strona:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2015-11-02 14:55 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 285298-2015 z dnia 2015-10-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań 1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

Projekt UMOWY. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, opłacane przy użyciu maszyny do frankowania.

Projekt UMOWY. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, opłacane przy użyciu maszyny do frankowania. Projekt UMOWY na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Chełmiec w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta w Tuszynie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Olsztyn: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadanie pod nazwą:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadanie pod nazwą: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadanie pod nazwą: Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Wodzisławia Ślaskiego usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu,

Bardziej szczegółowo

WFOSiGW w Warszawie Zapytanie ofertowe nr ZO-20/2015. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WFOSiGW w Warszawie Zapytanie ofertowe nr ZO-20/2015. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WFOSiGW w Warszawie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Opole, AG HS

Opole, AG HS Opole, 2014-12-05 AG.272.22.2014.HS Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. nazwę Nadawanie przesyłek pocztowych poprzez umieszczanie oznaczenia potwierdzającego wzniesienie opłaty za usługę w postaci

Bardziej szczegółowo

Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax

Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, 63-900 Rawicz tel. 0655468500, fax. 0655454266 e-mail: zk_rawicz@sw.gov.pl Nr spr.: 26/sekret./1/2012 Rawicz, dn. 21.11.2012r. S WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. DAG/262/45/U/49-2/MR/2012 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - DSP.KM.2311.39.2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usługi, polegającej na odbiorze i przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 B do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na terenie Miasta Przemyśla, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa Adm-290/330/14 Warszawa, dn. 13 listopada 2014r. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku.

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku. Znak: AP.271.2.2016 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=79 Niemce: Usługi pocztowe i kurierskie w Gminie Niemce

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Mielec zaprasza do złożenia ofert na:

Wójt Gminy Mielec zaprasza do złożenia ofert na: Mielec dnia 11.12.2014 r. Zapytanie Cenowe Zamawiający: Gmina Mielec Ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec Wójt Gminy Mielec zaprasza do złożenia ofert na: Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.azk.lodz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.azk.lodz. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.azk.lodz.pl Łódź: usługi pocztowe dla potrzeb Administracji Zasobów Komunalnych Łódź

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, zgodnie z art.29 31 PZp : 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr... w sprawie Świadczenia usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

(wzór) UMOWA nr... w sprawie Świadczenia usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego (wzór) UMOWA nr... w sprawie Świadczenia usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju Zawarta w dniu... roku, pomiędzy: Powiatowym Urzędem

Bardziej szczegółowo

Pytania i wyjaśnienia oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i wyjaśnienia oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, 15.06. 2016 r. Pytania i wyjaśnienia oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi pocztowe w

Bardziej szczegółowo

dotyczy: zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług pocztowych, nr sprawy: CPD.BZL

dotyczy: zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług pocztowych, nr sprawy: CPD.BZL CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW. CPD.BZL.271.53.2016.AAJU.1 Warszawa, dnia 21.11.2016 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu dotyczy: zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przejmowania, przemieszczania i doręczania

Bardziej szczegółowo

wpisanym do KRS pod numerem..., Regon..., NIP-...

wpisanym do KRS pod numerem..., Regon..., NIP-... Załącznik nr 3 UMOWA Nr.../ - Projekt Zawarta w dniu... r. w Rzeszowie, pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 60, reprezentowanym przez: mgr Janusza Solarza -Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Jawor: Świadczenie usług pocztowych Numer ogłoszenia: 17243-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Jawor: Świadczenie usług pocztowych Numer ogłoszenia: 17243-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 6305-2015 z dnia 2015-01-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jawor 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Jawor na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Szacunkowy wykaz ilości przesyłek formularz cenowy. Przesyłki listowe polecone ekonomiczne zagraniczne do 50 g 129

Szacunkowy wykaz ilości przesyłek formularz cenowy. Przesyłki listowe polecone ekonomiczne zagraniczne do 50 g 129 Szacunkowy wykaz ilości przesyłek formularz cenowy Uwaga: Podane ilości przesyłek słuŝą wyłącznie do oceny ofert. Załącznik nr 2 do SIWZ szacunkowa ilość korespondencji Cena jednostkowa brutto Przesyłki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 8/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 8/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 8/2013 Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Świadczenie usług pocztowych w obrocie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POCZTA POLSKA C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM

PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POCZTA POLSKA C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POCZTA POLSKA C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM DYREKCJA GENERALNA POCZTY POLSKIEJ Warszawa 2009 1 S P I S T R E Ś C I S T

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia I. Warunki ogólne świadczenia usług: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji

Bardziej szczegółowo

NIP. REGON. prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez

NIP. REGON. prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez Umowa nr na świadczenie powszechnych usług pocztowych zawarta w dniu w Opolu pomiędzy: Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole w imieniu którego działają 1.. 2.. zwanym dalej Zamawiającym, a., posiadającą

Bardziej szczegółowo

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie 88 140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie 88 140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie 88 140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c tel. 52 3585366, fax: 52 3510210, e-mail: mgops.gniewkowo@admin.com.pl M-GOPS.DAF.271.1.2015 Gniewkowo, 10.06.2015

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia:

I. Opis przedmiotu zamówienia: Część II Opis przedmiotu zamówienia istotne postanowienia umowy I. Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i

Bardziej szczegółowo

listowych o wadze do g w obrocie krajowym i zagranicznym dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w 2015 roku.

listowych o wadze do g w obrocie krajowym i zagranicznym dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w 2015 roku. W dniu 16 grudnia 2014 roku wpłynęły do zamawiającego zapytania odnośnie drugiego przetargu nieograniczonego prowadzony na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 261841-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 261841-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 7 2013-12-04 13:16 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zyrakow.pl/bip Żyraków: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY ZADANIE 1. Numer postępowania: ZP213-10/11/A. Załącznik nr 2 do siwz (ZP213-10/11/A) Cena jednostkowa Wartość brutto

FORMULARZ CENOWY ZADANIE 1. Numer postępowania: ZP213-10/11/A. Załącznik nr 2 do siwz (ZP213-10/11/A) Cena jednostkowa Wartość brutto Załącznik nr 2 do siwz (ZP213-10/11/A) FORMULARZ CENOWY ZADANIE 1 Lp Rodzaj przesyłki j.m. Szacowana ilość przesyłek w okresie trwania umowy Cena jednostkowa Wartość 1 2 3 4 5 6 7 1 Przesyłki krajowe nierejestrowane

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 13.12.2012 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 13.12.2012 r. MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 13.12.2012 r. Biuro Dyrektora Generalnego MZ-AGZ-270-5859-2/JP/12 WSZYSCY WYKONAWCY Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług pocztowych, sklasyfikowanych w kategorii 27 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług o charakterze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops.rzeszow.pl Rzeszów: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA POTRZEB

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (do każdego miejsca w kraju i za granicą) dla Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.oswiecim.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.oswiecim.pl Oświęcim: Świadczenie usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczeniu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych, a także usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Milanówka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl 1 z 6 2014-02-17 14:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl Międzyrzecz: Świadczenie usług pocztowych w obrocie

Bardziej szczegółowo

IZP.272.33.2015 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oławie.

IZP.272.33.2015 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oławie. Wersja archiwalna IZP.272.33.2015 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oławie. 31.07.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty 29.07.2015 - Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy I. Przedmiot Umowy 1. W wyniku udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w procedurze odpowiedniej dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZP/PN/42/2015 Załącznik nr 8 PROJEKT UMOWY

ZP/PN/42/2015 Załącznik nr 8 PROJEKT UMOWY PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa, wpisanym do rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zamówienie składane jest w formie Zapytania Ofertowego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Wojskowego Biura Emerytalnego w Łodzi w zakresie

Bardziej szczegółowo

Nidzica: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Nidzicy. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Nidzica: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Nidzicy. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Nidzica, dnia 04 grudnia 2013r. Nr postępowania: TI.271.20.2013 Nidzica: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Nidzicy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U Nr sprawy : VI/21/11/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl Trąbki Wielkie: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.goldap.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.goldap.ibip.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.goldap.ibip.pl Gołdap: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sko.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sko.gdansk.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sko.gdansk.pl Gdańsk: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.gora.sisco.info

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.gora.sisco.info Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.gora.sisco.info Góra: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Górze

Bardziej szczegółowo

rejestrowanych w tym polecone i polecone z pokwitowaniem odbioru oraz przesyłki z zadeklarowaną

rejestrowanych w tym polecone i polecone z pokwitowaniem odbioru oraz przesyłki z zadeklarowaną Węgliniec: USŁUGI POCZTOWE NA POTRZEBY URZĘDU GMINY I MIASTA W WĘGLIŃCU Numer ogłoszenia: 86219-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa Numer ogłoszenia: 359097-2008; data zamieszczenia: 10.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 października 2012 r. wszyscy, którzy pobrali SIWZ

Wrocław, dnia 24 października 2012 r. wszyscy, którzy pobrali SIWZ Wrocław, dnia 24 października 2012 r. wszyscy, którzy pobrali SIWZ dotyczy: świadczenie powszechnych usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Miejskiego

Bardziej szczegółowo

RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: , , fax: e mail:

RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: , , fax: e mail: Rybnik, 04.12.2012 r. DZP.1120.0027.2012 44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 032 422 60 36, fax: 032 429 48 89 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl 1 z 6 2011-11-08 12:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Oznaczenie sprawy: ZP/5/GDB/2013. Strona internetowa

Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Oznaczenie sprawy: ZP/5/GDB/2013. Strona internetowa Oznaczenie sprawy: ZP/5/GDB/2013 Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Strona internetowa dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie

Bardziej szczegółowo

POCZTA POLSKA S.A. C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM

POCZTA POLSKA S.A. C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POCZTA POLSKA S.A. C E N N I K POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM Warszawa 2013 1 S P I S T R E Ś C I S T R O N A Rozdział I. PRZESYŁKI LISTOWE NIEREJESTROWANE 3 Rozdział II. PRZESYŁKI POLECONE

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE USŁUGI POCZTOWE

POWSZECHNE USŁUGI POCZTOWE POWSZECHNE USŁUGI POCZTOWE PRZESYŁKI LISTOWE 1. Przesyłka listowa nierejestrowana, w tym nadana na poste restante do 50 g 1,35 2,10 1,55 2,30 ponad 100 g do 350 g ponad 350 g do 500 g ponad 500 g do 1000

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K O W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K O W Z A M Ó W I E N I A S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K O W Z A M Ó W I E N I A Nazwa zamówienia: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szydłowiec, pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec, woj. mazowieckie, tel. 48 617 86 30, faks 48 617 05 10.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szydłowiec, pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec, woj. mazowieckie, tel. 48 617 86 30, faks 48 617 05 10. Szydłowiec: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Szydłowcu Numer ogłoszenia: 70804-2014; data zamieszczenia: 04.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.pl Nowy Sącz: ZP.272.32.2013 Zamówienie na usługi pocztowe w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. .. zwanym dalej Wykonawcą

WZÓR UMOWY. .. zwanym dalej Wykonawcą WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ W dniu.. w Lubinie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznejw Lubinie ul. Kilińskiego 25a zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:.. przy kontrasygnacie a..

Bardziej szczegółowo