RODZAJE BANKÓW STRUKTURA SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RODZAJE BANKÓW STRUKTURA SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE"

Transkrypt

1 RODZAJE BANKÓW STRUKTURA SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE Klasyfikacja banków według formy własności Art. 12 PB A. B a n k i p a ń s t w o w e Bank państwowy może być utworzony przez Radę Ministrów Organami banku państwowego są rada nadzorcza i zarząd. Przewodniczącego rady nadzorczej powołuje i odwołuje Prezes RM Członkowie rady są powoływani przez Ministra Skarbu Państwa Prezesa zarządu banku państwowego powołuje i odwołuje rada nadz. Rada nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością banku państwowego Statut bankowi państwowemu nadaje, w drodze rozporządzenia, Minister Skarbu Państwa w porozumieniu z Ministrem Finansów, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Bankowego. B. B a n k i s p ó ł d z i e l c z e Założycielami banku spółdzielczego mogą być tylko osoby fizyczne w liczbie wymaganej dla założenia spółdzielni Bank spółdzielczy może być utworzony - z zachowaniem trybu określonego przepisami ustawy - Prawo spółdzielcze - na podstawie zezwolenia KNB Statut banku spółdzielczego pod rygorem nieważności powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. C. B a n k i w f o r m i e s p ó ł e k a k c y j n y c h Założycielami banku w formie spółki akcyjnej mogą być osoby prawne i osoby fizyczne, z tym że założycieli nie może być mniej niż 3. Przepis nie ma zastosowania do banku, którego założycielem jest bank krajowy lub bank zagraniczny. Bank w formie spółki akcyjnej może być utworzony na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego, wydanego w uzgodnieniu z Ministrem Finansów, z zachowaniem trybu określonego w przepisach Kodeksu handlowego o spółkach akcyjnych Funkcję organu nadzoru pełni rada nadzorcza, składająca się co najmniej z 5 osób wybieranych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Zarząd banku składa się co najmniej z 3 osób. Bank w formie spółki akcyjnej może być utworzony również przez osoby zagraniczne albo z udziałem osób zagranicznych. Nabywanie i odstępowanie większych pakietów akcji podlega kontroli KNB.

2 RODZAJE BANKÓW Klasyfikacja według charakteru prowadzonej działalności! Emisyjne (centralne) - podstawa systemu bankowego, jednostka zależna (mniej lub bardziej) od państwa. To banki banków, refinansujące inne banki i prowadzące rachunki rezerwowego pieniądza.! Komercyjne (kredytowe, depozytowe) - przyjmują depozyty, kreują wkłady w postaci udzielania kredytów oraz dokonywania rozliczeń bezgotówkowych, wykonują operacje pośredniczące. Zaliczamy do nich banki spółdzielcze.! Rozwojowe (inwestycyjne) - gromadzą środki o charakterze długoterminowym, emitują papiery wartościowe, przyjmują wpłaty. Udzielają kredytów długoterminowych, przetwarzają zasoby pieniężne na kapitał rzeczowy. Banki inwestycyjne umożliwiają bezpośrednie lokowanie oszczędności na rynkach finansowych.! Banki i kasy oszczędnościowe - gromadzą rozproszone oszczędności indywidualne, udzielają kredytów krótkoterminowych.! Specjalne - finansują wykonywanie specjalnych zadań wymagających specjalnej obsługi (np. obsługa handlu zagranicznego). Klasyfikacja ze względu na rodzaj obsługiwanej klienteli oraz wymiar realizowanych operacji: banki hurtowe (wholesale banks) banki detaliczne (retail banks) Klasyfikacja ze względu na rodzaj obsługiwanej klienteli oraz wymiar realizowanych operacji: banki depozytowo - kredytowe banki inwestycyjne

3 Elementy struktury systemu bankowego w Polsce Podobnie jak w większości współczesnych systemów bankowych w Polsce ma miejsce wydzielenie funkcji emisyjnej (centralny bank emisyjny) od usług świadczonych w obrocie komercyjnym (banki handlowe) Dwustopniowy charakter systemu: 1. bank centralny 2. banki komercyjne i instytucje parabankowe 3. uzupełnieniem szeroko rozumianego systemu bankowego są instytucje typu: KIR, BFG, ZBP i inne NBP NBP jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP Do zadań NBP należy także: 1. organizowanie rozliczeń pieniężnych, 2. prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi, 3. prowadzenie działalności dewizowej w granicach określonych ustawami, 4. prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa, 5. regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie, 6. kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego, 7. opracowywanie sprawozdawczego bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa, 8. wykonywanie innych zadań określonych ustawami. NBP przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej (BANK EMISYJNY). Polskie banki uniwersalne (mające siedzibę w Polsce) Art. 4 P.B. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) bank krajowy - bank mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 2) bank zagraniczny - bank mający siedzibę za granicą, Oddziały banków zagranicznych podlegają wpisowi do rejestru handlowego stosuje się do nich przepisy prawa polskiego (art.40 PB) Przedstawicielstwa banków zagranicznych w Polsce nie mogą wykonywać czynności bankowych

4 Banki w Polsce ( ) BANKI Z PRZEWAGĄ KAPITAŁU POLSKIEGO 1. Banki z przewagą kapitału państwowego - banki państwowe 1 Bank Gospodarstwa Krajowego - spółki akcyjne bezpośrednio kontrolowane przez Skarb Państwa 2 PKO Bank Polski SA (do kwietnia 2000 r. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy) 3 Bank Gospodarki Żywnościowej SA - spółki akcyjne pośrednio kontrolowane przez Skarb Państwa 4 Bank Pocztowy SA 5 Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego SA 6 Wschodni Bank Cukrownictwa SA 7 Bank Ochrony Środowiska SA 2. Banki z przewagą kapitału prywatnego 8 Bank Współpracy Europejskiej SA 9 Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych SA 10 Bank SPOŁEM SA 11 Bank Cukrownictwa CUKROBANK SA 12 Bank Wschodni SA 13 Bank CZĘSTOCHOWA SA 14 INVEST BANK SA 15 LUKAS Bank Świętokrzyski SA 16 Wielkopolski Bank Rolniczy SA - banki regionalne i zrzeszające 17 Gospodarczy Bank Wielkopolski SA 18 Bank Unii Gospodarczej SA POZA 19 Gospodarczy Bank Południowo Zachodni SA POZA 20 Warmińsko Mazurski Bank Regionalny SA 21 Lubelski Bank Regionalny SA 22 Pomorsko Kujawski Bank Regionalny SA 23 Małopolski Bank Regionalny SA 24 Mazowiecki Bank Regionalny SA 25 Bałtycki Bank Regionalny SA 26 Dolnośląski Bank Regionalny SA 27 Rzeszowski Bank Regionalny SA 3. Banki spółdzielcze 757 banków spółdzielczych

5 BANKI Z PRZEWAGĄ KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO (1) 1. Oddziały banków zagranicznych 1 ING Bank N.V. Oddział w Warszawie 2 SOCIETE GENERALE Oddział w Warszawie 2. Spółki akcyjne ze 100% udziałem inwestorów zagranicznych 3 ABN AMRO BANK (Polska) S.A. 4 GE Capital Bank S.A. 5 Raiffeisen Bank Polska S.A. (do lutego 2000 r. Raiffeisen Centrobank S.A.) 6 Bank Austria Creditanstalt Poland S.A. 7 Credit Lyonnais Bank Polska S.A. 8 CITIBANK (Poland) S.A. 9 GE Bank Mieszkaniowy S.A. 10 BNP Dresdner Bank (Polska) S.A. 11 Westdeutsche Landesbank (Polska) S.A. 12 Deutsche Bank Polska S.A. 13 Rabobank Polska S.A. 14 Ford Bank Polska S.A. 15 Bankgesellschaft Berlin (Polska) S.A. 16 Bank of America (Polska) S.A. 17 VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A. 18 Fiat Bank Polska S.A. 19 Toyota Bank Polska S.A. w organizacji

6 BANKI Z PRZEWAGĄ KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO (2) 3. Spółki akcyjne z większościowym udziałem inwestorów zagranicznych 20 Bank Handlowy w Warszawie SA 21 Bank Śląski SA Bank Przemysłowo Handlowy SA Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG wniósł 100% akcji banków HYPO-BANK POLSKA SA i HypoVereinsbank Polska SA do 22 Banku Przemysłowo Handlowego SA, a następnie (z dniem 10 listopada 1999 r.) połączył HypoVereinsbank Polska SA z Bankiem Przemysłowo Handlowym SA. 23 Wielkopolski Bank Kredytowy SA 24 Powszechny Bank Kredytowy SA 25 Bank Zachodni SA 26 BRE Bank SA 27 BIG Bank GDAŃSKI SA 28 Bank Polska Kasa Opieki SA 29 Bank Własności Pracowniczej - Unibank S.A. (do października 1999 r. Bank Własności Pracowniczej SA) 30 Bank Komunalny SA 31 Kredyt Bank SA 32 Bank Przemysłowy SA 33 LG Petro Bank SA DaimlerChrysler Services (debis) Bank Polska S.A. (poprzednio BWR Bank 34 Secesyjny SA) Pierwszy Polsko - Amerykański Bank S.A. (od 3 lipca 2000 r. FORTIS BANK 35 POLSKA SA) 36 Bank Amerykański w Polsce SA AmerBank 37 Polsko Kanadyjski Bank Św. Stanisława SA 38 OPEL BANK SA 39 AIG Bank Polska SA 40 RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny SA H 4. Spółki akcyjne pośrednio kontrolowane przez inwestorów zagranicznych 41 BIG BANK S.A. - za pośrednictwem BIG Banku GDAŃSKIEGO SA. 42 PROSPER-BANK S.A. - za pośrednictwem Kredyt Banku SA. Gliwicki Bank Handlowy S.A. - za pośrednictwem Wielkopolskiego Banku 43 Kredytowego SA. Bank Rozwoju Cukrownictwa S.A. - za pośrednictwem Banku Handlowego w 44 Warszawie SA. Górnośląski Bank Gospodarczy S.A. - za pośrednictwem Powszechnego Banku 45 Kredytowego SA. 46 CUPRUM - BANK S.A. - za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie SA. 47 HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A. (poprzednio HYPO BANK POLSKA SA) - Od października 1999 r. bank kontrolowany przez kapitał niemiecki za pośrednictwem Banku Przemysłowo Handlowego SA, do którego obecnie należy 100% akcji banku. 48 Bank Współpracy Regionalnej S.A. - za pośrednictwem Deutsche Bank Polska SA. H

7 Lp. Wyszczególnienie Liczba banków (bez banków w stanie upadłości i w likwidacji) 1 Banki komercyjne, z tego: z przewagą kapitału państwowego, 1 z tego: stanowiące bezpośrednio własność Skarbu Państwa stanowiące pośrednio własność Skarbu Państwa będące własnością NBP z przewagą kapitału prywatnego, z tego z przewagą: - kapitału polskiego kapitału zagranicznego Banki spółdzielcze System bankowy Suma bilansowa (suma aktywów netto 7 ) w % 1 Banki komercyjne, z tego: 93,4 94,7 95,2 95,4 95,5 95,7 95,8 96,1 2 z przewagą kapitału państwowego, w tym: 80,4 76,1 68,3 66,5 49,3 45,9 23,9 23,4 - stanowiące bezpośrednio własność Skarbu Państwa 76,1 70,8 63,0 51,1 38,2 36,7 22,2 21,5 3 z przewagą kapitału prywatnego, 13,0 18,6 26,9 28,9 46,2 49,8 71,8 72,7 z tego z przewagą: - kapitału polskiego 10,4 15,4 22,7 15,1 30, ,6 3,2 - kapitału zagranicznego 2,6 3,2 4,2 13,7 15,3 16,6 47,2 69,5 4 Banki spółdzielcze 6,6 5,3 4,8 4,6 4,5 4,3 4,2 3,9 5 System bankowy 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 Banki, w których do Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych lub NBP należał pakiet akcji uprawniający do wykonywania co najmniej 50% + 1 głos na WZA. 2 Banki, w których bezpośrednio do Skarbu Państwa należał pakiet akcji uprawniający do wykonywania co najmniej 50% + 1 głos na WZA. 3 W tym Rzeszowski Bank Regionalny SA w organizacji, który nie składał sprawozdań. 4 Oddziały banków zagranicznych oraz banki w formie spółek akcyjnych, w których do zagranicznych osób (prawnych lub fizycznych) należy bezpośrednio lub pośrednio pakiet akcji dający prawo wykonywania łącznie co najmniej 50% + 1 głos na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 5 W tym Bank of America Polska SA w organizacji, który nie składał sprawozdań. 6 W tym Toyota Bank Polska SA w organizacji, który nie składał sprawozdań. 7 Suma aktywów pomniejszona o umorzenia oraz utworzone rezerwy celowe i na deprecjację.

8 Lp. Wyszczególnienie Kredyty netto 8 w % 1 Banki komercyjne, z tego: 92,9 93,3 94,5 93,9 94,5 95,0 94,9 94,9 2 z przewagą kapitału państwowego, w tym: 79,3 73,0 63,7 61,3 43,2 38,8 21,4 20,1 - stanowiące bezpośrednio własność Skarbu Państwa 76,6 69,1 58,5 42,0 27,9 26,3 19,7 18,4 3 z przewagą kapitału prywatnego, 13,6 20,3 30,8 32,6 51,3 56,2 73,5 74,8 z tego z przewagą: - kapitału polskiego 10,9 15,9 25,0 16,6 33,1 34,3 22,6 2,8 - kapitału zagranicznego 2,7 4,4 5,8 16,0 18,2 21,9 50,9 72,0 4 Banki spółdzielcze 7,1 6,7 5,5 6,1 5,5 5,0 5,1 5,1 5 System bankowy 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Depozyty sektora niefinansowego w % 1 Banki komercyjne, z tego: 92,4 94,1 94,5 94,5 94,8 94,8 95,0 95,1 2 z przewagą kapitału państwowego, w tym: 81,1 77,3 71,3 70,1 58,0 53,6 29,3 29,6 - stanowiące bezpośrednio własność Skarbu Państwa 75,6 71,6 65,6 57,2 49,5 46,4 27,9 28,2 3 z przewagą kapitału prywatnego, 11,3 16,8 23,2 24,4 36,8 41,2 65,7 65,5 z tego z przewagą: - kapitału polskiego 9,2 14,1 20,2 12,2 24,1 27,5 20,1 2,1 - kapitału zagranicznego 2,1 2,7 3,0 12,2 12,7 13,7 45,6 63,4 4 Banki spółdzielcze 7,6 5,9 5,5 5,5 5,2 5,2 5,0 4,9 5 System bankowy 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Suma funduszy podstawowych i uzupełniających w % 9 1 Banki komercyjne, z tego: 92,0 94,3 94,6 95,1 95,2 95,6 95,6 95,3 2 z przewagą kapitału państwowego, w tym: 76,8 72,6 61,4 55,9 34,0 33,2 16,4 14,8 - stanowiące bezpośrednio własność Skarbu Państwa 72,8 66,7 55,4 43,7 25,6 25,7 14,0 12,3 3 z przewagą kapitału prywatnego, 15,2 21,7 33,2 39,2 61,2 62,4 79,2 80,5 z tego z przewagą: - kapitału polskiego 13,0 18,0 25,6 18,3 37,2 37,7 29,0 3,6 - kapitału zagranicznego 2,2 3,7 7,6 20,9 24,0 24,7 50,2 76,9 4 Banki spółdzielcze 8,0 5,7 5,4 4,9 4,8 4,4 4,4 4,7 5 System bankowy 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8 Kredyty i pożyczki (bez skupionych wierzytelności i zrealizowanych gwarancji i poręczeń, które od 1996 r. są wykazywane oddzielnie) pomniejszone o utworzone rezerwy celowe. 9 Do końca 1997 r. odpowiadające funduszom własnym brutto.

9 Struktura bankowości spółdzielczej STOPIEŃ I bank spółdzielczy prowadzi działalność na obszarze gminy zakres czynności bankowych jest ograniczony między innymi o: 1. udzielanie gwarancji 2. dokonywanie obrotu dewizami 3. emitowanie papierów wartościowych 4. wykonywanie czynności zleconych związanych z emisją papierów wartościowych STOPIEŃ II banki spółdzielcze w ramach regionu zrzeszone są w banku regionalnym bank regionalny może świadczyć usługi, które nie mogą być wykonywane przez zrzeszone w nim banki spółdzielcze: 1. reprezentuje zrzeszone w nim banki 2. prowadzi ich rachunki bieżące i rezerw obowiązkowych 3. przeprowadza rozliczenia międzybankowe 4. świadczy na ich rzecz usługi o charakterze organizacyjnym i finansowym 5. pełni czynności nadzoru bankowego bieżąca płynność płatnicza każdego uczestnika zrzeszenia jest gwarantowana przez wszystkich członków STOPIEŃ III akcjonariuszami banku krajowego są banki regionalne i Skarb Państwa reprezentowany przez MF bank krajowy prowadzi działalność na rzecz banków zrzeszonych 1. prowadzi rachunki bieżące i rachunki rezerw obowiązkowych oraz przeprowadza rozliczenia międzybankowe 2. w imieniu zrzeszenia dokonuje lokat i pozyskuje środki finansowe na rynkach krajowych i zagranicznych 3. rozwija działalność komercyjną zrzeszenia 4. opracowuje procedury bankowe, systemy informatyczne itd. 5. zapewnia płynność i stabilność finansową zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ funkcję banku krajowego spełnia BGŻ Poza powyższą strukturą funkcjonują dwa zgrupowania banków spółdzielczych: Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A. we Wrocławiu (200 banków) Bank Unii Gospodarczej S.A. w Warszawie (100 banków)

10

11 Sektor spółdzielczy na tle systemu bankowego (stan na r.) Lp. Wyszczególnienie Suma bilansowa Suma funduszy podstawowych i uzupełniających 10 Kredyty dla podmiotów niefinansowych netto Depozyty osób prywatnych Straty ogółem 11 Zysk brutto 12 w mln zł w % w mln zł w % w mln zł w % w mln zł w % w mln zł w % w mln zł w % Banki regionalne i zrzeszające ogółem ,5 5, ,3 3, ,1 4, ,3 5,35 0,0 0,00 91,2 2,49 2 Banki spółdzielcze ogółem ,8 3, ,6 4, ,1 5, ,8 5,21 16,0 0,88 234,3 6,40 w tym zrzeszone w: 3 Gospodarczym Banku Wielkopolski SA 2 234,8 0,53 197,7 0, ,4 0, ,9 0,67 7,4 0,41 34,0 0,93 4 Gospodarczym Banku Południowo Zachodnim SA 3 262,2 0,77 295,9 0, ,8 1, ,8 0,97 0,7 0,04 51,3 1,40 5 Banku Unii Gospodarczej SA 1 810,4 0,43 159,5 0,48 993,0 0, ,4 0,61 2,2 0,12 19,5 0,53 6 Warmińsko Mazurskim Banku Regionalnym SA 1 180,6 0,28 119,9 0,36 688,1 0,39 715,0 0,41 0,0 0,00 18,3 0,50 7 Lubelskim Banku Regionalnym SA 1 278,4 0,30 115,1 0,34 676,6 0,39 752,2 0,43 0,0 0,00 15,5 0,42 8 Bałtyckim Banku Regionalnym SA 549,2 0,13 61,7 0,18 324,6 0,19 274,5 0,16 1,5 0,08 6,9 0,19 9 Pomorsko Kujawskim Banku Regionalnym SA 1 123,0 0,27 112,5 0,34 744,5 0,43 622,2 0,36 0,7 0,04 16,2 0,44 10 Dolnośląskim Banku Regionalnym SA 714,4 0,17 67,7 0,20 372,1 0,21 357,3 0,20 0,6 0,03 7,4 0,20 11 Małopolskim Banku Regionalnym SA 1 988,2 0,47 197,8 0,59 903,5 0, ,6 0,65 0,6 0,03 32,0 0,87 12 Rzeszowskim Banku Regionalnym SA 381,9 0,09 38,4 0,11 147,6 0,08 179,2 0,10 0,2 0,01 4,9 0,13 13 Mazowieckim Banku Regionalnym SA 1 891,1 0,45 173,6 0,52 925,3 0, ,7 0,59 2,0 0,11 26,5 0,72 14 Sektor spółdzielczy (1+2) ,3 9, ,9 8, ,2 9, ,1 10,56 16,0 0,88 325,5 8,89 15 Krajowa Grupa Banków Spółdzielczych ,6 8, ,3 6, ,4 7, ,9 8,87 13,1 0,72 249,2 6,80 16 System bankowy ,8 100, ,5 100, ,4 100, ,1 100, ,6 100, ,3 100,00 10 Bez pomniejszeń 11 Strata bieżąca, strata z lat ubiegłych, strata w trakcie zatwierdzania 12 Zysk bieżący 13 Banki wymienione z nazwy w wierszach od 3 do 13 oraz Bank Gospodarki Żywnościowej SA

12 Banki specjalistyczne Banki hipoteczne Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych podstawowe czynności banku hipotecznego 1. udzielanie kredytów zabezpieczonych hipoteką 2. udzielanie kredytów niehipotecznych, jeżeli gwarantem jest NBP, SP lub wskazane organizacje międzynarodowe 3. nabywanie takich wierzytelności od innych banków 4. emitowanie hipotecznych listów zastawnych, których podstawę stanowią wierzytelności banku zabezpieczone hipoteką 5. emitowanie publicznych listów zastawnych, których podstawę stanowią wierzytelności z p.2 w ograniczonym zakresie banki hipoteczne mogą min: przyjmować lokaty terminowe, zaciągać kredyty i pożyczki, emitować obligacje, nabywać akcje, udziały (do 10% funduszy własnych) Dla każdego banku hipotecznego Komisja Nadzoru Bankowego powołuje POWIERNIKA, kontrolującego funkcjonowanie banku W razie upadłości banku hipotecznego, wierzytelności wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych oraz utworzona zgodnie z przepisami ustawy rezerwa, w celu zabezpieczenia listów zastawnych tworzą odrębną masę, która służy wyłącznie zabezpieczeniu roszczeń wierzycieli z listów zastawnych. Kasy oszczędnościowo-budowlane Ustawa z 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowych i budowlanych. Działają w formie spółek akcyjnych, w stosunku do których mają zastosowanie przepisy Prawa Bankowego i Kodeksu Handlowego. Działalność kasy polega wyłącznie na: 1. przyjmowaniu na imienne rachunki docelowego oszczędzania wkładów oszczędnościowych od osób fizycznych 2. udzielanie kredytów na podstawie umów docelowego oszczędzania na cele mieszkaniowe 3. Na docelową sumę składają się: wpłaty pieniężne oszczędzającego oprocentowanie naliczane przez kasę premia mieszkaniowa (30% rocznie powiększa kwotę oszczędności) kredyt mieszkaniowy

13 Kasy mieszkaniowe Bank komercyjny może zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach wspierania budownictwa mieszkaniowego prowadzić kasę mieszkaniową. wyodrębniona działalność banku uniwersalnego określono normatywnie zasady wyodrębnienia finansowego kas mieszkaniowych w bankach środki zgromadzone na imiennych rachunkach oszczędnościowokredytowych (w pełni gwarantowane!) mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie zobowiązań kasy (kredyty kontraktowe) zasady prowadzenia działalności przez kasę mieszkaniową są zbieżne z zasadami funkcjonowania kas oszczędnościowo-budowlanych

14 INSTYTUCJE PARABANKOWE SKOK - spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe Prawo bankowe nie przewiduje możliwości wykonywania czynności możliwości wykonywania czynności bankowych sensu stricto przez podmioty nie będące bankami Wyraz KASA może być używany w nazwie do określenia działalności jednostki organizacyjnej, która na podstawie odrębnej umowy gromadzi oszczędności oraz udziela pożyczek pieniężnych zrzeszonym w niej osobom fizycznym. Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych Celem spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jest: gromadzenie środków pieniężnych członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 538, z 2001 r. Nr 4, poz. 27. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo

Bardziej szczegółowo

1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym lokaty terminowe,

1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym lokaty terminowe, Dotychczasowe brzmienie 5 ust. 3 i ust.4 Statutu: 5. 3.Bank wykonuje następujące czynności bankowe: 1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 1 października 2003 r.

OBWIESZCZENIE Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 1 października 2003 r. Dz.Urz.NBP.03.17.30 OBWIESZCZENIE Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 2003 r. w sprawie ogłoszenia listy uczestników systemów płatności i systemów rozrachunku papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank. Polski, NBP

Narodowy Bank. Polski, NBP Narodowy Bank Polski, NBP Polski bank centralny z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu

Bardziej szczegółowo

PRAWO BANKOWE. 8. wydanie

PRAWO BANKOWE. 8. wydanie PRAWO BANKOWE 8. wydanie Stan prawny na 22 lutego 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Skład, łamanie: Faktoria

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień:

Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień: Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień: Proponuje się zmianę dotychczasowego 7 ust. 1 Statutu Banku poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY - ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE

BANK SPÓŁDZIELCZY - ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE BANK SPÓŁDZIELCZY - ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE Bank spółdzielczy Jedna z form prawnych działalności banku, (obok spółki akcyjnej i przedsiębiorstwa państwowego) przewidziana w polskim prawie bankowym.

Bardziej szczegółowo

Listy zastawne jako rodzaj papierów wartościowych. Marta Witek Anna Szymankiewicz Grupa 11

Listy zastawne jako rodzaj papierów wartościowych. Marta Witek Anna Szymankiewicz Grupa 11 Listy zastawne jako rodzaj papierów wartościowych Marta Witek Anna Szymankiewicz Grupa 11 Podstawa prawna 1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 5 lipca 2002 r. Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070; o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

System rezerwy obowiązkowej w NBP

System rezerwy obowiązkowej w NBP System rezerwy obowiązkowej w NBP Instrumenty polityki pieniężnej NBP w latach 1990-2015 Rezerwa obowiązkowa Rezerwę obowiązkową banków i SKOK-ów stanowi wyrażona w złotych część środków pieniężnych w

Bardziej szczegółowo

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2015 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%) 1. Obligacje, bony

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie Dz.U. z 1999 r. Nr 40, poz. 399. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze organizacja i funkcjonowanie. Płońska Daria, GC09

Banki spółdzielcze organizacja i funkcjonowanie. Płońska Daria, GC09 Banki spółdzielcze organizacja i funkcjonowanie Płońska Daria, GC09 Rys historyczny bankowości spółdzielczej XVI wiek banki pobożne niewielkie finansowe pożyczki na zaspokojenie potrzeb życiowych Polska

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku Warszawa, dn. 10 stycznia 2017 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36 SPIS TREŚCI Część I. Organizacja i strategie działalności banków komercyjnych Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12 1.1. Pojęcie i cechy... 13 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków komercyjnych...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

Uffici delle banche presenti in Polonia

Uffici delle banche presenti in Polonia Uffici delle banche presenti in Polonia Fonte Narodowy Bank Polski No della banca Nome indirizzo 16700004 ABN AMRO BANK (Polska) SA ul. 1 Sierpnia 8A 02-134 Warszawa www.abnamro.pl/ 19600004 AIG Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Część IV. Pieniądz elektroniczny

Część IV. Pieniądz elektroniczny s. 51, tabela elektroniczne instrumenty płatnicze karty płatnicze instrumenty pieniądza elektronicznego s. 71 Część IV. Pieniądz elektroniczny utrata aktualności Nowa treść: Część IV. Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku Warszawa, dn. 8 lipca 2015 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Finanse publiczne

Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Finanse publiczne Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Finanse publiczne Przedmiot 1 2 3 4 5 Rola i ograniczenia kompetencji rządu Zasada wyłączności ustawy w ramach finansów publicznych Budżet (pojęcie, zawartość, odrębności

Bardziej szczegółowo

Ø Nadzór solo. Ø Nadzór zintegrowany. Ø Nadzór mieszany MATERIAŁY WYKŁADOWE MATERIAŁY WYKŁADOWE MATERIAŁY WYKŁADOWE

Ø Nadzór solo. Ø Nadzór zintegrowany. Ø Nadzór mieszany MATERIAŁY WYKŁADOWE MATERIAŁY WYKŁADOWE MATERIAŁY WYKŁADOWE MODELE NADZORU FINANSOWEGO Ø Nadzór solo Ø Nadzór zintegrowany Ø Nadzór mieszany NADZÓR FINANSOWY W POLSCE Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Komisja

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. Warszawa, dnia 30 sierpnia 2006 r. UCHWAŁY:

DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. Warszawa, dnia 30 sierpnia 2006 r. UCHWAŁY: Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 4 zł 80 gr DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 30 sierpnia 2006 r. Nr 10 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY: 10 nr 20/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. PROTOKÓŁ ZMIAN. Prospekt emisyjny

Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. PROTOKÓŁ ZMIAN. Prospekt emisyjny Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. PROTOKÓŁ ZMIAN Prospekt emisyjny Wstęp, str. 1 Podmiotami dominującymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 Prawa o Publicznym Obrocie w stosunku do BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/5

Kancelaria Sejmu s. 1/5 Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 10 października 2012 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1166. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 21 poz. 188 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA. z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Dz.U Nr 21 poz. 188 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA. z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Kancelaria Sejmu s. 1/12 Dz.U. 1999 Nr 21 poz. 188 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Na podstawie art. 19 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy

Strona 1 z 8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy Rozporządzenie ministra finansów z dnia 15 października 2008 w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków, Dz. U. z 30.10.2008 r. nr 195, poz. 1202. ZESPÓŁ 0 Aktywa trwałe 1 Dotacje 10 Dotacje

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku Warszawa, dn. 12 stycznia 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć i podpis)

... (pieczęć i podpis) BILANS BANKU poz. AKTYWA Stan na: 31.12.2015 r. Stan na: 31.12.2014 r. I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 3 450 510,05 4 112 673,09 1. W rachunku bieżącym 2 260 510,05 4 112 673,09 2. Rezerwa obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku Warszawa, dn. 08 lipca 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2016 roku o kasach oszczędnościowo budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania. na cele mieszkaniowe 1. (Projekt) Rozdział 1

Ustawa z dnia 2016 roku o kasach oszczędnościowo budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania. na cele mieszkaniowe 1. (Projekt) Rozdział 1 Ustawa z dnia 2016 roku o kasach oszczędnościowo budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe 1 (Projekt) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje na temat NBP:

Podstawowe informacje na temat NBP: Działalność NBP Podstawowe informacje na temat NBP: Co to jest NBP? Narodowy Bank Polski jest to bank centralny Rzeczypospolitej Polskiej. Prezes Adam Glapiński (od 21 czerwca 2016r.). Rok założenia 1945

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 01 02 03 04 05 06 09 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków. (Dz. U. Nr 152, poz. 1727) Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

R0061 ODSETKI OD DEPOZYTÓW SEKTORA NIEFINANSOWEGO NIEREZYDENT

R0061 ODSETKI OD DEPOZYTÓW SEKTORA NIEFINANSOWEGO NIEREZYDENT DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 5-211 - poz. 9 R0061 ODSETKI OD DEPOZYTÓW SEKTORA NIEFINANSOWEGO NIEREZYDENT dewizy RAZEM A1 B1 C1 D1 E1 A1 I Podmioty gospodarcze sektora niefinansowego *) B1 1 C1 2 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a N r 4 7 / Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 31 sierpnia 2016 r.

U c h w a ł a N r 4 7 / Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 31 sierpnia 2016 r. 1/2 U c h w a ł a N r 4 7 / 2 0 1 6 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia form, trybu i szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 29 grudnia 2017 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%) 1. Obligacje, bony

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26 października 1995 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 654) Tekst jednolity z dnia 8 sierpnia 2000 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1070) 1 (zm.: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q II/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q II/2006 (kwartał/rok) Formularz (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 200 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej.

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w: Konstytucji RP; ustawie o Narodowym Banku Polskim; ustawie Prawo bankowe. NBP pełni trzy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

Formularz PD001 INFORMACJA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH SKŁADNIKÓW PASYWÓW stan na dzień... w tys. zł Razem rezydent i nierezydent

Formularz PD001 INFORMACJA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH SKŁADNIKÓW PASYWÓW stan na dzień... w tys. zł Razem rezydent i nierezydent Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia.... 2013 r. (poz. ) I. Wzory i objaśnienia formularzy dla kas i Kasy Krajowej Formularz PD001 INFORMACJA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH SKŁADNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady działalności banków w Polsce

Ogólne zasady działalności banków w Polsce Ogólne zasady działalności banków w Polsce Pojęcie, ogólna charakterystyka i źródła prawa bankowego Prawo bankowe w szerokim rozumieniu obejmuje ogół przepisów prawnych dotyczących tworzenia i likwidacji

Bardziej szczegółowo

Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów

Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów INFORMACJA Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Warcie,

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok) Pierwszy Polsko Amerykański Bank S.A. SABQ I / 99 w tys. zł. Formularz SABQ I/1999 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Główny Księgowy : Katarzyna Dunowska. Zarząd Banku : ... (pieczęć i podpis)

Główny Księgowy : Katarzyna Dunowska. Zarząd Banku : ... (pieczęć i podpis) Nazwa banku LubuskoWielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku Adres siedziby Banku ul.chrobrego 7 66530 Drezdenko Nr kodu bankowego 83620005 BILANS poz. AKTYWA Stan na 31122016 r. Stan na 31122015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

System bankowy i tworzenie wkładów

System bankowy i tworzenie wkładów System bankowy i tworzenie wkładów Wykład nr 4 Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach 2011-03-29 mgr Wojciech Bugajski 1 Prawo bankowe z dn.27.08.1997 Definicja banku osoba prawna

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE PRAWO BANKOWE. dr Teresa Augustyniak-Górna 1

PUBLICZNE PRAWO BANKOWE. dr Teresa Augustyniak-Górna 1 PUBLICZNE PRAWO BANKOWE dr Teresa Augustyniak-Górna 1 Prawo bankowe 1. Prawo bankowe reguluje organizację i funkcjonowanie systemu bankowego. Jest gałęzią interdyscyplinarną. Zawiera przepisy o charakterze:

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ BANKÓW W SYSTEMIE FINANSOWYM

UDZIAŁ BANKÓW W SYSTEMIE FINANSOWYM UDZIAŁ BANKÓW W SYSTEMIE FINANSOWYM System oparty na funkcjonowaniu rynków papierów wartościowych System bankowo zorientowany duże znaczenie finansowania wewnętrznego finansowanie zewnętrzne za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 08.03.2012 r. 1 Sektor bankowy w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: z 2002 r. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

RB nr 15/ zwołanie WZA BOŚ S.A.

RB nr 15/ zwołanie WZA BOŚ S.A. RB nr 15/2004 - zwołanie WZA BOŚ S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Zarząd Banku działając na podstawie art. 395 1 i 399 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 9 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r.

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. Warszawa, 2007.12.03 Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. W okresie styczeń-wrzesień br., przy wysokiej dynamice wartości udzielonych kredytów, w sektorze bankowym 1 odnotowano duŝo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Cycowie, tak jak w pozostałych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO W POLSCE

HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO W POLSCE ADAMPBETRASIK / Przy współpracy Andrzeja Laskowskiego HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO W POLSCE TWIGGER WARSZAWA 2001 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 Słowo wstępne 11 Wprowadzenie,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego. (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.)

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego. (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.) Dz.U.2003.65.594 2004-01-01 zm. Dz.U.2003.217.2124 art. 12 2004-05-01 zm. Dz.U.2004.91.870 art. 12 2008-01-01 zm. Dz.U.2006.157.1119 art. 51 2009-05-15 zm. Dz.U.2009.65.545 art. 2 2009-12-08 zm. Dz.U.2009.195.1503

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna oraz Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w dniu 10 grudnia 2015 r., przez

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 30 września 2015 r.

Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 30 września 2015 r. Komentarz Zarządu do informacji finans według stanu na dzień 30 września 2015 r. W III kwartale 2015 r. ( Towarzystwo ) odnotowało zysk techniczny netto w wysokości 208 tys. PLN. Tymczasem wynik na działalności

Bardziej szczegółowo

Znaczenie oszczędności dla gospodarstwa domowego, dla sektora bankowego i dla gospodarki narodowej -Rekomendacje mieszkaniowe

Znaczenie oszczędności dla gospodarstwa domowego, dla sektora bankowego i dla gospodarki narodowej -Rekomendacje mieszkaniowe Znaczenie oszczędności dla gospodarstwa domowego, dla sektora bankowego i dla gospodarki narodowej -Rekomendacje mieszkaniowe Krzysztof Pietraszkiewicz PrezesZwiązkuBankówPolskich Posiedzenie Wspólne Komisji

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. BFG organizacja gwarancji

Prawo bankowe. BFG organizacja gwarancji Prawo bankowe BFG organizacja gwarancji Bankowy Fundusz Gwarancyjny Po co gwarancje dla depozytariuszy? Co gwarancja wypłaty depozytów oznacza dla klientów banków? Czy warto aby bank należał do systemu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r ,00 1. Lokaty

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r ,00 1. Lokaty Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0,00 18 711 837,00 1. Lokaty 18 711 837,00 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:26:58 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:26:58 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.04.2016 godz. 11:26:58 Numer KRS: 0000169880 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo