UMOWA POŻYCZKI PESEL. numer telefonu. numer klienta. numer konta bankowego wskazany przez Pożyczkobiorcę do przelewu kwoty pożyczki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA POŻYCZKI PESEL. numer telefonu. numer klienta. numer konta bankowego wskazany przez Pożyczkobiorcę do przelewu kwoty pożyczki"

Transkrypt

1 UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu w pomiędzy: Pożyczkobiorcą Panią/Panem Imię dowód osobisty adres zameldowania Nazwisko Ulica PESEL data urodzenia dzień, miesiąc, rok nr domu, nr mieszkania numer telefonu kod pocztowy, miejscowość numer klienta numer konta bankowego wskazany przez Pożyczkobiorcę do przelewu kwoty pożyczki a DRW MNI Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 8, Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , zwaną dalej Pożyczkodawcą, reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa przez: imię i nazwisko Na podstawie niniejszej Umowy pożyczki Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki na następujących warunkach: A. Kwota do wypłaty Pożyczkobiorcy zł B. Pożyczka w wysokości (A+C) zł C. Opłata przygotowawcza zł Zamawiam usługę Obsługa pożyczki w domu [ ] TAK [ ] NIE D. Opłata za obsługę pożyczki w domu zł E. Roczna stopa oprocentowania % F. Całkowity koszt pożyczki/łączna kwota kosztów związanych z pożyczką (C+E) zł G. ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE DO SPŁATY (A+D+F) zł H. Dane Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia Operator I. Wypłata środków [ ] na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy [ ] do rąk Pożyczkobiorcy w domu ( Obsługa pożyczki w domu - usługa płatna wg Cennika) [ ] w bankomacie ( Opcja Wypłaty HalCash ); numer telefonu komórkowego na który zostanie przekazany kod PIN: Potwierdzenie odbioru Kwoty do wypłaty wypłaconej do rąk Pożyczkobiorcy podpis Pożyczkobiorcy Łączne zobowiązanie do spłaty (suma kwot z pozycji A+D+F) Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić zgodnie z następującymi zasadami: Łączne zobowiązanie do spłaty (pozycja G) Pożyczkobiorca będzie spłacał w miesięcznych ratach. Kwota i termin spłaty raty będą uwidocznione w Harmonogramie spłat pożyczki. Raty do spłaty będą płatne w okresach comiesięcznych, zgodnie z pkt III ppkt 1 poniżej. Wszelkie płatności rat będą dokonywane na następujący rachunek bankowy DRW MNI: prowadzony przez Alior Bank S.A. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi %. RRSO oraz wartość Łączne zobowiązanie do Spłaty ustalono z uwzględnieniem terminowej wpłaty rat zgodnie z Harmonogramem. Wypełniony wzór niniejszej Umowy został przedstawiony Pożyczkobiorcy w dniu przed podpisaniem Umowy. w imieniu Pożyczkodawcy Pożyczkobiorca

2 Użyte w niniejszej Umowie terminy będą miały następujące znaczenie: Cennik - zestawienie cen za usługi objęte Umową pożyczki, zawartą pomiędzy Pożyczkodawcą i Pożyczkobiorcą, stanowiący załącznik 1 do Umowy pożyczki. Harmonogram - dokument określający daty spłat oraz wysokość poszczególnych rat pożyczki, stanowiący załącznik 2 do Umowy pożyczki. Kwota do wypłaty - kwota z Pożyczki przeznaczona do wypłaty na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy lub do rąk Pożyczkobiorcy. Łączne zobowiązanie do spłaty - łączna kwota zobowiązań Pożyczkobiorcy względem Pożyczkodawcy z tytułu udzielonej pożyczki, obejmująca Kwotę do wypłaty, Opłatę przygotowawczą oraz ewentualną Opłatę za obsługę pożyczki w domu, powiększona o uzgodnione oprocentowanie przez okres obowiązywania pożyczki. Łączne zobowiązanie do spłaty jest wskazane w poz. G Umowy pożyczki. Łączne zobowiązanie do spłaty może być powiększone o Odsetki za Opóźnienie. Odsetki za Opóźnienie - odsetki naliczane w stosunku do wymagalnych zobowiązań Pożyczkobiorcy, których stopa wynosi dwukrotność stopy oprocentowania (pkt. E Podsumowania Umowy Pożyczki), jednakże nie większa niż maksymalna stopa odsetek dopuszczalna przepisami prawa. Opłata przygotowawcza - prowizja pobierana przez Pożyczkodawcę od Pożyczkobiorcy za obsługę pożyczki. Opłata za obsługę pożyczki w domu - wynagrodzenie Pożyczkodawcy, pobierane zgodnie z Cennikiem, z tytułu świadczenia na rzecz Pożyczkobiorcy dodatkowo zamówionej usługi związanej z zawartą Umową Pożyczki, a polegającej na zapewnieniu Pożyczkobiorcy możliwości wypłaty Kwoty do wypłaty oraz poboru poszczególnych rat pożyczki w domu Pożyczkobiorcy, do rąk Przedstawiciela Pożyczkodawcy. Pożyczkobiorca - osoba fizyczna, której Pożyczkodawca udziela pożyczki na podstawie zawartej Umowy pożyczki. Pożyczkodawca - DRW MNI Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 8, Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: Przedstawiciel Pożyczkodawcy - osoba zawierająca z Pożyczkobiorcą Umowę pożyczki w imieniu Pożyczkodawcy. Umowa pożyczki - umowa zawarta pomiędzy Pożyczkodawcą oraz Pożyczkobiorcą, na podstawie której Pożyczkodawca udziela pożyczki na warunkach w niej określonych. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych - umowa zawarta pomiędzy jednym z Operatorów a Pożyczkobiorcą, na podstawie której Operator świadczy na rzecz Pożyczkobiorcy usługi telekomunikacyjne. Operator - każdy z następujących podmiotów: MNI Telecom S.A., Hyperion-Wschód Sp. z o.o., PAI Sp. z o.o. Podsumowanie Umowy pożyczki - pierwsza strona Umowy pożyczki. Opcja wypłaty HalCash - oznacza sposób wypłaty Pożyczkobiorcy Kwoty do Wypłaty, polegający na umożliwieniu Pożyczkobiorcy pobranie Kwoty do Wypłaty w bankomacie. I. Warunki udzielenia pożyczki 1. Pożyczka może być udzielona osobie fizycznej, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. 2. Pożyczka może być udzielona wyłącznie osobom spełniającym następujące warunki: a. Pożyczkobiorca jest stroną Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie której Operator świadczy na jej rzecz usługi telekomunikacyjne; b. nie zalega z płatnościami wynikającymi ze świadczonych przez właściwego Operatora na rzecz Pożyczkobiorcy usług telekomunikacyjnych na podstawie zawartej Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych nie dłużej niż przez 2 okresy rozliczeniowe. 3. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od wyłącznej oceny Pożyczkodawcy, podjętej po analizie informacji o Pożyczkobiorcy. 4. Pożyczkodawca jest uprawniony do żądania od Pożyczkobiorcy dostarczenia dodatkowych informacji, bądź dokumentów potwierdzających jego zdolność do spłaty Łącznego zobowiązania do spłaty zarówno na etapie poprzedzającym zawarcie Umowy pożyczki, jak również po zawarciu takiej Umowy, lecz nie później niż do dnia spłaty całego zobowiązania. II. Udzielenie pożyczki 1. Umowa pożyczki dla swojej ważności musi być podpisana własnoręcznie przez Pożyczkobiorcę oraz przez upoważnionego Przedstawiciela Pożyczkodawcy. 2. Zawarcie Umowy pożyczki wiąże się z powstaniem roszczenia po stronie Pożyczkodawcy do Pożyczkobiorcy o zapłatę Opłaty przygotowawczej oraz Opłaty za obsługę pożyczki w domu (w przypadku zamówienia przez Pożyczkobiorcę usługi Obsługa pożyczki w domu). Opłata za obsługę pożyczki w domu będzie podzielona na części w ilości odpowiadającej ilości rat i doliczana do każdej raty. 3. Jeżeli Pożyczkobiorca wybrał Opcję wypłaty HalCash, wówczas w terminie wskazanym w Podsumowaniu Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca uzyska na numer telefonu podany przy Podsumowaniu Umowy Pożyczki kod PIN, przy użyciu którego Pożyczkobiorca będzie mógł samodzielnie dokonać wypłaty Kwoty do Wypłaty w którymkolwiek z bankomatów, w których dostępna jest usługa HalCash. Aktualny wykaz bankomatów zapewniających realizację wypłat w systemie HalCash zamieszczono na stronie internetowej Pożyczkodawcy. Datą wypłaty Kwoty do Wypłaty jest datą faktycznej wypłaty z bankomatu. 4. Jeżeli Pożyczkobiorca nie dokona wypłaty kwoty do Wypłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania kodu PIN wówczas Umowa Pożyczki ulega rozwiązaniu w dniu upływu powyższego terminu. W takim przypadku Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy Opłaty Przygotowawczej w terminie 3 dni od daty rozwiązania Umowy Pożyczki. 5. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zachowania w poufności kodu PIN. W przypadku gdy osoba trzecia wejdzie w posiadanie kodu PIN przekazanego Pożyczkobiorcy i wykorzysta kod PIN w celu pobrania Kwoty do Wypłaty uznawać się będzie, iż wypłata Kwoty do Wypłaty nastąpiła przez Pożyczkobiorcę. 6. Pożyczkobiorca jest uprawniony do zgłoszenia Pożyczkodawcy wniosku o umorzenie kodu PIN, a także wniosku o umorzenie numeru PIN i wydanie nowego kodu PIN.

3 III. Spłata zobowiązań z pożyczki 1. Pożyczkobiorca będzie zobowiązany dokonywać spłat poszczególnych rat w terminach i w wysokości określonej w Harmonogramie, na rachunek bankowy Pożyczkodawcy określony w Podsumowaniu Umowy Pożyczki. 2. Spłata może zostać zrealizowana w drodze przelewu z rachunku bankowego bądź złożenia dyspozycji przelewu na poczcie. 3. Za datę spłaty raty przyjmuje się dzień, w którym kwota raty wpływa na rachunek bankowy Pożyczkodawcy. 4. W przypadku opóźnienia w regulowaniu rat w stosunku do uzgodnionego Harmonogramu, Pożyczkodawca naliczy Pożyczkobiorcy Odsetki za Opóźnienie, a także inne odpowiednie opłaty określone w Cenniku o czym poinformuje Pożyczkobiorcę. 5. W sytuacji, gdy Pożyczkobiorca zaciągnął więcej niż jedną pożyczkę u Pożyczkodawcy, a kwota wpłaty nie pokrywa sumy wymagalnych zobowiązań z tych tytułów w danym okresie, kwotę tę przeznacza się na zaspokojenie najwcześniej powstałych roszczeń. 6. W przypadku, gdy kwota wpłacona przez Pożyczkobiorcę nie wystarcza na pokrycie kwoty raty uzgodnionej w Harmonogramie i ewentualnych wymagalnych Odsetek za Opóźnienie, z kwoty wpłaty w pierwszej kolejności Pożyczkodawca odliczy kwoty wymagalnych Odsetek za Opóźnienie (w kolejności od najwcześniej wymagalnych). Pozostała kwota zostanie zarachowana na poczet spłaty rat, co do których Pożyczkobiorca pozostaje w opóźnieniu w kolejności od raty najwcześniej wymagalnej. 7. Oprocentowanie pożyczki zostało obliczone z zastosowaniem uzgodnionej stopy oprocentowania, od kwoty pożyczki i przy założeniu, że Pożyczkobiorca będzie regularnie i terminowo dokonywał spłat poszczególnych rat w terminach uzgodnionych w Harmonogramie. 8. Spłata całości zobowiązania skutkuje wygaśnięciem zobowiązania Pożyczkobiorcy z tytułu udzielonej pożyczki. 9. Pożyczkobiorca będzie uprawniony do spłaty całego Łącznego zobowiązania do spłaty przed terminem uzgodnionym w Umowie pożyczki i w Harmonogramie. W przypadku podjęcia zamiaru o przedterminowej spłacie całości bądź części pożyczki, Pożyczkobiorca powinien zawiadomić Pożyczkodawcę o zamierzonej dacie przedterminowej spłaty co najmniej na 3 dni przed datą spłaty. W takim przypadku Pożyczkodawca będzie uprawniony do pomniejszenia niespłaconego zobowiązania wobec Pożyczkobiorcy o kwotę oprocentowania liczonego za okres przypadający po dacie faktycznej spłaty pożyczki (bez obniżenia Opłaty przygotowawczej, Opłaty za obsługę pożyczki w domu oraz ewentualnych naliczonych Odsetek za Opóźnienie). Pożyczkodawca będzie zobowiązany dokonać rozliczenia z Pożyczkobiorcą z tego tytułu w terminie do 14 dni od dnia dokonania spłaty przez Pożyczkobiorcę. W przypadku częściowej spłaty Łącznego zobowiązania: a. pozostała część Łącznego zobowiązania ulega rozłożeniu na mniejsze raty w liczbie pierwotnie ustalonej w Harmonogramie; b. Pożyczkobiorca będzie uprawniony do żądania od Pożyczkodawcy dostarczenia nowego Harmonogramu spłat uwzględniającego postanowienia nin. pkt Zawarcie umowy nie wiąże się z ponoszeniem opłat notarialnych. IV. Wypowiedzenie Umowy pożyczki 1. W przypadku opóźnienia Pożyczkobiorcy w spłacie zobowiązania z Umowy pożyczki w kwocie równej co najmniej dwóm pełnym ratom do spłaty, Pożyczkodawca będzie uprawniony wezwać Pożyczkobiorcę do spłaty zaległych rat lub ich części w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem wypowiedzenia Umowy pożyczki. 2. W wezwaniu Pożyczkodawca będzie uprawniony zastrzec, że w przypadku gdy pomimo otrzymania stosownego wezwania Pożyczkobiorca nie dokona spłaty zaległych rat, bądź ich części w terminie wskazanym w wezwaniu, Umowa pożyczki ulega wypowiedzeniu z winy Pożyczkobiorcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Wezwanie do zapłaty może zostać dokonane listem poleconym na adres bądź dane kontaktowe wskazane przez Pożyczkobiorcę w Podsumowaniu Umowy pożyczki. 3. Strony postanawiają, że Pożyczkodawca będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy pożyczki ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ujawnienia się okoliczności świadczącej, że w związku z ubieganiem się Pożyczkobiorcy o pożyczkę przedłożył on Pożyczkodawcy bądź posłużył się dokumentami sfałszowanymi, bądź w inny sposób niewiarygodnymi, lub złożył fałszywe, pisemne bądź ustne oświadczenia mające istotny wpływ dla uzyskania pożyczki. 4. W przypadku wypowiedzenia Umowy pożyczki, Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do niezwłocznego, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, zwrotu na rachunek bankowy Pożyczkodawcy całości pozostałej do spłaty kwoty pożyczki wraz z wszelkimi wymagalnymi do tego dnia zobowiązaniami dodatkowymi (Odsetki za Opóźnienie oraz inne opłaty wskazane w Cenniku). 5. Brak spłaty całości wymagalnych zobowiązań przez Pożyczkobiorcę upoważnia Pożyczkodawcę do podjęcia wszelkich działań mających na celu windykację wierzytelności na drodze sądowej. Pożyczkodawca będzie upoważniony do zlecenia windykacji profesjonalnej firmie windykacyjnej bądź kancelarii prawnej. W takim przypadku Pożyczkobiorca może zostać obciążony wszelkimi kosztami z tym związanymi, w tym w szczególności kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego. V. Odstąpienie od Umowy pożyczki 1. Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od Umowy Pożyczki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 2. Jeżeli Umowa pożyczki nie zawiera elementów określonych w art. 30 ustawy o kredycie konsumenckim, Pożyczkobiorca może odstąpić od Umowy pożyczki w terminie 14 dni od dnia dostarczenia wszystkich elementów wymienionych w art. 30 ustawy. 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pożyczki zawarto w załączniku nr 3 do Umowy pożyczki. 4. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży pod wskazany w Podsumowaniu Umowy Pożyczki adres oświadczenie o odstąpieniu od Umowy pożyczki. 5. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4, jest wystarczające wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 6. Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy pożyczki, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia jej spłaty. 7. Pożyczkobiorca zwraca niezwłocznie Pożyczkodawcy kwotę Pożyczki kredytu wraz z odsetkami wskazanymi w Podsumowaniu Umowy pożyczki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 8. Dniem spłaty pożyczki jest wówczas dzień przekazania środków pieniężnych Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę.

4 9. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, Pożyczkodawcy nie przysługują żadne inne opłaty, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów poniesionych przez niego na rzecz organów administracji publicznej. VI. Postanowienia końcowe 1. Strony postanawiają, że Pożyczkobiorca nie będzie uprawniony do przeniesienia całości bądź części swoich zobowiązań, bądź praw z Umowy pożyczki na rzecz osoby trzeciej. 2. Ewentualne przejęcie długu Pożyczkobiorcy przez osobę trzecią będzie możliwe wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą wyrażoną przez Zarząd Pożyczkodawcy. 3. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z Umową pożyczki będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla miejsca zamieszkania Pożyczkobiorcy, a w przypadku gdy dane roszczenie ma związek z działalnością Pożyczkodawcy - również przez sąd właściwy dla siedziby Pożyczkodawcy. Pożyczkobiorca ma również możliwość podjęcia próby rozstrzygnięcia ewentualnego sporu w drodze mediacji za pośrednictwem miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji konsumenckich, w tym Federacji Konsumentów, a także skorzystania z pomocy stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej w ramach procedur określonych prawem. 4. Właściwym organem nadzoru w sprawach ochrony konsumentów jest właściwy miejscowo miejski (powiatowy) rzecznik konsumentów.

5 5. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY POŻYCZKI Do: DRW MNI Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa, ul. Żurawia 8, Warszawa W celu skutecznego odstąpienia od Umowy pożyczki niezbędne jest osobiste doręczenie bądź przesłanie listem poleconym niniejszego oświadczenia na adres Pożyczkodawcy. Oświadczenie, dla swojej skuteczności, powinno być doręczone do Pożyczkodawcy w terminie 10 dni od dnia daty wpływu Kwoty do wypłaty na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy lub daty wypłaty przez Przedstawiciela Pożyczkodawcy Kwoty do wypłaty do rąk Pożyczkobiorcy, lub daty wypłaty Kwoty do wypłaty z bankomatu. W przypadku odstąpienia od umowy, całą wypłaconą na podstawie Umowy pożyczki kwotę (pozycja A) należy niezwłocznie zwrócić w drodze jej wpłaty na rachunek bankowy Pożyczkodawcy wskazany w Umowie pożyczki. nr Umowy pożyczki data podpisania Umowy pożyczki Oświadczam, że niniejszym odstępuję od Umowy pożyczki opisanej powyżej. imię i nazwisko podpis data

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1)

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, z 2003 r. Nr 109, poz. 1030, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS IPG-OWU-0310 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo