Zegar cyfrowy Conrad Jumbo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zegar cyfrowy Conrad Jumbo"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar cyfrowy Conrad Jumbo Nr produktu Strona 1 z 10

2 Ten produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Przeznaczenie produktu Zegar cyfrowy Conrad Jumbo służy do dekodowania sygnału radiowego DCF nadawanego przez cezowy zegar atomowy w Braunchweig, a także do wyświetlania daty i godziny, podglądu kalendarza i temperatury otoczenia. Posiada on także alarm i funkcję przypomnienia. Urządzenie może byd wykorzystywane wyłącznie wewnątrz pomieszczeo. Należy unikad pomieszczeo wilgotnych, np. łazienek. Zegar cyfrowy Conrad Jumbo jest zaprojektowany do działania na baterie. Nie używaj innego źródła zasilania. Odpowiednie baterie są wymienione w rozdziale Dane techniczne. Każde użycie inne od wymienionego powyżej jest niedozwolone i może uszkodzid produkt. Dodatkowo może prowadzid do niebezpieczeostw jak zwarcia, pożary i porażenie prądem. Należy bezwzględnie stosowad się do instrukcji bezpieczeostwa! Instrukcje bezpieczeostwa Gwarancja na produkt zostanie utracona jeśli produkt zostanie uszkodzony w wyniku nie stosowania się do instrukcji obsługi. Firma nie bierze odpowiedzialności za wynikające w ten sposób szkody! Firma nie bierze też odpowiedzialności za uszkodzenia mienia i obrażenia ciała spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub niestosowaniem się do instrukcji bezpieczeostwa. W takich wypadkach gwarancja na produkt zostaje utracona! Wykrzyknik w trójkącie wskazuje na ważne informacje i zalecenia zawarte w instrukcji obsługi. Należy bezwzględnie ich przestrzegad. Symbol wskazującej dłoni sygnalizuje dodatkowe informacje dotyczące obsługi urządzenia. Strona 2 z 10

3 Z powodów bezpieczeostwa i licencji (CE) zabrania się nieautoryzowanych modyfikacji i/lub przeróbek urządzenia. Obchodzid się z produktem delikatnie; uderzenie, stuknięcie lub upadek produktu już z niedużej wysokości może spowodowad jego uszkodzenie. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowego działania lub bezpieczeostwa produktu, należy skontaktowad się ze specjalistą. Urządzenie nie jest zabawką i powinno byd przechowywane poza zasięgiem dzieci. Nie pozostawiad materiału pakunkowego w zasięgu dzieci. W rękach dzieci może on zamienid się w niebezpieczną zabawkę. Należy zwracad uwagę na instrukcje bezpieczeostwa w każdym rozdziale instrukcji obsługi. Kontrolki i elementy urządzenia Strona 3 z 10

4 A1 wyświetlanie czasu B1 przycisk 12/24 godziny C1 Komora baterii A2 symbol alarmu A3 wyświetlana data A4 wyświetlany rok A5 symbol DCF A6 podgląd kalendarza A7 wyświetlanie tygodnia B2 przycisk MODE/SET B3 przycisk C/ F B4 przycisk B5 przycisk HOME B6 przycisk B7 przycisk SNOOZE/LIGHT (drzemka/podświetlenie) B8 przełącznik ALARM ON/OFF (włączanie/wyłączanie alarmu) B9 przycisk RESET Wstęp do sygnału DCF Zegar cyfrowy Conrad Jumbo jest sterowany sygnałem DCF automatycznie synchronizując z nim datę i wyświetlaną godzinę. Dzięki temu zbędne jest ręczne ustawianie godziny. Czas jest ustawiany poprzez synchronizację z sygnałem DCF cezowego zegara atomowego w Physikalisch Technischen Bundesanstalt w Braunschweig (Niemcy). Dzięki temu wskazywana godzina jest niezwykle dokładna. W razie utraty sygnału, zegar nadal pracuje utrzymując dokładnośd zegara kwarcowego. Czym jest DCF? Sygnał DCF jest zakodowanym sygnałem radiowym, który niesie informację o godzinie i dacie z cezowego zegara atomowego w PTB Braunschweig. Dokładnośd zegara atomowego wynosi +/- 1 sekundę na 1 milion lat. Sygnał jest kodowany i transmitowany za pomocą nadajnika DCF w Mainflingen niedaleko Frankfurtu. Nadajnik ma zasięg ok. 1,500 km. Zegary wyposażone w odbiornik DCF i znajdujące się w zasięgu sygnału mogą go zdekodowad. Zegary DCF same dostosowują czas letni i zimowy, dzięki czemu nie trzeba pamiętad o przestawianiu godziny. Podobnie jak konwencjonalny sygnał radiowy, sygnał DCF może byd zakłócany poprzez interferencje z komputera, telewizora, kuchenki mikrofalowej, itp. Strona 4 z 10

5 Wkładanie/wymiana baterii Nigdy nie doładowuj baterii, istnieje ryzyko eksplozji! Nie dopuścid do zwarcia baterii! Nie rozbierad baterii na części! Natychmiast wyciągaj z urządzenia baterie bliskie wyczerpaniu. Przechowuj baterie z dala od ekstremalnego ciepła ryzyko przecieku! Nie używaj używanych i nowych baterii jednocześnie. Jeśli to potrzebne, wyczyśd baterie i styki przed użyciem. Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci. W razie kontaktu kwasu z baterii ze skórą, należy natychmiast przemyd dotknięte części ciała czystą wodą i skontaktowad się z lekarzem. Otwórz pokrywę komory baterii (C1) z tyłu urządzenia. Włóż dwie nowe baterie 1,5V AA do komory baterii (C1) zwracając uwagę na prawidłową polaryzację. Prawidłowa polaryzacja jest wskazana w komorze baterii. Zamknij pokrywę komory baterii (C1). Obserwuj jak urządzenie szuka sygnału DCF i próbuje go odebrad. Jeśli wyświetlacz traci kontrast, wyczerpuje się bateria. Konieczna jest wymiana na nową zgodnie z powyższymi podpunktami. Aby zapewnid długą żywotnośd baterii, korzystaj z ogniw alkalicznych. Używanie akumulatorków wpływa na skrócenie czasu działania urządzenia z powodu niższego napięcia i pojemności. Instalacja / konfiguracja Umieśd zegar na płaskiej, stabilnej powierzchni. Synchronizacja czasu z sygnałem DCF Po włożeniu baterii urządzenie automatycznie zaczyna szukad sygnału DCF. Sygnalizuje to mrugający symbol DCF (A5). Zwykle proces synchronizacji jest ukooczony po kilku sekundach. Jak tylko sygnał DCF zostanie zdekodowany symbol DCF (A5) zapala się na stałe a bieżąca data i godzina są wskazywane na wyświetlaczu. Aby przerwad automatyczną synchronizację, wciśnij przycisk DCF (B3) do momentu zniknięcia symbolu DCF (A5). Strona 5 z 10

6 Aby ręcznie rozpocząd poszukiwanie sygnału DCF, wciśnij przycisk DCF (B3) do momentu zapalenia się symbolu DCF (A5). Napis DST na wyświetlaczu informuje o wyświetlaniu czasu letniego. Jeśli odbiór sygnału DCF jest zakłócony, spróbuj poszukad lepszego miejsca dla zegara lub pozostaw go w pobliżu okna na noc. W nocy odbiór sygnału jest lepszy, więc do rana urządzenie powinno się zsynchronizowad. Ręczne ustawienie czasu Jeśli sygnał DCF nie mógł byd odebrany, godzina musi zostad ustawiona ręcznie. Wciśnij przycisk MODE/SET (B2) w czasie jak urządzenie wyświetla godzinę i przytrzymaj go do momentu, aż godzina zacznie mrugad. Ustaw godzinę używając przycisków + 12/24 (B1) i - C/ F (B3). Wciśnij ponownie przycisk MODE/SET (B2). Wyświetlane minuty zaczną mrugad. Ustaw minuty używając przycisków + 12/24 (B1) i - C/ F (B3). W ten sam sposób ustaw sekundy, rok, miesiąc, dzieo i strefę czasową. Wciśnij ponownie przycisk MODE/SET (B2) aby zapisad ustawienia. Zmiana strefy czasowej została zapisana tylko jeśli różni się ona od strefy czasowej Niemiec. W przeciwnym razie wartośd będzie wynosid 0. Przełączanie pomiędzy wyświetlaniem 12 i 24 godzin Wciśnij przycisk 12/24 (B1) aby przełączad się pomiędzy wyświetlaniem 12 i 24 godzinnym. Podgląd kalendarza Wciśnij przycisk (B4) i (B6) aby wyświetlid odpowiednio kolejne lub wcześniejsze miesiące na podglądzie kalendarza (A6). Wciśnij przycisk HOME (B5) aby powrócid do aktualnego miesiąca podglądu kalendarza (A6). Przypomnienie Możliwe jest zapisanie do 8 terminów. Dzieo terminu jest zaznaczony na podglądzie kalendarza (A6) mrugającą ramką. Programowanie Strona 6 z 10

7 Wciśnij przycisk MODE/SET (B2) do momentu pojawienia się EVENT (wydarzenie) na wyświetlaczu. Wciśnij i przytrzymaj przycisk MODE/SET (B2) do momentu, aż cyfry pod napisem EVENT zaczną mrugad. Ustaw cyfry (EVENT 1 8) używając przycisków + 12/24 (B1) i - C/ F (B3). Wciśnij ponownie przycisk MODE/SET (B2). Wyświetlany miesiąc mruga. Ustaw miesiąc i dzieo wydarzenia (terminu) tak jak to opisano powyżej. Wciśnij ponownie przycisk MODE/SET (B2) aby zapisad ustawienia. Wyświetlanie Wciśnij przycisk MODE/SET (B2) dwukrotnie, aż wyświetlacz pokaże EVENT (wydarzenie) do wyświetlenia. Używając przycisków + 12/24 (B1) i - C/ F (B3) można przeglądad teraz ustawione wydarzenia. Jeśli w aktualnym miesiącu jest ustawione wydarzenie, będzie ono zaznaczone na podglądzie kalendarza mrugającą ramką. Jeśli dla aktualnego dnia ustawione jest wydarzenie, napis EVENT mruga na wyświetlaczu. Funkcja alarmu Zegar jest wyposażony w funkcję alarmu. Wciśnij przycisk MODE/SET (B2) do momentu pojawienia się AL na wyświetlaczu. Wciśnij i przytrzymaj przycisk MODE/SET (B2) do momentu, aż godzina alarmu zacznie mrugad. Używając przycisków + 12/24 (B1) i - C/ F (B3) można ustawid godzinę alarmu. Wciśnij ponownie przycisk MODE/SET (B2). Minuty zaczynają migad. Używając przycisków + 12/24 (B1) i - C/ F (B3) można ustawid minuty alarmu. Wciśnij przycisk MODE/SET (B2) aby zapisad ustawienia. Aby włączyd / wyłączyd funkcję alarmu należy przesunąd przełącznik ALARM ON/OFF (B8) w pozycję ON. Kiedy funkcja alarmu jest aktywowana na wyświetlaczu pojawia się symbol alarmu (A2). Aby aktywowad funkcję drzemki podczas alarmu należy wcisnąd przycisk SNOOZE/LIGHT (B7). Alarm zostanie chwilowo wyłączony, po czym włączy się ponownie po ok. 5 minutach. Funkcja drzemki może byd aktywowana do 7 razy. Aby wyłączyd alarm należy wcisnąd dowolny przycisk. Aby wyłączyd funkcję alarmu należy przesunąd przełącznik ALARM ON/OFF (B8) w pozycję OFF. Wyświetlanie temperatury Temperatura pokojowa jest wyświetlana w dolnej części wyświetlacza. Strona 7 z 10

8 Można przełączyd stopnie wyświetlane przez urządzenie korzystając z przycisku C/ F (B3) Podświetlenie Wciśnij przycisk SNOOZE/LIGHT (B7) aby włączyd podświetlenie na ok. 5 sekund. Diagnoza i usuwanie usterek Kupując Zegar cyfrowy Conrad Jumbo nabyłeś produkt, który został zaprojektowany zgodnie z najnowszą technologią. Zawsze mogą pojawid się w nim jednak usterki i problemy z obsługą. Poniższa tabelka pomoże wyeliminowad podstawowe awarie samemu. Dlatego przedstawiamy pokrótce jak rozwiązad niektóre problemy: Zegar się nie synchronizuje lub odbiór sygnału jest niewystarczający: Odległośd do nadajnika DCF jest zbyt duża lub zakłócona warunkami geograficznymi. Zmieo położenie produktu, wyłącz urządzenia mogące zakłócad transmisję, jak telewizory, komputery, kuchenki mikrofalowe. Unikaj umiejscowienia urządzenia w pobliżu dużych metalowych powierzchni, gdyż mogą one zasłaniad sygnał. Wlicza się w to również okna z metalową konstrukcją. Umieśd urządzenie w pobliżu okna na czas synchronizacji i skieruj jego przód lub tył w stronę położenia Frankfurtu. Pozostaw zegar włączony na noc aby uniknąd zakłóceo wynikających z warunków atmosferycznych. Wskazania temperatury są niedokładne: Zegar jest wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Zegar jest zbyt blisko źródła ciepła (grzejnik, urządzenie elektryczne, itp.) Wyświetlacz pokazuje dziwne symbole lub nie wyświetla niczego: Wciśnij przycisk RESET (B9) za pomocą cienkiego obiektu (np. koocówka długopisu). Dzięki temu zresetowany zostanie wewnętrzny mikroprocesor urządzenia. Urządzenie nie reaguje na sygnały wejściowe: Podczas synchronizacji DCF przyciski są zablokowane. Poczekaj do kooca synchronizacji lub przerwij ją ręcznie. Strona 8 z 10

9 Wyświetlacz ma czarne plamki: Na wyświetlacz zadziałała duża siła. Czarne plamki znikną z czasem, ale może to zająd bardzo długi okres czasu, zależnie od temperatury otoczenia. Utylizacja a) Ogólne Usuo produkt nienadający się do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. b) Baterie i baterie doładowywane Wymaga się od Ciebie prawnie jako odbiorcy koocowego, abyś zwrócił wszystkie zużyte baterie/baterie doładowywane. Wyrzucenie ich do odpadów z gospodarstwa domowego jest zabronione! Baterie zawierające substancje niebezpieczne są oznaczone symbolami pokazanymi po lewej. Te symbole wskazują także, że wyrzucenie tych baterii do odpadów z gospodarstwa domowego jest zabronione. Metale ciężkie, o które tutaj chodzi, to: Cd = kadm, Hg = rtęd, Pb = ołów (nazwy zaznaczone są na baterii/baterii doładowywanej np. pod symbolami kosza na śmieci pokazanymi po lewej). Możesz oddad zużyte baterie/baterie doładowywane bez żadnych opłat w jakimkolwiek punkcie zbiorczym w swojej gminie, w naszych sklepach lub gdziekolwiek sprzedawane są baterie/baterie doładowywane. W ten sposób dopełnisz swojego ustawowego obowiązku i przyczynisz się do ochrony środowiska. Dane techniczne Napięcie zasilające: 3V= Baterie: 2 baterie AA 1,5V, Żywotnośd baterii: około 2 lata Protokół czasowy: DCF Zakres pomiaru temperatury: 0 do 50 C Pamięd wydarzeo: 8 terminów Zakres kalendarza: r Strona 9 z 10

10 Wymiary: Waga: 189 x 118 x 57 mm 320 g Deklaracja zgodności My, Conrad Electronic, Klaus-Conrad-Straße 1, D Hirschau (Niemcy), niniejszym oświadczamy, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi istotnymi przepisami Dyrektywy 1999/5/EG. Deklaracja zgodności do tego produktu dostępna jest na stronie Strona 10 z 10

TERMOSTAT POKOJOWY Z FUNKCJĄ TYGODNIOWĄ

TERMOSTAT POKOJOWY Z FUNKCJĄ TYGODNIOWĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOSTAT POKOJOWY Z FUNKCJĄ TYGODNIOWĄ Nr produktu:610630 Strona 1 z 10 Drogi Kliencie, Kupując ten produkt podjąłeś bardzo dobrą decyzję. Dziękujemy Ci za wybór naszego produktu i

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY TERMOMETR WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY 178209

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY TERMOMETR WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY 178209 INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY TERMOMETR WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY 178209 1. ZAWARTOŚC OPAKOWANIA Bezprzewodowy termometr wewnętrzny i zewnętrzny Instrukcja obsługi Czujnik bezprzewodowy 2. FUNKCJE Pomiar

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Instrukcja obsługi Urządzenie posiada numer seryjny zlokalizowany na dolnym panelu. Zapisz go i zachowaj. Nr seryjny: Strona 1 z 124 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0600-E02 PL DIGITAL CAMERA X0 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S MODEL LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA Oświadczenie CE: Niniejszym firma SHARP Electronics

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Centronic TimeControl TC4410-II

Centronic TimeControl TC4410-II Centronic TimeControl TC4410-II pl Instrukcja montażu i obsługi Zegar sterujący w pilocie z wyświetlaczem Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom!

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Numer modelu: Numer seryjny:

Instrukcja obsługi MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Numer modelu: Numer seryjny: HM343ED(PL).fm Page 1 Monday, December 26, 2005 10:13 AM MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Instrukcja obsługi PAL Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa...2 Przed

Bardziej szczegółowo

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania BL01756-E00 PL DIGITAL CAMERA X-E1 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM X-E1 i instalować dołączone do niego

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Huawei E3272

ELEKTRONICZNA. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Huawei E3272 ELEKTRONICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Huawei E3272 Wer. 0.1 Styczeń 2014 1. Spis treści 2. Wprowadzenie... 3 3. Opis modemu USB... 4 4. Przygotowanie karty SIM... 6 5. Przygotowanie modemu USB do działania...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBŁUGI irobot Roomba

INSTRUKCJA OBŁUGI irobot Roomba INSTRUKCJA OBŁUGI irobot Roomba Robot odkurzacz Instrukcja obsługi modelu 500/600 Drogi właścicielu irobot Roomby, Strona 1 z 32 Dziękujemy za zakup robota odkurzacza irobot Roomba. Dołączyłeś do milionów

Bardziej szczegółowo

Dopuszcza się pracę tylko z bateriami podanego typu (2xLR44 lub równoważne). - burza, względnie warunki burzowe czy silne pola elektrostatyczne.

Dopuszcza się pracę tylko z bateriami podanego typu (2xLR44 lub równoważne). - burza, względnie warunki burzowe czy silne pola elektrostatyczne. Multimetr cyfrowy Voltcraft VC-11 Instrukcja obsługi Nr produktu 122999 Przeznaczenie - Pomiar i wyświetlanie wielkości elektrycznych z zakresie kategorii przepięciowej III (do max. 250V względem masy,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym

Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym MEDION LIFE X47011 (MD 86370) Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi...4 Użyte w instrukcji obsługi symbole i słowa hasłowe...4

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY PA-VR0E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI Opisywane urządzenie jest zgodne z dyrektywą 89/336/EWG z uwzględnieniem poprawki 93/68/EWG. Ostrzeżenia Zasady użytkowania Nie używaj słuchawek ani

Bardziej szczegółowo

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aparatury Graupner mx-20 HoTT. Instrukcja obsługi aparatury Graupner mx-20 HoTT v1.0. strona 1

Instrukcja obsługi aparatury Graupner mx-20 HoTT. Instrukcja obsługi aparatury Graupner mx-20 HoTT v1.0. strona 1 Instrukcja obsługi aparatury Graupner mx-20 HoTT v1.0 strona 1 Spis treści Informacje wstępne... 4 Wskazówki bezpieczeostwa... 4 Short Cuts / skróty klawiaturowe... 5 Hidden mode / menu ukryte... 5 Dane

Bardziej szczegółowo

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH www.auraton.pl 2005 RTH Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH PLUS 2005 RTH 2 Gratulujemy Państwu zakupu bezprzewodowego regulatora temperatury AURATON 2005 RTH LCD 24h Praca pod obciążeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ELEKTRONICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wer. 0.2 Styczeń 2014 1. Spis treści 2. Wprowadzenie... 4 Dzięki zastosowaniu zewnętrznego modemu LTE ODU-100 i doprowadzeniu Internetu do wnętrza mieszkania poprzez

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.htc.com

Instrukcja obsługi. www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. GWARANCJA

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo