Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A."

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14 września 2010 roku i Uchwałą Nr 409/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 21 grudnia 2010 roku) Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

2 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. oraz gospodarowania środkami tego Funduszu są: 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz.U. z 1996 roku Nr 70 poz. 335 z późniejszymi zmianami) zwana dalej ustawą o ZFŚS. 2) Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 79 poz. 854 z późniejszymi zmianami). 2. Niniejszy Regulamin określa zasady przeznaczania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania ze świadczeń finansowanych z tego Funduszu. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 2 1. funduszu należy przez to rozumieć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 2. pracodawcy należy przez to rozumieć Spółkę Poczta Polska S.A. zwaną dalej Pocztą Polską, reprezentowaną przez Zarząd Poczty Polskiej S.A. lub inną wyznaczoną przez Zarząd Poczty Polskiej S.A. osobę, która na podstawie udzielonego przez niego pełnomocnictwa wykonuje czynności w sprawach z zakresu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 3. zakładowych organizacjach związkowych należy przez to rozumieć organizacje związkowe w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 79 poz. 854 z późniejszymi zmianami), 4. stanowisku pracy ds. socjalnych należy przez to rozumieć stanowisko pracy lub zespół stanowisk pracy, działających przy właściwej komórce zarządzania kadrami, obsługujących pod względem socjalnym pracowników Poczty Polskiej, których miejsce wykonywania pracy mieści się w obszarze działania tego stanowiska lub zespołu stanowisk oraz inne osoby uprawnione do korzystania z Funduszu, 5. Komisji Socjalnej - należy przez to rozumieć Komisję, w skład której wchodzi: a) po jednym upoważnionym przedstawicielu niereprezentatywnych zakładowych organizacji związkowych w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, funkcjonujących na obszarze działania danego stanowiska pracy ds. socjalnych, 1

3 b) po dwóch upoważnionych przedstawicieli reprezentatywnych zakładowych organizacji związkowych w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jednakże nie mniej niż liczba terenowych jednostek organizacyjnych tych organizacji związkowych, funkcjonujących na obszarze działania stanowiska pracy ds. socjalnych, c) upoważnionego przez Pracodawcę pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy ds. socjalnych Funduszem administruje Pracodawca. 2. Zmiany do Regulaminu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wprowadza Pracodawca w uzgodnieniu z uprawnionymi zakładowymi organizacjami związkowymi. Prawo wnoszenia propozycji zmian w Regulaminie przysługuje Pracodawcy i zakładowym organizacjom związkowym. 3. Decyzje w sprawie podziału Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności oraz decyzje w sprawie przyznania osobie uprawnionej świadczeń z Funduszu podejmuje Pracodawca w uzgodnieniu z Komisją Socjalną. 4. Komisje Socjalne działają na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu pracy komisji. 5. Posiedzenia Komisji Socjalnych są protokołowane przez Pracodawcę i uważa się je za ważne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej 50%+1 składu Komisji Socjalnej, pod warunkiem prawidłowego powiadomienia wszystkich członków Komisji Socjalnej o terminie posiedzenia. 6. Uzgodnienia Komisji Socjalnych wyczerpują ustawowy obowiązek uzgadniania decyzji z zakładowymi organizacjami związkowymi Wnioski w sprawie przyznania świadczeń socjalnych, przewidzianych w Regulaminie, składa się do pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy ds. socjalnych. 2. Posiedzenia Komisji Socjalnych w sprawie rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych odbywają się w miarę potrzeb: 1) jednak nie rzadziej niż raz w kwartale w sprawie pożyczek mieszkaniowych, 2) i nie częściej niż raz w miesiącu w sprawie pozostałych form działalności socjalnej. 3. W szczególnych sytuacjach losowych wniosek o pomoc socjalną powinien być rozpatrzony nie później niż w ciągu 7 dni. 4. Uruchomienie procedury wypłaty (przekazanie wykazu osób uprawnionych do wypłaty przyznanych świadczeń do Centrum Rachunkowości) następuje niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni roboczych od dnia przyznania świadczenia, a w przypadku pożyczek mieszkaniowych od dnia podpisania odpowiedniej umowy. 2

4 5 1. Przyznanie świadczeń socjalnych oraz wysokość dofinansowania z Funduszu do tych świadczeń uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych. Komisja Socjalna może żądać od osoby uprawnionej przedstawienia zaświadczenia o dochodach, o których mowa w ust. 3. W przypadku, gdy osoba uprawniona ubiega się o świadczenie dla dziecka w wieku od 18 do 25 lat (pod uwagę bierze się rok urodzenia dziecka), Komisja Socjalna może również żądać zaświadczenia z uczelni lub szkoły o kontynuowaniu nauki. 2. Do określenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się średni miesięczny dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny osoby uprawnionej, obliczony jako suma dochodów uzyskanych przez uprawnionego, współmałżonka oraz dzieci pozostające na ich utrzymaniu i uczące się, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 25 roku życia, w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających datę rozpoczęcia wypoczynku, podzielona przez liczbę 3 i liczbę członków rodziny. Dochodem brutto jest przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. 3. Do dochodu brutto wlicza się: 1) wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, w tym 1/12 ostatniej wypłaconej premii rocznej oraz średnią z premii wypłaconej w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę rozpoczęcia wypoczynku, 2) wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych, 3) zasiłki wypłacane przez ZUS, ośrodki pomocy społecznej, zasiłki dla bezrobotnych i inne, 4) świadczenia przedemerytalne, 5) stypendia, 6) emerytury i renty, 7) faktycznie otrzymywane alimenty, 8) dochód z działalności gospodarczej, 9) dochód z gospodarstwa rolnego Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu mają charakter nieobligatoryjny. 2. W przypadku odmowy przyznania świadczenia Pracodawca przekazuje osobie zainteresowanej pisemną decyzję wraz z uzasadnieniem Komisji Socjalnej. 3

5 Rozdział II. Zasady tworzenia i podziału Funduszu 7 1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego zgodnie z ustawą o ZFŚS. 2. Środki Funduszu zwiększa się o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ustawie o ZFŚS, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. 3. Środki Funduszu zwiększa się również o: 1) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej, 2) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 3) odsetki od środków Funduszu, 4) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 5) wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego, 6) przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących zakładowej działalności socjalnej, w części nie przeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych, 7) przychody z tytułu sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali mieszkalnych w części nie przeznaczonej na utrzymanie pozostałych zakładowych zasobów mieszkaniowych, 8) inne środki określone w przepisach odrębnych. 4. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. Fundusz dzieli się na poszczególne stanowiska pracy ds. socjalnych wg przeciętnej liczby pracowników obsługiwanych pod względem socjalnym przez dane stanowisko. 8 9 Podstawę podziału Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na dany rok kalendarzowy stanowi plan rzeczowo-finansowy, zatwierdzony przez Pracodawcę w uzgodnieniu z Komisją Socjalną, w terminie do 31 grudnia roku poprzedniego. W tym celu Pracodawca do 1 grudnia roku poprzedniego, przekłada Komisji Socjalnej projekt planu rzeczowo-finansowego, sporządzony w oparciu o naliczenie funduszu na ten rok. Korekty planu dokonuje się do dnia 15 marca danego roku, po ogłoszeniu przez Prezesa GUS komunikatu 4

6 w Monitorze Polskim, o wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Rozdział III. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu Do korzystania z Funduszu uprawnieni są: a) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w całym okresie zatrudnienia bez względu na wymiar czasu pracy i rodzaj umowy oraz członkowie ich rodzin, b) emeryci i renciści - byli pracownicy Poczty Polskiej, z którymi rozwiązano stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę oraz członkowie ich rodzin, c) członkowie rodzin zmarłego pracownika, emeryta i rencisty jeżeli byli na jego utrzymaniu i są uprawnieni do pobierania renty rodzinnej, d) byli pracownicy pobierający świadczenie przedemerytalne oraz członkowie ich rodzin przez okres jego pobierania i po przejściu na emeryturę lub rentę pod warunkiem nie podjęcia zatrudnienia u innego pracodawcy w okresie pobierania świadczenia przedemerytalnego. 2. Współmałżonkowie będący jednocześnie pracownikami Poczty Polskiej lub emerytami/rencistami mogą, w danym roku kalendarzowym, ubiegać się o świadczenie socjalne z tytułu zatrudnienia jednego z nich. 11 Za członków rodziny osób uprawnionych do korzystania z Funduszu uważa się: 1. współmałżonków prowadzących z pracownikiem, emerytem, rencistą lub osobą pobierającą świadczenie przedemerytalne wspólne gospodarstwo domowe, 2. pozostające na utrzymaniu i wychowaniu: dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków nie dłużej niż do dnia ukończenia 18 lat, a jeżeli się kształcą, to do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 25 roku życia (jeżeli nie pracują, uczą się i pozostają na utrzymaniu uprawnionego), 3. dzieci wymienione w pkt. 2, jeżeli w stosunku do nich orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bez względu na wiek. 5

7 Rozdział IV. Przeznaczenie Funduszu 12 Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie lub dofinansowanie: 1) pomocy rzeczowej i finansowej 2) wypoczynku, 3) działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i rekreacyjnej, 4) pomocy zwrotnej na cele mieszkaniowe. 13 Osobom uprawnionym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej może być udzielana pomoc rzeczowa w formie bezzwrotnych zapomóg rzeczowych i pomoc finansowa w formie bezzwrotnych zapomóg finansowych. 14 Z Funduszu dofinansowuje się następujące formy wypoczynku: 1. wczasy - trwające nie krócej niż 7 dni kalendarzowych, zakupione przez Pracodawcę lub zakupione indywidualnie przez osobę uprawnioną (załącznik nr 1 tabela nr 1), 2. wypoczynek indywidualny - trwający nie krócej niż 7 dni kalendarzowych, zorganizowany we własnym zakresie przez osobę uprawnioną, niepotwierdzony fakturą, rachunkiem lub dowodem wpłaty (załącznik nr 1 tabela nr 2). Do czasu trwania wypoczynku indywidualnego wlicza się dni ustawowo, bądź rozkładowo wolne od pracy, przypadające w trakcie oraz bezpośrednio przed i po urlopie, z zachowaniem zasady określonej w 14 pkt. 5 lit. a Regulaminu, 3. sanatorium, wczasy profilaktyczne - trwające nie krócej niż 7 dni kalendarzowych, zakupione przez Pracodawcę lub zakupione indywidualnie przez osobę uprawnioną (załącznik nr 1 tabela nr 1), 4. kolonie, obozy, zimowiska, zielone szkoły, wycieczki szkolne, zakupione przez Pracodawcę lub zakupione indywidualnie przez osobę uprawnioną (załącznik nr 1 tabela nr 1), 5. dofinansowanie form wypoczynku, o których mowa: a) w pkt. 1 i 2 obejmuje maksymalnie 14 dni kalendarzowych, b) w pkt. 3 obejmuje maksymalnie 24 dni kalendarzowe, c) w pkt. 4 obejmuje maksymalnie 21 dni kalendarzowych. 6

8 15 W ramach działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej dofinansowanie lub finansowanie może dotyczyć udziału osób uprawnionych: 1. w imprezach sportowo-rekreacyjnych (spartakiady, festyny itd.) 2. w imprezach kulturalno-oświatowych, 3. w wycieczkach turystycznych i rajdach, w tym również organizowanych przez zakładowe organizacje związkowe działające w Poczcie Polskiej, 4. w różnych formach korzystania z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych (bilety, karnety i inne). 16 Z Funduszu może być udzielona pomoc na cele mieszkaniowe w formie pożyczek zwrotnych na: 1. uzupełnienie wkładu lub udziału mieszkaniowego, 2. budowę domu jednorodzinnego lub lokalu w domu wielo-mieszkaniowym, 3. zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego, 4. remont i modernizację lokali i budynków mieszkalnych, 5. adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe, 6. pokrycie kosztów wykupu lokali oraz na uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Rozdział V. Zasady i tryb przyznawania dofinansowania do świadczeń socjalnych Zapomogi rzeczowe lub finansowe mogą być przyznawane na umotywowany wniosek osób uprawnionych. Z wnioskiem o przyznanie zapomogi osobie uprawnionej może wystąpić także bezpośredni przełożony lub zakładowa organizacja związkowa. 2. Warunkiem uzyskania zapomogi jest przedstawienie informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. 3. Wysokość udzielonej pomocy uzależniona jest od możliwości finansowych Funduszu Z dofinansowania do wczasów, sanatorium, do wczasów profilaktycznych i wypoczynku indywidualnego osoba uprawniona może korzystać nie częściej niż raz na dwa lata kalendarzowe. 7

9 2. Prawo do dofinansowania wypoczynku dziecka w formie wczasów, sanatorium, wczasów profilaktycznych, wypoczynku indywidualnego, kolonii, obozów, zimowisk, zielonych szkół, wycieczek szkolnych przysługuje dwa razy w roku kalendarzowym, pod warunkiem, że będą to dwie różne formy wypoczynku. Minimalny wiek dzieci uprawnionych do dofinansowania wypoczynku wynosi 3 lata (pod uwagę bierze się rok urodzenia dziecka). 3. Wnioski o dofinansowanie do form wypoczynku wymienionych w ust. 1 i 2 należy składać nie później niż do końca lutego każdego roku, a w przypadku wypoczynku zimowego do 31 grudnia roku poprzedzającego przyznanie świadczenia. Dopuszcza się sporządzenie tylko list pracowników, którzy deklarują chęć skorzystania w danym roku z dofinansowania do różnych form wypoczynku. Natomiast same wnioski pracownicy ci będą składać przed lub po skorzystaniu z wypoczynku. 4. Wnioski (zgłoszenia) pracowników złożone w terminie późniejszym, niż określony w ust. 3, będą rozpatrywane dopiero po zakończeniu realizacji wszystkich świadczeń z danego tytułu oraz w miarę posiadanych środków. 5. Maksymalny, całkowity koszt skierowania dla jednej osoby na formy wypoczynku wymienione w ust. 1 i 2 nie może przekraczać 150 % minimalnego wynagrodzenia brutto ogłoszonego w I kwartale danego roku kalendarzowego. Różnicę przy skierowaniach droższych pokrywa w 100 % osoba uprawniona. 6. Wysokość dofinansowania z funduszu uzależniona jest od przeciętnego miesięcznego dochodu brutto przypadającego na jedną osobę w rodzinie uzyskanego w ostatnich trzech miesiącach, zgodnie z załącznikiem nr 1 (tabela nr 1 i nr 2) do niniejszego Regulaminu. 7. Dofinansowanie do wypoczynku wymienionego w 14 pkt. 1 i 3 wypłaca się na podstawie faktury, rachunku lub innego dowodu wpłaty w przypadku wypoczynku dzieci, w którym zaznaczone jest miejsce i czas trwania wypoczynku oraz wysokość poniesionego wydatku w przeliczeniu na jedną osobę. 7a. Dofinansowanie do wypoczynku, o którym mowa w 14 pkt. 1 następuje po dokonaniu sprawdzenia przez właściwą komórkę zarządzania kadrami faktu wykorzystania urlopu przez pracownika. Dofinansowanie do wypoczynku wymienionego w 14 pkt. 2 wypłaca się na podstawie kserokopii zatwierdzonego wniosku o urlop. 7b. Wymogi określone w ust. 7a nie dotyczą emerytów i rencistów oraz członków rodziny osoby uprawnionej do korzystania z funduszu; w przypadku tych ostatnich wystarcza oświadczenie osoby uprawnionej o terminie wypoczynku. 8. W przypadku pobytu w pokojach gościnnych lub ośrodkach wypoczynkowych Poczty Polskiej S.A. dofinansowanie wynosi do 110% wysokości dofinansowania obliczonego zgodnie z tabelą nr 1 w załączniku nr 1, jednakże nie więcej niż koszt poniesiony przez uprawnionego, potwierdzony fakturą. 8

10 9. Na pisemny wniosek pracownika Pracodawca, z zastrzeżeniem ust. 5, może pokryć w 100% koszt zakupionego przez pracownika skierowania na wypoczynek a udział pracownika w tym koszcie rozłożyć na raty. Pracodawca w uzgodnieniu z Komisją Socjalną ustala maksymalną ilość rat w sposób zapewniający spłatę kwoty w danym roku kalendarzowym Dofinansowanie do udziału w wycieczkach turystycznych i rajdach ustala się zgodnie z tabelą nr 1 w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Osoba uprawniona może skorzystać z dofinansowania nie częściej niż 2 razy w roku. 2. Decyzję o dofinansowaniu do udziału w imprezach sportowo-rekreacyjnych (spartakiady, festyny itd.), w imprezach kulturalno-oświatowych, w różnych formach korzystania z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych (bilety, karnety i inne) podejmuje każdorazowo Pracodawca w uzgodnieniu z Komisją Socjalną. 3. Imprezy, o których mowa w ust. 2, mające charakter otwarty, mogą być w 100 % sfinansowane z Funduszu. 4. Jeżeli dzieciom wręczane są paczki okolicznościowe, to do ich otrzymania uprawnione są dzieci od 1 do 14 roku życia (pod uwagę bierze się rok urodzenia dziecka). Dziecko współmałżonków będących równocześnie pracownikami Poczty Polskiej lub emerytami/rencistami jest uprawnione do otrzymania jednej paczki. Rozdział VI. Zasady udzielania zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe (pożyczki) Pożyczkę na uzupełnienie wkładu lub udziału mieszkaniowego, budowę domu jednorodzinnego lub lokalu w domu wielo-mieszkaniowym, adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkania, zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego, pokrycie kosztów wykupu lokali oraz na uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu można uzyskać tylko jeden raz w trakcie zatrudnienia w PP, przy czym okres spłaty i ilość rat nie może przekroczyć odpowiednio 5 lat i 60 rat. 2. Pożyczkę na remont i modernizację lokali i budynków mieszkalnych może być udzielona raz na 3 lata kalendarzowe, pod warunkiem całkowitej spłaty uprzednio zaciągniętej pożyczki 9

11 na ten cel, przy czym okres spłaty i ilość rat nie może przekroczyć odpowiednio 3 lat i 36 rat. 3. Dla pracowników zatrudnionych na czas określony, okres spłaty pożyczki jest rozłożony maksymalnie do dnia rozwiązania umowy o pracę. 4. W okresie spłaty pożyczki zaciągniętej na cele wymienione w ust. 1 nie można otrzymać pożyczki na cele wymienione w ust. 2. Również w przypadku, jeśli jeszcze nie jest spłacona pożyczka zaciągnięta na cele wymienione w ust. 2, nie można otrzymać pożyczki na cele wymienione w ust.1. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach można od tej zasady odstąpić Wnioski o udzielenie pożyczek, o których mowa w 20 ust. 1 muszą być udokumentowane, tj. zawierać dokumenty, o których mowa we wniosku o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe (załącznik nr 4). 2. Po sfinalizowaniu transakcji (zakupu mieszkania, uzupełnienia wkładu mieszkaniowego) należy najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania pożyczki dostarczyć Pracodawcy kserokopię (do uwierzytelnienia wraz z oryginałem) dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji Wysokość udzielonej pożyczki może wynieść maksymalnie ,00 zł. 2. Pożyczki udzielane z Funduszu podlegają oprocentowaniu w wysokości 2 % w skali roku. Pierwszą spłatę stanowi kwota całości należnych odsetek i pierwsza rata, a w przypadku odsetek wyższych niż rata - same odsetki. Odsetki są obliczane wg wzoru: s m + 1 Odsetki = P x x , gdzie P oznacza kwotę pożyczki, s stopę procentową w stosunku rocznym, m liczbę rat, a 100, 1 i 24 to liczby stałe. 3. Podstawą wypłaty przyznanej pożyczki jest zawarcie umowy cywilno-prawnej, której wzór określa załącznik nr Zaciągnięcie pożyczki wymaga poręczenia co najmniej dwóch pracowników Poczty Polskiej zatrudnionych na czas nieokreślony, pracujących na terenie obsługiwanym przez komisję socjalną podejmującą decyzję o udzieleniu pożyczki. 5. Spłata pożyczki rozpoczyna się nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty jej udzielenia. 6. Spłata pożyczki następuje na konto wskazane przez Pracodawcę

12 Niespłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna w przypadku: 1. określonym w umowie pożyczki (załącznik nr 5) z tym zastrzeżeniem, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach na prośbę pracownika Komisja Socjalna może rozpatrzyć kontynuowanie spłaty pożyczki na dotychczasowych warunkach, 2. stwierdzenia przez Pracodawcę w uzgodnieniu z Komisją Socjalną, że pożyczka została udzielona na podstawie nieprawdziwych danych lub została wykorzystana niezgodnie z jej przeznaczeniem W szczególnie uzasadnionych przypadkach spłata pożyczki za zgodą poręczycieli może zostać zawieszona maksymalnie na 12 miesięcy. Warunki zawieszenia ustalane są indywidualnie w oparciu o badanie pogorszenia sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej pożyczkobiorcy, w szczególności z przyczyn losowych. 2. W wyjątkowych przypadkach losowych (np. pożar, powódź) można umorzyć lub przyznać ponownie pożyczkę na cele mieszkaniowe. 3. Umorzenie niespłaconej pożyczki następuje w przypadku śmierci pożyczkobiorcy. Rozdział VII. Postanowienia końcowe Świadczenia przyznane pracownikom przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu realizowane są na zasadach dotychczas obowiązujących. 2. Spłaty pożyczek udzielonych przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu, zwiększają w kolejnych latach część funduszu, z którego została udzielona pożyczka. 3. Środki niewykorzystane przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu, zwiększają w 2006 roku część funduszu, w którym pozostałość nastąpiła. 4. Do r. okres, o którym mowa w 20 ust. 2 nie dotyczy pracowników, którzy zaciągnęli pożyczki na cele określone w tym przepisie przed r., jeżeli przed tym dniem dopuszczalne było udzielanie pożyczek w odstępach krótszych, niż 3 lata. Pożyczka może zostać tym pracownikom udzielona, jeżeli poprzednia pożyczka została spłacona i pozwalają na to środki finansowe funduszu. 11

13 26 Osoba, która zrezygnuje z przydzielonego zgodnie z jej wnioskiem świadczenia, obowiązana jest do bezzwłocznego zawiadomienia pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy ds. socjalnych. Jeśli świadczenie nie zostanie wykorzystane przez inną uprawnioną osobę, rezygnujący zostanie obciążony kosztami poniesionymi przez Pracodawcę. Wyjątek stanowią rezygnacje spowodowane zdarzeniami losowymi niezależnymi od pracownika. 27 Osoba uprawniona, która ubiegając się o przyznanie świadczenia z Funduszu, złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu przypadającego na osobę w rodzinie, przedłożyła sfałszowaną fakturę, rachunek bądź dowód wpłaty (itp.), wykorzystała pomoc niezgodnie z jej przeznaczeniem, odstąpiła świadczenie z Funduszu osobie nieuprawnionej, zostaje obciążona pełnymi kosztami poniesionymi przez Pracodawcę z tego tytułu i traci prawo do świadczeń z Funduszu w roku, w którym wykryto wymienione zdarzenia oraz na okres następnych dwóch lat kalendarzowych. 28 Uzupełnieniem postanowień i częścią składową Regulaminu są załączniki: 1. załącznik nr 1 tabele dofinansowania do działalności socjalnej, 2. załącznik nr 2 - wniosek o przyznanie zapomogi finansowej/rzeczowej, 3. załącznik nr 3 wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku, 4. załącznik nr 4 - wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe, 5. załącznik nr 5 umowa o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa. 2. Treść Regulaminu została uzgodniona z zakładowymi organizacjami związkowymi. 3. Wszelkie zmiany do Regulaminu wprowadzane są w formie pisemnej i podawane do wiadomości wszystkim pracownikom. 4. Interpretacji Regulaminu dokonuje Pracodawca w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi, będącymi stroną uzgadniającą ten Regulamin. 5. Regulamin wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym regulamin został przyjęty przez strony. 12

14 6. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, tracą moc regulaminy korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, które dotychczas obowiązywały w jednostkach organizacyjnych Poczty Polskiej. 7. Pracodawca po zakończeniu trzech kwartałów danego roku kalendarzowego, najpóźniej do 30 października tego roku, przedstawia właściwym organizacjom związkowym wykonanie planu rzeczowo-finansowego za dziewięć miesięcy. 13

15 ZAŁĄCZNIK NR 1 TABELE DOFINANSOWANIA DO DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ Tabela nr 1 Dochód brutto na osobę w rodzinie obliczony procentowo od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu danego roku kalendarzowego % dofinansowania z Funduszu do wczasów, sanatoriów, wczasów profilaktycznych, kolonii, obozów, zimowisk, zielonych szkół, wycieczek szkolnych, wycieczek turystycznych, rajdów. do 60 % 80 % powyżej 60 % do 100 % 75 % powyżej 100 % do 150 % 70 % powyżej 150 % do 200 % 65 % powyżej 200 % do 300 % 60 % powyżej 300 % do 400 % 50 % powyżej 400 % 30 % Tabela nr 2 Dochód brutto na osobę w rodzinie obliczony % dofinansowania do wypoczynku indywidualnego procentowo od minimalnego wynagrodzenia za (wczasów pod gruszą) za jeden dzień pobytu, pracę obowiązującego w dniu danego określony jako % diety delegacyjnej obowiązującej w roku kalendarzowego dniu danego roku kalendarzowego do 100 % 150 % diety delegacyjnej powyżej 100 % do 200 % 100 % diety delegacyjnej powyżej 200 % do 300 % 50 % diety delegacyjnej powyżej 300 % 30% diety delegacyjnej 14

16 ZAŁĄCZNIK NR 2 pieczątka jednostki organizacyjnej Data wpływu W N I O S E K O PRZYZNANIE ZAPOMOGI FINANSOWEJ/RZECZOWEJ* 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:. 2. Miejsce pracy: telefon: 3. Adres zamieszkania: 4. Informacja o ilości osób w rodzinie (przy dzieciach należy podać datę urodzenia) Informacja o sytuacji materialnej wnioskodawcy: Oświadczenie wnioskodawcy Ja, niżej podpisany oświadczam, że średni miesięczny dochód brutto (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu) przypadający na jednego członka rodziny osoby uprawnionej obliczony jak suma dochodów uzyskanych przez uprawnionego, współmałżonka oraz dzieci pozostających na ich utrzymaniu i uczące się, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, podzielona przez liczbę 3 i liczbę członków rodziny wynosi. zł miesięcznie. Do dochodu brutto wlicza się: wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, w tym 1/12 ostatniej wypłaconej premii rocznej oraz średnią z premii wypłaconej w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych, zasiłki wypłacane przez ZUS, ośrodki pomocy społecznej, zasiłki dla bezrobotnych i inne, świadczenia przedemerytalne, stypendia, emerytury i renty, faktycznie otrzymywane alimenty, dochód z działalności gospodarczej, dochód z gospodarstwa rolnego. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy/a odpowiedzialności regulaminowej i karnej (art KK).... (data i podpis wnioskodawcy) 15

17 OPIS SYTUACJI ŻYCIOWEJ, RODZINNEJ WNIOSKODAWCY Do wniosku załączam: Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadoma/y odpowiedzialności regulaminowej i karnej (art KK). Wnoszę o wypłatę świadczenia: - w gotówce - przekazem pocztowym - na rachunek bankowy (numer konta:...) Adnotacje stanowiska ds. socjalnych:.. (data i podpis wnioskodawcy) Wnioskodawca korzystał w roku bieżącym i w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego z pomocy finansowej/rzeczowej* w okresie (podać datę i kwotę):...zł...zł...zł...zł...zł Proponuje się przyznać pomoc finansową/rzeczową* w wysokości...zł. Proponuje się odmówić przyznania pomocy finansowej/rzeczowej*. Uzasadnienie:. Akceptacja Pracodawcy.. data i podpisy członków Komisji Socjalnej 16

18 */niepotrzebne skreślić ZAŁĄCZNIK NR 3 pieczątka jednostki organizacyjnej Data wpływu WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy: 2. Miejsce pracy: telefon: 3. Adres zamieszkania: Proszę o przyznanie świadczenia socjalnego (podkreślić właściwe): a) wczasy (sanatorium, wczasy profilaktyczne), wypoczynek indywidualny, b) kolonie, obozy, zimowiska, zielone szkoły, wycieczki szkolne, c) inne: Proszę uzupełnić dane członków rodziny osoby uprawnionej w tabeli dotyczącej wnioskowanego świadczenia: a) wczasy (sanatorium, wczasy profilaktyczne), wypoczynek indywidualny LP. IMIĘ I NAZWISKO DATA URODZENIA (DOTYCZY DZIECI ) POKREWIEŃSTWO b) kolonie, obozy, zimowiska, zielone szkoły, wycieczki szkolne LP. IMIĘ I NAZWISKO DATA URODZENIA (DOTYCZY DZIECI ) POKREWIEŃSTWO c) inne.. LP. IMIĘ I NAZWISKO DATA URODZENIA (DOTYCZY DZIECI ) POKREWIEŃSTWO

19 OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY Ja, niżej podpisany oświadczam, że średni miesięczny dochód brutto (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu) przypadający na jednego członka rodziny osoby uprawnionej obliczony jak suma dochodów uzyskanych przez uprawnionego, współmałżonka oraz dzieci pozostających na ich utrzymaniu i uczące się, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających miesiąc rozpoczęcia wypoczynku, podzielona przez liczbę 3 i liczbę członków rodziny wynosi. zł miesięcznie. Oświadczam, że mój współmałżonek: - jest pracownikiem/emerytem/ rencistą Poczty Polskiej* w obecnym roku kalendarzowym współmałżonek korzystał / nie korzystał* z dofinansowania do wypoczynku - nie jest pracownikiem/emerytem/ rencistą Poczty Polskiej* Do dochodu brutto wlicza się: wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, w tym 1/12 ostatniej wypłaconej premii rocznej oraz średnią z premii wypłaconej w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę rozpoczęcia wypoczynku, wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych, zasiłki wypłacane przez ZUS, ośrodki pomocy społecznej, zasiłki dla bezrobotnych i inne, świadczenia przedemerytalne, stypendia, emerytury i renty, faktycznie otrzymywane alimenty, dochód z działalności gospodarczej, dochód z gospodarstwa rolnego. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadoma/y odpowiedzialności regulaminowej i karnej (art KK). Wnoszę o wypłatę świadczenia: - w gotówce - przekazem pocztowym - na rachunek bankowy (numer konta:...)... (data i podpis wnioskodawcy) 18

20 Adnotacje stanowiska ds. socjalnych: Dochód przypadający na jednego członka rodziny zgodnie z 5 ust. 2 Regulaminu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wynosi zł miesięcznie, a opłaty za świadczenie ustala się następująco : LP. IMIĘ I NAZWISKO KOSZT, CENA SKIEROWANIA DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU ODPŁATNOŚĆ PRACOWNIKA % zł zł R a z e m : Wnioskodawca korzystał w roku bieżącym i w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego z dofinansowania do wypoczynku w okresie (podać formę wypoczynku i datę przyznania): data i podpis pracownika ds. socjalnych Proponuje się przyznać dofinansowanie do wypoczynku w wysokości...zł. Proponuje się odmówić przyznania dofinansowania do wypoczynku*. Uzasadnienie:.. data i podpisy członków Komisji Socjalnej. Akceptacja Pracodawcy */niepotrzebne skreślić 19

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1. Fundusz Świadczeń Socjalnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (zwanym dalej Fundusz)

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Załącznik do Uchwały Nr 111/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 23 października 2014 roku REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2, zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA Strona 1/8 I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2,

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje

1 Regulamin. 2 Definicje REGULAMIN FUNDUSZU Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy Skawa prowadzony przez Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej 1 Regulamin 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy: Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Okopowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy udzielania pożyczek ze środków pozyskanych od Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym,

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym, Załącznik 5 do ZW A/300/12 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE:

JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE: Rejestracja I. Uzyskanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy Aby uzyskać status bezrobotnego lub poszukującego pracy, należy osobiście dokonać rejestracji w Urzędzie Pracy właściwym, ze względu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 5 do ZW A/067/14 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo