Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A."

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14 września 2010 roku i Uchwałą Nr 409/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 21 grudnia 2010 roku) Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

2 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. oraz gospodarowania środkami tego Funduszu są: 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz.U. z 1996 roku Nr 70 poz. 335 z późniejszymi zmianami) zwana dalej ustawą o ZFŚS. 2) Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 79 poz. 854 z późniejszymi zmianami). 2. Niniejszy Regulamin określa zasady przeznaczania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania ze świadczeń finansowanych z tego Funduszu. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 2 1. funduszu należy przez to rozumieć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 2. pracodawcy należy przez to rozumieć Spółkę Poczta Polska S.A. zwaną dalej Pocztą Polską, reprezentowaną przez Zarząd Poczty Polskiej S.A. lub inną wyznaczoną przez Zarząd Poczty Polskiej S.A. osobę, która na podstawie udzielonego przez niego pełnomocnictwa wykonuje czynności w sprawach z zakresu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 3. zakładowych organizacjach związkowych należy przez to rozumieć organizacje związkowe w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 79 poz. 854 z późniejszymi zmianami), 4. stanowisku pracy ds. socjalnych należy przez to rozumieć stanowisko pracy lub zespół stanowisk pracy, działających przy właściwej komórce zarządzania kadrami, obsługujących pod względem socjalnym pracowników Poczty Polskiej, których miejsce wykonywania pracy mieści się w obszarze działania tego stanowiska lub zespołu stanowisk oraz inne osoby uprawnione do korzystania z Funduszu, 5. Komisji Socjalnej - należy przez to rozumieć Komisję, w skład której wchodzi: a) po jednym upoważnionym przedstawicielu niereprezentatywnych zakładowych organizacji związkowych w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, funkcjonujących na obszarze działania danego stanowiska pracy ds. socjalnych, 1

3 b) po dwóch upoważnionych przedstawicieli reprezentatywnych zakładowych organizacji związkowych w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jednakże nie mniej niż liczba terenowych jednostek organizacyjnych tych organizacji związkowych, funkcjonujących na obszarze działania stanowiska pracy ds. socjalnych, c) upoważnionego przez Pracodawcę pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy ds. socjalnych Funduszem administruje Pracodawca. 2. Zmiany do Regulaminu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wprowadza Pracodawca w uzgodnieniu z uprawnionymi zakładowymi organizacjami związkowymi. Prawo wnoszenia propozycji zmian w Regulaminie przysługuje Pracodawcy i zakładowym organizacjom związkowym. 3. Decyzje w sprawie podziału Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności oraz decyzje w sprawie przyznania osobie uprawnionej świadczeń z Funduszu podejmuje Pracodawca w uzgodnieniu z Komisją Socjalną. 4. Komisje Socjalne działają na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu pracy komisji. 5. Posiedzenia Komisji Socjalnych są protokołowane przez Pracodawcę i uważa się je za ważne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej 50%+1 składu Komisji Socjalnej, pod warunkiem prawidłowego powiadomienia wszystkich członków Komisji Socjalnej o terminie posiedzenia. 6. Uzgodnienia Komisji Socjalnych wyczerpują ustawowy obowiązek uzgadniania decyzji z zakładowymi organizacjami związkowymi Wnioski w sprawie przyznania świadczeń socjalnych, przewidzianych w Regulaminie, składa się do pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy ds. socjalnych. 2. Posiedzenia Komisji Socjalnych w sprawie rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych odbywają się w miarę potrzeb: 1) jednak nie rzadziej niż raz w kwartale w sprawie pożyczek mieszkaniowych, 2) i nie częściej niż raz w miesiącu w sprawie pozostałych form działalności socjalnej. 3. W szczególnych sytuacjach losowych wniosek o pomoc socjalną powinien być rozpatrzony nie później niż w ciągu 7 dni. 4. Uruchomienie procedury wypłaty (przekazanie wykazu osób uprawnionych do wypłaty przyznanych świadczeń do Centrum Rachunkowości) następuje niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni roboczych od dnia przyznania świadczenia, a w przypadku pożyczek mieszkaniowych od dnia podpisania odpowiedniej umowy. 2

4 5 1. Przyznanie świadczeń socjalnych oraz wysokość dofinansowania z Funduszu do tych świadczeń uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych. Komisja Socjalna może żądać od osoby uprawnionej przedstawienia zaświadczenia o dochodach, o których mowa w ust. 3. W przypadku, gdy osoba uprawniona ubiega się o świadczenie dla dziecka w wieku od 18 do 25 lat (pod uwagę bierze się rok urodzenia dziecka), Komisja Socjalna może również żądać zaświadczenia z uczelni lub szkoły o kontynuowaniu nauki. 2. Do określenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się średni miesięczny dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny osoby uprawnionej, obliczony jako suma dochodów uzyskanych przez uprawnionego, współmałżonka oraz dzieci pozostające na ich utrzymaniu i uczące się, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 25 roku życia, w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających datę rozpoczęcia wypoczynku, podzielona przez liczbę 3 i liczbę członków rodziny. Dochodem brutto jest przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. 3. Do dochodu brutto wlicza się: 1) wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, w tym 1/12 ostatniej wypłaconej premii rocznej oraz średnią z premii wypłaconej w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę rozpoczęcia wypoczynku, 2) wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych, 3) zasiłki wypłacane przez ZUS, ośrodki pomocy społecznej, zasiłki dla bezrobotnych i inne, 4) świadczenia przedemerytalne, 5) stypendia, 6) emerytury i renty, 7) faktycznie otrzymywane alimenty, 8) dochód z działalności gospodarczej, 9) dochód z gospodarstwa rolnego Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu mają charakter nieobligatoryjny. 2. W przypadku odmowy przyznania świadczenia Pracodawca przekazuje osobie zainteresowanej pisemną decyzję wraz z uzasadnieniem Komisji Socjalnej. 3

5 Rozdział II. Zasady tworzenia i podziału Funduszu 7 1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego zgodnie z ustawą o ZFŚS. 2. Środki Funduszu zwiększa się o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ustawie o ZFŚS, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. 3. Środki Funduszu zwiększa się również o: 1) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej, 2) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 3) odsetki od środków Funduszu, 4) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 5) wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego, 6) przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących zakładowej działalności socjalnej, w części nie przeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych, 7) przychody z tytułu sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali mieszkalnych w części nie przeznaczonej na utrzymanie pozostałych zakładowych zasobów mieszkaniowych, 8) inne środki określone w przepisach odrębnych. 4. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. Fundusz dzieli się na poszczególne stanowiska pracy ds. socjalnych wg przeciętnej liczby pracowników obsługiwanych pod względem socjalnym przez dane stanowisko. 8 9 Podstawę podziału Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na dany rok kalendarzowy stanowi plan rzeczowo-finansowy, zatwierdzony przez Pracodawcę w uzgodnieniu z Komisją Socjalną, w terminie do 31 grudnia roku poprzedniego. W tym celu Pracodawca do 1 grudnia roku poprzedniego, przekłada Komisji Socjalnej projekt planu rzeczowo-finansowego, sporządzony w oparciu o naliczenie funduszu na ten rok. Korekty planu dokonuje się do dnia 15 marca danego roku, po ogłoszeniu przez Prezesa GUS komunikatu 4

6 w Monitorze Polskim, o wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Rozdział III. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu Do korzystania z Funduszu uprawnieni są: a) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w całym okresie zatrudnienia bez względu na wymiar czasu pracy i rodzaj umowy oraz członkowie ich rodzin, b) emeryci i renciści - byli pracownicy Poczty Polskiej, z którymi rozwiązano stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę oraz członkowie ich rodzin, c) członkowie rodzin zmarłego pracownika, emeryta i rencisty jeżeli byli na jego utrzymaniu i są uprawnieni do pobierania renty rodzinnej, d) byli pracownicy pobierający świadczenie przedemerytalne oraz członkowie ich rodzin przez okres jego pobierania i po przejściu na emeryturę lub rentę pod warunkiem nie podjęcia zatrudnienia u innego pracodawcy w okresie pobierania świadczenia przedemerytalnego. 2. Współmałżonkowie będący jednocześnie pracownikami Poczty Polskiej lub emerytami/rencistami mogą, w danym roku kalendarzowym, ubiegać się o świadczenie socjalne z tytułu zatrudnienia jednego z nich. 11 Za członków rodziny osób uprawnionych do korzystania z Funduszu uważa się: 1. współmałżonków prowadzących z pracownikiem, emerytem, rencistą lub osobą pobierającą świadczenie przedemerytalne wspólne gospodarstwo domowe, 2. pozostające na utrzymaniu i wychowaniu: dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków nie dłużej niż do dnia ukończenia 18 lat, a jeżeli się kształcą, to do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 25 roku życia (jeżeli nie pracują, uczą się i pozostają na utrzymaniu uprawnionego), 3. dzieci wymienione w pkt. 2, jeżeli w stosunku do nich orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bez względu na wiek. 5

7 Rozdział IV. Przeznaczenie Funduszu 12 Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie lub dofinansowanie: 1) pomocy rzeczowej i finansowej 2) wypoczynku, 3) działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i rekreacyjnej, 4) pomocy zwrotnej na cele mieszkaniowe. 13 Osobom uprawnionym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej może być udzielana pomoc rzeczowa w formie bezzwrotnych zapomóg rzeczowych i pomoc finansowa w formie bezzwrotnych zapomóg finansowych. 14 Z Funduszu dofinansowuje się następujące formy wypoczynku: 1. wczasy - trwające nie krócej niż 7 dni kalendarzowych, zakupione przez Pracodawcę lub zakupione indywidualnie przez osobę uprawnioną (załącznik nr 1 tabela nr 1), 2. wypoczynek indywidualny - trwający nie krócej niż 7 dni kalendarzowych, zorganizowany we własnym zakresie przez osobę uprawnioną, niepotwierdzony fakturą, rachunkiem lub dowodem wpłaty (załącznik nr 1 tabela nr 2). Do czasu trwania wypoczynku indywidualnego wlicza się dni ustawowo, bądź rozkładowo wolne od pracy, przypadające w trakcie oraz bezpośrednio przed i po urlopie, z zachowaniem zasady określonej w 14 pkt. 5 lit. a Regulaminu, 3. sanatorium, wczasy profilaktyczne - trwające nie krócej niż 7 dni kalendarzowych, zakupione przez Pracodawcę lub zakupione indywidualnie przez osobę uprawnioną (załącznik nr 1 tabela nr 1), 4. kolonie, obozy, zimowiska, zielone szkoły, wycieczki szkolne, zakupione przez Pracodawcę lub zakupione indywidualnie przez osobę uprawnioną (załącznik nr 1 tabela nr 1), 5. dofinansowanie form wypoczynku, o których mowa: a) w pkt. 1 i 2 obejmuje maksymalnie 14 dni kalendarzowych, b) w pkt. 3 obejmuje maksymalnie 24 dni kalendarzowe, c) w pkt. 4 obejmuje maksymalnie 21 dni kalendarzowych. 6

8 15 W ramach działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej dofinansowanie lub finansowanie może dotyczyć udziału osób uprawnionych: 1. w imprezach sportowo-rekreacyjnych (spartakiady, festyny itd.) 2. w imprezach kulturalno-oświatowych, 3. w wycieczkach turystycznych i rajdach, w tym również organizowanych przez zakładowe organizacje związkowe działające w Poczcie Polskiej, 4. w różnych formach korzystania z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych (bilety, karnety i inne). 16 Z Funduszu może być udzielona pomoc na cele mieszkaniowe w formie pożyczek zwrotnych na: 1. uzupełnienie wkładu lub udziału mieszkaniowego, 2. budowę domu jednorodzinnego lub lokalu w domu wielo-mieszkaniowym, 3. zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego, 4. remont i modernizację lokali i budynków mieszkalnych, 5. adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe, 6. pokrycie kosztów wykupu lokali oraz na uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Rozdział V. Zasady i tryb przyznawania dofinansowania do świadczeń socjalnych Zapomogi rzeczowe lub finansowe mogą być przyznawane na umotywowany wniosek osób uprawnionych. Z wnioskiem o przyznanie zapomogi osobie uprawnionej może wystąpić także bezpośredni przełożony lub zakładowa organizacja związkowa. 2. Warunkiem uzyskania zapomogi jest przedstawienie informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. 3. Wysokość udzielonej pomocy uzależniona jest od możliwości finansowych Funduszu Z dofinansowania do wczasów, sanatorium, do wczasów profilaktycznych i wypoczynku indywidualnego osoba uprawniona może korzystać nie częściej niż raz na dwa lata kalendarzowe. 7

9 2. Prawo do dofinansowania wypoczynku dziecka w formie wczasów, sanatorium, wczasów profilaktycznych, wypoczynku indywidualnego, kolonii, obozów, zimowisk, zielonych szkół, wycieczek szkolnych przysługuje dwa razy w roku kalendarzowym, pod warunkiem, że będą to dwie różne formy wypoczynku. Minimalny wiek dzieci uprawnionych do dofinansowania wypoczynku wynosi 3 lata (pod uwagę bierze się rok urodzenia dziecka). 3. Wnioski o dofinansowanie do form wypoczynku wymienionych w ust. 1 i 2 należy składać nie później niż do końca lutego każdego roku, a w przypadku wypoczynku zimowego do 31 grudnia roku poprzedzającego przyznanie świadczenia. Dopuszcza się sporządzenie tylko list pracowników, którzy deklarują chęć skorzystania w danym roku z dofinansowania do różnych form wypoczynku. Natomiast same wnioski pracownicy ci będą składać przed lub po skorzystaniu z wypoczynku. 4. Wnioski (zgłoszenia) pracowników złożone w terminie późniejszym, niż określony w ust. 3, będą rozpatrywane dopiero po zakończeniu realizacji wszystkich świadczeń z danego tytułu oraz w miarę posiadanych środków. 5. Maksymalny, całkowity koszt skierowania dla jednej osoby na formy wypoczynku wymienione w ust. 1 i 2 nie może przekraczać 150 % minimalnego wynagrodzenia brutto ogłoszonego w I kwartale danego roku kalendarzowego. Różnicę przy skierowaniach droższych pokrywa w 100 % osoba uprawniona. 6. Wysokość dofinansowania z funduszu uzależniona jest od przeciętnego miesięcznego dochodu brutto przypadającego na jedną osobę w rodzinie uzyskanego w ostatnich trzech miesiącach, zgodnie z załącznikiem nr 1 (tabela nr 1 i nr 2) do niniejszego Regulaminu. 7. Dofinansowanie do wypoczynku wymienionego w 14 pkt. 1 i 3 wypłaca się na podstawie faktury, rachunku lub innego dowodu wpłaty w przypadku wypoczynku dzieci, w którym zaznaczone jest miejsce i czas trwania wypoczynku oraz wysokość poniesionego wydatku w przeliczeniu na jedną osobę. 7a. Dofinansowanie do wypoczynku, o którym mowa w 14 pkt. 1 następuje po dokonaniu sprawdzenia przez właściwą komórkę zarządzania kadrami faktu wykorzystania urlopu przez pracownika. Dofinansowanie do wypoczynku wymienionego w 14 pkt. 2 wypłaca się na podstawie kserokopii zatwierdzonego wniosku o urlop. 7b. Wymogi określone w ust. 7a nie dotyczą emerytów i rencistów oraz członków rodziny osoby uprawnionej do korzystania z funduszu; w przypadku tych ostatnich wystarcza oświadczenie osoby uprawnionej o terminie wypoczynku. 8. W przypadku pobytu w pokojach gościnnych lub ośrodkach wypoczynkowych Poczty Polskiej S.A. dofinansowanie wynosi do 110% wysokości dofinansowania obliczonego zgodnie z tabelą nr 1 w załączniku nr 1, jednakże nie więcej niż koszt poniesiony przez uprawnionego, potwierdzony fakturą. 8

10 9. Na pisemny wniosek pracownika Pracodawca, z zastrzeżeniem ust. 5, może pokryć w 100% koszt zakupionego przez pracownika skierowania na wypoczynek a udział pracownika w tym koszcie rozłożyć na raty. Pracodawca w uzgodnieniu z Komisją Socjalną ustala maksymalną ilość rat w sposób zapewniający spłatę kwoty w danym roku kalendarzowym Dofinansowanie do udziału w wycieczkach turystycznych i rajdach ustala się zgodnie z tabelą nr 1 w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Osoba uprawniona może skorzystać z dofinansowania nie częściej niż 2 razy w roku. 2. Decyzję o dofinansowaniu do udziału w imprezach sportowo-rekreacyjnych (spartakiady, festyny itd.), w imprezach kulturalno-oświatowych, w różnych formach korzystania z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych (bilety, karnety i inne) podejmuje każdorazowo Pracodawca w uzgodnieniu z Komisją Socjalną. 3. Imprezy, o których mowa w ust. 2, mające charakter otwarty, mogą być w 100 % sfinansowane z Funduszu. 4. Jeżeli dzieciom wręczane są paczki okolicznościowe, to do ich otrzymania uprawnione są dzieci od 1 do 14 roku życia (pod uwagę bierze się rok urodzenia dziecka). Dziecko współmałżonków będących równocześnie pracownikami Poczty Polskiej lub emerytami/rencistami jest uprawnione do otrzymania jednej paczki. Rozdział VI. Zasady udzielania zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe (pożyczki) Pożyczkę na uzupełnienie wkładu lub udziału mieszkaniowego, budowę domu jednorodzinnego lub lokalu w domu wielo-mieszkaniowym, adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkania, zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego, pokrycie kosztów wykupu lokali oraz na uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu można uzyskać tylko jeden raz w trakcie zatrudnienia w PP, przy czym okres spłaty i ilość rat nie może przekroczyć odpowiednio 5 lat i 60 rat. 2. Pożyczkę na remont i modernizację lokali i budynków mieszkalnych może być udzielona raz na 3 lata kalendarzowe, pod warunkiem całkowitej spłaty uprzednio zaciągniętej pożyczki 9

11 na ten cel, przy czym okres spłaty i ilość rat nie może przekroczyć odpowiednio 3 lat i 36 rat. 3. Dla pracowników zatrudnionych na czas określony, okres spłaty pożyczki jest rozłożony maksymalnie do dnia rozwiązania umowy o pracę. 4. W okresie spłaty pożyczki zaciągniętej na cele wymienione w ust. 1 nie można otrzymać pożyczki na cele wymienione w ust. 2. Również w przypadku, jeśli jeszcze nie jest spłacona pożyczka zaciągnięta na cele wymienione w ust. 2, nie można otrzymać pożyczki na cele wymienione w ust.1. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach można od tej zasady odstąpić Wnioski o udzielenie pożyczek, o których mowa w 20 ust. 1 muszą być udokumentowane, tj. zawierać dokumenty, o których mowa we wniosku o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe (załącznik nr 4). 2. Po sfinalizowaniu transakcji (zakupu mieszkania, uzupełnienia wkładu mieszkaniowego) należy najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania pożyczki dostarczyć Pracodawcy kserokopię (do uwierzytelnienia wraz z oryginałem) dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji Wysokość udzielonej pożyczki może wynieść maksymalnie ,00 zł. 2. Pożyczki udzielane z Funduszu podlegają oprocentowaniu w wysokości 2 % w skali roku. Pierwszą spłatę stanowi kwota całości należnych odsetek i pierwsza rata, a w przypadku odsetek wyższych niż rata - same odsetki. Odsetki są obliczane wg wzoru: s m + 1 Odsetki = P x x , gdzie P oznacza kwotę pożyczki, s stopę procentową w stosunku rocznym, m liczbę rat, a 100, 1 i 24 to liczby stałe. 3. Podstawą wypłaty przyznanej pożyczki jest zawarcie umowy cywilno-prawnej, której wzór określa załącznik nr Zaciągnięcie pożyczki wymaga poręczenia co najmniej dwóch pracowników Poczty Polskiej zatrudnionych na czas nieokreślony, pracujących na terenie obsługiwanym przez komisję socjalną podejmującą decyzję o udzieleniu pożyczki. 5. Spłata pożyczki rozpoczyna się nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty jej udzielenia. 6. Spłata pożyczki następuje na konto wskazane przez Pracodawcę

12 Niespłacona kwota pożyczki staje się natychmiast wymagalna w przypadku: 1. określonym w umowie pożyczki (załącznik nr 5) z tym zastrzeżeniem, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach na prośbę pracownika Komisja Socjalna może rozpatrzyć kontynuowanie spłaty pożyczki na dotychczasowych warunkach, 2. stwierdzenia przez Pracodawcę w uzgodnieniu z Komisją Socjalną, że pożyczka została udzielona na podstawie nieprawdziwych danych lub została wykorzystana niezgodnie z jej przeznaczeniem W szczególnie uzasadnionych przypadkach spłata pożyczki za zgodą poręczycieli może zostać zawieszona maksymalnie na 12 miesięcy. Warunki zawieszenia ustalane są indywidualnie w oparciu o badanie pogorszenia sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej pożyczkobiorcy, w szczególności z przyczyn losowych. 2. W wyjątkowych przypadkach losowych (np. pożar, powódź) można umorzyć lub przyznać ponownie pożyczkę na cele mieszkaniowe. 3. Umorzenie niespłaconej pożyczki następuje w przypadku śmierci pożyczkobiorcy. Rozdział VII. Postanowienia końcowe Świadczenia przyznane pracownikom przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu realizowane są na zasadach dotychczas obowiązujących. 2. Spłaty pożyczek udzielonych przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu, zwiększają w kolejnych latach część funduszu, z którego została udzielona pożyczka. 3. Środki niewykorzystane przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu, zwiększają w 2006 roku część funduszu, w którym pozostałość nastąpiła. 4. Do r. okres, o którym mowa w 20 ust. 2 nie dotyczy pracowników, którzy zaciągnęli pożyczki na cele określone w tym przepisie przed r., jeżeli przed tym dniem dopuszczalne było udzielanie pożyczek w odstępach krótszych, niż 3 lata. Pożyczka może zostać tym pracownikom udzielona, jeżeli poprzednia pożyczka została spłacona i pozwalają na to środki finansowe funduszu. 11

13 26 Osoba, która zrezygnuje z przydzielonego zgodnie z jej wnioskiem świadczenia, obowiązana jest do bezzwłocznego zawiadomienia pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy ds. socjalnych. Jeśli świadczenie nie zostanie wykorzystane przez inną uprawnioną osobę, rezygnujący zostanie obciążony kosztami poniesionymi przez Pracodawcę. Wyjątek stanowią rezygnacje spowodowane zdarzeniami losowymi niezależnymi od pracownika. 27 Osoba uprawniona, która ubiegając się o przyznanie świadczenia z Funduszu, złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu przypadającego na osobę w rodzinie, przedłożyła sfałszowaną fakturę, rachunek bądź dowód wpłaty (itp.), wykorzystała pomoc niezgodnie z jej przeznaczeniem, odstąpiła świadczenie z Funduszu osobie nieuprawnionej, zostaje obciążona pełnymi kosztami poniesionymi przez Pracodawcę z tego tytułu i traci prawo do świadczeń z Funduszu w roku, w którym wykryto wymienione zdarzenia oraz na okres następnych dwóch lat kalendarzowych. 28 Uzupełnieniem postanowień i częścią składową Regulaminu są załączniki: 1. załącznik nr 1 tabele dofinansowania do działalności socjalnej, 2. załącznik nr 2 - wniosek o przyznanie zapomogi finansowej/rzeczowej, 3. załącznik nr 3 wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku, 4. załącznik nr 4 - wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe, 5. załącznik nr 5 umowa o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa. 2. Treść Regulaminu została uzgodniona z zakładowymi organizacjami związkowymi. 3. Wszelkie zmiany do Regulaminu wprowadzane są w formie pisemnej i podawane do wiadomości wszystkim pracownikom. 4. Interpretacji Regulaminu dokonuje Pracodawca w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi, będącymi stroną uzgadniającą ten Regulamin. 5. Regulamin wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym regulamin został przyjęty przez strony. 12

14 6. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, tracą moc regulaminy korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, które dotychczas obowiązywały w jednostkach organizacyjnych Poczty Polskiej. 7. Pracodawca po zakończeniu trzech kwartałów danego roku kalendarzowego, najpóźniej do 30 października tego roku, przedstawia właściwym organizacjom związkowym wykonanie planu rzeczowo-finansowego za dziewięć miesięcy. 13

15 ZAŁĄCZNIK NR 1 TABELE DOFINANSOWANIA DO DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ Tabela nr 1 Dochód brutto na osobę w rodzinie obliczony procentowo od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu danego roku kalendarzowego % dofinansowania z Funduszu do wczasów, sanatoriów, wczasów profilaktycznych, kolonii, obozów, zimowisk, zielonych szkół, wycieczek szkolnych, wycieczek turystycznych, rajdów. do 60 % 80 % powyżej 60 % do 100 % 75 % powyżej 100 % do 150 % 70 % powyżej 150 % do 200 % 65 % powyżej 200 % do 300 % 60 % powyżej 300 % do 400 % 50 % powyżej 400 % 30 % Tabela nr 2 Dochód brutto na osobę w rodzinie obliczony % dofinansowania do wypoczynku indywidualnego procentowo od minimalnego wynagrodzenia za (wczasów pod gruszą) za jeden dzień pobytu, pracę obowiązującego w dniu danego określony jako % diety delegacyjnej obowiązującej w roku kalendarzowego dniu danego roku kalendarzowego do 100 % 150 % diety delegacyjnej powyżej 100 % do 200 % 100 % diety delegacyjnej powyżej 200 % do 300 % 50 % diety delegacyjnej powyżej 300 % 30% diety delegacyjnej 14

16 ZAŁĄCZNIK NR 2 pieczątka jednostki organizacyjnej Data wpływu W N I O S E K O PRZYZNANIE ZAPOMOGI FINANSOWEJ/RZECZOWEJ* 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:. 2. Miejsce pracy: telefon: 3. Adres zamieszkania: 4. Informacja o ilości osób w rodzinie (przy dzieciach należy podać datę urodzenia) Informacja o sytuacji materialnej wnioskodawcy: Oświadczenie wnioskodawcy Ja, niżej podpisany oświadczam, że średni miesięczny dochód brutto (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu) przypadający na jednego członka rodziny osoby uprawnionej obliczony jak suma dochodów uzyskanych przez uprawnionego, współmałżonka oraz dzieci pozostających na ich utrzymaniu i uczące się, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, podzielona przez liczbę 3 i liczbę członków rodziny wynosi. zł miesięcznie. Do dochodu brutto wlicza się: wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, w tym 1/12 ostatniej wypłaconej premii rocznej oraz średnią z premii wypłaconej w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych, zasiłki wypłacane przez ZUS, ośrodki pomocy społecznej, zasiłki dla bezrobotnych i inne, świadczenia przedemerytalne, stypendia, emerytury i renty, faktycznie otrzymywane alimenty, dochód z działalności gospodarczej, dochód z gospodarstwa rolnego. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy/a odpowiedzialności regulaminowej i karnej (art KK).... (data i podpis wnioskodawcy) 15

17 OPIS SYTUACJI ŻYCIOWEJ, RODZINNEJ WNIOSKODAWCY Do wniosku załączam: Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadoma/y odpowiedzialności regulaminowej i karnej (art KK). Wnoszę o wypłatę świadczenia: - w gotówce - przekazem pocztowym - na rachunek bankowy (numer konta:...) Adnotacje stanowiska ds. socjalnych:.. (data i podpis wnioskodawcy) Wnioskodawca korzystał w roku bieżącym i w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego z pomocy finansowej/rzeczowej* w okresie (podać datę i kwotę):...zł...zł...zł...zł...zł Proponuje się przyznać pomoc finansową/rzeczową* w wysokości...zł. Proponuje się odmówić przyznania pomocy finansowej/rzeczowej*. Uzasadnienie:. Akceptacja Pracodawcy.. data i podpisy członków Komisji Socjalnej 16

18 */niepotrzebne skreślić ZAŁĄCZNIK NR 3 pieczątka jednostki organizacyjnej Data wpływu WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy: 2. Miejsce pracy: telefon: 3. Adres zamieszkania: Proszę o przyznanie świadczenia socjalnego (podkreślić właściwe): a) wczasy (sanatorium, wczasy profilaktyczne), wypoczynek indywidualny, b) kolonie, obozy, zimowiska, zielone szkoły, wycieczki szkolne, c) inne: Proszę uzupełnić dane członków rodziny osoby uprawnionej w tabeli dotyczącej wnioskowanego świadczenia: a) wczasy (sanatorium, wczasy profilaktyczne), wypoczynek indywidualny LP. IMIĘ I NAZWISKO DATA URODZENIA (DOTYCZY DZIECI ) POKREWIEŃSTWO b) kolonie, obozy, zimowiska, zielone szkoły, wycieczki szkolne LP. IMIĘ I NAZWISKO DATA URODZENIA (DOTYCZY DZIECI ) POKREWIEŃSTWO c) inne.. LP. IMIĘ I NAZWISKO DATA URODZENIA (DOTYCZY DZIECI ) POKREWIEŃSTWO

19 OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY Ja, niżej podpisany oświadczam, że średni miesięczny dochód brutto (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu) przypadający na jednego członka rodziny osoby uprawnionej obliczony jak suma dochodów uzyskanych przez uprawnionego, współmałżonka oraz dzieci pozostających na ich utrzymaniu i uczące się, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających miesiąc rozpoczęcia wypoczynku, podzielona przez liczbę 3 i liczbę członków rodziny wynosi. zł miesięcznie. Oświadczam, że mój współmałżonek: - jest pracownikiem/emerytem/ rencistą Poczty Polskiej* w obecnym roku kalendarzowym współmałżonek korzystał / nie korzystał* z dofinansowania do wypoczynku - nie jest pracownikiem/emerytem/ rencistą Poczty Polskiej* Do dochodu brutto wlicza się: wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, w tym 1/12 ostatniej wypłaconej premii rocznej oraz średnią z premii wypłaconej w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę rozpoczęcia wypoczynku, wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych, zasiłki wypłacane przez ZUS, ośrodki pomocy społecznej, zasiłki dla bezrobotnych i inne, świadczenia przedemerytalne, stypendia, emerytury i renty, faktycznie otrzymywane alimenty, dochód z działalności gospodarczej, dochód z gospodarstwa rolnego. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadoma/y odpowiedzialności regulaminowej i karnej (art KK). Wnoszę o wypłatę świadczenia: - w gotówce - przekazem pocztowym - na rachunek bankowy (numer konta:...)... (data i podpis wnioskodawcy) 18

20 Adnotacje stanowiska ds. socjalnych: Dochód przypadający na jednego członka rodziny zgodnie z 5 ust. 2 Regulaminu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wynosi zł miesięcznie, a opłaty za świadczenie ustala się następująco : LP. IMIĘ I NAZWISKO KOSZT, CENA SKIEROWANIA DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU ODPŁATNOŚĆ PRACOWNIKA % zł zł R a z e m : Wnioskodawca korzystał w roku bieżącym i w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego z dofinansowania do wypoczynku w okresie (podać formę wypoczynku i datę przyznania): data i podpis pracownika ds. socjalnych Proponuje się przyznać dofinansowanie do wypoczynku w wysokości...zł. Proponuje się odmówić przyznania dofinansowania do wypoczynku*. Uzasadnienie:.. data i podpisy członków Komisji Socjalnej. Akceptacja Pracodawcy */niepotrzebne skreślić 19

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:...

2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:... Data wpływu W N I O S E K 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:..... 2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:.... Proszę o przyznanie mi ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości... Słownie......

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:... (rachunek bieżący ZFŚS - stan na 31.12

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu Załacznik nr 1 os. Zwycięstwa 101 61-643 Poznań Poznań,... WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Proszę o przyznanie (właściwe podkreślić) : dofinansowania do wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE Załącznik nr 1 Katowice dn.....20. r.. ZOBOWIĄZANIE Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych: Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 101 poz. 926

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Miejskim Przedszkolu nr 40 w Katowicach ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych.

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych. Załącznik nr 1 Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w 2014 roku 1. Tabela wysokości dopłat do różnych form wypoczynku. Wysokość dochodu brutto w rodzinie na 1 osobę do 600 zł 601 1 500 zł 1 501 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią:

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią: załącznik nr 2 do Umowy o prowadzeniu wspólnej działalności przeznaczonej na fundusz mieszkaniowy REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w części przeznaczonej na pomoc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO Załącznik do Zarządzenia nr 41/10 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 5 lipca 2010 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Strzałkowo 2014 1 Spis treści I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne 3 II. Naliczanie

Bardziej szczegółowo

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów...

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów... Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS 1. imię i nazwisko... Załącznik nr 1 2. adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko)

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko) Załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS Warszawa, dnia... r.. (Imię i nazwiska pracownika ChAT) Do Komisji Socjalnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w miejscu Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 29 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Nr 23 z dnia 19 maja 2008 r. REGULAMIN korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Środowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 177/2011 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 10 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr 177/2011 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 10 listopada 2011 r. Zarządzenie Nr 177/2011 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 164/2009 Burmistrza Miasta Mławy z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r. Załącznik do zarządzenia Nr 68 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 26 listopada 2013 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku Dyrektora DPS w Biskupicach I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU l Załącznik Nr I do Regulaminu Trzebiechów. /imię i nazwisko, adres zamieszkania/referat, stanowisko/ OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią przepisy: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach Podstawy prawne: - ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j.

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1... 2... 3... 4... 5... 6...

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1... 2... 3... 4... 5... 6... (imię i nazwisko wnioskodawcy)...... (adres zamieszkania) OŚWIADCZENIE O UZYSKANYCH DOCHODACH w.. roku Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1.... 2.... 3.... 4.... 5....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu stanowią: 1)Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu Obwieszczenie Prezesa Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie I. Podstawy prawne oraz zakres 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Socjalnych (zwany dalej Regulaminem) obowiązuje w Akademii

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Warszawa, dn.01.04.2011r Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Zasady ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL.

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. Podstawa prawna: Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie : ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (załącznik do zarządzenia nr 16/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu) (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Rozdział I Postanowienia wstępne

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Rozdział I Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH I. PRZEPISY WSTĘPNE. 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Bielska 5 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu 1 załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 Dyrektora SOSW w Lublińcu z dnia 12 października 2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust.2 i 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r.o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne:

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: 1) ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2012. Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 04 stycznia 2012 roku.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2012. Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 04 stycznia 2012 roku. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2012 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 04 stycznia 2012 roku. W sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art.8 ust. 2 ustawy z dnia 04.03.1994r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 29 marca 2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nowy Sącz 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży. Załącznik nr 14 do Zarządzenie Nr 0162/A/20/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży z 03.08.2010 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS 1. Kodeks pracy, art. 16, art. 94 pkt. 8; 2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W BIURZE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W P I L E

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W BIURZE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W P I L E REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W BIURZE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W P I L E Piła styczeń 2014 r. I. Postanowienia wstępne. 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 UM w Łodzi im. Marii Konopnickiej I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N Załącznik nr3 do regulaminu ZFŚS w ZSB w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA CELE MIESZKANIOWE w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr B-0151/44 /10 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 22.03.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr B-0151/44 /10 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 22.03.2010 r. ZARZĄDZENIE Nr B-0151/44 /10 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 22.03.2010 r. W sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr B-0151/53/09 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 30.03.2009 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu Złącznik do Zarządzenia nr 12/2013 Dyrektora Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu R

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2013 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Dochody Tabela nr 1 lp wyszczególnienie kwota w złotych 1 Stan funduszu na dzień 1 stycznia roku 2 Środki zaangażowane w pożyczki mieszkaniowe 3 Niewykorzystane środki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 332 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.10.2005r.

Zarządzenie nr 332 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.10.2005r. Zarządzenie nr 332 w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Torunia. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W INOWROCŁAWIU. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W INOWROCŁAWIU. I Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W INOWROCŁAWIU I Postanowienia ogólne 1. Udzielanie świadczeń z ZFŚS odbywa się na podstawie: 1) ustawy z dnia 4 marca 1994r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SOSz-W Nr 1 w Sieradzu.

REGULAMIN wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SOSz-W Nr 1 w Sieradzu. REGULAMIN wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SOSz-W Nr 1 w Sieradzu. I. Postanowienia ogólne. 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY PROMYCZEK

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY PROMYCZEK Załącznik do Zarządzenia nr 3/ZFŚS/ 2013 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Promyczek w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 26 listopada 2013 r. 1 REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Świerzawie (zwanej dalej Funduszem ) ustala zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY PROMYCZEK

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY PROMYCZEK Załącznik do Zarządzenia nr 3/ZFŚS/ 2013 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Promyczek w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 26 listopada 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie Podstawa prawna: - ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), - ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia nr 21 z dnia 9 lipca 2004r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nowy Sącz 2004 r. ROZDZIAŁ I Zasady tworzenia i gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1 W ZŁOTOWIE 1 1. Ze Środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie, wydziela

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /tekst ujednolicony/

R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /tekst ujednolicony/ Podstawa prawna: R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /tekst ujednolicony/ Ustawa z dnia 4 marca.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz, 1456 )

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach.

Aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach. Aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach. W rozdziale IV Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 21 stycznia 2015r.

Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 21 stycznia 2015r. Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1, art. 3 art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej I. Regulamin określa tworzenie funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach. dochody

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach. dochody Załącznik nr 1 Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Wyszczególnienie wpływów 4440 Stan środków na początku roku Odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem I Podstawa Prawna Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W NADLEŚNICTWIE LIPKA

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W NADLEŚNICTWIE LIPKA REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W NADLEŚNICTWIE LIPKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: 1) ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr 9 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia r.

ANEKS nr 9 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia r. ANEKS nr 9 z dnia 09.04.2014 r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 10.02.2009r. 1 1. W 8 dodaje się ustępy 3 1 i 3 2 w następującym brzmieniu : 3 1. Podstawą do przyznania pracownikowi

Bardziej szczegółowo