Ogólne Waruki Umowy OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SYSTEMU WYRABIANIA WIZY ON-LINE FIRMY BUDPORT HANDLING KFT.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Waruki Umowy OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SYSTEMU WYRABIANIA WIZY ON-LINE FIRMY BUDPORT HANDLING KFT."

Transkrypt

1 Ogólne Waruki Umowy OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SYSTEMU WYRABIANIA WIZY ON-LINE FIRMY BUDPORT HANDLING KFT. 1. USŁUGODAWCA I USŁUGA 1.1. W niniejszych Ogólnych Warukach Umowy (OWU) BUDPORT Handling Kft. określa ogólne warunki dotyczące wyrabiania wizy poprzez stronę internetową oznaczoną marką EASY ENTRY, oraz związanych z tym opłat Usługodawcą jest BUDPORT Handling Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (siedziba: H-1185 Budapeszt, BUD Nemzetközi Repülőtér (BUD Międzynarodowe Lotnisko), T2 Terminal, 201. ép. (budynek), 4013, Numer rejestru sądowego (KRS): Cg , NIP: ), zwany dalej BUDPORT W ramach niniejszego OWU istnieje możliwość złożenia wniosku o wizę do następujących krajów: Azerbejdżan, Rosja, Zjednoczone Emiraty Arabskie W chwili potwierdzenia złożenia wniosku na wyrobienie wizy, zgodnego z procesem określonym w niniejszym OWU, następuje zawarcie umowy odnośnie zamówienia i usługodawca zobowiązuje się do przeprowadzenia dla klienta pełnego procesu ubiegania się o wizę, z uwzględnieniem wyjątków określonych w punkcie nr 7 OWU Niniejsze OWU obowiązuje od 1 października 2013 roku na czas nieokreślony. Usługodawcy przysługuje prawo do jednostronnej modyfikacji postanowień OWU w dowolnym czasie. Akceptacja niniejszego OWU przez klienta jest warunkiem wstępnym do przeprowadzenia procesu ubiegania się o wizę Niniejsze OWU ma zastosowanie wobec konsumentów określonych w akapicie (a) 2 ustawy CLV z 1997 roku o ochronie konsumentów W sprawach nieuregulowanych niniejszym OWU zastosowanie mają odnośne postanowienia prawa węgierskiego oraz regulacje wydane przez właściwe władze Kontakt z obsługą klienta jest możliwy przez adres 2. WYRABIANIE WIZY 2.1. Rozpoczęcie procesu wyrabiania wizy oraz zakup wizy są możliwe poprzez stronę W ramach jednego procesu wyrabiania wizy istnieje możliwość zakupienia jednej wizy.

2 2.3. Podczas procesu obowiązkowe jest wypełnienie wszystkich pól oraz udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w formularzu, w przeciwnym wypadku rozpoczęcie procesu wyrabiania wizy nie jest możliwe Czas trwania procesu wyrabiania wizy zależy od kraju: w przypadku Rosji - 10 dni roboczych, w przypadku Azerbejdżanu dni roboczych, w przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich dni roboczych Proces wyrabiania wizy jest różny w zależności od kraju Wiza pozwala na dniowy pobyt, ale jeżeli zakupiony powrotny bilet lotniczy określa krótszy pobyt, to ważność wizy może zostać dostosowana do niego. Jeżeli podróżny nie rozpocznie podróży powrotnej przed upływem ważności wizy, to dokonuje tym wykroczenia, które jest w tych krajach surowo karane (więzieniem, deportacją). Nasze biuro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub nieprzyjemności poniesione w związku z tym przez podróżnego Informujemy o rozpoczęciu procesu wyrabiania wizy, wysyłając wiadomość e- mail na adres podany w formularzu Złożenie wniosku na wyrobienie wizy ma charakter wiążący; po otrzymaniu potwierdzenia pomiędzy stronami zostaje zawarta obowiązująca umowa W przypadku, jeżeli podróżny pomimo prawidłowego wypełnienia i wysłania formularza oraz dokonania płatności za wizę przelewem bankowym w ciągu 24 godzin nie otrzyma potwierdzenia rezerwacji, to ma prawo i zarazem obowiązek przesłania informacji o tym fakcie w terminie jednodniowym na adres z zaznaczeniem nazwiska i numeru paszportu. Usługodawca zobowiązuje się, że w ciągu 48-u godzin od otrzymania wiadomości rozpatrzy problem wskazany w oraz zapewni ponowne wysłanie potwierdzenia złożenia wniosku Sprawdzanie i przetwarzanie wniosków o wizę odbywa się w dni robocze do godziny 17:00-tej Wiza rosyjska wpisywana jest każdorazowo do paszportu, dlatego w celu otrzymania wizy należy osobiście pojawić się w biurze przedstawicielstwa BUDPORT. W przypadku wizy do Azerbejdżanu i Dubaju wysyłamy podróżującemu drogą kopię otrzymanej wizy, której wydruk trzeba zabrać ze sobą w podróż i zachować do powrotu. Nie należy rozpoczynać podróży bez tej kopii, nasze biuro nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego powodu szkody! 3. WARUNKI PŁATNOŚCI, FAKTUROWANIE 3.1. Proces ubiegania się o wizę jest płatny Opłatę za wizę/wizy należy wnieść niezwłocznie, w jednej kwocie, kartą płatniczą! 3.3. Dokonanie płatności w systemie on-line wyrabiania wiz jest możliwe przy użyciu następujących rodzajów kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, lub Maestro W przypadku dokonywania zapłaty kartą płatniczą klient powinien podać imię i nazwisko właściciela karty, numer karty, datę ważności karty oraz kod bezpieczeństwa.

3 3.5. Dane dotyczące karty płatniczej Usługodawca przechowuje w swoim systemie przez 400 dni, licząc od daty złożenia wniosku o wizę, zgodnie ze standardem PCI ISS. Po tym okresie dane dotyczące karty płatniczej zostają usunięte z systemu usługodawcy Usługodawca wystawia fakturę VAT, którą wysyła klientowi elektronicznie na podany adres Opłata za wizę nie podlega zwrotowi (nawet przy np. odmowie lub niewydaniu wizy do terminu rozpoczęcia podróży nawet wtedy, gdy materiały zostały nadesłane w całości) Jeżeli podróżujący nie rozpocznie podróży powrotnej przed upływem ważności wizy, to dokonuje tym wykroczenia, które jest w tych krajach surowo karane (więzieniem, deportacją). Nasze biuro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikłe z tego jakiekolwiek szkody lub nieprzyjemności. 4. REZYGNACJA I ZMIANY 4.1. Opłata za wizę jest bezzwrotna. Nie ma możliwości do rezygnacji lub zmiany, za każdym razem traktuje się to jako nowe podanie o wizę. 5. ROZPATRYWANIE REKLAMACJI 5.1. Reklamacje dotyczące usługi określonej w niniejszym OWU należy wysyłać na adres 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY 6.1. BUDPORT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodność z prawdą, niedokładność informacji, podanych przez wnioskodawcę, a także za wynikające z tego ewentualnie wyrządzone szkody BUDPORT nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy nie z jego własnej winy wniosek o wizę zostanie odrzucony przez Urzędy Imigracyjne lub przez podane Ambasady, albo gdy wiza nie zostanie dostarczona do czasu rozpoczęcia podróży Podróżujący przyjmuje do wiadomości, że uzyskanie informacji o przepisach dotyczących wiz należy do jego obowiązków i odpowiedzialności Odpowiedzialność usługodawcy w związku z naruszeniem postanowień niniejszego OWU ogranicza się do szkód bezpośrednich (w szczególności wyklucza się odpowiedzialność usługodawcy związaną ze szkodami pośrednimi i szkodami powstałymi w konsekwencji tego, albo związaną z utratą zysków), zgodnie z obowiązującymi węgierskimi przepisami prawa. 7. DZIAŁANIA SIŁ WYŻSZYCH (VIS MAJOR) 7.1. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienie lub uniemożliwienie wykonania przez usługodawcę usługi objętej niniejszym OWU, jeśli nastąpiło to z przyczyn opóźniających lub uniemożliwiających jej wykonanie, uprzednio nieprzewidzianych, pozostających poza kompetencją usługodawcy - w tym w szczególności, ale nie tylko - z przyczyn związanych z wojną, terroryzmem (mając na myśli również zagrożenie terroryzmem), pożarem, strajkiem lub klęską żywiołową.

4 8. DANE OSOBOWE 8.1. Odnośnie danych osobowych Państwa BUDPORT postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych. Na życzenie zapewniamy indywidualne informacje drogą przez adres 8.2. W celu przetworzenia i dokonania złożenia wniosku potrzebujemy pewnych danych osobowych takich jak na przykład nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer paszportu, numer karty płatniczej lub kredytowej, itp. Przekazując nam dane osobowe klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na zarządzanie tymi danymi przez BUDPORT w tym również na przekazywanie danych w kraju i za granicę - zgodnie z treścią niniejszego OWU oraz odnośnymi przepisami prawa Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z błędności lub niepełności danych przekazanych przez Państwo. W przypadku, gdy dane przekazujemy do kraju spoza Unii Europejskiej, nie możemy zagwarantować, że zarządzanie danymi będzie odbywać się zgodnie z europejskimi przepisami prawnymi Dane Państwa zostaną przekazane właściwym władzom lub sądom wyłącznie na ich wniosek oraz w przypadkach przewidzianych przez stosowne przepisy prawne Dołożymy wszelkich starań - w tym także zastosujemy uzasadnione środki techniczne i bezpieczeństwa - w celu ochrony i bezpiecznego przechowywania danych osobowych Państwa oraz uniknięcia nieuprawnionego dostępu do nich, ich wykorzystania, modyfikacji lub nielegalnego usunięcia. Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczną transmisję danych osobowych i finansowych. Regulacja standardu PCI ISS, dotycząca systemów ściśle kontrolowanych, określa obowiązkowy termin przechowywania danych, a także sposób ich zapisania oraz transmisji Dane osobowe Państwa nie zostaną wykorzystane w celach marketingowych bez uprzedniego uzyskania na to wyraźnej zgody Państwa Dane osobowe Państwa zostaną wykorzystane oraz przechowywane do czasu spełnienia wyżej wymienionych celów, jak też do czasu określonego w stosownych przepisach prawnych Podczas korzystania z naszej strony internerowej przeglądarka internetowa Państwa przechowuje pliki cookie na dysku twardym komputera. Podczas składania wniosku przechowujemy dane przesyłane do naszej strony internetowej przez stosowaną u Państwa przeglądarkę internetową oraz komputer. Dane wykorzystujemy do celów statystycznych oraz do rozwoju naszych usług wyłącznie w postaci zagregowanej Dane wymagane są do przeprowadzenia procesu złożenia wniosku, jednak klient ma prawo do przerwania składania wniosku w dowolnym momencie, jeżeli nie chce podawać tych danych. Jednakże rozpoczęcie procesu wyrabiania wizy jest możliwe wyłącznie na podstawie kompletnie wypełnionego formularza.

5 8.10. Usługodawca nie wykorzysta podanych danych w żadnym innym celu niż przeprowadzenie procesu wyrabiania wizy oraz nie przekaże tych danych osobom trzecim, za wyjątkiem danych dotyczących karty płatniczej, które zostaną przekazane przez usługodawcę do Sixpayment/WireCard w celu przetworzenia płatności Wszelkie pytania dotyczące danych osobowych należy wysyłać na adres 9. PRAWO WŁAŚCIWE 9.1. W odniesieniu do wszelkich kwestii, dotyczących interpretacji niniejszego OWU oraz praw i obowiązków usługodawcy i klienta, zastosowanie ma prawo węgierskie. W związku ze wszystkimi sporami prawnymi dotyczącymi niniejszego OWU oraz konkretnej umowy zawartej na jego podstawie, strony ustalają wyłączną właściwość Állandó Választott Bíróság (Stałego Sądu Arbitrażowego), działającego przy Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (Węgierskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej). Niniejsza klauzula stanowi jednocześnie umowę arbitrażową. 10. ROZSTRZYGANIE SPORÓW Rozstrzyganie ewentualnie zaistniałych sporów, dotyczących niniejszej usługi lub związanych z nią, albo dotyczących jej naruszenia, wypowiedzenia, ważności lub interpretacji, przysługuje wyłącznie właściwym i kompetentnym sądom węgierskim. 11. JĘZYK WŁAŚCIWY W przypadku sporów dotyczących poszczególnych postanowień niniejszego OWU, zastosowanie ma węgierska wersja językowa OWU.

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja Regulamin świadczenia usługi BackupTec I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi backupu danych online, świadczonej przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o.

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o. Regulamin- ZEGARKI.PL- od 07.12.2012 Strona 1 z 10 REGULAMIN SKLEPU ZEGARKI.PL Ważny od 07.12.2012 PROMOCJA DOSTAWA GRATIS!!! Dowolny produkt zapłacony kartą lub przelewem powyżej 100,00 zł dostarczymy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym DRECOTTON.pl prowadzonym przez Sprzedającego. Właścicielem witryny DRECOTTON.pl i Sprzedającym jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Douglas.pl

Regulamin serwisu Douglas.pl Regulamin serwisu Douglas.pl Wersja z dnia 15.01.2013 1 Zakres obowiązywania regulaminu i jego treść 1. Niniejszy regulamin normuje wszelkie sprawy związane z korzystaniem z serwisu Douglas.pl (zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl

Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. StuGO.pl Artur Pawelec prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BITELÓW LOTNICZYCH Sprzedaż biletów lotniczych określonych linii lotniczych (przewoźników) dostępnych w Systemie rezerwacyjnym realizowana

REGULAMIN BITELÓW LOTNICZYCH Sprzedaż biletów lotniczych określonych linii lotniczych (przewoźników) dostępnych w Systemie rezerwacyjnym realizowana REGULAMIN BITELÓW LOTNICZYCH Sprzedaż biletów lotniczych określonych linii lotniczych (przewoźników) dostępnych w Systemie rezerwacyjnym realizowana jest za pośrednictwem Booking City sp. z o.o. 1. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt 1 Postanowienia ogólne I. Niniejszy dokument zawiera warunki sprzedaży rejsów morskich organizowanych przez firmę Skłodowscy Yachting

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank Szanowni Państwo, Karta kredytowa VISA PLATINUM Noble Bank, która trafiła w Państwa ręce, jest wyrazem najwyższego uznania i zaufania, jakim są Państwo darzeni przez nasz Bank. Dzięki tej karcie stali

Bardziej szczegółowo

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI Załącznik Nr 1 Regulamin usług dostępu do sieci Internet 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi dostępu do sieci Internet (dalej: Usługa) na rzecz Abonentów przez Operatora

Bardziej szczegółowo