Regulamin kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Z PMiZP_2012 z dn. Regulamin kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych (zwany dalej Regulaminem ) określa szczegółowe zasady uŝywania karty płatniczej debetowej wydanej na podstawie Umowy i dokonywania rozliczeń transakcji dokonanych z jej uŝyciem. 2. UŜyte w Umowie i niniejszym Regulaminie definicje określają: Agent rozliczeniowy bank lub inna osoba prawna zawierająca z Akceptantami umowy o przyjmowanie zapłaty przy uŝyciu kart płatniczych. Akceptant przedsiębiorca prowadzący działalność handlową lub usługową, który zawarł z Agentem rozliczeniowym umowę o przyjmowanie zapłaty przy uŝyciu kart płatniczych. Autoryzacja transakcji udzielenie przez Posiadacza Karty /UŜytkownika Karty zgody na wykonanie Transakcji lub kilku Transakcji w formie i na warunkach przewidzianych w Umowie i/lub Regulaminie. Bank - Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie, który jest wydawcą Karty., podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Bankomat - urządzenie umoŝliwiające Klientowi podejmowanie gotówki lub dodatkowo dokonywanie innych operacji przy uŝyciu Karty. Czytnik FV urządzenie umoŝliwiające, przy pomocy Technologii FV rejestrację wzorca biometrycznego, słuŝące do potwierdzania toŝsamości Klienta oraz Autoryzacji wykonywanych przez Klienta Transakcji. Karta - karta płatnicza debetowa wydana przez Bank na podstawie Umowy, której uŝycie powoduje obciąŝenie salda Rachunku na bieŝąco, w miarę wpływu do Banku informacji przekazanych drogą elektroniczną o dokonanych Transakcjach. UŜyta liczba pojedyncza tego wyrazu oznaczać moŝe w zaleŝności od kontekstu równieŝ liczbę mnogą, jeŝeli w ramach Umowy Bank wydał więcej niŝ jedną kartę. Kasa banku kasa danego banku, w której moŝna wypłacić gotówkę przy uŝyciu Terminala POS. Klient - Posiadacz lub UŜytkownik. Kod CVV2/CVC2 trzycyfrowy kod umieszczony na odwrocie Karty uŝywany do potwierdzania autentyczności Karty podczas dokonywania transakcji na odległość (internetowych, telefonicznych i pocztowych). Kod identyfikacyjny - kod PIN (Personal Identification Number) stanowiący poufny numer lub inne oznaczenie, które łącznie z danymi zawartymi na Karcie stanowią unikatowy identyfikator słuŝący do elektronicznej identyfikacji Klienta, przypisany do danej Karty i znany tylko Klientowi. Nieuprawniona transakcja - uŝycie Karty bez wiedzy i zgody Klienta, przez osobę do tego nieuprawnioną, powodujące zmianę salda Rachunku. Organizacja płatnicza organizacja międzynarodowa, której członkami są instytucje finansowe tworzące system rozliczeń transakcji dokonywanych przy uŝyciu kart płatniczych. Placówka Banku - oddział Banku lub współpracujące z Bankiem Placówki Partnerskie lub Agencje Uniwersalne. Posiadacz - osoba fizyczna, która zawarła Umowę dokonuje w swoim imieniu i na swoją rzecz przy uŝyciu Karty Transakcji określonych w Umowie. Rachunek - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Posiadacza o numerze wskazanym w Umowie, w cięŝar którego rozliczane są Transakcje dokonane przy uŝyciu Karty oraz opłaty i prowizje związane z uŝywaniem Karty. Referencyjny kurs walutowy kurs sprzedaŝy dla dewiz wynikający z pierwszej tabeli kursowej Banku BPH S.A. obowiązującej w dniu rozliczenia Transakcji przez Bank. Na w/w kurs sprzedaŝy stosowany przez Bank do rozliczania Transakcji składa się kurs rynkowy wymiany walut publikowany w serwisie Reuters (www.reuters.pl) oraz marza Banku, na wysokość której wpływa kształtowanie się następujących czynników rynkowych: zmienność kursów walutowych, ceny, po których Bank moŝe kupić lub sprzedać walutę na rynku międzybankowym. Wysokość marzy Banku nie moŝe jednak przekroczyć poziomu 8% kursu rynkowego. Regulamin Rozliczeń PienięŜnych Regulamin Rozliczeń PienięŜnych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH S.A. Telefoniczne Centrum Obsługi - infolinia Banku dostępna pod numerami telefonu wskazanymi na stronie internetowej Banku, na Karcie lub w informacji pisemnej skierowanej do Klienta. Taryfa - obowiązująca w Banku Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych. Technologia FV technologia biometryczna rozpoznawania układu naczyń krwionośnych znajdujących się wewnątrz ludzkiego palca stosowana do weryfikacji toŝsamości Klienta i uwierzytelniania wykonywanych przez Klienta Transakcjj/Autoryzacji transakcji. Terminal POS - urządzenie elektroniczne umoŝliwiające dokonywanie u Akceptantów zapłaty przy uŝyciu Karty. Terminal transakcyjny - urządzenie elektroniczne Banku umoŝliwiające Posiadaczowi zlecenie przy uŝyciu Karty rozliczeń pienięŝnych na Rachunku, o ile Bank udostępni taką usługę. Transakcja dokonane przy uŝyciu Karty: wypłata gotówki, wydanie polecenia przelewu lub dokonanie zapłaty. Transakcja krajowa Transakcja dokonana w walucie polskiej obejmująca: wypłatę gotówki z bankomatu naleŝącego do banku lub instytucji płatniczej z siedzibą na terytorium Polski, zapłatę u Akceptanta z siedzibą na terytorium Polski lub zlecenie rozliczenia pienięŝnego. Transakcja zagraniczna Transakcja dokonana w walucie obcej, obejmująca wypłatę gotówki z bankomatu naleŝącego do banku lub instytucji płatniczej z siedzibą poza granicami terytorium Polski lub zapłatę u Akceptanta z siedzibą poza granicami terytorium Polski. Umowa - umowa dotycząca wydania i uŝywania Karty zawarta przez Posiadacza oraz Bank. UŜytkownik - osoba fizyczna upowaŝniona przez Posiadacza na podstawie pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza Transakcji przy uŝyciu Karty określonych w Umowie. Dane identyfikacyjne UŜytkownika są umieszczone na Karcie. UŜytkownik karty nie moŝe korzystać z Terminali transakcyjnych. ZastrzeŜenie karty - nieodwołalne oświadczenie Posiadacza lub UŜytkownika mające na celu uniemoŝliwienie korzystania z Karty. Zestawienie transakcji - wyciąg z Rachunku uwzględniający Transakcje dokonane przy uŝyciu Karty, rozliczone w danym miesiącu rozliczeniowym oraz naleŝne Bankowi opłaty i prowizje udostępniany Posiadaczowi po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 2. Warunki wydawania i uŝywania Kart 1. Na rzecz jednej osoby fizycznej do jednego Rachunku moŝe być wydana tylko jedna Karta, przy czym łącznie do jednego Rachunku nie mogą być wydane więcej niŝ trzy Karty. 2. Karta wysyłana jest na adres korespondencyjny Posiadacza - uzgodniony z Posiadaczem, UŜytkownika - uzgodniony z UŜytkownikiem lub odbierana jest przez Klienta w Placówce Banku. Kod identyfikacyjny wysyłany jest na adres korespondencyjny Klienta. 3. Na wniosek Klienta Karta moŝe być przesłana w trybie ekspres przesyłką kurierską za dodatkową opłatą wskazaną w Taryfie na dowolny adres wskazany przez Klienta wyłącznie na terytorium Polski. 4. W razie stwierdzenia uszkodzenia koperty zawierającej Kod identyfikacyjny, Klient zobowiązany jest natychmiast powiadomić o powyŝszym fakcie Bank.

2 5. Aktywacja Karty jest moŝliwa telefonicznie w Telefonicznym Centrum Obsługi lub poprzez dokonanie transakcji z uŝyciem Kodu identyfikacyjnego w Bankomacie, Terminalu POS lub Terminalu transakcyjnym, o ile Bank udostępni taką usługę. 6. Klient moŝe dokonać zmiany Kodu identyfikacyjnego w Bankomacie, o ile dany Bankomat udostępnia taką funkcjonalność. 7. Klient powinien podpisać Kartę bezpośrednio po jej otrzymaniu. Podpis Posiadacza lub UŜytkownika złoŝony na Karcie powinien być zgodny ze wzorem podpisu odpowiednio, Posiadacza lub UŜytkownika, złoŝonym w Banku. 8. Z tytułu wydania i uŝywania Karty Bank pobiera w cięŝar Rachunku Posiadacza opłaty i prowizje w wysokości określonej w aktualnej Taryfie. 3. Termin waŝności Karty 1. Termin waŝności Karty określony jest na Karcie. 2. Umowa zawarta jest na czas oznaczony do ostatniego dnia miesiąca wskazanego na Karcie, jako termin waŝności Karty. JeŜeli przed 60-tym dniem do upływu okresu obowiązywania Umowy, Bank nie otrzyma od Posiadacza albo Posiadacz nie otrzyma od Banku pisemnego oświadczenia o rezygnacji z przedłuŝania Umowy, okres obowiązywania niniejszej Umowy przedłuŝy się na kolejny okres równy terminowi waŝności określonemu na wznowionej Karcie, bez konieczności zawierania aneksu do Umowy. Rezygnacja przez Posiadacza z przedłuŝenia Umowy nie wymaga podania przyczyny. Bank moŝe zrezygnować z przedłuŝenia Umowy jedynie z waŝnej przyczyny, którą jest zmiana dostępności lub funkcjonalności produktów lub usług świadczonych przez Bank, jeśli zmiana ta uniemoŝliwia realizację Umowy. 3. W przypadku, gdy Posiadacz nie aktywuje Karty najpóźniej 60 dni przed upływem daty jej waŝności, Bank nie wznawia Karty, a Umowa ulega rozwiązaniu. 4. Klient ma obowiązek zniszczyć dotychczasową Kartę w sposób trwały przy odbiorze Karty wznowionej lub niezwłocznie po upływie terminu waŝności Karty (w przypadku niewznawiania Karty). 5. Wznowiona Karta działa w oparciu o ten sam Kod identyfikacyjny, z wyłączeniem sytuacji, gdzie Bank poinformuje Klienta, o przesłaniu Kodu identyfikacyjnego w inny sposób wraz z otrzymaną Kartą. 4. Duplikat Karty 1. Duplikat Karty wydaje się na wniosek Klienta w jednym z następujących przypadków: (a) zmiany imienia lub nazwiska Klienta umieszczonego na Karcie (nie obejmuje przypadku zmiany osoby Klienta), (b) uszkodzenia mechanicznego Karty, (c) uszkodzenia paska magnetycznego lub chipa na Karcie. 2. Warunkiem otrzymania duplikatu Karty jest zwrot dotychczas uŝywanej Karty wraz ze złoŝeniem wniosku o wydanie duplikatu. 3. Duplikat Karty jest wydawany na tych samych warunkach oraz na ten sam okres waŝności co zwracana Karta. 5. Rezygnacja z Karty 1. Posiadacz moŝe odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszej Karty, o ile nie dokonał Ŝadnej Transakcji przy uŝyciu tej Karty. W takim przypadku Bank zwraca Posiadaczowi kwotę poniesionych opłat. Bank obciąŝy Posiadacza kosztami związanymi z wydaniem Karty, w zakresie przewidzianym w Taryfie. 2. Klient moŝe zwrócić Bankowi Kartę przed upływem terminu jej waŝności, jednak opłata za wydanie Karty nie podlega zwrotowi. Na Ŝądanie Klienta Bank wydaje zaświadczenie, potwierdzające zwrot Karty. 3. Zwrot Karty, za wyjątkiem przypadków wskazanych w 14, przez Klienta oznacza rozwiązanie Umowy w zakresie zwróconej Karty, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient zwracając Kartę jednocześnie wnioskuje o jej duplikat. Rozwiązanie Umowy nie uchybia obowiązkowi Posiadacza zapewnienia środków na Rachunku w celu umoŝliwienia Bankowi rozliczenia Transakcji. Posiadacz odpowiedzialny jest za zobowiązania wynikające z Transakcji dokonanych przy uŝyciu Karty przed jej zwrotem do Banku, nawet jeśli ich potwierdzenie wpłynie do Banku po jej zwrocie. 4. Utrata prawa uŝywania Karty następuje w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, a takŝe kaŝdego z następujących zdarzeń: (a) upływu terminu waŝności Karty, (b) wymiany Karty na nową, (c) ZastrzeŜenia karty. 6. Zobowiązania Klienta 1. Klient zobowiązany jest do: (a) uŝywania Karty zgodnie z Umową i Regulaminem; (b) podejmowania niezbędnych środków słuŝących zapobieŝeniu naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń Karty, w tym do przechowywania ochrony Karty i Kodu identyfikacyjnego, z zachowaniem naleŝytej staranności (w tym nieprzechowywania Karty razem z Kodem identyfikacyjnym) oraz nieudostępniania Karty lub Kodu identyfikacyjnego osobom nieuprawnionym; (c) niezwłocznego zgłoszenia Bankowi utraty, zniszczenia, kradzieŝy, przywłaszczenia, nieuprawnionego uŝycia Karty lub nieuprawnionego dostępu do Karty. 2. Posiadacz zobowiązany jest poinformować UŜytkownika o warunkach uŝywania Kart określonych w Umowie oraz Regulaminie. 3. Klient dokonując zapłaty lub wypłaty gotówki w Banku przy uŝyciu Karty, obowiązany jest okazać na Ŝądanie Akceptanta lub Banku dokument stwierdzający toŝsamość. Odmowa okazania dokumentu stwierdzającego toŝsamość moŝe skutkować brakiem moŝliwości realizacji Transakcji przy uŝyciu Karty. 4. Posiadacz jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich środków na Rachunku celem pokrycia zobowiązań z tytułu Transakcji dokonanych z uŝyciem Karty. 5. Rekomendowane jest by Klient przechowywał rachunki potwierdzające realizację Transakcji przy uŝyciu Karty w celu udokumentowania ewentualnej reklamacji, co moŝe przyspieszyć jej rozpatrzenie. 6. Klient zobowiązany jest zawiadomić Bank o zmianach swoich następujących danych personalnych: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, adresu korespondencyjnego, telefonu kontaktowego, adresu W razie zaniedbania obowiązku niezwłocznego zawiadomienia Banku o zmianie adresu, pisma wysłane będą do Posiadacza pod ostatni podany Bankowi przez Posiadacza adres. 7. Rodzaje Transakcji 1. Transakcje przy uŝyciu Karty dokonywane są w oparciu o aktualny stan środków na Rachunku zapisanych w systemie autoryzacyjnym Banku oraz w powiązaniu z dziennymi i miesięcznymi limitami na Karcie. 2. Karta umoŝliwia dokonywanie Transakcji: (a) bezgotówkowych: 1) zapłata za towary i usługi w kraju i za granicą w punktach wyposaŝonych w Terminale POS, oznaczone znakiem Organizacji Płatniczej właściwej dla danej Karty (Transakcje autoryzowane są Kodem identyfikacyjnym lub podpisem Klienta), 2) zapłata w formie transakcji zbliŝeniowych za towary i usługi w kraju i za granicą na następujących zasadach: (i) dokonywanie transakcji zbliŝeniowych jest moŝliwe tylko przy uŝyciu Karty wyposaŝonej w antenę zbliŝeniową oraz posiadającej określoną funkcjonalność potwierdzoną

3 znakiem akceptacji Organizacji płatniczej umieszczonym na karcie - paypass lub paywave. Transakcji zbliŝeniowej moŝna dokonać u Akceptantów wyposaŝonych w czytnik zbliŝeniowy oznaczony logo akceptacji umieszczonym na Karcie, (ii) z zastrzeŝeniem podpunktu iii i iv poniŝej, Transakcje autoryzowane są poprzez zbliŝenie Karty do czytnika zbliŝeniowego i otrzymanie potwierdzenia informacji o akceptacji transakcji, (iii) transakcje zbliŝeniowe przekraczające wysokość limitu kwotowego wynikającego z Umowy, będą wymagały Autoryzacji transakcji poprzez wprowadzenie Kodu identyfikacyjnego lub złoŝenie na dowodzie dokonania transakcji podpisu, (iv) niezaleŝnie od kwoty dokonywanej transakcji zbliŝeniowej Bank zastrzega sobie prawo do Ŝądania od Klienta Autoryzacji takiej transakcji poprzez wprowadzenie Kodu identyfikacyjnego lub złoŝenie na dowodzie dokonania transakcji podpisu Klienta lub przy uŝyciu Czytnika FV (w przypadku gdy Klient złoŝył wniosek, o którym mowa w Par. 16 ust.1). 3) zawieranych na odległość dla kart posiadających Kod CVV2/CVC2 typu: zamówienie telefoniczne, pocztowe, poprzez sieć Internet (Transakcje autoryzowane są Kodem CVV2/CVC2), 4) w formie poleceń przelewów w obrocie krajowym w PLN w Terminalach transakcyjnych (Transakcje autoryzowane są Kodem identyfikacyjnym): (i) przelewy z Rachunku na inne rachunki bankowe Posiadacza w Banku wykonywane są w oparciu o aktualny stan środków na Rachunku, (ii) przelewy z Rachunku na rachunki w innych bankach oraz rachunki osób trzecich w Banku wykonywane są do wysokości dziennych i miesięcznych limitów Transakcji gotówkowych ustalonych do Karty, (iii) przelewy z rachunków oszczędnościowych Posiadacza w Banku są moŝliwe tylko na inne rachunki bankowe Posiadacza w Banku, (iv) przelewy nie są moŝliwe na rachunki ZUS i Organów podatkowych. (b) wypłat gotówki w kraju i za granicą w Bankomatach oznaczonych znakiem Organizacji płatniczej właściwej dla danej Karty, w kasach banków wyposaŝonych w Terminale POS, oznaczone znakiem Organizacji płatniczej właściwej dla danej Karty oraz w ramach usługi Cashback w oznaczonych punktach usługowohandlowych (Transakcje są autoryzowane Kodem identyfikacyjnym). 3. Momentem otrzymania przez Bank zlecenia wykonania Transakcji jest dokonanie przez Klienta Autoryzacji zgodnie z 7 ust. 2 powyŝej. Od momentu otrzymania zlecenia wykonania Transakcji jego odwołanie nie jest moŝliwe. 4. Bank dokonuje obciąŝenia Rachunku tytułem dokonanej Transakcji nie później niŝ do końca następnego Dnia roboczego po otrzymaniu przez Bank od Organizacji płatniczej pliku rozliczeniowego dotyczącego tej Transakcji. 5. Transakcje krajowe dokonywane są w złotych (PLN), a Transakcje zagraniczne dokonywane są w odpowiedniej walucie obcej ze względu na miejsce jej wykonania. JeŜeli waluta dokonania Transakcji jest inna niŝ waluta prowadzenia Rachunku, kwota Transakcji jest przeliczana na zasadach określonych poniŝej. 6. Transakcje zagraniczne dokonane przy uŝyciu Kart Maestro lub MasterCard w walucie obcej innej niŝ euro (EUR) przeliczane są przez system MasterCard z waluty dokonania Transakcji na euro (EUR) po kursie stosowanym przez MasterCard w dniu ich rozliczenia w Centrum Rozliczeniowym MasterCard. ObciąŜając Rachunek karty Maestro lub MasterCard z tytułu Transakcji zagranicznych, Bank przelicza kwotę wyraŝoną w EUR po Referencyjnym kursie walutowym obowiązującym w Banku w dniu otrzymania z Organizacji płatniczej pliku rozliczeniowego zawierającego daną Transakcję. 7. Jeśli Umowa dotyczy karty Visa wydanej do Rachunku prowadzonego w PLN, Transakcje zagraniczne dokonane przy uŝyciu tej Karty przeliczane są na walutę prowadzenia Rachunku po kursie stosowanym przez Visa w dniu ich rozliczenia w Centrum Rozliczeniowym Visa. 8. Jeśli Umowa dotyczy Karty Visa wydanej do Rachunku prowadzonego w walucie innej niŝ w PLN: a. Transakcje dokonane w PLN przeliczane zostaną na walutę Rachunku do jakiego Karta została wydana po Referencyjnym kursie walutowym, b. Transakcje dokonane w walucie w jakiej prowadzony jest Rachunek nie powodują przewalutowania kwoty Transakcji, c. w pozostałych przypadkach Transakcje zostaną przeliczone na walutę prowadzenia Rachunku po kursach stosowanych przez Visa w dniu ich rozliczenia w Centrum Rozliczeniowym Visa. 9. Referencyjne kursy walutowe stosowane przez Bank do przewalutowań operacji dokonanych Kartą prezentowane są na stronie internetowej Banku (www.bph.pl) oraz udostępniane w jego Oddziałach. Kursy stosowane przez Mastercard lub przez Visa do przewalutowań operacji dokonanych Kartą dostępne są na stronie internetowej właściwej Organizacji Płatniczej. 10. Terminy realizacji zleceń płatniczych zlecanych przez Posiadacza przy uŝyciu Karty w Terminalach transakcyjnych Banku określa Regulamin Rozliczeń PienięŜnych. 11. Potwierdzeniem obciąŝenia Rachunku z tytułu Transakcji dokonanych Kartą jest Zestawienie transakcji. 12. Bank udostępnia Posiadaczowi Zestawienia transakcji w terminie 30 dni po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, jednak nie rzadziej niŝ raz w miesiącu. Zestawienia transakcji będą doręczane Posiadaczowi wraz z wyciągami z Rachunku, w sposób określony w umowie o prowadzenie Rachunku. W przypadku nieotrzymania Zestawienia transakcji w terminie określonym powyŝej, Posiadacz powinien niezwłocznie poinformować o tym Bank poprzez Placówkę lub infolinię Banku. Posiadacz moŝe uzyskać w Placówkach Banku informacje o aktualnym stanie Salda rachunku lub wyciąg informujący o Transakcjach z określonego przez Posiadacza okresu czasu. Bank udostępnia równieŝ Posiadaczowi moŝliwość wydruku z bankomatu Banku informacji o 10 ostatnich Transakcjach. Za powyŝsze czynności Bank pobierze opłatę zgodnie z Taryfą. 8. Limity 1. W przypadku kaŝdej Karty ustalane są następujące limity: (a) Limit dzienny oraz miesięczny transakcji bezgotówkowych odpowiednio dziennej albo miesięcznej kwoty, do wysokości, której Klient moŝe dokonywać Transakcji bezgotówkowych, (b) Limit dzienny oraz miesięczny transakcji gotówkowych odpowiednio dziennej albo miesięcznej kwoty, do wysokości, której Klient moŝe dokonywać Transakcji gotówkowych, (c) Limit dzienny oraz miesięczny transakcji na odległość odpowiednio dziennej albo miesięcznej kwoty, do wysokości, której Klient moŝe dokonywać transakcji zawieranych na odległość, (d) Limit pojedynczej transakcji bezgotówkowej zbliŝeniowej bez uŝycia Kodu identyfikującego, (e) Limit pojedynczej transakcji gotówkowej Cashback. 2. Z zastrzeŝeniem ust. 4 poniŝej wysokość limitów określona jest w Umowie.

4 3. Z zastrzeŝeniem postanowień Umowy, wysokość limitów moŝe być zmieniana na wniosek Posiadacza w porozumieniu z Bankiem. 4. Limity transakcji bezgotówkowych zbliŝeniowych bez uŝycia Kodu identyfikującego oraz limity transakcji gotówkowych Cashback określane są przez Organizacje płatnicze. W przypadku zmiany limitów bezgotówkowych zbliŝeniowych bez uŝycia Kodu identyfikującego lub limitów transakcji gotówkowych Cashback przez Organizacje płatnicze, informacja o tej zmianie będzie komunikowana przez Bank w sposób określony w Umowie. 9. Odpowiedzialność za dokonane Transakcje 1. Z zastrzeŝeniem postanowień poniŝszych, Posiadacz odpowiada za wszystkie Transakcje autoryzowane zgodnie z 7 ust. 2 powyŝej, w tym dokonane Kartą dodatkową przez UŜytkownika. 2. Posiadacz ponosi odpowiedzialność: (a) w pełnej wysokości z tytułu nieautoryzowanych Transakcji, do których doprowadził umyślnie Posiadacz lub UŜytkownik Karty albo w wyniku naruszenia przez niego umyślnie lub wskutek raŝącego niedbalstwa, co najmniej jednego z obowiązków określonych w 6 ust. 1 Regulaminu, (b) do wysokości równowartości w PLN kwoty 150 EUR przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wykonania Transakcji, z tytułu nieautoryzowanych Transakcji będących skutkiem: (i) posłuŝenia się utraconą albo skradzioną Kartą, (ii) przywłaszczenia Karty lub jej nieuprawnionego uŝycia w wyniku naruszenia obowiązków określonych w 6 ust. 1 lit. b) Regulaminu. (c) z tytułu Transakcji dokonywanych w okresie obowiązywania Umowy nawet jeśli potwierdzenie ich dokonania wpłynie do Banku po dacie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. 3. Posiadacz nie odpowiada za nieautoryzowane Transakcje po zgłoszeniu utraty, zniszczenia, kradzieŝy, przywłaszczenia, nieuprawnionego uŝycia Karty lub nieuprawnionego dostępu do Karty, chyba, Ŝe Posiadacz lub UŜytkownik doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej Transakcji. 4. JeŜeli Bank nie zapewnia odpowiednich środków umoŝliwiających dokonanie w kaŝdym czasie zgłoszenia zgodnie z 6 ust. 1 lit. c) Regulaminu, Posiadacza Karty nie obciąŝają nieautoryzowane Transakcje będące skutkiem posłuŝenia się Kartą, chyba ze Posiadacz lub UŜytkownik doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej Transakcji. 5. Z zastrzeŝeniem 9 ust. 2 i 12 ust. 2 Regulaminu, w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej Transakcji Bank zobowiązany jest przywrócić Rachunek obciąŝony kwotą takiej Transakcji do stanu jaki miałby miejsce gdyby Transakcja nie wystąpiła. 6. Bank ponosi wobec Posiadacza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie Transakcji zainicjowanej przez Posiadacza lub UŜytkownika Karty na zasadach określonych w Regulaminie Rozliczeń PienięŜnych. 10. Uprawnienia Banku 1. Celem ochrony przed Nieuprawnionymi transakcjami przy uŝyciu Karty, Bank uprawniony jest do monitorowania wszelkich Transakcji dokonywanych przy uŝyciu Karty oraz prób ich realizacji. W związku z tym Bank moŝe: (a) kontaktować się z Klientem, bez uprzedniego powiadamiania o tym zamiarze, celem potwierdzenia Autoryzacji transakcji, (b) nagrywać za pomocą elektromagnetycznych nośników dźwięku i wizji wszystkie rozmowy telefoniczne Klienta prowadzone z pracownikiem Banku oraz wykorzystywać dokonane nagrania do celów dowodowych. 2. W określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa przypadkach Bank ma prawo przekazywać dane o Kartach, Transakcjach oraz Klientach do organów ścigania, centralnej bazy nierzetelnych Klientów oraz do Agentów rozliczeniowych. 3. Karta moŝe zostać zatrzymana przez Punkt akceptujący, Bankomat lub Samoobsługowy Terminal Transakcyjny, w przypadkach określonych w 13 ust. 1 poniŝej. 4. Bank odmawia wykonania Transakcji nieautoryzowanej przez Klienta zgodnie z postanowieniami Umowy i Regulaminu. 5. Bank moŝe odmówić wykonania Autoryzowanej transakcji, jeŝeli nie zostały spełnione postanowienia Umowy, Regulaminu lub jeśli moŝliwość taką lub obowiązek przewidują odrębne przepisy prawa. 6. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania Transakcji związanych z krajami lub podmiotami objętymi międzynarodowymi sankcjami lub embargami, w szczególności ustanowionymi przez UE, USA lub ONZ. 7. Bank informuje Posiadacza o odmowie realizacji Transakcji, w najbliŝszym moŝliwym terminie, jednak nie później niŝ w terminie jej realizacji określonym Umowie, i, jeŝeli to moŝliwe, jej przyczynach oraz, w miarę moŝliwości, wskaŝe sposób usunięcia przyczyn odmowy, chyba Ŝe poinformowania zabraniają przepisy prawa lub orzeczenia/decyzje właściwych organów. 8. Bank informuje Posiadacza o odmowie realizacji Transakcji za pośrednictwem systemu bankowości internetowej (w przypadku aktywowania przez Posiadacz a dostępu do tego systemu), wiadomość SMS (jeŝeli Posiadacz zasubskrybował tę usługę) lub telefonicznie. Za czynności związane z powiadomieniem Posiadacza o odmowie realizacji Transakcji z przyczyn po stronie Klienta Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą. 11. Zmiany Regulaminu 1. Bank zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu przy zaistnieniu przynajmniej jednej z wymienionych niŝej przyczyn: (a) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Regulaminu, (b) wydania wytycznych, zaleceń lub decyzji instytucji nadzorczych, w zakresie w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Regulaminu, (c) zmian dostępności lub funkcjonalności produktów lub usług świadczonych przez Bank, w zakresie w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Regulaminu, (d) zmian zasad rozliczeń Transakcji dokonywanych przy uŝyciu Karty, gdy zmiana ta jest dokonywana przez Organizację Płatniczą lub Agentów Rozliczeniowych, w zakresie w jakim zmiana taka ma wpływ na postanowienia Regulaminu. 2. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu w czasie obowiązywania Umowy, Bank zobowiązany jest doręczyć Posiadaczowi wprowadzone zmiany do Regulaminu lub Regulamin uwzględniający zmiany w terminie nie późniejszym niŝ 2 miesiące przed proponowaną datą wejścia zmian w Ŝycie. 3. Bank moŝe powiadomić o zmianach Regulaminu w następujący sposób: (a) poprzez zamieszczenie zmian na Zestawieniu transakcji doręczanym Posiadaczowi, (b) poprzez przesłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres Posiadacza w przypadku uprzedniej zgody Posiadacza na przesyłanie przez Bank korespondencji w formie elektronicznej oraz podania przez Posiadacza adresu do komunikacji z Bankiem,

5 (c) poprzez dostarczenie wiadomości Posiadaczowi w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu bankowości internetowej w przypadku aktywowania przez Posiadacz a dostępu do tego systemu, (d) listownie na wskazany adres do korespondencji, (e) adres Posiadacza znajdujący się dokumentacji Rachunku w przypadku gdy Posiadacz złoŝył dyspozycję o nie wysyłaniu mu korespondencji. 4. Przed dniem wejścia w Ŝycie proponowanych zmian Regulaminu Posiadacz ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia dodatkowych opłat lub zgłosić sprzeciw. 5. W przypadku, gdy Posiadacz zgłosi sprzeciw wobec proponowanych zmian Regulaminu, a nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w Ŝycie proponowanych zmian. 6. JeŜeli przed proponowanym dniem wejścia w Ŝycie zmian Regulaminu, Posiadacz nie dokona wypowiedzenia Umowy lub nie zgłosi sprzeciwu, uznaje się, Ŝe zmiany Regulaminu zostały przyjęte i obowiązują strony począwszy od pierwszego dnia następującego po proponowanym dniu wejścia w Ŝycie tych zmian. 12. Reklamacje 1. Posiadaczowi przysługuje prawo złoŝenia reklamacji. Reklamacja moŝe być złoŝona: (a) w Placówce Banku w formie pisemnej osobiście lub przez pełnomocnika, (b) pocztą na adres: Bank BPH S.A., ul. Marynarki Polskiej 177, Gdańsk, (c) telefonicznie za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi. 2. Posiadacz obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienaleŝycie wykonanych Transakcjach, nie później niŝ w terminie 13 miesięcy od daty otrzymania, zaleŝnie co nastąpiło wcześniej, Zestawienia transakcji za okres obejmujący kwestionowaną Transakcję albo informacji w innej formie o nienaleŝytym wykonaniu albo braku wykonania takiej Transakcji lub braku jego Autoryzacji. W przypadku nie dokonania zgłoszenia w wyŝej wymienionym terminie roszczenia Posiadacza z powyŝszego tytułu wygasają. 3. Bank rozpatruje zgłoszone reklamacje niezwłocznie, jednak nie później niŝ w terminie do 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie moŝliwe w terminie 30 dni z uwagi na złoŝoność sprawy, Bank poinformuje o tym Posiadacza wyznaczając jednocześnie ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie moŝe być jednak dłuŝszy niŝ 90 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie moŝliwe w terminie 30 dni, z uwagi na konieczność uprzedniego zajęcia stanowiska przez Organizację płatniczą lub Agenta rozliczeniowego, Bank poinformuje o tym Posiadacza wyznaczając jednocześnie maksymalny termin udzielania odpowiedzi na reklamację. 4. Bank moŝe się zwrócić do Posiadacza, w związku z rozpatrywaną reklamacją, o dostarczenie niezbędnych informacji oraz posiadanej przez Posiadacza dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji (rachunki, faktury, oświadczenia). 5. Bank poinformuje Posiadacza o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) albo telefonicznej. 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, jeŝeli uprzednio Bank uznał Rachunek kwotą reklamowanej Transakcji pod warunkiem pozytywnego jej rozpatrzenia, Bank ma prawo do ponownego obciąŝenia Rachunku reklamowaną kwotą. 7. JeŜeli uznanie Rachunku z tytułu reklamacji nastąpiło warunkowo, przed zakończeniem procedury reklamacyjnej prowadzonej przez Bank, rozwiązanie Umowy i zamknięcie Rachunku nie uchybia obowiązkowi Posiadacza do zwrotu reklamowanej kwoty, którą Bank uznał warunkowo Rachunek. 8. W związku z procesem reklamacyjnym Posiadaczowi przysługuje moŝliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta, a takŝe skierowania sprawy do polubownego rozwiązania w ramach Bankowego ArbitraŜu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich lub Sądu Polubownego przy KNF. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronach internetowych wymienionych instytucji. 9. Posiadacz Karty moŝe Ŝądać od Banku zwrotu kwoty Autoryzowanej transakcji zainicjowanej przez odbiorcę Transakcji lub za jego pośrednictwem, która to Transakcja została juŝ wykonana, jeŝeli spełnione są następujące przesłanki: (a) w momencie Autoryzacji transakcji nie została określona dokładna kwota Transakcji, (b) kwota Transakcji jest wyŝsza niŝ kwota pobierana w danych okolicznościach, uwzględniając wcześniejszy rodzaj i poziom wydatków Posiadacza Karty, warunki Umowy i istotne dla sprawy okoliczności. 10. Na wniosek Banku Posiadacz Karty jest obowiązany przedstawić faktyczne okoliczności wskazujące na zaistnienie warunków określonych w 12 ust Posiadacz Karty nie ma prawa do zwrotu, o którym mowa w 12 ust. 9, w przypadku gdy: (a) udzielił zgody na wykonanie Transakcji bezpośrednio wobec Banku oraz (b) informacja o przyszłej Transakcji została dostarczona Posiadaczowi Karty przez Bank w uzgodniony sposób na co najmniej cztery tygodnie przed terminem wykonania Zlecenia płatniczego lub udostępniona została Posiadaczowi Karty przez Bank w uzgodniony sposób, przez okres co najmniej czterech tygodni przed terminem wykonania Zlecenia płatniczego. 12. Zwrot, o którym jest mowa w 12 ust. 9, obejmuje pełna kwotę wykonanej Transakcji. 13. W przypadku wskazanym w 12 ust. 9 pkt (a) Posiadacz Karty nie moŝe powoływać się na przyczyny związane z wymiana waluty, jeśli zastosowany został Referencyjny kurs walutowy. 14. Posiadacz Karty moŝe wystąpić o zwrot Autoryzowanej transakcji, o którym mowa w 12 ust. 9, zainicjowanej przez odbiorcę Transakcji lub za jego pośrednictwem, przez okres ośmiu tygodni począwszy od daty obciąŝenia Rachunku Karty. 15. W terminie dziesięciu dni (z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania wniosku o zwrot złoŝonego na podstawie 12 ust. 9, Bank dokonuje zwrotu pełnej kwoty Transakcji albo podaje uzasadnienie odmowy dokonania zwrotu, wskazując na organy, do których Posiadacz Karty moŝe się odwołać w tej sprawie, jeŝeli Posiadacz karty nie zgadza się z przedstawionym przez Bank uzasadnieniem. 13. Blokada Karty 1. Bank ma prawo zablokować Kartę: (a) z obiektywnie uzasadnionych względów związanych z bezpieczeństwem Karty, (b) w związku z podejrzeniem: nieuprawnionego uŝycia Karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji. 2. Z zastrzeŝeniem 13 ust. 3, Bank poinformuje Posiadacza o zamiarze zablokowania Karty, a jeŝeli nie jest to moŝliwe, poinformuje Posiadacza o blokadzie niezwłocznie po jej dokonaniu, oraz o przyczynach dokonania blokady, w sposób określony w 18 ust. 1 Regulaminu. 3. Bank nie ma obowiązku informowania o zablokowaniu ani o zamiarze zablokowania Karty, jeśli jest to niewskazane z

6 obiektywnie uzasadnionych względów bezpieczeństwa lub jest zabronione na mocy odrębnych przepisów. 4. Bank odblokuje Kartę lub zastąpi ją nową, jeŝeli przestały istnieć podstawy do utrzymywania blokady, o których mowa w 13 ust Ponadto, Bank zablokuje Kartę na wniosek Klienta, na którego została wydana, na czas nie dłuŝy niŝ 30 dni kalendarzowych, przy czym brak odwołania blokady przez Klienta przed upływem tego terminu skutkuje utratą jej waŝności, a nowa Karta jest wydawana na wniosek Posiadacza. 14. Utrata i wymiana Karty 1. W przypadku utraty Karty, lub podejrzenia uzyskania dostępu do Kodu identyfikacyjnego przez inne osoby, Posiadacz lub UŜytkownik winien niezwłocznie dokonać zastrzeŝenia Karty. 2. Klient powinien zgłosić zastrzeŝenie telefonicznie do Telefonicznego Centrum Obsługi lub bezpośrednio w Placówce Banku. Dokonując telefonicznego zastrzeŝenia Karty naleŝy podać dane pozwalające na identyfikację Karty, która ma być zastrzeŝona. Bank potwierdza przyjęcie zgłoszenia zastrzeŝenia Karty, podając Klientowi numer zastrzeŝenia. 3. Karta, która została zastrzeŝona traci swoją waŝność i nie moŝe być więcej uŝywana, a nowa Karta w miejsce zastrzeŝonej jest wydawana na wniosek Klienta. W przypadku jej odzyskania lub odnalezienia, naleŝy ją niezwłocznie zwrócić do Banku. ZastrzeŜenie Karty nie oznacza rozwiązania Umowy, a Umowa wygasa w odniesieniu do tej Karty jeśli Klient nie zawnioskuje o wydanie nowej Karty w miejsce Karty zastrzeŝonej w terminie 3 miesięcy od daty zastrzeŝenia. Do Karty zastrzeŝonej nie stosuje się postanowień dotyczących wznowienia Karty ( 3 ust. 2). 15. Ubezpieczenia do Karty płatniczej 1. Posiadacz moŝe telefonicznie w Telefonicznym Centrum Obsługi lub w formie pisemnej składać oświadczenia woli w zakresie objęcia go ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń, które dostępne są w ofercie Banku, jeśli Posiadacz spełnia warunki określone w warunkach ubezpieczenia. 2. Przed przystąpieniem do ochrony ubezpieczeniowej Bank dostarczy Posiadaczowi warunki ubezpieczenia oraz poinformuje o koszcie ubezpieczenia. 3. W przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową Posiadacz zobowiązuje się do ponoszenia kosztów z tytułu ubezpieczenia zgodnie z otrzymaną Taryfą Opłat i Prowizji. 4. Posiadacz upowaŝnia Bank do pobierania w cięŝar Rachunku naleŝnych kosztów z tytułu objęcia Posiadacza ochroną ubezpieczeniową zgodnie z jego wnioskiem. 16. Wykorzystanie technologii Finger Vein 1. Klient uprawniony jest do złoŝenia wniosku o wykorzystywanie przez Bank Technologii F V do celów jego identyfikacji oraz Autoryzacji transakcji wykonywanych przez Klienta w Oddziałach własnych Banku. 2. W przypadku złoŝenia wniosku, o którym mowa w ust.1 Bank dokona rejestracji wzorców biometrycznych palców Klienta, które będą przechowywane na dedykowanym serwerze Banku. 3. Bank zapewnia bezpieczeństwo wzorców biometrycznych przechowywanych na serwerach Banku. 4. W przypadku złoŝenia przez Klienta wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosując Technologię FV i przy uŝyciu czytnika FV: (a) Bank będzie dokonywał weryfikacji toŝsamości Klienta, (b) Klient będzie dokonywał Autoryzacji przeprowadzanych przez siebie w Oddziale Transakcji od dnia, w którym Bank udostępni taką moŝliwość. 5. Do poprawnej weryfikacji danych dochodzi w przypadku gdy dana biometryczna pobrana w procesie weryfikacji jest zgodna z porównywaną daną referencyjną (wzorcem), zapisaną w procesie rejestracji uŝytkownika i przechowywaną na serwerze Banku. 6. Poprzez uwierzytelnienie za pomocą czytnika FV Klient składa oświadczenie woli w postaci zlecenia o podanej przez siebie treści do, dokonania Transakcji określonej niniejszym Regulaminem. W przypadku awarii systemów uniemoŝliwiającej skorzystanie z Technologii FV stosuje się inne, przewidziane Regulaminem sposoby Autoryzacji transakcji i weryfikacji toŝsamości Klienta. 17. Wypowiedzenie Umowy 1. Umowa moŝe zostać rozwiązana za wypowiedzeniem zarówno przez Bank jak i Posiadacza. 2. Umowa moŝe być rozwiązana przez kaŝdą ze stron za wypowiedzeniem: (a) przez Posiadacza - z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, (b) przez Bank - z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia -w przypadku posługiwania się Kartą przez Klienta niezgodnie z Umową, Regulaminem lub przepisami prawa, (a) Umowa moŝe być rozwiązana równieŝ za porozumieniem stron. 3. Zwrot Karty przez Klienta skutkuje rozwiązaniem Umowy w zakresie zwróconej Karty ze skutkiem natychmiastowym, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient, zwracając Kartę jednocześnie wnioskuje o jej duplikat. 4. Posiadacz odpowiedzialny jest za zobowiązania wynikające z Transakcji dokonanych przy uŝyciu Karty równieŝ w okresie wypowiedzenia Umowy, nawet jeśli ich potwierdzenie wpłynie do Banku po dacie rozwiązania Umowy. 18. Postanowienia końcowe 1. Bank i Posiadacz mogą komunikować się w sprawach związanych z przedmiotem Umowy w języku polskim osobiście, pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Posiadacz moŝe kontaktować się z Bankiem w jeden ze sposobów określonych w Regulaminie dla składania przez Posiadacza reklamacji. Bank moŝe kontaktować się z Posiadaczem w jeden ze sposobów określonych w 11 ust. 3-4 powyŝej lub telefonicznie na numer telefonu wskazany przez Klienta do kontaktu z Bankiem. 2. Bank udostępnia na Ŝądanie Posiadacza treść postanowień Umowy, Regulaminu lub Taryfy, w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji. Za zgodą Posiadacza informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą zostać dostarczone pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem strony internetowej Banku. 3. Sprawy sporne wynikające z Umowy lub Umowy dodatkowej rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania Posiadacza. 4. Posiadacz moŝe Ŝądać poddania sporu wynikającego z Umowy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Przed Sądem Polubownym przy KNF istnieją dwie drogi polubownego rozwiązania sporów: postępowanie mediacyjne oraz postępowanie sądowe. Warunkiem rozpoczęcia postepowania mediacyjnego, czy sądowego jest wyraŝenie na nie zgody przez obie strony sporu. Niniejsze postanowienie posiada wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi zapisu na sąd polubowny. Przed Sądem

7 Polubownym rozpatrywane są sprawy, których wartość przedmiotu sporu, co do zasady, przekracza 500 zł oraz sprawy o prawa niemajątkowe. Szczegółowe informacje dotyczące Sądu Polubownego przy KNF i obowiązujących procedur wnoszenia i rozpoznawania spraw, w tym Regulamin Sądu Polubownego przy KNF, dostępne są na stronie internetowej: zakładka: Sąd Polubowny. 5. Do Umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. BANK BPH S.A.

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 1. Regulamin określa warunki używania karty płatniczej debetowej i dokonywania rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Załącznik Nr 8 do Uchwały 214/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie z dnia 31.08.2012 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r.

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r. REGULAMIN wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Warszawa, październik 2013 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A.

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z przyznanego Limitu kredytu i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych

Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje w placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Banku Zachodniego WBK S.A. będących,

Bardziej szczegółowo

instrumentem dostępu do pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia

instrumentem dostępu do pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 1 Zasady korzystania z instrumentów pieniądza elektronicznego Karty prepaid MasterCard Karty prepaid VISA oraz ze zbliŝeniowych instrumentów pieniądza elektronicznego Karty prepaid MasterCard PayPass Karty

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZUCINIE

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZUCINIE BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZUCINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/9/2013 Zarządu BS w Szczucinie z dnia 31.12.2013r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZUCINIE Szczucin,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin kart debetowych dla Klientów Instytucjonalnych, zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Niechobrz, listopad 2007 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE...3 ROZDZIAŁ II. PODPISANIE UMOWY I WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Visa Business w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

Autoryzacja operacja upowaŝniająca usługodawcę do akceptacji Karty i kwoty transakcji, przeprowadzona w centrum autoryzacyjnym,

Autoryzacja operacja upowaŝniająca usługodawcę do akceptacji Karty i kwoty transakcji, przeprowadzona w centrum autoryzacyjnym, Obowiązuje od dnia 31.05.2010. Zasady wydawania i uŝywania Kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności Antena zbliŝeniowa elektroniczne urządzenie wbudowane w kartę z funkcją zbliŝeniową komunikujące

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z Karty z doładowaniem Premium

Zasady korzystania z Karty z doładowaniem Premium Obowiązują od 14.10.2012 r. Zasady korzystania z Karty z doładowaniem Premium 1. Karta z doładowaniem Premium ( Karta ) jest instrumentem dostępu do pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5 regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 02.02.2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 Załącznik do uchwały nr 2/BS/2015 z 07-01-2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ . REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa zasady przyznawania limitu kredytowego i wydawania kart

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2. Wydanie karty 2 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4. Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/06/2013 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 10 czerwca 2013 roku Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych i wydawania kart do rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK

Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu. Regulamin określa warunki wydawania i uŝywania Kart kredytowych oraz zasady udzielania kredytu wykorzystywanego przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART 1 1. Niniejszy Regulamin kart płatniczych wydawanych klientom indywidualnym przez Bank SMART ( Regulamin Kart ) określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank Szanowni Państwo, Karta kredytowa VISA PLATINUM Noble Bank, która trafiła w Państwa ręce, jest wyrazem najwyższego uznania i zaufania, jakim są Państwo darzeni przez nasz Bank. Dzięki tej karcie stali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie karty... 4 Rozdział 3. Wznowienie karty. Duplikat karty...

Bardziej szczegółowo

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne...

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart kredytowych...

Bardziej szczegółowo