10. Uczestnik jest zobowiązany do poprawnego wprowadzenia numeru Passcode. Na etapie pilotażu błędne wprowadzenie numeru Passcode trzykrotnie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10. Uczestnik jest zobowiązany do poprawnego wprowadzenia numeru Passcode. Na etapie pilotażu błędne wprowadzenie numeru Passcode trzykrotnie"

Transkrypt

1 BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej Regulamin pilotażu płatności Visa Mobile Debit w MultiBanku Łódź, 01 marca 2012 r.

2 Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki funkcjonowania pilotażowej usługi Visa Mobile w Banku. 2. Celem wdrożenia pilotażowej usługi Visa Mobile jest przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości funkcjonowania produktu oraz zebranie informacji zwrotnej od uczestników pilotażu. 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy o korzystanie z kart płatniczych. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Definiuje się następujące pojęcia: 1) agent rozliczeniowy bank bądź inna osoba prawna zawierająca z akceptantami umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych, 2) akceptant przedsiębiorca, który zawarł z agentem rozliczeniowym umowę o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych, 3) autoryzacja zgoda Banku na dokonanie transakcji przy użyciu telefonu komórkowego iphone, udzielona w odpowiedzi na otrzymane przez Bank zapytanie, 4) Bank - BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień r. wynosi złotych, - MultiBank - Oddział Bankowości Detalicznej 5) dowód dokonania transakcji dokument potwierdzający dokonanie zapłaty przy użyciu telefonu komórkowego iphone potwierdzający wykonanie operacji przy użyciu usługi Visa Mobile, 6) icarte nakładka z technologią NFC współpracująca z aplikacją Visa Mobile umożliwiająca płatności zbliżeniowe przy użyciu telefonu komórkowego iphone, 7) kanał dostępu sposób komunikacji Klienta z Bankiem, a w szczególności Internet, telefon stacjonarny lub telefonu komórkowy, umożliwiający: a) składanie dyspozycji związanych z funkcjonowaniem usługi Visa Mobile, b) dostęp do informacji lub usług bankowych powiązanych z usługą Visa Mobile. 8) Klient - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, z którą Bank zawarł Umowę o prowadzenie rachunku bankowego oraz Umowę o korzystanie z kart płatniczych, 9) limit autoryzacyjny określony dla karty przez Uczestnika, ilościowy lub wartościowy, dzienny lub miesięczny limit transakcji autoryzowanych, którego minimalną i maksymalną wysokość określa Bank, 10) multilinia Biuro Obsługi Telefonicznej Klientów Banku, 11) organizacja płatnicza - organizacja międzynarodowa, której członkami są instytucje finansowe tworzące system rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych, 12) Passcode kod bezpieczeństwa - czterocyfrowy poufny numer, definiowany przez użytkownika Visa Mobile na telefonie komórkowym iphone służący do akceptacji transakcji przez Uczestnika. 13) PIN (Personal Identification Number) kod identyfikacyjny - czterocyfrowy poufny numer, 14) placówka Banku jednostka organizacyjna Banku prowadząca obsługę Klientów, 15) rachunek bankowy należący do Uczestnika rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy otwarty i prowadzony przez Bank, do którego mogą być wydane karty na podstawie zawartej Umowy o korzystanie z kart płatniczych, 16) rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce, 17) Serwis Transakcyjny Banku informatyczny system transakcyjny Banku dostępny za pośrednictwem strony internetowej Banku, 18) strona internetowa Banku - strona w sieci Internet dostępna pod adresem 19) Tabela funkcjonalności kanałów dostępu tabela, która określa szczegółowy zakres i zasady korzystania z usług Banku świadczonych za pośrednictwem poszczególnych kanałów dostępu; Tabela funkcjonalności jest podawana do wiadomości na stronach internetowych Banku, w placówkach Banku oraz za pośrednictwem multilinii, 20) transakcja operacja zapłaty przy użyciu usługi Visa Mobile, 21) transakcja autoryzowana transakcja, dla której została udzielona autoryzacja, 22) transakcja zbliżeniowa transakcja, bezgotówkowa dokonana przy użyciu Visa Mobile w punkcie usługowohandlowym zaopatrzonym w terminal z czytnikiem zbliżeniowym, polegająca na realizacji płatności poprzez zbliżenie telefonu komórkowego do czytnika zbliżeniowego, 23) Umowa Umowa o korzystanie z kart płatniczych, 24) Ustawa Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. 2002, nr 169, poz z późniejszymi zmianami), 25) Uczestnik Klient zakwalifikowany przez Bank do udziału w testach usługi Visa Mobile jako Laureat Konkursu Szybkość na podstawie Regulaminu konkursu Szybkość, bądź Klient nie będący Laureatem Konkursu Szybkość ale zakwalifikowany do udziału w testach decyzją Banku, 26) Visa Mobile usługa płatnicza, powiązana z rachunkiem bankowym prowadzonym przez Bank umożliwiająca dokonywanie płatności bezgotówkowych przy użyciu telefonu komórkowego iphone wyposażonego w nakładkę icarte, świadczona przez Bank na mocy posiadanej przez Bank licencji organizacji płatniczej, 27) waluta rozliczeniowa waluta używana przez organizację płatniczą przy dokonywaniu rozliczeń z tytułu transakcji zagranicznych dokonanych przy użyciu Visa Mobile w Banku,

3 28) zestawienie transakcji udostępniany Uczestnikowi wykaz rozliczonych transakcji dokonanych na rachunku bankowym oraz należnych Bankowi opłat i prowizji. Udostępnianie usługi Visa Mobile Z usługi Visa Mobile może korzystać wyłącznie Uczestnik, dla którego ta usługa została udostępniona przez Bank. 2. Każdemu Uczestnikowi może być udostępniona tylko jedna usługa Visa Mobile. 3. Bank ma prawo odmówić udostępnienia usługi Visa Mobile bez podania przyczyny. O odmowie udostępnienia Visa Mobile Bank powiadamia Uczestnika telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. 4. Uczestnik otrzymuje potwierdzenie udostępnienia usługi Visa Mobile, które stanowi załącznik do Umowy Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu korzystania z usługi Visa Mobile udostępnionej do jego rachunku bankowego w zakresie przestrzegania: 1) niniejszego Regulaminu, 2) powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 2. Visa Mobile nie może być wykorzystywana do celów niezgodnych z przepisami polskiego prawa, a w przypadku transakcji mających miejsce za granicą Polski, również z przepisami prawa danego kraju, w tym do zakupu towarów i usług zakazanych przez prawo Uczestnik upoważniony jest do wydawania dyspozycji dotyczących swojej usługi Visa Mobile powiązanej z jego rachunkiem bankowym. 2. Dyspozycje wchodzące w zakres obsługi Visa Mobile mogą być składane w zakresie i w sposób określony przez Bank za pośrednictwem: 1) placówek Banku, 2) multilinii, 3) Automatycznego Serwisu Telefonicznego, 4) sieci Internet, 5) w inne formie, uzgodnionej z Bankiem. 3. Składanie dyspozycji za pośrednictwem kanałów dostępu jest możliwe po dokonaniu aktywacji kanałów dostępu za pośrednictwem multilinii lub za pośrednictwem strony internetowej Banku. 4. Dyspozycje składane za pośrednictwem kanałów dostępu wymagają jednoznacznej identyfikacji osoby uprawnionej przy użyciu właściwych dla danego kanału dostępu identyfikatorów wskazanych w Tabeli funkcjonalności kanałów dostępu. 6. Wydana nakładka icarte jest własnością Banku i powinna być zwrócona na jego prośbę. Aktywacja usługi Visa Mobile i zdefiniowanie Passcode Visa Mobile jest udostępniana Uczestnikowi w postaci: 1) aplikacji płatniczej dla telefonu iphone dostępnej wyłącznie dla Uczestników pod wskazanym przez Bank adresem internetowym oraz 2) nakładki icarte przesyłanej przez Bank wraz z instrukcją obsługi na adres Uczestnika zarejestrowany w systemie Banku. 2. Visa Mobile wymaga od Uczestnika: 1) instalacji oprogramowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz 2) instalacji urządzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 3) zdefiniowania osobistego Passcode w aplikacji płatniczej na telefonie iphone Przed pierwszym użyciem usługi Visa Mobile, Uczestnik, dla którego została udostępniona ta usługa, zobowiązany jest: 1) aktywować Visa Mobile w Serwisie Transakcyjnym Banku, poprzez multilinię lub w placówce Banku, 2) wykonać czynności opisane w 7 ust Telefoniczna aktywacja usługi Visa Mobile, jest możliwa po zdefiniowaniu hasła dostępu do multilinii. Aktywacja za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego Banku jest możliwa po zdefiniowaniu do niego hasła dostępu i podania hasła z listy haseł jednorazowych lub SMS-kodu. 3. Nie jest obowiązkowa definicja PIN-u. PIN nie jest wymagany do akceptacji transakcji Uczestnik samodzielnie definiuje w telefonie komórkowym Passcode dla usługi Visa Mobile zgodnie z poleceniami aplikacji oraz informacjami przesłanymi przez Bank w instrukcji dla Uczestnika. Zdefiniowania Passcode dla usługi Visa Mobile można dokonać po zainstalowaniu nakładki icarte na telefonie iphone. 2. Zdefiniowania Passcode dla usługi Visa Mobile może dokonać wyłącznie Uczestnik, dla którego nakładka icarte została udostępniona przez Bank. 3. Zdefiniowany przez Uczestnika Passcode jest poufny i powinien być znany wyłącznie Uczestnikowi. 4. Usługa Visa Mobile, dla której nie został zdefiniowany Passcode, nie może być używana do dokonywania operacji, do potwierdzenia których niezbędne jest podanie Passcode, a w szczególności do dokonywania płatności u akceptantów.

4 10. Uczestnik jest zobowiązany do poprawnego wprowadzenia numeru Passcode. Na etapie pilotażu błędne wprowadzenie numeru Passcode trzykrotnie (podczas jednej transakcji) spowoduje zablokowanie nakładki icarte, a co za tym idzie spowoduje zakończenie udziału Uczestnika w pilotażu. Rodzaje transakcji i urządzeń, w których można dokonywać transakcji Usługa Visa Mobile może być używana w kraju i za granicą wyłącznie do dokonywania zapłaty za towary i usługi u akceptantów wyposażonych w elektroniczny terminal do rejestracji transakcji wyposażonych w czytnik zbliżeniowy, oznaczonych znakiem akceptacji paywave, z zastrzeżeniem ust. 2, wyłącznie do dokonywania transakcji zbliżeniowych na warunkach i zasadach opisanych poniżej ust Lista akceptantów u których można dokonywać transakcji korzystając z usługi Visa Mobile jest dostępna na stronie internetowej Banku pod adresem 3. Przed dokonaniem transakcji należy wybrać na telefonie aplikację płatniczą Visa Mobile: 1) w przypadku trybu Manual wybrać opcję Pay now a) wprowadzić Passcode i z menu aplikacji płatniczej wybrać opcję Pay, b) przyłożyć telefon do czytnika zbliżeniowego w celu dokonania transakcji, c) po dokonaniu weryfikacji telefon wyświetli informację o dokonaniu transakcji. 2) w przypadku trybu Automatic : a) przyłożyć telefon do czytnika zbliżeniowego w celu dokonania transakcji, b) po dokonaniu weryfikacji telefon wyświetli informację o dokonaniu transakcji. 4. Niezależnie od wybranego trybu, o którym mowa w ust. 1 w czasie dokonywania transakcji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na wyświetlaczu telefonu. Używanie Visa Mobile Przy użyciu usługi Visa Mobile można dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym do wysokości salda dostępnego na rachunku bankowym, w ramach limitów autoryzacyjnych oraz maksymalnych wartości transakcji określonych przez Bank. 2. Wysokość limitów autoryzacyjnych dla usługi Visa Mobile określa Uczestnik. Wysokość limitów autoryzacyjnych ustalonych przez Uczestnika nie może przekroczyć minimalnych i maksymalnych wartości limitów autoryzacyjnych określonych przez Bank podawanych do wiadomości na stronie internetowej Banku. 3. Uczestnik może zmieniać limity autoryzacyjne określone dla usługi Visa Mobile, z zastrzeżeniem ust Aktualnie obowiązujące minimalne i maksymalne wartości limitów autoryzacyjnych oraz maksymalnych wartości transakcji podawane są do wiadomości Klientów w placówkach Banku, za pośrednictwem multilinii oraz na stronie internetowej Banku W przypadku otrzymania zapytania autoryzacyjnego, Bank udziela autoryzacji do wysokości salda dostępnego na rachunku bankowym oraz do wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego. Udzielając autoryzacji Bank ustanawia na rachunku bankowym blokadę autoryzacyjną na kwotę odpowiadającą kwocie transakcji, na którą została udzielona autoryzacja. 2. Kwota transakcji, na którą została udzielona autoryzacja, pomniejsza saldo dostępne rachunku bankowego oraz dostępny limit autoryzacyjny do czasu rozliczenia transakcji lub do dnia rozwiązania blokady autoryzacyjnej, w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej. 3. Maksymalny czas, po jakim następuje rozwiązanie blokady autoryzacyjnej, w przypadku braku rozliczenia transakcji określa Bank. Czas ten nie może być dłuższy niż 14 dni, a informacja o czasie trwania blokady dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej Banku, za pośrednictwem multilinii oraz w placówkach Banku. 4. Jeżeli w terminie określonym w ust. 3 nie zostanie dokonane rozliczenie transakcji, następuje rozwiązanie blokady autoryzacyjnej i saldo dostępne rachunku bankowego zostaje powiększone o kwotę nierozliczonej transakcji. 5. Bank zastrzega sobie prawo do obciążenia rachunku bankowego kwotą transakcji, którą otrzyma do rozliczenia po upływie terminu, o którym mowa w ust.3, oraz wszelkimi opłatami i prowizjami związanymi z transakcją, w dniu otrzymania transakcji do rozliczenia Akceptant ma prawo odmówić dokonania transakcji. 2. Odmowa dokonania transakcji może nastąpić w szczególności w przypadku: 1) upływu ważności usługi Visa Mobile, 2) zablokowania nakładki icarte, 3) podania nieprawidłowego numeru Passcode, 4) niemożności uzyskania autoryzacji, 5) uszkodzenia nakładki icarte lub telefonu komórkowego iphone. 15. Uczestnik jest obowiązany do: 1) ochrony numeru Passcode, z zachowaniem należytej staranności i nieujawniania go osobom trzecim, 2) niezwłocznego zgłoszenia Bankowi utraty, uszkodzenia lub zniszczenia nakładki icarte, 3) nieudostępniania telefonu komórkowego iphone wraz Passcode osobom nieuprawnionym, 4) użytkowania usługi Visa Mobile zgodnie z niniejszym Regulaminem,

5 5) przechowywania dowodów dokonania transakcji oraz innych dokumentów związanych z transakcjami i udostępnienia ich Bankowi w celu udokumentowania ewentualnych reklamacji. 16. Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie transakcje dokonane przy użyciu usługi Visa Mobile z zastrzeżeniem postanowień W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Umowy lub niniejszego Regulaminu lub umowy rachunku bankowego, Bank zastrzega sobie prawo zablokowania możliwości korzystania z usługi Visa Mobile udostępnionej Uczestnikowi. Rozliczenia transakcji, opłat i prowizji. Kursy walutowe Bank dokonuje rozliczenia operacji dokonanych przy użyciu usługi Visa Mobile poprzez obciążenie rachunku bankowego, do którego ta usługa została udostępniona. 2. Rozliczenie transakcji następuje w dniu, w którym Bank otrzyma transakcję od agenta rozliczeniowego. 3. Bank obciąża kwotą rozliczanej transakcji rachunek bankowy, do którego została udostępniona Visa Mobile z datą dokonania transakcji. 4. Bank dokonuje obciążenia rachunku bankowego w złotych polskich. 5. Kwoty wszystkich transakcji dokonanych przy użyciu usługi Visa Mobile w walucie innej niż złoty polski przeliczane są przez organizację płatniczą na walutę rozliczeniową po kursie stosowanym przez organizację płatniczą. Szczegółowe informacje na temat kursów stosowanych przez organizację płatniczą dostępne są dla Uczestnika na stronach internetowych Banku, placówkach Banku oraz za pośrednictwem multilinii. 6. Przeliczone na walutę rozliczeniową kwoty transakcji są następnie przeliczane na złote polskie po kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku w dniu rozliczenia transakcji. 7. Rodzaj waluty rozliczeniowej określa Bank. Rodzaj stosowanej waluty rozliczeniowej podawany jest do wiadomości Klientów w placówkach Banku, za pośrednictwem strony internetowej Banku oraz multilinii Uczestnik zobowiązany jest zapewnić środki na rachunku bankowym na pokrycie kwoty rozliczanej transakcji w dniu rozliczenia transakcji. 2. Bank obciąża rachunek bankowy bez względu na saldo dostępne na rachunku bankowym. 3. W przypadku wystąpienia na rachunku bankowym przekroczenia salda dostępnego, stosuje się postanowienia umowy rachunku bankowego. 20. Za czynności związane z udostępnieniem i obsługą usługi Visa Mobile na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Bank nie pobiera opłat i prowizji. 21. Bank zastrzega sobie prawo do obciążania rachunku bankowego kwotą wszystkich transakcji otrzymanych od agenta rozliczeniowego lub od innego podmiotu upoważnionego do realizacji transakcji przy użyciu usługi Visa Mobile udostępnionej do rachunku bankowego. Zestawienie transakcji Bank udostępnia Uczestnikowi zestawienie transakcji za pośrednictwem kanałów dostępu, w szczególności w postaci: 1) historii operacji dostępnej przez całą dobę w multilinii (w Automatycznym Serwisie Telefonicznym), 2) historii transakcji dostępnej przez całą dobę w Serwisie Transakcyjnym Banku, 3) zbiorczego, miesięcznego zestawienia operacji na rachunku bankowym, zgodnie z umową rachunku bankowego. 2. Uczestnik zobowiązany jest weryfikować zestawienie transakcji w celu kontrolowania prawidłowości rozliczeń transakcji związanych z używaniem usługi Visa Mobile. 3. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić Bankowi każdą niezgodność w zestawieniu transakcji, powstałą na skutek uznania lub obciążenia rachunku bankowego, związanego z używaniem usługi Visa Mobile, a w szczególności dotyczącą: 1) kwestionowania transakcji ujętych w zestawieniu transakcji, 2) błędu lub innych nieprawidłowości w przeprowadzeniu rozliczenia, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia Uczestnikowi zestawienia transakcji. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji oraz skarg Zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania skarg i reklamacji zostały opisane w Regulaminie przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w MultiBanku. 2. Regulamin, o którym mowa w ust.1 jest dostępny na stronie internetowej MultiBanku oraz w placówkach MultiBanku. Wznowienie usługi Visa Mobile Usługa Visa Mobile działa od dnia jej zarejestrowania w systemie bankowym do ostatniego dnia miesiąca podanego w Serwisie Transakcyjnym Banku. 2. Bank nie odnawia usługi Visa Mobile prowadzonej w ramach niniejszego Regulaminu. 3. W przypadku uszkodzenia, zagubienia lub zablokowania nakładki icarte Bank nie wydaje nakładki zastępczej ani nie dokonuje naprawy czy ponownego oprogramowania nakładki.

6 Utrata nakładki icarte O utracie nakładki icarte należy niezwłocznie powiadomić Bank za pośrednictwem multilinii lub placówki Banku. Zgłoszenie utraty nakładki icarte spowoduje natychmiastowe zablokowanie nakładki icarte. 2. Bank potwierdza przyjęcie zgłoszenia podając Uczestnikowi datę i godzinę zablokowania nakładki icarte. Na wniosek Uczestnika Bank może wystawić pisemne potwierdzenie zablokowania nakładki icarte Bank przejmuje odpowiedzialność za transakcje dokonane po zablokowaniu nakładki icarte dokonanym w sposób określony w 25 ust. 1, z wyjątkiem transakcji, do których doszło z winy umyślnej Uczestnika. 2. Uczestnik odpowiada za transakcje dokonane przy użyciu utraconej nakładki icarte do czasu zgłoszenia jej utraty do Banku do wysokości kwoty określonej w Ustawie. Ograniczenie to nie dotyczy transakcji, do których doszło z winy Uczestnika, a w szczególności, gdy nie dopełnił on obowiązków określonych w 15 i Bank nie wydaje nowej nakładki icarte w miejsce zablokowanej. 2. Nakładka icarte, która została odnaleziona po zablokowaniu nie może być ponownie użyta. Rezygnacja z usługi Visa Mobile Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z usługi Visa Mobile powiadamiając Bank o chęci rezygnacji poprzez multilinię lub w placówce Banku. 2. Rezygnacja z usługi Visa Mobile powoduje zablokowanie nakładki icarte. 3. Dyspozycja rezygnacji z usługi Visa Mobile nie może być odwołana przez Uczestnika. Wypowiedzenie Umowy Rozwiązanie Umowy następuje: 1) w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank z dniem upływu okresu wypowiedzenia, 2) w przypadku wypowiedzenia przez Uczestnika lub przez Bank umowy rachunku bankowego z dniem upływu okresu wypowiedzenia umowy rachunku bankowego. 2. Wypowiedzenie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej. 3. Uczestnik może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie bez okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. 4. Z upływem okresu wypowiedzenia Umowy Bank blokuje nakładkę icarte. 5. Bank ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Umowy lub postanowień umowy rachunku bankowego. 6. W przypadku wypowiedzenia Umowy Bank zastrzega sobie prawo do obciążenia rachunku bankowego wszelkimi transakcjami dokonanymi przy użyciu usługi Visa Mobile do momentu zablokowania nakładki icarte. Postanowienia końcowe. 30. Bank, w celu ochrony interesów Uczestnika oraz ochrony uzasadnionych interesów Banku, zastrzega sobie prawo do: 1) telefonicznego kontaktu z Uczestnikiem bez uprzedniego powiadomienia, 2) czasowego zablokowania nakładki icarte bez uprzedniego powiadomienia Uczestnika, 3) stałego zablokowania nakładki icarte bez uprzedniego powiadomienia Uczestnika. 31. Prawo korzystania z usługi Visa Mobile wygasa wraz z: 1) ostatnim dniem ważności usługi Visa Mobile, 2) utratą lub zniszczeniem nakładki icarte, 3) rezygnacją z usługi Visa Mobile, 4) wypowiedzeniem Umowy przez jedną ze Stron, 5) śmiercią Uczestnika usługi Visa Mobile. 32. Bank ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym W przypadku sporu powstałego między Uczestnikiem a Bankiem, Strony zobowiązują się rozstrzygnąć spór w drodze polubownej. 2. W przypadku niemożności osiągnięcia ugody, Uczestnik ma prawo złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu bezpośrednio do Bankowego Arbitra Konsumenckiego działającego przy ZBP. 3. Wszelkie spory, oprócz wymienionych w ust. 1 i ust. 2 wynikające z wykonywania Umowy, nierozwiązane na mocy porozumienia pomiędzy Stronami Umowy bądź decyzji Bankowego Arbitra Konsumenckiego, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Bank w przypadku zmiany oferty wynikającej ze zmian technologicznych, prawnych lub organizacyjnych. 2. Zmiany Regulaminu są doręczane Uczestnikowi wraz z podaniem dnia ich wejścia w życie. 3. Bank zwolniony jest z obowiązku doręczania zmian niniejszego Regulaminu w przypadku: 1) zmiany funkcjonalności kanałów dostępu,

7 2) zmiany funkcjonalności dla usługi Visa Mobile, jeżeli nie ograniczają one dotychczasowej funkcjonalności usługi Visa Mobile. 4. Bank może również doręczać zmiany Regulaminu za pomocą elektronicznych nośników informacji. 5. Jeżeli Uczestnik nie zgadza się na zmienione postanowienia Regulaminu może, w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji, zrezygnować z usługi Visa Mobile w trybie i ze skutkami określonymi w 28 lub rozwiązać Umowę w trybie określonym w Jeżeli Uczestnik, w terminie 30 dni od dnia wysłania przez Bank zmian do Regulaminu, nie dokona rezygnacji z usługi Visa Mobile zgodnie z ust. 5 lub nie rozwiąże Umowy, zmienione postanowienia Regulaminu obowiązują od dnia ich wejścia w życie.

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA Obowiązują od 19.05.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA OBOWIĄZUJE OD 1 SIERPNIA 2014 R. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne i definicje.

Rozdział I. Postanowienia ogólne i definicje. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business w mbanku Rozdział I. Postanowienia ogólne i definicje...1 Rozdział II. Wydawanie kart...2 Rozdział III. Limit wydatków...2 Rozdział IV. Doręczenie

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY

REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY Biuro Obsługi Klienta ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: +48 12 688 2600 Fax :+48 12 688 2699 Email: Hbiuro@dotpay.pl Strona 2 4BSPIS TREŚCI DEFINICJE... 3 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów

Bardziej szczegółowo

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Zasady realizacji przelewów ekspresowych w MultiBanku

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Zasady realizacji przelewów ekspresowych w MultiBanku BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej Zasady realizacji przelewów ekspresowych w MultiBanku Łódź, maj 2011 Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II. Dostępność przelewu ekspresowego...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w MultiBanku

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w MultiBanku BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w MultiBanku Łódź, grudzień 2011 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin przyjmowania i rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów obsługiwanych za pośrednictwem mbanku S.A. mhipoteczny.pl

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów obsługiwanych za pośrednictwem mbanku S.A. mhipoteczny.pl Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów obsługiwanych za pośrednictwem mbanku S.A. mhipoteczny.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II OGÓLNE ZASADY PRZYJMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour I Organizator Promocji 1. Promocja mokazja za zakupy w sklepach Carrefour, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48126882600

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi TeleBank

Regulamin usługi TeleBank ŁĄCKI BANK SPÓŁDZIELCZY Regulamin usługi TeleBank Protokół 7/08 Zarządu Łąckiego Banku Spółdzielczego z dnia 28.02.2008 Łącko, luty 2008 1 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. Uaktywnienie usługi

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji stałych doładowań telefonów w mbanku. Postanowienia ogólne

Regulamin realizacji stałych doładowań telefonów w mbanku. Postanowienia ogólne Regulamin realizacji stałych doładowań telefonów w mbanku I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają warunki realizacji Stałego doładowania wskazanego przez Zleceniodawcę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski dla klientów korporacyjnych Spis treści strona Rozdział 1. Rozdział 2. Postanowienia ogólne...3 Zasady udostępniania serwisu HaloŚląski...4 Rozdział 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r.

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego I. Organizator Promocji 1. Promocja Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania debetowych kart płatniczych w mbanku obowiązuje od r.

Regulamin wydawania i używania debetowych kart płatniczych w mbanku obowiązuje od r. BRE Bank SA Regulamin wydawania i używania debetowych kart płatniczych w mbanku obowiązuje od 15.09.2011 r. DZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE... 3 DZIAŁ 2 KARTY PŁATNICZE W MBANKU... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Spis treści regulamin usługi BLIK w ramach Orange Finanse Rozdział I Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2 Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Rozdział IV Rezygnacja z Usługi...

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki obsługi Konta Inteligo w kanale mobilnym IKO w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA

Szczegółowe warunki obsługi Konta Inteligo w kanale mobilnym IKO w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA Szczegółowe warunki obsługi Konta Inteligo w kanale mobilnym IKO w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA Rozdział 1. Przedmiot Szczegółowych warunków, definicje oraz udostępnienie kanału mobilnego

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach Orange Finanse

regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach Orange Finanse regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach Orange Finanse obowiązuje od 11 października 2015r. Spis treści o Rozdział I Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II Ogólne zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 (zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Warunki otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm mbiznes konto z opcją mtransfer w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Warunki otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm mbiznes konto z opcją mtransfer w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Warunki otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm mbiznes konto z opcją mtransfer w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 21 stycznia 2016 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Uruchomienie Usługi...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET Wykaz zmian w Regulaminie Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH S.A. Rodział I Par. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Z mbankiem zyskuj na Allegro. Obowiązuje od 13.07.2015 r. do 26.07.2015 r.

Regulamin Promocji Z mbankiem zyskuj na Allegro. Obowiązuje od 13.07.2015 r. do 26.07.2015 r. Regulamin Promocji Z mbankiem zyskuj na Allegro Obowiązuje od 13.07.2015 r. do 26.07.2015 r. REGULAMIN PROMOCJI Z mbankiem zyskuj na Allegro 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Promocja Z mbankiem zyskuj na Allegro

Bardziej szczegółowo

uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa

uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa Regulamin promocji obniżka oprocentowania do 8,99% z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego 2014r. II Obowiązuje od 16.04.2014r. do 03.06.2014r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Obniżka oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania debetowych kart płatniczych w mbanku

Regulamin wydawania i używania debetowych kart płatniczych w mbanku Regulamin wydawania i używania debetowych kart płatniczych w mbanku DZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE... 2 DZIAŁ 2 KARTY PŁATNICZE W MBANKU... 3 ROZDZIAŁ I WARUNKI WYDAWANIA I UŻYWANIA DEBETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Organizatorem akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach Orange Finanse

regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach Orange Finanse regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach Orange Finanse obowiązuje od 10 września 2015r. Spis treści o Rozdział I Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II Ogólne zasady przyjmowania reklamacji...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r.

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. Regulamin Promocji Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK REGULAMIN USŁUGI SMSBANK Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usługi bankowej SMSbank dla klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Załącznik do Uchwały nr 10/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10. 2012 r. Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem. obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku

Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem. obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zyskuj z ekontem, zwana dalej Promocją, organizowana

Bardziej szczegółowo

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mbanku

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mbanku Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mbanku (obowiązują od 23.10.2012) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i używania karty płatniczej VISA Electron oraz VISA Classic wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla nowej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu Wygraj

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów obsługiwanych za pośrednictwem mbanku S.A. Obowiązuje od 11.10.2015 r. mhipoteczny.

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów obsługiwanych za pośrednictwem mbanku S.A. Obowiązuje od 11.10.2015 r. mhipoteczny. Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów obsługiwanych za pośrednictwem mbanku S.A. Obowiązuje od 11.10.2015 r. mhipoteczny.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin używania i przeprowadzenia rozliczeń z tytułu Operacji dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej wydany przez Sales

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie.

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do uchwały nr...zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 23 listopada 2010r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku.

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku. Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku I. Organizator Promocji 1. Promocja Premia dla aktywnych Klientów mbanku, zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem (dalej: Akcja ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 14.03.2016 r. do 12.04.2016 r. 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach Statoil z Kredytem Odnawialnym. Obowiązuje od r. do r.

Regulamin Promocji 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach Statoil z Kredytem Odnawialnym. Obowiązuje od r. do r. Regulamin Promocji 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach Statoil z Kredytem Odnawialnym Obowiązuje od 01.07.2015 r. do 03.08.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 października 2015r.

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 października 2015r. Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 października 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ZA RACHUNKI W SYSTEMIE SkyCash. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Użytkownika Systemu SkyCash

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ZA RACHUNKI W SYSTEMIE SkyCash. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Użytkownika Systemu SkyCash REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ZA RACHUNKI W SYSTEMIE SkyCash Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Użytkownika Systemu SkyCash 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji dla pracowników firmy T-Mobile Polska S. A. (dalej Promocja ) I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji dla pracowników firmy T-Mobile Polska S. A. (dalej Promocja ) I. Organizator Promocji Regulamin Promocji dla pracowników firmy T-Mobile Polska S. A. (dalej Promocja ) I. Organizator Promocji 1. Promocja organizowana jest przez BRE Bank SA - mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro

Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro REGULAMIN PROMOCJI Z mbankiem taniej na Allegro 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Promocja Z mbankiem taniej na Allegro zwana dalej Promocją, organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

mlinia: (42)

mlinia: (42) WARUNKI PROGRAMU PILOTAŻOWEGO dotyczące udostępnienia usługi DWUPAK w mbanku I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejsze Warunki programu pilotażowego dotyczące udostępnienia usługi DWUPAK w mbanku, zwane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Regulamin w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz zasad rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Suwałkach Nr 165 /2013 z dnia 18.04.2013 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH Suwałki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo