REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART"

Transkrypt

1 REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART 1 Niniejszy Regulamin kart płatniczych wydawanych klientom indywidualnym przez Bank SMART ( Regulamin Kart ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Płatniczych przez Klientów indywidualnych Banku SMART Użyte w niniejszym Regulaminie Kart określenia oznaczają: 1) Akceptant przedsiębiorca, który przyjmuje zapłatę przy użyciu Kart Płatniczych za oferowane przez niego produkty i usługi, 2) Autoryzacja udzielenie zgody przez Klienta na wykonanie Transakcji, 3) Bank SMART Bank SMART jest nazwą handlową FM Bank PBP S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym PLN, 4) Bankomat urządzenie umożliwiające Klientowi dokonywanie wypłat gotówkowych oraz innych operacji takich jak sprawdzenie salda lub zmiana Numeru PIN, jeśli są one dostępne, 5) Czytnik Zbliżeniowy Terminal POS akceptujący płatności Kartami Płatniczymi z funkcją zbliżeniową (np. VISA PayWave) oznaczonym logo Organizacji Płatniczej (np. VISA), 6) CVV2 3 cyfrowy numer zabezpieczający, widniejący na odwrocie Karty Płatniczej wykorzystywany do Transakcji na odległość tj. bez fizycznego przedstawienia Karty Płatniczej, 7) Dyspozycja Zlecenie Płatnicze lub inne oświadczenia Klienta uregulowane w Umowie lub Regulaminie Rachunków, 8) Dzień Roboczy Banku - dzień od poniedziałku do piątku, w którym Bank SMART prowadzi działalność operacyjną, z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za dni wolne od pracy, 9) EUR waluta euro, 10) Hasło SMS ciąg znaków autoryzujący wykonanie poszczególnej Dyspozycji, wysyłany Klientowi w wiadomości sms na podany przez niego numer telefonu, 11) Karta Płatnicza karta debetowa VISA, pozwalająca na dokonywanie Transakcji w ciężar Środków Dostępnych na Rachunku ROR, wydawana przez Bank SMART, na podstawie Umowy lub Wniosku o wydanie Karty Płatniczej, wyposażona w antenę zbliżeniową umożliwiająca dokonywanie Transakcji Zbliżeniowych w punktach oznaczonych symbolem VISA, 12) Klient osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, będąca Rezydentem, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca stroną zawartej z Bankiem SMART Umowy lub występująca o jej zawarcie, będąca użytkownikiem Karty Płatniczej, 13) Numer PIN poufny kod identyfikacyjny przypisany do Karty Płatniczej, służący (wraz z danymi zawartymi na Karcie) do elektronicznej identyfikacji posiadacza Karty Płatniczej celu dokonania Transakcji, 14) NBP Narodowy Bank Polski, bank centralny Rzeczpospolitej Polskiej, 15) Organizacja Płatnicza organizacja międzynarodowa, której członkami są instytucje finansowe tworzące system rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu Kart Płatniczych, 16) PLN waluta polski złoty, 17) Rachunek ROR rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w PLN, do którego wydana została Karta Płatnicza i w ciężar, którego rozliczane są wszystkie Transakcje dokonywane za pomocą Karty Płatniczej, 18) Regulamin Rachunków Regulamin rachunków bankowych oferowanych klientom indywidualnym przez Bank SMART, 19) Rezydent osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych mająca miejsce zamieszkania w Polsce, 20) Saldo Debetowe ujemne saldo wykazane na koniec Dnia Roboczego Banku, spowodowane wypłatą kwot przewyższających stan Środków Dostępnych na Rachunku ROR, 21) Serwis Telefoniczny COK Centrum Obsługi Klienta umożliwiające, po uprzedniej identyfikacji Klienta przy pomocy TelePIN, składanie Dyspozycji i uzyskiwanie informacji dotyczących usług oferowanych przez Bank SMART dostępne pod numerem telefonu dostępnym na Stronie Internetowej Banku SMART, 22) Strona Internetowa

2 23) Środki Dostępne zgromadzone na Rachunku ROR środki, do dysponowania którymi uprawniony jest Klient, pomniejszone o kwoty ewentualnych blokad, w szczególności wynikających z przeprowadzonych Transakcji, 24) Tabela Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART zawierająca wykaz, nazwy handlowe, warunki cenowe, oprocentowanie, terminy oraz waluty produktów i usług oferowanych przez Bank SMART, 25) Terminal POS (Point of Sale) urządzenie zlokalizowane w punktach usługowo-handlowych umożliwiające dokonywanie u Akceptantów zapłaty przy użyciu Karty Płatniczej, 26) Transakcja zainicjowana przez Klienta lub Akceptanta, Transakcja Bezgotówkowa, Transakcja Gotówkowa, Transakcja typu Cashback dokonana przy użyciu Karty Płatniczej, 27) Transakcja Bezgotówkowa dokonanie płatności za towary lub usługi przy użyciu Karty Płatniczej, w tym również wszystkie Transakcje na odległość nie wymagające fizycznego przedstawienia Karty Płatniczej; 28) Transakcja Gotówkowa wypłata gotówkowa w dowolnej walucie zrealizowana przy użyciu Karty Płatniczej lub Rachunku ROR, w tym m.in. uzyskanie środków pieniężnych z banków lub z Bankomatów do wysokości dziennego limitu określonego przez Bank SMART, 29) Transakcja typu Cashback usługa polegająca na dokonaniu wypłaty gotówkowej w punktach usługowohandlowych przy jednoczesnym dokonywaniu płatności Kartą Płatniczą za towary lub usługi, 30) Transakcja Zbliżeniowa Transakcja Bezgotówkowa zrealizowana przy wykorzystaniu Karty Płatniczej z funkcjonalnością zbliżeniową we wszystkich punktach akceptujących i wyposażonych w Czytnik zbliżeniowy. 31) Transakcja na odległość transakcja niewymagająca fizycznego przedstawienia Karty Płatniczej w celu dokonania płatności, polegająca w szczególności na podaniu numeru Karty Płatniczej, daty ważności Karty Płatniczej i innych parametrów identyfikujących Klienta lub Kartę Płatniczą, dających możliwość Autoryzacji transakcji. 32) Umowa Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz o korzystanie z kart płatniczych dla klientów indywidualnych Banku SMART zawarta pomiędzy Bankiem SMART, a Klientem; 33) Ustawa ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 34) Wniosek oświadczenie Klienta wyrażające wolę zawarcia Umowy na zasadach określonych przez Bank SMART, 35) Visa międzynarodowy system akceptacji i rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu kart opatrzonych znakiem Visa, 36) Zastrzeżenie Karty Płatniczej zmiana statusu Karty Płatniczej polegająca na trwałym uniemożliwieniu korzystania z Karty Płatniczej, w tym wykonywania nią Transakcji, dokonywana na wniosek Klienta lub Bank SMART, 37) Zablokowanie Karty Płatniczej zmiana statusu Karty Płatniczej polegająca na czasowym uniemożliwieniu korzystania z Karty Płatniczej, w tym wykonywania nią Transakcji, dokonywana na wniosek Klienta lub Bank SMART. Wydanie Karty Płatniczej 3 1. Karta Płatnicza wydawana jest na wniosek Klienta. 2. Karta Płatnicza wydawana jest Klientowi, na rzecz którego Bank SMART prowadzi Rachunek ROR. 3. Do Rachunku ROR Bank SMART wydaje wyłącznie jedną Kartę Płatniczą. 4. Klient uprawniony jest do złożenia wniosku o wydanie Karty Płatniczej wraz z Wnioskiem albo po zawarciu Umowy. 5. Po zawarciu Umowy Klient uprawniony jest do złożenia wniosku o wydanie Karty Płatniczej za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK. Przyjmując wniosek o wydanie Karty Płatniczej, za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK, Bank SMART informuje Klienta o warunkach, sposobie i terminie wydania Karty Płatniczej. 6. Bank SMART uprawniony jest do: 1) nagrywania za pomocą elektronicznych nośników informacji rozmowy telefonicznej z Klientem, w trakcie której Klient składa wniosek, o którym mowa w ust. 5 oraz do wykorzystywania takiego nagrania do celów dowodowych, 2) telefonicznego kontaktu z Klientem celem potwierdzenia faktu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, 3) odmowy przyjęcia wniosku, o którym mowa w ust. 5 w przypadku powzięcia wątpliwości, co do tożsamości Klienta składającego wniosek.

3 4 1. Nieaktywna Karta Płatnicza oraz Numer PIN zostanie wysyłana przez Bank SMART za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny Klienta w ciągu 10 Dni Roboczych Banku od złożenia poprawnego wniosku o wydanie Karty Płatniczej. Za poprawnie złożony wniosek Bank SMART uznaje wniosek prawidłowo wypełniony w przypadku składania wniosku o wydanie Karty Płatniczej wraz z Wnioskiem o otwarcie Rachunku Rozliczeniowego albo wniosek zaakceptowany przez przedstawiciela Banku SMART w trakcie rozmowy za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK. 2. Bezpośrednio po otrzymaniu przesyłki zawierającej Kartę Płatniczą Klient zobowiązany jest upewnić się czy otrzymana Karta Płatnicza nie jest uszkodzona, nie nosi znaków użytkowania lub nie jest podpisana, oraz czy koperta zawierająca Numer PIN nie jest uszkodzona. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub podejrzeń, że przesyłka mogła być wcześniej otwierana, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Bank SMART. 3. Klient zobowiązany jest podpisać Kartę Płatniczą w sposób trwały, w miejscu przeznaczonym na podpis, niezwłocznie po jej otrzymaniu. 4. Karta Płatnicza wymaga aktywacji zgodnie z instrukcją załączoną w przesyłce zawierającej Kartę Płatniczą Karta Płatnicza wydawana jest z trzyletnim okresem ważności. 2. Data zakończenia okresu ważności to ostatni dzień miesiąca wskazanego na awersie Karty Płatniczej. Wznowienie Karty Płatniczej 6 1. Bank SMART dokonuje wznowienia Karty Płatniczej, polegające na wydaniu nowej Karty Płatniczej, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Kart, w przypadku gdy łącznie spełnione zostały następujące warunki: 1) Klient dokonał aktywowania wydanej Karty Płatniczej, 2) nie dokonano Zastrzeżenia Karty Płatniczej ani Zablokowania Karty Płatniczej, 3) Klient lub Bank SMART nie złożył rezygnacji ze wznowienia Karty Płatniczej. 2. Klient otrzymuje wznowioną Kartę Płatniczą przed upływem terminu ważności Karty Płatniczej. 3. Klient uprawniony jest do zgłoszenia rezygnacji ze wznowienia Karty Płatniczej za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK, nie później niż 45 dni przed upływem terminu ważności Karty Płatniczej. 4. W przypadku rezygnacji ze wznowienia Karty Płatniczej, Klient zobowiązany jest zniszczyć Kartę Płatniczą, której termin ważności upłynął, w sposób trwały, uniemożliwiający dalsze posługiwanie się Kartą Płatniczą. 5. Niezgłoszenie rezygnacji ze wznowienia Karty Płatniczej w terminie wskazanym w ust. 3 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na wznowienie Karty Płatniczej na kolejny okres ważności Bank SMART jest uprawniony do nie wznawiania Karty Płatniczej na kolejny okres ważności w przypadku, jeżeli na dwa miesiące przed upływem daty ważności: 1) Rachunek ROR, do którego została wydana Karta Płatnicza, nie wykazał przez okres 6 kolejnych miesięcy żadnych obrotów poza okresowym dopisywaniem odsetek i ich wypłat, 2) Kartą Płatniczą nie dokonano żadnej transakcji przez 6 kolejnych miesięcy, 3) Klient naruszył zobowiązania wynikające z Regulaminu Kart lub Umowy. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Bank SMART powiadomi Klienta o niewznowieniu Karty Płatniczej na kolejny okres ważności nie później niż 45 dni przed upływem dotychczasowego okresu ważności Karty Płatniczej Klient zobowiązany jest podpisać wznowioną Kartę Płatniczą w sposób trwały, w miejscu przeznaczonym na podpis, niezwłocznie po jej otrzymaniu. 2. Po wznowieniu Karty Płatniczej Numer PIN nie ulega zmianie i nie jest konieczne ponowne jego zdefiniowanie, z zastrzeżeniem ust Przed pierwszym użyciem wznowionej Karty Płatniczej Klient zobligowany jest do jej aktywowania zgodnie z instrukcją załączoną w przesyłce zawierającej wznawianą Kartę Płatniczą. Wznowiona i nieaktywowana Karta Płatnicza może zostać zatrzymana przy próbie dokonania Transakcji. 4. Po dokonaniu aktywacji wznowionej Karty Płatniczej wcześniej wydana Karta Płatnicza nie może być używana. Klient zobowiązany jest do zniszczenia Karty Płatniczej w sposób trwały, uniemożliwiający dalsze posługiwanie się Kartą Płatniczą wydaną wcześniej.

4 Zasady korzystania Karty Płatniczej 9 1. Karta Płatnicza umożliwia dokonywanie w kraju i za granicą Transakcji w punktach akceptujących Transakcje oraz Bankomatach, oznaczonych symbolem VISA W odniesieniu do Transakcji Zbliżeniowych, punkt akceptujący taką formę płatności powinien być oznaczony dodatkowo znakiem PayWave, jak również Transakcji typu Cashback w punktach oznaczonych logiem VISA Cashback. 2. Korzystanie z Karty Płatniczej ograniczone jest do następujących limitów dziennych: 1) ilość wypłat gotówki - 10, 2) łączna dzienna wartość wypłat gotówki PLN, 3) ilość wszystkich Transakcji dziennie - 20, 4) łączna dzienna wartość wszystkich Transakcji ,00 PLN. 3. Możliwość korzystania z Karty Płatniczej w ramach limitów, o których mowa jest w ust. 2 uzależniona jest od wysokości Środków Dostępnych na Rachunku ROR Do wykonania Transakcji wymagana jest jej Autoryzacja. 2. Transakcje dokonywane z wykorzystaniem Karty Płatniczej będą autoryzowane przez Klienta poprzez: 1) podanie numeru PIN i/lub złożenie podpisu na potwierdzeniu Transakcji, 2) podanie numeru Karty Płatniczej, numeru CVV2 i daty ważności karty lub poprzez podanie imienia i nazwiska Klienta i zatwierdzenie Transakcji, 3) zbliżenie Karty Płatniczej do Czytnika Zbliżeniowego - w przypadku wykonywania Transakcji Zbliżeniowej. 3. Transakcje Kartą Płatniczą są nieodwołalne po dokonaniu przez Klienta Autoryzacji. 4. Bank SMART informuje o zasadach przeprowadzania Transakcji na Stronie Internetowej Banku SMART. 11 Momentem otrzymania przez Bank SMART zlecenia dokonania Transakcji jest moment, w którym kompletne zlecenie dokonania Transakcji, zawierające wszystkie niezbędne informacje, zostało otrzymane przez Bank SMART Bank SMART odmawia przyjęcia zlecenia dokonania Transakcji w przypadku: 1) niezapewnienia na Rachunku ROR środków niezbędnych do realizacji Transakcji, 2) zablokowania dostępu Klienta do Rachunku ROR, 3) rozwiązania Umowy, 4) gdy wydana przez Klienta Dyspozycja jest niezgodna z przepisami prawa, bądź też, gdy przepisy prawa uniemożliwiają wykonanie Dyspozycji, 5) zamknięcia Rachunku ROR, 6) dokonania Zastrzeżenia Karty Płatniczej albo Zablokowania Karty Płatniczej, bądź też gdy Karta Płatnicza nie została aktywowana lub okres jej ważności upłynął, 7) Transakcja spowoduje przekroczenie dziennego limitu Transakcji, 2. Bank SMART informuje Klienta o odmowie i przyczynach odmowy wykonania Transakcji. 3. Transakcję, której wykonania odmówiono, uznaje się za niezrealizowaną. Rozliczenie Transakcji dokonanych Kartą Płatniczą W przypadku otrzymania zapytania autoryzacyjnego, Bank SMART udziela zgody na dokonanie Transakcji do wysokości Środków Dostępnych na Rachunku ROR oraz do wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego, o którym mowa w 9 ust. 2, a także ustanawia blokadę autoryzacyjną na kwotę odpowiadającą kwocie Transakcji.W przypadku Transakcji dokonywanych bez blokady autoryzacyjnej, Środki Dostępne na Rachunku ROR zostają pomniejszone w chwili rozliczenia Transakcji. Transakcje kartowe dokonywane bez blokady autoryzacyjnej, obejmują Transakcje Bezgotówkowe, podczas których do systemu Banku SMART nie wpłynęły zapytania autoryzacyjne. Transakcje Bezgotówkowe mogą być dokonywane bez uwzględniania wartości Środków Dostępnych na Rachunku, do którego Karta Płatnicza została wydana. Środki Dostępne na Rachunku zostaną pomniejszone w chwili rozliczenia Transakcji. W takim przypadku, na Rachunku ROR może powstać Saldo Debetowe.

5 2. Transakcje bez blokady autoryzacyjnej mogą być realizowane w sytuacjach: 1) dokonywania Transakcji Zbliżeniowych niewymagających zatwierdzenia Numerem PIN. Rozliczenie transakcji w przypadku braku środków na rachunku może spowodować przekroczenie kwoty stanu konta do wysokości 100 PLN, 2) wysokość limitu kwotowego dla Transakcji Zbliżeniowych niewymagających dodatkowego potwierdzenia numerem PIN przeprowadzanych na terenie Polski jest ustalana przez organizację VISA i wynosi 50 PLN dla jednorazowej transakcji. 3) wysokość limitu kwotowego dla Transakcji Zbliżeniowych przeprowadzanych poza granicami Polski jest ustalana odpowiednio przez organizację VISA i może być różna od wysokości limitu obowiązującego na terenie Polski. 1. Transakcje wyrażane są w PLN zastrzeżeniem ust. 2 i ust Transakcje wyrażone w EUR wraz z wszelkimi związanymi z tym należnościami i opłatami w EUR zostaną przeliczone na PLN po kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w dniu przedstawienia Transakcji do rozliczenia w Banku Zachodnim WBK S.A., prowadzącym na rzecz Banku SMART usługi rozliczeniowe. 3. Transakcje wyrażone w walucie obcej innej niż EUR wraz z wszelkimi związanymi z tym należnościami i opłatami w tej samej walucie obcej zostaną przeliczone na EUR według kursu stosowanego przez Visa obowiązującego w dniu przedstawienia Transakcji do rozliczenia przez punkty akceptujące. Następnie zostaną one przeliczone na PLN po kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w dniu przedstawienia Transakcji do rozliczenia w Banku Zachodnim WBK S.A., prowadzącym na rzecz Banku SMART usługi rozliczeniowe. Transakcje zostają powiększone o prowizję za przewalutowanie zgodnie z obowiązującą Tabelą Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków Bank SMART nie podnosi odpowiedzialności za brak akceptacji Karty Płatniczej przez punkty handlowe, pomimo oznaczenia ich, jako akceptujących płatności bezgotówkowe Kartami Płatniczymi VISA, o ile Bank SMART dołożył należytej staranności a odmowa akceptacji Karty Płatniczej nie jest spowodowana okolicznościami, za które Bank SMART nie ponosi odpowiedzialności. 2. Podczas dokonywania Transakcji Klient może zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości poprzez okazanie dokumentu tożsamości. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości, który umożliwia potwierdzenie jego tożsamości. 3. Klient jest zobowiązany do przechowywania podpisanych dokumentów potwierdzających dokonanie Transakcji, w tym Transakcji, które nie zostały zrealizowane w celu sprawdzenia poprawności wyciągu z Rachunku ROR. Dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym stanowić mogą dowód w toku ewentualnego postępowania reklamacyjnego. Karta Płatnicza nie może być używana w sposób oraz w celach sprzecznych z prawem polskim lub, w przypadku Transakcji wykonanych za granicą, w celach sprzecznych z prawem danego kraju, w szczególności celem nabycia nielegalnych towarów lub usług Zasady bezpieczeństwa 1. Klient zobowiązany jest do przechowywania i korzystania z Karty Płatniczej z należytą starannością, w tym nie udostępniania Karty Płatniczej oraz Numeru PIN osobom trzecim, jak również należytego ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. 2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia Bankowi SMART utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia, bądź nieuprawnionego dostępu do Karty Płatniczej, jak również do Numeru PIN. 3. Klient uprawniony jest do dokonania Zastrzeżenia Karty Płatniczej albo Zablokowania Karty Płatniczej z przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty Płatniczej, w tym w przypadku stwierdzenia dokonania lub próby dokonania Transakcji, bądź innego użycia Karty Płatniczej przez osobę nieuprawnioną, jak również w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Karty Płatniczej lub podejrzeniem, że osoba trzecia zna lub może znać Numer PIN lub numer Karty Płatniczej. 17

6 4. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 2 lub skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej może zostać dokonane przez Klienta poprzez Serwis Telefoniczny COK. Aktualny numer do Serwisu Transakcyjnego COK znajduje się w serwisie transakcyjnym, aplikacji mobilnej oraz na stronie internetowej Banku SMART. 5. Bank SMART dokona potwierdzenia Klientowi otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, podając datę, godzinę i minutę otrzymania zgłoszenia. 6. Bank SMART uprawniony jest do Zastrzeżenia Karty Płatniczej albo Zablokowania Karty Płatniczej w następujących przypadkach: 1) z przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty Płatniczej, stwierdzenia dokonania lub próby dokonania Transakcji, bądź innego użycia Karty Płatniczej przez osobę nieuprawnioną, 2) w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Karty Płatniczej lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji. 7. Bank SMART poinformuje Klienta, w sposób przewidziany dla komunikacji Banku i Klienta w sprawach związanych z Umową, o Zastrzeżeniu Karty Płatniczej albo Zablokowaniu Karty Płatniczej przed dokonaniem tych czynności, a jeżeli nie jest to możliwe - niezwłocznie po ich dokonaniu. Klient nie zostanie poinformowany o Zastrzeżeniu Karty Płatniczej albo Zablokowaniu Karty Płatniczej w przypadku, gdy przekazanie informacji w tym zakresie byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub obligujących do przestrzegania ochrony danych osobowych. 8. Bank SMART lub Klient uprawniony jest do cofnięcia oświadczenia w przedmiocie Zablokowania Karty Płatniczej. 9. W przypadku, gdy dokonano Zastrzeżenia Karty Płatniczej Klient będący w jej fizycznym posiadaniu, obowiązany jest do zniszczenia Karty Płatniczej w sposób trwały, uniemożliwiający dalsze posługiwanie się Kartą Płatniczą. Następujące po sobie trzykrotne wpisanie błędnego Numeru PIN, niezależnie od czasu, jaki upłynie między nieudanymi próbami wpisania Numeru PIN, spowoduje Zablokowanie Karty Płatniczej w systemie informatycznym. W celu odblokowania Karty Płatniczej konieczny jest kontakt telefoniczny z Serwisem Telefonicznym COK. 18 Klient uprawniony jest do kierowania do Banku SMART wszelkich wątpliwości dotyczących użycia Karty Płatniczej w Terminalu POS udostępnionym przez inną organizację. Bank SMART może ujawnić danej organizacji, która udostępnia ten terminal informacje, niezbędne dla rozstrzygnięcia jakiejkolwiek kwestii dotyczącej korzystania lub zamierzonego korzystania przez Klienta z takiego terminala. 19 Zasady odpowiedzialności 1. Klient jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Bank SMART o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcjach. 2. Klient odpowiada za nieautoryzowane Transakcje do wysokości równowartości w walucie polskiej 150 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania Transakcji, jeżeli nieautoryzowana Transakcja jest skutkiem: 1) posłużenia się utraconą przez Klienta albo skradzioną Klientowi Kartą Płatniczą, lub 2) przywłaszczenia Karty Płatniczej lub jej nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez Klienta obowiązku, o którym mowa w 17 ust. 1 Regulaminu Kart. 3. Klient odpowiada za nieautoryzowane Transakcje w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia, co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w 17 Regulaminu Kart. 4. Po dokonaniu zgłoszenia zgodnie 17 Regulaminu Kart Klient nie odpowiada za nieautoryzowane Transakcje, chyba że umyślnie doprowadził do nieautoryzowanej Transakcji. 5. Jeżeli Bank SMART nie zapewni odpowiednich środków umożliwiających dokonanie w każdym czasie zgłoszenia, o którym mowa w 17 Regulaminu Kart Klient nie odpowiada za nieautoryzowane Transakcje, chyba że doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej Transakcji. 20

7 Poza przypadkami przewidzianymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, Bank SMART nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezawinionym przez Bank SMART: 1) zwłokę lub brak wykonania Transakcji, która była wynikiem braku odpowiedniego dostępnego salda w momencie jej wykonywania, 2) działaniami siły wyższej, przez które rozumie się zdarzenia nadzwyczajne, nagłe, których nie można było przewidzieć. 2. W przypadku, gdy zlecenie dokonania Transakcji jest inicjowane przez Klienta Bank SMART ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego paragrafu. 3. Jeżeli Bank SMART ponosi odpowiedzialność zgodnie z ust. 2, niezwłocznie zwraca Klientowi kwotę niewykonanej lub nienależycie wykonanej Transakcji albo przywraca obciążony Rachunek ROR do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji. 4. W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej Transakcji Płatniczej przez Klienta, Bank SMART podejmuje na wniosek Klienta niezwłoczne działania w celu prześledzenia Transakcji Płatniczej i powiadamia Klienta o ich wyniku. 5. Odpowiedzialność Banku SMART, o której mowa powyżej, obejmuje także opłaty, prowizje oraz odsetki, którymi został obciążony Klient w rezultacie niewykonania lub nienależytego wykonania Transakcji. 6. Odpowiedzialność Banku SMART za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji jest wyłączona, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z innych przepisów prawa. 7. Jeżeli Klient nie dokona powiadomienia, o którym mowa w 20 ust. 1, w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia Rachunku ROR albo od dnia, w którym Transakcja miała być wykonana, roszczenia Klienta względem Banku SMART z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcji wygasają. Zmiana postanowień Regulaminu Kart 22. Zmiany Regulaminu Kart dokonywane są na zasadach właściwych dla zmian Regulaminu Rachunków. Postanowienia końcowe Korespondencję dotyczącą Karty Płatniczej Bank SMART wysyła na ostatni adres do korespondencji podany przez Klienta. 2. Klient ma obowiązek zgłaszania każdej zmiany adresu korespondencyjnego oraz zmiany innych danych podanych w Banku SMART Klient ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie usług świadczonych na podstawie Regulaminu Kart: 1) w formie pisemnej na adres: FM Bank PBP S.A., ul. Domaniewska 39a, Warszawa, z dopiskiem reklamacja ; 2) telefonicznie za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK pod numerem podanym na Stronie Internetowej Banku SMART. 2. Bank SMART rozpatruje oraz udziela pisemnej odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu. 3. W sprawach szczególnie trudnych dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania reklamacji, który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania reklamacji. Klient jest informowany przed upływem 30 dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji o przyczynie jego wydłużenia, wskazaniu okoliczności które muszą zostać ustalone oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. 4. Bank SMART przekazuje odpowiedź na złożoną reklamacje listownie na adres korespondencyjny Klienta lub w inny sposób uzgodniony każdorazowo z Klientem Organem sprawującym nadzór nad Bankiem SMART jest Komisja Nadzoru Finansowego. 2. Klient może wnieść skargę na działanie Banku do: 1) Komisji Nadzoru Finansowego, 2) Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 3) Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.

8 26 1. Za wyjątkami przewidzianymi w Umowie, Regulaminie Rachunków lub Regulaminie Kart, Bank SMART i Klient w sprawach związanych z Umową mogą komunikować się: 1) przez Serwis Telefoniczny COK, 2) drogą pisemną. 2. Wszelkie dokumenty składane przez Klienta w Banku SMART muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 3. Wszelkie spory pomiędzy Bankiem SMART a Klientem rozstrzyga właściwy sąd powszechny. 4. Niniejszy Regulamin Kart został sporządzony w języku polskim. Polska wersja językowa Regulaminu Kart stanowi wyłączną podstawę jego interpretacji. 5. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozstrzygniecie sporu powstałego w związku z Umowa bezpośrednio do Bankowego Arbitra Konsumenckiego działającego przy Związku Banków Polskich. 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Kart odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Umowy oraz Regulaminu Rachunków.

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART 1 1. Niniejszy Regulamin kart płatniczych wydawanych klientom indywidualnym przez Bank SMART ( Regulamin Kart ) określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Rozdział I - Postanowienia ogólne Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 17.03.2014 r. od dnia zawarcia umowy W przypadku umow zawartych do 16.03.2014 r. obowiązuje od 17.05. 2014 r. Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5 regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 02.02.2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych...

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw został wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 1. Regulamin określa warunki używania karty płatniczej debetowej i dokonywania rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin kart debetowych dla Klientów Instytucjonalnych, zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne...

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart kredytowych...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I.

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 26.11.2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014 REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ AUCHAN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Agent Rozliczeniowy bank lub przedsiębiorca, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Część I. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie karty... 4 Rozdział 3. Wznowienie karty. Duplikat karty...

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A.

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z przyznanego Limitu kredytu i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2. Wydanie karty 2 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4. Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ . REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa zasady przyznawania limitu kredytowego i wydawania kart

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych BZ WBK S.A. dla firm 1

Zasady wydawania i używania kart płatniczych BZ WBK S.A. dla firm 1 1 Obowiązuje od 25 listopada 2013 r. Preambuła 1. Niniejsze Zasady określają warunki i tryb wydawania i używania znajdujących się w ofercie Banku dla firm Kart płatniczych typu Visa Business Electron BZ

Bardziej szczegółowo