REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART"

Transkrypt

1 REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART 1 1. Niniejszy Regulamin kart płatniczych wydawanych klientom indywidualnym przez Bank SMART ( Regulamin Kart ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Płatniczych przez Klientów indywidualnych Banku SMART. 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Kart zastosowanie ma Regulamin Rachunków (zdefiniowany w 2 poniżej). 3. Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie Kart wielką literą, a niezdefiniowane w 2 poniżej, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Rachunków (zdefiniowanym w 2 poniżej) Użyte w niniejszym Regulaminie Kart określenia oznaczają: 1) Agent Rozliczeniowy - bank bądź instytucja kredytowa prowadząca działalność w zakresie usług płatniczych polegającą na zawieraniu z Akceptantami umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu Kart Płatniczych, 2) Akceptant przedsiębiorca, który przyjmuje zapłatę przy użyciu Kart Płatniczych za oferowane przez niego produkty i usługi, 3) Autoryzacja udzielenie zgody przez Klienta na wykonanie Transakcji, 4) Bank SMART Bank SMART jest nazwą handlową FM Bank PBP S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym PLN, adres poczty elektronicznej: 5) Bankomat urządzenie umożliwiające Klientowi dokonywanie Transakcji Gotówkowych oraz innych operacji takich jak sprawdzenie Środków Dostępnych lub zmiana Numeru PIN, jeśli są one dostępne, 6) Czytnik Zbliżeniowy Terminal POS akceptujący płatności Kartami Płatniczymi z funkcją zbliżeniową (np. VISA PayWave) oznaczony logo Organizacji Płatniczej (np. VISA), 7) CVV2 3 cyfrowy numer zabezpieczający, widniejący na odwrocie Karty Płatniczej wykorzystywany do Transakcji na odległość, 8) Dokument Tożsamości dowód osobisty lub paszport wydany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, 9) Dyspozycja Zlecenie Płatnicze lub inne oświadczenie Klienta/Pełnomocnika uregulowane w Umowie lub Regulaminie Rachunków lub Regulaminie Kart, 10) Dzień Roboczy Banku SMART- dzień od poniedziałku do piątku, w którym Bank SMART prowadzi działalność operacyjną z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 11) Hasło SMS ciąg znaków służący do aktywacji Zdalnych Kanałów Obsługi oraz autoryzujący wykonanie poszczególnej Dyspozycji, wysyłany Klientowi w wiadomości sms na podany przez niego numer telefonu, 12) Karta Płatnicza karta debetowa VISA lub V PAY, pozwalająca na dokonywanie Transakcji w ciężar Środków Dostępnych na Rachunku ROR, wydawana przez Bank SMART, na podstawie Umowy i dyspozycji wydania Karty Płatniczej, wyposażona w antenę zbliżeniową umożliwiająca dokonywanie Transakcji Zbliżeniowych w punktach oznaczonych symbolem VISA lub V PAY, 13) Klient osoba fizyczna będąca Rezydentem, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca stroną zawartej z Bankiem SMART Umowy lub występująca o jej zawarcie, 14) Numer PIN poufny kod identyfikacyjny przypisany do Karty Płatniczej, służący (wraz z danymi zawartymi na Karcie Płatniczej) do elektronicznej identyfikacji Klienta, w celu dokonania Transakcji Kartą Płatniczą, 15) NBP Narodowy Bank Polski, bank centralny Rzeczpospolitej Polskiej, 16) Organizacja Visa organizacja międzynarodowa, której członkami są instytucje finansowe tworzące system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu Kart Płatniczych ze znakiem Visa lub V PAY, 17) Pełnomocnik osoba fizyczna upoważniona przez Klienta do dysponowania Rachunkiem ROR lub Rachunkiem Oszczędnościowym na zasadach określonych w Regulaminie Rachunków i Regulaminie Kart, 18) Płatnik osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zlecenie Płatnicze. W przypadku transakcji wychodzących z Rachunku Płatnikiem jest Klient, 19) Potwierdzenie potwierdzenie otwarcia Rachunku ROR lub Rachunku Oszczędnościowego prowadzonego przez Bank SMART, stanowiące integralną część Umowy, określające jego walutę, 20) Rachunek ROR rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy oferowany Klientom przez Bank SMART, prowadzony w walucie określonej w Potwierdzeniu, do którego wydana została Karta Płatnicza, i w ciężar którego rozliczane są wszystkie Transakcje dokonywane za pomocą Karty Płatniczej, 21) Regulamin Rachunków Regulamin rachunków bankowych oferowanych klientom indywidualnym przez Bank SMART, 22) Rezydent - osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce, 1

2 23) Saldo Debetowe ujemne saldo wykazane na koniec Dnia Roboczego Banku SMART, spowodowane obciążeniem Rachunku kwotami przewyższającymi stan Środków Dostępnych, 24) Serwis Telefoniczny COK - Centrum Obsługi Klienta umożliwiające, po uprzedniej identyfikacji Klienta przy pomocy TelePIN, składanie Dyspozycji uzyskiwanie informacji dotyczących usług oferowanych przez Bank SMART dostępne pod numerem telefonu podanym na Stronie Internetowej Banku SMART; na Stronie Internetowej Banku SMART będą podane również dane o dniach i godzinach pracy Serwisu Telefonicznego COK, 25) Strona Internetowa Banku SMART 26) Środki Dostępne saldo Rachunku ROR pomniejszone o kwoty ewentualnych blokad, w szczególności wynikających ze złożonych Zleceń Płatniczych oraz Transakcji przy użyciu Kart Płatniczych, a w przypadku uruchomienia limitu kredytowego dodatkowo powiększone o kwotę limitu, 27) Tabela Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART zawierająca wykaz, nazwy handlowe, warunki cenowe, oprocentowanie, terminy oraz waluty produktów i usług oferowanych przez Bank SMART, 28) Terminal POS (Point of Sale) - urządzenie zlokalizowane w punkcie usługowo-handlowym umożliwiające dokonywanie u Akceptantów Transakcji przy użyciu Karty Płatniczej, 29) Transakcja zainicjowana przez Klienta lub Akceptanta, Transakcja Bezgotówkowa, Transakcja Gotówkowa, Transakcja typu Cashback, Transakcja Zbliżeniowa lub Transakcja na odległość dokonana przy użyciu Karty Płatniczej, 30) Transakcja Bezgotówkowa dokonanie płatności za towary lub usługi przy użyciu Karty Płatniczej, w tym również wszystkie Transakcje na odległość niewymagające fizycznego przedstawienia Karty Płatniczej, 31) Transakcja Gotówkowa wypłata gotówkowa w dowolnej walucie zrealizowana przy użyciu Karty Płatniczej lub Rachunku ROR, w tym m.in. uzyskanie środków pieniężnych z banków lub z Bankomatów do wysokości dziennego limitu określonego przez Bank SMART, 32) Transakcja typu Cashback usługa polegająca na dokonaniu wypłaty gotówkowej w punktach usługowohandlowych przy jednoczesnym dokonywaniu Transakcji Bezgotówkowej, 33) Transakcja Zbliżeniowa Transakcja zrealizowana przy użyciu Karty Płatniczej z funkcjonalnością zbliżeniową we wszystkich punktach akceptujących oraz Bankomatach wyposażonych w Czytnik Zbliżeniowy, 34) Transakcja na odległość Transakcja niewymagająca fizycznego przedstawienia Karty Płatniczej w celu dokonania płatności, polegająca w szczególności na podaniu numeru Karty Płatniczej, daty ważności Karty Płatniczej i innych parametrów identyfikujących Klienta lub Kartę Płatniczą, dających możliwość Autoryzacji Transakcji, 35) Umowa Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz o korzystanie z kart płatniczych dla klientów indywidualnych Banku SMART zawarta pomiędzy Bankiem SMART a Klientem, 36) Ustawa - ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 37) Zastrzeżenie Karty Płatniczej zmiana statusu Karty Płatniczej polegająca na trwałym uniemożliwieniu korzystania z Karty Płatniczej, w tym wykonywania nią Transakcji, dokonywana przez Klienta lub Bank SMART, 38) Zablokowanie Karty Płatniczej zmiana statusu Karty Płatniczej polegająca na czasowym uniemożliwieniu korzystania z Karty Płatniczej, w tym wykonywania nią Transakcji, dokonywana przez Klienta lub Bank SMART. Wydanie Karty Płatniczej 3 1. Do wydania Karty Płatniczej niezbędne jest zawarcie Umowy. 2. Karta Płatnicza wydawana jest Klientowi, na rzecz którego Bank SMART prowadzi Rachunek ROR lub Pełnomocnikowi upoważnionemu do dysponowania Rachunkiem ROR. 3. O ile niniejszy Regulamin Kart oraz Regulamin Rachunków nie stanowi inaczej do Pełnomocnika stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Klienta. 4. Dyspozycję wydania Karty Płatniczej może złożyć Klient lub Pełnomocnik. 5. Dyspozycja wydania Karty Płatniczej może być złożona za pośrednictwem: 1) Strony Internetowej Banku SMART, 2) Aplikacji Mobilnej, 3) w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem Serwisu Telefonicznego COK. 6. Karta Płatnicza wydawana jest: 1) dla Klienta wyłącznie na jego wniosek, 2) dla Pełnomocnika na wniosek Pełnomocnika lub Klienta. 7. Bank SMART wydaje każdemu Klientowi lub Pełnomocnikowi nie więcej niż: 1) jedną Kartę Płatniczą ze znakiem Visa - do Rachunku ROR prowadzonego w PLN; 2

3 2) jedną Kartę Płatniczą ze znakiem Visa albo jedną Kartę Płatniczą ze znakiem V PAY - do Rachunku prowadzonego w euro. 4 Klient ma prawo odstąpić od Umowy w zakresie, w jakim obejmuje ona wydanie Karty Płatniczej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania po raz pierwszy Karty Płatniczej na podstawie tej Umowy, jeżeli nie wykonał żadnej Transakcji Płatniczej przy użyciu Karty Płatniczej Nieaktywna Karta Płatnicza oraz Numer PIN zostanie wysłana przez Bank SMART za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny Klienta w ciągu 10 Dni Roboczych Banku od złożenia wniosku o wydanie Karty Płatniczej. 2. Bezpośrednio po otrzymaniu przesyłki zawierającej Kartę Płatniczą Klient zobowiązany jest upewnić się, czy otrzymana Karta Płatnicza nie jest uszkodzona, nie nosi znaków użytkowania lub nie jest podpisana, oraz czy koperta zawierająca Numer PIN nie jest uszkodzona. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub podejrzeń, że przesyłka mogła być wcześniej otwierana, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Bank SMART. 3. Klient zobowiązany jest podpisać Kartę Płatniczą w sposób trwały, w miejscu przeznaczonym na podpis, niezwłocznie po jej otrzymaniu. 4. Karta Płatnicza wymaga aktywacji zgodnie z instrukcją załączoną w przesyłce zawierającej Kartę Płatniczą Karta Płatnicza wydawana jest z trzyletnim okresem ważności. 2. Data zakończenia okresu ważności to ostatni dzień miesiąca wskazanego na awersie Karty Płatniczej. Wznowienie Karty Płatniczej 7 1. Bank SMART dokonuje wznowienia Karty Płatniczej, polegającego na wydaniu nowej Karty Płatniczej, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Kart, w przypadku gdy łącznie spełnione zostały następujące warunki: 1) Klient dokonał aktywowania pierwotnie wydanej Karty Płatniczej, 2) Nie dokonano Zastrzeżenia Karty Płatniczej ani Zablokowania Karty Płatniczej, 3) Klient nie złożył rezygnacji ze wznowienia Karty Płatniczej. 2. Klient otrzymuje wznowioną Kartę Płatniczą przed upływem terminu ważności Karty Płatniczej. 3. Klient uprawniony jest do zgłoszenia rezygnacji ze wznowienia Karty Płatniczej za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK, nie później niż 45 dni przed upływem terminu ważności Karty Płatniczej. 4. W przypadku rezygnacji ze wznowienia Karty Płatniczej, Klient zobowiązany jest zniszczyć Kartę Płatniczą, której termin ważności upłynął, w sposób trwały, uniemożliwiający dalsze posługiwanie się Kartą Płatniczą. 5. Niezgłoszenie rezygnacji ze wznowienia Karty Płatniczej w terminie wskazanym w ust. 3 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na wznowienie Karty Płatniczej na kolejny okres ważności. 6. Klient zobowiązany powiadomić Bank SMART o zmianie adresu do wysyłki nowej Karty Płatniczej nie później niż 60 dni przed upływem daty ważności Karty Płatniczej. W razie niedopełnienia tego obowiązku Bank SMART wyśle Kartę Płatniczą na dotychczasowy adres Bank SMART jest uprawniony do niewznawiania Karty Płatniczej na kolejny okres ważności w przypadku, jeżeli na dwa miesiące przed upływem daty ważności: 1) Rachunek ROR, do którego została wydana Karta Płatnicza, nie wykazał przez okres 6 kolejnych miesięcy żadnych obrotów poza okresowym dopisywaniem odsetek i ich wypłat, 2) Kartą Płatniczą nie dokonano żadnej Transakcji przez 6 kolejnych miesięcy, 3) Klient w sposób rażący naruszył zobowiązania wynikające z Regulaminu Kart lub Umowy. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Bank SMART powiadomi Klienta o niewznowieniu Karty Płatniczej na kolejny okres ważności nie później niż 45 dni przed upływem dotychczasowego okresu ważności Karty Płatniczej Klient zobowiązany jest podpisać wznowioną Kartę Płatniczą w sposób trwały, w miejscu przeznaczonym na podpis, niezwłocznie po jej otrzymaniu. 2. Po wznowieniu Karty Płatniczej Numer PIN nie ulega zmianie i nie jest konieczne ponowne jego zdefiniowanie, z zastrzeżeniem ust W przypadku, gdy wraz ze wznowieniem Karty Płatniczej zmienia się numer Karty Płatniczej, wówczas zmianie ulega Numer PIN, co wymaga jego ponownego wygenerowania przez Bank SMART. 3

4 4. Przed pierwszym użyciem wznowionej Karty Płatniczej Klient zobligowany jest do jej aktywowania zgodnie z instrukcją załączoną w przesyłce zawierającej wznawianą Kartę Płatniczą. Wznowiona i nieaktywowana Karta Płatnicza może zostać zatrzymana przy próbie dokonania Transakcji. 5. Po dokonaniu aktywacji wznowionej Karty Płatniczej wcześniej wydana Karta Płatnicza nie może być używana. Klient zobowiązany jest do zniszczenia Karty Płatniczej w sposób trwały, uniemożliwiający dalsze posługiwanie się Kartą Płatniczą wydaną wcześniej. Zasady korzystania z Karty Płatniczej Przy użyciu Karty Płatniczej: 1) ze znakiem Visa wydanej do Rachunku ROR prowadzonego w PLN można dokonywać w Polsce i poza granicami Transakcji, 2) ze znakiem Visa wydanej do Rachunku ROR prowadzonego w euro można dokonywać w Polsce i poza jej granicami wszystkich rodzajów Transakcji za wyjątkiem Transakcji typu Cashback, 3) ze znakiem V PAY wydanej do Rachunku ROR prowadzonego w euro można dokonywać w Polsce i poza jej granicami wszystkich rodzajów Transakcji za wyjątkiem Transakcji typu Cashback; pełna lista krajów, w których można dokonywać Transakcji Kartą Płatniczą ze znakiem V PAY dostępna jest na stronie internetowej 2. Korzystanie z Karty Płatniczej wydanej do Rachunku ROR prowadzonego w PLN ograniczone jest do następujących limitów dziennych: 1) liczba Transakcji Gotówkowych - 10, 2) łączna dzienna wartość Transakcji Gotówkowych PLN, 3) liczba wszystkich Transakcji dziennie - 20, 4) łączna dzienna wartość wszystkich Transakcji PLN. 3. Korzystanie z Karty Płatniczej wydanej do Rachunku ROR prowadzonego w euro ograniczone jest do następujących limitów dziennych : 1) liczba Transakcji Gotówkowych- 10, 2) łączna dzienna wartość Transakcji Gotówkowych euro, 3) liczba wszystkich Transakcji dziennie - 20, 4) dzienna wartość wszystkich Transakcji euro. 4. Limity określone w ust. 2 i 3 ulegają odnowieniu o godz. 00:00 CET. 5. Niezależnie od limitów wskazanych w ust. 2 i 3, możliwość korzystania z Karty Płatniczej jest uzależniona od wysokości Środków Dostępnych na Rachunku ROR, do którego została wydana Karta Płatnicza Dla wykonania Transakcji wymagana jest jej Autoryzacja. 2. Transakcje dokonywane z wykorzystaniem Karty Płatniczej będą autoryzowane przez Klienta (w zależności od rodzaju Transakcji czy sposobu jej dokonywania) poprzez: 1) podanie numeru PIN lub złożenie podpisu na potwierdzeniu Transakcji, albo 2) podanie numeru Karty Płatniczej, numeru CVV2 i daty ważności karty i zatwierdzenie Transakcji, albo 3) zbliżenie Karty Płatniczej do Czytnika Zbliżeniowego - w przypadku wykonywania Transakcji Zbliżeniowej. 3. Transakcje Kartą Płatniczą są nieodwołalne po dokonaniu przez Klienta Autoryzacji. Nie wyłącza to możliwości złożenia przez Klienta reklamacji dotyczącej Transakcji. 12 Za moment otrzymania przez Bank SMART Zlecenia Płatniczego dotyczącego Transakcji uznaje się moment dokonania Autoryzacji przez Płatnika Bank SMART odmawia przyjęcia Zlecenia Płatniczego dotyczącego Transakcji w przypadku: 1) niezapewnienia na Rachunku ROR środków niezbędnych do realizacji Transakcji, 2) zablokowania dostępu Klienta do Rachunku ROR, 3) rozwiązania Umowy, 4) gdy wydana przez Klienta Dyspozycja jest niezgodna z przepisami prawa, bądź też, gdy przepisy prawa uniemożliwiają wykonanie Dyspozycji, 5) zamknięcia Rachunku ROR, 4

5 6) gdy dokonano Zastrzeżenia Karty Płatniczej albo Zablokowania Karty Płatniczej, bądź też Karta Płatnicza nie została aktywowana lub okres jej ważności upłynął, 7) Transakcja spowoduje przekroczenie dziennego limitu Transakcji. 2. Bank SMART informuje Klienta o odmowie i o ile to możliwe o przyczynach odmowy wykonania Transakcji w najbliższym możliwym terminie, nie później niż do końca następnego dnia roboczego po dniu odmowy, poprzez przekazanie komunikatu Akceptantowi lub wyświetlenie komunikatu w Bankomacie lub w innym urządzeniu, za pośrednictwem którego złożone zostało Zlecenie Płatnicze dotyczące Transakcji. 3. Transakcję, której wykonania odmówiono, uznaje się za nieotrzymaną. Nie wyłącza to możliwości złożenia przez Klienta reklamacji dotyczącej Transakcji W przypadku otrzymania zapytania autoryzacyjnego, Bank SMART udziela zgody na dokonanie Transakcji do wysokości Środków Dostępnych na Rachunku ROR oraz do wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego, o którym mowa w 10, a także ustanawia blokadę autoryzacyjną na kwotę odpowiadającą kwocie Transakcji. 2. W przypadku Transakcji dokonywanych bez blokady autoryzacyjnej, Środki Dostępne na Rachunku ROR zostają pomniejszone w chwili rozliczenia Transakcji. 3. Transakcje dokonywane bez blokady autoryzacyjnej, o której mowa w ust. 1, obejmują Transakcje Bezgotówkowe, podczas których do systemu Banku SMART nie wpłynęły zapytania autoryzacyjne. Transakcje Bezgotówkowe mogą być dokonywane bez uwzględniania wartości Środków Dostępnych na Rachunku ROR, do którego Karta Płatnicza została wydana. Środki Dostępne na Rachunku ROR zostaną pomniejszone w chwili rozliczenia Transakcji. W takim przypadku, na Rachunku ROR może powstać Saldo Debetowe. 4. W związku z powstaniem Salda Debetowego. Bank SMART nalicza od takiego zadłużenia odsetki w wysokości wskazanej w Tabeli. Do Salda Debetowego stosuje się postanowienia Regulaminu Rachunków. 5. Transakcje bez blokady autoryzacyjnej dokonywane przy użyciu Kart Płatniczej do Rachunku ROR prowadzonego w PLN mogą być realizowane w przypadku Transakcji Zbliżeniowych niewymagających zatwierdzenia Numerem PIN. Rozliczenie Transakcji, o których mowa w zdaniu poprzednim w przypadku niewystarczających środków na Rachunku ROR może spowodować przekroczenie kwoty stanu konta do wysokości 100 PLN. Wysokość limitu kwotowego dla Transakcji Zbliżeniowych niewymagających dodatkowego potwierdzenia Numerem PIN przeprowadzanych na terenie Polski jest ustalana przez Organizację VISA i wynosi 50 PLN dla jednorazowej Transakcji. Wysokość limitu kwotowego dla Transakcji Zbliżeniowych przeprowadzanych poza granicami Polski jest ustalana odpowiednio przez Organizację VISA i może być różna od wysokości limitu obowiązującego na terenie Polski. 6. Transakcje bez blokady autoryzacyjnej dla Karty Płatniczej wydanej do Rachunku ROR prowadzonego w euro mogą być realizowane w przypadku Transakcji Zbliżeniowych niewymagających zatwierdzenia Numerem PIN. Rozliczenie Transakcji w przypadku niewystarczających środków na Rachunku ROR może spowodować przekroczenie Środków Dostępnych do wysokości 20 euro. Wysokość limitu kwotowego dla Transakcji zbliżeniowych niewymagających dodatkowego potwierdzenia numerem PIN przeprowadzanych poza terytorium Polski jest ustalana przez Organizację VISA może być różna w danym kraju dla jednorazowej Transakcji. 15 Karta Płatnicza nie może być używana w sposób oraz w celach sprzecznych z prawem polskim lub, w przypadku Transakcji wykonanych za granicą, w celach sprzecznych z prawem danego kraju, w szczególności celem nabycia nielegalnych towarów lub usług. Rozliczenie Transakcji dokonanych Kartą Płatniczą Bank SMART dokonuje rozliczenia Transakcji poprzez obciążenie Rachunku ROR, do którego wydano Kartę Płatniczą. 2. Bank SMART dokonuje obciążenia Rachunku ROR w walucie, w jakiej prowadzony jest Rachunek ROR, do którego została wydana Karta Płatnicza, w dniu otrzymania Transakcji przez Bank SMART do rozliczenia Wszelkie Transakcje dokonywane przy użyciu Karty Płatniczej wydanej do Rachunku ROR prowadzonego w PLN oraz prowizje i opłaty należne w związku z dokonywaniem Transakcji wyrażane są w PLN z zastrzeżeniem ust Wszelkie kwoty wyrażane w walucie obcej wynikające z Transakcji wykonane za granicą zostaną przeliczone na PLN według kursu stosowanego przez Organizację Visa obowiązującego w dniu przedstawienia Transakcji do rozliczenia przez Akceptantów oraz powiększone o prowizje za przewalutowanie zgodnie z obowiązującą Tabelą. Kurs organizacji Visa jest prezentowany na stronie internetowej 5

6 18 1. Wszelkie Transakcje dokonywane przy użyciu Karty Płatniczej wydanej do Rachunku ROR prowadzonego w euro oraz prowizje i opłaty należne w związku z dokonywaniem Transakcji wyrażane są w euro z zastrzeżeniem ust. 2 i Wszelkie kwoty wyrażane w walucie obcej innej niż euro, z wyłączeniem PLN, zostaną przeliczone na euro według kursu stosowanego przez Organizację Visa obowiązującego w dniu przedstawienia Transakcji do rozliczenia przez Akceptantów oraz powiększone o prowizję określoną w Tabeli. 3. Wszelkie kwoty wyrażane w PLN zostaną przeliczone na euro według kursu kupna dewiz obowiązującym w dniu przedstawienia Transakcji do rozliczenia w Banku Zachodnim WBK S.A., prowadzącym na rzecz Banku SMART usługi rozliczeniowe Bank SMART nie ponosi odpowiedzialności za brak akceptacji Karty Płatniczej przez Akceptanta, jeżeli odmowa akceptacji Karty Płatniczej nie jest spowodowana okolicznościami, za które Bank SMART odpowiada. 2. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości Klienta, Akceptant ma prawo odmówić przyjęcia zapłaty przy użyciu Karty Płatniczej. 3. Klient jest zobowiązany do przechowywania dokumentów potwierdzających dokonanie Transakcji, w tym Transakcji, które nie zostały zrealizowane w celu sprawdzenia poprawności wyciągu z Rachunku ROR. Dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym stanowić mogą dowód w toku ewentualnego postępowania reklamacyjnego. Zasady bezpieczeństwa Klient zobowiązany jest do przechowywania i korzystania z Karty Płatniczej z należytą starannością, w tym nie udostępniania Karty Płatniczej oraz Numeru PIN osobom trzecim, jak również należytego ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. 2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia Bankowi SMART utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia, bądź nieuprawnionego dostępu do Karty Płatniczej, jak również do Numeru PIN. 3. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 2 powinno zostać dokonane przez Klienta za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK. 4. Bank SMART niezwłocznie potwierdzi Klientowi za pośrednictwem Zdalnych Kanałów Obsługi otrzymanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, podając datę, godzinę i minutę otrzymania zgłoszenia. 5. Klient uprawniony jest do dokonania Zastrzeżenia Karty Płatniczej albo Zablokowania Karty Płatniczej z przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty Płatniczej, w tym w przypadku stwierdzenia dokonania lub próby dokonania Transakcji, bądź innego użycia Karty Płatniczej przez osobę nieuprawnioną, jak również w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Karty Płatniczej lub podejrzeniem, że osoba trzecia zna lub może znać Numer PIN lub numer Karty Płatniczej. 6. Bank SMART uprawniony jest do Zastrzeżenia Karty Płatniczej albo Zablokowania Karty Płatniczej w następujących przypadkach: 1) z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty Płatniczej, 2) w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Karty Płatniczej lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji. 7. Bank SMART niezwłocznie poinformuje Klienta, za pośrednictwem Zdalnych Kanałów Obsługi o Zastrzeżeniu Karty Płatniczej albo Zablokowaniu Karty Płatniczej przed dokonaniem tych czynności, a jeżeli nie jest to możliwe - niezwłocznie po ich dokonaniu. Klient nie zostanie poinformowany o Zastrzeżeniu Karty Płatniczej albo Zablokowaniu Karty Płatniczej w przypadku, gdy przekazanie informacji w tym zakresie byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub obligujących do przestrzegania ochrony danych osobowych. 8. Bank SMART lub Klient uprawniony jest do cofnięcia oświadczenia w przedmiocie Zablokowania Karty Płatniczej. 9. W przypadku, gdy dokonano Zastrzeżenia Karty Płatniczej Klient będący w jej fizycznym posiadaniu, obowiązany jest do zniszczenia Karty Płatniczej w sposób trwały, uniemożliwiający dalsze posługiwanie się Kartą Płatniczą. 21 Następujące po sobie trzykrotne wpisanie błędnego Numeru PIN, niezależnie od czasu, jaki upłynie między nieudanymi próbami wpisania Numeru PIN, spowoduje Zablokowanie Karty Płatniczej w systemie informatycznym. 22 6

7 Klient uprawniony jest do kierowania do Banku SMART wszelkich wątpliwości dotyczących użycia Karty Płatniczej w Terminalu POS udostępnionym przez Agenta Rozliczeniowego. Bank SMART może ujawnić Agentowi Rozliczeniowego, która udostępnia ten terminal informacje, niezbędne dla rozstrzygnięcia jakiejkolwiek kwestii dotyczącej korzystania lub zamierzonego korzystania przez Klienta z takiego terminala. Zasady odpowiedzialności Klient jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Bank SMART za pośrednictwem Zdalnych Kanałów Obsługi o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcjach. 2. Klient odpowiada za nieautoryzowane Transakcje do wysokości równowartości w walucie polskiej 150 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania Transakcji, jeżeli nieautoryzowana Transakcja jest skutkiem: 1) posłużenia się utraconą przez Klienta albo skradzioną Klientowi Kartą Płatniczą lub 2) przywłaszczenia Karty Płatniczej lub jej nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez Klient obowiązku, o którym mowa w 20 ust. 1 Regulaminu Kart. 3. Klient odpowiada za nieautoryzowane Transakcje w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia, co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w 20 ust. 1 i 2 Regulaminu Kart. 4. Po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z 20 ust. 2 Regulaminu Kart Klient nie odpowiada za nieautoryzowane Transakcje, chyba że umyślnie doprowadził do nieautoryzowanej Transakcji. 5. Jeżeli Bank SMART nie zapewni odpowiednich środków komunikacji umożliwiających dokonanie w każdym czasie zgłoszenia, o którym mowa w 20 ust. 2 Regulaminu Kart, Klient nie odpowiada za nieautoryzowane Transakcje, chyba że Klient doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej Transakcji Klient może żądać od Banku SMART zwrotu kwoty autoryzowanej Transakcji zainicjowanej przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem, która została już wykonana, w terminie 8 tygodni liczonym od daty obciążenia Rachunku ROR, jeśli spełnione zostaną następujące warunki: 1) w momencie Autoryzacji nie została określona dokładna kwota Transakcji, oraz 2) kwota Transakcji jest wyższa niż kwota pobierana w danych okolicznościach, jakiej Klient mógł się racjonalnie spodziewać uwzględniając wcześniejszy rodzaj i poziom wydatków, warunki Umowy, Regulaminu Rachunków i Regulaminu Kart, oraz istotne dla sprawy okoliczności. 2. Klient może złożyć wniosek o dokonanie zwrotu za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK. 3. W terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania przez Bank SMART wniosku o zwrot, o którym mowa w ust. 1 Bank SMART dokonuje zwrotu pełnej kwoty Transakcji, albo podaje uzasadnienie odmowy zwrotu. Bank SMART wskazuje organy do których Klient może się odwołać w tej sprawie Poza przypadkami przewidzianymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, Bank SMART nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezawinionymi przez Bank SMART: 1) zwłokę lub brak wykonania Transakcji, która była wynikiem braku odpowiednich Środków Dostępnych lub wykorzystaniem dziennego limitu Transakcji w momencie jej wykonywania, 2) innymi okolicznościami, za które Bank SMART nie ponosi odpowiedzialności. 2. W przypadku, gdy zlecenie dokonania Transakcji jest inicjowane przez Klienta, Bank SMART ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu. 3. Jeżeli Bank SMART ponosi odpowiedzialność zgodnie z ust. 2, niezwłocznie zwraca Klientowi kwotę niewykonanej lub nienależycie wykonanej Transakcji albo przywraca obciążony Rachunek ROR do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji. 4. W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej Transakcji, zainicjowanej przez Klienta, jako Płatnika, Bank SMART podejmuje na wniosek Klienta niezwłoczne działania w celu prześledzenia Transakcji i powiadamia Klienta o ich wyniku. 5. Odpowiedzialność Banku SMART, o której mowa powyżej, obejmuje także opłaty, prowizje oraz odsetki, którymi został obciążony Klient w rezultacie niewykonania lub nienależytego wykonania Transakcji. 6. Odpowiedzialność Banku SMART za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji jest wyłączona, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z innych przepisów prawa. 7. Jeżeli Klient nie dokona powiadomienia, o którym mowa w 23 ust. 1, w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia Rachunku ROR albo od dnia, w którym Transakcja miała być wykonana, roszczenia Klient względem Banku SMART z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcji wygasają. 7

8 Zmiana postanowień Regulaminu Kart 26 Zmiany Regulaminu Kart dokonywane są na zasadach właściwych dla zmian Regulaminu Rachunków. Postanowienia końcowe Korespondencję dotyczącą Karty Płatniczej Bank SMART wysyła na ostatni adres do korespondencji podany przez Klienta. 2. Klient ma obowiązek zgłaszania każdej zmiany adresu korespondencyjnego oraz zmiany innych danych podanych w Banku SMART. 3. W okresie obowiązywania Umowy Klient ma prawo w każdym czasie żądać otrzymania postanowień Umowy oraz wszystkich informacji wskazanych w art. 27 Ustawy w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, informacje te mogą być przekazane Klientowi pocztą elektroniczną. 4. Wszelkie konsekwencje związane z naruszeniem przez Pełnomocnika postanowień niniejszego Regulaminu ponosi Klient Klient ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie usług świadczonych na podstawie Regulaminu Kart: 1) w formie pisemnej na adres: FM Bank PBP S.A., ul. Domaniewska 39a, Warszawa, z dopiskiem reklamacja ; 2) telefonicznie za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK pod numerem podanym na Stronie Internetowej Banku SMART. 2. Bank SMART rozpatruje oraz udziela pisemnej odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu. 3. W sprawach szczególnie trudnych dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania reklamacji, który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Bank SMART. Klient jest informowany przed upływem 30 dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji o przyczynie jego wydłużenia, wskazaniu okoliczności które muszą zostać ustalone oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. 4. Bank SMART przekazuje odpowiedź na złożoną reklamacje listownie na adres korespondencyjny Klient lub w inny sposób uzgodniony każdorazowo z Klientem Organem sprawującym nadzór nad Bankiem SMART jest Komisja Nadzoru Finansowego. 2. Klient może wnieść skargę na działanie Banku do: 1) Komisji Nadzoru Finansowego, 2) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 3) Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta Za wyjątkami przewidzianymi w Umowie, Regulaminie Rachunków lub Regulaminie Kart, Bank SMART i Klient w sprawach związanych z Umową mogą komunikować się: 1) za pośrednictwem Zdalnych Kanałów Obsługi, w tym w szczególności Serwisu Telefonicznego COK, lub 2) drogą pisemną na adres: FM Bank PBP S.A., ul. Domaniewska 39a, Warszawa. 2. Wszelkie dokumenty składane przez Klienta w Banku SMART muszą być sporządzone w języku wybranym przez Klienta podczas składania Wniosku. 3. Wszelkie spory pomiędzy Bankiem SMART a Klientem rozstrzyga właściwy sąd powszechny. 4. Polska wersja językowa Umowy, Regulaminu Rachunków oraz innych dokumentów dotyczących Umowy stanowi wyłączną podstawę ich interpretacji. Językiem stosowanym w relacjach Banku SMART z Klientem jest język określony przez Klienta we Wniosku. 5. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozstrzygniecie sporu powstałego w związku z Umową bezpośrednio do Bankowego Arbitra Konsumenckiego działającego przy Związku Banków Polskich. 6. Wydanie Karty Płatniczej nie prowadzi do zawarcia odrębnej umowy między Klientem a Bankiem SMART. 8

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART 1 Niniejszy Regulamin kart płatniczych wydawanych klientom indywidualnym przez Bank SMART ( Regulamin Kart ) określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Spis treści regulamin usługi BLIK w ramach Orange Finanse Rozdział I Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2 Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Rozdział IV Rezygnacja z Usługi...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEST KARTY KREDYTOWEJ (obowiązuje od dnia r.)

REGULAMIN NEST KARTY KREDYTOWEJ (obowiązuje od dnia r.) REGULAMIN NEST KARTY KREDYTOWEJ (obowiązuje od dnia 29.11.2015 r.) 1 Regulamin Nest Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Nest Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r.

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Ust./pkt. Poprzedni zapis Nowy zapis Par. 1 Pkt. 14 - zmiana Karta Płatnicza

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA OBOWIĄZUJE OD 1 SIERPNIA 2014 R. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart Visa dla członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA Obowiązują od 19.05.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart Visa Business

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania kart VISA Business w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo Kredytowych

Regulamin Wydawania kart VISA Business w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo Kredytowych Regulamin Wydawania kart VISA Business w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo Kredytowych (obowiązujący od 01.03.2017 r. ) ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA Business

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA

REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki obsługi Konta Inteligo w kanale mobilnym IKO w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA

Szczegółowe warunki obsługi Konta Inteligo w kanale mobilnym IKO w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA Szczegółowe warunki obsługi Konta Inteligo w kanale mobilnym IKO w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA Rozdział 1. Przedmiot Szczegółowych warunków, definicje oraz udostępnienie kanału mobilnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej PeoPay udostępnianej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna posiadaczom Eurokonta korzystającym z Pekao24 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Wakacyjne punkty za gotówkę. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Wakacyjne punkty za gotówkę. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Wakacyjne punkty za gotówkę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo INTELIGO Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna inteligo.pl tel. 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 adres korespondencyjny: ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa Regulamin wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Meritum Bank ICB S.A. obowiązuje w zakresie kart kredytowych Visa Clubcard do 30.06.2015 r.

Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Meritum Bank ICB S.A. obowiązuje w zakresie kart kredytowych Visa Clubcard do 30.06.2015 r. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Meritum Bank ICB S.A. obowiązuje w zakresie kart kredytowych Visa Clubcard do 30.06.2015 r. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

10. Uczestnik jest zobowiązany do poprawnego wprowadzenia numeru Passcode. Na etapie pilotażu błędne wprowadzenie numeru Passcode trzykrotnie

10. Uczestnik jest zobowiązany do poprawnego wprowadzenia numeru Passcode. Na etapie pilotażu błędne wprowadzenie numeru Passcode trzykrotnie BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej Regulamin pilotażu płatności Visa Mobile Debit w MultiBanku Łódź, 01 marca 2012 r. Postanowienia ogólne i definicje 1. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

REGULAMIN SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO REGULAMIN SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Kredytu Gotówkowego (dalej Regulamin Kredytu ), określa zasady udzielania i spłaty SMART Kredytu Gotówkowego. Stanowi on integralną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart Visa dla członków

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH NA OKAZICIELA PLUS BANK S.A.

REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH NA OKAZICIELA PLUS BANK S.A. REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH NA OKAZICIELA PLUS BANK S.A. I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU 1 Regulamin kart przedpłaconych na okaziciela PLUS BANK S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Internetowego: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Załącznik do Uchwały Nr 11/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Sośnicowice, 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Bon 50 zł za transakcję za 200 zł - OBI

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Bon 50 zł za transakcję za 200 zł - OBI Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Bon 50 zł za transakcję za 200 zł - OBI 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

6. Dzień roboczy dzień roboczy odpowiednio dostawcy płatnika lub dostawcy odbiorcy;

6. Dzień roboczy dzień roboczy odpowiednio dostawcy płatnika lub dostawcy odbiorcy; REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWYCH obowiązujący od 01.02.2017 r. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych do rachunku dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych do rachunku dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych do rachunku dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, lipiec 2016 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin wydawania i używania kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. BANK / Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, 85-959

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Załóż kartę BGŻ BNP Paribas i odbierz prezent

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Załóż kartę BGŻ BNP Paribas i odbierz prezent Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Załóż kartę BGŻ BNP Paribas i odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Spotify w prezencie na rok

REGULAMIN PROMOCJI Spotify w prezencie na rok REGULAMIN PROMOCJI Spotify w prezencie na rok 1. Organizator Promocji 1. Promocja Spotify w prezencie na rok, organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 21.11.2011 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego UMOWA TRANSAKCJI WYMIANY WALUT zawarta w dniu xx.xx.xxxx r. pomiędzy: Inter Exchange SP. Z O.O. z siedzibą w WARSZAWIE, przy ul. Grójeckiej 79, 00-807 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wydawania i używania kart płatniczych do rachunku dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2015 r.

REGULAMIN. wydawania i używania kart płatniczych do rachunku dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2015 r. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych do rachunku dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2015 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin wydawania i używania kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r.

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. Regulamin Promocji Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla

Bardziej szczegółowo

Umowa o kartę płatniczą Visa

Umowa o kartę płatniczą Visa Umowa o kartę płatniczą Visa zawarta w dniu... pomiędzy: Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową z siedzibą w Sopocie 81-743, ul. Władysława IV 22 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do uchwały nr...zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 06 grudnia 2013r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym, zwana dalej Promocją organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zgłaszania i rozpatrywania reklamacji Metrofinance Sp. z o. o.

Regulamin zgłaszania i rozpatrywania reklamacji Metrofinance Sp. z o. o. Regulamin zgłaszania i rozpatrywania reklamacji Metrofinance Sp. z o. o. Niniejszy Regulamin zgłaszania i rozpatrywania reklamacji został przyjęty na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu

Bardziej szczegółowo

regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach Orange Finanse

regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach Orange Finanse regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach Orange Finanse obowiązuje od 11 października 2015r. Spis treści o Rozdział I Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II Ogólne zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej dla klientów serwisu Ferpay.com jako instrument pieniądza elektronicznego

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej dla klientów serwisu Ferpay.com jako instrument pieniądza elektronicznego Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej dla klientów serwisu Ferpay.com jako instrument pieniądza elektronicznego Postanowienia wstępne i definicje 1 Niniejszy Regulamin Karty Przedpłaconej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. Obowiązuje od 14 sierpnia 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI

Komunikat. dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. Obowiązuje od 14 sierpnia 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI Komunikat dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. Obowiązuje od 14 sierpnia 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI I. K@rta wirtualna ING VISA...4 Wspólne zapisy... 4 K@rta wirtualna ING

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 8 stycznia 2018

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Programu Pocztowe Korzyści

REGULAMIN Programu Pocztowe Korzyści REGULAMIN Programu Pocztowe Korzyści Warszawa, lipiec 2017 r. 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. BANK / Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron dla osób fizycznych, wydawanych

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Bilety do kina za transakcje kartą. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej Bilety do kina za transakcje kartą. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Bilety do kina za transakcje kartą 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE

REGULAMIN PROMOCJI ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE REGULAMIN PROMOCJI ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE 1. Organizator Promocji 1. Promocja ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą

Bardziej szczegółowo

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków SKOK oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku.

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku. Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku I. Organizator Promocji 1. Promocja Premia dla aktywnych Klientów mbanku, zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU List od Mikołaja

REGULAMIN PROGRAMU List od Mikołaja REGULAMIN PROGRAMU List od Mikołaja Warszawa, listopad 2017 r. 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. BANK / Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 500 punktów w sklepach RTVAGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 500 punktów w sklepach RTVAGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 500 punktów w sklepach RTVAGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Kredyt 0% w RTV EURO AGD

Kredyt 0% w RTV EURO AGD REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 0% w RTV EURO AGD (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady wydawania i użytkowania Karty business Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana

Bardziej szczegółowo