REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART"

Transkrypt

1 REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART 1 1. Niniejszy Regulamin kart płatniczych wydawanych klientom indywidualnym przez Bank SMART ( Regulamin Kart ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Płatniczych przez Klientów indywidualnych Banku SMART. 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Kart zastosowanie ma Regulamin Rachunków (zdefiniowany w 2 poniżej). 3. Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie Kart wielką literą, a niezdefiniowane w 2 poniżej, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Rachunków (zdefiniowanym w 2 poniżej) Użyte w niniejszym Regulaminie Kart określenia oznaczają: 1) Agent Rozliczeniowy - bank bądź instytucja kredytowa prowadząca działalność w zakresie usług płatniczych polegającą na zawieraniu z Akceptantami umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu Kart Płatniczych, 2) Akceptant przedsiębiorca, który przyjmuje zapłatę przy użyciu Kart Płatniczych za oferowane przez niego produkty i usługi, 3) Autoryzacja udzielenie zgody przez Klienta na wykonanie Transakcji, 4) Bank SMART Bank SMART jest nazwą handlową FM Bank PBP S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym PLN, adres poczty elektronicznej: 5) Bankomat urządzenie umożliwiające Klientowi dokonywanie Transakcji Gotówkowych oraz innych operacji takich jak sprawdzenie Środków Dostępnych lub zmiana Numeru PIN, jeśli są one dostępne, 6) Czytnik Zbliżeniowy Terminal POS akceptujący płatności Kartami Płatniczymi z funkcją zbliżeniową (np. VISA PayWave) oznaczony logo Organizacji Płatniczej (np. VISA), 7) CVV2 3 cyfrowy numer zabezpieczający, widniejący na odwrocie Karty Płatniczej wykorzystywany do Transakcji na odległość, 8) Dokument Tożsamości dowód osobisty lub paszport wydany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, 9) Dyspozycja Zlecenie Płatnicze lub inne oświadczenie Klienta/Pełnomocnika uregulowane w Umowie lub Regulaminie Rachunków lub Regulaminie Kart, 10) Dzień Roboczy Banku SMART- dzień od poniedziałku do piątku, w którym Bank SMART prowadzi działalność operacyjną z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 11) Hasło SMS ciąg znaków służący do aktywacji Zdalnych Kanałów Obsługi oraz autoryzujący wykonanie poszczególnej Dyspozycji, wysyłany Klientowi w wiadomości sms na podany przez niego numer telefonu, 12) Karta Płatnicza karta debetowa VISA lub V PAY, pozwalająca na dokonywanie Transakcji w ciężar Środków Dostępnych na Rachunku ROR, wydawana przez Bank SMART, na podstawie Umowy i dyspozycji wydania Karty Płatniczej, wyposażona w antenę zbliżeniową umożliwiająca dokonywanie Transakcji Zbliżeniowych w punktach oznaczonych symbolem VISA lub V PAY, 13) Klient osoba fizyczna będąca Rezydentem, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca stroną zawartej z Bankiem SMART Umowy lub występująca o jej zawarcie, 14) Numer PIN poufny kod identyfikacyjny przypisany do Karty Płatniczej, służący (wraz z danymi zawartymi na Karcie Płatniczej) do elektronicznej identyfikacji Klienta, w celu dokonania Transakcji Kartą Płatniczą, 15) NBP Narodowy Bank Polski, bank centralny Rzeczpospolitej Polskiej, 16) Organizacja Visa organizacja międzynarodowa, której członkami są instytucje finansowe tworzące system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu Kart Płatniczych ze znakiem Visa lub V PAY, 17) Pełnomocnik osoba fizyczna upoważniona przez Klienta do dysponowania Rachunkiem ROR lub Rachunkiem Oszczędnościowym na zasadach określonych w Regulaminie Rachunków i Regulaminie Kart, 18) Płatnik osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zlecenie Płatnicze. W przypadku transakcji wychodzących z Rachunku Płatnikiem jest Klient, 19) Potwierdzenie potwierdzenie otwarcia Rachunku ROR lub Rachunku Oszczędnościowego prowadzonego przez Bank SMART, stanowiące integralną część Umowy, określające jego walutę, 20) Rachunek ROR rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy oferowany Klientom przez Bank SMART, prowadzony w walucie określonej w Potwierdzeniu, do którego wydana została Karta Płatnicza, i w ciężar którego rozliczane są wszystkie Transakcje dokonywane za pomocą Karty Płatniczej, 21) Regulamin Rachunków Regulamin rachunków bankowych oferowanych klientom indywidualnym przez Bank SMART, 22) Rezydent - osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce, 1

2 23) Saldo Debetowe ujemne saldo wykazane na koniec Dnia Roboczego Banku SMART, spowodowane obciążeniem Rachunku kwotami przewyższającymi stan Środków Dostępnych, 24) Serwis Telefoniczny COK - Centrum Obsługi Klienta umożliwiające, po uprzedniej identyfikacji Klienta przy pomocy TelePIN, składanie Dyspozycji uzyskiwanie informacji dotyczących usług oferowanych przez Bank SMART dostępne pod numerem telefonu podanym na Stronie Internetowej Banku SMART; na Stronie Internetowej Banku SMART będą podane również dane o dniach i godzinach pracy Serwisu Telefonicznego COK, 25) Strona Internetowa Banku SMART 26) Środki Dostępne saldo Rachunku ROR pomniejszone o kwoty ewentualnych blokad, w szczególności wynikających ze złożonych Zleceń Płatniczych oraz Transakcji przy użyciu Kart Płatniczych, a w przypadku uruchomienia limitu kredytowego dodatkowo powiększone o kwotę limitu, 27) Tabela Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART zawierająca wykaz, nazwy handlowe, warunki cenowe, oprocentowanie, terminy oraz waluty produktów i usług oferowanych przez Bank SMART, 28) Terminal POS (Point of Sale) - urządzenie zlokalizowane w punkcie usługowo-handlowym umożliwiające dokonywanie u Akceptantów Transakcji przy użyciu Karty Płatniczej, 29) Transakcja zainicjowana przez Klienta lub Akceptanta, Transakcja Bezgotówkowa, Transakcja Gotówkowa, Transakcja typu Cashback, Transakcja Zbliżeniowa lub Transakcja na odległość dokonana przy użyciu Karty Płatniczej, 30) Transakcja Bezgotówkowa dokonanie płatności za towary lub usługi przy użyciu Karty Płatniczej, w tym również wszystkie Transakcje na odległość niewymagające fizycznego przedstawienia Karty Płatniczej, 31) Transakcja Gotówkowa wypłata gotówkowa w dowolnej walucie zrealizowana przy użyciu Karty Płatniczej lub Rachunku ROR, w tym m.in. uzyskanie środków pieniężnych z banków lub z Bankomatów do wysokości dziennego limitu określonego przez Bank SMART, 32) Transakcja typu Cashback usługa polegająca na dokonaniu wypłaty gotówkowej w punktach usługowohandlowych przy jednoczesnym dokonywaniu Transakcji Bezgotówkowej, 33) Transakcja Zbliżeniowa Transakcja zrealizowana przy użyciu Karty Płatniczej z funkcjonalnością zbliżeniową we wszystkich punktach akceptujących oraz Bankomatach wyposażonych w Czytnik Zbliżeniowy, 34) Transakcja na odległość Transakcja niewymagająca fizycznego przedstawienia Karty Płatniczej w celu dokonania płatności, polegająca w szczególności na podaniu numeru Karty Płatniczej, daty ważności Karty Płatniczej i innych parametrów identyfikujących Klienta lub Kartę Płatniczą, dających możliwość Autoryzacji Transakcji, 35) Umowa Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz o korzystanie z kart płatniczych dla klientów indywidualnych Banku SMART zawarta pomiędzy Bankiem SMART a Klientem, 36) Ustawa - ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 37) Zastrzeżenie Karty Płatniczej zmiana statusu Karty Płatniczej polegająca na trwałym uniemożliwieniu korzystania z Karty Płatniczej, w tym wykonywania nią Transakcji, dokonywana przez Klienta lub Bank SMART, 38) Zablokowanie Karty Płatniczej zmiana statusu Karty Płatniczej polegająca na czasowym uniemożliwieniu korzystania z Karty Płatniczej, w tym wykonywania nią Transakcji, dokonywana przez Klienta lub Bank SMART. Wydanie Karty Płatniczej 3 1. Do wydania Karty Płatniczej niezbędne jest zawarcie Umowy. 2. Karta Płatnicza wydawana jest Klientowi, na rzecz którego Bank SMART prowadzi Rachunek ROR lub Pełnomocnikowi upoważnionemu do dysponowania Rachunkiem ROR. 3. O ile niniejszy Regulamin Kart oraz Regulamin Rachunków nie stanowi inaczej do Pełnomocnika stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Klienta. 4. Dyspozycję wydania Karty Płatniczej może złożyć Klient lub Pełnomocnik. 5. Dyspozycja wydania Karty Płatniczej może być złożona za pośrednictwem: 1) Strony Internetowej Banku SMART, 2) Aplikacji Mobilnej, 3) w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem Serwisu Telefonicznego COK. 6. Karta Płatnicza wydawana jest: 1) dla Klienta wyłącznie na jego wniosek, 2) dla Pełnomocnika na wniosek Pełnomocnika lub Klienta. 7. Bank SMART wydaje każdemu Klientowi lub Pełnomocnikowi nie więcej niż: 1) jedną Kartę Płatniczą ze znakiem Visa - do Rachunku ROR prowadzonego w PLN; 2

3 2) jedną Kartę Płatniczą ze znakiem Visa albo jedną Kartę Płatniczą ze znakiem V PAY - do Rachunku prowadzonego w euro. 4 Klient ma prawo odstąpić od Umowy w zakresie, w jakim obejmuje ona wydanie Karty Płatniczej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania po raz pierwszy Karty Płatniczej na podstawie tej Umowy, jeżeli nie wykonał żadnej Transakcji Płatniczej przy użyciu Karty Płatniczej Nieaktywna Karta Płatnicza oraz Numer PIN zostanie wysłana przez Bank SMART za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny Klienta w ciągu 10 Dni Roboczych Banku od złożenia wniosku o wydanie Karty Płatniczej. 2. Bezpośrednio po otrzymaniu przesyłki zawierającej Kartę Płatniczą Klient zobowiązany jest upewnić się, czy otrzymana Karta Płatnicza nie jest uszkodzona, nie nosi znaków użytkowania lub nie jest podpisana, oraz czy koperta zawierająca Numer PIN nie jest uszkodzona. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub podejrzeń, że przesyłka mogła być wcześniej otwierana, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Bank SMART. 3. Klient zobowiązany jest podpisać Kartę Płatniczą w sposób trwały, w miejscu przeznaczonym na podpis, niezwłocznie po jej otrzymaniu. 4. Karta Płatnicza wymaga aktywacji zgodnie z instrukcją załączoną w przesyłce zawierającej Kartę Płatniczą Karta Płatnicza wydawana jest z trzyletnim okresem ważności. 2. Data zakończenia okresu ważności to ostatni dzień miesiąca wskazanego na awersie Karty Płatniczej. Wznowienie Karty Płatniczej 7 1. Bank SMART dokonuje wznowienia Karty Płatniczej, polegającego na wydaniu nowej Karty Płatniczej, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Kart, w przypadku gdy łącznie spełnione zostały następujące warunki: 1) Klient dokonał aktywowania pierwotnie wydanej Karty Płatniczej, 2) Nie dokonano Zastrzeżenia Karty Płatniczej ani Zablokowania Karty Płatniczej, 3) Klient nie złożył rezygnacji ze wznowienia Karty Płatniczej. 2. Klient otrzymuje wznowioną Kartę Płatniczą przed upływem terminu ważności Karty Płatniczej. 3. Klient uprawniony jest do zgłoszenia rezygnacji ze wznowienia Karty Płatniczej za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK, nie później niż 45 dni przed upływem terminu ważności Karty Płatniczej. 4. W przypadku rezygnacji ze wznowienia Karty Płatniczej, Klient zobowiązany jest zniszczyć Kartę Płatniczą, której termin ważności upłynął, w sposób trwały, uniemożliwiający dalsze posługiwanie się Kartą Płatniczą. 5. Niezgłoszenie rezygnacji ze wznowienia Karty Płatniczej w terminie wskazanym w ust. 3 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na wznowienie Karty Płatniczej na kolejny okres ważności. 6. Klient zobowiązany powiadomić Bank SMART o zmianie adresu do wysyłki nowej Karty Płatniczej nie później niż 60 dni przed upływem daty ważności Karty Płatniczej. W razie niedopełnienia tego obowiązku Bank SMART wyśle Kartę Płatniczą na dotychczasowy adres Bank SMART jest uprawniony do niewznawiania Karty Płatniczej na kolejny okres ważności w przypadku, jeżeli na dwa miesiące przed upływem daty ważności: 1) Rachunek ROR, do którego została wydana Karta Płatnicza, nie wykazał przez okres 6 kolejnych miesięcy żadnych obrotów poza okresowym dopisywaniem odsetek i ich wypłat, 2) Kartą Płatniczą nie dokonano żadnej Transakcji przez 6 kolejnych miesięcy, 3) Klient w sposób rażący naruszył zobowiązania wynikające z Regulaminu Kart lub Umowy. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Bank SMART powiadomi Klienta o niewznowieniu Karty Płatniczej na kolejny okres ważności nie później niż 45 dni przed upływem dotychczasowego okresu ważności Karty Płatniczej Klient zobowiązany jest podpisać wznowioną Kartę Płatniczą w sposób trwały, w miejscu przeznaczonym na podpis, niezwłocznie po jej otrzymaniu. 2. Po wznowieniu Karty Płatniczej Numer PIN nie ulega zmianie i nie jest konieczne ponowne jego zdefiniowanie, z zastrzeżeniem ust W przypadku, gdy wraz ze wznowieniem Karty Płatniczej zmienia się numer Karty Płatniczej, wówczas zmianie ulega Numer PIN, co wymaga jego ponownego wygenerowania przez Bank SMART. 3

4 4. Przed pierwszym użyciem wznowionej Karty Płatniczej Klient zobligowany jest do jej aktywowania zgodnie z instrukcją załączoną w przesyłce zawierającej wznawianą Kartę Płatniczą. Wznowiona i nieaktywowana Karta Płatnicza może zostać zatrzymana przy próbie dokonania Transakcji. 5. Po dokonaniu aktywacji wznowionej Karty Płatniczej wcześniej wydana Karta Płatnicza nie może być używana. Klient zobowiązany jest do zniszczenia Karty Płatniczej w sposób trwały, uniemożliwiający dalsze posługiwanie się Kartą Płatniczą wydaną wcześniej. Zasady korzystania z Karty Płatniczej Przy użyciu Karty Płatniczej: 1) ze znakiem Visa wydanej do Rachunku ROR prowadzonego w PLN można dokonywać w Polsce i poza granicami Transakcji, 2) ze znakiem Visa wydanej do Rachunku ROR prowadzonego w euro można dokonywać w Polsce i poza jej granicami wszystkich rodzajów Transakcji za wyjątkiem Transakcji typu Cashback, 3) ze znakiem V PAY wydanej do Rachunku ROR prowadzonego w euro można dokonywać w Polsce i poza jej granicami wszystkich rodzajów Transakcji za wyjątkiem Transakcji typu Cashback; pełna lista krajów, w których można dokonywać Transakcji Kartą Płatniczą ze znakiem V PAY dostępna jest na stronie internetowej 2. Korzystanie z Karty Płatniczej wydanej do Rachunku ROR prowadzonego w PLN ograniczone jest do następujących limitów dziennych: 1) liczba Transakcji Gotówkowych - 10, 2) łączna dzienna wartość Transakcji Gotówkowych PLN, 3) liczba wszystkich Transakcji dziennie - 20, 4) łączna dzienna wartość wszystkich Transakcji PLN. 3. Korzystanie z Karty Płatniczej wydanej do Rachunku ROR prowadzonego w euro ograniczone jest do następujących limitów dziennych : 1) liczba Transakcji Gotówkowych- 10, 2) łączna dzienna wartość Transakcji Gotówkowych euro, 3) liczba wszystkich Transakcji dziennie - 20, 4) dzienna wartość wszystkich Transakcji euro. 4. Limity określone w ust. 2 i 3 ulegają odnowieniu o godz. 00:00 CET. 5. Niezależnie od limitów wskazanych w ust. 2 i 3, możliwość korzystania z Karty Płatniczej jest uzależniona od wysokości Środków Dostępnych na Rachunku ROR, do którego została wydana Karta Płatnicza Dla wykonania Transakcji wymagana jest jej Autoryzacja. 2. Transakcje dokonywane z wykorzystaniem Karty Płatniczej będą autoryzowane przez Klienta (w zależności od rodzaju Transakcji czy sposobu jej dokonywania) poprzez: 1) podanie numeru PIN lub złożenie podpisu na potwierdzeniu Transakcji, albo 2) podanie numeru Karty Płatniczej, numeru CVV2 i daty ważności karty i zatwierdzenie Transakcji, albo 3) zbliżenie Karty Płatniczej do Czytnika Zbliżeniowego - w przypadku wykonywania Transakcji Zbliżeniowej. 3. Transakcje Kartą Płatniczą są nieodwołalne po dokonaniu przez Klienta Autoryzacji. Nie wyłącza to możliwości złożenia przez Klienta reklamacji dotyczącej Transakcji. 12 Za moment otrzymania przez Bank SMART Zlecenia Płatniczego dotyczącego Transakcji uznaje się moment dokonania Autoryzacji przez Płatnika Bank SMART odmawia przyjęcia Zlecenia Płatniczego dotyczącego Transakcji w przypadku: 1) niezapewnienia na Rachunku ROR środków niezbędnych do realizacji Transakcji, 2) zablokowania dostępu Klienta do Rachunku ROR, 3) rozwiązania Umowy, 4) gdy wydana przez Klienta Dyspozycja jest niezgodna z przepisami prawa, bądź też, gdy przepisy prawa uniemożliwiają wykonanie Dyspozycji, 5) zamknięcia Rachunku ROR, 4

5 6) gdy dokonano Zastrzeżenia Karty Płatniczej albo Zablokowania Karty Płatniczej, bądź też Karta Płatnicza nie została aktywowana lub okres jej ważności upłynął, 7) Transakcja spowoduje przekroczenie dziennego limitu Transakcji. 2. Bank SMART informuje Klienta o odmowie i o ile to możliwe o przyczynach odmowy wykonania Transakcji w najbliższym możliwym terminie, nie później niż do końca następnego dnia roboczego po dniu odmowy, poprzez przekazanie komunikatu Akceptantowi lub wyświetlenie komunikatu w Bankomacie lub w innym urządzeniu, za pośrednictwem którego złożone zostało Zlecenie Płatnicze dotyczące Transakcji. 3. Transakcję, której wykonania odmówiono, uznaje się za nieotrzymaną. Nie wyłącza to możliwości złożenia przez Klienta reklamacji dotyczącej Transakcji W przypadku otrzymania zapytania autoryzacyjnego, Bank SMART udziela zgody na dokonanie Transakcji do wysokości Środków Dostępnych na Rachunku ROR oraz do wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego, o którym mowa w 10, a także ustanawia blokadę autoryzacyjną na kwotę odpowiadającą kwocie Transakcji. 2. W przypadku Transakcji dokonywanych bez blokady autoryzacyjnej, Środki Dostępne na Rachunku ROR zostają pomniejszone w chwili rozliczenia Transakcji. 3. Transakcje dokonywane bez blokady autoryzacyjnej, o której mowa w ust. 1, obejmują Transakcje Bezgotówkowe, podczas których do systemu Banku SMART nie wpłynęły zapytania autoryzacyjne. Transakcje Bezgotówkowe mogą być dokonywane bez uwzględniania wartości Środków Dostępnych na Rachunku ROR, do którego Karta Płatnicza została wydana. Środki Dostępne na Rachunku ROR zostaną pomniejszone w chwili rozliczenia Transakcji. W takim przypadku, na Rachunku ROR może powstać Saldo Debetowe. 4. W związku z powstaniem Salda Debetowego. Bank SMART nalicza od takiego zadłużenia odsetki w wysokości wskazanej w Tabeli. Do Salda Debetowego stosuje się postanowienia Regulaminu Rachunków. 5. Transakcje bez blokady autoryzacyjnej dokonywane przy użyciu Kart Płatniczej do Rachunku ROR prowadzonego w PLN mogą być realizowane w przypadku Transakcji Zbliżeniowych niewymagających zatwierdzenia Numerem PIN. Rozliczenie Transakcji, o których mowa w zdaniu poprzednim w przypadku niewystarczających środków na Rachunku ROR może spowodować przekroczenie kwoty stanu konta do wysokości 100 PLN. Wysokość limitu kwotowego dla Transakcji Zbliżeniowych niewymagających dodatkowego potwierdzenia Numerem PIN przeprowadzanych na terenie Polski jest ustalana przez Organizację VISA i wynosi 50 PLN dla jednorazowej Transakcji. Wysokość limitu kwotowego dla Transakcji Zbliżeniowych przeprowadzanych poza granicami Polski jest ustalana odpowiednio przez Organizację VISA i może być różna od wysokości limitu obowiązującego na terenie Polski. 6. Transakcje bez blokady autoryzacyjnej dla Karty Płatniczej wydanej do Rachunku ROR prowadzonego w euro mogą być realizowane w przypadku Transakcji Zbliżeniowych niewymagających zatwierdzenia Numerem PIN. Rozliczenie Transakcji w przypadku niewystarczających środków na Rachunku ROR może spowodować przekroczenie Środków Dostępnych do wysokości 20 euro. Wysokość limitu kwotowego dla Transakcji zbliżeniowych niewymagających dodatkowego potwierdzenia numerem PIN przeprowadzanych poza terytorium Polski jest ustalana przez Organizację VISA może być różna w danym kraju dla jednorazowej Transakcji. 15 Karta Płatnicza nie może być używana w sposób oraz w celach sprzecznych z prawem polskim lub, w przypadku Transakcji wykonanych za granicą, w celach sprzecznych z prawem danego kraju, w szczególności celem nabycia nielegalnych towarów lub usług. Rozliczenie Transakcji dokonanych Kartą Płatniczą Bank SMART dokonuje rozliczenia Transakcji poprzez obciążenie Rachunku ROR, do którego wydano Kartę Płatniczą. 2. Bank SMART dokonuje obciążenia Rachunku ROR w walucie, w jakiej prowadzony jest Rachunek ROR, do którego została wydana Karta Płatnicza, w dniu otrzymania Transakcji przez Bank SMART do rozliczenia Wszelkie Transakcje dokonywane przy użyciu Karty Płatniczej wydanej do Rachunku ROR prowadzonego w PLN oraz prowizje i opłaty należne w związku z dokonywaniem Transakcji wyrażane są w PLN z zastrzeżeniem ust Wszelkie kwoty wyrażane w walucie obcej wynikające z Transakcji wykonane za granicą zostaną przeliczone na PLN według kursu stosowanego przez Organizację Visa obowiązującego w dniu przedstawienia Transakcji do rozliczenia przez Akceptantów oraz powiększone o prowizje za przewalutowanie zgodnie z obowiązującą Tabelą. Kurs organizacji Visa jest prezentowany na stronie internetowej 5

6 18 1. Wszelkie Transakcje dokonywane przy użyciu Karty Płatniczej wydanej do Rachunku ROR prowadzonego w euro oraz prowizje i opłaty należne w związku z dokonywaniem Transakcji wyrażane są w euro z zastrzeżeniem ust. 2 i Wszelkie kwoty wyrażane w walucie obcej innej niż euro, z wyłączeniem PLN, zostaną przeliczone na euro według kursu stosowanego przez Organizację Visa obowiązującego w dniu przedstawienia Transakcji do rozliczenia przez Akceptantów oraz powiększone o prowizję określoną w Tabeli. 3. Wszelkie kwoty wyrażane w PLN zostaną przeliczone na euro według kursu kupna dewiz obowiązującym w dniu przedstawienia Transakcji do rozliczenia w Banku Zachodnim WBK S.A., prowadzącym na rzecz Banku SMART usługi rozliczeniowe Bank SMART nie ponosi odpowiedzialności za brak akceptacji Karty Płatniczej przez Akceptanta, jeżeli odmowa akceptacji Karty Płatniczej nie jest spowodowana okolicznościami, za które Bank SMART odpowiada. 2. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości Klienta, Akceptant ma prawo odmówić przyjęcia zapłaty przy użyciu Karty Płatniczej. 3. Klient jest zobowiązany do przechowywania dokumentów potwierdzających dokonanie Transakcji, w tym Transakcji, które nie zostały zrealizowane w celu sprawdzenia poprawności wyciągu z Rachunku ROR. Dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym stanowić mogą dowód w toku ewentualnego postępowania reklamacyjnego. Zasady bezpieczeństwa Klient zobowiązany jest do przechowywania i korzystania z Karty Płatniczej z należytą starannością, w tym nie udostępniania Karty Płatniczej oraz Numeru PIN osobom trzecim, jak również należytego ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. 2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia Bankowi SMART utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia, bądź nieuprawnionego dostępu do Karty Płatniczej, jak również do Numeru PIN. 3. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 2 powinno zostać dokonane przez Klienta za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK. 4. Bank SMART niezwłocznie potwierdzi Klientowi za pośrednictwem Zdalnych Kanałów Obsługi otrzymanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, podając datę, godzinę i minutę otrzymania zgłoszenia. 5. Klient uprawniony jest do dokonania Zastrzeżenia Karty Płatniczej albo Zablokowania Karty Płatniczej z przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty Płatniczej, w tym w przypadku stwierdzenia dokonania lub próby dokonania Transakcji, bądź innego użycia Karty Płatniczej przez osobę nieuprawnioną, jak również w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Karty Płatniczej lub podejrzeniem, że osoba trzecia zna lub może znać Numer PIN lub numer Karty Płatniczej. 6. Bank SMART uprawniony jest do Zastrzeżenia Karty Płatniczej albo Zablokowania Karty Płatniczej w następujących przypadkach: 1) z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty Płatniczej, 2) w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Karty Płatniczej lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji. 7. Bank SMART niezwłocznie poinformuje Klienta, za pośrednictwem Zdalnych Kanałów Obsługi o Zastrzeżeniu Karty Płatniczej albo Zablokowaniu Karty Płatniczej przed dokonaniem tych czynności, a jeżeli nie jest to możliwe - niezwłocznie po ich dokonaniu. Klient nie zostanie poinformowany o Zastrzeżeniu Karty Płatniczej albo Zablokowaniu Karty Płatniczej w przypadku, gdy przekazanie informacji w tym zakresie byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub obligujących do przestrzegania ochrony danych osobowych. 8. Bank SMART lub Klient uprawniony jest do cofnięcia oświadczenia w przedmiocie Zablokowania Karty Płatniczej. 9. W przypadku, gdy dokonano Zastrzeżenia Karty Płatniczej Klient będący w jej fizycznym posiadaniu, obowiązany jest do zniszczenia Karty Płatniczej w sposób trwały, uniemożliwiający dalsze posługiwanie się Kartą Płatniczą. 21 Następujące po sobie trzykrotne wpisanie błędnego Numeru PIN, niezależnie od czasu, jaki upłynie między nieudanymi próbami wpisania Numeru PIN, spowoduje Zablokowanie Karty Płatniczej w systemie informatycznym. 22 6

7 Klient uprawniony jest do kierowania do Banku SMART wszelkich wątpliwości dotyczących użycia Karty Płatniczej w Terminalu POS udostępnionym przez Agenta Rozliczeniowego. Bank SMART może ujawnić Agentowi Rozliczeniowego, która udostępnia ten terminal informacje, niezbędne dla rozstrzygnięcia jakiejkolwiek kwestii dotyczącej korzystania lub zamierzonego korzystania przez Klienta z takiego terminala. Zasady odpowiedzialności Klient jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Bank SMART za pośrednictwem Zdalnych Kanałów Obsługi o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcjach. 2. Klient odpowiada za nieautoryzowane Transakcje do wysokości równowartości w walucie polskiej 150 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania Transakcji, jeżeli nieautoryzowana Transakcja jest skutkiem: 1) posłużenia się utraconą przez Klienta albo skradzioną Klientowi Kartą Płatniczą lub 2) przywłaszczenia Karty Płatniczej lub jej nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez Klient obowiązku, o którym mowa w 20 ust. 1 Regulaminu Kart. 3. Klient odpowiada za nieautoryzowane Transakcje w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia, co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w 20 ust. 1 i 2 Regulaminu Kart. 4. Po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z 20 ust. 2 Regulaminu Kart Klient nie odpowiada za nieautoryzowane Transakcje, chyba że umyślnie doprowadził do nieautoryzowanej Transakcji. 5. Jeżeli Bank SMART nie zapewni odpowiednich środków komunikacji umożliwiających dokonanie w każdym czasie zgłoszenia, o którym mowa w 20 ust. 2 Regulaminu Kart, Klient nie odpowiada za nieautoryzowane Transakcje, chyba że Klient doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej Transakcji Klient może żądać od Banku SMART zwrotu kwoty autoryzowanej Transakcji zainicjowanej przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem, która została już wykonana, w terminie 8 tygodni liczonym od daty obciążenia Rachunku ROR, jeśli spełnione zostaną następujące warunki: 1) w momencie Autoryzacji nie została określona dokładna kwota Transakcji, oraz 2) kwota Transakcji jest wyższa niż kwota pobierana w danych okolicznościach, jakiej Klient mógł się racjonalnie spodziewać uwzględniając wcześniejszy rodzaj i poziom wydatków, warunki Umowy, Regulaminu Rachunków i Regulaminu Kart, oraz istotne dla sprawy okoliczności. 2. Klient może złożyć wniosek o dokonanie zwrotu za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK. 3. W terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania przez Bank SMART wniosku o zwrot, o którym mowa w ust. 1 Bank SMART dokonuje zwrotu pełnej kwoty Transakcji, albo podaje uzasadnienie odmowy zwrotu. Bank SMART wskazuje organy do których Klient może się odwołać w tej sprawie Poza przypadkami przewidzianymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, Bank SMART nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezawinionymi przez Bank SMART: 1) zwłokę lub brak wykonania Transakcji, która była wynikiem braku odpowiednich Środków Dostępnych lub wykorzystaniem dziennego limitu Transakcji w momencie jej wykonywania, 2) innymi okolicznościami, za które Bank SMART nie ponosi odpowiedzialności. 2. W przypadku, gdy zlecenie dokonania Transakcji jest inicjowane przez Klienta, Bank SMART ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu. 3. Jeżeli Bank SMART ponosi odpowiedzialność zgodnie z ust. 2, niezwłocznie zwraca Klientowi kwotę niewykonanej lub nienależycie wykonanej Transakcji albo przywraca obciążony Rachunek ROR do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji. 4. W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej Transakcji, zainicjowanej przez Klienta, jako Płatnika, Bank SMART podejmuje na wniosek Klienta niezwłoczne działania w celu prześledzenia Transakcji i powiadamia Klienta o ich wyniku. 5. Odpowiedzialność Banku SMART, o której mowa powyżej, obejmuje także opłaty, prowizje oraz odsetki, którymi został obciążony Klient w rezultacie niewykonania lub nienależytego wykonania Transakcji. 6. Odpowiedzialność Banku SMART za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji jest wyłączona, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z innych przepisów prawa. 7. Jeżeli Klient nie dokona powiadomienia, o którym mowa w 23 ust. 1, w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia Rachunku ROR albo od dnia, w którym Transakcja miała być wykonana, roszczenia Klient względem Banku SMART z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcji wygasają. 7

8 Zmiana postanowień Regulaminu Kart 26 Zmiany Regulaminu Kart dokonywane są na zasadach właściwych dla zmian Regulaminu Rachunków. Postanowienia końcowe Korespondencję dotyczącą Karty Płatniczej Bank SMART wysyła na ostatni adres do korespondencji podany przez Klienta. 2. Klient ma obowiązek zgłaszania każdej zmiany adresu korespondencyjnego oraz zmiany innych danych podanych w Banku SMART. 3. W okresie obowiązywania Umowy Klient ma prawo w każdym czasie żądać otrzymania postanowień Umowy oraz wszystkich informacji wskazanych w art. 27 Ustawy w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, informacje te mogą być przekazane Klientowi pocztą elektroniczną. 4. Wszelkie konsekwencje związane z naruszeniem przez Pełnomocnika postanowień niniejszego Regulaminu ponosi Klient Klient ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie usług świadczonych na podstawie Regulaminu Kart: 1) w formie pisemnej na adres: FM Bank PBP S.A., ul. Domaniewska 39a, Warszawa, z dopiskiem reklamacja ; 2) telefonicznie za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK pod numerem podanym na Stronie Internetowej Banku SMART. 2. Bank SMART rozpatruje oraz udziela pisemnej odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu. 3. W sprawach szczególnie trudnych dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania reklamacji, który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Bank SMART. Klient jest informowany przed upływem 30 dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji o przyczynie jego wydłużenia, wskazaniu okoliczności które muszą zostać ustalone oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. 4. Bank SMART przekazuje odpowiedź na złożoną reklamacje listownie na adres korespondencyjny Klient lub w inny sposób uzgodniony każdorazowo z Klientem Organem sprawującym nadzór nad Bankiem SMART jest Komisja Nadzoru Finansowego. 2. Klient może wnieść skargę na działanie Banku do: 1) Komisji Nadzoru Finansowego, 2) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 3) Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta Za wyjątkami przewidzianymi w Umowie, Regulaminie Rachunków lub Regulaminie Kart, Bank SMART i Klient w sprawach związanych z Umową mogą komunikować się: 1) za pośrednictwem Zdalnych Kanałów Obsługi, w tym w szczególności Serwisu Telefonicznego COK, lub 2) drogą pisemną na adres: FM Bank PBP S.A., ul. Domaniewska 39a, Warszawa. 2. Wszelkie dokumenty składane przez Klienta w Banku SMART muszą być sporządzone w języku wybranym przez Klienta podczas składania Wniosku. 3. Wszelkie spory pomiędzy Bankiem SMART a Klientem rozstrzyga właściwy sąd powszechny. 4. Polska wersja językowa Umowy, Regulaminu Rachunków oraz innych dokumentów dotyczących Umowy stanowi wyłączną podstawę ich interpretacji. Językiem stosowanym w relacjach Banku SMART z Klientem jest język określony przez Klienta we Wniosku. 5. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozstrzygniecie sporu powstałego w związku z Umową bezpośrednio do Bankowego Arbitra Konsumenckiego działającego przy Związku Banków Polskich. 6. Wydanie Karty Płatniczej nie prowadzi do zawarcia odrębnej umowy między Klientem a Bankiem SMART. 8

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 1. Regulamin określa warunki używania karty płatniczej debetowej i dokonywania rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw został wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Część I. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Agent Rozliczeniowy bank lub przedsiębiorca, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 26.11.2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014 REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ AUCHAN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I.

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ . REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa zasady przyznawania limitu kredytowego i wydawania kart

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank Szanowni Państwo, Karta kredytowa VISA PLATINUM Noble Bank, która trafiła w Państwa ręce, jest wyrazem najwyższego uznania i zaufania, jakim są Państwo darzeni przez nasz Bank. Dzięki tej karcie stali

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki: 1) wydawania przez MultiBank kart kredytowych (zwanych dalej kartami), 2)

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK. Zakres normowania Regulaminu

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK. Zakres normowania Regulaminu Obowiązujący od dnia 1 lipca 2014 r. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu 1. Regulamin określa warunki wydawania i używania Kart kredytowych oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 93/ZRBD/2014 Zarządu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30 grudnia 2014 roku Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin karty kredytowej VISA Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i rozliczania transakcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK 1 Obowiązujący od dnia 1 lipca 2015r. z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 6 ust. 24-26, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. 1 Zakres normowania Regulaminu Regulamin określa warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r., z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 18, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. Preambuła 1. Niniejsze zasady określają warunki i tryb wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo