REGULAMIN. wydawania i używania kart płatniczych do rachunku dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. wydawania i używania kart płatniczych do rachunku dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2015 r."

Transkrypt

1 REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych do rachunku dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2015 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin wydawania i używania kart płatniczych do rachunku dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania i używania kart płatniczych dla osób fizycznych do rachunku prowadzonego w Banku Pocztowym S.A. zwanych dalej kartami oraz rozliczania transakcji przeprowadzonych przy ich użyciu i inne usługi świadczone przez Bank Pocztowy S.A. związane z tymi kartami oraz zasady składania reklamacji. Ponadto Regulamin reguluje zasady rozwiązania Umowy o kartę płatniczą. 2 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć: 1) autoryzacja zgoda Banku Pocztowego S.A. lub Użytkownika karty na dokonanie transakcji płatniczej przy użyciu karty, 2) Bank Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, wydawca karty; informacja o adresach placówek Banku oraz agentów Banku, w których prowadzona jest działalność, mających znaczenie do celów porozumiewania się z Bankiem dostępna jest na stronie internetowej Banku oraz bezpośrednio w miejscu prowadzenia działalności, 3) bankomat urządzenie umożliwiające Użytkownikowi karty podejmowanie gotówki lub dodatkowo dokonywanie innych transakcji płatniczych i operacji dostępnych w tym urządzeniu np. sprawdzenie dostępnych środków, 4) bankowość elektroniczna usługi umożliwiające Posiadaczowi lub Użytkownikowi karty dostęp do informacji dotyczących rachunków, kart i innych produktów oraz składanie wniosków i dyspozycji określonych w Umowie w tym w Regulaminie, na zasadach określonych w umowie o świadczenie usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem kanałów: a) internetowego zwanego dalej Pocztowy24 usługi bankowości elektronicznej, dostępnej za pośrednictwem sieci Internet i przeglądarki WWW, b) SMS zwanego dalej PocztowySMS usługi bankowości elektronicznej, dostępnej za pośrednictwem telefonu komórkowego i krótkich wiadomości tekstowych SMS, c) telefonicznego, zwanego dalej Telekonto usługi bankowości elektronicznej, dostępnej poprzez kontakt telefoniczny z infolinią Banku 5) Cash back usługa wypłaty gotówki podczas dokonywania transakcji bezgotówkowej w placówce handlowej przy użyciu karty. Usługę można przeprowadzić tylko w połączeniu z transakcją bezgotówkową przy użyciu karty. Użytkownik karty przed usługą Cash back musi wyrazić chęć dokonania wypłaty gotówkowej dodatkowej kwoty. Maksymalna kwota jednorazowej wypłaty gotówkowej w ramach usługi Cash back jest określona przez organizację kartową i podawana jest do wiadomości w materiałach informacyjnych dotyczących karty, na stronach internetowych Banku oraz za pośrednictwem infolinii Banku, 6) CVV2/ CVC2 3 cyfrowy kod zabezpieczający naniesiony na rewersie karty, używany do potwierdzenia autentyczności karty podczas dokonywania operacji bez fizycznego przedstawienia karty; poprzez Internet, telefonicznie lub drogą pocztową. 7) czytnik zbliżeniowy elektroniczne urządzenie stanowiące część terminala POS lub bankomatu, służące do przeprowadzania transakcji zbliżeniowych; urządzenia z czytnikiem zbliżeniowym oznaczone są znakiem akceptacji transakcji zbliżeniowych odpowiedniej organizacji kartowej, 8) data waluty moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków, którymi został obciążony lub uznany rachunek, 9) dzień roboczy dzień, w którym Bank prowadzi działalność niezbędną do wykonania transakcji płatniczej, za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy dla Banku, 10) infolinia Banku telefoniczna obsługa Klientów Banku; numery telefonów infolinii podane są na stronie internetowej, w materiałach informacyjnych dotyczących karty oraz na karcie, 11) karta międzynarodowa, debetowa karta płatnicza wydana przez Bank do rachunku, na podstawie Umowy zawartej z Posiadaczem, instrument płatniczy, 12) limity transakcyjne ograniczenia kwoty lub liczby dokonanych transakcji płatniczych w danej jednostce czasu, określone w celu podwyższenia bezpieczeństwa użytkowania karty, 13) MasterCard MasterCard International SA organizacja wydawców kart płatniczych, we współpracy, z którą Bank wydaje karty ze znakiem MasterCard, 14) odbiorca punkt honorujący kartę będący odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczej dokonywanej kartą przez jej Użytkownika, a także Posiadacz w odniesieniu do transakcji, w wyniku których następuje uznanie jego rachunku, 15) organizacja kartowa międzynarodowa organizacja płatnicza, w ramach której została wydana karta i która pośredniczy w realizacji oraz rozliczeniu transakcji płatniczej, 16) PIN poufny numer służący do identyfikacji Użytkownika karty podczas dokonywania transakcji przy użyciu karty w POS i bankomatach, znany wyłącznie Użytkownikowi karty, wydawany i przekazywany Użytkownikowi karty w sposób uniemożliwiający jego poznanie przez inne osoby, 17) Pełnomocnik pełnoletnia osoba fizyczna, rezydent lub nierezydent, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, upoważniona przez Posiadacza do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku w zakresie określonym w Regulaminie rachunku, w tym do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza transakcji kartą określonych w Umowie, 18) placówka Banku oddział lub placówka Banku obsługująca klientów Banku; wykaz wszystkich placówek Banku, ich adresów i godzin otwarcia jest dostępny na stronie internetowej Banku, 19) płatnik Posiadacz składający zlecenie płatnicze, a także punkt honorujący karty składający zlecenie transakcji w wyniku, której następuje uznanie rachunku Posiadacza kwotą tej transakcji, 20) POS elektroniczny terminal służący do przeprowadzania operacji, w punkcie handlowo usługowym, w kasie banku lub innej instytucji finansowej, 21) Posiadacz osoba fizyczna, z którą Bank zawarł umowę o prowadzenie rachunku i kartę płatniczą, a w przypadku rachunku wspólnego każdy ze współposiadaczy rachunku, 22) punkt honorujący kartę punkt, w którym realizowana jest transakcja, 23) rachunek rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub inny rachunek prowadzony przez Bank, do którego została wydana karta, wskazany w Umowie, 24) Regulamin rachunku Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A., 25) siła wyższa nieprzewidziane zdarzenie niezależne od stron Umowy, spowodowane przyczyną zewnętrzną, któremu nie można było zapobiec, w tym działanie władz państwowych, zamieszki, wojna, strajk, atak terrorystyczny, katastrofa, 26) strona internetowa Banku strona Banku umiejscowiona w sieci internetowej pod adresem 27) Taryfa opłat i prowizji Taryfa opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A., odpowiednia dla rachunku do którego wydana jest karta, obowiązująca na dzień pobrania opłat i prowizji, 28) transakcja dokonana przy użyciu karty transakcja płatnicza, zainicjowana przez płatnika lub odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków, w szczególności transakcja bezgotówkowa lub gotówkowa, 1

2 29) transakcja bezgotówkowa płatność za towary lub usługi, dokonana przy użyciu karty, 30) transakcja gotówkowa wypłata gotówki dokonana przy użyciu karty, 31) transakcja zbliżeniowa transakcja dokonana, przy użyciu karty z funkcją zbliżeniową, polegająca na realizacji transakcji poprzez zbliżenie karty do czytnika zbliżeniowego; karta z funkcją zbliżeniową oznaczona jest znakiem akceptacji zbliżeniowej danej organizacji kartowej, 32) Transakcja na odległość transakcja niewymagająca fizycznego przedstawienia Karty, taka jak: zamówienia telefoniczne, pocztowe oraz przez internet, w których autoryzacja transakcji następuje po podaniu przez klienta wszystkich lub wybranych danych Karty: Klient może zostać poproszony o numer Karty, datę ważności, CVV2 / CVC2 i inne dane identyfikujące klienta. W żadnym wypadku przy dokonywaniu transakcji na odległość nie może być wymagane podanie numeru PIN, 33) Umowa umowa o kartę płatniczą zawarta pomiędzy Bankiem, a Posiadaczem określająca prawa i obowiązki stron tej Umowy, w tym umowa o prowadzenie rachunków bankowych, o kartę płatniczą oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną dla osób fizycznych, które wraz z niniejszym Regulaminem i Taryfą oraz Regulaminem rachunku (w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie), stanowią umowę o charakterze ramowym w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych, 34) ustawa o usługach płatniczych ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 199 poz z późn. zm.), 35) Użytkownik karty Posiadacz, któremu została wydana karta, Pełnomocnik lub inna osoba fizyczna, mająca nie mniej niż 13 lat, upoważniona przez Posiadacza do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza operacji określonych w Umowie, której dane identyfikacyjne zostały umieszczone na karcie, 36) Visa Visa Europe, organizacja wydawców kart płatniczych, we współpracy, z którą Bank wydaje karty ze znakiem Visa, 37) wpłatomat urządzenie do przyjmowania wpłat na rachunek z wykorzystaniem karty wydanej do tego rachunku, informację o dostępnych wpłatomatach Bank udostępnia w sposób określony w Regulaminie rachunku, 38) wyciąg zestawienie transakcji na rachunku, w tym transakcji dokonanych przy użyciu karty oraz należnych Bankowi odsetek, prowizji i opłat, zawierające także inne informacje wymagane zgodnie z ustawą o usługach płatniczych, obejmujące okres jednego miesiąca kalendarzowego, 39) zablokowanie karty czasowe wstrzymanie możliwości realizacji transakcji przy użyciu karty lub czasowe wyłączenie określonej funkcjonalności karty, 40) zastrzeżenie karty trwałe i nieodwracalne wstrzymanie możliwości realizacji transakcji przy użyciu karty, 41) zlecenie płatnicze oświadczenie Użytkownika karty skierowane do Banku za pośrednictwem punktu akceptującego kartę, zawierające polecenie wykonania lub rozliczenia transakcji Karta służy do korzystania ze środków zgromadzonych na rachunku, poprzez realizację transakcji i innych operacji z użyciem karty, opisanych w niniejszym Regulaminie. 2. Karta jest własnością Banku. 3. Posiadacz jest zobowiązany zapoznać Użytkownika karty nie będącego Posiadaczem, z treścią Umowy w tym Regulaminu. 4. Posiadacz ponosi odpowiedzialność z tytułu używania kart wydanych do rachunku w zakresie uregulowanym w Umowie, w tym w Regulaminie. 5. Posiadacz danego rachunku może wydawać dyspozycje oraz uzyskiwać informacje w zakresie karty wydanej dla tego Posiadacza lub dla każdego innego Użytkownika karty wydanej do tego rachunku, nie będącego Posiadaczem. 6. Użytkownik karty nie będący Posiadaczem może wydawać dyspozycje oraz uzyskiwać informacje jedynie na temat wydanej mu karty. 7. Pisemne dyspozycje dotyczące karty lub Umowy, o których mowa jest w Regulaminie, Posiadacz lub inny Użytkownik karty składa w placówce Banku lub przesyła na adres Banku. 8. Korzystanie z usług bankowości elektronicznej, o których mowa w Regulaminie, jest możliwe na podstawie zawartej umowy o te usługi. 9. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o pisemnym powiadomieniu przekazywanym przez Bank, rozumie się przez to powiadomienie przesłane drogą pocztową na adres korespondencyjny wskazany przez Posiadacza lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Posiadacza, a także w inny sposób ustalony w Umowie z Posiadaczem. W przypadku braku możliwości technicznych dokonania powiadomienia w ustalonej formie Bank może dokonać powiadomienia drogą pocztową na adres korespondencyjny wskazany przez Posiadacza, nie stanowi to naruszenia postanowień Umowy. Rozdział 2 Wydanie i wznowienie karty 4 1. Na mocy Umowy (w ramach jednego rachunku) danemu Użytkownikowi karty Bank wydaje tylko jedną kartę danego rodzaju. Rodzaje kart, które mogą być wydane do danego rachunku wskazane są w Taryfie oraz na stronie internetowej Banku. Warunek ten stosuje się odpowiednio do kart wznawianych oraz wydawanych w miejsce zastrzeżonych. 2. Wydanie karty przez Bank następuje na wniosek Posiadacza złożony wraz z zawarciem Umowy lub w terminie późniejszym z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. 3. Wniosek o wydanie karty Posiadacz może złożyć: pisemnie, lub za pośrednictwem usług: Telekonto lub Pocztowy24 (o ile taka funkcjonalność zostanie udostępniona Posiadaczowi), lub w inny udostępniony przez Bank sposób. W przypadku wnioskowania o kartę przez Posiadacza o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, konieczna jest zgoda drugiego Współposiadacza tego rachunku. Karty nie są wydawane dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. 4. Posiadacz może złożyć wniosek o wydanie karty dla siebie lub Pełnomocnika, którego upoważnia do dokonywania transakcji w imieniu i na rzecz Posiadacza. Zasady i tryb ustanawiania pełnomocnictwa do rachunku określa Regulamin rachunku. 5. Wniosek o wydanie karty stanowi załącznik do Umowy. 6. W ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania przez Bank wniosku o wydanie karty, Bank wydaje kartę lub przekazuje w uzgodniony z Posiadaczem sposób, informację o odmowie wydania karty. Bank może odmówić wydania karty w sytuacji, gdy: 1) ujawniono, że informacje lub dokumenty przekazane Bankowi przez Posiadacza lub Użytkownika karty, dla którego jest wydawana karta są niezgodne ze stanem faktycznym, za wyjątkiem oczywistych omyłek pisarskich, 2) wcześniej zawarta Umowa, w zakresie karty wydanej dla tego samego Użytkownika karty lub na wniosek tego samego Posiadacza, została wypowiedziana przez Bank z winy Posiadacza lub Użytkownika karty, dla którego karta ma być wydana, 3) Umowa jest w okresie wypowiedzenia, 4) wcześniej został złożony wniosek o kartę dla danego Użytkownika karty lub obecnie korzysta on z karty danego rodzaju, wydanej do tego samego rachunku. 7. Umowa w części dotyczącej karty, obowiązuje dla danej karty i jest zawierana w dniu otrzymania przez Bank wniosku o wydanie karty pod warunkiem, iż Bank nie skorzysta z prawa do odmowy wydania karty zgodnie z ust. 6 powyżej. W przypadku odmowy wydania karty przez Bank zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, Umowę w zakresie dotyczącym karty uważa się za niezawartą. 8. Umowa w zakresie karty zawarta jest na czas oznaczony, do ostatniego dnia miesiąca wskazanego na karcie jako termin ważności karty z zastrzeżeniem 7 ust.1-2 Regulaminu Kartę oraz PIN Bank wysyła, odrębnymi przesyłkami, na adres korespondencyjny do rachunku, wskazany w Umowie, z zastrzeżeniem ust Po wprowadzeniu przez Bank nowych funkcjonalności w zakresie wydawania i przesyłania PIN, w uzgodnieniu z Użytkownikiem karty, Bank może przekazać PIN w sposób inny, niż określony w ust. 1, lub udostępnić Użytkownikowi karty usługę samodzielnego nadawania PIN. 3. Jeśli w terminie 30 dni od złożenia wniosku o kartę, nie zostanie doręczona przesyłka z kartą lub PIN bądź przekazana informacja o odmowie wydania karty, Posiadacz powinien skontaktować się z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku lub osobiście w placówce Banku, w celu ustalenia powodów nieotrzymania przesyłki i dalszego trybu postępowania. 4. Użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Bank w przypadku: 1) nieotrzymania przesyłki z PIN w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania karty, 2) otrzymania uszkodzonej koperty z PIN, 5. Po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w ust. 4powyżej, Bank wyda nowy PIN. 6. Niezwłocznie po otrzymaniu karty, Użytkownik karty zobowiązany jest do złożenia, w sposób trwały w wyznaczonym miejscu na karcie, podpisu zgodnego z wzorem podpisu złożonym na Umowie. 7. Wydana przez Bank karta jest nieaktywna (nie można nią dokonywać transakcji). Użytkownik karty aktywuje ją, zgodnie ze szczegółową informacją, przesłaną wraz z kartą. Pierwsza transakcja kartą musi być dokonana z użyciem PIN po aktywacji karty. 8. Opłaty za kartę są pobierane w ciężar rachunku w wysokości określonej w Taryfie opłat i prowizji niezależnie od faktu aktywacji karty. 9. W przypadku nieodebrania przesyłki z kartą przez Użytkownika karty pomimo jej prawidłowego przesłania, Bank zastrzega kartę po zwrocie przesyłki z kartą do Banku. 2

3 6 1. W przypadku uszkodzenia karty lub zmiany danych identyfikacyjnych Użytkownika karty wydrukowanych na karcie, Bank w miejsce dotychczasowej karty wydaje nową kartę wraz z nowym PIN, na podstawie wniosku złożonego przez Użytkownika karty. Wniosek taki może być złożony w trybie opisanym 4 ust.3 Regulaminu. 2. Po otrzymaniu przez Bank wniosku, o którym mowa w ust. 1 Bank zastrzega dotychczasową kartę zaś Użytkownik tej karty ma obowiązek niezwłocznie ją zniszczyć w sposób uniemożliwiający dalsze posługiwanie się tą kartą. Za skutki niedopełnienia tego obowiązku odpowiedzialność ponosi Posiadacz. 3. Nowa karta wydawana jest z nowym numerem i terminem ważności. 4. Przekazanie nowej karty z nowym PIN odbywa się na zasadach, o których mowa w 2 Regulaminu Przed upływem terminu ważności Bank automatycznie wznawia kartę (wydaje kartę z tym samym numerem i nową datą ważności), w przypadku braku pisemnego oświadczenia Posiadacza rachunku o rezygnacji ze wznowienia karty, złożonego na co najmniej 2 miesiące przed upływem ważności dotychczasowej karty, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. Rezygnacja może być złożona pisemnie lub za pośrednictwem usług: Telekonto lub Pocztowy Wznowienie karty oznacza przedłużenie ważności obowiązywania Umowy do terminu ważności wznowionej karty. 3. Przekazanie wznowionej karty odbywa się na zasadach, o których mowa w 5 Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu. 4. Karta wznowiona zachowuje dotychczasowy numer i PIN, PIN do karty wznowionej nie jest wysyłany. W uzasadnionych przypadkach, z powodów technicznych lub związanych z bezpieczeństwem karty, Bank może wznowić kartę z nowym numerem i nowym PIN. 5. Po otrzymaniu wznowionej karty i jej aktywacji, Użytkownik karty jest zobowiązany zniszczyć dotychczasową kartę w sposób uniemożliwiający posługiwanie się nią. Odpowiednie zastosowanie ma 5 ust. 6. Odpowiedzialność za skutki wynikłe z niezniszczenia karty ponosi Posiadacz. 6. Bank ma prawo do niewznowienia karty, a tym samym nie przedłużenia Umowy w następujących przypadkach: 1) podjęcia przez Bank decyzji o rezygnacji z wydawnictwa kart będących przedmiotem Umowy z powodu ich nierentowności lub zastąpienia dotychczasowej karty będącej przedmiotem Umowy nowym produktem, który nie może być obsługiwany na dotychczasowych zasadach, 2) w przypadku braku wpłat na rachunek i utrzymywania się na rachunku salda zerowego lub ujemnego przez okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy, 3) ujawnienia, że informacje lub dokumenty przekazane przez Posiadacza lub Użytkownika karty, dla którego karta jest wznawiana, są niezgodne ze stanem faktycznym, za wyjątkiem oczywistych omyłek pisarskich, 4) naruszenia przez Posiadacza lub Użytkownika karty, dla którego karta jest wznawiana, postanowień Umowy i Regulaminu w zakresie bezpieczeństwa i ochrony karty, o których mowa jest w 22 ust. 1 Regulaminu. Rozdział 3 Posługiwanie się kartą 8 1. Kartą może posługiwać się wyłącznie Użytkownik tej karty w okresie jej ważności wskazanym na karcie i wyłącznie do celów nie związanych z działalnością gospodarczą. 2. Użytkownik karty zobowiązany jest posługiwać się kartą zgodnie z postanowieniami Umowy w tym Regulaminu Przy użyciu karty można dokonywać transakcji bezgotówkowych (płatności), transakcji gotówkowych (wypłat gotówki) lub korzystać z innych usług dostępnych w kraju i za granicą z zastrzeżeniem ust. 2; 1) w POS, w bankomatach i wpłatomatach oznaczonych znakiem akceptacji umieszczonym na karcie; 2) bez fizycznego przedstawienia karty (w przypadku kart posiadających możliwość dokonywania transakcji na odległość): a. telefonicznie, b. drogą pocztową, c. przez internet. 2. Bank może udostępnić funkcjonalność wykonywania transakcji na odległość dla dedykowanego rodzaju karty. Informacje dotyczące możliwości wykonywania transakcji na odległość dla dedykowanego rodzaju karty Bank udostępnia na stronie internetowej 3. Transakcje realizowane są w walucie kraju, w którym są dokonywane, lub w tej walucie, którą oferuje dany punkt honorujący kartę. 4. W przypadku, gdy punkt honorujący kartę oferuje przeliczenie waluty (dokonanie transakcji w innej walucie, niż waluta kraju, w którym dokonywana jest transakcja) Użytkownik karty powinien bezpośrednio w tym punkcie otrzymać informacje o kursie walutowym i opłatach związanych z daną transakcją stosowanych przez ten punkt. Bank może nie dysponować informacją o zastosowanych przez dany punkt opłatach oraz kursie walutowym. Uznaje się, że skorzystanie przez Użytkownika karty z usługi przeliczenia waluty w danym punkcie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zastosowane przez ten punkt opłaty lub kurs waluty. 5. Bank realizuje dyspozycje dotyczące transakcji w oparciu o numer karty, który stanowi unikatowy identyfikator tej karty. Użycie karty przy transakcji oraz jej autoryzacja przez Użytkownika karty zgodnie z poniższym ust. 7 jest wystarczające do złożenia zlecenia wykonania transakcji. Zlecenie takie odbywa się za pośrednictwem punktu honorującego kartę, Bank otrzymuje zlecenie do rozliczenia w terminie wskazanym w 16 ust. 1 Regulaminu. 6. Transakcję uważa się za autoryzowaną przez Użytkownika karty, jeżeli Użytkownik karty wyraził zgodę na wykonanie transakcji poprzez: 1) wprowadzenie PIN lub złożenie podpisu na dowodzie dokonania transakcji w przypadku transakcji dokonywanej w POS, 2) wprowadzenie PIN w przypadku transakcji dokonywanej w bankomacie, 3) zbliżenie karty do czytnika zbliżeniowego w przypadku transakcji zbliżeniowej, przy czym: a) transakcja zbliżeniowa do kwoty maksymalnej ustalonej przez organizację kartową dla danego kraju, nie wymaga potwierdzenia PIN, b) transakcja zbliżeniowa powyżej kwoty maksymalnej ustalonej przez organizację kartową dla danego kraju, (która dostępna jest dla kart wydawanych i wznawianych po dniu 1 czerwca 2014r.) każdorazowo wymaga potwierdzenia z użyciem PIN, c) niezależnie od kwoty transakcji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji, Bank lub punkt honorujący kartę może wymagać potwierdzenia operacji zbliżeniowej za pomocą PIN lub dokonania transakcji poprzez umieszczenie karty w POS i wprowadzenia PIN lub złożenia podpisu na dowodzie dokonania transakcji, d) wysokość maksymalnej kwoty transakcji zbliżeniowej, która nie wymaga potwierdzenia za pomocą PIN jest ustalona przez organizacje kartowe; kwotę obowiązującą w Polsce Bank podaje w na stronie internetowej Banku oraz w materiałach informacyjnych przesłanych wraz z kartą, e) dokonanie transakcji zbliżeniowej może być przyczyną niedozwolonego zadłużenia na rachunku, o którym mowa w 15 Regulaminu. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć należytej staranności przy korzystaniu z funkcji zbliżeniowej w celu ograniczenia wystąpienia takiego zadłużenia. 4) użycie karty w przypadku wpłaty środków na rachunek z wykorzystaniem wpłatomatu, 5) podanie numeru karty, daty ważności oraz (o ile jest to wymagane) numeru CVV2/CVC2 umieszczonego na odwrocie karty, imienia i nazwiska Użytkownika karty w przypadku transakcji na odległość. 7. Podpis Użytkownika karty złożony na dowodzie dokonania transakcji powinien być zgodny ze wzorem podpisu złożonym na karcie oraz na Umowie. Złożenie przez Użytkownika karty podpisu innego niż wzór, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie zwalnia Posiadacza z odpowiedzialności za dokonaną transakcję. 8. Punkt honorujący kartę może odmówić akceptacji transakcji w przypadku: 1) upływu terminu ważności karty, 2) zablokowania karty, 3) niezgodności podpisu na dokumencie obciążeniowym z podpisem na karcie, 4) odmowy okazania dokumentu tożsamości, 5) stwierdzenia posługiwania się instrumentem przez osobę nieuprawnioną, 6) braku możliwości dokonania akceptacji transakcji. 9. Ponadto punkt honorujący kartę może ją zatrzymać w przypadkach określonych w ust. 8pkt 1-3 i 5 oraz na polecenie agenta rozliczeniowego. W przypadku uzasadnionych wątpliwości punkt honorujący kartę może żądać od osoby korzystającej z karty identyfikującej tę osobę, okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość. 10. Od momentu dokonania autoryzacji transakcji przez Użytkownika karty, nie można wycofać tej autoryzacji i odwołać transakcji. 11. Użytkownik karty powinien przechowywać dowód dokonania transakcji w celu weryfikacji prawidłowości jej rozliczenia na rachunku. 12. W odniesieniu do kart z funkcją zbliżeniową Bank udostępnia Użytkownikowi karty możliwość wyłączenia oraz ponownego włączenia funkcji zbliżeniowej. Informacje o warunkach i zasadach korzystania z tej usługi Bank udostępnia na stronie internetowej Banku oraz za pośrednictwem infolinii Banku. 3

4 10 1. Transakcje kartami mogą być realizowane do wysokości środków dostępnych na rachunku przy zachowaniu ustalonych limitów transakcyjnych. Wartości limitów Bank podaje do wiadomości Użytkownika w materiałach przesłanych wraz z kartą, na stronie internetowej Banku, a także na każde żądanie Użytkownika karty zgłoszone telefonicznie lub w placówce Banku. 2. W celu podwyższenia bezpieczeństwa użytkowania karty Bank i Posiadacz ustalają następujące limity transakcyjne ograniczające kwoty lub liczbę transakcji dokonanych daną kartą. Maksymalna dzienna kwota transakcji gotówkowych i bezgotówkowych 6 000,00 zł Maksymalna dzienna liczba transakcji gotówkowych i bezgotówkowych 15 Maksymalna dzienna liczba transakcji gotówkowych 5 Limit transakcji internetowych dokonywanych kartą Mastercard 0 3. Na wniosek Posiadacza Bank może indywidualnie zmienić wartość limitu dziennej kwoty transakcji gotówkowych i bezgotówkowych oraz limit transakcji internetowych. Z zastrzeżeniem, że wysokość indywidualnego limitu nie może przekroczyć maksymalnej wartości limitu transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. 4. Bank dokonuje zmiany wysokości lub rodzaju limitów transakcyjnych w następujących przypadkach: 1) zmiany przepisów prawa w tym zakresie, 2) z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem transakcji, 3) zmiany funkcjonalności produktu w związku ze zmianami technologicznymi, które uniemożliwiają utrzymanie dotychczasowych limitów i wymuszają w związku z tym zmiany w tym zakresie, 4) zmiany przepisów organizacji kartowej ze znakiem, której wydawana jest karta, które wymuszają zmianę w tym zakresie. 5. Tryb wprowadzenia zmian warunków w zakresie limitów transakcyjnych określa Kartą można dokonywać transakcji przez całą dobę z zastrzeżeniem ust. 2-4 poniżej. 2. Bank zastrzega sobie prawo do przeprowadzania modernizacji i konserwacji technicznych systemu obsługującego karty, podczas których może być niemożliwe lub utrudnione wykonywanie transakcji. O planowanych terminach przerw lub utrudnień w obsłudze kart Bank powiadamia Użytkowników kart poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Banku oraz udziela informacji za pośrednictwem infolinii Banku. 3. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania transakcji w następujących przypadkach: 1) podania nieprawidłowego PIN, 2) niewystarczającej wysokości środków dostępnych na rachunku lub przekroczenia limitów transakcyjnych, 3) próby dokonania transakcji przy użyciu karty nieważnej, nieaktywnej, zastrzeżonej lub zablokowanej, 4) blokady środków na rachunku, 5) blokady rachunku (braku możliwości dokonywania wpłat i wypłat), zamknięcia rachunku bądź rozwiązania Umowy, 6) gdy wymagają tego przepisy prawa. 4. O odmowie wykonania transakcji i jeśli to możliwe, o przyczynie odmowy, Bank informuje Użytkownika karty poprzez wyświetlenie lub przekazanie komunikatu w punkcie honorującym kartę, chyba że poinformowania o odmowie lub jej przyczynach zabraniają przepisy prawa lub orzeczenia uprawnionych organów. 5. Bank ponosi odpowiedzialność za skutki nieprawidłowego wykonania transakcji lub odmowy dokonania transakcji na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie o usługach płatniczych W przypadku otrzymania przez Bank zapytania autoryzacyjnego dotyczącego transakcji, Bank udziela zgody (autoryzacji) na dokonanie tej transakcji do wysokości środków dostępnych na rachunku z uwzględnieniem limitów transakcyjnych odpowiednich dla danego rodzaju transakcji. 2. Udzielając autoryzacji Bank ustanawia na rachunku blokadę autoryzacyjną na kwotę odpowiadającą kwocie transakcji, na którą została udzielona autoryzacja. W przypadku, gdy transakcja dokonywana jest w walucie innej niż waluta rachunku, wysokość kwoty objętej blokadą autoryzacyjną może różnić się od kwoty obciążenia rachunku, gdyż kwota transakcji może być przeliczona przez organizację kartową lub przez Bank po innym kursie walutowym na potrzeby autoryzacji, a po innym na potrzeby rozliczenia transakcji. Różnica pomiędzy kwotą blokady autoryzacyjnej oraz kwotą rozliczonej transakcji może być przyczyną wystąpienia niedozwolonego zadłużenia na rachunku. 3. Kwota transakcji, na którą została udzielona autoryzacja, pomniejsza saldo dostępne na rachunku do czasu rozliczenia transakcji lub do dnia rozwiązania blokady autoryzacyjnej, w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej. 4. Maksymalny czas, po jakim następuje rozwiązanie blokady autoryzacyjnej, w przypadku braku rozliczenia transakcji wynosi 14 dni. 5. Jeżeli w terminie określonym w ust. 4 nie zostanie dokonane rozliczenie transakcji, następuje rozwiązanie blokady autoryzacyjnej i saldo dostępne na rachunku zostaje powiększone o kwotę nierozliczonej transakcji. 6. Bank zastrzega sobie prawo do obciążenia rachunku kwotą transakcji, którą otrzyma do rozliczenia po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 oraz wszelkimi opłatami i prowizjami związanymi z transakcją, w dniu otrzymania transakcji do rozliczenia. 7. Nie wszystkie transakcje, w tym w szczególności transakcje zbliżeniowe są przesyłane do Banku do autoryzacji, co skutkuje brakiem blokady autoryzacyjnej. Kwota takiej transakcji jest rozliczana na rachunku po otrzymaniu, przez Bank, tej transakcji do rozliczenia Karta może zostać zatrzymana w przypadku: 1) wprowadzania błędnego PIN w bankomacie lub wpłatomacie, 2) próby użycia zastrzeżonej, zablokowanej lub nieważnej karty w bankomacie lub wpłatomacie, 3) nieprawidłowej obsługi bankomatu lub wpłatomatu, 4) awarii bankomatu lub wpłatomatu. 2. W przypadku zatrzymania ważnej i niezastrzeżonej karty w bankomacie lub wpłatomacie Użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić do Banku ten fakt Trzykrotne, kolejne wprowadzenie nieprawidłowego PIN, nawet w różnych urządzeniach i w różnych terminach, spowoduje zablokowanie karty. Dyspozycję odblokowania karty Użytkownik karty może złożyć osobiście w placówce Banku lub za pośrednictwem usług: Telekonto lub Pocztowy24 (o ile taka funkcjonalność zostanie Użytkownikowi karty udostępniona). 2. W przypadku utraty lub zapomnienia PIN Użytkownik tej karty powinien złożyć w Banku wniosek o wydanie nowego PIN. Wniosek należy złożyć w placówce Banku lub za pośrednictwem usługi Telekonto lub Pocztowy24. Bank przekaże nowy PIN w sposób określony w Użytkownik karty może dokonać zmiany PIN: 1) w bankomatach wybranych sieci, zgodnie z informacją podawaną do wiadomości w materiałach informacyjnych dotyczących karty 2) za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej (po udostępnieniu przez Bank takiej funkcjonalności w danej usłudze). 4. Zmiana PIN może wymagać użycia karty oraz wprowadzenia dotychczasowego PIN. Rozdział 4 Rozliczenia transakcji i kurs walutowy 15 Posiadacz jest zobowiązany do utrzymywania na rachunku, salda dostępnego w wysokości niezbędnej do rozliczenia dokonanych transakcji oraz opłat i prowizji należnych Bankowi. W przypadku niezapewnienia przez Posiadacza wystarczających środków do rozliczenia dokonanych transakcji oraz należnych Bankowi opłat i prowizji, rozliczenie to może być przyczyną wystąpienia niedozwolonego zadłużenia na rachunku. 4

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r.

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r. REGULAMIN wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Warszawa, październik 2013 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART DEBETOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART DEBETOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART DEBETOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania kart debetowych PLUS BANK S.A. dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. Niniejszy Regulamin wydawania i użytkowania Kart kredytowych PLUS BANK S.A. dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA i UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA i UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA i UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Limitu kredytowego oraz zasady wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A.

REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A. REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania debetowych kart płatniczych, wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin kart debetowych dla Klientów Instytucjonalnych, zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5 regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 02.02.2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ II ZASADY PRZYZNAWANIA LIMITU KREDYTU... 7 ROZDZIAŁ III WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A.

REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A. REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania debetowych kart płatniczych, wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania mi

Regulamin funkcjonowania mi Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Kalisz Pmorski, maj

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE KART I NUMERU PIN... 4

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/08/2015 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 27 sierpnia 2015 roku. Rozdział 1.

Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/08/2015 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 27 sierpnia 2015 roku. Rozdział 1. Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 13/08/2015 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 27 sierpnia 2015 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro, MasterCard Debit

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard. w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Poznań, lipiec 2015 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard. w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Poznań, lipiec 2015 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 69/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 14 maja 2015 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Wejherowo, maj 2015

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne KARTY KREDYTOWE DO WSPÓLNEGO LIMITU KREDYTOWEGO REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki umów dotyczących kart kredytowych Xelion wydawanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Poznań, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin, marzec 2013 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin, marzec 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały 206/2013 z dnia 27.03.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. mbank S.A. Regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 07.11.2014 Spis treści Spis treści..2 Dział I Postanowienia ogólne...3 Dział II Warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych. dla klientów indywidualnych Idea Bank S.A. oddział Lion s. wprowadzony dnia 7 września 2015 r.

Regulamin kart kredytowych. dla klientów indywidualnych Idea Bank S.A. oddział Lion s. wprowadzony dnia 7 września 2015 r. Regulamin kart kredytowych dla klientów indywidualnych Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie wprowadzony dnia 7 września 2015 r. SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II. DEFINICJE... 1 III.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DATA OBOWIĄZYWANIA Regulamin obowiązuje od dnia 15.01.2015. DEFINICJE POJĘĆ i SKRÓTÓW 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 94 /09/2012 Zarządu LWBS Drezdenko z dnia 20.09.2012r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim nr 23/Z/2014 z dnia 27.02.2014r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 1. Regulamin określa warunki używania karty płatniczej debetowej i dokonywania rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany na

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo