Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012"

Transkrypt

1 Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Grupa Banku Millennium Wyniki za rok lutego 2013 roku

2 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Banku. Publikowanie przez Bank danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Bank w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie dając jednocześnie podstawy do przekazywania ich w ramach wypełniania przez Bank jako spółkę publiczną obowiązków informacyjnych. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Bank lub osoby działające w imieniu Banku. Ponadto, ani Bank, ani osoby działające w imieniu Banku nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać, wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji. Wszystkie dane prezentowane w tym dokumencie bazują na skonsolidowanych danych dla Grupy Banku Millennium. Dane finansowe za 2012 rok są wstępne, nie audytowane i sporządzone są na podstawie raportu bieżącego o wstępnych wynikach w 2012 roku opublikowanego w dniu 1 lutego 2013 roku. Inne dane finansowe są spójne ze Sprawozdaniami Finansowymi (dostępnymi na stronie internetowej Banku: z wyjątkiem danych pro-forma opisanych poniżej. Poczynając od 1 stycznia 2006 roku Bank rozpoczął stosowanie zasad rachunkowości zabezpieczeń do połączenia walutowych kredytów hipotecznych o zmiennej stopie procentowej, depozytów złotowych o zmiennej stopie procentowej oraz powiązanych swapów walutowoprocentowych. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. zasadami rachunkowości zabezpieczeń Bank objął swapy walutowe. Zgodnie z zasadami rachunkowości marża z tych operacji jest odzwierciedlona wyniku z odsetek. Ponieważ jednak rachunkowość zabezpieczeń nie obejmuje całego portfela denominowanego w walucie obcej, Bank przedstawia dane pro-forma. Dane pro-forma prezentują wszelkie odsetki od produktów pochodnych włączonych do wyniku z odsetek. W opinii Banku umożliwia to lepsze zrozumienie rzeczywistej ewolucji tej pozycji z ekonomicznego punktu widzenia. Co do zasady, Bank nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Banku lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Banku, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa 2

3 Spis treści Wyniki finansowe Rozwój biznesu Załączniki 3

4 Podstawowe dane finansowe roku 2012 Poprawa zysku netto Zysk netto wyniósł 472 mln zł i wzrósł o 1,2% r/r Wskaźnik ROE wyniósł 10,2% Stabilne koszty i rekordowa efektywność Koszty operacyjne spadły o 0,3% w skali roku Wskaźnik koszty/dochody wyniósł 55,3% w IV kwartale i 57,4% w całym roku Utrzymana dobra jakość kredytów Mocniejsza pozycja płynnościowa i kapitałowa Wskaźnik udziału kredytów z utratą wartości na poziomie 5,1% (przy średniej dla rynku: 8,8%) Udział kredytów przeterminowanych pow. 90 dni wyniósł 2,8% Koszt ryzyka wyniósł 58 p.b. do kredytów netto ogółem Wskaźnik kredyty/depozyty* ponownie spadł do 95% Całkowity współczynnik wypłacalności wyniósł 14,5%, a współczynnik rdzennego kapitału podstawowego 12,9% - to pierwszy, pozytywny efekt zatwierdzenia metody IRB * Obejmuje obligacje Banku i pap. dłużne sprzedane kl. indywidualnym, zawarte z klientami transakcje z przyrzeczeniem odkupu oraz sekurytyzację aktywów leasingowych 4

5 Zyskowność Zysk netto 11,1% 10,2% 466,5 472,2 ROE (mln zł) Zysk netto w roku 2012 wyniósł 472 mln zł w roku 2012 i był o 1,2% wyższy, niż w roku poprzednim. +1,2% +0,6% 110,1 111,1 125,1 125,9 W IV kwartale 2012 r. zysk netto wyniósł 126 mln zł o 0,6% więcej, niż w III kwartale I kw. 12 II kw. 12 III kw. 12 IV kw. 12 Przychody operacyjne* +3,4% (mln zł) 1889,1 1952,6 136,6 179,3 +1,2% 1752,6 1773,3 +5,5% W ujęciu rocznym wzrost zysku netto był głównie efektem wzrostu wyniku na działalności podstawowej oraz wyniku z pozycji wymiany. Znalazło to odzwierciedlenie we wzroście łącznych przychodów operacyjnych o 3,4% r/r, podczas gdy koszty operacyjne pozostawały pod ścisłą kontrolą i zmniejszyły się o 0,3% r/r. 457,4 489,8 489,3 516,2 29,4 30,1 43,9 75,9 428,0 459,7 445,4 440, I kw. 12 II kw. 12 III kw. 12 IV kw. 12 Wynik podstawowy** Pozostałe dochody * W tym pozostałe przychody i koszty operacyjne netto ** Wynik z tytułu odsetek + Wynik z tytułu prowizji 5

6 Wynik z tytułu odsetek +3,1% 1190,8 1227,3 Wynik z tytułu odsetek* (mln zł) -1,0% 295,4 313,6 310,7 307,6 Wynik z tytułu odsetek* w roku 2012 był wyższy o 3,1% w porównaniu do osiągniętego w roku Bank z sukcesem obniżył swój wskaźnik kredyty/depozyty poniżej poziomu 100%, z ograniczonym wpływem na marżę odsetkową netto I kw. 12 II kw. 12 III kw. 12 IV kw. 12 Kształtowanie się marży odsetkowej netto * 2,85% 2,87% 2,86% 2,96% 3,06% 2,42% 2,43% 2,53% 2,42% 2,31% 0,38% 0,19% 0,33% 0,21% 0,07% IV kw. 11 I kw. 12 II kw. 12 III kw. 12 IV kw. 12 Marża na kredytach Marża na depozytach Łączna marża odsetkowa netto W ujęciu kwartalnym wynik z tytułu odsetek* obniżył się nieznacznie (o 1%) z powodu presji na marże depozytowe, wynikającej z konkurencji na rynku depozytów oraz szybko spadających stóp procentowych. Stopniowa poprawa marży kredytowej w konsekwencji zmiany struktury aktywów i wyższych marż na nowych kredytach. Marża odsetkowa netto w całym roku 2012 wyniosła 2,4% (2,5% w roku 2011). * Dane pro-forma. Marża na wszystkich instr. poch., również zabezpieczających portfel kredytów walut., jest ujmowana w wyniku z tytułu odsetek, podczas gdy w ujęciu księgowym część tej marży (66.1 mln PLN w 2012 i 48.9 mln PLN w 2011) jest ujmowana w Wyniku na operacjach finansowych. 6

7 Wynik z tytułu prowizji Wynik z tytułu prowizji (mln zł) -2,8% 561,8 546,0-1,4% 132,6 146,1 134,6 132, I kw. 12 II kw. 12 III kw. 12 IV kw. 12 Struktura wyniku z prowizji w 2012 r. Wynik z prowizji obniżył się nieznacznie (o 2,8%) w roku 2012 w porównaniu z rokiem 2011 pokazując, że wzrost w pewnych kategoriach, takich jak bancassurance, dystrybucja produktów inwestycyjnych oraz kredyty, zrównoważył spadek prowizji związanych z działalnością maklerską i powierniczą oraz wpływ kontynuowanej promocji rachunków bieżących. (mln PLN) Karty; 134,2 Ubezpieczenia ; 73,1 Obsługa rachunków i pozost.; 138,3 Stabilizacja kwartalnego poziomu prowizji w ostatnich dwóch kwartałach 2012 roku. Produkty inwestyc. i transakcje kapitał.; 131,8 Kredyty; 68,7 7

8 Pozostałe przychody Pozostałe przychody* (mln zł) +31.3% 179,3 19,4 136,6 22,9 +73% 159,9 75,9 113,7 29,4 30,1 43,9 31,9 2,8 38,5 36,4 41,1 44,0-9,1-6, I kw. 12 II kw. 12 III kw. 12 IV kw. 12 Wynik z pozycji wymiany Instrumenty finans. i inne Pozostałe przychody* w roku 2012 wzrosły o 31% r/r dzięki lepszemu wynikowi z pozycji wymiany. Wzrost w IV kwartale 2012 roku wynikał głównie z korzystnego wpływu zmian stóp rynkowych na instrumenty stałoprocentowe oraz derywaty stopy procentowej Dynamika spread-ów rynkowych na swapach CHF/PLN (punkty bazowe) Wpływ rewaluacji swapów walutowych na dochód z działalności handlowej w roku 2012 był nadal negatywny (-30 mln zł) i wynikał ze zmian spread-ów na rynku swapów. 1-roczne 5-letnie * W ujęciu pro-forma, w tym wynik z wymiany, wynik na operacjach finansowych, dywidendy i pozostałe przychody i koszty operacyjne. 8

9 Koszty operacyjne Koszty operacyjne 59,5% 57,4% 1124,1 1120,6 583,9 562,4 540,2 558,3 r/r -0,3% -3,7% +3,4% (mln PLN) 282,4 277,1 275,8 285,3 140,1 138,4 135,7 148,2 142,4 138,7 140,1 137, I kw. 12 II kw. 12 III kw. 12 IV kw. 12 Koszty osobowe Pozostałe koszty admin. (w tym amortyzacja) (etaty) 61,8% 56,6% 56,4% 55,3% Liczba pracowników -4,6% kw/ kw +3,4% +9,2% -2,1% Koszty/ Dochody W roku 2012 koszty ogółem spadły o 0,3% w porównaniu do roku 2011, w wyniku nieznacznego wzrostu kosztów osobowych i spadku pozostałych kosztów administracyjnych. W ujęciu kwartalnym koszty osobowe nieznacznie spadły, podczas gdy pozostałe koszty administracyjne wzrosły (głównie z powodu wyższych wydatków na marketing). Łączna liczba pracowników obniżyła się o 4,6% w ujęciu rocznym, do poziomu 6001 etatów. Wskaźnik koszty/dochody w IV kwartale 2012 r. obniżył się do najniższego w historii (bez zdarzeń jednorazowych) poziomu 55,3%. W ujęciu rocznym wskaźnik koszty/dochody poprawił się o 2.1 p.p. XII 11 VI 12 IX 12 XII 12 9

10 Koszt ryzyka Rezerwy na utratę wartości w RZiS (mln zł) +37% 238,2 173,8 75,8 103,4 +13% 73,9 162,4 59,3 67,3 37,8 22,5 13,5 23,7 70,4 16,2 51,4 53,8 21,6 35, I kw. 12 II kw. 12 III kw. 12IV kw. 12 Segment detaliczny Przedsiębiorstwa i inne Koszt ryzyka do średnich kredytów netto (w p.b. w skali roku) 2011 I kw. 12 II kw. 12 III kw. 12 IV kw HIPOTECZNE Rezerwy ogółem utworzone w roku 2012 wzrosły o 37% w porównaniu do roku Znaczne rezerwy zawiązano w roku 2012 na ryzyka związane z rozpoznanymi przypadkami utraty wartości w sektorze budownictwa. W roku 2012 portfel detaliczny wykazywał stabilny poziom tworzonych rezerw (w I kw. i IV kw. pozytywny wpływ miała sprzedaż portfela kredytów zagrożonych), przy korzystnym trendzie w kredytach konsumpcyjnych. Koszt ryzyka w roku 2012 wyniósł 58 p.b., nieznacznie ponad początkowo zakładany poziom. POZOST. DET PRZEDS RAZEM

11 Wskaźniki jakości aktywów (1) Kred. ogółem Wskaźnik kredytów zagrożonych: Bank Millennium vs. rynek * 8,2% 8,4% 8,6% 8,8% 8,8% 4,9% 5,0% 5,2% 5,1% 5,1% Kred. Hipot. 2,4% 2,5% 2,6% 2,67% 2,75% Wskaźn. pokrycia ** Detal: 69% Przedsiębiorstwa: 52% Razem: 59% 1,0% 1,0% 1,1% 1,15% 1,11% Pozost. Kred. Det. 17,9% 18,3% 17,2% 17,2% Kred. dla przeds. 11,2% 11,7% 10,3% 10,4% 17,7% 17,9% 17,7% 16,8% 16,6% 15,5% 12,1% 11,4% 12,0% 11,1% 11,3% 11,4% Stabilizacja wskaźnika kredytów zagrożonych na poziomie znacznie niższym niż średnia w sektorze. Wskaźnik pokrycia kredytów zagrożonych wyniósł 59% 31/12/11 31/03/12 30/06/12 30/09/12 31/12/12 BM Rynek łącznie * Rynek dane wg NBP, ostatnie za listopad 2012 ** Pokrycie kredytów zagrożonych brutto rezerwami ogółem (w tym IBNR). 11

12 Wskaźniki jakości aktywów (2) Kredyty przeterm. (90 dni) wg. produktów [do kredytów ogółem brutto] 12,7% 12,6% 12,1% 12,1% 11,0% Wskaźnik pokrycia * Detal: 111% 6,5% 5,4% 6,0% 4,6% 4,4% 2,3% 2,5% 2,6% 3,1% 2,8% 0,35% 0,40% 0,46% 0,57% 0,54% 31/12/11 31/03/12 30/06/12 30/09/12 31/12/12 Kred. ogółem Hipoteczne Pozost. detal. Przedsięb. Przedsiębiorstwa: 103% Razem: 107% Kredyty przeterm. Ponad 90 dni zmiany kwartalne (mln PLN) Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q Hipoteczne Pozost. det. Przeds. Razem Wskaźnik kredytów przeterminowanych ponad 90 dni spadł ponownie do poziomu poniżej 3%. Pokrycie kredytów przeterminowanych ponad 90 dni wyniosło powyżej 100% (107%). Znaczny spadek kredytów przeterminowanych ponad 90 dni: w IV kwartale 2012 r. o 122 mln zł, częściowo z powodu sprzedaży kredytów zagrożonych (68,5 mln zł). * Pokrycie kredytów zagrożonych brutto rezerwami ogółem (w tym IBNR). 12

13 Płynność 106,8% 103,6% 101,3% 96,0% 95,4% 31/12/11 31/03/12 30/06/12 30/09/12 31/12/12 (mld zł) 5,4 2,0 3,3 7,2 7,1 2,1 2,1 5,1 5,0 8,5 9,1 2,0 2,5 6,5 6,7 31/12/11 31/03/12 30/06/12 30/09/12 31/12/11 50,8% Bony NBP i Obligacje SP Kredyty/Depozyty* Dynamika aktywów płynnych +71% 48,6% 48,3% Gotówka i salda w NBP Udział walutowych kredytów hipotecznych w kredytach brutto ogółem 46,5% 46,1% 31/12/11 31/03/12 30/06/12 30/09/12 31/12/12 W roku 2012 znacznie poprawiła się płynność. Wskaźnik kredyty/depozyty obniżył się z 107% do 95% dzięki znacznemu wzrostowi depozytów (+11%) i redukcji nominalnej wartości kredytów (-3%), głównie przez efekt kursowy (aprecjacja złotego). Walutowe kredyty hipoteczne w portfelu Grupy w 2012 spadły z 51% do 46%, w wyniku stopniowej spłaty portfela kredytów denominowanych w walutach obcych oraz wzrostu kredytów w zł. Wzrost depozytów walutowych dodatkowo obniżył poziom zabezpieczenia na swapach walutowych. Łączne potrzeby finansowania swapami spadły z 19,8 mld zł do 16,4 mld zł w ciągu roku. Finansowanie walutowe (mld zł) XII-11 III-12 VI-12 IX-12 XII-12 Kredyty walutowe Hipoteczne w CHF 21,5 20,3 20,5 19,4 19,1 Inne kredyty walutowe 2,0 1,9 1,9 1,7 1,6 Kredyty walut. RAZEM 23,5 22,1 22,4 21,1 20,7 Finansowanie w walutach obcych Depozyty i finansowanie zewnętrzne 3,7 3,6 3,9 4,2 4,3 Swapy walutowe 19,8 18,6 18,6 16,9 16,4 Finans. walut. RAZEM 23,5 22,1 22,4 21,1 20,7 * Obejmuje obligacje Banku i papiery dłużne, sprzedane klientom indywidualnym, transakcje z przyrzeczeniem odkupu, zawarte z klientami oraz sekurytyzację aktywów leasingowych 13

14 Bank Millennium III kw results Adekwatność kapitałowa Dynamika współczynnika wypłacalności 14,3% 14,5% 13,2% 12,7% 13,0% 11,4% 12,5% 12,9% 11,2% 11,4% 15,4% 13,8% W IV kwartale 2012 r. współczynniki kapitałowe poprawiły się do poziomu 14,5% całkowitego współczynnika wypłacalności oraz 12,9% współczynnika rdzennego kapitału podstawowego /12/11 31/03/12 30/06/12 30/09/12 31/12/12 31/12/12 przy 100% zatrzym. skonsolid. wsp. wypłacaln. Rdzenny kapitał podst. zysku (mln PLN) Skonsolidowany wymóg kapitałowy i CAR (1) 13,2% 11,6% 12,9% Metoda standardowa 14,5% Regulacyjna(2) (ograniczona IRB) 23,0% 1749 Pełna metoda IRB (3) Na koniec 2012 r. Bank Millennium uzyskał zgodę na stosowanie Metody ratingów wewnętrznych (IRB) w zakresie większości klas ekspozycji detalicznych (1). Wymogi kapitałowe, liczone z zastosowaniem Metody IRB, muszą być czasowo utrzymywane na poziomie nie mniejszym, niż 80% odpowiednich wymogów kapitałowych, liczonych wg. Metody standardowej (2). Obecna poprawa w wymogu kapitałowym, wynikająca z IRB, stanowi 27% całkowitej potencjalnej korzyści z tytułu zastosowania IRB (3). (1) Pod koniec 2012 Banco de Portugal (BdP) i Komisja Nadzoru Finansowego wydały warunkową zgodę na stosowanie przez Bank Millennium metody ratingów wewnętrznych (IRB) wobec klasy ekspozycji detalicznych w następujących podportfelach: (i) Ekspozycje detaliczne wobec osób fizycznych, zabezpieczone na nieruchomościach mieszkalnych (RRE), (ii) Odnawialne ekspozycje detaliczne (QRRE). (2) Ograniczenie to będzie stosowane do czasu potwierdzenia przez BdP i KNF spełnienia warunków, określonych przez oba organy nadzoru, lecz nie wygaśnie przed 30 czerwca 2014 r. (3) Bez 80% ograniczenia, przed spełnieniem warunków, ustalonych przez BdP i KNF oraz przed uwzględnieniem pozostałych portfeli w metodzie IRB. 20,5% 30% wsp. 25% wypł. 20% rdzen. 15% Tier1 10% 14

15 Spis treści Wyniki finansowe Rozwój biznesu Załączniki 15

16 Kluczowe osiągnięcia biznesowe w roku 2012 DETAL Wzrost liczby rachunków bieżących o 153 tys. rocznie ( 4 wynik na rynku *) Wzrost wolumenu depozytów +13% r/r Wzrost Produktów inwestycyjnych +37% r/r Pożyczki gotówkowe: sprzedano 1 mld zł; 52% wzrost r/r Szybki proces udzielania pożyczki (48 godz. dla 90% Klientów) PRZEDSIĘBIORSTWA Wzrost obrotów faktoringu +21% r/r Wzrost liczby płatności +28% r/r Wzrost liczby Klientów +8% ze stabilnym wskaźnikiem sprzedaży krzyżowej 3,60 INNOWACJE EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA Liczba użytkowników bank. mobilnej: 52 tys. Rekordowo niski poziom wskaźnika Koszty/Dochody: 55% w 4 kw Stabilny poziom kosztów: -0,3% r/r Jeden z najnizszych poziomów kosztów na oddział i na pracownika Pierwszy bank w Polsce z aplikacją mobilną dla Klientów firmowych Pierwszy bank z mobilnym menedżerem finansów (liczba użytkowników ponad 500 tys.) Nowy Express elixir dla płatności zewnętrznych * Źródło: Bankier.pl (najnowsze dostępne dane na koniec III kw. 12) 16

17 Innowacje w bankowości mobilnej Bankowość Mobilna Detal Liczba użytkowników*: Główne nowe rozwiązania w bankowości mobilnej w 2012 r.: Pierwszy bank wprowadzający usługę Managera finansów (PFM) do bankowej aplikacji mobilnej Obsługa mikroprzedsiębiorstw (SOHO) Uruchomienie lokat happy hours Przegląd nadchodzących płatności Płatności za rachunki przez skanowanie kodów QR (w toku) Bankowość Mobilna Firmy Liczba użytkowników *: 750 Pierwszy bank w Polsce, wprowadzający bankowe aplikacje mobilne dla klientów korporacyjnych (na iphone i Android) Mobilne płatności zbliżeniowe Innowacyjne płatności zbliżeniowe NFC** Wprowadzenie mobilnych płatności w technologii NFC** udany pilot z udziałem pracowników, w toku uruchomienie dla klientów. Uczestnictwo w drugim w pełni funkcjonującym projekcie NFC w Polsce i jednym z niewielu na świecie. * Na koniec roku 2012; ** NFC - Near Field Communication 17

18 Inne innowacje w bankowości elektronicznej Manager finansów Karty prepaid Szybkie przelewy ExpressElixir Wpłaty gotówkowe w bankomatach Liczba użytkowników*: ponad 500 tys. Umożliwienie automatycznej kategoryzacji wydatków i przychodów ułatwiające budżetowanie i gospodarowanie domowymi finansami. Możliwość dzielenia i ukrywania pewnych transakcji. Jeden z pierwszych banków wprowadzający to rozwiązanie Przedpłacona karta zbliżeniowa, adresowana do dzieci w wieku 13+ lat oraz do dorosłych. Dzieci mogą korzystać z tej karty pod nadzorem rodziców, do dokonywania zakupów w sieci, w sklepach, a także do wypłacania gotówki w bankomacie. Pierwszy bank oferujący produkt w takim zakresie Umożliwienie dokonywania przelewów zewnętrznych w trybie bieżącym/natychmiastowym. Wśród pierwszych banków wprowadzających tę usługę (pierwszy bank wprowadzający zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych). Umożliwienie dokonywania automatycznych wpłat gotówki w bankomatach z wykorzystaniem kart debetowych, przedpłaconych i kredytowych Uruchomione w pierwszych oddziałach Millennium * Na koniec roku

19 Dynamika depozytów w porównaniu z rynkiem Rynek * - depozyty ogółem Rynek - depozyty osób fizycznych Rynek - depozyty firm Mld zł Mld zł Mld zł +4,9% 771,0 769,2 774,6 781,5 808,7 +8,0% 457,2 469,6 475,5 481,2 494,0 +0,3% 313,7 299,6 299,1 300,3 314,7 gru-11 mar-12 cze-12 wrz-12 gru-12 gru-11 mar-12 cze-12 wrz-12 gru-12 gru-11 mar-12 cze-12 wrz-12 gru-12 Bank Millennium depozyty ogółem BM depozyty osób fizycznych BM - depozyty firm Mld zł 4,85% 4,93% 5,15% 5,28% +10,7% 5,12% 5,03% 4,86% 4,88% 5,12% 5,27% PLN bln 4,59% 5,05% 5,58% 5,54% 4,90% PLN bln udział w rynku 37,4 37,9 39,9 41,3 41,4 +13,1% 23,0 22,8 23,2 24,7 26,0 +6,9% 14,4 15,1 16,7 16,6 15,4 gru-11 mar-12 cze-12 wrz-12 gru-12 gru-11 mar-12 cze-12 wrz-12 gru-12 gru-11 mar-12 cze-12 wrz-12 gru-12 * Źródło: dane dla całego rynku wg NBP 19

20 Dynamika kredytów w porównaniu z rynkiem Rynek * kredyty ogółem Rynek - kredyty osób fizycznych Rynek - kredyty firm +3.9% bez efektu kursowego +1,6% Mld zł Mld zł Mld zł 857,4 851,5 870,3 873,6 870,8-1,3% +4,1% 486,3 477,3 487,1 483,7 484,6 371,1 374,2 383,2 389,9 386,2 gru-11 mar-12 cze-12 wrz-12 gru-12 gru-11 mar-12 cze-12 wrz-12 gru-12 gru-11 mar-12 cze-12 wrz-12 gru-12 Bank Millennium kredyty brutto razem BM kredyty osób fizycznych BM - kredyty firm Mld zł 4,96% 4,90% 4,89% 4,79% 4,76% Mld zł 6,51% 6,42% 6,46% 6,36% 6,36% Mld zł +1.3% bez efektu kursowego -2,5% -2,7% 2,93% 2,97% 2,89% 2,84% 2,76% udział w rynku 42,5 41,7 42,5 41,8 41,5 31,7 30,6 31,4 30,8 30,8-2,1% 10,9 11,1 11,1 11,1 10,7 gru-11 mar-12 cze-12 wrz-12 gru-12 gru-11 mar-12 cze-12 wrz-12 gru-12 gru-11 mar-12 cze-12 wrz-12 gru-12 * Źródło: dane dla całego rynku wg NBP 20

21 Struktura kredytów i środków Klientów Struktura portfela kredytów (brutto) Środki Klientów Grupy Pozost. kredyty detal.; 8,2% Pozost. kredyty dla firm; 17,6% Leasing ; 8,1% Obligacje dla osób fiz. *; 0,9% Produkty inwestycyjne ; 10,6% Kred. hipoteczne; 66,1% Depozyty; 88,5% Depozyty termin. osób fizycznych; 39,5% Rachunki bież. i oszczędn. osób fiz.; 23,7% Struktura depozytów Depozyty firm; 36,8% Struktura łącznego zaangażowania kredytowego pokazuje przewagę kredytów dla Klientów detalicznych, z nadal niskim, choć rosnącym udziałem kredytów konsumpcyjnych (8,2%). Struktura depozytów ogółem pokazuje znaczny udział depozytów Klientów indywidualnych wynoszący 63%. Produkty inwestycyjne to niemal 11% środków Klientów ogółem. * W tym produkty strukturyzowane na bazie obligacji i bankowych papierów dłużnych 21

22 Produkty inwestycyjne dynamika a rynek Pozabilansowe produkty inwestycyjne* Struktura produktów inwestycyjnych (mln zł) % +8,7% Średniego ryzyka; 21% Wysokiego ryzyka; 20% /12/11 31/03/12 30/06/12 30/09/12 31/12/12 Produkty obce Fundusze inwest. Millennium TFI Niskiego ryzyka; 59% Udział w rynku produktów inwestycyjnych** 4,8% 4,4% 4,5% 4,4% 4,0% 3,9% 3,6% 3,5% 3,2% 3,0% 31/12/11 31/03/12 30/06/12 30/09/12 31/12/12 Wyraźny wzrost produktów inwestycyjnych: 37% rocznie i 9% kwartalnie. Struktura wszystkich produktów inwestycyjnych wykazuje dominującą pozycję funduszy, inwestujących w aktywa o niższym ryzyku. Fundusze Millennium TFI Wszystkie produkty inwestycyjne * W tym produkty obce, sprzedane Klientom zamożnym Millennium ** dla produktów inwestycyjnych: wszystkie a cały rynek (bez prywatnych funduszy kapitałowych) 22

23 Wyniki biznesowe detalu rachunki i karty Liczba rachunków bież. klientów indywidualnych Liczba kart płatniczych (tys.) (tys.) IV kw. 11 I kw. 12 II kw. 12 III kw. 12 IV kw. 12 IV kw. 11 I kw. 12 II kw. 12 III kw. 12 IV kw. 12 Karty kredytowe Karty debetowe Współczynnik sprzedaży krzyżowej Udział w rynku kart płatniczych * 9,1% 8,9% 9,1% 8,7% 3,71% 3,77% 3,78% 3,82% 3,82% 7,0% 7,1% 7,1% 7,2% 4,1% 4,2% 4,3% 4,3% 31/12/11 31/03/12 30/06/12 30/09/12 31/12/12 31/12/11 31/03/12 30/06/12 30/09/12 Liczba kart kred. Wydatki kartami kred. Wydatki kartami deb. * Na podstawie danych NBP o łącznych wydatkach kartami kredytowymi i debetowymi (i o łącznej liczbie kart), udział w rynku kwartalnie 23

24 Wyniki biznesowe detalu pożyczki gotówkowe (mln zł) +52% 661 Nowa produkcja pożyczek gotówkowych 1008 Portfel pożyczek gotówkowych (brutto) (mln zł) +9,4% % I kw. 12 II kw. 12 III kw. 12 IV kw /12/11 31/03/12 30/06/12 30/09/12 31/12/12 Pożyczki gotówkowe procent niespłacanych w ciągu 12 miesięcy* 5,64% 5,40% 5,09% 4,93% 4,84% 31/12/11 31/03/12 30/06/12 30/09/12 31/12/12 Szybki wzrost kwartalnej sprzedaży pożyczek gotówkowych w 2012 r. spowodował 52% wzrost rocznej sprzedaży. W wyniku wyższej sprzedaży kwartalnej salda pożyczek gotówkowych zaczęły rosnąć, wyraźniej od III kw r., a łączny wzrost w XII 2012 r. wyniósł 9,4% w porównaniu z XII * Procent transakcji, które przestały być spłacane w ciągu 12 miesięcy, w stosunku do salda obsługiwanych transakcji na początku okresu (12 miesięcy wcześniej) 24

25 Wyniki biznesowe detalu kredyty hipoteczne (mln zł) Nowa produkcja kredytów hipotecznych (mln zł) Portfel kredytów hipotecznych (brutto) -4,5% % % 31/12/11 31/03/12 30/06/12 30/09/12 31/12/ I kw. 12 II kw. 12 III kw. 12 IV kw. 12 Walutowe PLN Udział w rynku kredytów hipotecznych * 8,9% 8,7% 8,7% 8,5% 8,6% 5,9% 5,2% 5,5% 5,3% 4,7% Stabilny poziom kwartalnej produkcji kredytów hipotecznych (wyjątkowo wyższy poziom w II kw r.). Pomimo niższej sprzedaży w całym roku, udział Banku w rynku wzrósł z 4,7% do 5,3% w 2012 r., z powodu dużo niższej produkcji nowych kredytów na całym rynku. 31/12/11 31/03/12 30/06/12 30/09/12 31/12/12 Portfel Produkcja narast. od pocz. roku Udziału kredytów walutowych w portfelu spadł poniżej 70%. Kredyty w złotych odnotowały 20% wzrost r/r. * Źródło: Związek Banków Polskich; udział w rynku narast. od pocz. roku na podstawie zobowiązań, dane z XI 2012 narast. 25

26 Wyniki biznesowe korporacji Dynamika wolumenów biznesowych korporacji (mln PLN) +6,9% ,5% Liczba płatności w bankowości transakcyjnej (tys.) +28% /12/11 31/12/12 Depozyty Kredyty IV kw. 11 I kw. 12 II kw. 12 III kw. 12 IV kw. 12 Struktura portfela kredytów dla przeds. (brutto) 15,0% Usługi finansowe; 3,5% Sektor publiczny; 5,5% Usługi inne; Transport i magazynowanie; 11,8% Nieruchomości; 5,3% Pozostałe sektory; 2,8% Pozost. Budown. i developerzy ; 10,7% Handel hurt. i detal.; 20,9% Przemysł wytwórczy; 20,2% Budownictwo infrastrukturalne ; 4,3% Solidny wzrost depozytów przedsiębiorstw w 2012 r. Wzrost liczby płatności w bankowości transakcyjnej o 28% rocznie Zmiana struktury portfela kredytowego: spadek udziału zaangażowań w firmy z sektora dużego budownictwa infrastrukturalnego (do 4,3% całego portfela korporacyjnego). Redukcja zaangażowania pozabilansowego wobec branży budowlanej o 1 mld zł w ciągu roku

27 Wyniki biznesowe korporacji Leasing nowa produkcja kwartalnie Faktoring obroty kwartalne (mln zł) 6,6%* Udział w rynku (mln zł) 6,5%** Udział w rynku +4% % % % I kw. 12 II kw. 12 III kw. 12 IV kw I kw. 12 II kw. 12 III kw. 12 IV kw. 12 (mln zł) Leasing portfel (brutto) (mln zł) Faktoring portfel (brutto) ,9% ,5% /12/11 31/03/12 30/06/12 30/09/12 31/12/12 31/12/11 31/03/12 30/06/12 30/09/12 31/12/12 * Własne szacunki na podstawie danych ZPL (zobowiązania); udział w rynku ruchomości narastająco ** na podst. danych PZF i innych banków, zebranych przez dziennik Parkiet; udział w rynku narastająco 27

28 Spis treści Wyniki finansowe Rozwój biznesu Załączniki 28

29 Przegląd Makroekonomiczny Wzrost PKB (%) Stopa Bezrobocia (%) Inflacja (CPI %) Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 FY 2013 E 2012E 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 FY 2013 E 2012E 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 FY 2013 E 2012E Inwestycje& Konsumpcja prywatna Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 FY 2013 E 2012E Investments Private Consumption W czwartym kwartale 2012 nastąpiło dalsze pogorszenie w Polskiej gospodarce wywołane osłabieniem popytu. Konsumpcja prywatna uległa spowolnieniu ze względu na pogorszenie warunków na rynku pracy i bardzo nisko poziom realnych dochodów. Niepewność dotycząca wzrostu gospodarczego i zanikające inwestycje publiczne spowodowały spadek tempa wzrostu inwestycji w aktywa trwałe. Sytuacja na rynku pracy w 4 kwartale uległa pogorszeniu, częściowo ze względu na czynniki sezonowe. Stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła w grudniu poziom ok. 13,4% i była o 0,9 pp wyższa niż w tym samym okresie poprzedniego roku, co wskazuje na pogorszenie warunków na rynku pracy. W tym samym okresie nastąpił spadek poziomu zatrudnienia wynikający z niepewności pracodawców co do wzrostu gospodarczego w Polsce i w Strefie Euro. Inflacja spadła w czwartym kwartale i w grudniu 2012 po raz pierwszy od września 2010 roku znalazła się na poziomie niższym niż cel inflacyjny Banku centralnego. Spadek inflacji wynikał z niższej presji cenowej ze strony popytu krajowego, pozytywnej bazy statystycznej i silnego Złotego. 29

30 Przegląd Makroekonomiczny Ewolucja stóp procentowych (%) Ewolucja Kursów Walut G-11 S-12 L-12 M-12 K-12 M-12 C-12 L-12 S-12 W-12 P-12 L-12 G-12 1kw '13 3M Wibor 3M CHF Libor Stopa Referencyja kw/kw (pb) YTD (pb) r/r (pb) Wrz-11 Gru-11 M-12 Cze-12 Wrz-12 Gru-12 1kw '13 EUR/PLN CHF/PLN USD/PLN kw/kw -1% -1% -2% YTD -7% -8% -9% r/r -7% -8% -9% Na początku ostatniego kwartału 2012 roku polska waluta uległa osłabieniu wynikającemu z oczekiwanego cięcia stop procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, podczas gdy oczekiwane łagodzenie polityki monetarnej w innych krajach Europy Środkowej i ogólna niepewność co do perspektyw gospodarczych wywołały negatywna presje na waluty innych europejskich rynków. Ponadto słabe dane ekonomiczne ze Strefy Euro i z Chin podtrzymały niepewne perspektywy globalnego wzrostu. W połowie czwartego kwartału 2012 roku polski Złoty aprecjonował, głownie ze względu na dopływ funduszy na polski rynek instrumentów dłużnych. Kurs EUR/PLN spadł z 4,16 do 4,05. umocnienie Złotego wynikało także z zapowiedzi FOMC dotyczącej zwiększenia podaży pieniądza. Stopy procentowe na polskim rynku międzybankowym spadły w czwartym kwartale po rozpoczęciu przez Rade Polityki Pieniężnej cyklu poluzowywania polityki monetarnej i cięciu oficjalnych stóp procentowych o 50 pb w 4 kw. 2012r. Słabe dane na temat polskiej gospodarki i perspektywa niższej inflacji zintensyfikowały oczekiwania dotyczące kolejnego cięcia stóp procentowych w kolejnych miesiącach. Oczekujemy, że Rada polityki Pieniężnej będzie kontynuowała swoją obecna politykę obniżając stopę referencyjna do poziomu 3,5%. Rynek pieniężny oczekuje znacznie bardziej agresywnej obniżki do poziomu 3% w ciągu kolejnych dziewięciu miesięcy. 30

31 Kurs akcji Banku Millennium w roku /2011 zmiana Kurs akcji BM (PLN) 4,42 3,80 16,3% WIG Banki 6 648, ,0 22,6% WIG , ,4 26,2% mwig , ,9 17,4% 31

32 Bank Millennium odpowiedzialny społecznie Bank Millennium po raz piąty w indeksie RESPECT 2006 Powstał pierwszy raport Odpowiedzialny Biznes 2007 Raport został wyróżniony w konkursie na najlepszy Raport Społeczny zorganizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Pricewaterhouse Coopers Pierwsza edycja RESPECT indeksu na GPW 2010 Przegląd aktywności w obszarach objętych przez RESPECT Index Bank Millennium wchodzi w skład RESPECT Index. Raport Odpowiedzialny Biznes 2011" został przygotowany według standardu GRI* G3, na poziomie C Od 2010 roku Bank Millennium pozostaje w RESPECT Index * GRI Global Reporting Initiatives 32

33 Główne nagrody i wyróżnienia w roku 2012 (1) Bank Millennium Bank przyjazny Newsweeka 2012 Bank Millennium został uznany za najlepszy i najbardziej przyjazny bank internetowy w Polsce w rankingu magazynu Newsweek "Bank Przyjazny Bankowość Internetowa". Awans z 3 miejsca w ubiegłorocznym rankingu, na 1 w tym roku, bank zawdzięcza najlepszym ocenom osiągniętym w większości z ocenianych kategorii: kanały komunikacji, kanały operacji, jakość obsługi, pozyskanie i utrzymanie klienta. W rankingu generalnym "Bank Przyjazny Klient Indywidualny" Bank Millennium został sklasyfikowany na 2 miejscu. Bank Millennium Global Finance Bank Millennium po raz kolejny zajął pierwsze miejsce w kategorii Najlepszy bank internetowy dla klientów indywidualnych w Polsce oraz Bank oferujący najlepszą internetową obsługę lokat, kredytów i inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej. Nagrody zostały przyznane przez niezależny magazyn finansowy Global Finance. Bank Millennium Bank na Medal wg. tygodnika Wprost Bank Millennium znalazł się w gronie Banków na Medal tygodnika Wprost najlepiej ocenionych instytucji w Programie Jakość Obsługi. Najlepsze banki zostały wyłonione na podstawie danych o zmianach jakich dokonały na przestrzeni trzech ostatnich lat. Ocenie poddano ofertę banku, organizację i czas obsługi. Bank Millennium Jeden z najlepszych banków dla firm Nagroda w rankingu Najlepszy bank dla firm miesięcznika Forbes. Z czterema gwiazdkami Bank Millennium znalazł się na drugim miejscu (ex aequo z PKO BP) w rankingu magazynu Forbes, w którym oceniano najlepszą ofertę banków dla firm. Przedmiotem oceny były koszty koszyków usług dla dwóch typowych klientów z segmentu małych i średnich firm oraz oferta lokat i kredytów dla nich. Dodatkowymi kategoriami były: różnorodność oferty i jakość świadczonych usług. 33

34 Główne nagrody i wyróżnienia w roku 2012 (2) Bank Millennium Dobre Konto Bankier.pl Dobre konto zajęło 1-sze miejsce w rankingu w kategorii Klient Aktywny z miesięcznymi wpływami 5000 zł oraz 2-gie miejsce w kategorii Klient Aktywny z miesięcznymi wpływami 2500 zł. TotalMoney.pl Dobre Konto zwyciężyło (ex aequo z dwoma innymi kontami osobistymi) w Rankingu kont osobistych z dostępem przez Internet jak i kont tradycyjnych z dostępem do bankowości elektronicznej. Kontomierz.pl Dobre konto po raz drugi zwyciężyło w rankingu kont osobistych Wyborcza.biz w kategorii Najtańsze Konto dla Kowalskiego. Money.pl Dobre konto zdobyło tytuł najlepszego konta osobistego - zajęło drugie miejsce w rankingu kont osobistych Zwycięzców wyłoniono ze 110 ofert kont osobistych 33 banków. Autorzy rankingu zbadali koszty prowadzenia i obsługi, dostęp do konta i środków oraz poziom obsługi klienta. Bank Millennium Top Marka Po raz piaty magazyn Press ogłosił wyniki badania najsilniejszych marek na rynku. W rankingu marek instytucji finansowych Bank Millennium sklasyfikowany został na czwartej pozycji (tak samo jak rok wcześniej). W badanym okresie 12 miesięcy (1 lipca czerwca 2012) o Banku Millennium ukazało się łącznie 4257 informacji, których ekwiwalent reklamowy wyceniono na 195,3 mln zł. Badanie powstało na podstawie analizy 280 tys. publikacji dotyczących ocenianych branż, które ukazały się w tysiącu tytułów prasy ogólnopolskiej i regionalnej: dziennikach ogólnopolskich, tygodnikach opinii, prasie ekonomicznej, specjalistycznej (branżowej), magazynach lifestylowych i tabloidach. Bank Millennium Prognozy makroekonomiczne Biuro Analiz Makroekonomicznych Banku Millennium zajęło 3 miejsce w rankingu najtrafniejszych prognoz ekonomicznych w IV kwartale 2012, przygotowanym przez dziennik Parkiet. W całym roku 2012 zespół z Banku Millennium zajął 5 miejsce w zakresie prognoz makroekonomicznych, co pozostaje bardzo dobrą lokatą (ranking objął 23 instytucje finansowe). Ponadto zajęliśmy 4 miejsce w rankingu prognoz rynku finansowego (PLN, stopy procentowe) po IV kw. 2012r. 34

35 Główne, niedawne kampanie produktowe (1) KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE TWÓJ CEL KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Konto Oszczędnościowe Twój cel Klient może wybrać cel oszczędzania i wartość. Konto z atrakcyjnym oprocentowaniem na poziomie 4% rocznie, możliwością wypłaty części lub całości środków bez utraty odsetek. Brak opłat za założenie i prowadzenie konta oraz miesięczna kapitalizacja odsetek. 5% rocznie na kontach oszczędnościowych dla nowych klientów oraz możliwość wypłat w dowolnym momencie, bez utraty odsetek. Oprocentowanie promocyjne obowiązuje do kwoty zł. Promocja trwa od 2 stycznia do 17 lutego 2013 r. 35

36 Główne, niedawne kampanie produktowe (2) POŻYCZKA GOTÓWKOWA KARTA KREDYTOWA IMPRESJA Pożyczka gotówkowa z najniższym, gwarantowanym oprocentowaniem. Jeśli klient znajdzie tańszą ofertę, otrzyma zwrot różnicy w oprocentowaniu. Nominalne oprocentowanie zaczyna się od 7.90%, a prowizja od 3%. Kampania karty kredytowej Impresja możliwe są zakupy tańsze nawet o 760 zł w skali roku. Zwrot 5% wydatków u naszych Partnerów oraz specjalny system premiowy przy zakupach w sklepach Carrefour. Dwa razy w roku nieoprocentowany kredyt w programie Wygodne Raty oraz atrakcyjne rabaty w programie Inspiracje. 36

37 Syntetyczny rachunek zysków i strat 2011 pro-forma 2012 pro-forma 4kw 2011 pro-forma 3kw 2012 pro-forma 4kw 2012 pro-forma Wynik z tytułu odsetek * (mln zł) 1 190, ,3 300,5 310,7 307,6 Wynik z tytułu prowizji 561,8 546,0 128,8 134,6 132,7 Pozostałe przychody pozaodsetkowe ** 136,6 179,3 59,2 43,9 75,9 Dochód operacyjny 1 889, ,6 488,4 489,3 516,2 Koszty ogólne i administracyjne , ,3-268,7-262,2-271,6 Amortyzacja -64,8-55,4-15,0-13,6-13,7 Koszty operacyjne razem , ,6-283,7-275,8-285,3 Odpisy na utratę wartości aktywów -173,8-238,2-46,4-59,3-67,3 Wynik operacyjny 591,3 593,8 158,3 154,2 163,6 Wynik przed opodatkowaniem 591,1 596,0 157,2 154,5 162,0 Podatek dochodowy -124,6-123,8-32,1-29,4-36,1 Wynik netto 466,5 472,2 125,1 125,1 125,9 * Dane pro-forma. Marża na wszystkich derywatywach, w tym derywatywach zabezpieczających portfel kredytowy nominowany w walucie, jest prezentowana w wyniku z odsetek, natomiast w ujęciu księgowym część tej marży (66,1 mln zł w 2012 i 48,9 mln zł w 2011) jest prezentowana w wyniku na operacjach finansowych. ** obejmuje wynik z pozycji wymiany, wynik z operacji finansowych oraz pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne netto kw kw kw 2012 Wynik odsetkowy netto (wykazywany wg MSR) 1 141, ,2 297,5 289,9 282,2 37

38 Bilans AKTYWA (mln zł) 31/12/ /09/ /12/2012 Kasa, operacje z Bankiem Centralnym Należności od pozostałych banków Należności od Klientów Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu Aktywa finansowe wyceniane do wart. godziwej przez rach. wyników i pochodne zabezpieczające Inwestycyjne aktywa finansowe Niematerialne oraz rzeczowe aktywa trwałe Pozostałe aktywa Aktywa razem Zobowiązania (mln zł) 31/12/ /09/ /12/2012 Zobowiązania wobec banków Zobowiązania wobec Klientów Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu Zobow. finansowe wyceniane do wart. godziwej przez rach. wyników i pochodne zabezpieczające Zobowiązania z własnych papierów wartościowych i sekurtyzacja Rezerwy Zobowiązania podporządkowane Pozostałe zobowiązania Zobowiązania razem Kapitały własne razem Pasywa razem

39 Kontakt Strona www: Kontakt z Departamentem Relacji Inwestorskich: Marek Miśków analityk Tel: Artur Kulesza Kierujący Relacjami Inwestorskimi Tel: Katarzyna Stawinoga Tel:

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012.

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Data publikacji: 1 lutego 2013 Raport bieżący Nr.9/2013 Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Strategia Banku Millennium, Podsumowanie emisji akcji serii L oraz Prezentacja wyników za 2009 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. 22 kwietnia 2010 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

III. NAJWAŻNIEJSZE DANE I WYDARZENIA W 2014 ROKU

III. NAJWAŻNIEJSZE DANE I WYDARZENIA W 2014 ROKU 7 III. NAJWAŻNIEJSZE DANE I WYDARZENIA W 2014 ROKU III.1. Podsumowanie wyników w 2014 roku Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium w roku 2014 wyniósł 651 mln zł, co oznacza jego wysoki, wynoszący

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i spółek Grupy w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 2015-2017. Warszawa, 2 lutego 2015

Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 2015-2017. Warszawa, 2 lutego 2015 Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 215-217 Warszawa, 2 lutego 215 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2008 ROCZNY 2008

RAPORT 2008 ROCZNY 2008 2008 RAPORT ROCZNY 2008 2008 Raport Roczny Spis treści 1 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej....................................... 2 List Prezesa Zarządu.......................................................

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU Spis treści Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna WSTĘP... 5 1. Podsumowanie wyników finansowych...

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2013 Grupy mbanku S.A. Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mbanku S.A. za 2013 rok. w tys. zł w tys. EUR Rok Rok Rok Rok

Bardziej szczegółowo

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013 Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013 Podstawowe dane finansowe dane narastające (tys. PLN) 1-3 Q 2012 2012 1-3 Q 2013 Zmiana R/R ROE Wynik z tytułu odsetek 213 276 284 155 200 845-5,8% Wynik z tytułu opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2013 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2013 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 213 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 maja 213 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo