Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012"

Transkrypt

1 Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Grupa Banku Millennium Wyniki za rok lutego 2013 roku

2 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Banku. Publikowanie przez Bank danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Bank w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie dając jednocześnie podstawy do przekazywania ich w ramach wypełniania przez Bank jako spółkę publiczną obowiązków informacyjnych. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Bank lub osoby działające w imieniu Banku. Ponadto, ani Bank, ani osoby działające w imieniu Banku nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać, wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji. Wszystkie dane prezentowane w tym dokumencie bazują na skonsolidowanych danych dla Grupy Banku Millennium. Dane finansowe za 2012 rok są wstępne, nie audytowane i sporządzone są na podstawie raportu bieżącego o wstępnych wynikach w 2012 roku opublikowanego w dniu 1 lutego 2013 roku. Inne dane finansowe są spójne ze Sprawozdaniami Finansowymi (dostępnymi na stronie internetowej Banku: z wyjątkiem danych pro-forma opisanych poniżej. Poczynając od 1 stycznia 2006 roku Bank rozpoczął stosowanie zasad rachunkowości zabezpieczeń do połączenia walutowych kredytów hipotecznych o zmiennej stopie procentowej, depozytów złotowych o zmiennej stopie procentowej oraz powiązanych swapów walutowoprocentowych. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. zasadami rachunkowości zabezpieczeń Bank objął swapy walutowe. Zgodnie z zasadami rachunkowości marża z tych operacji jest odzwierciedlona wyniku z odsetek. Ponieważ jednak rachunkowość zabezpieczeń nie obejmuje całego portfela denominowanego w walucie obcej, Bank przedstawia dane pro-forma. Dane pro-forma prezentują wszelkie odsetki od produktów pochodnych włączonych do wyniku z odsetek. W opinii Banku umożliwia to lepsze zrozumienie rzeczywistej ewolucji tej pozycji z ekonomicznego punktu widzenia. Co do zasady, Bank nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Banku lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Banku, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa 2

3 Spis treści Wyniki finansowe Rozwój biznesu Załączniki 3

4 Podstawowe dane finansowe roku 2012 Poprawa zysku netto Zysk netto wyniósł 472 mln zł i wzrósł o 1,2% r/r Wskaźnik ROE wyniósł 10,2% Stabilne koszty i rekordowa efektywność Koszty operacyjne spadły o 0,3% w skali roku Wskaźnik koszty/dochody wyniósł 55,3% w IV kwartale i 57,4% w całym roku Utrzymana dobra jakość kredytów Mocniejsza pozycja płynnościowa i kapitałowa Wskaźnik udziału kredytów z utratą wartości na poziomie 5,1% (przy średniej dla rynku: 8,8%) Udział kredytów przeterminowanych pow. 90 dni wyniósł 2,8% Koszt ryzyka wyniósł 58 p.b. do kredytów netto ogółem Wskaźnik kredyty/depozyty* ponownie spadł do 95% Całkowity współczynnik wypłacalności wyniósł 14,5%, a współczynnik rdzennego kapitału podstawowego 12,9% - to pierwszy, pozytywny efekt zatwierdzenia metody IRB * Obejmuje obligacje Banku i pap. dłużne sprzedane kl. indywidualnym, zawarte z klientami transakcje z przyrzeczeniem odkupu oraz sekurytyzację aktywów leasingowych 4

5 Zyskowność Zysk netto 11,1% 10,2% 466,5 472,2 ROE (mln zł) Zysk netto w roku 2012 wyniósł 472 mln zł w roku 2012 i był o 1,2% wyższy, niż w roku poprzednim. +1,2% +0,6% 110,1 111,1 125,1 125,9 W IV kwartale 2012 r. zysk netto wyniósł 126 mln zł o 0,6% więcej, niż w III kwartale I kw. 12 II kw. 12 III kw. 12 IV kw. 12 Przychody operacyjne* +3,4% (mln zł) 1889,1 1952,6 136,6 179,3 +1,2% 1752,6 1773,3 +5,5% W ujęciu rocznym wzrost zysku netto był głównie efektem wzrostu wyniku na działalności podstawowej oraz wyniku z pozycji wymiany. Znalazło to odzwierciedlenie we wzroście łącznych przychodów operacyjnych o 3,4% r/r, podczas gdy koszty operacyjne pozostawały pod ścisłą kontrolą i zmniejszyły się o 0,3% r/r. 457,4 489,8 489,3 516,2 29,4 30,1 43,9 75,9 428,0 459,7 445,4 440, I kw. 12 II kw. 12 III kw. 12 IV kw. 12 Wynik podstawowy** Pozostałe dochody * W tym pozostałe przychody i koszty operacyjne netto ** Wynik z tytułu odsetek + Wynik z tytułu prowizji 5

6 Wynik z tytułu odsetek +3,1% 1190,8 1227,3 Wynik z tytułu odsetek* (mln zł) -1,0% 295,4 313,6 310,7 307,6 Wynik z tytułu odsetek* w roku 2012 był wyższy o 3,1% w porównaniu do osiągniętego w roku Bank z sukcesem obniżył swój wskaźnik kredyty/depozyty poniżej poziomu 100%, z ograniczonym wpływem na marżę odsetkową netto I kw. 12 II kw. 12 III kw. 12 IV kw. 12 Kształtowanie się marży odsetkowej netto * 2,85% 2,87% 2,86% 2,96% 3,06% 2,42% 2,43% 2,53% 2,42% 2,31% 0,38% 0,19% 0,33% 0,21% 0,07% IV kw. 11 I kw. 12 II kw. 12 III kw. 12 IV kw. 12 Marża na kredytach Marża na depozytach Łączna marża odsetkowa netto W ujęciu kwartalnym wynik z tytułu odsetek* obniżył się nieznacznie (o 1%) z powodu presji na marże depozytowe, wynikającej z konkurencji na rynku depozytów oraz szybko spadających stóp procentowych. Stopniowa poprawa marży kredytowej w konsekwencji zmiany struktury aktywów i wyższych marż na nowych kredytach. Marża odsetkowa netto w całym roku 2012 wyniosła 2,4% (2,5% w roku 2011). * Dane pro-forma. Marża na wszystkich instr. poch., również zabezpieczających portfel kredytów walut., jest ujmowana w wyniku z tytułu odsetek, podczas gdy w ujęciu księgowym część tej marży (66.1 mln PLN w 2012 i 48.9 mln PLN w 2011) jest ujmowana w Wyniku na operacjach finansowych. 6

7 Wynik z tytułu prowizji Wynik z tytułu prowizji (mln zł) -2,8% 561,8 546,0-1,4% 132,6 146,1 134,6 132, I kw. 12 II kw. 12 III kw. 12 IV kw. 12 Struktura wyniku z prowizji w 2012 r. Wynik z prowizji obniżył się nieznacznie (o 2,8%) w roku 2012 w porównaniu z rokiem 2011 pokazując, że wzrost w pewnych kategoriach, takich jak bancassurance, dystrybucja produktów inwestycyjnych oraz kredyty, zrównoważył spadek prowizji związanych z działalnością maklerską i powierniczą oraz wpływ kontynuowanej promocji rachunków bieżących. (mln PLN) Karty; 134,2 Ubezpieczenia ; 73,1 Obsługa rachunków i pozost.; 138,3 Stabilizacja kwartalnego poziomu prowizji w ostatnich dwóch kwartałach 2012 roku. Produkty inwestyc. i transakcje kapitał.; 131,8 Kredyty; 68,7 7

8 Pozostałe przychody Pozostałe przychody* (mln zł) +31.3% 179,3 19,4 136,6 22,9 +73% 159,9 75,9 113,7 29,4 30,1 43,9 31,9 2,8 38,5 36,4 41,1 44,0-9,1-6, I kw. 12 II kw. 12 III kw. 12 IV kw. 12 Wynik z pozycji wymiany Instrumenty finans. i inne Pozostałe przychody* w roku 2012 wzrosły o 31% r/r dzięki lepszemu wynikowi z pozycji wymiany. Wzrost w IV kwartale 2012 roku wynikał głównie z korzystnego wpływu zmian stóp rynkowych na instrumenty stałoprocentowe oraz derywaty stopy procentowej Dynamika spread-ów rynkowych na swapach CHF/PLN (punkty bazowe) Wpływ rewaluacji swapów walutowych na dochód z działalności handlowej w roku 2012 był nadal negatywny (-30 mln zł) i wynikał ze zmian spread-ów na rynku swapów. 1-roczne 5-letnie * W ujęciu pro-forma, w tym wynik z wymiany, wynik na operacjach finansowych, dywidendy i pozostałe przychody i koszty operacyjne. 8

9 Koszty operacyjne Koszty operacyjne 59,5% 57,4% 1124,1 1120,6 583,9 562,4 540,2 558,3 r/r -0,3% -3,7% +3,4% (mln PLN) 282,4 277,1 275,8 285,3 140,1 138,4 135,7 148,2 142,4 138,7 140,1 137, I kw. 12 II kw. 12 III kw. 12 IV kw. 12 Koszty osobowe Pozostałe koszty admin. (w tym amortyzacja) (etaty) 61,8% 56,6% 56,4% 55,3% Liczba pracowników -4,6% kw/ kw +3,4% +9,2% -2,1% Koszty/ Dochody W roku 2012 koszty ogółem spadły o 0,3% w porównaniu do roku 2011, w wyniku nieznacznego wzrostu kosztów osobowych i spadku pozostałych kosztów administracyjnych. W ujęciu kwartalnym koszty osobowe nieznacznie spadły, podczas gdy pozostałe koszty administracyjne wzrosły (głównie z powodu wyższych wydatków na marketing). Łączna liczba pracowników obniżyła się o 4,6% w ujęciu rocznym, do poziomu 6001 etatów. Wskaźnik koszty/dochody w IV kwartale 2012 r. obniżył się do najniższego w historii (bez zdarzeń jednorazowych) poziomu 55,3%. W ujęciu rocznym wskaźnik koszty/dochody poprawił się o 2.1 p.p. XII 11 VI 12 IX 12 XII 12 9

10 Koszt ryzyka Rezerwy na utratę wartości w RZiS (mln zł) +37% 238,2 173,8 75,8 103,4 +13% 73,9 162,4 59,3 67,3 37,8 22,5 13,5 23,7 70,4 16,2 51,4 53,8 21,6 35, I kw. 12 II kw. 12 III kw. 12IV kw. 12 Segment detaliczny Przedsiębiorstwa i inne Koszt ryzyka do średnich kredytów netto (w p.b. w skali roku) 2011 I kw. 12 II kw. 12 III kw. 12 IV kw HIPOTECZNE Rezerwy ogółem utworzone w roku 2012 wzrosły o 37% w porównaniu do roku Znaczne rezerwy zawiązano w roku 2012 na ryzyka związane z rozpoznanymi przypadkami utraty wartości w sektorze budownictwa. W roku 2012 portfel detaliczny wykazywał stabilny poziom tworzonych rezerw (w I kw. i IV kw. pozytywny wpływ miała sprzedaż portfela kredytów zagrożonych), przy korzystnym trendzie w kredytach konsumpcyjnych. Koszt ryzyka w roku 2012 wyniósł 58 p.b., nieznacznie ponad początkowo zakładany poziom. POZOST. DET PRZEDS RAZEM

11 Wskaźniki jakości aktywów (1) Kred. ogółem Wskaźnik kredytów zagrożonych: Bank Millennium vs. rynek * 8,2% 8,4% 8,6% 8,8% 8,8% 4,9% 5,0% 5,2% 5,1% 5,1% Kred. Hipot. 2,4% 2,5% 2,6% 2,67% 2,75% Wskaźn. pokrycia ** Detal: 69% Przedsiębiorstwa: 52% Razem: 59% 1,0% 1,0% 1,1% 1,15% 1,11% Pozost. Kred. Det. 17,9% 18,3% 17,2% 17,2% Kred. dla przeds. 11,2% 11,7% 10,3% 10,4% 17,7% 17,9% 17,7% 16,8% 16,6% 15,5% 12,1% 11,4% 12,0% 11,1% 11,3% 11,4% Stabilizacja wskaźnika kredytów zagrożonych na poziomie znacznie niższym niż średnia w sektorze. Wskaźnik pokrycia kredytów zagrożonych wyniósł 59% 31/12/11 31/03/12 30/06/12 30/09/12 31/12/12 BM Rynek łącznie * Rynek dane wg NBP, ostatnie za listopad 2012 ** Pokrycie kredytów zagrożonych brutto rezerwami ogółem (w tym IBNR). 11

12 Wskaźniki jakości aktywów (2) Kredyty przeterm. (90 dni) wg. produktów [do kredytów ogółem brutto] 12,7% 12,6% 12,1% 12,1% 11,0% Wskaźnik pokrycia * Detal: 111% 6,5% 5,4% 6,0% 4,6% 4,4% 2,3% 2,5% 2,6% 3,1% 2,8% 0,35% 0,40% 0,46% 0,57% 0,54% 31/12/11 31/03/12 30/06/12 30/09/12 31/12/12 Kred. ogółem Hipoteczne Pozost. detal. Przedsięb. Przedsiębiorstwa: 103% Razem: 107% Kredyty przeterm. Ponad 90 dni zmiany kwartalne (mln PLN) Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q Hipoteczne Pozost. det. Przeds. Razem Wskaźnik kredytów przeterminowanych ponad 90 dni spadł ponownie do poziomu poniżej 3%. Pokrycie kredytów przeterminowanych ponad 90 dni wyniosło powyżej 100% (107%). Znaczny spadek kredytów przeterminowanych ponad 90 dni: w IV kwartale 2012 r. o 122 mln zł, częściowo z powodu sprzedaży kredytów zagrożonych (68,5 mln zł). * Pokrycie kredytów zagrożonych brutto rezerwami ogółem (w tym IBNR). 12

13 Płynność 106,8% 103,6% 101,3% 96,0% 95,4% 31/12/11 31/03/12 30/06/12 30/09/12 31/12/12 (mld zł) 5,4 2,0 3,3 7,2 7,1 2,1 2,1 5,1 5,0 8,5 9,1 2,0 2,5 6,5 6,7 31/12/11 31/03/12 30/06/12 30/09/12 31/12/11 50,8% Bony NBP i Obligacje SP Kredyty/Depozyty* Dynamika aktywów płynnych +71% 48,6% 48,3% Gotówka i salda w NBP Udział walutowych kredytów hipotecznych w kredytach brutto ogółem 46,5% 46,1% 31/12/11 31/03/12 30/06/12 30/09/12 31/12/12 W roku 2012 znacznie poprawiła się płynność. Wskaźnik kredyty/depozyty obniżył się z 107% do 95% dzięki znacznemu wzrostowi depozytów (+11%) i redukcji nominalnej wartości kredytów (-3%), głównie przez efekt kursowy (aprecjacja złotego). Walutowe kredyty hipoteczne w portfelu Grupy w 2012 spadły z 51% do 46%, w wyniku stopniowej spłaty portfela kredytów denominowanych w walutach obcych oraz wzrostu kredytów w zł. Wzrost depozytów walutowych dodatkowo obniżył poziom zabezpieczenia na swapach walutowych. Łączne potrzeby finansowania swapami spadły z 19,8 mld zł do 16,4 mld zł w ciągu roku. Finansowanie walutowe (mld zł) XII-11 III-12 VI-12 IX-12 XII-12 Kredyty walutowe Hipoteczne w CHF 21,5 20,3 20,5 19,4 19,1 Inne kredyty walutowe 2,0 1,9 1,9 1,7 1,6 Kredyty walut. RAZEM 23,5 22,1 22,4 21,1 20,7 Finansowanie w walutach obcych Depozyty i finansowanie zewnętrzne 3,7 3,6 3,9 4,2 4,3 Swapy walutowe 19,8 18,6 18,6 16,9 16,4 Finans. walut. RAZEM 23,5 22,1 22,4 21,1 20,7 * Obejmuje obligacje Banku i papiery dłużne, sprzedane klientom indywidualnym, transakcje z przyrzeczeniem odkupu, zawarte z klientami oraz sekurytyzację aktywów leasingowych 13

14 Bank Millennium III kw results Adekwatność kapitałowa Dynamika współczynnika wypłacalności 14,3% 14,5% 13,2% 12,7% 13,0% 11,4% 12,5% 12,9% 11,2% 11,4% 15,4% 13,8% W IV kwartale 2012 r. współczynniki kapitałowe poprawiły się do poziomu 14,5% całkowitego współczynnika wypłacalności oraz 12,9% współczynnika rdzennego kapitału podstawowego /12/11 31/03/12 30/06/12 30/09/12 31/12/12 31/12/12 przy 100% zatrzym. skonsolid. wsp. wypłacaln. Rdzenny kapitał podst. zysku (mln PLN) Skonsolidowany wymóg kapitałowy i CAR (1) 13,2% 11,6% 12,9% Metoda standardowa 14,5% Regulacyjna(2) (ograniczona IRB) 23,0% 1749 Pełna metoda IRB (3) Na koniec 2012 r. Bank Millennium uzyskał zgodę na stosowanie Metody ratingów wewnętrznych (IRB) w zakresie większości klas ekspozycji detalicznych (1). Wymogi kapitałowe, liczone z zastosowaniem Metody IRB, muszą być czasowo utrzymywane na poziomie nie mniejszym, niż 80% odpowiednich wymogów kapitałowych, liczonych wg. Metody standardowej (2). Obecna poprawa w wymogu kapitałowym, wynikająca z IRB, stanowi 27% całkowitej potencjalnej korzyści z tytułu zastosowania IRB (3). (1) Pod koniec 2012 Banco de Portugal (BdP) i Komisja Nadzoru Finansowego wydały warunkową zgodę na stosowanie przez Bank Millennium metody ratingów wewnętrznych (IRB) wobec klasy ekspozycji detalicznych w następujących podportfelach: (i) Ekspozycje detaliczne wobec osób fizycznych, zabezpieczone na nieruchomościach mieszkalnych (RRE), (ii) Odnawialne ekspozycje detaliczne (QRRE). (2) Ograniczenie to będzie stosowane do czasu potwierdzenia przez BdP i KNF spełnienia warunków, określonych przez oba organy nadzoru, lecz nie wygaśnie przed 30 czerwca 2014 r. (3) Bez 80% ograniczenia, przed spełnieniem warunków, ustalonych przez BdP i KNF oraz przed uwzględnieniem pozostałych portfeli w metodzie IRB. 20,5% 30% wsp. 25% wypł. 20% rdzen. 15% Tier1 10% 14

15 Spis treści Wyniki finansowe Rozwój biznesu Załączniki 15

16 Kluczowe osiągnięcia biznesowe w roku 2012 DETAL Wzrost liczby rachunków bieżących o 153 tys. rocznie ( 4 wynik na rynku *) Wzrost wolumenu depozytów +13% r/r Wzrost Produktów inwestycyjnych +37% r/r Pożyczki gotówkowe: sprzedano 1 mld zł; 52% wzrost r/r Szybki proces udzielania pożyczki (48 godz. dla 90% Klientów) PRZEDSIĘBIORSTWA Wzrost obrotów faktoringu +21% r/r Wzrost liczby płatności +28% r/r Wzrost liczby Klientów +8% ze stabilnym wskaźnikiem sprzedaży krzyżowej 3,60 INNOWACJE EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA Liczba użytkowników bank. mobilnej: 52 tys. Rekordowo niski poziom wskaźnika Koszty/Dochody: 55% w 4 kw Stabilny poziom kosztów: -0,3% r/r Jeden z najnizszych poziomów kosztów na oddział i na pracownika Pierwszy bank w Polsce z aplikacją mobilną dla Klientów firmowych Pierwszy bank z mobilnym menedżerem finansów (liczba użytkowników ponad 500 tys.) Nowy Express elixir dla płatności zewnętrznych * Źródło: Bankier.pl (najnowsze dostępne dane na koniec III kw. 12) 16

17 Innowacje w bankowości mobilnej Bankowość Mobilna Detal Liczba użytkowników*: Główne nowe rozwiązania w bankowości mobilnej w 2012 r.: Pierwszy bank wprowadzający usługę Managera finansów (PFM) do bankowej aplikacji mobilnej Obsługa mikroprzedsiębiorstw (SOHO) Uruchomienie lokat happy hours Przegląd nadchodzących płatności Płatności za rachunki przez skanowanie kodów QR (w toku) Bankowość Mobilna Firmy Liczba użytkowników *: 750 Pierwszy bank w Polsce, wprowadzający bankowe aplikacje mobilne dla klientów korporacyjnych (na iphone i Android) Mobilne płatności zbliżeniowe Innowacyjne płatności zbliżeniowe NFC** Wprowadzenie mobilnych płatności w technologii NFC** udany pilot z udziałem pracowników, w toku uruchomienie dla klientów. Uczestnictwo w drugim w pełni funkcjonującym projekcie NFC w Polsce i jednym z niewielu na świecie. * Na koniec roku 2012; ** NFC - Near Field Communication 17

18 Inne innowacje w bankowości elektronicznej Manager finansów Karty prepaid Szybkie przelewy ExpressElixir Wpłaty gotówkowe w bankomatach Liczba użytkowników*: ponad 500 tys. Umożliwienie automatycznej kategoryzacji wydatków i przychodów ułatwiające budżetowanie i gospodarowanie domowymi finansami. Możliwość dzielenia i ukrywania pewnych transakcji. Jeden z pierwszych banków wprowadzający to rozwiązanie Przedpłacona karta zbliżeniowa, adresowana do dzieci w wieku 13+ lat oraz do dorosłych. Dzieci mogą korzystać z tej karty pod nadzorem rodziców, do dokonywania zakupów w sieci, w sklepach, a także do wypłacania gotówki w bankomacie. Pierwszy bank oferujący produkt w takim zakresie Umożliwienie dokonywania przelewów zewnętrznych w trybie bieżącym/natychmiastowym. Wśród pierwszych banków wprowadzających tę usługę (pierwszy bank wprowadzający zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych). Umożliwienie dokonywania automatycznych wpłat gotówki w bankomatach z wykorzystaniem kart debetowych, przedpłaconych i kredytowych Uruchomione w pierwszych oddziałach Millennium * Na koniec roku

19 Dynamika depozytów w porównaniu z rynkiem Rynek * - depozyty ogółem Rynek - depozyty osób fizycznych Rynek - depozyty firm Mld zł Mld zł Mld zł +4,9% 771,0 769,2 774,6 781,5 808,7 +8,0% 457,2 469,6 475,5 481,2 494,0 +0,3% 313,7 299,6 299,1 300,3 314,7 gru-11 mar-12 cze-12 wrz-12 gru-12 gru-11 mar-12 cze-12 wrz-12 gru-12 gru-11 mar-12 cze-12 wrz-12 gru-12 Bank Millennium depozyty ogółem BM depozyty osób fizycznych BM - depozyty firm Mld zł 4,85% 4,93% 5,15% 5,28% +10,7% 5,12% 5,03% 4,86% 4,88% 5,12% 5,27% PLN bln 4,59% 5,05% 5,58% 5,54% 4,90% PLN bln udział w rynku 37,4 37,9 39,9 41,3 41,4 +13,1% 23,0 22,8 23,2 24,7 26,0 +6,9% 14,4 15,1 16,7 16,6 15,4 gru-11 mar-12 cze-12 wrz-12 gru-12 gru-11 mar-12 cze-12 wrz-12 gru-12 gru-11 mar-12 cze-12 wrz-12 gru-12 * Źródło: dane dla całego rynku wg NBP 19

20 Dynamika kredytów w porównaniu z rynkiem Rynek * kredyty ogółem Rynek - kredyty osób fizycznych Rynek - kredyty firm +3.9% bez efektu kursowego +1,6% Mld zł Mld zł Mld zł 857,4 851,5 870,3 873,6 870,8-1,3% +4,1% 486,3 477,3 487,1 483,7 484,6 371,1 374,2 383,2 389,9 386,2 gru-11 mar-12 cze-12 wrz-12 gru-12 gru-11 mar-12 cze-12 wrz-12 gru-12 gru-11 mar-12 cze-12 wrz-12 gru-12 Bank Millennium kredyty brutto razem BM kredyty osób fizycznych BM - kredyty firm Mld zł 4,96% 4,90% 4,89% 4,79% 4,76% Mld zł 6,51% 6,42% 6,46% 6,36% 6,36% Mld zł +1.3% bez efektu kursowego -2,5% -2,7% 2,93% 2,97% 2,89% 2,84% 2,76% udział w rynku 42,5 41,7 42,5 41,8 41,5 31,7 30,6 31,4 30,8 30,8-2,1% 10,9 11,1 11,1 11,1 10,7 gru-11 mar-12 cze-12 wrz-12 gru-12 gru-11 mar-12 cze-12 wrz-12 gru-12 gru-11 mar-12 cze-12 wrz-12 gru-12 * Źródło: dane dla całego rynku wg NBP 20

21 Struktura kredytów i środków Klientów Struktura portfela kredytów (brutto) Środki Klientów Grupy Pozost. kredyty detal.; 8,2% Pozost. kredyty dla firm; 17,6% Leasing ; 8,1% Obligacje dla osób fiz. *; 0,9% Produkty inwestycyjne ; 10,6% Kred. hipoteczne; 66,1% Depozyty; 88,5% Depozyty termin. osób fizycznych; 39,5% Rachunki bież. i oszczędn. osób fiz.; 23,7% Struktura depozytów Depozyty firm; 36,8% Struktura łącznego zaangażowania kredytowego pokazuje przewagę kredytów dla Klientów detalicznych, z nadal niskim, choć rosnącym udziałem kredytów konsumpcyjnych (8,2%). Struktura depozytów ogółem pokazuje znaczny udział depozytów Klientów indywidualnych wynoszący 63%. Produkty inwestycyjne to niemal 11% środków Klientów ogółem. * W tym produkty strukturyzowane na bazie obligacji i bankowych papierów dłużnych 21

22 Produkty inwestycyjne dynamika a rynek Pozabilansowe produkty inwestycyjne* Struktura produktów inwestycyjnych (mln zł) % +8,7% Średniego ryzyka; 21% Wysokiego ryzyka; 20% /12/11 31/03/12 30/06/12 30/09/12 31/12/12 Produkty obce Fundusze inwest. Millennium TFI Niskiego ryzyka; 59% Udział w rynku produktów inwestycyjnych** 4,8% 4,4% 4,5% 4,4% 4,0% 3,9% 3,6% 3,5% 3,2% 3,0% 31/12/11 31/03/12 30/06/12 30/09/12 31/12/12 Wyraźny wzrost produktów inwestycyjnych: 37% rocznie i 9% kwartalnie. Struktura wszystkich produktów inwestycyjnych wykazuje dominującą pozycję funduszy, inwestujących w aktywa o niższym ryzyku. Fundusze Millennium TFI Wszystkie produkty inwestycyjne * W tym produkty obce, sprzedane Klientom zamożnym Millennium ** dla produktów inwestycyjnych: wszystkie a cały rynek (bez prywatnych funduszy kapitałowych) 22

23 Wyniki biznesowe detalu rachunki i karty Liczba rachunków bież. klientów indywidualnych Liczba kart płatniczych (tys.) (tys.) IV kw. 11 I kw. 12 II kw. 12 III kw. 12 IV kw. 12 IV kw. 11 I kw. 12 II kw. 12 III kw. 12 IV kw. 12 Karty kredytowe Karty debetowe Współczynnik sprzedaży krzyżowej Udział w rynku kart płatniczych * 9,1% 8,9% 9,1% 8,7% 3,71% 3,77% 3,78% 3,82% 3,82% 7,0% 7,1% 7,1% 7,2% 4,1% 4,2% 4,3% 4,3% 31/12/11 31/03/12 30/06/12 30/09/12 31/12/12 31/12/11 31/03/12 30/06/12 30/09/12 Liczba kart kred. Wydatki kartami kred. Wydatki kartami deb. * Na podstawie danych NBP o łącznych wydatkach kartami kredytowymi i debetowymi (i o łącznej liczbie kart), udział w rynku kwartalnie 23

24 Wyniki biznesowe detalu pożyczki gotówkowe (mln zł) +52% 661 Nowa produkcja pożyczek gotówkowych 1008 Portfel pożyczek gotówkowych (brutto) (mln zł) +9,4% % I kw. 12 II kw. 12 III kw. 12 IV kw /12/11 31/03/12 30/06/12 30/09/12 31/12/12 Pożyczki gotówkowe procent niespłacanych w ciągu 12 miesięcy* 5,64% 5,40% 5,09% 4,93% 4,84% 31/12/11 31/03/12 30/06/12 30/09/12 31/12/12 Szybki wzrost kwartalnej sprzedaży pożyczek gotówkowych w 2012 r. spowodował 52% wzrost rocznej sprzedaży. W wyniku wyższej sprzedaży kwartalnej salda pożyczek gotówkowych zaczęły rosnąć, wyraźniej od III kw r., a łączny wzrost w XII 2012 r. wyniósł 9,4% w porównaniu z XII * Procent transakcji, które przestały być spłacane w ciągu 12 miesięcy, w stosunku do salda obsługiwanych transakcji na początku okresu (12 miesięcy wcześniej) 24

25 Wyniki biznesowe detalu kredyty hipoteczne (mln zł) Nowa produkcja kredytów hipotecznych (mln zł) Portfel kredytów hipotecznych (brutto) -4,5% % % 31/12/11 31/03/12 30/06/12 30/09/12 31/12/ I kw. 12 II kw. 12 III kw. 12 IV kw. 12 Walutowe PLN Udział w rynku kredytów hipotecznych * 8,9% 8,7% 8,7% 8,5% 8,6% 5,9% 5,2% 5,5% 5,3% 4,7% Stabilny poziom kwartalnej produkcji kredytów hipotecznych (wyjątkowo wyższy poziom w II kw r.). Pomimo niższej sprzedaży w całym roku, udział Banku w rynku wzrósł z 4,7% do 5,3% w 2012 r., z powodu dużo niższej produkcji nowych kredytów na całym rynku. 31/12/11 31/03/12 30/06/12 30/09/12 31/12/12 Portfel Produkcja narast. od pocz. roku Udziału kredytów walutowych w portfelu spadł poniżej 70%. Kredyty w złotych odnotowały 20% wzrost r/r. * Źródło: Związek Banków Polskich; udział w rynku narast. od pocz. roku na podstawie zobowiązań, dane z XI 2012 narast. 25

26 Wyniki biznesowe korporacji Dynamika wolumenów biznesowych korporacji (mln PLN) +6,9% ,5% Liczba płatności w bankowości transakcyjnej (tys.) +28% /12/11 31/12/12 Depozyty Kredyty IV kw. 11 I kw. 12 II kw. 12 III kw. 12 IV kw. 12 Struktura portfela kredytów dla przeds. (brutto) 15,0% Usługi finansowe; 3,5% Sektor publiczny; 5,5% Usługi inne; Transport i magazynowanie; 11,8% Nieruchomości; 5,3% Pozostałe sektory; 2,8% Pozost. Budown. i developerzy ; 10,7% Handel hurt. i detal.; 20,9% Przemysł wytwórczy; 20,2% Budownictwo infrastrukturalne ; 4,3% Solidny wzrost depozytów przedsiębiorstw w 2012 r. Wzrost liczby płatności w bankowości transakcyjnej o 28% rocznie Zmiana struktury portfela kredytowego: spadek udziału zaangażowań w firmy z sektora dużego budownictwa infrastrukturalnego (do 4,3% całego portfela korporacyjnego). Redukcja zaangażowania pozabilansowego wobec branży budowlanej o 1 mld zł w ciągu roku

27 Wyniki biznesowe korporacji Leasing nowa produkcja kwartalnie Faktoring obroty kwartalne (mln zł) 6,6%* Udział w rynku (mln zł) 6,5%** Udział w rynku +4% % % % I kw. 12 II kw. 12 III kw. 12 IV kw I kw. 12 II kw. 12 III kw. 12 IV kw. 12 (mln zł) Leasing portfel (brutto) (mln zł) Faktoring portfel (brutto) ,9% ,5% /12/11 31/03/12 30/06/12 30/09/12 31/12/12 31/12/11 31/03/12 30/06/12 30/09/12 31/12/12 * Własne szacunki na podstawie danych ZPL (zobowiązania); udział w rynku ruchomości narastająco ** na podst. danych PZF i innych banków, zebranych przez dziennik Parkiet; udział w rynku narastająco 27

28 Spis treści Wyniki finansowe Rozwój biznesu Załączniki 28

29 Przegląd Makroekonomiczny Wzrost PKB (%) Stopa Bezrobocia (%) Inflacja (CPI %) Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 FY 2013 E 2012E 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 FY 2013 E 2012E 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 FY 2013 E 2012E Inwestycje& Konsumpcja prywatna Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 FY 2013 E 2012E Investments Private Consumption W czwartym kwartale 2012 nastąpiło dalsze pogorszenie w Polskiej gospodarce wywołane osłabieniem popytu. Konsumpcja prywatna uległa spowolnieniu ze względu na pogorszenie warunków na rynku pracy i bardzo nisko poziom realnych dochodów. Niepewność dotycząca wzrostu gospodarczego i zanikające inwestycje publiczne spowodowały spadek tempa wzrostu inwestycji w aktywa trwałe. Sytuacja na rynku pracy w 4 kwartale uległa pogorszeniu, częściowo ze względu na czynniki sezonowe. Stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła w grudniu poziom ok. 13,4% i była o 0,9 pp wyższa niż w tym samym okresie poprzedniego roku, co wskazuje na pogorszenie warunków na rynku pracy. W tym samym okresie nastąpił spadek poziomu zatrudnienia wynikający z niepewności pracodawców co do wzrostu gospodarczego w Polsce i w Strefie Euro. Inflacja spadła w czwartym kwartale i w grudniu 2012 po raz pierwszy od września 2010 roku znalazła się na poziomie niższym niż cel inflacyjny Banku centralnego. Spadek inflacji wynikał z niższej presji cenowej ze strony popytu krajowego, pozytywnej bazy statystycznej i silnego Złotego. 29

30 Przegląd Makroekonomiczny Ewolucja stóp procentowych (%) Ewolucja Kursów Walut G-11 S-12 L-12 M-12 K-12 M-12 C-12 L-12 S-12 W-12 P-12 L-12 G-12 1kw '13 3M Wibor 3M CHF Libor Stopa Referencyja kw/kw (pb) YTD (pb) r/r (pb) Wrz-11 Gru-11 M-12 Cze-12 Wrz-12 Gru-12 1kw '13 EUR/PLN CHF/PLN USD/PLN kw/kw -1% -1% -2% YTD -7% -8% -9% r/r -7% -8% -9% Na początku ostatniego kwartału 2012 roku polska waluta uległa osłabieniu wynikającemu z oczekiwanego cięcia stop procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, podczas gdy oczekiwane łagodzenie polityki monetarnej w innych krajach Europy Środkowej i ogólna niepewność co do perspektyw gospodarczych wywołały negatywna presje na waluty innych europejskich rynków. Ponadto słabe dane ekonomiczne ze Strefy Euro i z Chin podtrzymały niepewne perspektywy globalnego wzrostu. W połowie czwartego kwartału 2012 roku polski Złoty aprecjonował, głownie ze względu na dopływ funduszy na polski rynek instrumentów dłużnych. Kurs EUR/PLN spadł z 4,16 do 4,05. umocnienie Złotego wynikało także z zapowiedzi FOMC dotyczącej zwiększenia podaży pieniądza. Stopy procentowe na polskim rynku międzybankowym spadły w czwartym kwartale po rozpoczęciu przez Rade Polityki Pieniężnej cyklu poluzowywania polityki monetarnej i cięciu oficjalnych stóp procentowych o 50 pb w 4 kw. 2012r. Słabe dane na temat polskiej gospodarki i perspektywa niższej inflacji zintensyfikowały oczekiwania dotyczące kolejnego cięcia stóp procentowych w kolejnych miesiącach. Oczekujemy, że Rada polityki Pieniężnej będzie kontynuowała swoją obecna politykę obniżając stopę referencyjna do poziomu 3,5%. Rynek pieniężny oczekuje znacznie bardziej agresywnej obniżki do poziomu 3% w ciągu kolejnych dziewięciu miesięcy. 30

31 Kurs akcji Banku Millennium w roku /2011 zmiana Kurs akcji BM (PLN) 4,42 3,80 16,3% WIG Banki 6 648, ,0 22,6% WIG , ,4 26,2% mwig , ,9 17,4% 31

32 Bank Millennium odpowiedzialny społecznie Bank Millennium po raz piąty w indeksie RESPECT 2006 Powstał pierwszy raport Odpowiedzialny Biznes 2007 Raport został wyróżniony w konkursie na najlepszy Raport Społeczny zorganizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Pricewaterhouse Coopers Pierwsza edycja RESPECT indeksu na GPW 2010 Przegląd aktywności w obszarach objętych przez RESPECT Index Bank Millennium wchodzi w skład RESPECT Index. Raport Odpowiedzialny Biznes 2011" został przygotowany według standardu GRI* G3, na poziomie C Od 2010 roku Bank Millennium pozostaje w RESPECT Index * GRI Global Reporting Initiatives 32

33 Główne nagrody i wyróżnienia w roku 2012 (1) Bank Millennium Bank przyjazny Newsweeka 2012 Bank Millennium został uznany za najlepszy i najbardziej przyjazny bank internetowy w Polsce w rankingu magazynu Newsweek "Bank Przyjazny Bankowość Internetowa". Awans z 3 miejsca w ubiegłorocznym rankingu, na 1 w tym roku, bank zawdzięcza najlepszym ocenom osiągniętym w większości z ocenianych kategorii: kanały komunikacji, kanały operacji, jakość obsługi, pozyskanie i utrzymanie klienta. W rankingu generalnym "Bank Przyjazny Klient Indywidualny" Bank Millennium został sklasyfikowany na 2 miejscu. Bank Millennium Global Finance Bank Millennium po raz kolejny zajął pierwsze miejsce w kategorii Najlepszy bank internetowy dla klientów indywidualnych w Polsce oraz Bank oferujący najlepszą internetową obsługę lokat, kredytów i inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej. Nagrody zostały przyznane przez niezależny magazyn finansowy Global Finance. Bank Millennium Bank na Medal wg. tygodnika Wprost Bank Millennium znalazł się w gronie Banków na Medal tygodnika Wprost najlepiej ocenionych instytucji w Programie Jakość Obsługi. Najlepsze banki zostały wyłonione na podstawie danych o zmianach jakich dokonały na przestrzeni trzech ostatnich lat. Ocenie poddano ofertę banku, organizację i czas obsługi. Bank Millennium Jeden z najlepszych banków dla firm Nagroda w rankingu Najlepszy bank dla firm miesięcznika Forbes. Z czterema gwiazdkami Bank Millennium znalazł się na drugim miejscu (ex aequo z PKO BP) w rankingu magazynu Forbes, w którym oceniano najlepszą ofertę banków dla firm. Przedmiotem oceny były koszty koszyków usług dla dwóch typowych klientów z segmentu małych i średnich firm oraz oferta lokat i kredytów dla nich. Dodatkowymi kategoriami były: różnorodność oferty i jakość świadczonych usług. 33

34 Główne nagrody i wyróżnienia w roku 2012 (2) Bank Millennium Dobre Konto Bankier.pl Dobre konto zajęło 1-sze miejsce w rankingu w kategorii Klient Aktywny z miesięcznymi wpływami 5000 zł oraz 2-gie miejsce w kategorii Klient Aktywny z miesięcznymi wpływami 2500 zł. TotalMoney.pl Dobre Konto zwyciężyło (ex aequo z dwoma innymi kontami osobistymi) w Rankingu kont osobistych z dostępem przez Internet jak i kont tradycyjnych z dostępem do bankowości elektronicznej. Kontomierz.pl Dobre konto po raz drugi zwyciężyło w rankingu kont osobistych Wyborcza.biz w kategorii Najtańsze Konto dla Kowalskiego. Money.pl Dobre konto zdobyło tytuł najlepszego konta osobistego - zajęło drugie miejsce w rankingu kont osobistych Zwycięzców wyłoniono ze 110 ofert kont osobistych 33 banków. Autorzy rankingu zbadali koszty prowadzenia i obsługi, dostęp do konta i środków oraz poziom obsługi klienta. Bank Millennium Top Marka Po raz piaty magazyn Press ogłosił wyniki badania najsilniejszych marek na rynku. W rankingu marek instytucji finansowych Bank Millennium sklasyfikowany został na czwartej pozycji (tak samo jak rok wcześniej). W badanym okresie 12 miesięcy (1 lipca czerwca 2012) o Banku Millennium ukazało się łącznie 4257 informacji, których ekwiwalent reklamowy wyceniono na 195,3 mln zł. Badanie powstało na podstawie analizy 280 tys. publikacji dotyczących ocenianych branż, które ukazały się w tysiącu tytułów prasy ogólnopolskiej i regionalnej: dziennikach ogólnopolskich, tygodnikach opinii, prasie ekonomicznej, specjalistycznej (branżowej), magazynach lifestylowych i tabloidach. Bank Millennium Prognozy makroekonomiczne Biuro Analiz Makroekonomicznych Banku Millennium zajęło 3 miejsce w rankingu najtrafniejszych prognoz ekonomicznych w IV kwartale 2012, przygotowanym przez dziennik Parkiet. W całym roku 2012 zespół z Banku Millennium zajął 5 miejsce w zakresie prognoz makroekonomicznych, co pozostaje bardzo dobrą lokatą (ranking objął 23 instytucje finansowe). Ponadto zajęliśmy 4 miejsce w rankingu prognoz rynku finansowego (PLN, stopy procentowe) po IV kw. 2012r. 34

35 Główne, niedawne kampanie produktowe (1) KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE TWÓJ CEL KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Konto Oszczędnościowe Twój cel Klient może wybrać cel oszczędzania i wartość. Konto z atrakcyjnym oprocentowaniem na poziomie 4% rocznie, możliwością wypłaty części lub całości środków bez utraty odsetek. Brak opłat za założenie i prowadzenie konta oraz miesięczna kapitalizacja odsetek. 5% rocznie na kontach oszczędnościowych dla nowych klientów oraz możliwość wypłat w dowolnym momencie, bez utraty odsetek. Oprocentowanie promocyjne obowiązuje do kwoty zł. Promocja trwa od 2 stycznia do 17 lutego 2013 r. 35

36 Główne, niedawne kampanie produktowe (2) POŻYCZKA GOTÓWKOWA KARTA KREDYTOWA IMPRESJA Pożyczka gotówkowa z najniższym, gwarantowanym oprocentowaniem. Jeśli klient znajdzie tańszą ofertę, otrzyma zwrot różnicy w oprocentowaniu. Nominalne oprocentowanie zaczyna się od 7.90%, a prowizja od 3%. Kampania karty kredytowej Impresja możliwe są zakupy tańsze nawet o 760 zł w skali roku. Zwrot 5% wydatków u naszych Partnerów oraz specjalny system premiowy przy zakupach w sklepach Carrefour. Dwa razy w roku nieoprocentowany kredyt w programie Wygodne Raty oraz atrakcyjne rabaty w programie Inspiracje. 36

37 Syntetyczny rachunek zysków i strat 2011 pro-forma 2012 pro-forma 4kw 2011 pro-forma 3kw 2012 pro-forma 4kw 2012 pro-forma Wynik z tytułu odsetek * (mln zł) 1 190, ,3 300,5 310,7 307,6 Wynik z tytułu prowizji 561,8 546,0 128,8 134,6 132,7 Pozostałe przychody pozaodsetkowe ** 136,6 179,3 59,2 43,9 75,9 Dochód operacyjny 1 889, ,6 488,4 489,3 516,2 Koszty ogólne i administracyjne , ,3-268,7-262,2-271,6 Amortyzacja -64,8-55,4-15,0-13,6-13,7 Koszty operacyjne razem , ,6-283,7-275,8-285,3 Odpisy na utratę wartości aktywów -173,8-238,2-46,4-59,3-67,3 Wynik operacyjny 591,3 593,8 158,3 154,2 163,6 Wynik przed opodatkowaniem 591,1 596,0 157,2 154,5 162,0 Podatek dochodowy -124,6-123,8-32,1-29,4-36,1 Wynik netto 466,5 472,2 125,1 125,1 125,9 * Dane pro-forma. Marża na wszystkich derywatywach, w tym derywatywach zabezpieczających portfel kredytowy nominowany w walucie, jest prezentowana w wyniku z odsetek, natomiast w ujęciu księgowym część tej marży (66,1 mln zł w 2012 i 48,9 mln zł w 2011) jest prezentowana w wyniku na operacjach finansowych. ** obejmuje wynik z pozycji wymiany, wynik z operacji finansowych oraz pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne netto kw kw kw 2012 Wynik odsetkowy netto (wykazywany wg MSR) 1 141, ,2 297,5 289,9 282,2 37

38 Bilans AKTYWA (mln zł) 31/12/ /09/ /12/2012 Kasa, operacje z Bankiem Centralnym Należności od pozostałych banków Należności od Klientów Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu Aktywa finansowe wyceniane do wart. godziwej przez rach. wyników i pochodne zabezpieczające Inwestycyjne aktywa finansowe Niematerialne oraz rzeczowe aktywa trwałe Pozostałe aktywa Aktywa razem Zobowiązania (mln zł) 31/12/ /09/ /12/2012 Zobowiązania wobec banków Zobowiązania wobec Klientów Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu Zobow. finansowe wyceniane do wart. godziwej przez rach. wyników i pochodne zabezpieczające Zobowiązania z własnych papierów wartościowych i sekurtyzacja Rezerwy Zobowiązania podporządkowane Pozostałe zobowiązania Zobowiązania razem Kapitały własne razem Pasywa razem

39 Kontakt Strona www: Kontakt z Departamentem Relacji Inwestorskich: Marek Miśków analityk Tel: Artur Kulesza Kierujący Relacjami Inwestorskimi Tel: Katarzyna Stawinoga Tel:

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012.

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Data publikacji: 1 lutego 2013 Raport bieżący Nr.9/2013 Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014 Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014 Raport bieżący nr 8/2014 Temat: Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2013. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 23 października r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów roku (Warszawa, 23.10. r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium 2013: dobry rok w wymagającym otoczeniu Nr 1 w Polsce 3 lutego 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 lipca 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku (Warszawa, 27.07.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku (Warszawa, 27.04.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Strategia Banku Millennium, Podsumowanie emisji akcji serii L oraz Prezentacja wyników za 2009 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. 22 kwietnia 2010 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium Wyniki po I półroczu 2014 roku Kontynuacja pozytywnych trendów 28 lipca 2014 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

III. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY BANKU MILLENNIUM

III. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY BANKU MILLENNIUM 8 III. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY BANKU MILLENNIUM III.1. Wyniki finansowe 2012r. był kolejnym rokiem poprawy zyskowności operacyjnej: rosnących przychodów i ścisłej kontroli kosztów. Przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium Wyniki za III kwartał 2010 r. Warszawa, 26 października 2010 r.

Bank Millennium Wyniki za III kwartał 2010 r. Warszawa, 26 października 2010 r. Bank Millennium Wyniki za III kwartał 2010 r. Warszawa, 26 października 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012. Warszawa Marzec 2010

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012. Warszawa Marzec 2010 Grupa Banku Millennium Strategia na lata 2010-2012 Warszawa Marzec 2010 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Banku Millennium. w 2006 roku

Informacja o wynikach Grupy Banku Millennium. w 2006 roku Informacja o wynikach Grupy Banku Millennium w 2006 roku (Warszawa, 24 stycznia 2007 r.) Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, że skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2006

Bardziej szczegółowo

Spowolnienie wzrostu PKB, ożywienie na rynku pracy

Spowolnienie wzrostu PKB, ożywienie na rynku pracy Trzy kwartały 2007: Stabilny wzrost wszystkich linii biznesowych Wyniki Grupy BZBK S.A. za 3 kwartały 2007 roku Listopad 2007 Spowolnienie wzrostu PKB, ożywienie na rynku pracy Kwartalne wskaźniki ekonomiczne,

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Prezentacja wyników za I kwartał 2010 roku Warszawa 26 kwietnia 2010 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1 2013 43,1 mln PLN zysku netto 1) za Q1 2013 ponad 2,5-krotny

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012 Grupa Banku Millennium Strategia na lata 2010-2012 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku nie może być traktowana

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK za 1 półrocze 2011 roku prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 26 sierpnia 2011 r. WPROWADZENIE Sprzedaż kredytów w 1H2011

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas Bank Polska SA

BNP Paribas Bank Polska SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za trzeci kwartał 2014 roku BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2014 roku. 5 listopada 2014 roku

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2014 roku. 5 listopada 2014 roku Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2014 roku 5 listopada 2014 roku Podsumowanie III kwartału 2014 roku w Citi Handlowy Kolejny kwartał solidnego zysku netto po 3 kwartałach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 21 października 2013 r.

Warszawa, 21 października 2013 r. Wyniki Banku Pocztowego za 3 kwartały 2013 r. Warszawa, 21 października 2013 r. Podsumowanie trzech kwartałów 2013 r. Klienci detaliczni: +158 tys. r/r i +104 tys. w ciągu 9M13 ROR: +147 tys. r/r i +97

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok. 12 lutego 2015 roku

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok. 12 lutego 2015 roku Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok 12 lutego 2015 roku Podsumowanie 2014 roku w Citi Handlowy Podsumowanie: Wzrost zysku do podziału do 971 mln zł (+4% r./r.) Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku Maj 2011 MODEL BIZNESOWY I kwartał 2011 roku podsumowanie Zysk netto () 181 151 +20% Rachunki bieżące korporacyjnesalda (mld

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników. Luty 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników. Luty 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników Luty 2011 Zysk za 2010 rok przewyższył rosnące oczekiwania rynku 100 Średnia cena docelowa w danym kwartale 99,4 zł 95

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

1 kwartał / okres od 1.01.2009 do 31.03.2009

1 kwartał / okres od 1.01.2009 do 31.03.2009 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. zawierające kwartalną informację finansową Banku Millennium S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - Istotny wzrost wyniku netto w I kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) 227% 102 49% 151 46 1Q 09 4Q 09 1Q 10 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK po III kwartałach 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 10 listopada 2010r. NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK 2011 Prezentacja wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 1 marca 2012 r. WPROWADZENIE Konsekwentnie realizujemy nasz strategiczny cel pierwsza piątka

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium PREZENTACJA WYNIKÓW za I kwartał 2016 roku Warszawa, 29 kwietnia 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, grudzień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku Pocztowego za 1Q2013. Warszawa, 16 maja 2013 r.

Wyniki Banku Pocztowego za 1Q2013. Warszawa, 16 maja 2013 r. Stabilny rozwój Wyniki Banku Pocztowego za 1Q2013 Warszawa, 16 maja 2013 r. Agenda 1. Wyniki Banku Pocztowego po I kw. 2013 r. 2. Nowoczesna i prosta bankowość elektroniczna dla firm 2 Podsumowanie 1 kwartału

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I kwartale 2015 r.

ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I kwartale 2015 r. ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I kwartale 2015 r. Maj 15, 2015 1 KLUCZOWE WYDARZENIA Kontynuacja wzrostu i zyskowności Wysoka dynamika wzrostu wyniku netto w I kw, 2015 91 mln zł zysku netto (+34%

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Grupa BOŚ S.A. 1H 2013

Grupa BOŚ S.A. 1H 2013 Grupa BOŚ S.A. 1H 2013 Podstawowe informacje o Grupie BOŚ S.A. Slajd 2 z 31 Slajd 2 z 31 Podstawowe dane finansowe dane kwartalne (tys. PLN) 1Q 2012 2Q 2012 1Q 2013 2Q 2013 Zmiana kw/kw (2Q vs. 1Q 2013)

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r.

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. 1. Raport sporządzony został w oparciu o dane sprawozdawcze kas, które nie uwzględniają wszystkich korekt biegłych rewidentów wynikających z weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2015

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2015 Grupa BOŚ S.A. 3Q 2015 Podstawowe dane finansowe dane dla Grupy BOŚ w tys. PLN 1-3Q 2014 1-3Q 2015 Zmiana R/R 2Q 2015 3Q 2015 Zmiana Wynik z tytułu odsetek 223 248 187 734-15,9% 61 021 66 878 9,6% Wynik

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2014 2 lutego 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r.

Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r. Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r. Sprzedaż przyspiesza 15 maja 2012 15 maja 2012 Nowa sprzedaż przyspiesza 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda

WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda Warszawa, 11 lutego 2015 r. Agenda Główne osiągnięcia Wyniki finansowe Inicjatywy strategiczne 2015 Załącznik 1 Wzrost Wzrost kredytów ~11

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. GETIN NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Wyniki za III kwartał 2015 r. 23 października 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ). Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2012. Warszawa, 7 sierpnia 2012

Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2012. Warszawa, 7 sierpnia 2012 Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2012 Warszawa, 7 sierpnia 2012 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Kluczowe wydarzenia ZMIANA ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej GETIN Holding po III kwartale 2008 roku

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej GETIN Holding po III kwartale 2008 roku Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej GETIN Holding po III kwartale 2008 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 29 października 2008r. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2010 roku Sierpień 2010-1- Citi Handlowy realizuje założoną strategię wzrostu Poprawa efektywności Kierunki wzrostu Innowacje Przychody:

Bardziej szczegółowo

5. Segmenty działalności

5. Segmenty działalności 5. Segmenty działalności Zgodnie z wymogiem MSSF 8 podejścia zarządczego, informacje o segmencie są przedstawiane na tej samej podstawie, co zastosowana do celów sprawozdawczości wewnętrznej dostarczanej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

1-3Q 2010 Wyniki finansowe Grupy BZ WBK. Warszawa, 9 listopada 2010

1-3Q 2010 Wyniki finansowe Grupy BZ WBK. Warszawa, 9 listopada 2010 1-3Q 2010 Wyniki finansowe Grupy BZ WBK Warszawa, 9 listopada 2010 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo