Regulamin konkursu Zakupy Mobilne w oku kamery. 1 Organizacja. 2 Definicje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Zakupy Mobilne w oku kamery. 1 Organizacja. 2 Definicje"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Zakupy Mobilne w oku kamery 1 Organizacja 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki na jakich odbywa się konkurs Zakupy Mobilne w oku kamery ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu Zakupy Mobilne w oku kamery jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, Wrocław, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , kapitał zakładowy zł w całości wpłacony ( Bank, Organizator ). 3. Konkurs trwa od dnia 12 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. (Okres trwania Konkursu). 2 Definicje 1. Uczestnik - osoba określona w Aplikacja BZWBK24 mobile program komputerowy, instalowany na urządzeniach umożliwiających dostęp do Internetu i rachunków prowadzonych w Banku Zachodnim WBK S.A. 3. Zakupy Mobilne usługa dostępna w aplikacji BZWBK24 mobile, polegająca na możliwości dokonywania zakupów w wybranych sklepach internetowych udostępnionych w tej usłudze oraz opłacania ich przy pomocy Przelewu24 z konta lub rachunku karty kredytowej. 4. Konkurs działanie mające na celu promocję usługi Zakupy Mobilne w aplikacji BZWBK24 mobile. 5. Film/Propozycja film promujący usługę Zakupy Mobilne nadesłany przez Uczestnika Konkursu 6. Nagroda Główna iphone 5s 7. Nagroda 4 karty pre paid, z doładowaniem w wysokości 500 zł. 8. Jury przedstawiciele Banku Zachodniego WBK S.A. odpowiadający za wybór zwycięzców w konkursie Zakupy Mobilne w oku kamery. 9. Licencja upoważnienie dla Organizatora do wyłącznego korzystania z praw autorskich dot. filmu biorącego udział w konkursie w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania jego opracowania. Licencja udzielona jest nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 10. Blog strona internetowa 3 Uczestnicy 1. Uczestnik pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kc ( Uczestnik ), posiadająca adres do korespondencji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która spełnia łącznie następujące warunki:. - jest Posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w Banku Zachodnim WBK lub jest posiadaczem Rachunku kredytowego do Karty kredytowej wydanej przez Bank Zachodni WBK - posiada aplikację BZWBK24mobile lub BZWBK24 Mini Firma mobile wraz z usługą Zakupy Mobilne 2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora pracujący w Obszarze Bankowości Mobilnej i Internetowej oraz pracownicy Organizatora zaangażowani bezpośrednio w realizację Konkursu. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora

2 na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). 4 ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU 1. Organizator powołuje Jury Konkursu ( Jury"), którego zadaniem jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie zwycięzców. W skład Jury wchodzą przedstawiciele Organizatora. 2. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszego filmu promującego usługę Zakupy Mobilne dostępną w aplikacji BZWBK24 mobile. 3. Konkurs trwa od 14 do 27 maja 2014 r. ( Okres trwania Konkursu ) 4. Osoby spełniające wymagania opisane w 3, mogą przystąpić do Konkursu. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą wykonania łącznie następujących czynności ( Przystąpienie do Konkursu ): a) zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu, b) wpisanie w pole logowania do komentarza na Blogu Organizatora pod adresem ( Blog ) swojego adresu (nie będzie on widoczny dla innych użytkowników Bloga), c) przesłania linku z filmem zamieszczonym na ogólnodostępnym internetowym serwisie wideo 5. Uczestnik przystępując do konkursu zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu. 6. Uczestnik wraz z filmem powinien przesłać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do danych, prawie ich poprawiania, dobrowolności podania danych, oraz że administratorem danych osobowych jest Bank Zachodni WBK S.A, z siedzibą we Wrocławiu (50-950), Rynek 9/ Jeden Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę filmów. Jury dokona wyboru najlepszego filmu spośród przesłanych przez uczestnika, który będzie podlegał ocenie w konkursie. 8. Spośród otrzymanych wszystkich filmów od Uczestników, Jury dokona wyboru 1 najlepszego filmu oraz 4 pozostałych filmów, których autorzy otrzymają karty pre paid (Nagroda). 9. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety. 10. Ogłoszenie wyników Konkursu i Zwycięzców nastąpi do 31 maja 2014 r. na Blogu. 11. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania na Blogu listy zwycięzców zawierających imię, pierwszą literę nazwiska lub nazwę Uczestnika podaną na Blogu. 5 PRAWA AUTORSKIE 1. Jeżeli film stanowić będzie utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia jednocześnie, że posiada autorskie prawa majątkowe do przygotowanych Propozycji i upoważnia Organizatora do wyłącznego korzystania z tych praw w zakresie niezbędnym do jego publikacji lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania jego opracowania w stopniu, jaki Organizator nagród uzna za stosowne i wskazane dla prawidłowej realizacji założeń konkursu (Licencja). 2. Licencja udzielona jest nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji: a. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do baz danych i platform komunikacyjnych;

3 b. rozpowszechnianie i wykorzystywanie na stronach internetowych oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu; c. prawo do korzystania z materiałów w całości lub w części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie elementów, uaktualnianie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części; d. tworzenie kompilacji; e. publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie. f. prawo do wykorzystywania Propozycji w całości lub we fragmentach do celów reklamowych lub promocyjnych w kraju i za granicą. 3. Uczestnik oświadcza, iż Propozycja stanowi w całości utwór oryginalny, została stworzona bez udziału osób trzecich i nie jest obciążona prawami osób trzecich. 4. Uczestnik będzie ponosił odpowiedzialność za spory wynikłe z tytułu praw autorskich, w szczególności w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw osób trzecich, Uczestnik pokryje wszelkie koszty związane z roszczeniami takich osób. 6 NAGRODY 1. Nagrody w Konkursie stanowią: 1 iphone 5s ( Nagroda Główna ) oraz 4 karty pre paid z doładowaniem 500 PLN ( Nagrody ). 2. Wyboru Propozycji, których autorom zostaną przyznane Nagrody dokona Jury. Oceniana będzie zarówno forma, jak i treść Propozycji. Organizator nie jest zobowiązany do ujawniania opinii dotyczących oceny poszczególnych Propozycji. 3. Jury podejmie decyzję większością głosów. W przypadku, kiedy liczba głosów jest równa, decyduje głos przewodniczącego Jury, który został wybrany przez członków Jury spośród jego grona. 4. Posiedzenie Jury, podczas którego wybrani zostaną Zwycięzcy, którym przyznane zostaną Nagrody, odbędzie się do 30 maja br. 5. Organizator przekaże Zwycięzcom dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości odpowiadającej równowartości 10% podatku dochodowego należnego od wartości tych Nagród. Oznacza to, że dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na pokrycie należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. Od łącznej wartości Nagród podlegających wydaniu Zwycięzcy, Organizator, jako płatnik, potrąci 10% zryczałtowany podatek dochodowy i pobrany podatek przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. 6. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Rezygnacja z części Nagrody oznacza rezygnację z całości Nagrody. 7. Uczestnicy, których Propozycje zostały wybrane przez Jury, zostaną poinformowani o wygranej drogą ową na adres podany podczas wpisywania komentarza w terminie do 31 maja 2014 r. oraz poproszeni o przesłanie danych do wysyłki Nagrody Głównej lub pozostałych Nagród. 8. Lista Zwycięzców, w formie imienia oraz pierwszej litery nazwiska, zostanie opublikowana także na Blogu pod adresem (w komentarzu pod wpisem z dnia 12 maja 2014 r.). 9. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną. 10. Zwycięzca ma prawo zrezygnować z Nagrody, o czym pisemnie powiadomi Organizatora w terminie 10 dni od dnia jej przyznania. 11. Organizator rozstrzyga o losie nieodebranych i zwróconych Nagród. 12. W przypadku braku kontaktu ze strony Uczestnika w ciągu 10 dni od przesłania informacji o wygranej przez Organizatora na podany przez Uczestnika adres , Uczestnik traci prawo do Nagrody.

4 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. Są to przypadki: a) podania błędnych, niepełnych danych adresowych (imię i nazwisko, adres, telefon), b) niepodania danych adresowych w terminie 10 dni od przesłania przez Organizatora informacji o wygranej lub podania ich po tym terminie, c) nastąpienia zmiany danych adresowych Zwycięzcy, o których Organizator nie został poinformowany drogą ową. W sytuacjach wskazanych w pkt. a c, Zwycięzca traci prawo do Nagrody. 14. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu. 15. Nagrody zostaną przekazane Uczestnikom drogą pocztową w ciągu 21 dni od dnia przesłania Organizatorowi przez Uczestnika danych adresowych. 16. Organizator ponosi koszty przesyłki Nagród przyznanych w Konkursie. 5 Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane pisemnie na adres: Bank Zachodni WBK SA, Departament Marketingu, ul. Grzybowska 5Aa, Warszawa z dopiskiem Zakupy Mobilne w oku kamery 2. Uczestnik może również złożyć reklamację ustnie w siedzibie Banku, dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta, pisemnie na adres Banku lub jego dowolnej jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą klienta, telefonicznie lub w formie elektronicznej. Odpowiednie adresy, w tym poczty elektronicznej, oraz numery telefonów dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się obsługa klienta oraz wskazane na stronie internetowej Banku 3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer Konta jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 4. Odpowiedź na reklamacje, w zależności od charakteru sprawy, zostanie udzielona przez Bank pisemnie, telefonicznie, ustnie lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Uczestnikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia. 6. Pozostałe postanowienia 1. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w Oddziałach Banku oraz na stronie internetowej 2. Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-950), Rynek 9/11, jako Organizator i administrator danych, informuje, że w Okresie trwania Konkursu będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w celu realizacji Konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania. 3. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego. 4. Uczestnik Konkursu może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 5. Spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8000 zł. 6. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu i jej prawidłowy przebieg.

5 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin konkursu Jedna Smartcard, wiele moŝliwości.

Regulamin konkursu Jedna Smartcard, wiele moŝliwości. 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Jedna Smartcard, wiele moŝliwości (dalej Konkurs ). 2. Konkurs jest organizowany na

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla nowej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu Wygraj

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Lato z kartą kredytową obejmującej sprzedaŝ premiową z nagrodami oraz konkurs z nagrodami ( Regulamin ).

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Radość w czystej postaci! (Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Lato to nas kręci! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Napędzamy świąteczne przemiany! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche

REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Grilluj wszędzie z Kamis! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotograficznego Łap KoraLove chwile!

Regulamin Konkursu Fotograficznego Łap KoraLove chwile! Regulamin Konkursu Fotograficznego Łap KoraLove chwile! [dalej Regulamin] 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa oraz sposób wyłaniania zwycięzców w Konkursie

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Activia pełnie ziarno - nie masz powodów by nie zjeść śniadania"

Bardziej szczegółowo