PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

Transkrypt

1 KANCELARIA NOTARIALNA S.C A. Kamkka-Kawayjfcka, J. Kswczyński K Repertorium A numer _Alik/2009 '9S7B,fo: ;58754 x - v AKT NOTARIALNY < Dnia dziewiątego lipca dwa tysiące dziewiątego roku ( r.) przede mną notariuszem Jarosławem Kawczyńskim, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Milanówku przy ulicy Dębowej 4, w siedzibie Kancelarii odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą FUTURA - G.M." spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Żydowskiej numer 2, zarejestrowanej w rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Regon , NIP PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ," y \ 1 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Pan Adam Strzałkowski oświadczeniem, że na dzień 09 lipca 2009 roku na godzinę na podstawie art. 240 ksh, zwołane zostało przez Zarząd Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego umowy Spółki Wolne wnioski i zamknięcie obrad. l ł-

2 Do punktu 3 porządku obrad: 2 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na Przewodniczącego wybrało Adama Strzałkowskiego, który wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności, po czym ją podpisał, nadto stwierdził, iż na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały Kapitał Zakładowy Spółki, Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i władne jest podejmować uchwały. -'- - - Przewodniczący zarządził głosowanie nad zaproponowanym porządkiem obrad w przedstawionej kolejności. W głosowaniu jawnym przedstawiony porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 3 Przewodniczący proponuje głosowanie nad uchwałami następującej treści:... UCHWAŁA NUMER l 4. ( Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia przyjąć tekst jednolity 5. ( Umowy Spółki l UMOWA SPÓŁKI Z OGRNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TEKST JEDNOLITY S po /.ir. Spól piw Pr/r 1. ( 2. ( li r - 3- i l (>. i 7. l 8. i Stawający oświadcza, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 1 działającą, pod firmą FUTURA-G.M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką". Spółka może używać skrótu: FUTURA-G.M. Sp. z o.o., oraz wyróżniającego j ą znaku graficznego.-- 2 Siedzibą spółki jest Grodzisk Mazowiecki l I. n 4: H! i '/, Y Ag / \% \?,*. J. \ \jt'..? ' %t

3 ma po ały jest w rad lity Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.- Czas trwania Spółki jest nieograniczony. - Spółka może, tak w kraju jak 3 RA 4 5 i zagranicą, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, a także tworzyć i przystępować do innych spółek, spółdzielni. 1'r/edmiotem działalności Spółki jest: «1. (PKD Z) - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 2. (PKD Z) - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 3. (PKD Z) - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 4. (PKD 43.1) - rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę, - 5. (PKD 43.2) - wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych, 6. (PKD 43.3) - wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, 7. (PKD 43.9) - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, - 8. (PKD Z) - hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 9. (PKD Z) - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 10.(PKD Z) - przygotowywanie i podawanie napojów, 11. (PKD Z) - wynajem i zarządzanie nieruchomościami na własnymi lub dzierżawionymi, 12. (PKD Z) - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 13/(PKD 71.1) - działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne, Z) - działalność organizatorów turystyki.

4 Przedmiot działalności objęty koncesja albo zezwoleniem będzie podjęty po jej uzyskaniu. 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 2710 (dwa tysiące siedemset dziesięć) równych niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 100,- złotych (sto złotych) każdy udział Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty ,- zł (piętnaście milionów złotych) w terminie do 31 grudnia 2015 r. nie stanowi zmiany umowy Spółki. 2. Nowo powstałe udziały mogą być obejmowane po cenie wyższej od ceny nominalnej ustalonej przez Zarząd. Powstałą w ten sposób nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. 1. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. 3. Udziału mogą być umarzane. 4. W przypadku zajęcia udziałów w drodze egzekucji, prawa korporacyjne dotyczące tych udziałów, a w szczególności prawo głosu na Zgromadzeniu Wspólników wykonuje wspólnik, którego udziały zostały zajęte l/ Kapitał zakładowy Spółki został objęty przez Rejonową Spółdzielnie Rolniczo - Handlową Samopomoc Chłopska" w Likwidacji w sposób następujący: a) przy zawiązaniu Spółki (pięćset) udziałów po 100,- złotych (sto złotych) l każdy udział, o łącznej wartości ,- złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych),:! j pokryty wkładem pieniężnym, i b) po podwyższeniu kapitału zakładowego, dokonanego uchwałą numer ii j Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 31 grudnia 2007 roku, > /" (sto) udziałów po 100,- złotych (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości! 4 i.s Will li MUMII Spóli l r/a Sin

5 jej ,- złotych (dziesięć tysięcy złotych), pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa Rejonowej Spółdzielni Rolniczo - Handlowej Samopomoc Chłopska" w Likwidacji o wartości ,00złotych (osiem ;den i i /ch).scie owy milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych i zero groszy). II Po podwyższeniu kapitału zakładowego dokonanego przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwałą z dnia 01 lipca 2009 roku, 2110 (dwa lysiące sto dziesięć) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej \\iirtosci ,00 zł (dwieście jedenaście tysięcy złotych), pokrytych wkładem l>ii-nie./nyin objętych zostało przez osoby fizyczne będące członkami Rejonowej Spółdzielni Rolniczo - Handlowej Samopomoc Chłopska" w Likwidacji, która u niosła aportem swoje przedsiębiorstwo na podwyższenie kapitału opisane pod literą h) ust. l niniejszego paragrafu. a się 3/ 600 (sześćset) udziałów objętych przez Rejonową Spółdzielnie Rolniczo l lancllową Samopomoc Chłopska" w Likwidacji jest uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że ja jeden udział przypadają na Zgromadzeniu Wspólników 3 (trzy) głosy. W przypadku zbycia przez Rejonową Spółdzielnie Rolniczo - Handlową Samopomoc Chłopska" w Likwidacji uprzywilejowanych udziałów tracą one swe uprzywilejowanie co do głosu. zące ków zo - ych) ych) ner i p\ " 11 1 Zbycie, zastawienie, oddanie do użytkowania udziałów, jak również ustanowienie na udziałach lub prawach z nimi związanych jakichkolwiek innych praw na rzecz osób spoza grona dotychczasowych wspólników Spółki wymaga zgody Spółki. 2 Każdorazowo, kiedy wymagana jest zgoda Spółki, udzielana jest ona w formie uchwały Zarządu Spółki i przekazywana jest następnie wnioskującemu o jej wydanie w formie pisemnej w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni od dnia wpłynięcia pisemnego wniosku o wydanie takiej zgody. Wspólnicy mają pierwszeństwo w obejmowaniu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki chyba, że uchwała o podwyższeniu '"-.;.. kapitału takie pierwszeństwo wyłączy, jak również w nabywaniu udziałów przeinaczonych do zbycia poza grono dotychczasowych wspólników.

6 Pierwszeństwo w nabywaniu udziałów przeznaczonych do zbycia poza grono dotychczasowych wspólników realizowane jest w ten sposób, że wspólnik planujący zbycie należących do niego udziałów zobowiązany jest powiadomić o tym Zarząd Spółki, a Zarząd wywiesza powyższą informację na tablicy informacyjnej w siedzibie spółki. Wspólnicy zainteresowani skorzystaniem z prawa pierwszeństwa do nabycia zbywanych udziałów, zobowiązani są do złożenia zarządowi w formie pisemnej stosownego oświadczenia, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia wywieszenia informacji. W oświadczeniu tym znaleźć powinna się informacja o ilości udziałów, które wspólnik chce nabyć. Jeżeli liczba zgłoszeń ze strony dotychczasowych wspólników jest większa od ilości udziałów oferowanych do zbycia, wówczas dokonuje się redukcji udziałów przypadających dla każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanych przez niego udziałów w stosunku do udziałów wszystkich wspólników zgłaszających chęć nabycia zgłoszonych do zbycia udziałów. W każdym przypadku kiedy dla zbycia udziałów wymagana jest zgoda, Spółki, Spółka posiada bezwzględne pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia, a decyzja w tym zakresie podejmowana jest przez Zarząd Spółki. Spółce przysługuje każdorazowo prawo pierwokupu na zasadach ogólnych, a decyzja w tym zakresie podejmowana jest w trybie analogicznym do decyzji o skorzystaniu przez Spółkę z prawa pierwszeństwa nabycia własnych udziałów Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do wniesienia dopłat w wysokości nie przekraczającej 20-krotnej wartości udziału, nie częściej jednak niż raz do roku. - t \ 2. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników w stosunku do posiadanych udziałów. - " /

7 rono )inik ac o )hcy m z w :tore ioda -,, lenia u do ł, Wysokość oraz terminy wniesienia dopłat określi uchwała Zgromadzenia Wspólników. W przypadku nie uiszczenia dopłaty przez wspornika w określonym terminie, jest on zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.- i Spółki są: l) Zgromadzenie Wspólników, ') H;ida Nadzorcza, \) /urząd Zgromadzenie Wspólników jest zwyczajne lub nadzwyczajne. czas 2 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie później niż mka s/.eść miesięcy po zakończeniu roku obrotowego,,, ł Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zarząd może zwołać w każdym czasie >ycia sciej / dla rozpatrzenia spraw wymagających pilnego załatwienia i podjęcia uchwały przez wspólników. 4 Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na żądanie Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek wspólnika posiadającego co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego. Wniosek ten powinien być złożony najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem zgromadzenia i zawierać podanie przyczyn zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia, proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał, które mają być podjęte. 15 l (chwały Zgromadzenia Wspólników wymagaj ą następujące sprawy: a) rozpatrywanie oraz zatwierdzenie sprawozdań, bilansów, a także rachunku /ysków i strat za ubiegły rok obrotowy, dokonywanie podziału zysków oraz podejmowanie uchwał o pokryciu strat, udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, ii) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzeń, f\ ' "' - :» j» /

8 e) zmiana umowy Spółki, f) wyrażenie zgody na połączenie, przekształcenie i rozwiązanie Spółki, - g) podejmowanie uchwał w przedmiocie dopłat i zasad ich zwrotu, h) podejmowanie uchwał w przedmiocie umarzania lub zastawiania. udziałów, - i) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, j) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd za pomocą listów poleconych, co najmniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem. 2. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów.-- 2 Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów Uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie zmiany umowy, rozwiązania Spółki lub zbycia przedsiębiorstwa zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, natomiast zmiana umowy Spółki zmierzająca do zwiększenia świadczeń wspólników lub uszczuplająca ich prawa udziałowe wymaga zgody wszystkich wspólników, których dotyczy Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymaga większości 3/4 (trzech czwartych) głosów Zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia lub rozporządzenia f' nh prawem o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładoweg<f

9 tania zęcia.resci ;hna ością zania ;cich) iczeń stkich MI. \vvniugii podjęcia uchwały wspólników, pełne kompetencje w powyższym 1 1 tanie pouiada Zarząd spółki, poza sprawami które ze względu na swój priimlmitil wymagają uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników lub Rady Ntn l.,,.- cii, j, Utulii Nnd/uiv/a jest organem stałego nadzoru i kontroli nad wszystkimi i i- <i iiuim d/.iałalności Spółki, wykonującym swoje obowiązki kolegialnie. 2i l uvl>v r/lonków Rady Nadzorczej, nie mniejszą niż trzech i nie większą niż '.mm i /lonków, ustala uchwałą Zgromadzenie Wspólników. t < /l.m I M-III Rudy Nadzorczej może być jedynie wspólnik Spółki, ajeśli - iulmku-mi jest osoba prawna - - pełnomocnik wspólnika. W przypadku zbycia «v t /l o n k u Rady Nadzorczej udziałów, jego mandat wygasa. W przypadku "l M u ,1 si^ składu Rady Nadzorczej poniżej określonego umową Spółki minimum, nuleźy zwołać Zgromadzenie Wspólników w celu przeprowadzenia n/n H % lnin i t'ydi wyborów do Rady Nadzorczej. 4, Kiulmi MI Kmly Nadzorczej i Zarządu wynosi 4 lata. 5, V\'-('"lnicy ią pozbawieni indywidualnej kontroli Spółki. W związku z tym l u-. Milniknni nie przysługuje prawo do przeglądania ksiąg i dokumentów Spółki, i bilansu dla swego użytku oraz żądania wyjaśnień od Zarządu.- 19 l M k«nii H-kMicji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: li) ipmwowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, i'i '"uolv\v;mie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich 1 wynagrodzeń, i uwieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych wuiyntkieh członków Zarządu, l) ucina iprawozdań z działalności Zarządu, maga i c) reprezentowanie Spółki w umowach zawieranych z członkiem Zarządu bądź w lub.zeni iprawach personalnych,

10 f) ocena prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej, jej bilansów, ksiąg i dokumentów finansowych, g) opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, - T - h) wskazanie osoby posiadającej prawo do objęcia nowo powstałych udziałów w następstwie podwyższenia kapitału, zakładowego, i) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości albo udziału w nieruchomość i,-- j) wyrażenie zgody na zabezpieczenie zobowiązań Spółki lub osoby trzeciej, 3. hipoteką, zastawem na nieruchomości lub poręczeniem, - k) wyrażenie zgody na powołanie oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa oraz na przystąpienie do innej organizacji gospodarczej. 2. Rada Nadzorcza składa Zgromadzeniu Wspólników coroczne sprawozdanie, w którym przedstawia ocenę działalności Spółki i jej efektów finansowych oraz ocenę działalności Zarządu wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium Rada Nadzorcza wykonuje swoje uprawnienia poprzez osobistą pracę członków, może też zlecać wykonywanie analiz i opracowań pracownikom Spółki lub też powoływać komisje spośród wspólników w celu zbadania lub wyjaśnienia określonych zagadnień wchodzących w zakres uprawnień Rady. 2. Wykonywanie przez Radę Nadzorczą funkcji nadzorczych nie pozbawia Rady prawa zlecania audytu Spółki lub kontroli finansowej biegłym lub rewidentom Członek Rady Nadzorczej lub cała Rada może być odwołana uchwalą wspólników przed upływem kadencji, a w szczególności w przypadku: a) złożenia rezygnacji, b) zbycia udziałów w Spółce, c) oczywistego działania na szkodę Spółki, d) uchylania się od pracy w Radzie Nadzorczej, e) innych przyczyn uniemożliwiających pracę w Radzie Nadzorczej. 10 ' L " ; ;...tf : - "" i 1 -*.' 51^".

11 a *\ w łz mi ub Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. 2. Członek Rady Nadzorczej może głosować przez oddanie swojego głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, chyba że głosowanie dotyczy sprawy wprowadzonej do porządku obrad już na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 3. Uchwały mogą być podejmowane pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Liczbę członków Zarządu i zakres ich kompetencji określa uchwała Rady Nadzorczej. 2. Zarząd jest obowiązany prowadzić sprawy Spółki ze starannością wymaganą w vj- obrocie gospodarczym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dy zwyczajami przyjętymi w obrocie, przestrzegając przy tym postanowień niniejszej umowy i uchwał Zgromadzenia Wspólników. 3. Zarząd obowiązany jest do udostępniania członkom Rady Nadzorczej wszelkich materiałów niezbędnych do wykonywania uprawnień Rady. 4. Zarząd dokonuje wszelkich czynności prawnych dotyczących praw i obowiązków Spółki Zarząd Spółki nawiązuje i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki oraz ustala ich wynagrodzenie. 24 Zarząd może ustanowić prokurentów i pełnomocników Spółki, którzy działają w imieniu Spółki w granicach udzielonego umocowania. Pełnomocnictwo i prokurę może odwołać każdy członek Zarządu. 25. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 11

12 2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu i prokurent łącznie. 3. W skład pierwszego Zarządu wchodzi: - Adam Stanisław Strzałkowski - - Prezes Zarządu. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy Podział czystego zysku rocznego na fundusze Spółki, wpłaty dla wspólników i na inne cele dokonuje Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały. 2. Cześć czystego zysku Spółki przeznaczona przez Zgromadzenie Wspólników na wypłaty dla wspólników będzie dzielona proporcjonalnie do wysokości udziałów poszczególnych wspólników w kapitale zakładowym. Zgromadzenie Wspólników może wyznaczyć inny dzień, niż dzień podjęcia uchwały o podziale zysku, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za określony rok obrotowy. Dzień ten należy wyznaczyć w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. 3. Zarząd może wypłacić wspólnikom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w wypłaty dywidendy, jednakże jedynie za okres nie dłuższy niż dwa miesiące.- 5. W pierwszych trzech latach funkcjonowania Spółki, licząc od dnia rejestrac wypracowany zysk roczny nie będzie dzielony pomiędzy wspólników ani formie dywidendy ani w formie zaliczki na dywidendę. powiększonego o celu wypłaty może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. 4. Wspólnikom przysługują odsetki ustawowe w przypadku nieterminowej \V X' Po pr; W< zai.l/cl Ad Ań żar Ma PO 2 n i' A 11 f l 2

13 j W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych, Uchwała wchodzi w życie z dniem, jej podjęcia. -. *- -««.- - ' - Po głosowaniu uchwala została podjęta jednogłośnie, głosów wstrzymujących i przeciw nie było.- n«na Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie,- Dane przewodniczącego ustalono na podstawie okazanego dowodu osobistego: -- Adam Stanisław Strzałkowski, używający imienia Adam% syn Władysława i Anieli, z dowodem osobistym serii AEA numer , pesel , im zamieszkały w miejscowości Wólka Grodziska numer 5, w gminie Grodzisk Mazowiecki, według oświadczenia NIP aej rak skw o oze Do protokołu załączono listę obecności na Zgromadzeniu Wspólników.- POBRANO : - taksę notarialną na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy notarialnej (Dz«U, Nr 148, póz, 1564) i rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 26 września 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy rt^iisji!*! * iri#a>f *<*-.«f l V/1 CM iwlli V J * ' l IŁ 16 (za sporządzenie aktu notarialnego) złotych; < W *' / l (f- podatek VAT w wysokości 22 % na podstawie art 41 ustawy z dnia 11 marca roku, (Dz. U. Nr 54 póz. 535) - 44 złotych. - > '' '->'' *r*a : l-^ l ;'-» 13

14 Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. Oryginał niniejszego aktu podpisali stawający i czyniący notariusz Repertorium A /2009 Wypis ten wydano Pobrano: ^ Q v - kwotę _ y&too złotych na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, póz. 1564) i rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 26 września 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. - podatek VAT na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54, póz. 535) w kwocie /\HiA.G złotych. Razem pobrano Milanówek dnia, / 14

STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie

STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA. 2. Spółka może używać skrótu: NETWISE S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku

Bardziej szczegółowo

Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki Załącznik do Uchwały Nr 148 ZWZ Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. Statut Spółki Budimex S.A. (Tekst jednolity). Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki 1 Firma Spółki brzmi: Budimex

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA. I. Postanowienia ogólne

STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA. I. Postanowienia ogólne STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. 1. Założycielem Spółki jest: Skarb Państwa. ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku

Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku (zmiany Statutu po NWZ ELKOP S.A. dnia 30.10.2014 r. kontynuowanym po przerwie w dniu 28.11.2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi DOMEX-BUD Development Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej DOMEX-BUD Development S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.

Bardziej szczegółowo

Statut TORPOL Spółki Akcyjnej. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

Statut TORPOL Spółki Akcyjnej. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki Statut TORPOL Spółki Akcyjnej Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki 1 Firma Spółki brzmi: TORPOL Spółka Akcyjna. Spółka może używać następującego skrótu firmy: TORPOL S.A. oraz wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie I. Postanowienia ogólne: 1 1. Spółka prowadzona jest pod firmą Bytom Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Bytom S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - projekt uwzględnia zmianę Statutu Spółki zgodnie z projektem uchwały nr 26/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zaplanowanego

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r.

STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r. STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r. 1. 1. Spółka działa pod firmą Elemental Holding Spółka Akcyjna.---------------------------- 2. Spółka może używać

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity Sporządzony w oparciu o poniższe Akty Notarialne: 1. Akt Notarialny Repertorium A nr 20875/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 roku,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapraszają Pomysłodawców do udziału w projekcie AIP Seed Capital, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA. Na dzień 25.11.2014

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA. Na dzień 25.11.2014 TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA Na dzień 25.11.2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stawający: ROMUALD KALYCIOK i GERARD KALYCIOK - Wspólnicy spółki SUNEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MISPOL (tekst jednolity)

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MISPOL (tekst jednolity) STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MISPOL (tekst jednolity) 1. 1. Firma Spółki brzmi Mispol Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej Mispol S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego. 2. Spółka

Bardziej szczegółowo

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna.

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna. Statut Spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Tekst jednolity Uwzględniający zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 czerwca 2013 roku I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Firma Spółki brzmi Berling Spółka Akcyjna. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 2. Spółka może używać firmy skróconej Berling S.A., jak również wyróżniającego ją znaku słownograficznego.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi : Grupa Żywiec Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Żywiec S.A. 2. Siedzibą Spółki jest Żywiec.

Bardziej szczegółowo

STATUT TIM SA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TIM SA. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TIM SA TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany dokonane na mocy Uchwały nr 26/ 29.06.2012r oraz Uchwały nr 27/29.06.2012r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA podjętych w dniu 29.06.2012r Rozdział

Bardziej szczegółowo

Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie

Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie Artykuł 1 1. Spółka działa pod firmą Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać skrótu

Bardziej szczegółowo

STATUT DECORA S.A. (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne

STATUT DECORA S.A. (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne STATUT DECORA S.A. (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi DECORA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu DECORA S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Środa Wielkopolska. 2 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU APATOR S.A.

PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU APATOR S.A. PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU APATOR S.A. I. Postanowienia ogólne 1 Firma Spółki brzmi: Apator - Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Apator S.A. oraz używać znaku wyróżniającego. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

S t a t u t s p ó ł k i. KLON spółka akcyjna z siedzibą w Nowej Świętej

S t a t u t s p ó ł k i. KLON spółka akcyjna z siedzibą w Nowej Świętej S t a t u t s p ó ł k i KLON spółka akcyjna z siedzibą w Nowej Świętej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki będzie miała brzmienie: KLON spółka akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej nazwy: KLON S.A.

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI FLUID SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI FLUID SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI FLUID SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY STATUTU Z DNIA 18.01.2011, 24.01.2011, 31.01.2011 ORAZ 07.03.2011 ROKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki

Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki STATUT SPÓŁKI PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA Projekt tekstu jednolitego Statutu uwzględniający zmiany Statutu przyjęte Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki Akcyjnej Indykpol

Statut Spółki Akcyjnej Indykpol Statut Spółki Akcyjnej Indykpol I. POSTANOWIENIA OGÓLNE art.1 1. Firma Spółki brzmi: Indykpol Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy firmy w skrócie Indykpol S.A. 3. Spółka może używać nazwy firmy

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy GRAPHIC S.A. oraz wyróżniającego ją

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Załącznik do Protokółu z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą MBF Group Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2014 roku. STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (Tekst

Bardziej szczegółowo

I. Firma, siedziba, przedmiot przedsiębiorstwa, czas trwania Spółki.

I. Firma, siedziba, przedmiot przedsiębiorstwa, czas trwania Spółki. STATUT SPÓŁKI TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym (tekst jednolity) I. Firma, siedziba, przedmiot przedsiębiorstwa, czas trwania Spółki. 1. 1. Firma spółki brzmi: TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo