PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

Transkrypt

1 KANCELARIA NOTARIALNA S.C A. Kamkka-Kawayjfcka, J. Kswczyński K Repertorium A numer _Alik/2009 '9S7B,fo: ;58754 x - v AKT NOTARIALNY < Dnia dziewiątego lipca dwa tysiące dziewiątego roku ( r.) przede mną notariuszem Jarosławem Kawczyńskim, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Milanówku przy ulicy Dębowej 4, w siedzibie Kancelarii odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą FUTURA - G.M." spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Żydowskiej numer 2, zarejestrowanej w rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Regon , NIP PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ," y \ 1 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Pan Adam Strzałkowski oświadczeniem, że na dzień 09 lipca 2009 roku na godzinę na podstawie art. 240 ksh, zwołane zostało przez Zarząd Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego umowy Spółki Wolne wnioski i zamknięcie obrad. l ł-

2 Do punktu 3 porządku obrad: 2 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na Przewodniczącego wybrało Adama Strzałkowskiego, który wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności, po czym ją podpisał, nadto stwierdził, iż na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały Kapitał Zakładowy Spółki, Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i władne jest podejmować uchwały. -'- - - Przewodniczący zarządził głosowanie nad zaproponowanym porządkiem obrad w przedstawionej kolejności. W głosowaniu jawnym przedstawiony porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 3 Przewodniczący proponuje głosowanie nad uchwałami następującej treści:... UCHWAŁA NUMER l 4. ( Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia przyjąć tekst jednolity 5. ( Umowy Spółki l UMOWA SPÓŁKI Z OGRNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TEKST JEDNOLITY S po /.ir. Spól piw Pr/r 1. ( 2. ( li r - 3- i l (>. i 7. l 8. i Stawający oświadcza, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 1 działającą, pod firmą FUTURA-G.M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką". Spółka może używać skrótu: FUTURA-G.M. Sp. z o.o., oraz wyróżniającego j ą znaku graficznego.-- 2 Siedzibą spółki jest Grodzisk Mazowiecki l I. n 4: H! i '/, Y Ag / \% \?,*. J. \ \jt'..? ' %t

3 ma po ały jest w rad lity Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.- Czas trwania Spółki jest nieograniczony. - Spółka może, tak w kraju jak 3 RA 4 5 i zagranicą, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, a także tworzyć i przystępować do innych spółek, spółdzielni. 1'r/edmiotem działalności Spółki jest: «1. (PKD Z) - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 2. (PKD Z) - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 3. (PKD Z) - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 4. (PKD 43.1) - rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę, - 5. (PKD 43.2) - wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych, 6. (PKD 43.3) - wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, 7. (PKD 43.9) - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, - 8. (PKD Z) - hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 9. (PKD Z) - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 10.(PKD Z) - przygotowywanie i podawanie napojów, 11. (PKD Z) - wynajem i zarządzanie nieruchomościami na własnymi lub dzierżawionymi, 12. (PKD Z) - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 13/(PKD 71.1) - działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne, Z) - działalność organizatorów turystyki.

4 Przedmiot działalności objęty koncesja albo zezwoleniem będzie podjęty po jej uzyskaniu. 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 2710 (dwa tysiące siedemset dziesięć) równych niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 100,- złotych (sto złotych) każdy udział Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty ,- zł (piętnaście milionów złotych) w terminie do 31 grudnia 2015 r. nie stanowi zmiany umowy Spółki. 2. Nowo powstałe udziały mogą być obejmowane po cenie wyższej od ceny nominalnej ustalonej przez Zarząd. Powstałą w ten sposób nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. 1. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. 3. Udziału mogą być umarzane. 4. W przypadku zajęcia udziałów w drodze egzekucji, prawa korporacyjne dotyczące tych udziałów, a w szczególności prawo głosu na Zgromadzeniu Wspólników wykonuje wspólnik, którego udziały zostały zajęte l/ Kapitał zakładowy Spółki został objęty przez Rejonową Spółdzielnie Rolniczo - Handlową Samopomoc Chłopska" w Likwidacji w sposób następujący: a) przy zawiązaniu Spółki (pięćset) udziałów po 100,- złotych (sto złotych) l każdy udział, o łącznej wartości ,- złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych),:! j pokryty wkładem pieniężnym, i b) po podwyższeniu kapitału zakładowego, dokonanego uchwałą numer ii j Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 31 grudnia 2007 roku, > /" (sto) udziałów po 100,- złotych (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości! 4 i.s Will li MUMII Spóli l r/a Sin

5 jej ,- złotych (dziesięć tysięcy złotych), pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa Rejonowej Spółdzielni Rolniczo - Handlowej Samopomoc Chłopska" w Likwidacji o wartości ,00złotych (osiem ;den i i /ch).scie owy milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych i zero groszy). II Po podwyższeniu kapitału zakładowego dokonanego przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwałą z dnia 01 lipca 2009 roku, 2110 (dwa lysiące sto dziesięć) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej \\iirtosci ,00 zł (dwieście jedenaście tysięcy złotych), pokrytych wkładem l>ii-nie./nyin objętych zostało przez osoby fizyczne będące członkami Rejonowej Spółdzielni Rolniczo - Handlowej Samopomoc Chłopska" w Likwidacji, która u niosła aportem swoje przedsiębiorstwo na podwyższenie kapitału opisane pod literą h) ust. l niniejszego paragrafu. a się 3/ 600 (sześćset) udziałów objętych przez Rejonową Spółdzielnie Rolniczo l lancllową Samopomoc Chłopska" w Likwidacji jest uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że ja jeden udział przypadają na Zgromadzeniu Wspólników 3 (trzy) głosy. W przypadku zbycia przez Rejonową Spółdzielnie Rolniczo - Handlową Samopomoc Chłopska" w Likwidacji uprzywilejowanych udziałów tracą one swe uprzywilejowanie co do głosu. zące ków zo - ych) ych) ner i p\ " 11 1 Zbycie, zastawienie, oddanie do użytkowania udziałów, jak również ustanowienie na udziałach lub prawach z nimi związanych jakichkolwiek innych praw na rzecz osób spoza grona dotychczasowych wspólników Spółki wymaga zgody Spółki. 2 Każdorazowo, kiedy wymagana jest zgoda Spółki, udzielana jest ona w formie uchwały Zarządu Spółki i przekazywana jest następnie wnioskującemu o jej wydanie w formie pisemnej w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni od dnia wpłynięcia pisemnego wniosku o wydanie takiej zgody. Wspólnicy mają pierwszeństwo w obejmowaniu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki chyba, że uchwała o podwyższeniu '"-.;.. kapitału takie pierwszeństwo wyłączy, jak również w nabywaniu udziałów przeinaczonych do zbycia poza grono dotychczasowych wspólników.

6 Pierwszeństwo w nabywaniu udziałów przeznaczonych do zbycia poza grono dotychczasowych wspólników realizowane jest w ten sposób, że wspólnik planujący zbycie należących do niego udziałów zobowiązany jest powiadomić o tym Zarząd Spółki, a Zarząd wywiesza powyższą informację na tablicy informacyjnej w siedzibie spółki. Wspólnicy zainteresowani skorzystaniem z prawa pierwszeństwa do nabycia zbywanych udziałów, zobowiązani są do złożenia zarządowi w formie pisemnej stosownego oświadczenia, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia wywieszenia informacji. W oświadczeniu tym znaleźć powinna się informacja o ilości udziałów, które wspólnik chce nabyć. Jeżeli liczba zgłoszeń ze strony dotychczasowych wspólników jest większa od ilości udziałów oferowanych do zbycia, wówczas dokonuje się redukcji udziałów przypadających dla każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanych przez niego udziałów w stosunku do udziałów wszystkich wspólników zgłaszających chęć nabycia zgłoszonych do zbycia udziałów. W każdym przypadku kiedy dla zbycia udziałów wymagana jest zgoda, Spółki, Spółka posiada bezwzględne pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia, a decyzja w tym zakresie podejmowana jest przez Zarząd Spółki. Spółce przysługuje każdorazowo prawo pierwokupu na zasadach ogólnych, a decyzja w tym zakresie podejmowana jest w trybie analogicznym do decyzji o skorzystaniu przez Spółkę z prawa pierwszeństwa nabycia własnych udziałów Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do wniesienia dopłat w wysokości nie przekraczającej 20-krotnej wartości udziału, nie częściej jednak niż raz do roku. - t \ 2. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników w stosunku do posiadanych udziałów. - " /

7 rono )inik ac o )hcy m z w :tore ioda -,, lenia u do ł, Wysokość oraz terminy wniesienia dopłat określi uchwała Zgromadzenia Wspólników. W przypadku nie uiszczenia dopłaty przez wspornika w określonym terminie, jest on zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.- i Spółki są: l) Zgromadzenie Wspólników, ') H;ida Nadzorcza, \) /urząd Zgromadzenie Wspólników jest zwyczajne lub nadzwyczajne. czas 2 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie później niż mka s/.eść miesięcy po zakończeniu roku obrotowego,,, ł Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zarząd może zwołać w każdym czasie >ycia sciej / dla rozpatrzenia spraw wymagających pilnego załatwienia i podjęcia uchwały przez wspólników. 4 Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na żądanie Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek wspólnika posiadającego co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego. Wniosek ten powinien być złożony najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem zgromadzenia i zawierać podanie przyczyn zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia, proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał, które mają być podjęte. 15 l (chwały Zgromadzenia Wspólników wymagaj ą następujące sprawy: a) rozpatrywanie oraz zatwierdzenie sprawozdań, bilansów, a także rachunku /ysków i strat za ubiegły rok obrotowy, dokonywanie podziału zysków oraz podejmowanie uchwał o pokryciu strat, udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, ii) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzeń, f\ ' "' - :» j» /

8 e) zmiana umowy Spółki, f) wyrażenie zgody na połączenie, przekształcenie i rozwiązanie Spółki, - g) podejmowanie uchwał w przedmiocie dopłat i zasad ich zwrotu, h) podejmowanie uchwał w przedmiocie umarzania lub zastawiania. udziałów, - i) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, j) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd za pomocą listów poleconych, co najmniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem. 2. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów.-- 2 Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów Uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie zmiany umowy, rozwiązania Spółki lub zbycia przedsiębiorstwa zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, natomiast zmiana umowy Spółki zmierzająca do zwiększenia świadczeń wspólników lub uszczuplająca ich prawa udziałowe wymaga zgody wszystkich wspólników, których dotyczy Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymaga większości 3/4 (trzech czwartych) głosów Zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia lub rozporządzenia f' nh prawem o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładoweg<f

9 tania zęcia.resci ;hna ością zania ;cich) iczeń stkich MI. \vvniugii podjęcia uchwały wspólników, pełne kompetencje w powyższym 1 1 tanie pouiada Zarząd spółki, poza sprawami które ze względu na swój priimlmitil wymagają uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników lub Rady Ntn l.,,.- cii, j, Utulii Nnd/uiv/a jest organem stałego nadzoru i kontroli nad wszystkimi i i- <i iiuim d/.iałalności Spółki, wykonującym swoje obowiązki kolegialnie. 2i l uvl>v r/lonków Rady Nadzorczej, nie mniejszą niż trzech i nie większą niż '.mm i /lonków, ustala uchwałą Zgromadzenie Wspólników. t < /l.m I M-III Rudy Nadzorczej może być jedynie wspólnik Spółki, ajeśli - iulmku-mi jest osoba prawna - - pełnomocnik wspólnika. W przypadku zbycia «v t /l o n k u Rady Nadzorczej udziałów, jego mandat wygasa. W przypadku "l M u ,1 si^ składu Rady Nadzorczej poniżej określonego umową Spółki minimum, nuleźy zwołać Zgromadzenie Wspólników w celu przeprowadzenia n/n H % lnin i t'ydi wyborów do Rady Nadzorczej. 4, Kiulmi MI Kmly Nadzorczej i Zarządu wynosi 4 lata. 5, V\'-('"lnicy ią pozbawieni indywidualnej kontroli Spółki. W związku z tym l u-. Milniknni nie przysługuje prawo do przeglądania ksiąg i dokumentów Spółki, i bilansu dla swego użytku oraz żądania wyjaśnień od Zarządu.- 19 l M k«nii H-kMicji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: li) ipmwowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, i'i '"uolv\v;mie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich 1 wynagrodzeń, i uwieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych wuiyntkieh członków Zarządu, l) ucina iprawozdań z działalności Zarządu, maga i c) reprezentowanie Spółki w umowach zawieranych z członkiem Zarządu bądź w lub.zeni iprawach personalnych,

10 f) ocena prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej, jej bilansów, ksiąg i dokumentów finansowych, g) opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, - T - h) wskazanie osoby posiadającej prawo do objęcia nowo powstałych udziałów w następstwie podwyższenia kapitału, zakładowego, i) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości albo udziału w nieruchomość i,-- j) wyrażenie zgody na zabezpieczenie zobowiązań Spółki lub osoby trzeciej, 3. hipoteką, zastawem na nieruchomości lub poręczeniem, - k) wyrażenie zgody na powołanie oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa oraz na przystąpienie do innej organizacji gospodarczej. 2. Rada Nadzorcza składa Zgromadzeniu Wspólników coroczne sprawozdanie, w którym przedstawia ocenę działalności Spółki i jej efektów finansowych oraz ocenę działalności Zarządu wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium Rada Nadzorcza wykonuje swoje uprawnienia poprzez osobistą pracę członków, może też zlecać wykonywanie analiz i opracowań pracownikom Spółki lub też powoływać komisje spośród wspólników w celu zbadania lub wyjaśnienia określonych zagadnień wchodzących w zakres uprawnień Rady. 2. Wykonywanie przez Radę Nadzorczą funkcji nadzorczych nie pozbawia Rady prawa zlecania audytu Spółki lub kontroli finansowej biegłym lub rewidentom Członek Rady Nadzorczej lub cała Rada może być odwołana uchwalą wspólników przed upływem kadencji, a w szczególności w przypadku: a) złożenia rezygnacji, b) zbycia udziałów w Spółce, c) oczywistego działania na szkodę Spółki, d) uchylania się od pracy w Radzie Nadzorczej, e) innych przyczyn uniemożliwiających pracę w Radzie Nadzorczej. 10 ' L " ; ;...tf : - "" i 1 -*.' 51^".

11 a *\ w łz mi ub Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. 2. Członek Rady Nadzorczej może głosować przez oddanie swojego głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, chyba że głosowanie dotyczy sprawy wprowadzonej do porządku obrad już na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 3. Uchwały mogą być podejmowane pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Liczbę członków Zarządu i zakres ich kompetencji określa uchwała Rady Nadzorczej. 2. Zarząd jest obowiązany prowadzić sprawy Spółki ze starannością wymaganą w vj- obrocie gospodarczym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dy zwyczajami przyjętymi w obrocie, przestrzegając przy tym postanowień niniejszej umowy i uchwał Zgromadzenia Wspólników. 3. Zarząd obowiązany jest do udostępniania członkom Rady Nadzorczej wszelkich materiałów niezbędnych do wykonywania uprawnień Rady. 4. Zarząd dokonuje wszelkich czynności prawnych dotyczących praw i obowiązków Spółki Zarząd Spółki nawiązuje i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki oraz ustala ich wynagrodzenie. 24 Zarząd może ustanowić prokurentów i pełnomocników Spółki, którzy działają w imieniu Spółki w granicach udzielonego umocowania. Pełnomocnictwo i prokurę może odwołać każdy członek Zarządu. 25. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 11

12 2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu i prokurent łącznie. 3. W skład pierwszego Zarządu wchodzi: - Adam Stanisław Strzałkowski - - Prezes Zarządu. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy Podział czystego zysku rocznego na fundusze Spółki, wpłaty dla wspólników i na inne cele dokonuje Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały. 2. Cześć czystego zysku Spółki przeznaczona przez Zgromadzenie Wspólników na wypłaty dla wspólników będzie dzielona proporcjonalnie do wysokości udziałów poszczególnych wspólników w kapitale zakładowym. Zgromadzenie Wspólników może wyznaczyć inny dzień, niż dzień podjęcia uchwały o podziale zysku, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za określony rok obrotowy. Dzień ten należy wyznaczyć w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. 3. Zarząd może wypłacić wspólnikom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w wypłaty dywidendy, jednakże jedynie za okres nie dłuższy niż dwa miesiące.- 5. W pierwszych trzech latach funkcjonowania Spółki, licząc od dnia rejestrac wypracowany zysk roczny nie będzie dzielony pomiędzy wspólników ani formie dywidendy ani w formie zaliczki na dywidendę. powiększonego o celu wypłaty może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. 4. Wspólnikom przysługują odsetki ustawowe w przypadku nieterminowej \V X' Po pr; W< zai.l/cl Ad Ań żar Ma PO 2 n i' A 11 f l 2

13 j W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych, Uchwała wchodzi w życie z dniem, jej podjęcia. -. *- -««.- - ' - Po głosowaniu uchwala została podjęta jednogłośnie, głosów wstrzymujących i przeciw nie było.- n«na Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie,- Dane przewodniczącego ustalono na podstawie okazanego dowodu osobistego: -- Adam Stanisław Strzałkowski, używający imienia Adam% syn Władysława i Anieli, z dowodem osobistym serii AEA numer , pesel , im zamieszkały w miejscowości Wólka Grodziska numer 5, w gminie Grodzisk Mazowiecki, według oświadczenia NIP aej rak skw o oze Do protokołu załączono listę obecności na Zgromadzeniu Wspólników.- POBRANO : - taksę notarialną na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy notarialnej (Dz«U, Nr 148, póz, 1564) i rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 26 września 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy rt^iisji!*! * iri#a>f *<*-.«f l V/1 CM iwlli V J * ' l IŁ 16 (za sporządzenie aktu notarialnego) złotych; < W *' / l (f- podatek VAT w wysokości 22 % na podstawie art 41 ustawy z dnia 11 marca roku, (Dz. U. Nr 54 póz. 535) - 44 złotych. - > '' '->'' *r*a : l-^ l ;'-» 13

14 Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. Oryginał niniejszego aktu podpisali stawający i czyniący notariusz Repertorium A /2009 Wypis ten wydano Pobrano: ^ Q v - kwotę _ y&too złotych na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, póz. 1564) i rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 26 września 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. - podatek VAT na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54, póz. 535) w kwocie /\HiA.G złotych. Razem pobrano Milanówek dnia, / 14

AKT NOTARIALNY ABG 184754, PESEL 80051315247 ---------------------------------------------------------------------------------

AKT NOTARIALNY ABG 184754, PESEL 80051315247 --------------------------------------------------------------------------------- Repertorium A nr 823/2011 AKT NOTARIALNY Dnia dziewiętnastego grudnia dwutysięcznego jedenastego roku (19.12.2011 r.) przede mną, notariuszem Ireną Krynicką, w siedzibie mojej Kancelarii Notarialnej w

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

AKT NOTARIALNY UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Repertorium A nr 823/2012 AKT NOTARIALNY Dnia dziewiętnastego grudnia dwutysięcznego dwunastego roku (19.12.2012 r.) przede mną, notariuszem Janem Olbrachtem, w siedzibie mojej Kancelarii Notarialnej w

Bardziej szczegółowo

Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 1. Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 2. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: SV1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać w obrocie

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Dnia r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w. legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL.

Dnia r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w. legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL. Dnia.. 20.. r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w.. stawili się : 1... syn zam. PESEL legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL. legitymująca się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Veniti Spółka Akcyjna. (tekst jednolity) 2. Spółka może używać skrótu firmy: Veniti SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

Akt notarialny. Dnia... dwutysięcznego...roku przed... notariuszem Biura Notarialnego w... stawili się: 1/... (imię i nazwisko)

Akt notarialny. Dnia... dwutysięcznego...roku przed... notariuszem Biura Notarialnego w... stawili się: 1/... (imię i nazwisko) Akt notarialny Dnia... dwutysięcznego...roku przed...... notariuszem Biura Notarialnego w... stawili się: 1/... córka/syn... zamieszkała/ły we... PESEL... NIP... 2/... córka/syn... zamieszkała/ły we...

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity na dzień 22 października 2014 r.) 1 1. Spółka działa pod firmą JR INVEST

STATUT JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity na dzień 22 października 2014 r.) 1 1. Spółka działa pod firmą JR INVEST STATUT JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity na dzień 22 października 2014 r.) 1 1. Spółka działa pod firmą JR INVEST Spółka Akcyjna. ---------------------------------- 2. Spółka

Bardziej szczegółowo

S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu EastSideCapital S.A.

S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu EastSideCapital S.A. S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu EastSideCapital S.A. 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I. postanowienia ogólne.

Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I. postanowienia ogólne. Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością I. postanowienia ogólne. 1 Stawiający oświadczają, że zawierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku)

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku) STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku) 1 Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

Jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usług Pogrzebowych

Jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usług Pogrzebowych Jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usług Pogrzebowych Tekst jednolity uwzględniający: - akt notarialny z dnia 28.06.1993 r. Repertorium A Nr 1682/93 -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/01/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/01/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie UCHWAŁA NR 1/01/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera w głosowaniu

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 1. 1. Firma Spółki brzmi: Boomerang Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1.Na podstawie art.409 1 Kodeksu spółek handlowych i 19 Statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A.

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA REPERTORIUM A NR /2013 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące trzynastego (25.06.2013 r.) notariusz w Warszawie Paweł Orłowski, prowadzący Kancelarię przy ulicy Chłodnej 15,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy sp. z o.o. z dnia...

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy sp. z o.o. z dnia... Załącznik 9 do Opisu warunków UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy sp. z o.o. z dnia... 1 Działając na podstawie art. 255 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI (tekst jednolity - stan obowiązujący na 07.04.2015 r.)

UMOWA SPÓŁKI (tekst jednolity - stan obowiązujący na 07.04.2015 r.) UMOWA SPÓŁKI (tekst jednolity - stan obowiązujący na 07.04.2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Stawający oświadczyli, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi : Grupa Żywiec Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Żywiec S.A. 2. Siedzibą Spółki jest Żywiec.

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. ( projekt ) Dnia.. 20.. r ( dnia dwa tysiące szóstego roku ) w Kancelarii Notarialnej w.. stawili się : 1... syn zam.

AKT NOTARIALNY. ( projekt ) Dnia.. 20.. r ( dnia dwa tysiące szóstego roku ) w Kancelarii Notarialnej w.. stawili się : 1... syn zam. AKT NOTARIALNY ( projekt ) Dnia.. 20.. r ( dnia dwa tysiące szóstego roku ) w Kancelarii Notarialnej w.. stawili się : 1... syn zam. PESEL legitymujący się dowodem osobistym seria, 2., córka. Zam... PESEL.

Bardziej szczegółowo

A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O WI E D Z I A L N O Ś C I Ą

A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O WI E D Z I A L N O Ś C I Ą TEKST JEDNOLITY A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O WI E D Z I A L N O Ś C I Ą 1. Stawający, działający w imieniu Gminy Miejskiej Świdnica oświadczają, że na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 69. Rozporządzenie. z dnia 14 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 69. Rozporządzenie. z dnia 14 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 69 Rozporządzenie MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej Spółką, o Statucie w następującym brzmieniu. --------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ACKERMAN S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ACKERMAN S.A. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ACKERMAN S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: Ackerman Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Ackerman SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej GIGAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej GIGAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik nr 2 do Planu Podziału Projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej GIGAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Spółka powstała

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/IX/2012

Uchwała nr 1/IX/2012 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 września 2012 roku Uchwała nr 1/IX/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DTP Spółka

Bardziej szczegółowo

Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: ABC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: ABC S.A. 3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. 4. Terenem działania spółki

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY ( projekt ) Dnia r ( dnia dwa tysiące szóstego roku ) w Kancelarii Notarialnej w.. stawili się:

AKT NOTARIALNY ( projekt ) Dnia r ( dnia dwa tysiące szóstego roku ) w Kancelarii Notarialnej w.. stawili się: AKT NOTARIALNY ( projekt ) Dnia.. 20.. r ( dnia dwa tysiące szóstego roku ) w Kancelarii Notarialnej w.. stawili się: 1... syn zam. PESEL legitymujący się dowodem osobistym seria, 2., córka. Zam... PESEL.legitymująca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MOMO SPÓŁKA AKCYJNA

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MOMO SPÓŁKA AKCYJNA Repertorium A numer 7519/2012 AKT NOTARIALNY Dnia szóstego lipca roku dwa tysiące dwunastego roku (06-07-2012) asesor notarialny Anna Marta Dołbakowska zastępca Joanny Lewczuk notariusza w Warszawie, w

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka powstała z przekształcenia ATC CARGO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 2. 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Analizy Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

U M O W A S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą

U M O W A S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą U M O W A S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą I. Postanowienia ogólne 1. 1. Stawający, zwani dalej Wspólnikami, oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Stawający oświadczają, iż zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Stawający oświadczają, iż zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. Statut UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Stawający oświadczają, iż zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 2. 1. Firma spółki będzie brzmieć: PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20. Proponowane zmiany w Statucie spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Tekst jednolity aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Oleśnickiego Parku Wodnego ATOL zawiera: 1. Akt

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Repertorium A nr 6043/2013 WYPIS AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (29-06- 2013 r.) w Tychach przy ulicy Mikołowskiej numer 97, w obecności notariusza Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y 1 Repertorium A nr / 2016 A K T N O T A R I A L N Y Dnia?, w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Kopernika nr 26, prowadzonej w formie spółki cywilnej, przed notariuszem w Katowicach, -----------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI SZCZECIŃSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (na dzień 18.11.2011 r.) Rozdział 1 Postanowienia ogólne

UMOWA SPÓŁKI SZCZECIŃSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (na dzień 18.11.2011 r.) Rozdział 1 Postanowienia ogólne UMOWA SPÓŁKI SZCZECIŃSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (na dzień 18.11.2011 r.) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1.Stawający oświadczyli, że Gmina Miasto Szczecin i Fundusz

Bardziej szczegółowo

S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka moŝe uŝywać skrótu EastSideCapital S.A. 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

JEDNOLITY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEDNOLITY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Postanowienia ogólne. ----------------------------------------------------- 1.1. Pan Lech Markiewicz- Burmistrz Strzegomia,

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej KBJ S.A. nr 2/3/2013 z dnia 20 września 2013 r. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Marek

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity sporządzono na podstawie aktów notarialnych:

Tekst jednolity sporządzono na podstawie aktów notarialnych: Tekst jednolity sporządzono na podstawie aktów notarialnych: 1. Repertorium A numer 9572/2008 z dnia 17.06.2008r. Bożena Górska Wolnik notariusz w Katowicach, 2. Repertorium A numer 16393/2008 z dnia 15.12.2008r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (tekst jednolity)

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (tekst jednolity) UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (tekst jednolity) I Postanowienia ogólne 1. Stawiający oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką, w celu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach

Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Postanowienia ogólne 1 Spółka będzie działać pod firmą: i3d Spółka Akcyjna. Spółka może w obrocie używać skrótu i3d S.A. 2. Siedzibą Spółki jest

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Repertorium A nr /2016 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego pierwszego listopada roku dwa tysiące szesnastego (21.11.2016), ja, Michał Kołpa, notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

TEKST JEDNOLITY AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Akt notarialny Repertorium A Numer 13110/2000 z dnia 27.12.2000r. Zmiany: - Repertorium A Numer 7255/2002 z dnia 09.09.2000r. - Repertorium A Numer 642/2003 z dnia 28.0l.2003r. - Repertorium A Numer 4252/2003

Bardziej szczegółowo

STATUT COMECO Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGOLNE. 1. Jerzy Zygmunt Komosiński oświadcza, że zawiązuje Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką.

STATUT COMECO Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGOLNE. 1. Jerzy Zygmunt Komosiński oświadcza, że zawiązuje Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką. STATUT COMECO Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGOLNE 1. Jerzy Zygmunt Komosiński oświadcza, że zawiązuje Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką. 2. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą:

Bardziej szczegółowo

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. Z O.O.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. Z O.O. AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. Z O.O. I. Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką, nadając aktowi założycielskiemu Spółki następującą

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 1 [ Oświadczenie założycielskie ]

ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 1 [ Oświadczenie założycielskie ] Załącznik do uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 68 / IX / 2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 [ Oświadczenie założycielskie ] Stawający, reprezentujący

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Stawiający oświadczają, Ŝe są wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką. 2 Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą : Krzycka

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą PEMUG Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy PEMUG S. A. 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

TEKST JEDNOLITY AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TEKST JEDNOLITY AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością według zasad Działu XI Kodeksu Handlowego pod nazwą,,miejskie

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Premium Fund Spółka Akcyjna. 2. Spółka powstała w wyniku

Bardziej szczegółowo

WYPIS. Repertorium A numer 5396/2011 AKT NOTARIALNY

WYPIS. Repertorium A numer 5396/2011 AKT NOTARIALNY KINGA NAŁĘCZ I MAREK WATRAKIEWICZ SPÓŁKA PARTNERSKA KANCELARIA NOTARIALNA UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO 6 LOK. 26, 00-621 WARSZAWA, TEL: +48 22 627 87 60, +48 22 627 87 68; FAX: +48 22 629 72 30 NIP 526-28- 14-870,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J

S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J /tekst jednolity/ niniejszy tekst jednolity statutu został sporządzony przez Zarząd Spółki w celu złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z art. 9 ust. 4

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki

Tekst jednolity Statutu Spółki Tekst jednolity Statutu Spółki DTP S.A. (dalej Spółka ) 1 Założyciel Założycielem Spółki jest spółka Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani [ ]. Uchwała

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka może używać nazwy w skrócie Tamex Obiekty Sportowe S.A.

STATUT SPÓŁKI TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka może używać nazwy w skrócie Tamex Obiekty Sportowe S.A. STATUT SPÓŁKI TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka będzie prowadzona pod firmą Tamex Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy w skrócie Tamex Obiekty Sportowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DTP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DTP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DTP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROJEKT UCHWAŁY NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne

Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Spółka prowadzona jest pod firmą: CELON PHARMA Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r. PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r. I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA 1 Firma Spółki brzmi: KLEBA INVEST Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: KLEBA INVEST S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego także w postaci

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki 1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies S.A. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Jupiter S.A. po zarejestrowaniu zmian uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2013r.

Tekst jednolity Statutu Jupiter S.A. po zarejestrowaniu zmian uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2013r. STATUT SPÓŁKI JUPITER SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity Statutu Jupiter S.A. po zarejestrowaniu zmian uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2013r. STATUT JUPITER S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne

Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Spółka prowadzona jest pod firmą: CELON PHARMA Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką. 2. Spółka może używać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Repertorium A numer 12693/2013 AKT NOTARIALNY Dnia czwartego listopada dwa tysiące trzynastego roku (04.11.2013 r.), przed notariuszem Wojciechem Kurzeją, w jego Kancelarii Notarialnej w Chorzowie, przy

Bardziej szczegółowo

Statut. Cloud Technologies S.A.

Statut. Cloud Technologies S.A. Statut Cloud Technologies S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma 1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies S.A. 2. Siedziba Siedzibą Spółki

Bardziej szczegółowo

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o.

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o. Prawo handlowe cz.2 dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania 1 Art. 151. 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu

Bardziej szczegółowo

STATUT MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA STATUT MEDCAMP SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 14 lipca 2016 roku 1 1. Firma Spółki brzmi: MEDCAMP Spółka Akcyjna. Spółka może używać formy skróconej firmy: MEDCAMP

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma Spółka działa pod firmą NORTH COAST Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy NORTH COAST S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z O.O. Z UDZIAŁEM OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

UMOWA SPÓŁKI Z O.O. Z UDZIAŁEM OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH UMOWA SPÓŁKI Z O.O. Z UDZIAŁEM OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH Dnia... miesiąca... roku (... r.) przed notariuszem... - mającą Kancelarię Notarialną w... przy ul...., stawili się: 1...., syn... i..., zamieszkały

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Danks Europejskie

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI. (dział 56)

STATUT SPÓŁKI. (dział 56) STATUT SPÓŁKI I. Postanowienia ogólne 1.1. Spółka działa pod firmą, która brzmi: COGNOR Spółka Akcyjna zwana dalej Spółką.------------------------------------------------- 2. Spółka może używać skrótu:

Bardziej szczegółowo

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad.

w Warszawie ( Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 marca 2015 roku na godzinę 12.00 w Warszawie (00-121 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

(PKD Z);

(PKD Z); STATUT 1 Firma Spółki brzmi: PRIMA PARK Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: PRIMA PARK S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego także w postaci znaku towarowego.. -----------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/117/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2003 r.

UCHWAŁA NR XVI/117/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2003 r. UCHWAŁA NR XVI/117/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Miejskiego Klubu Sportowego Cracovia Sportowa Spółka Akcyjna. Na podstawie uchwały Nr CIII/964/98

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

Projekt Statutu Spółki

Projekt Statutu Spółki Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie tekst jednolity na dzień 22.03.2013 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: TELESTRADA Spółka Akcyjna". 2. Spółka może używać skrótu

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Stawający oświadczają, że jako wspólnicy założyciele zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

AKT NOTARIALNY. Stawający oświadczają, że jako wspólnicy założyciele zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. REPERTORIUM A-Nr.../... AKT NOTARIALNY Dnia...... roku dwa tysiące...... (... 20.) przed notariuszem... w Kancelarii Notarialnej w......., przy ulicy..., stawili się: 1., zamieszkały w, przy ulicy działający

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: STAR FITNESS Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy STAR FITNESS S.A. 3. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. RAPORT EBI typ raportu Raport bieżący numer 38/2014 data dodania 2014-12-15 17:06:38 spółka Selvita Spółka Akcyjna Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. Zarząd Selvita

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UCHWAŁA NR 1/2014 BIOMED LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 roku

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A.

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki Telestrada S.A. tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: TELESTRADA Spółka

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Warszawie z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Warszawie z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia postawie art. 409 1 KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników GIGA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 2017 roku

Projekt uchwały. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników GIGA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 2017 roku Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników GIGA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 2017 roku w sprawie podziału GIGA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie poprzez przeniesienie części majątku

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ. Repertorium A nr /2014

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ. Repertorium A nr /2014 Repertorium A nr 14293 /2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego siódmego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (27.08.2014) ja, asesor notarialny Michał Kołpa zastępca Marka Bartnickiego, notariusza w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer 1930/2017 AKT NOTARIALNY

Repertorium A numer 1930/2017 AKT NOTARIALNY KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ ZIĘCINA - NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA 31 542 Kraków, ul. Kordylewskiego nr 7 tel./fax. (12) 422 09 38, 421 01 83 www.notariuszziecina.pl notariusz@ziecina.name

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej w zakresie... zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. w dniu 4 stycznia 2016

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. w dniu 4 stycznia 2016 Projekty uchwał Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. w dniu 4 stycznia 2016 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A.

Bardziej szczegółowo

Statut CIECH Spółka Akcyjna Tekst jednolity

Statut CIECH Spółka Akcyjna Tekst jednolity CIECH Spółka Akcyjna wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011687 Statut CIECH

Bardziej szczegółowo

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA 1 Firma Spółki brzmi: KLEBA INVEST Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: KLEBA INVEST S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego także w postaci

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Kamilą Gort

AKT NOTARIALNY. Kamilą Gort Repertorium A numer 2480/2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące piętnastego (26.06.2015) roku w siedzibie spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABET-BIAŁE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany (-a) Pan / Pani

PROJEKTY UCHWAŁ. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany (-a) Pan / Pani PROJEKTY UCHWAŁ Zarząd spółki pod firmą, przy ulicy Rembielińskiej 20 lok. 318, 03-352 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426498, prowadzonego

Bardziej szczegółowo