EU3. Wilo-Yonos PICO GB PL CZ H. RUS BG RO Instruc iuni de montaj i exploatare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EU3. Wilo-Yonos PICO GB PL CZ H. RUS BG RO Instruc iuni de montaj i exploatare"

Transkrypt

1 Wilo-Yonos PICO GB PL CZ H Installation and operating instructions Instrukcja monta u i obs ugi Návod k montáži a provozu Beépítési és üzemeltetési utasítás RUS BG RO Instruc iuni de montaj i exploatare Ed.03/ Wilo APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS EU3

2 Fig. 1: Fig. 2a: Fig. 2b: H H max H H max ½ H H min H H min Q Q

3 Fig. 3: Fig. 4a: Fig. 4b: PE N L

4 Fig. 4c: Fig. 4d: Fig. 4e: Fig. 5:

5 Instrukcja 1 Informacje monta u ogólne i obs ugi O niniejszym dokumencie Orygina instrukcji obs ugi jest napisany w j zyku niemieckim. Wszystkie inne j zyki, w których napisana jest niniejsza instrukcja, to t umaczenia z orygina u. Instrukcja monta u i obs ugi stanowi cz produktu. Powinna by stale dost pna w pobli u produktu. cis e przestrzeganie tej instrukcji stanowi warunek u ytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz nale ytej obs ugi produktu. Instrukcja monta u i obs ugi jest zgodna z wersj produktu oraz stanem przepisów i norm reguluj cych problematyk bezpiecze stwa, obowi zuj cych w dniu przekazania instrukcji do druku. Deklaracja zgodno ci WE: Kopia deklaracji zgodno ci WE stanowi cz niniejszej instrukcji obs ugi. W przypadku technicznej zmiany w obr bie rodzajów konstrukcji wymienionych w powy szym dokumencie bez uzyskania naszej zgody lub w przypadku nieprzestrzegania deklaracji zamieszczonych w instrukcji obs ugi dotycz cych bezpiecze stwa produktu/personelu deklaracja ta traci wa no. 2 Bezpiecze stwo Niniejsza instrukcja obs ugi zawiera podstawowe zalecenia, które nale y uwzgl dni podczas instalacji, pracy i konserwacji urz dzenia. Dlatego monter i odpowiedzialny personel specjalistyczny/u ytkownik maj obowi zek przeczyta t instrukcj przed przyst pieniem do instalacji lub uruchomienia. Nale y przestrzega nie tylko ogólnych zasad bezpiecze stwa podanych w tym punkcie, ale tak e szczegó owych zasad bezpiecze stwa przedstawionych w kolejnych punktach, oznaczonych symbolami niebezpiecze stwa. Instrukcja monta u i obs ugi Wilo-Yonos PICO 19

6 2.1 Oznaczenie zalece w instrukcji obs ugi Symbole: Ogólny symbol niebezpiecze stwa Niebezpiecze stwo zwi zane z napi ciem elektrycznym Zalecenie: Teksty ostrzegawcze: NIEBEZPIECZE STWO! Bardzo niebezpieczna sytuacja. Nieprzestrzeganie grozi ci kimi obra eniami, a nawet mierci. UWAGA! U ytkownik mo e dozna (ci kich) obra e. 'Uwaga' informuje, e istnieje prawdopodobie stwo odniesienia (ci kich) obra e, je eli zalecenie zostanie zlekcewa one. OSTRO NIE! Istnieje niebezpiecze stwo uszkodzenia produktu/instalacji. 'Ostro nie' oznacza mo liwo uszkodzenia produktu w przypadku niezastosowania si do wskazówki. ZALECENIE: U yteczna wskazówka dotycz ca pos ugiwania si produktem. Zwraca uwag na potencjalne trudno ci. Zalecenia umieszczone bezpo rednio na produkcie, jak np. strza ka wskazuj ca kierunek obrotów, oznakowanie przy czy, tabliczka znamionowa, naklejki ostrzegawcze, musz by koniecznie przestrzegane i w pe ni czytelne. 20 WILO SE 07/2012

7 2.2 Kwalifikacje personelu Personel zajmuj cy si monta em, obs ug i konserwacj musi posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych prac. O kwestie zakresu odpowiedzialno ci, kompetencji oraz kontroli personelu musi zadba u ytkownik. Je eli personel nie posiada wymaganej wiedzy, nale y go przeszkoli i poinstruowa. W razie konieczno ci szkolenie to mo e przeprowadzi producent produktu na zlecenie u ytkownika. 2.3 Niebezpiecze stwa wynikaj ce z nieprzestrzegania zalece Nieprzestrzeganie zalece dotycz cych bezpiecze stwa mo e prowadzi do zagro enia dla osób, rodowiska oraz produktu/ instalacji. Nieprzestrzeganie zalece dotycz cych bezpiecze stwa prowadzi do utraty wszelkich praw do roszcze odszkodowawczych. W szczególno ci nieprzestrzeganie tych zasad mo e nie ze sob nast puj ce zagro enia: Zagro enie dla ludzi wskutek dzia ania czynników elektrycznych, mechanicznych i bakteriologicznych. Zagro enie dla rodowiska na skutek wycieku substancji niebezpiecznych. Szkody materialne. Niew a ciwe dzia anie wa nych funkcji produktu/instalacji. Nieskuteczno zabiegów konserwacyjnych i napraw. 2.4 Bezpieczna praca Nale y przestrzega zalece dotycz cych bezpiecze stwa wymienionych w niniejszej instrukcji obs ugi, obowi zuj cych krajowych przepisów BHP, jak równie ewentualnych wewn trznych przepisów dotycz cych pracy, przepisów zak adowych i przepisów bezpiecze stwa okre lonych przez u ytkownika. Instrukcja monta u i obs ugi Wilo-Yonos PICO 21

8 2.5 Zalecenia dla u ytkowników Urz dzenie to nie jest przeznaczone do u ytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolno ciami fizycznymi, sensorycznymi lub umys owymi, a tak e osoby nieposiadaj ce wiedzy i/lub do wiadczenia w u ytkowaniu tego typu urz dze, chyba e b d one nadzorowane lub zostan poinstruowane na temat korzystania z tego urz dzenia przez osob odpowiedzialn za ich bezpiecze stwo. Nale y pilnowa, aby urz dzenie nie s u y o dzieciom do zabawy. Je eli gor ce lub zimne komponenty produktu/instalacji s potencjalnym ród em zagro enia, nale y je zabezpieczy w miejscu pracy przed dotkni ciem. Zabezpiecze przed dotkni ciem ruchomych komponentów (np. sprz g a) nie mo na demontowa podczas eksploatacji produktu. Wycieki (np. uszczelnienie wa u) niebezpiecznych mediów (np. wybuchowych, truj cych, gor cych) nale y odprowadza w taki sposób, aby nie stanowi y zagro enia dla ludzi i rodowiska naturalnego. Przestrzega krajowych przepisów prawnych. Nale y wyeliminowa zagro enia zwi zane z energi elektryczn. Nale y przestrzega przepisów [np. IEC, VDE itd.] oraz zalece lokalnego zak adu energetycznego. 22 WILO SE 07/2012

9 2.6 Zalecenia dotycz ce bezpiecze stwa przy pracach monta owych i konserwacyjnych U ytkownik jest zobowi zany zadba o to, aby wszystkie prace monta owe i konserwacyjne wykonywali autoryzowani, odpowiednio wykwalifikowani specjali ci, którzy poprzez dok adn lektur w wystarczaj cym stopniu zapoznali si z instrukcj obs ugi. Prace przy produkcie/instalacji mog by wykonywane tylko podczas przestoju. Nale y bezwzgl dnie przestrzega opisanego w instrukcji monta u i obs ugi sposobu post powania podczas zatrzymywania i wy czania produktu/instalacji. Bezpo rednio po zako czeniu prac nale y ponownie zamontowa lub aktywowa wszystkie urz dzenia bezpiecze stwa. 2.7 Samowolna przebudowa i stosowanie niew a ciwych cz ci zamiennych Samowolna przebudowa i stosowanie niew a ciwych cz ci zamiennych zagra a bezpiecze stwu produktu/personelu i powoduje utrat wa no ci deklaracji bezpiecze stwa przekazanej przez producenta. Zmiany w obr bie produktu dozwolone s tylko po uzgodnieniu z producentem. Celem stosowania oryginalnych cz ci zamiennych i atestowanego osprz tu jest zapewnienie bezpiecze stwa. Zastosowanie innych cz ci wyklucza odpowiedzialno producenta za skutki z tym zwi zane. 2.8 Niedopuszczalne sposoby pracy Bezpiecze stwo eksploatacji dostarczonego produktu jest zagwarantowane wy cznie w przypadku u ytkowania zgodnego z przeznaczeniem wg ust pu 4 instrukcji obs ugi. Warto- ci graniczne, podane w katalogu/specyfikacji, nie mog by przekraczane (odpowiednio w gór lub w dó ). Instrukcja monta u i obs ugi Wilo-Yonos PICO 23

10 3 Transport i magazynowanie Natychmiast po otrzymaniu produktu: Sprawdzi produkt pod k tem uszkodze transportowych. W przypadku stwierdzenia uszkodze transportowych podj w okre lonych terminach wymagane kroki u spedytora. OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo wyst pienia szkód materialnych! Nieprawid owy transport oraz nieprawid owe magazynowanie mog by przyczyn uszkodzenia produktu. Podczas transportu i magazynowania nale y zabezpieczy pomp przed wilgoci, mrozem i uszkodzeniem mechanicznym w wyniku uderze b d wstrz sów. Nie wolno nara a urz dzenia na dzia anie temperatur wykraczaj cych poza zakres od 10 C do +50 C. 4 Zakres zastosowania Pompy obiegowe serii Wilo-Yonos PICO s przeznaczone do instalacji grzewczych zasilanych ciep wod i podobnych systemów ze stale zmieniaj cym si nat eniem przep ywu. Dozwolone przet aczane ciecze to woda grzewcza zgodnie z norm VDI 2035, mieszaniny wody i glikolu w stosunku sk adników maks. 1:1. Podczas dodawania glikolu nale y skorygowa wydajno pompy odpowiednio do wi kszej lepko ci, zale nie od procentowego stosunku sk adników mieszaniny. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem to tak e przestrzeganie zalece niniejszej instrukcji. Ka de inne zastosowanie uznawane jest za niezgodne z przeznaczeniem. 24 WILO SE 07/2012

11 5 Dane produktu 5.1 Oznaczenie typu Przyk ad: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 Yonos PICO Pompa o najwy szej sprawno ci 25 Przy cze gwintowane DN 25 (Rp 1) = minimalna wysoko podnoszenia w m (regulowana do 0,5 m) 6 = maksymalna wysoko podnoszenia w m przy Q = 0 m³/h 5.2 Dane techniczne Napi cie przy czeniowe Stopie ochrony IP Wska nik efektywno ci energetycznej EEI * Temperatura wody przy maks. temperaturze otoczenia +40 C Temperatura wody przy maks. temperaturze otoczenia +25 C Maks. temperatura otoczenia Maks. ci nienie robocze Minimalne ci nienie na dop ywie +95 C/+110 C * Kryterium odniesienia dla najbardziej energooszcz dnych pomp cyrkulacyjnych wynosi EEI 0, Zakres dostawy Pompa obiegowa z pe nym wyposa eniem Za czony Wilo-Connector Instrukcja monta u i obs ugi 6 Opis i dzia anie 1 ~ 230 V ± 10%, 50/60 Hz Patrz tabliczka znamionowa Patrz tabliczka znamionowa od 10 C do +95 C od 10 C do +110 C od 10 C do +40 C 6 bar (600 kpa) 0,3 bar/1,0 bar (30 kpa/100 kpa) 6.1 Opis produktu Pompa (rys. 1/1) sk ada si z cz ci hydraulicznej, silnika bezd awnicowego z wirnikiem z magnesami trwa ymi i elektronicznym Instrukcja monta u i obs ugi Wilo-Yonos PICO 25

12 modu em regulacyjnym ze zintegrowan przetwornic cz stotliwo ci. W module regulacyjnym znajduje si czerwony przycisk oraz wska nik LED (rys. 1/2) do ustawiania wszystkich parametrów oraz wy wietlania aktualnego poboru mocy w watach. 6.2 Dzia anie Wszystkie funkcje mo na ustawia, w cza lub wy cza za pomoc czerwonego przycisku. W m W trybie eksploatacji wy wietlany jest aktualny pobór mocy w watach. Po obróceniu czerwonego przycisku, na wska niku LED wy wietlana jest wysoko podnoszenia w metrach. Rodzaj regulacji: Zmienna ró nica ci nie ( p-v): Warto zadana ró nicy ci nie H powy ej dopuszczalnego zakresu przep ywu jest podwy szana liniowo mi dzy ½H i H (rys. 2a). Wytworzona przez pomp ró nica ci nie jest regulowana do aktualnej warto ci zadanej. Ten tryb regulacji nadaje si szczególnie do instalacji grzewczych z kaloryferami, poniewa przez zawory termostatyczne redukowane s ha asy zwi zane z przep ywem cieczy. Sta a ró nica ci nie ( p-c): Warto zadana ró nicy ci nie H powy ej dopuszczalnego zakresu przep ywu jest utrzymywana stale na poziomie ustawionej warto ci zadanej a do maksimum charakterystyki (rys. 2b). Firma Wilo zaleca ten rodzaj regulacji w przypadku obiegów ogrzewania pod ogowego lub starszych systemów grzewczych z rurami o znacznych wymiarach oraz w przypadku wszystkich zastosowa bez zmiennej charakterystyki sieci rur, jak np. pompy aduj ce bojler. 26 WILO SE 07/2012

13 Funkcja odpowietrzania: Czas wykonywania funkcji odpowietrzania po w czeniu wynosi 10 minut. Po up ywie 10 minut pompa zatrzymuje si i przechodzi w tryb oczekiwania, sygnalizowany miganiem rodkowych pasków wska nika LED. Aby uruchomi pomp po zako czeniu odpowietrzania nale y wybra i ustawi w pompie dany rodzaj regulacji oraz wysoko podnoszenia. 7 Instalacja i pod czenie elektryczne NIEBEZPIECZE STWO! miertelne niebezpiecze stwo! Niew a ciwa instalacja i nieprawid owe pod czenie elektryczne mog powodowa zagro enie dla ycia. Wykonanie instalacji i pod czenia elektrycznego zleca wy cznie personelowi specjalistycznemu. Czynno ci te nale y wykona zgodnie z obowi zuj cymi przepisami! Przestrzega przepisów dot. zapobiegania wypadkom 7.1 Instalacja Monta pompy mo na rozpocz dopiero po zako czeniu wszelkich prac spawalniczych i lutowniczych oraz po ewentualnie koniecznym przep ukaniu ruroci gu. Pomp zamontowa w atwo dost pnym miejscu, umo liwiaj cym prost kontrol i prosty demonta. W przypadku monta u pomp na zasilaniu instalacji otwartych, wznosz ca rura bezpiecze stwa powinna by pod czona przed pomp (DIN 12828). Przed i za pomp zamontowa armatur odcinaj c, aby u atwi ewentualn wymian pompy. Monta wykona tak, aby ewentualnie wyciekaj ca woda nie kapa a na modu regulacyjny. W tym celu górn zasuw odcinaj c ustawi z boku. Instrukcja monta u i obs ugi Wilo-Yonos PICO 27

14 Podczas wykonywania prac termoizolacyjnych zwróci uwag na to, aby nie zaizolowa silnika pompy ani modu u. Otwory odp ywowe kondensatu musz by dro ne. Monta wykonywa z silnikiem pompy umieszczonym w po o- eniu poziomym, w sposób zapobiegaj cy powstawaniu napr - e. Po o enia monta owe pompy, patrz rys. 3. Strza ki kierunkowe na korpusie pompy i pokrywie izolacyjnej (wyposa enie dodatkowe) wskazuj kierunek przep ywu. Je eli po o enie monta owe modu u ma zosta zmienione, obudow silnika nale y obróci w nast puj cy sposób: W razie potrzeby podwa y rubokr tem i zdj pokryw izolacji termicznej, Odkr ci ruby z bem o gnie dzie sze ciok tnym, Obróci obudow silnika razem z modu em regulacyjnym. ZALECENIE: Zasadniczo g owic silnika nale y obraca przed nape nieniem instalacji. W przypadku obrócenia g owicy silnika po nape nieniu instalacji, nie wyci ga g owicy silnika z korpusu pompy. Wywieraj c delikatny nacisk na modu silnika obróci g owic silnika, tak aby z pompy nie mog a wyp yn woda. OSTRO NIE! Niebezpiecze stwo wyst pienia szkód materialnych! Podczas obracania obudowy silnika, uszczelka mo e ulec uszkodzeniu. Uszkodzone uszczelki natychmiast wymieni. Ponownie wkr ci ruby z bem o gnie dzie sze ciok tnym, mocno je dokr caj c. W razie potrzeby przymocowa pokryw izolacji termicznej. 7.2 Pod czenie elektryczne NIEBEZPIECZE STWO! miertelne niebezpiecze stwo! Niew a ciwe pod czenie elektryczne mo e spowodowa miertelne niebezpiecze stwo na skutek pora enia pr dem. 28 WILO SE 07/2012

15 Pod czenie elektryczne nale y zleci wy cznie instalatorowi-elektrykowi posiadaj cemu certyfikat lokalnego zak adu energetycznego. Nale y przy tym post powa zgodnie z przepisami lokalnymi. Przed wszystkimi pracami od czy zasilanie elektryczne. W przypadku niezdozwolonego otwarcia pokrywy modu u i usuni cia przedniej folii istnieje niebezpiecze stwo pora enia pr dem w razie dotkni cia po o onych wewn trz podzespo ów elektrycznych, jak równie zestyków znajduj cych pod foli. Rodzaj pr du elektrycznego i napi cie musz odpowiada danym znajduj cym si na tabliczce znamionowej. Pod czy urz dzenie Wilo-Connector (rys. 4a do 4e). Napi cie zasilania: L, N, PE. Maksymalne zabezpieczenie wst pne: 10 A, zw oczny Uziemi pomp zgodnie z instrukcj. Wykona demonta urz dzenia Wilo-Connector zgodnie z rys. 5. Potrzebny jest do tego rubokr t. Pod czenie elektryczne nale y wykona zgodnie z norm VDE 0700/cz 1 za pomoc sta ego przewodu przy czeniowego wyposa onego w z cze wtykowe lub prze cznik do wszystkich biegunów o rozwarciu styków wynosz cym min. 3 mm. Do ochrony przed kapi c wod i zabezpieczenia przed wyrwaniem przewodu na z czce rubowej PG potrzebny jest przewód przy czeniowy o wystarczaj cej rednicy zewn trznej (np. H05W-F3G1,5 lub AVMH-3x1,5). W przypadku zastosowania pomp w instalacjach o temperaturze wody powy ej 90 C, nale y u o y odpowiedni przewód przy czeniowy odporny na wysokie temperatury. Przewód przy czeniowy powinien by u o ony w taki sposób, aby w adnym wypadku nie dotyka rury i/lub korpusu silnika ani pompy. Prze czanie pompy za po rednictwem triaków/przeka ników pó przewodnikowych nale y sprawdzi indywidualnie. Instrukcja monta u i obs ugi Wilo-Yonos PICO 29

16 8 Uruchomienie UWAGA! Niebezpiecze stwo wyst pienia szkód osobowych i materialnych! Nieprawid owo przeprowadzone uruchomienie mo e spowodowa szkody osobowe i materialne. Uruchomienie mo e by przeprowadzone wy cznie przez przeszkolony personel specjalistyczny! W zale no ci od stanu roboczego pompy lub instalacji (temperatury medium) ca a pompa mo e si bardzo nagrza. Istnieje niebezpiecze stwo oparzenia wskutek dotkni cia pompy! 8.1 Obs uga Pomp obs uguje si za pomoc czerwonego przycisku. Obrót Wybór funkcji i ustawianie wysoko ci podnoszenia. 8.2 Nape nianie i odpowietrzanie Instalacj nale y odpowiednio nape nia i odpowietrza. Odpowietrzenie komory wirnika pompy nast puje z regu y automatycznie ju po krótkim okresie pracy. Je li jednak konieczne jest bezpo rednie odpowietrzenie komory wirnika, mo na uruchomi funkcj odpowietrzania. 5 sekund po obróceniu czerwonego przycisku w po o enie rodkowe, na symbol odpowietrzania, zostaje w czona funkcja odpowietrzania. Czas wykonywania funkcji odpowietrzania wynosi 10 minut, a jej aktywno jest sygnalizowana na wska niku LED w postaci poziomych pasków przesuwaj cych si od do u do góry. W trakcie dzia ania funkcji odpowietrzania mog by generowane d wi ki. Procedur mo na przerwa na danie, obracaj c czerwony przycisk. Po up ywie 10 minut pompa zatrzymuje si i przechodzi w tryb oczekiwania, sygnalizowany miganiem rodkowych pasków wska nika LED. 30 WILO SE 07/2012

17 Nast pnie nale y uruchomi pomp poprzez ustawienie rodzaju regulacji i wysoko ci podnoszenia. ZALECENIE: Funkcja odpowietrzania usuwa nagromadzone powietrze z komory wirnika pompy. Za pomoc tej funkcji nie jest odpowietrzany system grzewczy. 8.3 Ustawianie rodzaju regulacji (rys. 2a, 2b) i wysoko ci podnoszenia Poprzez obrót czerwonego przycisku dokonuje si wyboru symbolu rodzaju regulacji i ustawienia danej wysoko ci podnoszenia. Ustawianie rodzaju regulacji Zmienna ró nica ci nie ( p-v): Rys. 2a Z lewej stron pozycji rodkowej nast puje ustawienie pompy na tryb regulacji p-v. Sta a ró nica ci nie ( p-c): Rys. 2b Z prawej strony pozycji rodkowej nast puje ustawienie pompy na tryb regulacji p-c. ZALECENIE: W przypadku wymiany pompy typu Wilo-Star RS na Wilo-Yonos PICO, jako punkt odniesienia do ustawienia warto- ci zadanej pompy, mo na ustawi czerwony przycisk na pierwsz (I), drug (II) lub trzeci (III) przerw na skali trybu regulacji p-c. Ustawienie to odpowiada porównywalnej wysoko ci podnoszenia na jeden stopie prze czania pompy Wilo-Star RS, o tej samej wysoko ci podnoszenia przy zerowym przep ywie, przy strumieniu obj to ci 1 m³/h. Ustawianie wysoko ci podnoszenia Poprzez obrót czerwonego przycisku wska nik LED prze cza si na ustawion warto zadan pompy. Pod wietlony zostaje symm Instrukcja monta u i obs ugi Wilo-Yonos PICO 31

18 bol m. Obracaj c czerwony przycisk z pozycji rodkowej w lewo lub w prawo, wzrasta ustawiona warto zadana danego rodzaju regulacji. Ustawiona warto zadana zmniejsza si po ponownym obróceniu przycisku na pozycj rodkow. Ustawienie nast puje w krokach co 0,1 m. Je eli czerwony przycisk przez 2 sekundy pozostanie nieruchomy, wska nik po 5-krotnym migni ciu powraca do wskazania aktualnego poboru mocy. Pod wietlenie symbolu m ga nie. Ustawienie fabryczne: p-v, ½ H max ZALECENIE: Po przerwie w zasilaniu wszystkie ustawienia i wskazania pozostaj zapami tane. 9 Konserwacja NIEBEZPIECZE STWO! miertelne niebezpiecze stwo! Podczas prac w obr bie urz dze elektrycznych wyst puje zagro enie dla ycia wskutek pora enia pr dem. Przed rozpocz ciem prac konserwacyjnych i naprawczych pomp nale y od czy od zasilania i zabezpieczy przed ponownym w czeniem przez osoby niepowo ane. Napraw uszkodze kabla zasilaj cego mo e przeprowadza wy cznie wykwalifikowany instalator elektryk. UWAGA! Niebezpiecze stwo spowodowane przez silne pole magnetyczne! We wn trzu maszyny zawsze powstaje silne pole magnetyczne, które w razie nieprawid owego demonta u mo e spowodowa szkody osobowe i materialne. Wyj cia wirnika z obudowy silnika zasadniczo mo e dokona tylko autoryzowany personel specjalistyczny! W razie wyjmowania z silnika jednostki sk adaj cej si z wirnika, tarczy o yskowej i rotora zagro one s szczególnie osoby u ywaj ce sprz tów medycznych, takich jak rozruszniki serca, pompy insulinowe, aparaty s uchowe, implanty lub 32 WILO SE 07/2012

19 podobnych. Nast pstwem mo e by mier, ci kie obra enia cia a oraz szkody materialne. Osoby takie musz zawsze uzyska opini lekarza medycyny pracy. W stanie zmontowanym pole magnetyczne wirnika jest w czone w obwód silnika. Przez to poza maszyn nie wyst puje szkodliwe dla zdrowia pole magnetyczne. Po zako czeniu prac konserwacyjnych i naprawczych zamontowa wzgl. pod czy pomp zgodnie z rozdzia em Instalacja i pod czenie elektryczne. Pomp nale y w cza w sposób opisany w rozdziale Uruchomienie. 10 Usterki, przyczyny usterek i ich usuwanie Usterki Przyczyny Usuwanie Pompa nie pracuje mimo w czonego dop ywu pr du. Pompa powoduje ha as. Budynek nie ogrzewa si Uszkodzony bezpiecznik elektryczny. Brak napi cia w pompie. Kawitacja na skutek niewystarczaj cego ci nienia na zasilaniu Zbyt niska moc cieplna powierzchni grzejnych Sprawdzi bezpieczniki. Usun przyczyn przerwy w zasilaniu Podnie wst pne ci nienie systemowe w dozwolonym zakresie Sprawdzi ustawienie wysoko ci podnoszenia lub ustawi mniejsz wysoko Zwi kszy warto zadan (patrz 8.3) Ustawi tryb regulacji na p-c Instrukcja monta u i obs ugi Wilo-Yonos PICO 33

20 10.1 Komunikaty o usterkach Nr kodu Usterki Przyczyny Usuwanie E04 Zbyt niskie napi cie Zbyt niskie sieciowe zasilanie elektryczne Sprawdzi napi cie sieciowe E05 Zbyt wysokie Zbyt wysokie sieciowe zasilanie elek- sieciowe Sprawdzi napi cie napi cie tryczne E07 Praca generatorliczn pompy prze- sieciowe Przez cz hydrau- Sprawdzi napi cie p ywa woda, w pompie brak jest jednak napi cia sieciowego E10 Blokada Zablokowany wirnik Wezwa serwis techniczny E11 Praca na sucho Powietrze w pompie Sprawdzi ilo i ci nienie wody E21 Przeci enie Silnik pracuje z wyra nym oporem Wezwa serwis techniczny E23 Zwarcie Zbyt wysokie nat - enie pr du silnika Wezwa serwis techniczny E25 Styczno / Uszkodzone uzwoje- Wezwa serwis tech- E30 E36 uzwojenie Zbyt wysoka temperatura modu u Uszkodzenie modu u nie Zbyt ciep e wn trze modu u Uszkodzenie podzespo y elektroniczne niczny Sprawdzi warunki stosowania podane w rozdziale 5.2 Wezwa serwis techniczny Je eli usuni cie usterki nie jest mo liwe, nale y zwróci si do specjalistycznej firmy lub do zak adowego serwisu technicznego firmy WILO. 34 WILO SE 07/2012

21 11 Cz ci zamienne Cz ci zamienne nale y zamawia za po rednictwem lokalnych warsztatów specjalistycznych i/lub serwisu technicznego firmy Wilo. Aby unikn dodatkowych pyta i nieprawid owych zamówie, nale y przy ka dym zamówieniu poda wszystkie dane znajduj ce si na tabliczce znamionowej. 12 Utylizacja Prawid owa utylizacja i recykling niniejszego produktu pozwala wykluczy szkody dla rodowiska naturalnego i zagro enia dla zdrowia osób. 1. Przekaza produkt i jego cz ci publicznej lub prywatnej firmie zajmuj cej si utylizacj. 2. Wi cej informacji na temat prawid owej utylizacji mo na uzyska w urz dzie miasta, urz dzie ds. utylizacji odpadów lub w miejscu zakupu produktu. Zmiany techniczne zastrze one! Instrukcja monta u i obs ugi Wilo-Yonos PICO 35

22 D GB F EG - Konformitätserklärung EC Declaration of conformity Déclaration de conformité CE (gemäß 2004/108/EG Anhang IV,2 und 2006/95/EG Anhang III,B, according 2004/108/EC annex IV,2 and 2006/95/EC annex III,B, conforme 2004/108/CE appendice IV,2 et 2006/95/CE appendice III B) Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : Herewith, we declare that this product: Par le présent, nous déclarons que cet produit : Yonos PICO in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: in its delivered state complies with the following relevant provisions: est conforme aux dispositions suivants dont il relève: Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie Electromagnetic compatibility - directive Compatibilité électromagnétique- directive Niederspannungsrichtlinie Low voltage directive Directive basse-tension Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte Energy-related products - directive Directive des produits liés à l énergie Entsprechend den Ökodesign-Anforderungen der Verordnung (EG) 641/2009 This applies according to eco-design requirements oft he regulation (EC) 641/2009 Qui s applique suivant les exigences d éco-conception du règlement (CE) 641/ /108/EG 2006/95/EG 2009/125/EG und entsprechender nationaler Gesetzgebung. and with the relevant national legislation. et aux législations nationales les transposant. Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN Applied harmonized standards, in particular: EN : 2007 Normes harmonisées, notamment: EN : 2005 EN : 2007 EN : 2007 EN EN Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable. Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité. Dortmund, Document: Holger Herchenhein Quality Manager WILO SE Nortkirchenstraße Dortmund Germany

23 NL EG-verklaring van overeenstemming Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen: Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG EG-laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina E Declaración de conformidad CE Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes: Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG Directiva sobre equipos de baja tensión 2006/95/EG normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior S CE- försäkran Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser: EG Elektromagnetisk kompatibilitet riktlinje 2004/108/EG EG Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida FIN CE-standardinmukaisuusseloste Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Matalajännite direktiivit: 2006/95/EG käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu. H EK-megfelel ségi nyilatkozat Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek: Elektromágneses összeférhet ség irányelv: 2004/108/EK Kisfeszültségü berendezések irányelv: 2006/95/EK alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az el z oldalt PL Deklaracja Zgodno ci WE Niniejszym deklarujemy z pe n odpowiedzialno ci, e dostarczony wyrób jest zgodny z nast puj cymi dokumentami: dyrektyw dot. kompatybilno ci elektromagnetycznej 2004/108/WE dyrektyw niskonapi ciow 2006/95/WE stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno ci: patrz poprzednia strona I Dichiarazione di conformità CE Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti: Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Direttiva bassa tensione 2006/95/EG norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente P Declaração de Conformidade CE Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os seguintes requisitos: Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG Directiva de baixa voltagem 2006/95/EG normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior N EU-Overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser: EG EMV Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG EG Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG anvendte harmoniserte standarder, særlig: se forrige side DK EF-overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante bestemmelser: Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG Lavvolts-direktiv 2006/95/EG anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side CZ Prohlášení o shod ES Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím p íslušným ustanovením: Sm rnice o elektromagnetické kompatibilit 2004/108/ES Sm rnice pro nízké nap tí 2006/95/ES použité harmoniza ní normy, zejména: viz p edchozí strana RUS, : 2004/108/EG 2006/95/EG, :.

24 GR : E -2004/108/E E 2006/95/E, : RO EC-Declara ie de conformitate Prin prezenta declar m c acest produs a a cum este livrat, corespunde cu urm toarele prevederi aplicabile: Compatibilitatea electromagnetic directiva 2004/108/EG Directiva privind tensiunea joas 2006/95/EG standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedent LV EC - atbilst bas deklar cija Ar šo m s apliecin m, ka šis izstr d jums atbilst sekojošiem noteikumiem: TR CE Uygunluk Teyid Belgesi Bu cihaz n teslim edildi i ekliyle a a daki standartlara uygun oldu unu teyid ederiz: Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG Alçak gerilim yönetmeli i 2006/95/EG k smen kullan lan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa EST EÜ vastavusdeklaratsioon Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele: Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ Madalpinge direktiiv 2006/95/EÜ kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti: vt eelmist lk LT EB atitikties deklaracija Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas: Elektromagn tisk s savietojam bas direkt va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv 2004/108/EB Zemsprieguma direkt va 2006/95/EK Žemos tampos direktyv 2006/95/EB piem roti harmoniz ti standarti, ti tai skait : pritaikytus ik t vieningus i standartus, t o b tent: t skat t iepriekš jo lappusi žr. ankstesniame puslapyje SK ES vyhlásenie o zhode Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštruk nej série v dodanom vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam: Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Nízkonapä ové zariadenia - smernica 2006/95/ES používané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu BG E -, : E 2004/108/E 2006/95/E :. SLO ES izjava o skladnosti Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo slede im zadevnim dolo ilom: Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejšnjo stran M Dikjarazzjoni ta konformità KE B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw iddispo izzjonijiet relevanti li ejjin: Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE Vulta baxx - Direttiva 2006/95/KE kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari: ara l-pa na ta' qabel WILO SE Nortkirchenstraße Dortmund Germany

25 Wilo International (Subsidiaries) Argentina WILO SALMSON Argentina S.A. C1295ABI Ciudad Autónoma de Buenos Aires T Australia WILO Australia Pty Limited Murrarrie, Queensland, 4172 T Austria WILO Pumpen Österreich GmbH 2351 Wiener Neudorf T Azerbaijan WILO Caspian LLC 1014 Baku T Belarus WILO Bel OOO Minsk T Belgium WILO SA/NV 1083 Ganshoren T Bulgaria WILO Bulgaria Ltd Sofia T Brazil WILO Brasil Ltda Jundiaí SP CEP T Canada WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A 5L4 T China WILO China Ltd Beijing T Croatia WILO Hrvatska d.o.o Zagreb T Czech Republic WILO Praha s.r.o Cestlice T Denmark WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T Estonia WILO Eesti OÜ Tallinn T Finland WILO Finland OY Espoo T France WILO S.A.S Bois d'arcy T Great Britain WILO (U.K.) Ltd. DE14 2WJ Burton- Upon-Trent T Greece WILO Hellas AG Anixi (Attika) T Hungary WILO Magyarország Kft 2045 Törökbálint (Budapest) T India WILO India Mather and Platt Pumps Ltd. Pune T pun.matherplatt.co.in Indonesia WILO Pumps Indonesia Jakarta Selatan T Ireland WILO Ireland Limerick T Italy WILO Italia s.r.l Peschiera Borromeo (Milano) T Kazakhstan WILO Central Asia Almaty T Korea WILO Pumps Ltd Gimhae Gyeongnam T Latvia WILO Baltic SIA 1019 Riga T Lebanon WILO SALMSON Lebanon El Metn T Lithuania WILO Lietuva UAB Vilnius T Morocco WILO Maroc SARLQUARTIER INDUSTRIEL AIN SEBAA CASABLANCA T +212 (0) The Netherlands WILO Nederland b.v NA Westzaan T Norway WILO Norge AS 0975 Oslo T Poland WILO Polska Sp. z.o.o Raszyn T Portugal Bombas Wilo-Salmson Portugal Lda Porto T Romania WILO Romania s.r.l Com. Chiajna Jud. Ilfov T Russia WILO Rus ooo Moscow T Saudi Arabia WILO ME - Riyadh Riyadh T Serbia and Montenegro WILO Beograd d.o.o Beograd T Slovakia WILO Slovakia s.r.o Bratislava T Slovenia WILO Adriatic d.o.o Ljubljana T South Africa Salmson South Africa 1610 Edenvale T salmson.co.za Spain WILO Ibérica S.A Alcalá de Henares (Madrid) T Sweden WILO Sverige AB Växjö T Switzerland EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden T Taiwan WILO-EMU Taiwan Co. Ltd. 110 Taipeh T wiloemutaiwan.com.tw Turkey WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.Ş İstanbul T Ukraina WILO Ukraina t.o.w Kiew T United Arab Emirates WILO Middle East FZE Jebel Ali Free Zone - South - Dubai T USA WILO USA LLC Rosemont, IL T Vietnam WILO Vietnam Co Ltd. Ho Chi Minh City, Vietnam T Further subsidiaries, representation and sales offices on March 2012

26 Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland WILO SE Nortkirchenstraße Dortmund Germany T F Nord WILO SE Vertriebsbüro Hamburg Beim Strohhause Hamburg T F Ost WILO SE Vertriebsbüro Dresden Frankenring Kesselsdorf T F Süd-West WILO SE Vertriebsbüro Stuttgart Hertichstraße Leonberg T F West WILO SE Vertriebsbüro Düsseldorf Westring Hilden T F Nord-Ost WILO SE Vertriebsbüro Berlin Juliusstraße Berlin-Neukölln T F Süd-Ost WILO SE Vertriebsbüro München Adams-Lehmann-Straße München T F Mitte WILO SE Vertriebsbüro Frankfurt An den drei Hasen Oberursel/Ts. T F Kompetenz-Team Gebäudetechnik WILO SE Nortkirchenstraße Dortmund T F Kompetenz-Team Kommune Bau + Bergbau WILO SE, Werk Hof Heimgartenstraße Hof T F Erreichbar Mo Do 7-18 Uhr, Fr 7-17 Uhr. Antworten auf Produkt- und Anwendungsfragen Liefertermine und Lieferzeiten Informationen über Ansprechpartner vor Ort Versand von Informationsunterlagen Standorte weiterer Tochter gesellschaften Die Kontaktdaten finden Sie unter * 0,14 /Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 /Min. Werkskundendienst Gebäudetechnik Kommune Bau + Bergbau Industrie WILO SE Nortkirchenstraße Dortmund T T W I L O K D* F Täglich 7-18 Uhr erreichbar 24 Stunden Technische Notfallunterstützung Kundendienst- Anforderung Werksreparaturen Ersatzteilfragen Inbetriebnahme Inspektion Technische Service-Beratung Qualitätsanalyse Wilo-International Österreich Zentrale Wiener Neudorf: WILO Pumpen Österreich GmbH Wilo Straße 1 A-2351 Wiener Neudorf T F Vertriebsbüro Salzburg: Gnigler Straße 56 A-5020 Salzburg T F Vertriebsbüro Oberösterreich: Trattnachtalstraße 7 A-4710 Grieskirchen T F Schweiz EMB Pumpen AG Gerstenweg 7 CH-4310 Rheinfelden T F Stand März 2012

Wilo-Stratos PICO. 4 141 618-Ed.01/2009-10-Wilo

Wilo-Stratos PICO. 4 141 618-Ed.01/2009-10-Wilo Wilo-Stratos PICO 4 141 618-Ed.01/2009-10-Wilo Fig. 1: Fig. 2: Fig. 3: Fig. 4a: Fig. 4b: PE N L Fig. 4c: Fig. 4d: Fig. 4e: Fig.5: 1 Informacje ogólne O niniejszej instrukcji Językiem oryginalnej instrukcji

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

Wilo-Star-Z NOVA. Beépítési és üzemeltetési utasítás GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Instrukcja monta u i obs ugi F

Wilo-Star-Z NOVA. Beépítési és üzemeltetési utasítás GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Instrukcja monta u i obs ugi F Wilo-Star-Z NOVA D Einbau- und Betriebsanleitung H Beépítési és üzemeltetési utasítás GB Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Wilo-IF-Modul Modbus Wilo-IF-Modul BACnet

Wilo-IF-Modul Modbus Wilo-IF-Modul BACnet Pioneering for You Wilo-IF-Modul Modbus Wilo-IF-Modul BACnet pl Instrukcja montażu i obsługi 2 109 487-Ed.03 / 2013-11-Wilo www.wilo.com/automation Rys. 1: Wilo-... VeroLine-IP-E VeroTwin-DP-E Economy

Bardziej szczegółowo

Wilo-IR-Monitor. Istruzioni d uso. Instrukcja obsługi Üzemeltetési útmutató. Návod k obsluze. 2033541-Ed.04/2009-05-DDD

Wilo-IR-Monitor. Istruzioni d uso. Instrukcja obsługi Üzemeltetési útmutató. Návod k obsluze. 2033541-Ed.04/2009-05-DDD Wilo-IR-Monitor I Istruzioni d uso PL Instrukcja obsługi H Üzemeltetési útmutató CZ Návod k obsluze 2033541-Ed.04/2009-05-DDD Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 D GB F EG - Konformitätserklärung EC Declaration of conformity

Bardziej szczegółowo

Návod k montáži a obsluze fr. Montavimo ir naudojimo instrukcija el. Návod na montáž a obsluhu tr

Návod k montáži a obsluze fr. Montavimo ir naudojimo instrukcija el. Návod na montáž a obsluhu tr Wilo-Star-Z NOVA en Installation and operating instructions cs Návod k montáži a obsluze fr Notice de montage et de mise en service ru es Instrucciones de instalación y funcionamiento lv Uzst d šanas un

Bardziej szczegółowo

Moduły IF Wilo Stratos RS485

Moduły IF Wilo Stratos RS485 Moduły IF Wilo Stratos RS485 2 105 393-Ed.-01/2009-12 PL Instrukcja montażu i obsługi IF-Modul! ~15 mm ~15 mm Rys. 1: 3 4a 4b 4c 2 4d p nnung Attention Mains Voltage 1 Netzspannung Attention Mains Voltage

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

Moduł IF Wilo Modbus Moduł IF Wilo BACnet

Moduł IF Wilo Modbus Moduł IF Wilo BACnet 2 109 487-Ed.01 / PDF 2010-06-Wilo Moduł IF Wilo Modbus Moduł IF Wilo BACnet PL Instrukcja montażu i obsługi www.wilo.com/automation Fig. 1: Wilo-VeroLine-IP-E Wilo-VeroTwin-DP-E Fig. 2: Wilo-CronoLine-IL-E

Bardziej szczegółowo

Wilo-DrainLift Con. Einbau- und Betriebsanleitung

Wilo-DrainLift Con. Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-DrainLift Con D F NL I Einbau- und Betriebsanleitung Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione DK Monterings- og driftsvejledning

Bardziej szczegółowo

po rednie: które powstaje bez przep ywu pr du przez organizm cz owieka, np. uszkodzenie wzroku poprzez dzia anie uku elektrycznego.

po rednie: które powstaje bez przep ywu pr du przez organizm cz owieka, np. uszkodzenie wzroku poprzez dzia anie uku elektrycznego. Cz owiek u ytkuje zarówno proste narz dzia, jak i coraz bardziej z o one maszyny i urz dzenia techniczne. U atwiaj mu one prac, zast puj mi nie, a nawet umys, uprzyjemniaj ycie, daj inne, dawniej niewyobra

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M Dane techniczne Napędy typu M przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych i bram rolowanych. Posiadają głowicę awaryjnego otwierania, pozwalającą na zwinięcie lub rozwinięcie bramy bądź

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. polska wersja

Instrukcja obsługi. polska wersja Instrukcja obsługi CV, KV, RS, LPK, RK, rkb, rkbi IRE, IFK, IFA, RF, RB, DF, CAU polska wersja POLSKA Instrukcja obsługi następujących produktόw: CV, KV, RS, LPK, RK, rkb, rkbi, IRE, IFK, IFA, RF, RB,

Bardziej szczegółowo

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych Wilo Yonos PICO-S Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych DANE TECHNICZNE Budowa: Bezd awnicowa pompa obiegowa z przy czem gwintowanym, silnikiem synchronicznym EC (elektronicznie komutowanym) odpornym na

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-Star-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej.

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Rabbit Sp. z o.o. ul. Wyb. Wyspiańskiego 19, PL 50-370 Wrocław tel./fax: +4871 328 5065 e-mail: rabbit@rabbit.pl, http: www.rabbit.pl Rabbit @ 2008 Drogi Kliencie!

Bardziej szczegółowo

Oryginalna instrukcja montażu z instrukcją eksploatacji i załącznikiem technicznym

Oryginalna instrukcja montażu z instrukcją eksploatacji i załącznikiem technicznym BA SBU Skrzynka rozdzielcza typu SBU-xx0x- Oryginalna instrukcja montażu z instrukcją eksploatacji i załącznikiem technicznym zgodnie z dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE zgodnie z dyrektywą o kompatybilności

Bardziej szczegółowo

USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X

USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X DTR Zał cznik nr 1 USTAWIANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X 1. Informacje ogólne dotycz ce modułu wahliwego Moduł wahliwy siłownika X jest produkowany w czterech wykonaniach oznaczanych: prawe-r, prawe-l

Bardziej szczegółowo

UŜytkownik ma obowiązek zlecenia autoryzowanemu specjalistycznemu personelowi w wyznaczonych terminach poniŝszych prac konserwacyjnych.

UŜytkownik ma obowiązek zlecenia autoryzowanemu specjalistycznemu personelowi w wyznaczonych terminach poniŝszych prac konserwacyjnych. Pos : 1 /T B/Wartungs anl eitung/wartungsanlei tunggüteraufz ug @ 0\mod_1246011358638_11773.doc @ 11972 @ 11.6 Instrukcja konserwacji Prac konserwacyjnych i napraw moŝe podejmować się wyłącznie autoryzowany

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR VA6510 wersja 1.0 Wprowadzenie Urządzenie VA6510 to prosty w uŝyciu przyrząd pomiarowy słuŝący do zdalnego pomiaru temperatury. Funkcjonuje w oparciu o analizę promieniowania

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 Strona 1 z 5 Świat pomiaru przepływu Miernik zużycia Muti-Fow-Midi (MFM 1.0) Numer produktu 503594 Muti-Fow-Midi MFM 1.0 jest eektronicznym

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:45 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

CITOTIG 240 & 310 AC/DC

CITOTIG 240 & 310 AC/DC CITOTIG 20 & 310 AC/DC Urządzenia do spawania metodą TIG prądem AC/DC dla bardzo wymagających specjalistów www.airliquidewelding.pl CITOTIG AC/DC CITOTIG AC/DC gwarantuje poprawę jakości i wydajności spawania.

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER Mod. C-3 C-5 C-8 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. W celu ograniczenia liczby wypadków (porażeniem

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania grzejnika elektrycznego na bazie standardowego grzejnika centralnego ogrzewania oraz koncentratu ERAL IP.

Instrukcja przygotowania grzejnika elektrycznego na bazie standardowego grzejnika centralnego ogrzewania oraz koncentratu ERAL IP. Instrukcja przygotowania grzejnika elektrycznego na bazie standardowego grzejnika centralnego ogrzewania oraz koncentratu ERAL IP. Instrukcja opisuje sposób przygotowania grzejnika elektrycznego na bazie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

TH2-9 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO SKÓROWANIA WĘŻY HYDRAULICZNYCH. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

TH2-9 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO SKÓROWANIA WĘŻY HYDRAULICZNYCH. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia. INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO SKÓROWANIA WĘŻY HYDRAULICZNYCH TH2-9 Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia. Na podstawie oryginału z 1998 1 Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Pos : 1 /T B/M ontag eanlei tung/montageanleitung KGA @ 0\mod_1244010250697_11773.doc @ 11777 @

Pos : 1 /T B/M ontag eanlei tung/montageanleitung KGA @ 0\mod_1244010250697_11773.doc @ 11777 @ Pos : 1 /T B/M ontag eanlei tung/montageanleitung KGA @ 0\mod_1244010250697_11773.doc @ 11777 @ 11.2 Instrukcja montaŝu Instalacji, rozruchu i kontroli moŝe podejmować się wyłącznie autoryzowany specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

unistor Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Dla użytkownika Zasobnik ciepłej wody użytkowej Wydawca / producent Vaillant GmbH

unistor Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Dla użytkownika Zasobnik ciepłej wody użytkowej Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi unistor Zasobnik ciepłej wody użytkowej Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 Wszelkie prace elektryczne powinien wykonywać tylko uprawniony elektryk. Niewłaściwe podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej może doprowadzić do

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą.

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. UMOWA Zawarta w Rzeszowie dnia r. roku pomiędzy: Oficyna Wydawnicza Press-Media ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec reprezentowaną przez: Romana Oraczewskiego zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

Grohtherm 1000 Cosmopolitan

Grohtherm 1000 Cosmopolitan 34 065 34 268 34 286 34 321 34 332 Grohtherm 1000 Cosmopolitan 34 215 34 323 Grohtherm 1000 Cosmopolitan D...1 I...5 N...9 GR...13 TR...17 BG...21 RO...25 GB...2 NL...6 FIN...10 CZ...14 SK...18 EST...22

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO 1 9 7 2 www.loge.com.pl instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 1 9 7 2 instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 INSTRUKCJA MONTAŻU Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ELEKTRYK. opracowanie: Henryk Batarowski pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ELEKTRYK. opracowanie: Henryk Batarowski pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ELEKTRYK opracowanie: Henryk Batarowski pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Roger Access Control System Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Wersja dokumentu: Rev. C 1. PRZEZNACZENIE I DANE TECHNICZNE Obudowa metalowa ME-5 jest przeznaczona do instalacji urządzeń oraz modułów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Moduły IF Wilo Stratos

Moduły IF Wilo Stratos Moduły IF Wilo Stratos 2 105 385-Ed.-01/2009-12 PL Instrukcja montażu i obsługi Rys. 1: H/n H max / n max H min / n min Off / Aus 1 2 3 10 U[V] IF-Modul! ~15 mm ~15 mm Rys. 2: 3 4a 4b 4c 2 4d pannung

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA!

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA! INFORMATOR TECHNICZNY Informator techniczny nr ASTRAADA/09/09/22 -- grudzień 2009 Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przemienników

Bardziej szczegółowo

Wilo-IR-Monitor. 2033541-Ed.02/2006-11-DDD

Wilo-IR-Monitor. 2033541-Ed.02/2006-11-DDD Wilo-IR-Monitor 2033541-Ed.02/2006-11-DDD Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 D CE-Konformitätserklärung Hiermit erklären wir, daß dieses Aggregat folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: Elektromagnetische Verträglichkeit

Bardziej szczegółowo

APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED

APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED Wilo-Yonos PICO GB PL CZ H Installation and operating instructions Instrukcja montażu i obsługi Návod k montáži a provozu Beépítési és üzemeltetési utasítás RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации BG

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZWA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZWA Satchwell Polska Toruń Pracownia Projektowa Satchwell Polska Toruń sp.zo.o. ul. Olsztyńska 93/95 87-100 Toruń (0-56)659-89-12 (0-56) 639-00-96 egzemplarz nr 3/3 projekt nr 098/02/2007 DOKUMENTACJA WYKONAWCZWA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

Czujnik ruchu i obecności PIR

Czujnik ruchu i obecności PIR Czujnik ruchu i obecności PIR MD-48B2 zewnętrzny Instrukcja obs³ugi i specyfikacja techniczna UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

Termostat bezprzewodowy RTW31

Termostat bezprzewodowy RTW31 Termostat bezprzewodowy RTW31 Termostat RTW31 to regulator temperatury pomieszczenia, który nie wymaga instalacji przewodów i mo e zosta zamontowany w ka dym normalnym rodowisku pracy w odleg o ci 100

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU

INSTRUKCJA TERMOSTATU INSTRUKCJA TERMOSTATU Instrukcja dotyczy y modeli termostatów: : TT-1,, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5 Termostat pracuje w zakresie od -45 do 125 C z dokładnością nastawy co 0,1 C. Nastawa histerezy do 50,8 C

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Planowanie prac z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych

Moduł 2 Planowanie prac z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych Moduł 2 Planowanie prac z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych 1. Obowiązki osób, które eksploatują maszyny i urządzenia elektryczne 2. Wykonywanie prac przy urządzeniach elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

STERR WST PNE INFORMACJE

STERR WST PNE INFORMACJE Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione WST PNE INFORMACJE Produkt to bezprzewodowy, pasywny detektor podczerwieni o wysokiej stabilno ci. Dzi ki zastosowaniu zaawansowanej technologii

Bardziej szczegółowo

Watomierz Nr produktu 103697

Watomierz Nr produktu 103697 INSTRUKCJA OBSŁUGI Watomierz Nr produktu 103697 Strona 1 z 11 Strona 2 z 11 Strona 3 z 11 Poniższe piktogramy stosowane są w niniejszej instrukcji urządzenia: Przeczytaj instrukcję! Przestrzegaj wskazówek

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Moduł pomiarów elektrycznych, MDRC EM/S 3.16.1

ABB i-bus KNX Moduł pomiarów elektrycznych, MDRC EM/S 3.16.1 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Moduł pomiarów elektrycznych to urządzenie do montażu szeregowego o konstrukcji Pro M do zabudowy w rozdzielaczach. Prąd obciążenia na wyjście wynosi 20 A. Do

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r. PROJEKT z dnia 12.11.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Dozownik kubków WMF

Instrukcja obsługi Dozownik kubków WMF coffee wakes up the world Instrukcja obsługi Dozownik kubków WMF Urządzenia dodatkowe Polski Typoszereg 9199 33 0918 1170 Wydanie 1.0 03.2009 Wstęp i informacje ogólne Gratulujemy zakupu dozownika kubków

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO SENTRY OPTRONICS Co., LTD., TAIWAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...4 2. SPECYFIKACJA...5 2.1. Cechy konstrukcyjne i użytkowe...5 2.2. Dane techniczne...5

Bardziej szczegółowo

Zdejmowanie miary. Jeżeli w narożu są nierówności, trzeba zanotować wartości niższe. Podczas montażu nowej ościeżnicy nierówności

Zdejmowanie miary. Jeżeli w narożu są nierówności, trzeba zanotować wartości niższe. Podczas montażu nowej ościeżnicy nierówności Wymiana okna z PVC Zdejmowanie miary Sprawdzić stan ościeżnicy. Jeżeli jest w dobrym stanie, posłuży za ramę zewnętrzną. Do niej zostanie przytwierdzona z PVC nowego okna. Należy sprawdzić pion i poziom

Bardziej szczegółowo