PROTOKOL NR 104/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKOL NR 104/2015"

Transkrypt

1 Dqa-4:HO='~Q/045 IO-7.0/ll-Z02 Wojrwédzki Fuwdusz Ocl-morvy nodo\\/iska dm T- i Gospodanki Wodml j w KAIou/icAc ~ ul. F e!) scy0vva 9. 4F 0G5 Katovvme le.-t !), fax {U33} BE.-I U4 O6 REGUN Ni? 535$ PROTOKOL NR 04/205 Kontroli wykorzystania érodkéw \PV0_icw6dzkicg0 Funduszu Ochrony r0dowiska ig0sp0darki Wudnej w Katowicach przeprowadzoncj w dniu l5r. w siedzibic Urz du Miasla w Gliwicach ul. Zwyci stwa 2. l. Kontrok; 7. ramienia Wojewédzkiego Funduszu Ochmny r0d0wiska i Gospodarki Wodncj w Katowicach przeprowadzii/a: Boiena Géra; (imi\; i z zwiskn) lnspektor lslanmvisku sluihowcj 2. /. rumienia kmnrolowanej jednostki wyjaénicfi udziclal: Adriana Zator Podinspektor Wydzialu Edukacji [imiq i nauwiskn) ($l2l"l(\\'isku sluibuwcl 3. Podstuwa prawna kontmlii Art. 400k ust. pkt. 5 Ustawy 2 dnia 27 kwietnia 200r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U p péznic_iszyni zmianami). 4. Prxcclmiut kontroli: RCiliZ lc_i umowy dotacji nr I03/2l]I5/2 /MN/zs/D z dnia roku w sprawie przyznzmia éroclkéw WFO igw w Katowicach w wysokoéciz 69 l(),o0z{ nu zadanie: Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu érédrocznego w roku szkolnym 204/ I. \Nu'0é zadania: 0 wg. umowy: 69 I 0.002} 0 wykonanic nu dzich kontroli: I6 290,002! 4.2. Realizacja zakresu rzcczowego zadania w odnicsieniu do harmonogramu rzec20w0- finansowcgo. Zgodnic Z zapiscm w harmonngrumic r/.cczow0- finansowym do umowy dotacji, wyjazdy na /.iclonc szkoly zoslaly zakoficzonc. nalumiust rozliczenic koficowe Dotnwany zobowiqzany jest prxcdstawié Fu dlsmwi do dnia 25.()7.20l 5 r. "*\ C, /M Slrona I 25

2 IO-7.0/ -Z Stan formalno-prawny: 0 Pozwolenie na budowegz nic dotyczy 0 Pozwolenic wodno-prawns: nie dotyczy 0 lnnc dokumenly uzgadniajqcc warunki ochrony érodowiskaz 4.4. Tcnniny realizacji Zadania: a) wg. umowy dotacji: r. do dnia '. h) wg. umowy 2 wykonawcq/dostawcqz jak w punkcie Wykonawca: Na podstawic oferty biur podréiy przez Rade Rodzicow 2 poszczegélnych szk0: u) Biuro Turystyczne,, LUBATUR" Sp... Roben Lubomski, Anna Lubomska ul. Podwale 2, B dzin, b) Drejk Kaimierczak Sp. J. ul. Ukryta 5, Warszawa, c) Dom Wczaséw Dziecigrcych w Wygoninie Wygonim 8, Stara Kiszewa, d) BB Sport Sp ul. Gozdzikéw 3, astrze;bie Zdréj, e ) Przcdsiogbiorstwo Handlowo-Usug0wc..VIT/\" S.C. K Ziaja & G. Kaban ul. Zwyciqslwa 32/8,44-00 Gliwice, ) Dom Wczaséw Dzieci<;cycl Duszniki I/.d'0j ul. Wojska Polskiego 37, Duszniki Zdréj, g) Dom Wczaséw Dzieciq:cych w Sobléwcc, Soblowka 93, Ujs0y, h) Bury-Turystyka S.C. Jan Bury, Lukasz Bury, Aleksandra Bury Zawoja 475, Zawoja, i) Organizalor Wypoczynku Dzieci i Mlodziezy M. Stachnik,,Pin0ki0" Bystrzyca, Klodzka Marianéwka 3, j) Tycio-Tur M. Wlodarski ul. Szkolna B, Rzeczyce, k) Firma U sug0w0- Turystyczna,, GUNAR Iastrz bie Zdroj, ul. Pszczyliska 328. I) Hotele ADC Sp ul. Zabinicc 46, 3-25 Krakow Zrddla finansowania zadania w okrcsic: od r. do dnia r. A irédla finansowania zadania Plan Wykunanie Srodki WFOSiGW dotacja: ms o,om rm Innc irédla: ,00.] Razem: 74] ,002] W'an'los é podanu w pozycji Razem-Wykonanic. jest sums} faktur, ktéra uwzglqdnia wartoéci wykonania zadania na dzien kontroli. ) Srrona z //

3 . IO-7.0/-Z Spis faktur 2apac0nych ze érodkéw WFOSiGW: Podczas kontroli sprawdzono oxyginaly Faktur patnych ze érodkéw WFOSiGW na kwotc; 6 290,00 2 oraz faktury zaplacone 2c s'rodk0w wasnyc. Ponadto wybiérczo sprawd20n0 potwierdzenia 2apaty 2 faktury patne w caloéci ub w c2c;éci 2e érodkéw WFOSiGW. _r 0* 0 54; L.., - 2?i A. 5,," 0,2 }- Q ; 4%=.:..*'%-.-J.=;-. ;-,... : Numer i data faktury Kwota ogélna Data przelewu W tym érodkl Faktura FS/49/SF/04/205 _2 dnia r. Faktura 242/6/5/ORG 2 dnia r. Faktura 89/5/DWD/ 2 dnia 2l r. Faktura 050/6/5/ORG 2 dnia r. Faktura F./3/06/205 2 dnia _ r. Faktura 6/06/205 2 dnia Faktura 298/06/205 2 dnia r. Faktura 74/205 2 dnia r. Faktura 48/205 2 dnia r. Rachunek Spr2eca2y nr 00033/205 2 dnia Wg._0o.205 r. Faktura 47/06/205 2 dnia Faktura 47/205 2 dnia ". Faktura 205/R/57 2 dnia r. Faktura 2/O6/2052 dnia r. bankowego wpggigw '. 3 30, , " l ()Z 5 80, () r , % Slrona z

4 IO-7.0/-Z02 Fa<tu'a 5/06/205 _2 dnia r. Fuktura 2/06/205 F 2 dnia '. Fuktura 53/05/205 2 dnia 2.()5.205 r. Faktura Contessa/ 2/05/205 2 dnia r. Fakturu Contcssa./ 3/05/205 2 dnia r () r Razem , Prot0k0y odbioru oraz inne dokumemy 0\'l'CS lje}c wykonanie zakresu rzeczowego zadaniaz 5.. Opinie p'0tok0y uczestnikow odbioru zgodnie 2 art Prawa Budowlanego: nic dotyczy 6. Uzyskanc efekty ekologiczne: /godnic 2 zavvarlq umowq. w wyniku rcalizucji zadania powstanie efekt ekologiczny polcgajqcy na wzmocnieniu organizméw p0p"2c2 wyjazd do miejscowoéci czystych ekologicznie oruz podnicsicnie éwiadomoéci ekologicznej 677 dzieci poprzez realizacjc-; programu edukacji ckologicznej i regionalnej edukacji ekologicznej. 6.. Efckty '2cc2owe: Zorganizowano 4-dniowe wyjazdy dla 648 dzieci, wedug 0b0wi2;2uj2;cych stawck przeliczeniowych. w tym: 2e stawki podstawowcj skor2ysta0 407 dzieci, p0d\~'y2s2onej 90 nalomiast 47 dzieci sk0r2ystao 20 stawki 3002 i 4 20 stawki Ustalcnia prawidlowoéci realizacji un0\»vy: u) Nu podstawic analizy pr2cclo2onych podczus kontroli dokumentow slwicrdza si<;. 20 zorgunizowano wyjazdy do miejscowoéci nadmorskich oraz na teren wojcwodzlwa élqskicgo, w ktorych w2ic;o ud2ia 648 dzicci. Uc2esti<ami ziclonej szkoly byly dzieci 2 klus s2ko podstawowych. s2k0 specjalnych, dzieci specjalnej troski 2 klas integracyjnych oraz dzicci 2 domu dziccka i rodzin 2ast pc2ych. Slrona I 2

5 I IO-7.0/-Z02 5) Po sprawdzeniu list wedlug obowiqzujqcych stawek przeliczeniowych , 3002 i 5002 stwierdzono. 2e wszystkie dzieci kwzifikoway sic; do skorzystania 2 dofinansowania Funduszu. 0) 7. pr2cd020nych pr2e2 Dotowanego dokumentow wynika, 2e program edukacji ekologicznej ohejmowa wycieczki krqioznawcze p0qc2 wne 2 edukacjq ekologicznq, regi0nana,. prelekcje proekologiczne, zajc;cia spoflowe i konkursy. d) Po sprawdzeniu opinii WIOS 0 stanie ekologicznej miejscowoéci. do ktérych wyjechay dzieci stwierdzono, 2e na tych obszarach nie wyste;pu_iz; przekroczenia standardow jakoéci érodowiska. 8. Zaqc2niki do protok0u: Brak 9. Uwagi: Protokél sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach 2 czego jeden zatrzymuje jednostka kontrolowana. N2 tym prook0 zakohczono i podpisano bez zaslrzezefi. WFO$iGw w Katowicach, Podlnspektor n-dslawicicl W*()S W v Kz\owicach ftq' Adriana Z30 B02 Przedslawiciel jednoslki kummlnwancj ' H Kicrownik _icdm»~'k ',"ku \l '0u\~ musj Naczelnik Wydziau Edukacjl Mari UéK-lcharz A50 GLIWICE _.Zwyc sw Gliwsce NIP: 63-0-O6-040 L g 7 Strona 5 2 w

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr 20/142/2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 29.09.2014 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Spis treści N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Nr ewid. 144/2011/P/10074/KNO 1. Wprowadzenie 1 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia inwestycyjne

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia inwestycyjne Wykaz dokumentów wymaganych przed podjęciem uchwały o przyznaniu pomocy finansowej wymaganych do zawarcia umowy cywilno-prawnej z WFOŚiGW w Poznaniu poniższe dokumenty zostaną doprecyzowane w piśmie o

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, styczeń 2015 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji i rozliczenia powierzonego zadania publicznego

Zasady realizacji i rozliczenia powierzonego zadania publicznego Załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2014 roku pn. Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego Zasady realizacji i rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr I/10/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 10 lutego 2015 r.

Uchwała Nr I/10/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 10 lutego 2015 r. Uchwała Nr I/10/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie projektu Nauka prawidłowej segregacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Nr programu: Tytuł programu:

PROGRAM. Nr programu: Tytuł programu: PROGRAM surowców wtórnych, gospodarczym wykorzystaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku 1. Cel programu: Racjonalne gospodarowanie odpadami

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego

Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego Podstawa prawna Art. 10d ust. 3 Ustawy z dnia 22 września 2006r. o uruchomieniu środków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK UCHWALA Nr XI/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2010 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 13 października 2010 r. (Dz. U. z dnia 5 listopada 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 13 października 2010 r. (Dz. U. z dnia 5 listopada 2010 r.) Dz.U.2010.209.1379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje budowlane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA nr 19/15/INT-IV

INFORMACJA POKONTROLNA nr 19/15/INT-IV 1 Numer kontroli 19/15/INT-IV Projekt nr INT-10-0037 pn. Transgraniczne osieciowanie muzeów wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing w obiektach muzealnych: OZEANEUM, Woliński

Bardziej szczegółowo

* - niepotrzebne skreślić. Strona 1 z 6

* - niepotrzebne skreślić. Strona 1 z 6 Wzór UMOWA Nr../2015 zawarta w dniu... 2015 r. w Świętej Katarzynie pomiędzy: Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., mającą siedzibę w Świętej Katarzynie przy ul. Żernickiej 17, 55-010 Święta Katarzyna,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania.

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania. Załącznik do uchwały Nr 108/2015 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3.03.2015 r. OGŁOSZENIE Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim K-S-1.431.1.6.2015.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Jednostka kontrolowana: Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

pola zacienione wypełnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jasne pola wypełnia wnioskodawca Zarządzającej

pola zacienione wypełnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jasne pola wypełnia wnioskodawca Zarządzającej Nie podpisany elektronicznie. pola zacienione wypełnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jasne pola wypełnia wnioskodawca Numer rejestru Ministerstwa: Data wpływu do Instytucji Zarządzającej

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI. Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. GN-II.431.5.2014.MB.MBa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI. Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. GN-II.431.5.2014.MB.MBa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI GN-II.431.5.2014.MB.MBa Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia 30.09.2014, godz. 09:04

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia 30.09.2014, godz. 09:04 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia 30.09.2014, godz. 09:04 I. Podstawowe informacje o wnioskodawcy i projekcie: Pełna nazwa wnioskodawcy: Fundacja Beskidzka Zima Adres: Ulica: Klęczany Nr domu: 106 Nr lokalu:

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI KNO-4101-03-00/2012 Nr ewid. 168/2013/P/12/064/KNO Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Luiza Wosik Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA UMIEM PŁYWAĆ

PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA UMIEM PŁYWAĆ PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA UMIEM PŁYWAĆ BOGUSŁAW ULIJASZ PODSEKRETARZ STANU ANDRZEJ BIERNAT MINISTER SPORTU I TURYSTYKI Warszawa, 23 października 2014 r. 1 I. ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 85/R/14 REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin Zarządzania Krajowymi Projektami Naukowymi zwany

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I K O N K U R S U

W A R U N K I K O N K U R S U W A R U N K I K O N K U R S U Realizacja środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

F-O-3/5 Strona 1 / 7 UMOWA POŻYCZKI

F-O-3/5 Strona 1 / 7 UMOWA POŻYCZKI Strona 1 / 7 UMOWA POŻYCZKI nr. na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej zadaniem, zawarta w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I K O N K U R S U

W A R U N K I K O N K U R S U W A R U N K I K O N K U R S U Realizacja środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego

Bardziej szczegółowo