Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych"

Transkrypt

1 Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych Rozdział I Podmioty mogące ubiegać się o udzielanie gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych 1. O udzielenie gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu inwestycyjnego, zwanych dalej gwarancją lub poręczeniem, mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej kredytobiorcą, które: 1) spełniają warunki do uzyskania kredytu inwestycyjnego, przeznaczonego na realizację inwestycji, zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 2) nie posiadają pełnego i wymaganego procedurami banku zabezpieczenia kredytu, 3) posiadają według oceny banku zdolność do spłaty zabezpieczonego przez Agencję kredytu wraz z odsetkami, w terminach określonych w umowie kredytu. 2. Udzielenie gwarancji lub poręczenia Agencja uzależnia od niezalegania przez kredytobiorcę z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz wymagalnych zobowiązań wobec Agencji z tytułu udzielonej pomocy. Rozdział II Warunki udzielania gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych 1. Gwarancje lub poręczenia są terminowe, tj. udzielane są na okres objęty umową kredytu wydłużony o 30 dni. 2. Poręczenia mogą być udzielane przez Agencję do wysokości 60% wykorzystanej kwoty przyznanego kredytu i nie więcej niż do kwoty 1 mln zł. 3. Gwarancje mogą być udzielane przez Agencję do wysokości 80% wykorzystanej kwoty przyznanego kredytu i nie więcej niż do kwoty 1 mln zł. 4. Gwarancją lub poręczeniem nie mogą być objęte odsetki, prowizje i inne opłaty należne bankowi, jak również wszelkie koszty zaspokojenia wierzytelności banku. 5. Łączna kwota zaangażowania Agencji z tytułu gwarancji lub poręczeń udzielonych jednemu podmiotowi, nie może przekroczyć kwoty 1mln zł. 6. Gwarancją lub poręczeniem nie mogą być objęte kredyty zabezpieczane jednocześnie przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub przez inne podmioty, do których mają zastosowanie przepisy o udzielaniu pomocy publicznej. 7. Z tytułu udzielonej gwarancji lub udzielonego poręczenia Agencja pobiera jednorazowo prowizję w wysokości uzależnionej od okresu, na jaki ma zostać udzielona gwarancja lub poręczenie tj.: 1) do 5 lat włącznie- 0,3 % kwoty poręczenia lub 0,75% kwoty gwarancji, 2) powyżej 5 lat do 10 lat włącznie- 0,4 % kwoty poręczenia lub 1 % kwoty gwarancji, 3) powyżej 10 lat- 0,5 % kwoty poręczenia lub 1,5 % kwoty gwarancji. 1

2 8. Prowizja wpłacana jest przez kredytobiorcę na rachunek wskazany przez Agencję w umowie o udzielenie gwarancji lub umowie o udzielenie poręczenia, za pośrednictwem banku, nie później niż do dnia uruchomienia gwarantowanego lub poręczonego przez Agencję kredytu inwestycyjnego. 9. Wpłacona prowizja nie podlega zwrotowi. Rozdział III Procedura udzielania poręczeń w trybie uproszczonym 1. W trybie uproszczonym udzielane są poręczenia spełniające łącznie następujące warunki: 1) poręczenie posiada charakter warunkowy, tj. zawiera warunek, że bank będzie zaspokajał swoją wierzytelność w pierwszej kolejności z majątku kredytobiorcy oraz innych niż poręczenie Agencji zabezpieczeń kredytowych, 2) udzielone poręczenie nie przekracza wysokości 60 % wykorzystanej kwoty przyznanego kredytu i nie przekracza kwoty zł. 2. Podstawą ubiegania się o udzielenie poręczenia w trybie uproszczonym jest: 1) zawarcie pomiędzy bankiem a kredytobiorcą warunkowej umowy kredytu, tj. zawierającej warunek, że bank uruchomi kredyt po podpisaniu umowy poręczenia przez Agencję i bank, 2) złożenie przez kredytobiorcę w banku podpisanego Wniosku o udzielenie poręczenia spłaty kredytu inwestycyjnego, zwanego dalej wnioskiem, który sporządzany jest według wzoru określonego w załączniku nr 1. Wniosek podpisywany jest przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych kredytobiorcy ubiegającego się o poręczenie. Do wniosku kredytobiorca załącza następujące dokumenty: a) plan inwestycji, b) zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, c) dokumenty potwierdzające formę prawną prowadzonej działalności, d) sprawozdanie finansowe z ostatnich 2 lat, w przypadku podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe, zgodnie z przepisami o rachunkowości, e) oświadczenie o sytuacji finansowej, w przypadku podmiotu nieprowadzącego ksiąg rachunkowych, sporządzone zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 1 do wniosku, o którym mowa w pkt Bank przyjmuje wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami wymienionymi w ust. 2 pkt 2, sprawdza jego poprawność i kompletność oraz sporządza analizę wniosku kredytowego, o której mowa w ust. 4 pkt 2, a także wypełnienia załącznik nr 2 do wniosku. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 przekazywany jest za pośrednictwem banku do Centrali Agencji wraz z wypełnionym przez bank załącznikiem nr 2 do wniosku oraz łącznie z następującymi dokumentami: 1) warunkową umową kredytu, o której mowa w ust. 2 pkt 1, 2) analizą wniosku kredytowego sporządzoną przez bank zgodnie z jego procedurami, zawierającą w szczególności analizę wskazującą na posiadanie przez kredytobiorcę zdolności do spłaty zabezpieczonego przez Agencję kredytu wraz z odsetkami, w terminach określonych w umowie kredytu, 3) zaświadczeniami o niezaleganiu z płatnościami podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne. 2

3 5. Dokumenty przedkładane są Agencji w postaci oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez bank. 6. Wniosek złożony do Agencji po uruchomieniu kredytu nie podlega rozpatrzeniu. 7. Wnioski składane w trybie uproszczonym rozpatrywane są przez Agencję w terminie 15 dni roboczych od daty wpływu kompletu dokumentacji. 8. O sposobie rozpatrzenia wniosku Agencja informuje bank i kredytobiorcę. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Agencja informuje o przyczynach odmowy udzielenia poręczenia. 9. W celu udzielenia poręczenia w trybie uproszczonym Agencja sporządza i jednostronnie podpisuje po dwa egzemplarze: 1) Umowy o udzielenie poręczenia zawieranej z kredytobiorcą, 2) Umowy poręczenia zawieranej z bankiem. 10. Umowy, o których mowa w ust. 9 przesyłane są do banku celem ich podpisania. 11. Umowy o udzielenie poręczenia podpisywane są z kredytobiorcami w banku, w obecności pracownika banku, który potwierdza własnoręczność złożonych podpisów. 12. Bank, działając w imieniu Agencji przyjmuje weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zgodny z wzorem określonym w załączniku nr 2, który stanowi zabezpieczenie udzielonego poręczenia. Podpisany przez kredytobiorcę weksel bank przekazuje Agencji, wraz z zawartą Umową o udzielenie poręczenia i Umową Poręczenia. 13. W imieniu kredytobiorcy Umowę o udzielenie poręczenia podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych. W przypadku, gdy kredytobiorcą jest osoba fizyczna będącą w związku małżeńskim umowę oraz weksel, o którym mowa w ust. 12 podpisują małżonkowie z wyłączeniem małżeństw, które udokumentują posiadanie rozdzielności majątkowej. W przypadku, gdy kredytobiorcą jest osoba fizyczna, która ubiega się o udzielenie kredytu i poręczenia Agencji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w formie spółki cywilnej, Umowę o udzielenie poręczenia oraz weksel, o którym mowa w ust. 12 podpisują wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. 14. Umowa o udzielenie poręczenia, po podpisaniu jej w trybie określonym w ust. 13 przekazywana jest w jednym egzemplarzu do Agencji łącznie z Umową poręczenia, którą podpisują w imieniu banku osoby upoważnione do składania oświadczeń woli. Rozdział IV Procedura udzielania gwarancji lub poręczeń w trybie zwykłym 1. Poręczenia, które nie spełniają warunków określonych w rozdziale III niniejszego załącznika oraz gwarancje udzielane są przez Agencję w trybie zwykłym. 2. Podstawą ubiegania się o udzielenie gwarancji lub poręczenia w trybie zwykłym jest: 3

4 1) zawarcie pomiędzy bankiem a kredytobiorcą warunkowej umowy kredytu, tj. umowy kredytu zawierającej warunek, że bank uruchomi kredyt po przyjęciu udzielonej przez Agencję gwarancji lub po podpisaniu umowy poręczenia przez Agencję i bank, 2) złożenie do Centrali Agencji za pośrednictwem banku Wniosku o udzielenie gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu inwestycyjnego, zwanego dalej wnioskiem, który sporządzany jest według wzoru określonego w załączniku nr 1. Wniosek podpisywany jest przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych kredytobiorcy ubiegającego się o gwarancje lub poręczenie. Wniosek złożony do Agencji po uruchomieniu kredytu nie podlega rozpatrzeniu. 3. W trybie zwykłym łącznie z wnioskiem i warunkową umową kredytu, przedkładane są Agencji za pośrednictwem banku, dokumenty wyszczególnione we wniosku, niezbędne do ustalenia sytuacji ekonomiczno- finansowej oraz prawnej kredytobiorcy. Ponadto Agencja może żądać również przedłożenia innych dodatkowych dokumentów i wyjaśnień np. dotyczących planowanej inwestycji lub świadczących o kredytobiorcy. 4. Dokumenty przekładane są Agencji w postaci oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez bank. 5. Wnioski składane w trybie zwykłym rozpatrywane są przez Agencję w terminie 30 dni od daty wpływu kompletu wymaganych dokumentów do Agencji. 6. Przedkładany do Agencji wniosek sprawdzany jest w pierwszej kolejności pod kątem jego kompletności z listą wyszczególnioną we wniosku. W przypadku, gdy wniosek lub dokumentacja są niekompletne, Agencja zawiadamia na piśmie bank i kredytobiorcę o stwierdzonych brakach i wyznacza 30-dniowy termin na ich uzupełnienie za pośrednictwem banku. Za datę uzupełnienia wniosku przyjmuje się datę wpływu dokumentacji do Centrali Agencji. 7. Wniosek nieuzupełniony w ciągu 30 dni nie podlega rozpatrzeniu. W przypadku, gdy termin uzupełnienia dokumentacji został przekroczony z udokumentowanych i niezależnych od kredytobiorcy przyczyn, wniosek może zostać ponownie rozpatrzony. 8. W przypadku rozpatrywania wniosku w trybie zwykłym Agencja w terminie ustalonym z kredytobiorcą, przeprowadza inspekcję w miejscach prowadzonej przez kredytobiorcę działalności. Ponadto Agencja może zasięgać opinii banków oraz innych podmiotów i instytucji. 9. O sposobie rozpatrzenia wniosku Agencja pisemnie informuje bank i kredytobiorcę. 10. Agencja może zastrzec, że udzielone poręczenie będzie miało charakter warunkowy, co oznacza, że bank może wystąpić do Agencji o realizację poręczenia po przeprowadzeniu egzekucji z innych niż udzielone poręczenie zabezpieczeń kredytu oraz z majątku kredytobiorcy. 11. Agencja może żądać od kredytobiorcy ustanowienia na jej rzecz zabezpieczeń udzielonej gwarancji lub poręczenia, a także poddania się egzekucji w trybie art pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego. Sposób zabezpieczenia ustalany jest z kredytobiorcą 4

5 w oparciu o wyniki analizy ryzyka Agencji z tytułu wnioskowanej gwarancji lub poręczenia. 12. Koszt prawnego zabezpieczenia gwarancji lub poręczenia ponosi kredytobiorca. 13. W celu udzielenia gwarancji lub poręczenia w trybie zwykłym Agencja zawiera: 1) z kredytobiorcą Umowę o udzielenie gwarancji lub Umowę o udzielenie poręczenia, 2) z bankiem odpowiednio Umowę poręczenia lub udziela Gwarancji. 14. Umowę, określoną w ust. 13 pkt 1 podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych. W przypadku, gdy kredytobiorcą jest osoba fizyczna będącą w związku małżeńskim umowę podpisują małżonkowie z wyłączeniem małżeństw, które udokumentują posiadanie rozdzielności majątkowej. W przypadku, gdy kredytobiorcą jest osoba fizyczna, która ubiega się o udzielenie kredytu i gwarancji lub poręczenia Agencji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w formie spółki cywilnej, umowę podpisują wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. Przedmiotowa umowa podpisywana jest z kredytobiorcą w Centrali Agencji. 15. Po ustanowieniu zabezpieczeń, o których mowa w ust. 11 Agencja podpisuje jednostronnie dwa egzemplarze Umowy poręczenia, które następnie przekazuje do banku w celu ich podpisania przez osoby reprezentujące bank upoważnione do składania oświadczeń woli. W przypadku udzielonej gwarancji Agencja podpisuje dwa egzemplarze Gwarancji, które wysyła do banku. Bank po podpisaniu Umowy poręczenia lub potwierdzeniu przyjęcia Gwarancji, odsyła po jednym egzemplarzu powyższych dokumentów do Agencji. Rozdział V Obowiązki banku oraz kredytobiorcy wynikające z zawartych gwarancji lub umów poręczeń 1. W okresie obowiązywania gwarancji lub poręczenia bank i kredytobiorca mają obowiązek przekazywania do Agencji okresowych sprawozdań i raportów oraz dokumentów i informacji niezbędnych do oceny sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy. Agencja może także badać i kontrolować realizację postanowień umowy o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz stan zabezpieczeń, bezpośrednio u kredytobiorcy. 2. Bank przekazuje informacje o: stanie zadłużenia, wywiązywaniu się kredytobiorcy z warunków umowy kredytu, jego sytuacji ekonomiczno-finansowej, ewentualnym zagrożeniu w spłacie kredytu oraz przebiegu postępowań egzekucyjnych z tytułu zaciągniętych kredytów. Ww. informacje bank przedkłada w terminie do 15 dnia po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego. Bank zobowiązany jest również potwierdzić stan gwarantowanych lub poręczonych kredytów poprzez podanie ich nie spłaconej wartości (kapitału i odsetek) oraz ich kwalifikacji do odpowiedniej kategorii, określonej zgodnie z przepisami wydanymi przez Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków. 3. Bank ma obowiązek kontroli łącznej wysokości pomocy udzielonej kredytobiorcy w formie poręczeń lub gwarancji kredytów bankowych, dopłat do oprocentowania kredytu lub częściowej spłaty kapitału kredytu w celu zapewnienia zgodności z 11 ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22 poz. 121). 5

6 4. Wysokość pomocy w formie gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu bankowego obliczana jest zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4. Rozdział VI Utrata ważności i wygaśnięcie zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia Gwarancja lub poręczenie utraci ważność automatycznie i całkowicie, jeśli wystąpi jeden lub więcej następujących przypadków: 1) kredyt zostanie uruchomiony w części lub całości przez bank na inne cele niż określone w umowie kredytu, 2) kredyt zostanie wykorzystany w części lub całości przez kredytobiorcę na inne cele niż określone w umowie kredytu, 3) zostanie ustanowione dodatkowe zabezpieczenie w postaci poręczenia lub gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego lub innego podmiotu, do którego zastosowanie mają przepisy o udzielaniu pomocy publicznej, 4) nie zostaną ustanowione, inne niż gwarancja lub poręczenie ARiMR, prawne zabezpieczenia spłaty kredytu wskazane w umowie kredytu zawartej pomiędzy bankiem i kredytobiorcą, 5) do dnia uruchomienia kredytu inwestycyjnego kredytobiorca nie zapłaci należnej Agencji prowizji w wysokości uzależnionej od okresu na jaki ma zostać udzielona gwarancja lub poręczenie, 6) nie zostanie zawarta pomiędzy Agencją a kredytobiorcą w trybie uproszczonym Umowa o udzielenie poręczenia spłaty kredyt inwestycyjnego, 7) bank w imieniu i na rzecz Agencji nie przyjmie od kredytobiorcy zabezpieczenia poręczenia, udzielonego w trybie uproszczonym, w formie określonej w rozdziale III ust. 12 niniejszych zasad oraz nie przekaże go do Agencji. Rozdział VII Realizacja roszczeń z tytułu udzielonych gwarancji lub poręczeń 1. Roszczenia banku z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia mogą być zgłaszane wyłącznie w okresie ważności gwarancji lub poręczenia i tylko względem zdarzeń, które miały miejsce w okresie ich ważności. 2. Wykonanie zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji lub udzielonego poręczenia następuje na podstawie wezwania banku do realizacji gwarancji lub poręczenia. 3. W przypadku poręczeń mających charakter warunkowy bank może wystąpić do Agencji z roszczeniem z tytułu udzielonych poręczeń w przypadku niewyegzekwowania lub niepełnego wyegzekwowania wierzytelności banku z majątku kredytobiorcy oraz innych niż poręczenie Agencji zabezpieczeń przyjętych przez bank przy udzielaniu kredytu. 4. Wraz z wezwaniem do zapłaty z tytułu udzielonej gwarancji lub udzielonego poręczenia bank przekazuje do Agencji niżej wymienione dokumenty: 1) wyciąg z ksiąg rachunkowych banku, stwierdzający stan zadłużenia kredytobiorcy, na dzień wezwania do zapłaty, 2) kopię umowy kredytu wraz z zawartymi aneksami oraz udokumentowanym rozliczeniem wykorzystanego kredytu, 3) kopię planu inwestycji, 6

7 4) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w którym bank jest wpisany, aktualny na dzień doręczenia Agencji wezwania do zapłaty oraz pełnomocnictwa, jeżeli wymienione dokumenty i wezwanie zostaną podpisane przez osoby, które w świetle odpisu z KRS nie są upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu banku kredytującego lub inny będzie sposób reprezentacji (w przypadku reprezentacji banku przez pełnomocników należy dołączyć również odpis z rejestru na dzień wydania pełnomocnictw), 5) w przypadku realizacji poręczeń o charakterze warunkowym - dokumenty wykazujące nieskuteczność lub niepełną skuteczność postępowania egzekucyjnego prowadzonego z majątku kredytobiorcy i innych niż poręczenie Agencji zabezpieczeń kredytu tj. postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu jego nieskuteczności lub braku majątku podlegającego egzekucji wraz zestawieniem uzyskanych kwot z przeprowadzonej egzekucji oraz informacją o uzyskanej kwocie z tytułu sprzedaży ruchomości przewłaszczonych na rzecz banku, stanowiących zabezpieczenie kredytu, a także dokumenty wymienione w rozdziale III ust. 2 pkt 2 lit. a, c, d lub e. 5. Agencja może żądać przedłożenia również innych dokumentów i wyjaśnień w przedmiocie wykorzystania kredytu oraz prowadzonego postępowania egzekucyjnego. 6. Wezwanie do zapłaty, o którym mowa w ust. 2 i 4 oraz wyciąg z ksiąg bankowych wymieniony w ust. 4 pkt 1 winny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu banku kredytującego i z zachowaniem sposobu reprezentacji. 7. Dokumenty przedkładane w postaci kopii, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu banku lub przez radcę prawnego bądź adwokata reprezentującego bank, który zobowiązany jest do przesłania Agencji odpowiednich pełnomocnictw w tym zakresie. 8. Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 4 stanowi podstawę do odmowy realizacji zgłoszonego roszczenia. 9. Zaspokojenie roszczenia banku, z tytułu uzyskanej gwarancji lub poręczenia może nastąpić po udokumentowaniu przez bank spełnienia warunków określonych w gwarancji lub umowie poręczenia. 10. Wezwanie do zapłaty rozpatrywane jest przez Agencję w ciągu 30 dni od daty otrzymania wezwania oraz kompletu dokumentów, określonych w ust. 4 i 5. W przypadku uznania zgłoszonego roszczenia Agencja przekazuje środki na rachunek banku wskazany w wezwaniu do zapłaty. 11. W przypadku nie uznania roszczenia banku z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia, Agencja informuje bank o przyczynach nie uznania roszczenia w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania. 12. Po realizacji roszczeń banku z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia Agencja wzywa kredytobiorcę do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych z tytułu realizacji gwarancji lub poręczenia wraz z odsetkami ustawowymi. W przypadku nie uregulowania zobowiązań wobec Agencji przez kredytobiorcę, Agencja uprawniona jest do zaspokojenia swoich roszczeń z jego majątku oraz z zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Agencji. 7

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów klęskowych

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów klęskowych Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów klęskowych Rozdział I Podmioty mogące ubiegać się o udzielanie gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów klęskowych 1. O udzielenie gwarancji lub poręczenia spłaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 352/2007 z 12.12.2007 r. Uchwała Zarządu PBS Nr 168/2009 z 02.06.2009 r. Uchwała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych

Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych Załącznik nr 9 do Regulaminu udzielania przez BGK gwarancji i poręczeń spłaty kredytów w ramach programów rządowych Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu określają podstawowe zasady i tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/69/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2015r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica,

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA MINISTERSTWO ZDROWIA WARSZAWA 15 kwietnia 2005 1 I. ZASADY OGÓLNE ZAKRES PODMIOTOWY UDZIALANIA POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY PUBLICZNEJ I RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT. Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont. Klienci indywidualni

METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT. Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont. Klienci indywidualni METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT I. DANE OGÓLNE Nazwa produktu: Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont II. CECHY PRODUKTU Rodzaj produktu Przeznaczenie produktu Segment docelowy Maksymalna kwota kredytu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N udzielania kredytów na zakup artykułów w systemie sprzedaży ratalnej

R E G U L A M I N udzielania kredytów na zakup artykułów w systemie sprzedaży ratalnej Załącznik do Uchwały Nr 35./B/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku BANK SPÓŁDZIELCZY W BRAŃSKU R E G U L A M I N udzielania kredytów na zakup artykułów w systemie sprzedaży ratalnej Brańsk, 2011r.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

... miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3

... miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3 Załącznik nr 1 Wzór weksla własnego......... miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3... zapłac 4 za ten weksel własny na zlecenie data płatności 5... osoba na zlecenie której weksel ma

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 10/2014 Zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. oraz ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach o znacznej wartości

Raport bieżący nr 10/2014 Zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. oraz ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach o znacznej wartości Raport bieżący nr 10/2014 Zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. oraz ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach o znacznej wartości Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin jest wzorcem umowy w rozumieniu art. 384 k.c., stosowanym przez Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu Pierwsza transza zaliczki wypłacana jest beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu zabezpieczenia zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY zawarta w dniu...w... pomiędzy Gminą Domanice. z adresem do korespondencji... którą reprezentuje: 1) Jerzy Zabłocki Wójt Gminy Domanice przy kontrasygnacie Beata Rombel

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

Projekt. Istotne postanowienia Umowy

Projekt. Istotne postanowienia Umowy Załącznik nr 7 do SIWZ Projekt Istotne postanowienia Umowy Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku Data sporządzenia umowy Nr umowy.. Podpis pracownika Banku Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne.

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne. Kujawskie Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Załącznik nr 5 Do Umowy o współpracy Postanowienia ogólne. 1 1. Regulamin jest wzorcem umowy w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl data wpływu... numer rejestru... A. Wypełnia podmiot wnioskujący o kredyt Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego 1 ), obrotowego 1 ) na wznowienie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, maj 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, maj 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, maj 2013 r. 1 1. Regulamin udzielania kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych w

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Łódź, 26 listopada 2015 roku Raport bieżący nr 36/2015 Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Zarząd Redan

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Wrocław, r. ZP/PN/83/2014/WFN/14/2351,2352

Do Wykonawców. Wrocław, r. ZP/PN/83/2014/WFN/14/2351,2352 Do Wykonawców Wrocław,05.08.2014 r. ZP/PN/83/2014/WFN/14/2351,2352 Dotyczy: postępowania na Udzielenie kredytu bankowego do wysokości 65.524.270 zł, do wysokości 70.000.000 zł oraz do wysokości 75.000.000

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

Ogólne warunki umów o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki umów o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy:

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym Nr W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Powiatem Mińskim, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 822-234-24-26,

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr 1374: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW (wyciąg) z dnia 12 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Wrocław, r. ZP/PN/107/2013/WFN/2215

Do Wykonawców. Wrocław, r. ZP/PN/107/2013/WFN/2215 Do Wykonawców Wrocław, 29.07.2013 r. ZP/PN/107/2013/WFN/2215 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Udzielenie kredytu bankowego do wysokości 45 000 000 zł i do wysokości 53 087 880

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej Załącznik nr 3 UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej W dniu... pomiędzy wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

Umowa kredytu krótkoterminowego nr... Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS..., NIP:..., kapitał

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP.272.1.11.2016 Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON 491893233, NIP 737-10-04-591 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

KREDYTY ROLNIKÓW. Od kredytów rolniczych. 150,00 zł 150,00 zł. Od pożyczki hipotecznej

KREDYTY ROLNIKÓW. Od kredytów rolniczych. 150,00 zł 150,00 zł. Od pożyczki hipotecznej KONTO FARMER KOMFORT KONTO FARMER PRESTIŻ Tekst jednolity na dzień 19.05.2015 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w złotych dla rolników w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r.

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r. Dz.Urz.NBP.04.3.6 UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski. (Dz. Urz. NBP

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../...

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... Załącznik nr 4 do SIWZ PROJEKT WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... zawarta w... w dniu... między Bankiem..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez:....... a Gminą Ropczyce...

Bardziej szczegółowo

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2015-04-14 18:18 MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH STANDARDOWYCH Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH STANDARDOWYCH Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu REGULAMIN PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH STANDARDOWYCH Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania poręczeń kredytowych przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A. REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A. PREAMBUŁA Postanowienia niniejszego regulaminu określają zasady udzielania poręczeń przez POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

Bardziej szczegółowo

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r.

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r. WZÓR BANK UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR... (projekt )

UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) zawarta w... w dniu... między Bankiem..., z siedzibą w...(wpisanym przez Sąd Rejonowy......) Oddział w..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 1.... 2.... a Gminą

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

Umowa kredytu krótkoterminowego nr... Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS..., NIP:..., kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetu Gminy Lubawa w dniu... w Fijewie

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Część IV: Kredyty, pożyczki, gwarancje, dyskonto weksli, faktoring Obowiązuje od 21.03.2017 r. a) Opłaty i prowizje pobierane za czynności bankowe związane z finansowaniem działalności gospodarczej Lp.

Bardziej szczegółowo

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją )

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją ) ROZDZIAŁ IV. KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA I/H. OSOBY FIZYCZNE KREDYTY I POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE I/H.I. PROWIZJE 1 Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu płatna jednorazowo przy

Bardziej szczegółowo

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. WZÓR GMINA UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ WADIALNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ WADIALNYCH REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ WADIALNYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania przez Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. poręczeń zapłaty

Bardziej szczegółowo

należności przeterminowane

należności przeterminowane REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK LOMBARDOWYCH OSOBOM FIZYCZNYM WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2013 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa podstawowe zasady udzielania oraz zabezpieczenia spłaty pożyczek lombardowych.

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez.. nazywanym dalej Bankiem.

reprezentowanym przez.. nazywanym dalej Bankiem. Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY o kredyt długoterminowy w wysokości 640 000,00 zł zawarta w Chorzelach w dniu... 2011 roku pomiędzy Gminą Chorzele z siedzibą w Chorzelach przy ul. Ogrodowej 7, zwaną

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Województwa Podkarpackiego. (t. j. uchwała Zarządu nr 03/2014 z dnia 31 stycznia 2014r.

R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Województwa Podkarpackiego. (t. j. uchwała Zarządu nr 03/2014 z dnia 31 stycznia 2014r. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Województwa Podkarpackiego (t. j. uchwała Zarządu nr 03/2014 z dnia 31 stycznia 2014r. ) PREAMBUŁA Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady

Bardziej szczegółowo

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją )

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją ) ROZDZIAŁ IV. KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA I/H. OSOBY FIZYCZNE KREDYTY I POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE I/H.I. PROWIZJE 1 Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu płatna jednorazowo przy

Bardziej szczegółowo

WZP Wrocław, 12 maja 2016r. ZP/PN/42/WFN/9/1479,1508/2016

WZP Wrocław, 12 maja 2016r. ZP/PN/42/WFN/9/1479,1508/2016 Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.271.1.33.2016 Wrocław, 12 maja 2016r. ZP/PN/42/WFN/9/1479,1508/2016 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, marzec 2015r. Spis treści I. Postanowienia ogólne..2 II. Podstawowe zasady Kredytu Plan

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ PO ZMIANIE

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ PO ZMIANIE ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ PO ZMIANIE Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA - wzór zawarta w dniu... w... pomiędzy: Bankiem...z siedzibą w...reprezentowanym przez:...... zwanym dalej Bankiem a Gminą Andrychów z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1 Cel

Rozdział I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1 Cel Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP) utworzonego ze środków pochodzących z wykorzystanej dotacji, w rozumieniu art. 6b ust.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚiGW, kredyty

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚiGW, kredyty Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. - DLA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH, KONSOLIDACYJNYCH I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH UDZIELANYCH OSOBOM FIZYCZNYM

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR

WZÓR UMOWY O KREDYT NR WZÓR UMOWY O KREDYT NR Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł UZ.271.14.2013 PROJEKT Załącznik 5 do SIWZ UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł zawarta w dniu..2013 r. między gminą Karczmiska z siedzibą w Karczmiskach przy ul. Centralnej 17, REGON

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Część IV: Kredyty, pożyczki, gwarancje, dyskonto weksli, faktoring Obowiązuje od 01.12.2016r. a) Opłaty i prowizje pobierane za czynności bankowe związane z finansowaniem działalności gospodarczej Lp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Wrocław r. ZP/PN/84/2014/WFN/2350

Do Wykonawców. Wrocław r. ZP/PN/84/2014/WFN/2350 Do Wykonawców Wrocław 05.08.2014 r. ZP/PN/84/2014/WFN/2350 Dotyczy: postępowania na Udzielenie kredytu bankowego do wysokości 65.000.000 zł oraz do wysokości 90.000.000 zł na sfinansowanie planowanego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:...

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:... Oświadczenie poręczyciela - poręczenie za dług istniejący OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 1) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 2) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 1 1. Poręczamy spłatę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI)

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) Szanowni Państwo, Informujemy, iż zgodnie z zapisami Umowy do Kredytu hipotecznego udzielonego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Ostrów Wielkopolski, dnia 6 maja 2015r. Odpowiedzi na pytania Znak sprawy: OPP/01/2015 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta zawarta w Legnicy w dniu... między. reprezentowanym przez: 1) 2) zwanym dalej Bankiem, a Gminą Legnica zwaną dalej Kredytobiorcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA (PROJEKT) nr INW zawarta w dniu r.

UMOWA (PROJEKT) nr INW zawarta w dniu r. Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA (PROJEKT) nr INW.272...2013 zawarta w dniu...2013r. pomiędzy: Gminą Dziwnów z siedzibą w Dziwnowie, ul. Szosowa 5, NIP: 986-01-56-976, REGON: 811684918, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko, nazwa podmiotu ubiegającego się o kredyt na wznowienie produkcji) ...

... (imię i nazwisko, nazwa podmiotu ubiegającego się o kredyt na wznowienie produkcji) ... Wzór wniosku o udzielenie kredytu na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym i dziale specjalnym produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A U M O W A Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR zawarta w dniu.. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowa 44, 25 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego. W dniu... pomiędzy:... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego. W dniu... pomiędzy:... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez:...... zwanym dalej Bankiem a. reprezentowaną przez:... zwaną dalej Kredytobiorcą została zawarta umowa następującej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA KREDYTU ZE SRODKÓW POŻYCZKI EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO NR I ŚRODKÓW WŁASNYCH BANKU

WZÓR UMOWY UMOWA KREDYTU ZE SRODKÓW POŻYCZKI EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO NR I ŚRODKÓW WŁASNYCH BANKU Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY UMOWA KREDYTU ZE SRODKÓW POŻYCZKI EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO NR I ŚRODKÓW WŁASNYCH BANKU Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2012roku

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę preferencyjnych linii kredytowych finansowanych ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR [***] O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO. Regulamin ustanawiania zabezpieczeń

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR [***] O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO. Regulamin ustanawiania zabezpieczeń ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR [***] O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO Regulamin ustanawiania zabezpieczeń (obowiązujący od dnia 15 lipca 2016 r.) 1 Niniejszy Regulamin ustanawiania zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015

UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr: Fn.272.1.2015 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.569.790,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2015 roku deficytu budżetu Gminy Grunwald oraz spłatę wcześniej

Bardziej szczegółowo