Poradnik użytkownika systemu. Innowacyjne modułowe programy doskonalenia zawodowego dla MSP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik użytkownika systemu. Innowacyjne modułowe programy doskonalenia zawodowego dla MSP www.innowacyjneprogramy.pl"

Transkrypt

1 Poradnik użytkownika systemu Innowacyjne modułowe programy doskonalenia zawodowego dla MSP Radom, 2008

2 Spis treści Wprowadzenie 1. Podstawowe pojęcia stosowane w Poradniku (4) 2. Użytkownicy systemu (8) 3. Wyszukiwanie programów (8) 4. Nowa oferta programowa (10) 5. Baza programów (12) 6. Zamów program (13) 7. Baza instytucji (15) 8. Baza autorów (16) 9. Aktualności (17) 10. Publikacje (17) 11. Linki (17) 12. Kontakt (18) 13. Poradnik metodyczny dla autorów programów modułowych (18) 2

3 Wprowadzenie Celem dokumentu Poradnik dla użytkownika jest udostępnienie użytkownikom wiedzy, jak należy efektywnie korzystać z rozwiązań technicznych, które oferuje baza Innowacyjne modułowe programy doskonalenia zawodowego dla MSP opracowana z wykorzystaniem osiągnięć naukowo-badawczych, efektów Programu Wieloletniego PW-004 pn. Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach Baza przeznaczona jest dla osób/ instytucji szkoleniowych, edukacyjnych (publicznych i niepublicznych) szkół, stowarzyszeń, fundacji działających na rzecz edukacji dorosłych, działów zarządzania zasobami ludzkimi MSP zainteresowanych wykorzystaniem programów do kształcenia/ doskonalenia zawodowego z zakresu zaawansowanych technologii produkcji i eksploatacji. Koordynatorem i głównym wykonawcą bazy danych jest Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu. W pracach projektowych innowacyjnych modułowych programów szkolenia zawodowego zastosowano standardy i klasyfikację zawodów i specjalności, klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, metodologię modułów umiejętności zawodowych MES (Module of Employable Skills) Międzynarodowej Organizacji Pracy. Baza Innowacyjnych modułowych programów doskonalenia zawodowego dla MSP zawiera: nową ofertę programową, bazę programów, bazę instytucji, bazę autorów, publikacje, aktualności, poradniki metodyczne dla autorów programów modułowych. Pełen zakres usług jest dostępny po zalogowaniu. 3

4 1. Podstawowe pojęcia stosowane w Poradniku W Poradniku używa się pojęć i terminów dotyczących analizy rynku pracy i programu szkolenia 1, metodologii MES 2, modelu dokumentacji modułowego programu szkolenia zawodowego 3 oraz terminów dotyczących struktury bazy danych. Obszar zawodowy Powszechnie uznana sfera (dziedzina) działalności zawodowej, na którą składa się określona liczba zawodów pokrewnych pod względem środków i przedmiotów pracy lub zbiorów funkcji występujących w różnych zawodach (np. funkcje nadzoru, kontroli, funkcje społeczne, menedżerskie itp.). Przykłady obszarów zawodowych: budownictwo, mechanika, elektrotechnika, informatyka itd. Zadanie zawodowe Logiczny wycinek pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu. Układ czynności zawodowych powiązany jednym celem działania, kończącym się określonym wytworem, usługą lub podjęciem istotnej decyzji Zakres pracy Wydzielona z obszaru zawodowego lub zawodu dziedzina, działalność wyznaczająca granice, specjalności, specjalizacji bądź zestaw zadań składający się na kwalifikacje wymagane na stanowisku/stanowiskach pracy. Wiadomości Zestaw informacji przyjęty świadomie przez podmiot i przechowywany w jego pamięci oraz wykorzystywany do ukształtowania określonych umiejętności. Umiejętność Zdolności nabyte i wyćwiczone, które służą do wykonania czynności prowadzących do uzyskania zaplanowanego wyniku (realizacji zadania zawodowego lub pracy). Mogą mieć charakter intelektualny (umysłowy), praktyczny (motoryczny), sensoryczny (umiejętności oparte na zmysłach). Postawy Predyspozycje lub tendencje do specyficznych reakcji na rzeczy, bodźce lub wartości. Przez postawę wobec pracy w zawodzie rozumiana jest pewna gotowość pracownika do względnie trwałych przekonań i sposobów zachowań, odpowiadających wymaganiom określonego zwodu czy sytuacji występujących w procesie pracy. Cechy psychofizyczne Cechy indywidualne (osobowościowe) pracowników wykonujących poszczególne zadania. Zaliczamy do nich: sprawności sensomotoryczne, zdolności, cechy charakteryzujące osobowość. Sprawność sensomotoryczna oznacza dobrze opanowane umiejętności lub nawyk wykonywania czynności zmysłowo-ruchowych oraz uzdolnienia do wykonywania tych czynności (np. zręczność rąk, zmysł równowagi, rozróżnianie barw, koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.). Zdolności oznaczają złożony zespół właściwości (cech człowieka), umożliwiający łatwe uzyskiwanie spodziewanych wyników przy wykonywaniu danych czynności i zadań w określonych warunkach zewnętrznych (np. koncentracja uwagi, wyobraźnia, uzdolnienia techniczne itp.). Cechy 1 Kwiatkowski S.M., Smela K.: Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria. Metodologia. Projekty. IBE, Warszawa Na podstawie: Brejnak A., Strojna E.: Projektowanie modułowych programów kształcenia zawodowego w formie kursowej i szkolnej Poradnik. MPiPS, Warszawa Wprowadzenie do szkolenia modułowego. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa [dostęp 17 czerwca 2008 r.], 4

5 osobowościowe stanowią względnie stałe właściwości psychiczne i fizyczne charakteryzujące daną osobę i różniące ją od innych pod węglem zachowania oraz przebiegu procesów psychicznych (np. odporność emocjonalna, samodzielność, zdolność przekonywania, wytrwałość, odwaga, itp.). Kwalifikacje zawodowe Układ zbiorów umiejętności, wiadomości i cech psychofizycznych niezbędnych do wykonywania zestawu zadań zawodowych właściwych dla danego zawodu. Kompetencje zawodowe Uprawnienia do działania w określonym obszarze zawodowym na podstawie uzyskanych kwalifikacji, pozwalających na właściwe rozwiązywanie zadań zawodowych. Uprawnienia te są stwierdzone w odpowiednim dokumencie kwalifikacyjnym, określającym ewentualnie tytuł i stopień zawodowy. Klasyfikacja Zawodów i Specjalności na Potrzeby Rynku Pracy Służy ujednoliceniu nazewnictwa zawodów i specjalności występujących na rynku pracy oraz racjonalnemu planowaniu obsługi rynku pracy i określaniu jego struktury zawodowej (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 265, poz. 2644). Cele kształcenia/szkolenia Określają konkretne umiejętności lub zachowania, które osoby szkolone powinny opanować z chwilą zakończenia określonego etapu nauki (po ukończeniu kursu, jednostki modułowej, jednostki szkoleniowej). W przypadku modułowych programów szkolenia zawodowego wyróżniamy cele kształcenia dla kursu (cele ogólne), cele kształcenia dla jednostek modułowych (cele operacyjne wynikowe) oraz cele kształcenia dla jednostek szkoleniowych (cele operacyjne szczegółowe). Cele operacyjne kształcenia/szkolenia Wyrażone są opisem zachowań, jakie ma przejawiać uczący się po ukończeniu nauki. Jest to precyzyjny sposób opisu zachowania składający się z zwykle z trzech członów określających: (a) czynność (co robi uczący się), (b) warunki realizacji czynności (czym dysponuje i w jakich okolicznościach to się odbywa) oraz (c) standardy lub kryteria, którym należy sprostać (aby sprawdzić, jak dobrze należy wykonać daną czynność). Koncepcja MES Sprawdzone procedury, formularze i tabele do przeprowadzenia analizy zadań i umiejętności; do opracowania realizacji i oceny programu szkoleniowego opartego na modułach umiejętności zawodowych (Module of Employable Skills MES) oraz do opracowania elementów dydaktycznych i jednostek szkoleniowych (plan i opis zajęć dydaktycznych, które pozwalają na wykorzystanie innych materiałów możliwych do zastosowania w szkoleniu MES). Moduł umiejętności zawodowych (Module of Employable Skills: MES) Specyfikacja pracy (job specification) wyrażona w formie jednostek modułowych. Określa, w kategoriach jednostek modułowych, czynności wykonywane w ramach danej pracy. Jednostka modułowa (Modular Unit w klasycznym ujęciu MOP) Logiczny i możliwy do przyjęcia wycinek pracy (job) w ramach zawodu (occupation) lub zakresu pracy (field of work) o jasno określonym rozpoczęciu i zakończeniu, zwykle nie poddawany dalszym podziałom odpowiadający zadaniu zawodowemu. Jego rezultatem jest produkt, usługa lub istotna decyzja. Zadanie zawodowe wymaga oddziaływania pracownika na takie elementy jak: narzędzia, wyposażenie, inni ludzie, informacje, dane, wydarzenia, warunki, środowisko itp. Obecnie rozróżnia się jednostkę modułową pracy (zadanie zawodowe) oraz jednostkę modułową programu szkolenia. Jednostka modułowa programu oznacza wyodrębniony wycinek programu 5

6 szkolenia, opisywany jako zadanie zawodowe, którego wykonanie uczący się ma opanować. Arkusz analizy jednostki modułowej (Modular Unit Analysis Sheet w klasycznym ujęciu MOP) Na arkuszu tym wyszczególnione są różne umiejętności konieczne do wykonania poszczególnych etapów pracy danej jednostki modułowej razem ze standardami wykonania. Podane są również sfery umiejętności (psychomotoryczna, intelektualna, postawy) dla poszczególnych umiejętności (arkusz ten został zmodyfikowany dla celów niniejszego programu szkoleniowego). Tabela Korelacji Jednostka Modułowa/Element Dydaktyczny/lub Jednostka Szkoleniowa (Modular Unit/Learning Element Reference Chart w klasycznym ujęciu MOP) Jest stosowana do skorelowania etapów pracy wykonywanych w ramach danej jednostki modułowej z elementami dydaktycznymi lub jednostkami szkoleniowymi, niezbędnymi do wyszkolenia osoby, by wykonywała je zgodnie z obowiązującymi standardami i w określonych warunkach. Tabela korelacji umożliwia wyodrębnienie jednostek szkoleniowych (arkusz ten został zmodyfikowany dla celów niniejszego programu szkoleniowego). Element dydaktyczny (Learning Element) Zamknięta broszura szkoleniowa, przeznaczona do nauczania zorientowanego na ucznia, z której również korzysta nauczyciel/instruktor. Każdy element dydaktyczny obejmuje określoną umiejętność lub wycinek wiedzy. Jednostka szkoleniowa (Instructional Unit) Sposób zapisu i organizacji zajęć szkoleniowych w systemie MES. Ułatwia systematyczne planowanie i przygotowanie zajęć szkoleniowych przez instruktorów lub nauczycieli. Jednostki szkoleniowe mogą również stanowić podstawę opracowywania elementów dydaktycznych. Sprawdzian postępów (Progress Check) Jest to dokładne odzwierciedlenie ustalonych celów elementu dydaktycznego (lub jednostki szkoleniowej). Ma on dostarczyć wiarygodnego dowodu na to, że uczeń potrafi zastosować umiejętność (psychomotoryczną, intelektualną lub postawę), której nauczył się podczas przyswajania elementu dydaktycznego, zgodnie ze standardami i w warunkach określonych w opisie celów. Test osiągnięć (Perfomance Test) Dostarcza wiarygodnego dowodu na to, że uczeń potrafi wykonać etapy pracy jednostki modułowej zgodnie z określonymi standardami i w danych warunkach. Testy osiągnięć stają się testami cząstkowymi, jeśli program szkoleniowy MES obejmuje więcej jednostek modułowych. Egzamin końcowy (Final Test) Wszechstronny test osiągnięć przeprowadzany pod koniec programu szkoleniowego w zakresie MES, obejmujący większą liczbę jednostek modułowych. Pakiet Edukacyjny MES (MES Learning Package) Składa się z poradników dla instruktora i osób szkolnych, listy sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz zestawu tych elementów dydaktycznych/jednostek szkoleniowych, które są niezbędne do przeszkolenia danej osoby, zgodnie z jej indywidualnym opisem szkolenia zawierającym jednostki modułowe, objęte danym programem szkoleniowym MES. Modułowy program szkolenia zawodowego oparty na MES Jest dokumentem szkolenia zawodowego, określającym zakres i układ treści nauczania i uczenia się, wynikający z zadań występujących w zawodzie, którym odpowiadają jednostki modułowe. Lista Wyposażenia Szkoleniowego (Training Facilities List) Jest stosowana do wyszczególnienia i opisu sprzętu, narzędzi, materiałów itd. niezbędnych dla danego pakietu lub pakietów edukacyjnych, z uwzględnieniem ilości, kosztów, źródła zakupu 6

7 oraz przedmiotów podanych w MOP-owskich poradnikach planowania sprzętu. Modułowy system szkolenia zawodowego Jest to układ powiązanych ze sobą elementów procesów (patrz załączony schemat), tak że ich wzajemne relacje tworzą środowisko dydaktyczne ukierunkowane na uczącego się w celu zapewnia skutecznego kształtowania umiejętności zawodowych wymaganych na rynku pracy. Zajęcia szkoleniowe Zajęcia dydaktyczne integrujące treści teoretyczne z różnych dziedzin z ćwiczeniami praktycznymi, które prowadzone są w warunkach naturalnych lub symulowanych, zgodnie ze scenariuszami zajęć i materiałami zawartymi w jednostkach szkoleniowych. Model dokumentacji modułowego programu szkolenia zawodowego Dokumentacja modułowego programu szkolenia zawodowego składa się z dwóch części: Część I Założenia organizacyjno-programowe szkolenia oraz Część II Programy realizacji jednostek modułowych. Pierwsza część służy głównie planowaniu szkolenia, druga zaś realizacji procesu szkolenia. Taki podział programu ma istotny wpływ na zrozumienie koncepcji programowej (układu metodycznego) oraz przejrzystość układu treści, który w Części II stanowi oddzielne miniprogramy szkoleniowe, odpowiadające zadaniom zawodowym wykonywanym w pracy. W języku dydaktyki zadania zawodowe przybrały miano jednostek modułowych, które stanowią w interesującej nas koncepcji modularyzacji zarówno kryterium wyodrębniania, doboru, jak i organizacji treści kształcenia/szkolenia. To, co jest faktyczne realizowane w ramach zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metodologii modułów umiejętności zawodowych, kryje się w zawartości jednostek szkoleniowych, które są sednem i punktem docelowym szkolenia realizowanego w systemie modułowym. Jednostki szkoleniowe są najmniejszym elementem struktury programu modułowego, opartego na metodologii MES. Podstawowe informacje o programie Fragment dokumentacji programowej dostępny dla niezalogowanych użytkowników, zawierający: - obszar zawodowy i zawód/zawody, dla których opracowano program - opis programu, - schemat układy jednostek modułowych, - plan szkolenia, - cele programu, - przewidywane rezultaty. Pełna dokumentacja programowa Zbiór dokumentów zgodnych z poniższą strukturą: Część I - Wprowadzenie plik zawierające informacje ogólne Część II - kod.jm.nr_jm.nazwa_jm Jednostka modułowa gdzie: kod kod zawodu JM Jednostka Modułowa nr_jm numer jednostki modułowej [1,2,3,..., n] nazwa_jm nazwa jednostki modułowej - Cele szkolenia w zakresie jednostki modułowej - Arkusz analizy jednostki modułowej kod.js.nr_js.nazwa_js Jednostka szkoleniowa gdzie: kod kod zawodu 7

8 JS Jednostka szkoleniowa nr_js numer jednostki szkoleniowej [1,2,3,..., n] nazwa_js nazwa jednostki szkoleniowej - Pomiar sprawdzający wyniki szkolenia w zakresie jednostki modułowej - Lista wyposażenia dydaktycznego - Plik zawierający całość całego programu w jednym pliku *.zip 2. Użytkownicy systemu W systemie przewidziano trzy grupy użytkowników. Użytkownik niezalogowany Każdy użytkownik sieci Internet ma dostęp do bazy programów w zakresie podstawowych informacji o programie, nowej oferty programowej, bazy programów, bazy instytucji, bazy autorów, publikacji, aktualności, danych kontaktowych, poradnika metodycznego dla autorów programów modułowych oraz poradnika użytkownika systemu. Użytkownik zalogowany Użytkownik posiadający login i hasło, po zalogowaniu otrzymuje dodatkowo dostęp do pełnej dokumentacji programowej, którą może pobrać w formie plików PDF. Administrator systemu Użytkownik zarządzający bazą, posiadający uprawnienia dodawania lub aktualizacji zamieszczonych w bazie zasobów, uzupełniania bazy o autorów lub instytucje, zarządzania kontami użytkowników (aktywację i dezaktywację kont), przypisywanie programów do użytkowników, edycję strony głównej, publikacji, aktualności, linków, generowania statystyk. 3. Wyszukiwanie programu Na stronie głównej znajduje się rozwijana lista zawodów, dla których bazie danych zostały zamieszczone programy szkolenia zawodowego. Użytkownik może wybrać z listy interesujący go zawód, kliknąć szukaj i na ekranie zostaną wyświetlone wszystkie programy dla wybranego zawodu. Baza danych posiada również zaawansowane opcje wyszukiwania wg następujących kryteriów: Obszar zawodowy, Nazwa zawodu, Nazwa programu, Kod zawodu, Autorzy programu, Instytucja realizująca. Mechanizm wyszukiwania pozwala na podanie dowolnej liczby kryteriów. Użytkownik może również wyświetlić wszystkie programy znajdujące się w bazie danych, w tym celu należy wybrać polecenie pokaż wszystkie znajdujące na stronie z zaawansowanymi opcjami wyszukiwania (Rys. 1.). Wyszukiwanie zawansowane dostępne jest po wybraniu z menu zakładki Baza programów. 8

9 Rys. 1. Formularz wyszukiwania (zaznaczono znajdujący się na stronie głównej prosty mechanizm wyszukiwania rozwijaną listę zawodów) Wyniki wyszukiwania prezentowane są w formie listy zawierającej nazwę programu, datę dodania do bazy. Rys. 2. Lista programów dla kryterium wyszukiwania zawód: technik mechatronik Po kliknięciu na nazwę programu lub polecenie więcej na ekranie zostaną wyświetlone podstawowe informacje o programie. 9

10 Rys. 3. Fragment podstawowych informacji o programie Systemy sterowania nadrzędnego i wizualizacji procesów przemysłowych 4. Nowa oferta programowa Przedstawiono tematykę ramowych programów specjalistycznego szkolenia zawodowego dla MSP, przygotowaną we współpracy instytucji badawczych, uczestniczących w realizacji Programu Wieloletniego PW-004. Użytkownicy systemu w formie głosowania mogą wyrażać swoją opinię, które programy są przydatne dla rynku pracy. Rys. 4. Tematyka ramowych programów specjalistycznego szkolenia zawodowego dla MSP 10

11 Wybierając opcję wyświetl opis (Rys. 5.) użytkownicy mogą zapoznać się z ogólnymi informacjami o programie. Rys. 5. Ramowy Opis programu Metody monitorowania stopnia degradacji aparatów technologicznych Oceny przydatności programu jest możliwa poprzez wyrażenie swojej opinii wybierając link głosuj (Rys. 6.). Przed wysłaniem ankiety należy wybrać z listy rozwijanej typ instytucji. Dla programów wybranych przez użytkowników zostanie opracowana a następnie udostępniona pełna dokumentacja programowa. 11

12 5. Baza programów Rys. 6. Ankieta oceny przydatności dla rynku pracy oferty programowej Baza programów jest najważniejszą częścią systemu, zamieszczono w niej pełną dokumentację innowacyjnych, modułowych programów doskonalenia zawodowego dla MSP. Dostępne mechanizmy wyszukiwania i sposób wyświetlania wyników wyszukiwania opisano w Rozdziale 3 wyszukiwanie programu. Podstawowe informacje o programie dostępne są dla użytkowników niezalogowanych. Maja oni również możliwość wyświetlenia informacji o autorach programu, oraz instytucjach realizujących program (linki: Autorzy programu, Instytucje realizujące program ). Dostęp do pełnej dokumentacji programowej otrzymują po wypełnieniu formularza dostępnego w zakładce Zamów program. Procedurę zamawiania programów opisano w Rozdziale 6 Zamów program. Dokumentacja programowa została udostępniona w formie plików PDF. Użytkownik zalogowany ma do wyboru możliwość pobrania pełnej dokumentacji programowej w jednym pliku (ZIP), dokumentacji wybranej jednostki modułowej (ZIP) lub pojedynczych dokumentów i jednostek szkoleniowych (PDF). Strukturę dokumentów programu przedstawiono w Podstawowych pojęciach oraz na Rys

13 Rys. 7. Fragment struktury dokumentów programu Systemy sterowania nadrzędnego i wizualizacji procesów przemysłowych 6. Zamów program Zakładka w systemie spełnia podwójną funkcję: - dla użytkowników nieposiadających kona tworzenie nowego konta oraz wskazanie programów, do których użytkownik chciałby otrzymać dostęp (Rys. 8.); - dla użytkowników posiadających konto i zalogowanych zamówienie dostępu do kolejnych programów (Rys. 9.). Każdy użytkownik może zamówić dowolna liczbę programów. Autoryzacji konta oraz przypisania uprawnień użytkownika do zamówionych programów dokonuje administrator. 13

14 Rys. 8. Okno zamów program użytkownik niezalogowany Zamawianie programu odbywa się w oparciu o formularz zgłoszeniowy. W formularzu istnieje możliwość wybrania kilku programów (pole formularza Program) poprzez podanie nazwy (tematu) programu modułowego. Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu formularza użytkownik zostaje poinformowany o kolejnych krokach procedury rejestracyjnej. Administrator nowemu użytkownikowi nadaje login i hasło oraz dokonuje aktywacji konta, o czym użytkownik zostaje automatycznie powiadomiony drogą mailową. 14

15 Rys. 9. Okno zamów program użytkownik zalogowany, który nie posiada dostępu do programu 1 i Baza instytucji W tym module systemu informatycznego znajdują się podstawowe informacje o instytucjach zarejestrowanych w bazie danych, które uczestniczą w procesie opracowania modułowych innowacyjnych programów szkolenia zawodowego dla MSP lub spełniają warunki do prowadzenia szkoleń zgodnie z przedstawioną ofertą innowacyjnych modułowych programów szkolenia zawodowego. Instytucje w bazie danych można wyszukać wg kryteriów: miasta lub województwa, w którym instytucja ma swoją siedzibę, nazwy programu lub zawodu, dla których instytucja realizuje szkolenia, nazwiska autora programu, którego programy realizuje dana instytucja. Mechanizmy wyszukiwania i sposób wyświetlania wyszukanych informacji odbywa się w sposób identyczny jak w przypadku programów. Informacje o przykładowej instytucji przedstawiono na Rys

16 Rys. 10. Informacje o przykładowej instytucji. 8. Baza autorów Baza zawiera podstawowe informacje (najważniejsze osiągnięcia i doświadczenie zawodowe, dane teleadresowe) o autorach programów, które zamieszczono w bazie. Wyszukiwanie odbywa się wg następujących kryteriów: nazwisko autora, nazwa programu lub nazwa miejsca pracy. Mechanizm wyszukiwania, sposób prezentacji wyników wyszukiwania, wyświetlanie szczegółowych informacji w bazie autorów odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku bazy programów i bazy instytucji. Wszystkie trzy bazy (programów, autorów, instytucji) powiązano relacjami, dzięki czemu w prosty sposób użytkownik przeglądając np. informacje o programie może wyświetlić autorów programu, czy instytucje realizujące dany program. Podobnie: przeglądając informacje o wybranym autorze w prosty sposób można wyświetlić programy danego autora. (Rys. 11). 16

17 Rys. 11. Przykłady relacji baz danych 9. Aktualności W tym module przedstawione są informacje dotyczące nowych, zamieszczonych w bazie, innowacyjnych programów/ modułów szkoleniowych, nowych instytucji realizujących szkolenia zawodowe, publikacji. 10. Publikacje Moduł gromadzący zbiory wiedzy (w formie artykułów) związane z rozwojem kwalifikacji i kompetencji pracowników w zakresie zaawansowanych technologii produkcji i eksploatacji. Struktura publikacji: nazwisko autora, tytuł, streszczenie. Opcja pobierz więcej umożliwia lekturę całej treści publikacji (plik PDF do pobrania.) 11. Linki W tej części zamieszczane są linki do innych baz danych i źródeł internetowych dotyczących problematyki innowacyjnej gospodarki, modułowych programów doskonalenia zawodowego, standardów kwalifikacji zawodowych: 17

18 12. Kontakt Formularz do przesłania pytań, sugestii dotyczące funkcjonowania bazy danych. 13. Poradnik metodyczny dla autorów programów modułowych Na stronie głównej systemu informatycznego zamieszczono także link do materiałów metodycznych dla autorów programów modułowych. Trenerzy, którzy wyrażą chęć przystąpienia do grona autorów modułowych programów szkolenia zawodowego opracowywanych z wykorzystaniem modułów umiejętności zawodowych (ILO-MES), mogą skorzystać z Poradnika metodycznego dla autorów modułowych programów szkolenia zawodowego. 18

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania?

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Poradnik dla autorów szkolnych planów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny portal uczelni

Wewnętrzny portal uczelni Wewnętrzny portal uczelni Przegląd tematyki z perspektywy Uniwersytetu Warszawskiego Materiały z prac Zespołu Rektorskiego do spraw portalu wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 2007 1 Główne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY

PODRĘCZNIK METODYCZNY PODRĘCZNIK METODYCZNY Czyli jak pracować z modułem doszkalającym Efektywni 50+? 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Podręcznik metodyczny

Podręcznik metodyczny Podręcznik metodyczny Maciej Słomczyński 11 grudnia 2014 METODA UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Recenzenci: mgr inż. Antoni Czarny mgr inż. Janina Neska Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo