Poradnik użytkownika systemu. Innowacyjne modułowe programy doskonalenia zawodowego dla MSP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik użytkownika systemu. Innowacyjne modułowe programy doskonalenia zawodowego dla MSP www.innowacyjneprogramy.pl"

Transkrypt

1 Poradnik użytkownika systemu Innowacyjne modułowe programy doskonalenia zawodowego dla MSP Radom, 2008

2 Spis treści Wprowadzenie 1. Podstawowe pojęcia stosowane w Poradniku (4) 2. Użytkownicy systemu (8) 3. Wyszukiwanie programów (8) 4. Nowa oferta programowa (10) 5. Baza programów (12) 6. Zamów program (13) 7. Baza instytucji (15) 8. Baza autorów (16) 9. Aktualności (17) 10. Publikacje (17) 11. Linki (17) 12. Kontakt (18) 13. Poradnik metodyczny dla autorów programów modułowych (18) 2

3 Wprowadzenie Celem dokumentu Poradnik dla użytkownika jest udostępnienie użytkownikom wiedzy, jak należy efektywnie korzystać z rozwiązań technicznych, które oferuje baza Innowacyjne modułowe programy doskonalenia zawodowego dla MSP opracowana z wykorzystaniem osiągnięć naukowo-badawczych, efektów Programu Wieloletniego PW-004 pn. Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach Baza przeznaczona jest dla osób/ instytucji szkoleniowych, edukacyjnych (publicznych i niepublicznych) szkół, stowarzyszeń, fundacji działających na rzecz edukacji dorosłych, działów zarządzania zasobami ludzkimi MSP zainteresowanych wykorzystaniem programów do kształcenia/ doskonalenia zawodowego z zakresu zaawansowanych technologii produkcji i eksploatacji. Koordynatorem i głównym wykonawcą bazy danych jest Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu. W pracach projektowych innowacyjnych modułowych programów szkolenia zawodowego zastosowano standardy i klasyfikację zawodów i specjalności, klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, metodologię modułów umiejętności zawodowych MES (Module of Employable Skills) Międzynarodowej Organizacji Pracy. Baza Innowacyjnych modułowych programów doskonalenia zawodowego dla MSP zawiera: nową ofertę programową, bazę programów, bazę instytucji, bazę autorów, publikacje, aktualności, poradniki metodyczne dla autorów programów modułowych. Pełen zakres usług jest dostępny po zalogowaniu. 3

4 1. Podstawowe pojęcia stosowane w Poradniku W Poradniku używa się pojęć i terminów dotyczących analizy rynku pracy i programu szkolenia 1, metodologii MES 2, modelu dokumentacji modułowego programu szkolenia zawodowego 3 oraz terminów dotyczących struktury bazy danych. Obszar zawodowy Powszechnie uznana sfera (dziedzina) działalności zawodowej, na którą składa się określona liczba zawodów pokrewnych pod względem środków i przedmiotów pracy lub zbiorów funkcji występujących w różnych zawodach (np. funkcje nadzoru, kontroli, funkcje społeczne, menedżerskie itp.). Przykłady obszarów zawodowych: budownictwo, mechanika, elektrotechnika, informatyka itd. Zadanie zawodowe Logiczny wycinek pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu. Układ czynności zawodowych powiązany jednym celem działania, kończącym się określonym wytworem, usługą lub podjęciem istotnej decyzji Zakres pracy Wydzielona z obszaru zawodowego lub zawodu dziedzina, działalność wyznaczająca granice, specjalności, specjalizacji bądź zestaw zadań składający się na kwalifikacje wymagane na stanowisku/stanowiskach pracy. Wiadomości Zestaw informacji przyjęty świadomie przez podmiot i przechowywany w jego pamięci oraz wykorzystywany do ukształtowania określonych umiejętności. Umiejętność Zdolności nabyte i wyćwiczone, które służą do wykonania czynności prowadzących do uzyskania zaplanowanego wyniku (realizacji zadania zawodowego lub pracy). Mogą mieć charakter intelektualny (umysłowy), praktyczny (motoryczny), sensoryczny (umiejętności oparte na zmysłach). Postawy Predyspozycje lub tendencje do specyficznych reakcji na rzeczy, bodźce lub wartości. Przez postawę wobec pracy w zawodzie rozumiana jest pewna gotowość pracownika do względnie trwałych przekonań i sposobów zachowań, odpowiadających wymaganiom określonego zwodu czy sytuacji występujących w procesie pracy. Cechy psychofizyczne Cechy indywidualne (osobowościowe) pracowników wykonujących poszczególne zadania. Zaliczamy do nich: sprawności sensomotoryczne, zdolności, cechy charakteryzujące osobowość. Sprawność sensomotoryczna oznacza dobrze opanowane umiejętności lub nawyk wykonywania czynności zmysłowo-ruchowych oraz uzdolnienia do wykonywania tych czynności (np. zręczność rąk, zmysł równowagi, rozróżnianie barw, koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.). Zdolności oznaczają złożony zespół właściwości (cech człowieka), umożliwiający łatwe uzyskiwanie spodziewanych wyników przy wykonywaniu danych czynności i zadań w określonych warunkach zewnętrznych (np. koncentracja uwagi, wyobraźnia, uzdolnienia techniczne itp.). Cechy 1 Kwiatkowski S.M., Smela K.: Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria. Metodologia. Projekty. IBE, Warszawa Na podstawie: Brejnak A., Strojna E.: Projektowanie modułowych programów kształcenia zawodowego w formie kursowej i szkolnej Poradnik. MPiPS, Warszawa Wprowadzenie do szkolenia modułowego. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa [dostęp 17 czerwca 2008 r.], 4

5 osobowościowe stanowią względnie stałe właściwości psychiczne i fizyczne charakteryzujące daną osobę i różniące ją od innych pod węglem zachowania oraz przebiegu procesów psychicznych (np. odporność emocjonalna, samodzielność, zdolność przekonywania, wytrwałość, odwaga, itp.). Kwalifikacje zawodowe Układ zbiorów umiejętności, wiadomości i cech psychofizycznych niezbędnych do wykonywania zestawu zadań zawodowych właściwych dla danego zawodu. Kompetencje zawodowe Uprawnienia do działania w określonym obszarze zawodowym na podstawie uzyskanych kwalifikacji, pozwalających na właściwe rozwiązywanie zadań zawodowych. Uprawnienia te są stwierdzone w odpowiednim dokumencie kwalifikacyjnym, określającym ewentualnie tytuł i stopień zawodowy. Klasyfikacja Zawodów i Specjalności na Potrzeby Rynku Pracy Służy ujednoliceniu nazewnictwa zawodów i specjalności występujących na rynku pracy oraz racjonalnemu planowaniu obsługi rynku pracy i określaniu jego struktury zawodowej (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 265, poz. 2644). Cele kształcenia/szkolenia Określają konkretne umiejętności lub zachowania, które osoby szkolone powinny opanować z chwilą zakończenia określonego etapu nauki (po ukończeniu kursu, jednostki modułowej, jednostki szkoleniowej). W przypadku modułowych programów szkolenia zawodowego wyróżniamy cele kształcenia dla kursu (cele ogólne), cele kształcenia dla jednostek modułowych (cele operacyjne wynikowe) oraz cele kształcenia dla jednostek szkoleniowych (cele operacyjne szczegółowe). Cele operacyjne kształcenia/szkolenia Wyrażone są opisem zachowań, jakie ma przejawiać uczący się po ukończeniu nauki. Jest to precyzyjny sposób opisu zachowania składający się z zwykle z trzech członów określających: (a) czynność (co robi uczący się), (b) warunki realizacji czynności (czym dysponuje i w jakich okolicznościach to się odbywa) oraz (c) standardy lub kryteria, którym należy sprostać (aby sprawdzić, jak dobrze należy wykonać daną czynność). Koncepcja MES Sprawdzone procedury, formularze i tabele do przeprowadzenia analizy zadań i umiejętności; do opracowania realizacji i oceny programu szkoleniowego opartego na modułach umiejętności zawodowych (Module of Employable Skills MES) oraz do opracowania elementów dydaktycznych i jednostek szkoleniowych (plan i opis zajęć dydaktycznych, które pozwalają na wykorzystanie innych materiałów możliwych do zastosowania w szkoleniu MES). Moduł umiejętności zawodowych (Module of Employable Skills: MES) Specyfikacja pracy (job specification) wyrażona w formie jednostek modułowych. Określa, w kategoriach jednostek modułowych, czynności wykonywane w ramach danej pracy. Jednostka modułowa (Modular Unit w klasycznym ujęciu MOP) Logiczny i możliwy do przyjęcia wycinek pracy (job) w ramach zawodu (occupation) lub zakresu pracy (field of work) o jasno określonym rozpoczęciu i zakończeniu, zwykle nie poddawany dalszym podziałom odpowiadający zadaniu zawodowemu. Jego rezultatem jest produkt, usługa lub istotna decyzja. Zadanie zawodowe wymaga oddziaływania pracownika na takie elementy jak: narzędzia, wyposażenie, inni ludzie, informacje, dane, wydarzenia, warunki, środowisko itp. Obecnie rozróżnia się jednostkę modułową pracy (zadanie zawodowe) oraz jednostkę modułową programu szkolenia. Jednostka modułowa programu oznacza wyodrębniony wycinek programu 5

6 szkolenia, opisywany jako zadanie zawodowe, którego wykonanie uczący się ma opanować. Arkusz analizy jednostki modułowej (Modular Unit Analysis Sheet w klasycznym ujęciu MOP) Na arkuszu tym wyszczególnione są różne umiejętności konieczne do wykonania poszczególnych etapów pracy danej jednostki modułowej razem ze standardami wykonania. Podane są również sfery umiejętności (psychomotoryczna, intelektualna, postawy) dla poszczególnych umiejętności (arkusz ten został zmodyfikowany dla celów niniejszego programu szkoleniowego). Tabela Korelacji Jednostka Modułowa/Element Dydaktyczny/lub Jednostka Szkoleniowa (Modular Unit/Learning Element Reference Chart w klasycznym ujęciu MOP) Jest stosowana do skorelowania etapów pracy wykonywanych w ramach danej jednostki modułowej z elementami dydaktycznymi lub jednostkami szkoleniowymi, niezbędnymi do wyszkolenia osoby, by wykonywała je zgodnie z obowiązującymi standardami i w określonych warunkach. Tabela korelacji umożliwia wyodrębnienie jednostek szkoleniowych (arkusz ten został zmodyfikowany dla celów niniejszego programu szkoleniowego). Element dydaktyczny (Learning Element) Zamknięta broszura szkoleniowa, przeznaczona do nauczania zorientowanego na ucznia, z której również korzysta nauczyciel/instruktor. Każdy element dydaktyczny obejmuje określoną umiejętność lub wycinek wiedzy. Jednostka szkoleniowa (Instructional Unit) Sposób zapisu i organizacji zajęć szkoleniowych w systemie MES. Ułatwia systematyczne planowanie i przygotowanie zajęć szkoleniowych przez instruktorów lub nauczycieli. Jednostki szkoleniowe mogą również stanowić podstawę opracowywania elementów dydaktycznych. Sprawdzian postępów (Progress Check) Jest to dokładne odzwierciedlenie ustalonych celów elementu dydaktycznego (lub jednostki szkoleniowej). Ma on dostarczyć wiarygodnego dowodu na to, że uczeń potrafi zastosować umiejętność (psychomotoryczną, intelektualną lub postawę), której nauczył się podczas przyswajania elementu dydaktycznego, zgodnie ze standardami i w warunkach określonych w opisie celów. Test osiągnięć (Perfomance Test) Dostarcza wiarygodnego dowodu na to, że uczeń potrafi wykonać etapy pracy jednostki modułowej zgodnie z określonymi standardami i w danych warunkach. Testy osiągnięć stają się testami cząstkowymi, jeśli program szkoleniowy MES obejmuje więcej jednostek modułowych. Egzamin końcowy (Final Test) Wszechstronny test osiągnięć przeprowadzany pod koniec programu szkoleniowego w zakresie MES, obejmujący większą liczbę jednostek modułowych. Pakiet Edukacyjny MES (MES Learning Package) Składa się z poradników dla instruktora i osób szkolnych, listy sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz zestawu tych elementów dydaktycznych/jednostek szkoleniowych, które są niezbędne do przeszkolenia danej osoby, zgodnie z jej indywidualnym opisem szkolenia zawierającym jednostki modułowe, objęte danym programem szkoleniowym MES. Modułowy program szkolenia zawodowego oparty na MES Jest dokumentem szkolenia zawodowego, określającym zakres i układ treści nauczania i uczenia się, wynikający z zadań występujących w zawodzie, którym odpowiadają jednostki modułowe. Lista Wyposażenia Szkoleniowego (Training Facilities List) Jest stosowana do wyszczególnienia i opisu sprzętu, narzędzi, materiałów itd. niezbędnych dla danego pakietu lub pakietów edukacyjnych, z uwzględnieniem ilości, kosztów, źródła zakupu 6

7 oraz przedmiotów podanych w MOP-owskich poradnikach planowania sprzętu. Modułowy system szkolenia zawodowego Jest to układ powiązanych ze sobą elementów procesów (patrz załączony schemat), tak że ich wzajemne relacje tworzą środowisko dydaktyczne ukierunkowane na uczącego się w celu zapewnia skutecznego kształtowania umiejętności zawodowych wymaganych na rynku pracy. Zajęcia szkoleniowe Zajęcia dydaktyczne integrujące treści teoretyczne z różnych dziedzin z ćwiczeniami praktycznymi, które prowadzone są w warunkach naturalnych lub symulowanych, zgodnie ze scenariuszami zajęć i materiałami zawartymi w jednostkach szkoleniowych. Model dokumentacji modułowego programu szkolenia zawodowego Dokumentacja modułowego programu szkolenia zawodowego składa się z dwóch części: Część I Założenia organizacyjno-programowe szkolenia oraz Część II Programy realizacji jednostek modułowych. Pierwsza część służy głównie planowaniu szkolenia, druga zaś realizacji procesu szkolenia. Taki podział programu ma istotny wpływ na zrozumienie koncepcji programowej (układu metodycznego) oraz przejrzystość układu treści, który w Części II stanowi oddzielne miniprogramy szkoleniowe, odpowiadające zadaniom zawodowym wykonywanym w pracy. W języku dydaktyki zadania zawodowe przybrały miano jednostek modułowych, które stanowią w interesującej nas koncepcji modularyzacji zarówno kryterium wyodrębniania, doboru, jak i organizacji treści kształcenia/szkolenia. To, co jest faktyczne realizowane w ramach zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metodologii modułów umiejętności zawodowych, kryje się w zawartości jednostek szkoleniowych, które są sednem i punktem docelowym szkolenia realizowanego w systemie modułowym. Jednostki szkoleniowe są najmniejszym elementem struktury programu modułowego, opartego na metodologii MES. Podstawowe informacje o programie Fragment dokumentacji programowej dostępny dla niezalogowanych użytkowników, zawierający: - obszar zawodowy i zawód/zawody, dla których opracowano program - opis programu, - schemat układy jednostek modułowych, - plan szkolenia, - cele programu, - przewidywane rezultaty. Pełna dokumentacja programowa Zbiór dokumentów zgodnych z poniższą strukturą: Część I - Wprowadzenie plik zawierające informacje ogólne Część II - kod.jm.nr_jm.nazwa_jm Jednostka modułowa gdzie: kod kod zawodu JM Jednostka Modułowa nr_jm numer jednostki modułowej [1,2,3,..., n] nazwa_jm nazwa jednostki modułowej - Cele szkolenia w zakresie jednostki modułowej - Arkusz analizy jednostki modułowej kod.js.nr_js.nazwa_js Jednostka szkoleniowa gdzie: kod kod zawodu 7

8 JS Jednostka szkoleniowa nr_js numer jednostki szkoleniowej [1,2,3,..., n] nazwa_js nazwa jednostki szkoleniowej - Pomiar sprawdzający wyniki szkolenia w zakresie jednostki modułowej - Lista wyposażenia dydaktycznego - Plik zawierający całość całego programu w jednym pliku *.zip 2. Użytkownicy systemu W systemie przewidziano trzy grupy użytkowników. Użytkownik niezalogowany Każdy użytkownik sieci Internet ma dostęp do bazy programów w zakresie podstawowych informacji o programie, nowej oferty programowej, bazy programów, bazy instytucji, bazy autorów, publikacji, aktualności, danych kontaktowych, poradnika metodycznego dla autorów programów modułowych oraz poradnika użytkownika systemu. Użytkownik zalogowany Użytkownik posiadający login i hasło, po zalogowaniu otrzymuje dodatkowo dostęp do pełnej dokumentacji programowej, którą może pobrać w formie plików PDF. Administrator systemu Użytkownik zarządzający bazą, posiadający uprawnienia dodawania lub aktualizacji zamieszczonych w bazie zasobów, uzupełniania bazy o autorów lub instytucje, zarządzania kontami użytkowników (aktywację i dezaktywację kont), przypisywanie programów do użytkowników, edycję strony głównej, publikacji, aktualności, linków, generowania statystyk. 3. Wyszukiwanie programu Na stronie głównej znajduje się rozwijana lista zawodów, dla których bazie danych zostały zamieszczone programy szkolenia zawodowego. Użytkownik może wybrać z listy interesujący go zawód, kliknąć szukaj i na ekranie zostaną wyświetlone wszystkie programy dla wybranego zawodu. Baza danych posiada również zaawansowane opcje wyszukiwania wg następujących kryteriów: Obszar zawodowy, Nazwa zawodu, Nazwa programu, Kod zawodu, Autorzy programu, Instytucja realizująca. Mechanizm wyszukiwania pozwala na podanie dowolnej liczby kryteriów. Użytkownik może również wyświetlić wszystkie programy znajdujące się w bazie danych, w tym celu należy wybrać polecenie pokaż wszystkie znajdujące na stronie z zaawansowanymi opcjami wyszukiwania (Rys. 1.). Wyszukiwanie zawansowane dostępne jest po wybraniu z menu zakładki Baza programów. 8

9 Rys. 1. Formularz wyszukiwania (zaznaczono znajdujący się na stronie głównej prosty mechanizm wyszukiwania rozwijaną listę zawodów) Wyniki wyszukiwania prezentowane są w formie listy zawierającej nazwę programu, datę dodania do bazy. Rys. 2. Lista programów dla kryterium wyszukiwania zawód: technik mechatronik Po kliknięciu na nazwę programu lub polecenie więcej na ekranie zostaną wyświetlone podstawowe informacje o programie. 9

10 Rys. 3. Fragment podstawowych informacji o programie Systemy sterowania nadrzędnego i wizualizacji procesów przemysłowych 4. Nowa oferta programowa Przedstawiono tematykę ramowych programów specjalistycznego szkolenia zawodowego dla MSP, przygotowaną we współpracy instytucji badawczych, uczestniczących w realizacji Programu Wieloletniego PW-004. Użytkownicy systemu w formie głosowania mogą wyrażać swoją opinię, które programy są przydatne dla rynku pracy. Rys. 4. Tematyka ramowych programów specjalistycznego szkolenia zawodowego dla MSP 10

11 Wybierając opcję wyświetl opis (Rys. 5.) użytkownicy mogą zapoznać się z ogólnymi informacjami o programie. Rys. 5. Ramowy Opis programu Metody monitorowania stopnia degradacji aparatów technologicznych Oceny przydatności programu jest możliwa poprzez wyrażenie swojej opinii wybierając link głosuj (Rys. 6.). Przed wysłaniem ankiety należy wybrać z listy rozwijanej typ instytucji. Dla programów wybranych przez użytkowników zostanie opracowana a następnie udostępniona pełna dokumentacja programowa. 11

12 5. Baza programów Rys. 6. Ankieta oceny przydatności dla rynku pracy oferty programowej Baza programów jest najważniejszą częścią systemu, zamieszczono w niej pełną dokumentację innowacyjnych, modułowych programów doskonalenia zawodowego dla MSP. Dostępne mechanizmy wyszukiwania i sposób wyświetlania wyników wyszukiwania opisano w Rozdziale 3 wyszukiwanie programu. Podstawowe informacje o programie dostępne są dla użytkowników niezalogowanych. Maja oni również możliwość wyświetlenia informacji o autorach programu, oraz instytucjach realizujących program (linki: Autorzy programu, Instytucje realizujące program ). Dostęp do pełnej dokumentacji programowej otrzymują po wypełnieniu formularza dostępnego w zakładce Zamów program. Procedurę zamawiania programów opisano w Rozdziale 6 Zamów program. Dokumentacja programowa została udostępniona w formie plików PDF. Użytkownik zalogowany ma do wyboru możliwość pobrania pełnej dokumentacji programowej w jednym pliku (ZIP), dokumentacji wybranej jednostki modułowej (ZIP) lub pojedynczych dokumentów i jednostek szkoleniowych (PDF). Strukturę dokumentów programu przedstawiono w Podstawowych pojęciach oraz na Rys

13 Rys. 7. Fragment struktury dokumentów programu Systemy sterowania nadrzędnego i wizualizacji procesów przemysłowych 6. Zamów program Zakładka w systemie spełnia podwójną funkcję: - dla użytkowników nieposiadających kona tworzenie nowego konta oraz wskazanie programów, do których użytkownik chciałby otrzymać dostęp (Rys. 8.); - dla użytkowników posiadających konto i zalogowanych zamówienie dostępu do kolejnych programów (Rys. 9.). Każdy użytkownik może zamówić dowolna liczbę programów. Autoryzacji konta oraz przypisania uprawnień użytkownika do zamówionych programów dokonuje administrator. 13

14 Rys. 8. Okno zamów program użytkownik niezalogowany Zamawianie programu odbywa się w oparciu o formularz zgłoszeniowy. W formularzu istnieje możliwość wybrania kilku programów (pole formularza Program) poprzez podanie nazwy (tematu) programu modułowego. Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu formularza użytkownik zostaje poinformowany o kolejnych krokach procedury rejestracyjnej. Administrator nowemu użytkownikowi nadaje login i hasło oraz dokonuje aktywacji konta, o czym użytkownik zostaje automatycznie powiadomiony drogą mailową. 14

15 Rys. 9. Okno zamów program użytkownik zalogowany, który nie posiada dostępu do programu 1 i Baza instytucji W tym module systemu informatycznego znajdują się podstawowe informacje o instytucjach zarejestrowanych w bazie danych, które uczestniczą w procesie opracowania modułowych innowacyjnych programów szkolenia zawodowego dla MSP lub spełniają warunki do prowadzenia szkoleń zgodnie z przedstawioną ofertą innowacyjnych modułowych programów szkolenia zawodowego. Instytucje w bazie danych można wyszukać wg kryteriów: miasta lub województwa, w którym instytucja ma swoją siedzibę, nazwy programu lub zawodu, dla których instytucja realizuje szkolenia, nazwiska autora programu, którego programy realizuje dana instytucja. Mechanizmy wyszukiwania i sposób wyświetlania wyszukanych informacji odbywa się w sposób identyczny jak w przypadku programów. Informacje o przykładowej instytucji przedstawiono na Rys

16 Rys. 10. Informacje o przykładowej instytucji. 8. Baza autorów Baza zawiera podstawowe informacje (najważniejsze osiągnięcia i doświadczenie zawodowe, dane teleadresowe) o autorach programów, które zamieszczono w bazie. Wyszukiwanie odbywa się wg następujących kryteriów: nazwisko autora, nazwa programu lub nazwa miejsca pracy. Mechanizm wyszukiwania, sposób prezentacji wyników wyszukiwania, wyświetlanie szczegółowych informacji w bazie autorów odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku bazy programów i bazy instytucji. Wszystkie trzy bazy (programów, autorów, instytucji) powiązano relacjami, dzięki czemu w prosty sposób użytkownik przeglądając np. informacje o programie może wyświetlić autorów programu, czy instytucje realizujące dany program. Podobnie: przeglądając informacje o wybranym autorze w prosty sposób można wyświetlić programy danego autora. (Rys. 11). 16

17 Rys. 11. Przykłady relacji baz danych 9. Aktualności W tym module przedstawione są informacje dotyczące nowych, zamieszczonych w bazie, innowacyjnych programów/ modułów szkoleniowych, nowych instytucji realizujących szkolenia zawodowe, publikacji. 10. Publikacje Moduł gromadzący zbiory wiedzy (w formie artykułów) związane z rozwojem kwalifikacji i kompetencji pracowników w zakresie zaawansowanych technologii produkcji i eksploatacji. Struktura publikacji: nazwisko autora, tytuł, streszczenie. Opcja pobierz więcej umożliwia lekturę całej treści publikacji (plik PDF do pobrania.) 11. Linki W tej części zamieszczane są linki do innych baz danych i źródeł internetowych dotyczących problematyki innowacyjnej gospodarki, modułowych programów doskonalenia zawodowego, standardów kwalifikacji zawodowych: 17

18 12. Kontakt Formularz do przesłania pytań, sugestii dotyczące funkcjonowania bazy danych. 13. Poradnik metodyczny dla autorów programów modułowych Na stronie głównej systemu informatycznego zamieszczono także link do materiałów metodycznych dla autorów programów modułowych. Trenerzy, którzy wyrażą chęć przystąpienia do grona autorów modułowych programów szkolenia zawodowego opracowywanych z wykorzystaniem modułów umiejętności zawodowych (ILO-MES), mogą skorzystać z Poradnika metodycznego dla autorów modułowych programów szkolenia zawodowego. 18

6. Idea, organizacja i technologia kształcenia modułowego

6. Idea, organizacja i technologia kształcenia modułowego 6. Idea, organizacja i technologia kształcenia modułowego 1. Podstawy teoretyczne, założenia i doświadczenie 2. Projektowanie programów i pakietów edukacyjnych 3. Scenariusze zajęć teoretycznych i praktycznych

Bardziej szczegółowo

System Monitoringu i Ewaluacji Kompetencji Pracowników

System Monitoringu i Ewaluacji Kompetencji Pracowników System Monitoringu i Ewaluacji Kompetencji Pracowników Instrukcja Obsługi UŻYTKOWNIK PROGRAM WIELOLETNI PW 004 1 Spis treści Informacje wstępne...3 Użytkownicy systemu...3 Podstawowe funkcje systemu...4

Bardziej szczegółowo

BADANIA ZAWODOZNAWCZE ORAZ PROJEKTOWANIE ELASTYCZNYCH TECHNOLOGII KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO

BADANIA ZAWODOZNAWCZE ORAZ PROJEKTOWANIE ELASTYCZNYCH TECHNOLOGII KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO BADANIA ZAWODOZNAWCZE ORAZ PROJEKTOWANIE ELASTYCZNYCH TECHNOLOGII KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Opracowanie programu nauczania dla zawodu o strukturze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TRENERÓW DO REALIZACJI PRZYSZŁYCH SZKOLEŃ Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNINGU

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TRENERÓW DO REALIZACJI PRZYSZŁYCH SZKOLEŃ Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNINGU SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TRENERÓW DO REALIZACJI PRZYSZŁYCH SZKOLEŃ Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNINGU opracowany w wyniku realizacji projektu 1.7 Oferta szkoleń w technologii e-learning dla pracowników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA Łódź 2014 Spis treści: I. Konto studenta/absolwenta... 3 1.1. Logowanie... 3 1.2. Ankiety ewaluacyjne... 4 1.3. Generowanie i umieszczenie CV...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 30.03.2011r. Opracował: Mariusz Tomza Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Zmiana hasła użytkownika... 5 Wprowadzanie nowych zgłoszeń do systemu...

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA SZKOLNICTWO ZAWODOWE W DOBIE REFORMY A RYNEK PRACY. OSTROŁĘKA - 24 marca 2011

KONFERENCJA SZKOLNICTWO ZAWODOWE W DOBIE REFORMY A RYNEK PRACY. OSTROŁĘKA - 24 marca 2011 KONFERENCJA SZKOLNICTWO ZAWODOWE W DOBIE REFORMY A RYNEK PRACY OSTROŁĘKA - 24 marca 2011 Kształcenie zawodowe według programów przedmiotowych i modułowych Zdzisław Sawaniewicz KORELACJA Układ kształcenia

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS)

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Wersja 1.3.5 INSTRUKCJA rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (lub cyklu szkoleniowym)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego e-repetytorium Spis treści I. Ramowy plan nauczania 1. Cel studiów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Praca dla Dwojga

PROJEKT Praca dla Dwojga PROJEKT Praca dla Dwojga Program Szkolenia Konsultantów Doradców Zastosowanie i wdraŝanie elastycznych (ze szczególnym uwzględnieniem job-sharingu) Materiały przygotowane przez Stowarzyszenie na Rzecz

Bardziej szczegółowo

www.projektor.org.pl Instrukcja obsługi internetowego systemu wsparcia programu Projektor

www.projektor.org.pl Instrukcja obsługi internetowego systemu wsparcia programu Projektor www.projektor.org.pl Instrukcja obsługi internetowego systemu wsparcia programu Projektor Spis treści 1. Ekran powitalny, logowanie 2. Rejestracja 3. Utworzenie nowego projektu 4. Zgłoszenie projektu 5.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla niezalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills

DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills Nr 531300-LLP-1-2012-1-GR-KA3-KA3NW DigiSkills: Network for the enhancement of digital competence skills DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills Spis treści 1. Zakres dokumentu... 3

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O.

APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O. APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O. WERSJA NR 2 Strona 1 z 7 Spis treści 1. Opis ogólny... 3 2. Opis szczegółowy... 3 2.1 Strona główna.... 3 2.2 Podstrona

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 Wersja 1.0.1 INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A.

E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A. E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 2. INSTRUKCJA OBSŁUGI E-FAKTUR PRZESYŁANYCH Z TVP S.A.... 2 3. REJESTRACJA KONTRAHENTA W SYSTEMIE GREEN MAIL 24... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.

Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. oprac. Magdalena Anna Płatonow Maja Wilczewska-Wojczyszyn Gorzów Wlkp., marzec 2014 r., 1 MOODLE

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU E-DORADZTWO ORAZ E-SZKOLENIA

OPIS MODUŁU E-DORADZTWO ORAZ E-SZKOLENIA Per Omnia Salutaris Agencja doradczo-szkoleniowa OPIS MODUŁU E-DORADZTWO ORAZ E-SZKOLENIA MODUŁ E-DORADZTWO OPIS 1. UmoŜliwia pełną obsługę doradczą z zakresu BHP i ppoŝ, prawa pracy oraz doradztwa dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel 1 1. Czym jest platforma internetowa Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA PRACODAWCY

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA PRACODAWCY INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA PRACODAWCY Łódź 2014 Spis treści: I. Konto pracodawcy... 3 1.1. Rejestracja... 3 1.2. Logowanie... 4 1.2.1. Baza CV studentów/absolwentów... 5 1.2.2. Baza biogramów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

a. (20 pkt.) Aplikacja powinna zawierać następujące elementy: 2. Formularz edycji profilu użytkownika (2 pkt.).

a. (20 pkt.) Aplikacja powinna zawierać następujące elementy: 2. Formularz edycji profilu użytkownika (2 pkt.). 1. Biblioteka aplikacja internetowa umożliwiająca użytkownikom rezerwowanie i wypożyczanie książek oraz administratorom edycję bazy książek i zarządzanie użytkownikami. a. (20 pkt.) Aplikacja powinna zawierać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie dostępem do systemu IMI

Zarządzanie dostępem do systemu IMI Zarządzanie dostępem do systemu IMI 1. KTO MOŻE ZARZĄDZAĆ DOSTĘPEM DO SYSTEMU IMI?... 2 2. REJESTRACJA ORGANÓW... 2 2.1. ZAREJESTROWANIE ORGANU W SYSTEMIE IMI... 2 2.2. WYSŁANIE ORGANOM ADMINISTRACJI ZAPROSZEŃ

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

POKL.02.03.03-00-007/12-00

POKL.02.03.03-00-007/12-00 Dotyczy wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na wybór wykonawcy do opracowania oraz wdrożenia platformy e-learningowej z funkcjonalnościami portalu internetowego w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Prowadzenie rejestru po zmianie ustawy...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Rejestracja konta Użytkownicy rejestrują konta samodzielnie poprzez formularz dostępny na stronie logowania https://lsi.slaskie.pl.

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Platformy Edukacyjnej Historia dla Polonii?

Jak korzystać z Platformy Edukacyjnej Historia dla Polonii? Szanowny Nauczycielu! Oddajemy w Twoje ręce efekt naszej wytężonej pracy. Jest to internetowy kurs historii Polski na dwóch poziomach, odpowiadających polskiemu II i III etapowi edukacyjnemu (klasy 4-6

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z Platformy szkoleniowej i uczestnictwa w szkoleniach elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SŁUCHACZY. Platforma zdalnego nauczania

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SŁUCHACZY. Platforma zdalnego nauczania INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SŁUCHACZY Platforma zdalnego nauczania Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) to narzędzie do pracy zdalnej, za pomocą którego użytkownik (uczeń, nauczyciel)

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa Prezentacja programu Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA System CRM współpracuje z programami do obsługi magazynowej,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Spis treści: 1. Rejestracja i logowanie do systemu MEDIABIN.3 2. Zamieszczanie reklamy w systemie.7 2.1. Wysyłka przez link autoryzacyjny upload.10 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Spis treści: I. Logowanie II. Menu konta SAS III. Konto IV. Użytkownicy V. Dokumenty VI. Ustawienia VII. Pomoc i Kontrakt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładki ogólnodostępne

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładki ogólnodostępne Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładki ogólnodostępne Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Platforma

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020. Katowice, 15 października 2015r

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020. Katowice, 15 października 2015r Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Katowice, 15 października 2015r Rejestracja konta Użytkownicy rejestrują konta samodzielnie poprzez formularz

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników

Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników B a z a e k s p e r t ó w Projekt techniczny oraz powykonawcza dokumentacja techniczna Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników Białystok 2013 Dokument jest poufny i przeznaczony wyłącznie do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Jak zdefiniować konto użytkownika systemu? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE Z DZIEDZINY BHP INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

SZKOLENIE OKRESOWE Z DZIEDZINY BHP INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Per Omnia Salutaris Agencja doradczo-szkoleniowa SZKOLENIE OKRESOWE Z DZIEDZINY BHP INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA CZĘŚĆ I. INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRACJI DO SYSTEMU. 1. Proszę uruchomić stronę http://www.pos-doradztwo.pl

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania w zakresie programów nauczania:

Oczekiwania w zakresie programów nauczania: Formalno prawne podstawy wdrożenia modułowego kształcenia zawodowego, korzyści z wdrożenia kształcenia w oparciu o podejście modułowe dla uczniów, szkoły. Cele: Przedstawić podstawowe akty prawne regulujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z konsultacji online

Instrukcja korzystania z konsultacji online Instrukcja korzystania z konsultacji online Dostęp do konsultacji wymaga zalogowania się na konto przeznaczone dla uczestnika/uczestniczki projektu. Strona WWW projektu jak i witryny dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

Wybrane elementy zarządzania kompetencjami pracowniczymi w aspekcie kształcenia zawodowego

Wybrane elementy zarządzania kompetencjami pracowniczymi w aspekcie kształcenia zawodowego Wybrane elementy zarządzania kompetencjami pracowniczymi w aspekcie kształcenia zawodowego Autor referatu: Marek Goliński Prezentuje: Joanna Kijewska Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie kompetencjami

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel

Platforma E-learningowa Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel 1 KROK PO KROKU jak zacząć korzystać z Platformy. (instrukcja

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P L AT F O R M Y E N E R G I A S P O Ł E C Z N A. Spis treści

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P L AT F O R M Y E N E R G I A S P O Ł E C Z N A. Spis treści Spis treści 1.Logowanie do systemu e-learningowego... 3 2.Jak wybrać kurs w systemie e-learningowym?... 5 3.Omówienie typów testów... 8 4. Omówienie testów końcowych... 10 5.Jak korzystać z czatu?... 11

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora aplikacji Podsystem administracyjny

Dokumentacja Administratora aplikacji Podsystem administracyjny Dokumentacja Administratora aplikacji Podsystem administracyjny Zamawiający: Wykonawca: Dokumentacja powstała w ramach projektów Dokumentacja powstała w ramach projektów: e-usługi e-organizacj a - pakiet

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA SZKOŁY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA SZKOŁY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Po najechaniu kursorem na nazwę kategorii pojawi się rozwijane menu:

Po najechaniu kursorem na nazwę kategorii pojawi się rozwijane menu: KROK 1 WYSZUKIWANIE KURSÓW Wyszukać kurs można na trzy sposoby: I. Wybierając kategorię kursu z paska w górnej części ekranu: Po najechaniu kursorem na nazwę kategorii pojawi się rozwijane menu: II. Wybierając

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy Fuzje.pl czyli jak zarejestrować się na portalu, aby efektywnie sprzedać firmę lub pozyskać inwestora

Instrukcja obsługi platformy Fuzje.pl czyli jak zarejestrować się na portalu, aby efektywnie sprzedać firmę lub pozyskać inwestora Instrukcja obsługi platformy Fuzje.pl czyli jak zarejestrować się na portalu, aby efektywnie sprzedać firmę lub pozyskać inwestora Warszawa, kwiecień 2011 roku SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 1.PRZEGLĄDANIE ZAWARTOSCI

Bardziej szczegółowo

EBSCOhost Wyszukiwanie podstawowe dla Bibliotek akademickich

EBSCOhost Wyszukiwanie podstawowe dla Bibliotek akademickich EBSCOhost Wyszukiwanie podstawowe dla Bibliotek akademickich Szkolenie support.ebsco.com Witamy w szkoleniu EBSCO Publishing dotyczącym Wyszukiwania podstawowego dla Bibliotek akademickich, zwięzłym przewodniku

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji w narzędziu PARP HR eskills Manager

Instrukcja rejestracji w narzędziu PARP HR eskills Manager Instrukcja rejestracji w narzędziu PARP HR eskills Manager Jak połączyć konto pracownika z firmą? Jak odebrać szkolenia o wartości 900 zł? CompSecur Sp. z o.o. Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ E-LEARNINGOWEJ 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Zakładanie konta na platformie... 3 2. Logowanie... 5 3. Przypomnienie zapomnianego hasła... 5 4. Zmiana profilu... 5 5. Zapisy na szkolenie...6 6. Proces

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS

SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS PAKIET EDUKACYJNY SCENARIUSZE ĆWICZEŃ DLA UŻYTKOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS Kraków, grudzień 2014 r. Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu SERWAL

Instrukcja obsługi systemu SERWAL I. DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Instrukcja obsługi systemu SERWAL Serwal to system informacyjny dla mieszkańców i kontrahentów Urzędu Miasta Bartoszyce umożliwiający: prezentację stanów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o.

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o. ABC PRO Sp. z o.o. Podręcznik przeznaczony dla użytkowników Bazy Aktów Własnych Zawiera zmiany w wersji z dnia 12.12.2013 r. Data: 13 grudnia 2013 Autor: Piotr Jegorow Spis treści Wykaz zmian... 3 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? UONET+ Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM I. Postanowienia ogólne II. III. IV. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu. 1. Informacje Podstawowe Mediamanager 2.1 jest systemem wspierającym zarządzanie dokumentami elektronicznymi. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez oprogramowanie jest przetrzymywanie, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Strona 2 1. Informacje wstępne W związku z nowelizacją Ustawy o Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. systemu BIP

Instrukcja użytkownika. systemu BIP Instrukcja użytkownika systemu BIP SPIS TREŚCI 1. Informacje o biuletynie... 3 1.1. Mapa serwisu... 3 1.2. Redakcja biuletynu... 3 1.3. Słownik skrótów... 5 1.4. Historia zmian... 5 1.5. Statystyka odwiedzin...

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja elektronicznego dziennika szkolnego Autor: Grzegorz Szymkowiak Promotor: dr Katarzyna Trynda Kategorie: oświata Słowa kluczowe: e-dziennik,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Moduł Mapa inwestora. Starostwo Powiatowe w Chełmie

Materiały szkoleniowe Moduł Mapa inwestora. Starostwo Powiatowe w Chełmie Moduł Mapa inwestora Starostwo Powiatowe w Chełmie Informacje o dokumencie: Autor: Zespół ds. szkoleo Tytuł: Wersja: 1.0 Liczba stron: 23 Data utworzenia: 2014-10-13 Data ost. modyfikacji: 2014-10-13 Kontakt

Bardziej szczegółowo