Wybrane elementy zarządzania kompetencjami pracowniczymi w aspekcie kształcenia zawodowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane elementy zarządzania kompetencjami pracowniczymi w aspekcie kształcenia zawodowego"

Transkrypt

1 Wybrane elementy zarządzania kompetencjami pracowniczymi w aspekcie kształcenia zawodowego Autor referatu: Marek Goliński Prezentuje: Joanna Kijewska

2 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie kompetencjami 3. Kompetencje pracownicze 4. Działania wpływające na jakość kształcenia zawodowego 5. Wielkopolskiego Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

3 Wprowadzenie Założenia związane z zarządzaniem kompetencjami pracowniczymi w przedsiębiorstwach Najistotniejsze czynniki wpływające na ocenę jakości kształcenia zawodowego (formy rozwoju kompetencji zawodowych i zakresy kompetencyjne pracowników) Kapitał intelektualny Przykłady działań wpływających na jakość kształcenia zawodowego

4 Zarządzanie kompetencjami CELE PRZEDSIĘBIORSTWA SYSTEM ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIE PERSONELEM ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI EFEKTYWNOŚĆ PRACY I EFEKTYWNOŚĆ RELACJI CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA EFEKTYWNOŚĆ wiedza specjalistyczna i kompetencje wymagane w związku z zakresem wykonywanych prac struktura zasobów majątkowych; procesy związane z organizacją pracy wewnątrz przedsiębiorstwa; procedury związane z oczekiwaniami dotyczącymi realizowanych zadań; warunki pracy i wymagania zdrowotne związane z wykonywanymi czynnościami [Filipowicz, 2014]

5 Kompetencje pracownicze KWALIFIKACJE jest to formalny wynik procesu oceny i walidacji uzyskany w sytuacji, w której właściwy organ stwierdza, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się zgodne z określonymi standardami KRAJOWY SYSTEM KWALIFIKACJI opisuje wszystkie aspekty działalności państw członkowskich związane z uznawaniem uczenia się i inne mechanizmy łączące kształcenie i szkolenie z rynkiem pracy i społeczeństwem obywatelskim EFEKTY UCZENIA się jest to określenie tego, co uczący się wie, rozumie i potrafi wykonać po ukończeniu procesu uczenia się, które dokonywane jest w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji ZALECENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WIEDZA oznacza efekt przyswajania informacji poprzez uczenie się. Wiedza jest zbiorem faktów, zasad, teorii i praktyk powiązanych z dziedziną pracy lub nauki. W kontekście europejskich ram kwalifikacji wiedzę opisuje się jako teoretyczną lub faktograficzną UMIEJĘTNOŚCI oznaczają zdolność do stosowania wiedzy i korzystania z know-how w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. W kontekście europejskich ram kwalifikacji umiejętności określa się jako kognitywne (obejmujące myślenie logiczne, intuicyjne i kreatywne) oraz praktyczne (obejmujące sprawność i korzystanie z metod oraz narzędzi KOMPETENCJE oznaczają udowodnioną zdolność stosowania wiedzy, umiejętności i zdolności osobistych, społecznych lub metodologicznych okazywaną w pracy lub nauce oraz w karierze zawodowej i osobistej; w europejskich ramach kwalifikacji, kompetencje określane są w kategoriach odpowiedzialności i autonomii

6 Rodzaje kompetencji 1. uczenia się i rozwiązywania problemów; 2. myślenia dostrzegania zależności przyczynowo-skutkowych i funkcjonalnych; 3. poszukiwania, segregacji i wykorzystywania informacji z różnych źródeł; 4. doskonalenia się elastycznego reagowania na zmiany i poszukiwanie nowych rozwiązań; 5. komunikowania się korzystania z technologii, porozumiewania się w kilku językach; 6. argumentowania i obrony własnego zdania; 7. współpracy i porozumienia w grupie; 8. działania organizowania pracy, opanowania technik i narzędzi pracy, projektowania działań i przyjmowania odpowiedzialności za wyniki [Sienkiewicz, Gruza, 2009] CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ KSZTAŁECENIA ZAWODOWEGO OCENA STANU JAKOŚCI KSZTAŁECENIA ZAWODOWEGO METODY POMIARU STANU JAKOŚCI KSZTAŁECENIA ZAWODOWEGO

7 Działania wpływające na jakość kształcenia zawodowego ZESTAWIENIE CECH OPISUJĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UPORZĄDKOWANIEM I WARTOŚCIOWANIEM CECH JAKOŚĆ KSZTAŁECENIA ZAWODOWEGO STOPNIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ Z UWZGLĘDNIENIEM RELACJI MIĘDZY WYBRANYMI CECHAMI UWZGLĘDNIENIE ZMIAN JAKIE DANE STANY CECHY WYWOŁUJĄ W KONTAKCIE Z POJEDYNCZYM CZŁOWIEKIEM, CZY GRUPOM OSÓB USTALENIE, JAKICH KORZYŚCI PO TYCH ZMIANACH SIĘ OCZEKUJE [Mantura, 2010]

8 Działania wpływające na jakość kształcenia zawodowego Gospodarka oparta na wiedzy, dostosowanie programów i form kształcenia do potrzeb rynku pracy Standardów jakości kształcenia zawodowego Raporty opisujące kształcenie zawodowe 1. oferta edukacyjna szkół zawodowych, centrów kształcenia praktycznego oraz centrów kształcenia ustawicznego jest obecnie nieatrakcyjna dla uczniów 2. treści kształcenia zawarte w bieżących podstawach programowych i programach nauczania dla zawodów są modernizowane zbyt rzadko są zbyt skostniałe 3. kwalifikacje i kompetencje zawodowe absolwentów często nie są zbieżne z oczekiwaniami pracodawców, wielu uczniów opuszcza szkoły bez dostatecznej umiejętności samodzielnego uczenia się oraz nawyku ustawicznego kształcenia i doskonalenia zawodowego [Sienkiewicz, Gruza, 2009] Doskonalenie kompetencji zawodowych powinno odbywać się w szkole, ale w bardzo ścisłym kontakcie z pracodawcą.

9 Działania wpływające na jakość kształcenia zawodowego Właściwy dobór umiejętności dla potrzeb skutecznej realizacji zadania jest kluczowym problemem projektu pn. Indeks Gotowości Rynkowej nowy instrument monitorujący szanse na pracę absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa podkarpackiego finansowanego ze środków EFS oraz środków budżetu państwa, realizowanego w ramach ZPORR, Działanie 2.1. Projekt Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe ma za zadanie podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego m.in. poprzez takie działania jak [Goliński, Szafrański, Więcek-Janka, 2013]: 1. organizację praktyk i staży dla uczniów w przedsiębiorstwach 2. utworzenie na potrzebę realizacji praktyk laboratoriów wraz z opracowaniem nowatorskich programów praktyk, 3. stworzenie, rozwój i upowszechnienie Wielkopolskiego Systemu Doradztwa Edukacyjno- Zawodowego (WSDEZ), 4. opracowanie innowacyjnych programów kształcenia modułowego, 5. przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w oparciu o wypracowane programy kształcenia, 6. wyposażenie szkół w narzędzia i materiały dydaktyczne.

10 Wielkopolski System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w polsce rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia Średnia ocena uczniów (ŚU) Średnia ocena pracodawców (ŚP) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony Deklarowane przez uczniów i poszukiwane przez pracodawców umiejętności w zakresie kompetencji personalnych i społecznych Bezpieczeństwo i higiena pracy. Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Zawodowcy.

11 Wielkopolski System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy kieruje wykonaniem przydzielonych zadań potrafi dowodzić wieloma grupami 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 komunikuje się ze współpracownikami ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań Średnia ocena uczniów (ŚU) Deklarowane przez uczniów i poszukiwane przez pracodawców umiejętności w zakresie kompetencji personalnych i społecznych Organizacja pracy małych zespołów. Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Zawodowcy

12 Wielkopolski System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Autor referatu: dr inż. Marek GOLIŃSKI Politechnika Poznańska Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego Prezentacja: mgr inż. Joanna KIJEWSKA Politechnika Poznańska Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

kształcenia zawodowego programowych kluczem Doskonalenie podstaw do modernizacji Toruń 12-13.12.2011 r.

kształcenia zawodowego programowych kluczem Doskonalenie podstaw do modernizacji Toruń 12-13.12.2011 r. Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Toruń 12-13.12.2011 r. Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Działanie 3.3 Poprawa

Bardziej szczegółowo

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Cukiernik 751201 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. higienistka stomatologiczna 325102 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kucharz; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: kucharz ; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca.

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca. CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu kucharz (ZSP-67-2012) - zajęcia praktyczne

Program nauczania dla zawodu kucharz (ZSP-67-2012) - zajęcia praktyczne Program nauczania dla zawodu kucharz (ZSP-67-2012) - zajęcia praktyczne Tabela 1. Szkolny plan nauczania dla zawodu kucharz L.p Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa I II III Liczba godzin tygodniowo w

Bardziej szczegółowo

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK)

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) Europejskie ramy kwalifikacji Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Broker edukacyjny (242401)

Broker edukacyjny (242401) Broker edukacyjny (242401) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru krajowych standardów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2 ROGRAM NAUZANIA W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM raktyki zawodowe TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY rogram powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Broker informacji (researcher) (262204)

Broker informacji (researcher) (262204) Broker informacji (researcher) (262204) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE RAMY KWALIFIKACJI

EUROPEJSKIE RAMY KWALIFIKACJI PROCES BOLOŃSKI Redakcja Forum Akademickiego zwróciła się z prośbą o opublikowanie dwóch artykułów prof. Ewy Chmieleckiej, eksperta bolońskiego. Pierwszy z nich przybliża sens zmian dokonujących się w

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji w latach 2014-2020

Krajowy System Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji w latach 2014-2020 Krajowy System Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji w latach 2014-2020 Projekt Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni PROGRAM NAUCZANIA. Typ szkoły: Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni PROGRAM NAUCZANIA. Typ szkoły: Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni ROGRAM NAUZANIA Typ szkoły: ubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód: KUHARZ Symbol cyfrowy zawodu: 512 001 rogram powstał na podstawie przykładowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia Zasadnicza szkoła zawodowa zawód cukiernik-751201, 3-letni cykl nauczania, podbudowa programowa gimnazjum, liczba tygodni - 32 w ciągu roku szkolnego RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

'J[KPUFSBQFVUB. 4QFDKBMJvDJ

'J[KPUFSBQFVUB. 4QFDKBMJvDJ 'J[KPUFSBQFVUB 4QFDKBMJvDJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Europejski Fundusz Społeczny, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Analityk ruchu na stronach internetowych (262202)

Analityk ruchu na stronach internetowych (262202) Analityk ruchu na stronach internetowych (262202) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik prac biurowych 411004 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo