SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok"

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa Integer.pl Grupa Kapitałowa Grupa Kapitałowa Integer.pl SA skonsolidowany raport roczny za 2013 rok SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu spółki Integer.pl SA do Akcjonariuszy spółki z działalności GK. 2. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta. 3. Oświadczenia Zarządu. -Kraków, 20 marca 2014 roku-

2 Spis treści: 1 Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Sprawozdanie Zarządu (Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta) Zasady przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego raportu rocznego z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za 2013 rok Zasady sporządzania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok Prezentacja wybranych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za ostatnie 3 lata W roku 2013 i 2012 ze względu na zmiany w kapitale zakładowym spółki dominującej w tabeli podawana jest średnia ważona liczna akcji dla okresu Zestawienie podstawowych pozycji skonsolidowanych rocznego sprawozdania finansowego w walucie polskiej oraz w euro Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności Grupy Kapitałowej emitenta Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń Działalność Grupy Kapitałowej Integer.pl SA Podstawowa działalność prowadzona przez Grupę Sezonowość sprzedaży Rynki zbytu Źródła zaopatrzenia Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Grupy Kapitałowej oraz inne wydarzenia Umowy znaczące Inne wydarzenia mające wpływ na działalność Grupy Kapitałowej Integer.pl SA w 2013 roku Umowy zawarte po 31 grudnia 2013 roku Ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe Grupy Kapitałowej emitenta w roku obrotowym lub których wpływ jest możliwy w następnych latach Kredyty, pożyczki oraz poręczenia i gwarancje Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności

3 11.2 Informacje o udzielonych w roku obrotowym pożyczkach, ze szczególbym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym Emitenta, z podaniem co najmniej ich kwotyl rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności Informacje o zawartych umowach leasingowych Informacje o udzielonych i otrzymanych w roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym Emitenta Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Grupy z innymi podmiotami oraz określenie jej głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jej Grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oaz opis zmian w organizacji grupy kapitałowej Emitenta wraz z podaniem ich przyczyn Główne inwestycje krajowe i zagraniczne (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycje kapitałowe dokonane poza Grupą jednostek powiązanych oraz metody ich finansowania Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji Przewidywany rozwój Grupy Kapitałowej Integer.pl SA Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju Grupy Integer.pl SA Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Integer.pl SA Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie: postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% lub dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz 3

4 określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach Grupy Kapitałowej emitenta w danych roku obrotowym Główne inwestycje kapitałowe dokonane w ramach Grupy Kapitałowej Integer.pl SA zostały opisane w punkcie 12.3 niniejszego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Integer.pl SA Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych W spółkach Grupy Kapitałowej Integer.pl SA stosowane są systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Działy analiz poszczególnych spółek śledzą na bieżąco wyniki generowane przez poszczególne spółki eliminując ewentualne ryzyko utraty płynności finansowej. Sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych nie niesie ryzyka zaskoczenia wynikami finansowymi Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa Emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności Emitenta co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej Więcej informacji o Grupie Integer.pl SA dostępnych jest na: Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania spółkami Grupy Kapitałowej Integer.pl SA Polityka personalna Wszelkie umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Emitenta przez przejęcie Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Emitenta, w tym programów opartych na 4

5 obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Emitenta w przedsiębiorstwie Emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku w przypadku, gdy Emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych Informacja o: Terminie zawarcia przez Emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa Wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacanym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: badanie rocznego sprawozdania finansowego, inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego, usługi doradztwa podatkowego, pozostałych Oświadczenia Zarządu

6 1 Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt i przyjemność zaprezentować Państwu raport roczny Grupy Kapitałowej Integer.pl SA, w którym przedstawiam nasze osiągnięcia zarówno na rynku kapitałowym, jak też w kluczowych dla nas obszarach działalności. Rok 2013 podobnie jak wcześniejsze lata był niezwykle udany pod względem prowadzonych inwestycji i realizacji ambitnych celów biznesowych. Podczas minionych 12 miesięcy prowadziliśmy największą w dotychczasowej historii naszej firmy ekspansję Paczkomatów InPost innowacyjnych terminali umożliwiających odbiór i nadawanie przesyłek 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. W 2013 roku zwiększyliśmy zasięg Paczkomatów InPost m.in. w: Polsce, Rosji, Czechach i na Słowacji. Szczególnie dumni jesteśmy z części ekspansji, którą przeprowadziliśmy na jednym z najbardziej dojrzałych i konkurencyjnych rynków e-commerce w Wielkiej Brytanii. Na największym rynku e-handlu w Europie zainstalowaliśmy już 800 terminali, a docelowo na Wyspach stanie aż 2000 innowacyjnych paczkomatów. Na zakup lub wynajem dodatkowych urządzeń w 2013 roku zdecydowali się także nasi dotychczasowi partnerzy czołowi operatorzy pocztowi oraz liderzy rynku e-commerce, funkcjonujący na terenie: Chile, Australii, Irlandii oraz krajów bałtyckich: Litwy, Łotwy oraz Estonii. W minionym roku kontynuowaliśmy ofensywę na nowych międzynarodowych rynkach pojawiliśmy się m.in.: w Kolumbii, Islandii oraz na terenie Wysp Karaibskich: w Salwadorze, Gwatemali i na Kostaryce. Dotychczas w 20 krajach na całym świecie uruchomionych zostało ponad 3500 paczkomatów. Nasz strategiczny cel sięga jednak znacznie dalej dzięki projektowi realizowanemu wspólnie z PineBridge Investments, globalnym funduszem private equity rozlokujemy docelowo aż 16 tys. paczkomatów w samej tylko Europie. Już teraz umożliwiliśmy intensywny rozwój naszej sieci w nadchodzących latach, zabezpieczając aż 6000 lokalizacji pod kolejne maszyny. To jednak nie koniec planowanej przez nas ofensywy równolegle wejdziemy także na największe światowe rynki: do USA i Chin. W Stanach Zjednoczonych do 2016 roku chcemy uruchomić co najmniej 10 tys. Paczkomatów InPost. Zdajemy sobie sprawę, że skutkiem tak dynamicznie prowadzonej ekspansji zagranicznej jest wzrost kosztów ponoszonych przez Grupę Kapitałową Integer.pl SA w 2013 roku i w latach kolejnych. Zarząd Grupy Integer.pl SA jest jednak przekonany, że dwucyfrowy wzrost e-commerce na całym świecie a tym samym silnie rosnące zapotrzebowanie na usługi pocztowokurierskie stanowi absolutne uzasadnienie jeszcze szybszego rozwoju spółki zarówno w kraju, jak i na kluczowych rynkach zagranicznych. Dane historyczne i prognozy branżowe potwierdzają niesłabnący boom na rynku e-handlu. Sektor ten w skali globalnej wzrósł o prawie 17%, a w ciągu kolejnych trzech lat ma po raz kolejny przyspieszyć i osiągnąć dynamikę na poziomie 150%. Z punktu widzenia prowadzonej przez nas kampanii w Europie, wielki optymizm budują także wyniki odnotowywane na Starym Kontynencie 1. Region Europy Zachodniej obejmujący Belgię, Francję, Irlandię, Luksemburg, Holandię i Wielką Brytanię znajduje się obecnie na pierwszym miejscu pod względem rozmiaru e-commerce, z 51% udziałem w rynku europejskim. Szacuje się, że internetowa sprzedaż towarów i usług osiągnęła 173,8 miliardów euro w 2013 roku, wzrastając o 10% w porównaniu z html?xz=0&cc=1&sd=1&ci=5312 6

7 ubiegłym rokiem 2. Jeszcze szybciej rozwija się sektor e-handlu w Europie Wschodniej. najwyższa dynamika w Europie Wschodniej. Należy zwrócić uwagę, że siłą naszego rozwiązania jest nie tylko wyjątkowa innowacyjność wpisująca się w charakterystykę nowoczesnego konsumenta. Bardzo istotną kwestią jest także zaplecze organizacyjne oraz doświadczenie w prowadzeniu tak rozwiniętej sieci logistycznej. Zarządzanie nią nie należy do rzeczy prostych, o czym przekonał się m.in. Google. Po etapie pilotażu paczkomatów kanadyjskiej firmy BufferBox, którą światowy gigant przejął w 2013 roku, zdecydował się tymczasowo zawiesić projekt z uwagi właśnie na brak doświadczenia w prowadzeniu tego typu działalności. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku innego giganta firmy Amazon który w 2013 roku wycofał swoje urządzenia z Wielkiej Brytanii. W tym czasie nasze paczkomaty stały się światowym numerem jeden wśród sieci oferujących tego typu usługi, a skłonność do polecania rozwiązania znajomym wyniosła aż 97%. Dlatego tak wielką wagę przykładamy do użyteczności i niezawodności, które pozwalają nam w szybkim tempie zyskiwać uznanie kolejnych grup użytkowników. Z drugiej strony, chwilowe niepowodzenia nie zniechęcają największych konkurentów do rezygnowania z rozwoju usług paczkomatowych w przyszłości dostrzegają oni zalety urządzeń i zdają sobie sprawę z szans na stabilny zysk wraz z dalszą popularyzacją rozwiązania. Fakty te jeszcze bardziej determinują przyspieszenie procesu inwestycyjnego, zakładającego jak najszybsze wejście z Paczkomatami InPost na wszystkie - perspektywiczne pod kątem rozwoju branży e- commerce rynki. Intensyfikacja procesu inwestycyjnego oznacza jednak nie tyko wzrost wydatków operacyjnych, ale jednocześnie pozwala zakładać, że proces związany z wdrożeniem paczkomatów na nowych rynkach zostanie zakończony wcześniej niż zakładano, gwarantując szybsze osiągnięcie progu rentowności, a w perspektywie długookresowej również wzrost sprzedaży dzięki wysokomarżowym produktom i usługom Grupy Integer.pl SA. Pragnę jednocześnie zaznaczyć, że Paczkomaty InPost - pod kątem sprzedaży technologii są rentowne od samego początku. Biorąc pod uwagę realizację międzynarodowego projektu easypack, pierwsze przychody i zyski z danego kraju, w którym rozpoczynamy działalność, pojawiają się po 12 miesiącach. Nie bez znaczenia dla dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej Integer.pl SA są widoczne tendencje zmierzające do deregulacji rynku pocztowego w Polsce. Na skutek zmian w Ustawie Prawo Pocztowe od 1 stycznia 2013 roku należąca do Grupy Integer.pl SA spółka InPost Sp. z o.o., już na takich samych zasadach jak Poczta Polska, chociaż w znacznie bardziej atrakcyjnych cenach, świadczy pełen pakiet tradycyjnych usług pocztowych, w tym doręczanie przesyłek do 50g. Coraz większe możliwości Grupy Kapitałowej Integer.pl SA w zakresie świadczenia usług pocztowych dla masowych odbiorców determinuje także decyzja Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 października 2013 roku. Bezprecedensowe orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej spowodowało, że żaden sąd i prokuratura w Polsce nie może domagać się, by dowód nadania przesyłek poleconych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, nadawanych przez sądy lub prokuratury, był wystawiany z mocą urzędową stempla pocztowego. Decyzja Izby ma olbrzymie znaczenie dla rynku usług pocztowych w Polsce. Rozstrzygnięcie spornej kwestii otwiera prywatnym operatorom pocztowym nieograniczony dostęp do przetargów na rzecz instytucji publicznych. Zarząd Integer.pl SA szacuje, że efektem powolnej demonopolizacji rynku pocztowego w Polsce będzie wzrost udziałów spółki InPost Sp. z o.o. w segmencie dostarczania przesyłek, w tym rejestrowanych. Pierwszym istotnym krokiem zwiastującym zmiany na rynku był wygrany przez Polską Grupę Pocztową SA przetarg na świadczenie usług pocztowych na 2 7

8 rzecz sądów powszechnych i prokuratur. W IV kwartale 2013 roku InPost Sp. z o.o. i Polska Grupa Pocztowa SA podpisały porozumienie o współpracy w zakresie obsługi wyżej wymienionego kontraktu. Wartość dwuletniej umowy może sięgnąć nawet 200 mln zł. W drugiej połowie 2013 roku InPost Sp. z o.o. podpisała także znaczące partnerstwa strategiczne ze Stefczyk Finanse oraz RUCH SA co pozwoliło na zwiększenie sieci placówek umożliwiających odbiór rejestrowanej korespondencji do 7500 punktów. Jednocześnie rozwijamy działalność w sektorze usług ubezpieczeniowych. Dzięki współpracy z takimi potentatami rynkowymi, jak LINK4 czy Generali T.U. S.A., w perspektywie kilku lat zamierzamy pozyskiwać w tym kanale nawet kilkadziesiąt milionów przychodów rocznie. Z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że rozwój Grupy Integer.pl SA postępuje w szybkim tempie i przynosi oczekiwane przez Zarząd rezultaty. Staramy się z konsekwencją wykorzystywać efekt synergii możliwy do osiągnięcia dzięki kooperacji wszystkich podmiotów należących do Grupy. Nieustannie stawiamy na innowacyjność nasze rozwiązania są jednak nie tylko wyjątkowo nowoczesne, ale także funkcjonalne. To właśnie takie podejście sprawia, że nasze usługi są tak doceniane przez klientów. Celem nadrzędnym jest także zachowanie stabilnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W imieniu Zarządu Integer.pl SA spółki dominującej Grupy Kapitałowej Integer.pl SA - serdecznie dziękuję za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli. Przed nami nowe wyzwania: rozwój Paczkomatów InPost w kolejnych krajach, budowanie wolnego rynku pocztowego w Polsce, rozszerzanie usług z zakresu ubezpieczeń i wdrażanie kolejnych innowacyjnych pomysłów w sektorze pocztowo-kurierskim. Oferujemy Państwu swoje doświadczenie i liczymy, że nasza aktywność biznesowa w 2014 roku spotka się również z Państwa uznaniem. Jestem przekonany, że inwestycja w Grupę Kapitałową Integer.pl SA przyniesie Państwu wymierne korzyści. Rafał Brzoska Prezes Zarządu Integer.pl SA 8

9 2 Sprawozdanie Zarządu (Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta). Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Integer.pl SA to laureaci następujących nagród i wyróżnień: Luty 2014 rok Paczkomaty InPost zdobyły w Wielkiej Brytanii tytuł The Delivery Excellence Award 2014, w kategorii: Best Carrier Contribution to Delivery Innovation. Styczeń 2014 rok Grupa Integer.pl SA została wybrana głosami internautów zwycięzcą plebiscytu Pulsu Biznesu Wybierz Mistrza GPW. Październik 2013 rok InPost Sp. z o.o. zwyciężyła wspólnie z NCR w międzynarodowym konkursie Postal Technology International Awards, w kategorii Retail Innovation of the Year. Za Innowację Roku Jury konkursu uznało Paczkomat modułowy V generacji. Wrzesień 2013 rok Paczkomaty InPost po raz drugi zostały wyróżnione w konkursie Ekomersy, zorganizowanym przez Fundację Polak 2.0, uzyskując tytuł najlepszego produktu/usługi wspierającego logistykę e-sklepu. W 2012 roku Paczkomaty InPost zdobyły tytuł najlepszego rozwiązania logistycznego dla e-handlu rok miesięcznik Nowy Przemysł i portal Wnp.pl uznały spółkę InPost Sp. z o.o., godną miana: Ten, który zmienia polski przemysł rok InPost Sp. z o.o. dzięki głosom konsumentów, otrzymał tytuł Superbrands Created in Poland 2013 w kategorii Dostawcy mediów i usług. To prestiżowe wyróżnienie - przyznane po raz pierwszy w historii konkursu otrzymały wyłącznie marki stworzone w Polsce. Marzec 2013 rok Integer.pl SA zdobyła 7. miejsce w rankingu Pulsu Biznesu Giełdowa Spółka Roku 2012, 2. miejsce w zestawieniu spółek, które odniosły sukces w 2012 roku i 3. pozycja w kategorii Perspektywy rozwoju. Maj 2012 rok Integer.pl SA zdobyła tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii Marka Europejska przyznany przez Business Centre Club rok oraz 2011 rok Grupa Kapitałowa Integer.pl SA znalazła się w Wielkiej Piątce innowacyjnych firm Europy Środkowej Rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe W 2012 roku spółka zajęła także 40. miejsce w ogólnym zestawieniu. Październik 2011 rok Grupa Kapitałowa Integer.pl SA została wyróżniona Małopolską Nagrodą Gospodarczą za sukcesy biznesowe oraz wkład w rozwój gospodarczy regionu. Czerwiec 2011 rok Grupa Kapitałowa Integer.pl SA zdobyła tytuł Najbardziej innowacyjnej firmy w Polsce. Nagroda przyznana przez redakcję Polish Market pod patronatem Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). Maj 2010 rok Integer.pl SA Perłą Polskiej Giełdy i jedną z najbardziej wartościowych spółek na warszawskiej GPW wg Gazety Giełdy Parkiet. 9

10 2008 rok InPost Sp. z o.o. laureatem konkursu Teraz Polska. Powtórne wyróżnienie godłem Teraz Polska spółka otrzymała w 2009 roku rok InPost Sp. z o.o. została laureatem Medalu Europejskiego w ramach konkursu organizowanego przez Business Centre Club oraz Urząd Komitetu Integracji Europejskiej za najwyższe standardy jakości w biznesie i zarządzaniu firmą. InPost Sp. z o.o. do tej pory czterokrotnie została nagrodzona w międzynarodowym konkursie World Mail Awards: w 2013 w kategorii: Obsługa Klienta, w 2011 roku w kategoriach: E-commerce oraz Innowacje, natomiast w 2010 w kategorii Wzrost. Profil działalności Grupy Kapitałowej Integer.pl SA skupia się wokół następujących obszarów: usług pocztowych dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych, produkcji urządzeń paczkomatowych, usług paczkowych dla branży e-commerce w Polsce oraz na rynkach międzynarodowych, usług finansowo-ubezpieczeniowych, usług logistyczno-transportowych. Powyższe obszary działalności nie spełniają definicji segmentów działalności zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską i obowiązującymi na dzień sporządzenia sprawozdania. Priorytetem spółek Grupy Kapitałowej Integer.pl SA jest ich intensywny rozwój, wzrost konkurencyjności rynkowej w kraju i poza jej granicami. Spółki Grupy posiadają m.in. bogate doświadczenie, know-how, własne rozbudowane nowoczesne zaplecza techniczno-logistyczne. Proaktywna strategia biznesowa wykorzystująca innowacyjne narzędzia i rozwiązania powoduje zdecydowaną przewagę konkurencyjną spółek. Głównym profilem działalności spółki jest profil produkcyjny (spółka w 2012 roku zmieniła swoją dotychczasową działalność, którą był kolportaż druków adresowych i bezadresowych). Integer.pl SA odpowiedzialna jest za produkcję paczkomatów, całodobowych urządzeń do nadawania i odbierania przesyłek. Kluczowym elementem strategii spółki Integer.pl SA jest rozwój sieci urządzeń paczkomatowych na rynkach międzynarodowych oraz wdrażanie kolejnych rozwiązań i innowacyjnych przedsięwzięć, budujących konkurencyjność rynkową na świecie. Integer.pl SA działa w formie spółki akcyjnej od dnia 19 marca 2007 roku, kiedy to Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS dokonał rejestracji przekształcenia spółki Integer.pl Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Integer.pl Sp. z o.o. z dnia 26 lutego 2007 roku. Firma: Integer.pl Spółka Akcyjna Siedziba: Kraków Adres: Kraków, ul. Malborska

11 Regon: NIP: KRS: Kapitał Zakładowy na dzień r: ,00 zł Numer telefonu: Numer telefaksu: Adres internetowy: Czas trwania spółki: Nieoznaczony Audytor: Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. Zarząd Spółki: Prezes Zarządu: Wiceprezes Zarządu: Członek Zarządu: Rafał Brzoska Krzysztof Kołpa Rossen Hadjiev Rada Nadzorcza: Przewodniczący: Wiceprzewodniczący: Sekretarz : Członek Rady Nadzorczej: Członek Rady Nadzorczej: Anna Izydorek - Brzoska Rafał Abratański Krzysztof Setkowicz Zbigniew Popielski Arkadiusz Jastrzębski Organami spółki Integer.pl SA zgodnie ze Statutem spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd. W roku 2013 skład Zarządu spółki Integer.pl SA uległ zmianie. W dniu 16 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza Emitenta uchwałą nr 01/12/2013 powołała Pana Rossen Hadjieva do składu Zarządu. Uchwałą nr 02/12/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza Emitenta powierzyła Panu Rossen Hadjiev pełnienie funkcji Członka Zarządu. Z chwilą powołania Członka Zarządu w osobie Pana Rossen Hadjiev, Pan Krzysztof Kołpa pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. W 2013 roku skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. W obrębie Rady Nadzorczej nie został powołany Komitet Audytu. Funkcję Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń pełni Rada Nadzorcza Spółki Integer.pl SA. Od października 2007 roku spółka Integer.pl SA notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Więcej informacji na temat spółki na stronie W skład Grupy Kapitałowej Integer.pl SA na dzień roku wchodziły następujące podmioty, bezpośrednio zależne od Emitenta: 11

12 Lp. Nazwa i podstawowe dane spółki Kapitał zakładowy bezpośrednio zależnej oraz udziały w Skład Zarządu: Działalność: od Emitenta: spółce dominującej: 1. Inpost Sp. z o.o ,00 zł Prezes Zarządu: Rafał Brzoska Działalność Kraków, Ul. Malborska ,99% Członek Zarządu: Krzysztof pocztowa. KRS: Kołpa REGON: NIP: InSupport Center Sp. z o.o. (zmiana nazwy z ,00 zł Prezes Zarządu: Krzysztof Kołpa Działalność Inlogistyka Sp. z o.o. w dniu ) 100,00% logistyczna Zabierzów, Ul. Krakowska 342 KRS: REGON: NIP: Integer Group Services Sp. z o.o ,00 zł Prezes Zarządu: Rafał Brzoska Zarządzanie Kraków, Ul. Malborska ,00% Członek Zarządu: Krzysztof projektami i KRS: Kołpa serwisowaniem REGON: paczkomatów. NIP: Integer EU Limited ,00 Euro David Savva Działalność Chanteclair Building 3rd floor, suite 303, 100,00% Aristodemos Loizou holdingowa Nikozja Cypr Rafał Brzoska Zarejestrowana pod numerem HE (Rada Dyrektorów) 5. InItTec Sp. z o.o ,00 zł Prezes Zarządu: Rafał Brzoska Badania i Kraków, Ul. Malborska ,00% Rozwój. KRS: REGON: NIP: easypack Sp. z o.o ,00 zł Prezes Zarządu: Rafał Brzoska Zarządzanie Kraków, Ul. Malborska ,19% Wiceprezes Zarządu: Łukasz siecią KRS: Nowiński paczkomatów. REGON: NIP: AQ-Tech Sp. z o.o ,00 zł Prezes Zarządu: Rafał Brzoska Badania i Kraków, ul. Malborska ,00% Rozwój. KRS: REGON: NIP: Nowoczesne Usługi Pocztowe Sp. z o.o ,00 zł Prezes Zarządu: Rafał Brzoska Usługi Kraków, Ul. Malborska ,43% Członek Zarządu: Krzysztof pocztowe. KRS: Kołpa REGON: NIP:

13 1) InPost Sp. z o.o. jest spółką zależną należącą do Grupy Kapitałowej Integer.pl SA, największym, niezależnym operatorem pocztowym. Świadczy usługi pocztowe na skalę ogólnokrajową od listopada 2006 roku. Dzięki innowacyjnemu podejściu do biznesu, szerokiej ofercie produktowej oraz nowatorskim rozwiązaniom technologicznym, systematycznie ugruntowuje swoją pozycję na rynku pocztowo-kurierskim oraz w dynamicznie rozwijającym się sektorze e-commerce. InPost Sp. z o.o. dysponuje własnym zapleczem techniczno-logistycznym umożliwiającym prowadzenie działalności o ogólnopolskim zasięgu, a usługi spółki dostępne są w ponad 7500 Punktach Obsługi Klienta. Za swoje osiągnięcia spółka jest laureatem wielu prestiżowych nagród. Spółkami zależnymi od InPost Sp. z o.o. są: 1. Verbis 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tanecznej 18C, która z kolei jest jedynym komplementariuszem spółki Verbis 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130 oraz 2. Verbis Alfa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tanecznej 18C. 2) Działalność spółki InSupport Center Sp. z o.o. związana jest z procesami logistycznymi w obrębie całej Grupy, jak też na rzecz podmiotów zewnętrznych z branży e-commerce. Spółka odpowiada m.in. za funkcjonowanie centrum logistycznego (sortownię korespondencji) w Woli Bykowskiej pod Piotrkowem Trybunalskim. Priorytetem działalności spółki InSupport Center Sp. z o.o. jest optymalizacja kosztów procesów logistycznych, związanych z bieżącą działalnością spółek należących do Grupy Integer.pl SA. 3) Integer Group Services Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za zarządzanie projektami i serwisowanie paczkomatów, urządzeń, w których możliwy jest odbiór zakupów dokonanych on-line o dowolnej porze przez całą dobę, 7 dni w tygodniu bez kolejek i w dowolnej lokalizacji. Więcej informacji o spółce na stronie: 4) Integer Eu Limited jest spółką prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji. Spółka Integer Eu Limited jest spółką prowadzącą działalność holdingową poza obszarem Polski. Jest właścicielem kontrolnego pakietu udziałów w spółce prawa ukraińskiego 13

14 IntegerUkraine LLC oraz w spółce prawa rosyjskiego E-Solutions LLC. IntegerUkraine LLC realizuje usługi w zakresie kolportażu reklamowych druków bezadresowych, przeznaczonego głównie dla klientów biznesowych. Zasięgiem działania obejmuje 200 największych miast Ukrainy. E-Solutions LLC powstała w listopadzie 2012 roku w celu świadczenia usług informatycznych związanych w szczególności z oprogramowaniem do obsługi paczkomatów na terytorium Federacji Rosyjskiej. 5) InItTec Sp. z o.o. jest spółką zależną, należącą do Grupy Kapitałowej Integer.pl SA odpowiedzialną m.in. za badania i rozwój nowych produktów oraz rozwijanie nowych narzędzi komunikacji GSM. Stanowi centrum kompetencji IT Grupy Kapitałowej Integer.pl SA. 6) easypack Sp. z o.o. jest spółką utworzoną w celu obsługi i zarządzania siecią urządzeń paczkomatowych. Spółkami zależnymi od easypack Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2013 roku są: 1) Granatana Limited spółka prawa cypryjskiego, która jest pośrednim udziałowcem (za pośrednictwem Giverty Holding Limited) spółki EasyPack Russia LLC utworzonej w celu rozwoju usług paczkomatowych na terytorium Federacji Rosyjskiej), 2) Postal Terminals s.r.o., spółka prawa słowackiego, utworzona w celu rozwoju sieci paczkomatowej na terytorium Republiki Słowackiej, 3) InPost UK LTD spółka prawa brytyjskiego, utworzona w celu rozwoju usług paczkomatowych na terytorium Wielkiej Brytanii, 4) Postal Terminals CZ s.r.o. spółka prawa czeskiego utworzona dla rozwoju świadczenia usług za pośrednictwem paczkomatów na terenie Republiki Czeskiej, 5) Postha 24 LLC spółka prawa ukraińskiego utworzona dla rozwoju świadczenia usług za pośrednictwem paczkomatów na terenie Ukrainy, 6) easypack Far East Limited - spółka ma prowadzić działalność w Hong Kongu i jej przeznaczeniem jest działalność holdingowa dla spółek w pozostałych krajach Dalekiego Wschodu. Po zakończeniu roku obrotowego 2013 spółka easypack Far East Limited zarejestrowała spółkę InPost Malaysia SDN.BHD. Po 31 grudnia 2013 roku nastąpiły zmiany w strukturach spółek bezpośrednio zależnych oraz w strukturze Emitenta. 1. Spółka easypack Sp. z o.o. powiększyła się o kolejne spółki celowe. Powstały spółki: - spółka węgierska: Inpost Hungary Kft - spółka francuska: Inpost France SAS - spółka hiszpańska: E-Commerce Innovations S. L. - spółka włoska: Locker Inpost Italia S.r.l 2. Spółka zależna od spółki zależnej easypack Sp. z o.o. easypack Far East Limited zarejestrowała spółkę InPost Malaysia SDN.BHD. 14

15 3. Spółka Integer.pl SA zarejestrowała w dniu 14 lutego 2014 spółkę celową Inpost Australia PTY Limited z siedzibą w Melbourne. Spółka easypack Sp. z o.o. jako jedyna spółka zależna od Emitenta posiada Radę Nadzorczą, której skład na dzień roku przedstawiał się następująco: Anna Izydorek Brzoska Krzysztof Kołpa Wiesław Łatała Pierre Francois Mellinger Doina Popescu Dorota Szlachetko-Reiter Tomasz Wojtaszek 7) AQ Tech Sp. z o.o. jest właścicielem unikalnego know-how, nieopatentowanej wiedzy fachowej oraz zespołu doświadczeń w zakresie technologii i procesu produkcyjnego komponentów do paczkomatów i paczkomatów, oraz zarejestrowanych wzorów wspólnotowych wydanych przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego mającego istotne znaczenie dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych Emitenta. 8) Nowoczesne Usługi Pocztowe Sp. z o.o. w zamierzeniach Emitenta spółka docelowo będzie świadczyć usługi pocztowe. Na dzień 31 grudnia 2013 roku jest spółką zależną w 99,43% od spółki Integer.pl SA (pozostałe 0,57% kapitału należy do InPost Sp. z o.o.). Spółka posiada 50,02% udziałów w spółce InPost Finanse Sp. z o.o., która z kolei posiada 24% w spółce prawa luksemburskiego InPost Finance s.a.r.l. oraz 4,35% akcji w spółce ProfesKasa SA. (*) udziały w spółce Postal Terminals CZ s.r.o w dniu 15 stycznia 2013 roku kupiła spółka zależna Emitenta easypack Sp. z o.o. (**) udziały w spółce Post 24 LLC w dniu 26 marca 2013 roku kupiła spółka zależna Emitenta easypack Sp. z o.o. (***) w dniu 14 maja 2013 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarzy KRS dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki Nowoczesne Usługi Pocztowe Sp. z o.o.. W ramach podwyższenia kapitału Emitent objął udziały w spółce Nowoczesne Usługi Pocztowe Sp. z o.o. w ilości , stanowiące łącznie 99,4% jej kapitału zakładowego. Na pokrycie obejmowanych udziałów Emitent wniósł wkład niepieniężny w postaci udziałów spółki zależnej Emitenta InPost Finanse Sp. z o.o. w Krakowie stanowiących 50% plus 1 udział kapitału zakładowego tej spółki. Dodatkowo dnia 21 maja 2013 roku doszło do zawarcia umowy sprzedaży udziałów InPost Finanse Sp. z o.o., zgodnie z którą Emitent sprzedał na rzecz spółki prawa cypryjskiego MTRP Inwestycje Ltd. (dotychczasowy udziałowiec InPost Finanse Sp. z o.o.) udziałów o łącznej wartości nominalnej ,00 zł, stanowiących 44,26% udziałów InPost Finanse Sp. z o.o. W wyniku powyższego na dzień 31 grudnia 2013 roku InPost Finanse Sp. z o.o. nie była spółką bezpośrednio zależną od Integer.pl SA. Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania Zarządu, spółka InPost Finanse Sp. z o.o. jest ponownie spółką bezpośrednio zależną od Integer.pl SA. 15

16 Dnia 20 lutego 2014 roku została zawarta umowa sprzedaży udziałów InPost Finanse Sp. z o.o., na podstawie której spółka prawa cypryjskiego MTRP Inwestycje Ltd. sprzedała na rzecz Integer.pl SA wszystkie posiadane dotychczas udziały InPost Finanse Sp. z o.o. tj udziałów o łącznej wartości nominalnej ,00 zł, stanowiące 49,98% udziałów InPost Finanse Sp. z o.o. 3 Zasady przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego raportu rocznego z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za 2013 rok. Skonsolidowany raport roczny jest sporządzany i publikowany w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259 wraz z późniejszymi zmianami). Na całość skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok składają się: 1. Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy spółki. 2. Wybrane dane finansowe. 3. Roczne skonsolidowanego sprawozdanie finansowe. 4. Roczne skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Integer.pl SA (Sprawozdanie Zarządu). 5. Oświadczenia Zarządu podpisane przez wszystkich członków Zarządu dotyczące: - sporządzonego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów. 6. Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Za sporządzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd spółki. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta, w celu wyrażenia przez niego pisemnej opinii oraz sporządzenia raportu na temat, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Integer.pl SA jak też jej wynik finansowy. Rada Nadzorcza jest organem uprawnionym do wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest składane po jego zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy we właściwym rejestrze sądowym, a wzmianka o takim złożeniu publikowana jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 16

17 4 Zasady sporządzania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok. Integer.pl SA jako jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2013 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską i obowiązującymi na dzień sporządzenia sprawozdania. Zarząd zatwierdza sprawozdanie finansowe z dniem podpisania sprawozdań przez wszystkich członków Zarządu spółki. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera: - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych - skonsolidowane noty objaśniające do rocznego sprawozdania finansowego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje Integer.pl SA jako spółkę dominującą oraz następujące spółki wchodzące w skład Grupy na dzień 31 grudnia 2013 roku. 1. InPost Sp. z o.o. w której Emitent posiada 99,99% udziałów 2. InSupport Center Sp. z o.o. w której Emitent posiada 100,00% udziałów 3. Integer Group Services Sp. z o.o. w której Emitent posiada 96,00% udziałów 4. Integer EU Limited w której Emitent posiada 100,00% udziałów 5. InItTec Sp. z o.o. w której Emitent posiada 100,00% udziałów 6. easypack Sp. z o.o. w której Emitent posiada 49,19% udziałów 7. AQ-Tech Sp. z o.o. w której Emitent posiada 100,00% udziałów 8. Nowoczesne Usługi Pocztowe Sp. z o.o. w której Emitent posiada 99,43% udziałów Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o założenie, że jednostki należące do Grupy będą kontynuowały działalność w dającej się przewidzieć przyszłości. 5 Prezentacja wybranych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za ostatnie 3 lata WYBRANE DANE FINANSOWE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW: Przychody netto ze sprzedaży Zysk na działalności operacyjnej Zysk przed opodatkowaniem Zysk netto

18 WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH: Przepływy netto z działalności operacyjnej Przepływy netto z działalności inwestycyjnej ( ) (17 109) (46 003) Przepływy netto z działalności finansowej WYBRANE DANE FINANSOWE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ: Aktywa razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji w okresie (*) Zysk w danym okresie na 1 akcję: 1,31 8,91 3,85 Wartość księgowa na 1 akcję: 74,14 46,52 16,22 W roku 2013 i 2012 ze względu na zmiany w kapitale zakładowym spółki dominującej w tabeli podawana jest średnia ważona liczna akcji dla okresu. 6 Zestawienie podstawowych pozycji skonsolidowanych rocznego sprawozdania finansowego w walucie polskiej oraz w euro. w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Przychody netto ze sprzedaży Zysk na działalności operacyjnej Zysk przed opodatkowaniem Zysk netto WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy netto z działalności operacyjnej Przepływy netto z działalności inwestycyjnej ( ) (17 109) (56 785) (4 099) Przepływy netto z działalności finansowej WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ (wg stanu na i ) Aktywa razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji w okresie (*) Zysk w danym okresie na 1 akcję: 1,31 8,91 0,31 2,13 Wartość księgowa na 1 akcję: 74,14 46,52 17,88 11,38 18

19 (*) średnia ważona liczba akcji w okresie Dane finansowe w EURO za prezentowane lata zostały przeliczone według następujących zasad: Pozycje ze sprawozdań z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za okres: od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wyniósł: 4,2110, a od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wyniósł: 4,1736 Pozycje ze sprawozdań z sytuacji finansowej obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na roku, który wyniósł: 4,1472 i na roku który wyniósł: 4,0882. Zysk na 1 akcję obliczono: zysk netto w okresie / liczba akcji w okresie. Wartość księgowa na 1 akcję: kapitał własny / liczba akcji w okresie. Wszystkie zaprezentowane w niniejszym raporcie dane podane są w tysiącach złotych. 7 Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności Grupy Kapitałowej emitenta. Struktura aktywów Grupy Kapitałowej Integer.pl SA na dzień 31 grudnia 2013 roku to odpowiednio: aktywa trwałe: 56,78% ( tys. zł) aktywa obrotowe: 43,22% ( tys. zł) Wybrane pozycje wg stanu na dzień: 31 grudnia 2013 roku i 31 grudnia 2012 roku w tys. zł. SKONSOLIDOWANE sprawozdanie z sytuacji finansowej: Zmiana w tys. zł w % Aktywa trwałe: Aktywa obrotowe: Suma aktywów: Suma kapitałów własnych: Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe , , , , (30 474) ,06 19

20 SKONSOLIDOWANE przepływy: Okres zakończony 31 grudnia: Zmiana 2013 roku 2012 roku w tys. zł Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 622) ( ) (17 109) ( ) SKONSOLIDOWANE sprawozdanie z dochodów: Przychody netto Amortyzacja EBIT EBITDA Zysk netto całkowitych Okres zakończony 31 grudnia : Zmiana 2013 roku 2012 roku w tys. zł w % , , (31 942) (25 319) (38 567) 8 Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń. Inwestorzy zamierzający nabyć lub posiadający akcje spółki Integer.pl SA, a także osoby współpracujące powinni brać pod uwagę poniższe czynniki ryzyka, oraz inne czynniki o charakterze losowym lub niezależne od spółek Grupy, a nie wymienione poniżej. Podejmując działalność rynkową każda spółka, oraz w konsekwencji cała Grupa Kapitałowa podlega ryzyku związanemu z prowadzoną działalnością oraz specyfiką rynku, na którym działa. Każde z wymienionych poniżej ryzyk w przypadku spełnienia może mieć istotny, negatywny wpływ na działalność Grupy Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta i jego Grupy Kapitałowej ryzyko niepowodzenia w osiągnięciu realizacji założonej strategii i perspektyw rozwoju Dobrze zaplanowane działania inwestycyjne i przyjęta koncepcja rozwoju to podstawa skutecznej realizacji strategii Grupy Kapitałowej. Nie ma żadnej gwarancji, że nie wystąpią zdarzenia związane ze spadkiem zainteresowania korespondencją tradycyjną na rzecz elektronicznych i internetowych środków przekazu, wprowadzeniem zmian w regulacjach prawnych oraz zmiany ogólnej sytuacji gospodarczej kraju, które negatywnie odbiją się na jej działalności. Istnieje ryzyko niepowodzenia w osiągnięciu założonej strategii, które jest związane z rodzajem prowadzonego biznesu ryzyko wprowadzenia na rynek nowych usług, które nie trafią w jego potrzeby i oczekiwania 20

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO:

ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO: ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO: I. List Prezesa Zarządu II. Sprawozdanie Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2013 III. Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12. SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu ecard S.A. z działalności Emitenta za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu ecard S.A. z działalności Emitenta za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu ecard S.A. z działalności Emitenta za rok 2014 Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za 2014 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości z 29 września

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014 Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPIS TREŚCI 1. LIST PREZESA ZARZĄDU HARPER HYGIENICS S.A. DO RAPORTU ZA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r.

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r. Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Dane rejestrowe... 3 1.2. Opis działalności... 4 1.3. Struktura Grupy Kapitałowej... 6 1.4. Skład organów Jednostki Dominującej...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 (za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.) Lublin, 9 marca 2015r. SPIS TREŚCI DO AKCJONARIUSZY URSUS... 4 1. ZASADY SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A.

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2013/14 Warszawa/czerwiec 1 2014 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013/14 (okres od 01.04.2013 do 31.03.2014)

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Pismo Prezesa Zarządu

Pismo Prezesa Zarządu Warszawa, 18 sierpnia 2012 Pismo Prezesa Zarządu Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, VENO S.A. zadebiutowała na NewConnect w dniu 7 lutego 2008 roku jako 35 spółka. VENO to Spółka prowadząca inwestycje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 Żary, kwiecień 2014 Spis treści 1 Informacje podstawowe o spółkach objętych konsolidacją... 3 2 Informacje podstawowe o spółkach wyłączonych

Bardziej szczegółowo