SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok"

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa Integer.pl Grupa Kapitałowa Grupa Kapitałowa Integer.pl SA skonsolidowany raport roczny za 2013 rok SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu spółki Integer.pl SA do Akcjonariuszy spółki z działalności GK. 2. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta. 3. Oświadczenia Zarządu. -Kraków, 20 marca 2014 roku-

2 Spis treści: 1 Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Sprawozdanie Zarządu (Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta) Zasady przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego raportu rocznego z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za 2013 rok Zasady sporządzania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok Prezentacja wybranych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za ostatnie 3 lata W roku 2013 i 2012 ze względu na zmiany w kapitale zakładowym spółki dominującej w tabeli podawana jest średnia ważona liczna akcji dla okresu Zestawienie podstawowych pozycji skonsolidowanych rocznego sprawozdania finansowego w walucie polskiej oraz w euro Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności Grupy Kapitałowej emitenta Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń Działalność Grupy Kapitałowej Integer.pl SA Podstawowa działalność prowadzona przez Grupę Sezonowość sprzedaży Rynki zbytu Źródła zaopatrzenia Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Grupy Kapitałowej oraz inne wydarzenia Umowy znaczące Inne wydarzenia mające wpływ na działalność Grupy Kapitałowej Integer.pl SA w 2013 roku Umowy zawarte po 31 grudnia 2013 roku Ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe Grupy Kapitałowej emitenta w roku obrotowym lub których wpływ jest możliwy w następnych latach Kredyty, pożyczki oraz poręczenia i gwarancje Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności

3 11.2 Informacje o udzielonych w roku obrotowym pożyczkach, ze szczególbym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym Emitenta, z podaniem co najmniej ich kwotyl rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności Informacje o zawartych umowach leasingowych Informacje o udzielonych i otrzymanych w roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym Emitenta Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Grupy z innymi podmiotami oraz określenie jej głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jej Grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oaz opis zmian w organizacji grupy kapitałowej Emitenta wraz z podaniem ich przyczyn Główne inwestycje krajowe i zagraniczne (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycje kapitałowe dokonane poza Grupą jednostek powiązanych oraz metody ich finansowania Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji Przewidywany rozwój Grupy Kapitałowej Integer.pl SA Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju Grupy Integer.pl SA Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Integer.pl SA Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie: postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% lub dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz 3

4 określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach Grupy Kapitałowej emitenta w danych roku obrotowym Główne inwestycje kapitałowe dokonane w ramach Grupy Kapitałowej Integer.pl SA zostały opisane w punkcie 12.3 niniejszego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Integer.pl SA Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych W spółkach Grupy Kapitałowej Integer.pl SA stosowane są systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Działy analiz poszczególnych spółek śledzą na bieżąco wyniki generowane przez poszczególne spółki eliminując ewentualne ryzyko utraty płynności finansowej. Sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych nie niesie ryzyka zaskoczenia wynikami finansowymi Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa Emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności Emitenta co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej Więcej informacji o Grupie Integer.pl SA dostępnych jest na: Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania spółkami Grupy Kapitałowej Integer.pl SA Polityka personalna Wszelkie umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Emitenta przez przejęcie Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Emitenta, w tym programów opartych na 4

5 obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Emitenta w przedsiębiorstwie Emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku w przypadku, gdy Emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych Informacja o: Terminie zawarcia przez Emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa Wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacanym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: badanie rocznego sprawozdania finansowego, inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego, usługi doradztwa podatkowego, pozostałych Oświadczenia Zarządu

6 1 Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt i przyjemność zaprezentować Państwu raport roczny Grupy Kapitałowej Integer.pl SA, w którym przedstawiam nasze osiągnięcia zarówno na rynku kapitałowym, jak też w kluczowych dla nas obszarach działalności. Rok 2013 podobnie jak wcześniejsze lata był niezwykle udany pod względem prowadzonych inwestycji i realizacji ambitnych celów biznesowych. Podczas minionych 12 miesięcy prowadziliśmy największą w dotychczasowej historii naszej firmy ekspansję Paczkomatów InPost innowacyjnych terminali umożliwiających odbiór i nadawanie przesyłek 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. W 2013 roku zwiększyliśmy zasięg Paczkomatów InPost m.in. w: Polsce, Rosji, Czechach i na Słowacji. Szczególnie dumni jesteśmy z części ekspansji, którą przeprowadziliśmy na jednym z najbardziej dojrzałych i konkurencyjnych rynków e-commerce w Wielkiej Brytanii. Na największym rynku e-handlu w Europie zainstalowaliśmy już 800 terminali, a docelowo na Wyspach stanie aż 2000 innowacyjnych paczkomatów. Na zakup lub wynajem dodatkowych urządzeń w 2013 roku zdecydowali się także nasi dotychczasowi partnerzy czołowi operatorzy pocztowi oraz liderzy rynku e-commerce, funkcjonujący na terenie: Chile, Australii, Irlandii oraz krajów bałtyckich: Litwy, Łotwy oraz Estonii. W minionym roku kontynuowaliśmy ofensywę na nowych międzynarodowych rynkach pojawiliśmy się m.in.: w Kolumbii, Islandii oraz na terenie Wysp Karaibskich: w Salwadorze, Gwatemali i na Kostaryce. Dotychczas w 20 krajach na całym świecie uruchomionych zostało ponad 3500 paczkomatów. Nasz strategiczny cel sięga jednak znacznie dalej dzięki projektowi realizowanemu wspólnie z PineBridge Investments, globalnym funduszem private equity rozlokujemy docelowo aż 16 tys. paczkomatów w samej tylko Europie. Już teraz umożliwiliśmy intensywny rozwój naszej sieci w nadchodzących latach, zabezpieczając aż 6000 lokalizacji pod kolejne maszyny. To jednak nie koniec planowanej przez nas ofensywy równolegle wejdziemy także na największe światowe rynki: do USA i Chin. W Stanach Zjednoczonych do 2016 roku chcemy uruchomić co najmniej 10 tys. Paczkomatów InPost. Zdajemy sobie sprawę, że skutkiem tak dynamicznie prowadzonej ekspansji zagranicznej jest wzrost kosztów ponoszonych przez Grupę Kapitałową Integer.pl SA w 2013 roku i w latach kolejnych. Zarząd Grupy Integer.pl SA jest jednak przekonany, że dwucyfrowy wzrost e-commerce na całym świecie a tym samym silnie rosnące zapotrzebowanie na usługi pocztowokurierskie stanowi absolutne uzasadnienie jeszcze szybszego rozwoju spółki zarówno w kraju, jak i na kluczowych rynkach zagranicznych. Dane historyczne i prognozy branżowe potwierdzają niesłabnący boom na rynku e-handlu. Sektor ten w skali globalnej wzrósł o prawie 17%, a w ciągu kolejnych trzech lat ma po raz kolejny przyspieszyć i osiągnąć dynamikę na poziomie 150%. Z punktu widzenia prowadzonej przez nas kampanii w Europie, wielki optymizm budują także wyniki odnotowywane na Starym Kontynencie 1. Region Europy Zachodniej obejmujący Belgię, Francję, Irlandię, Luksemburg, Holandię i Wielką Brytanię znajduje się obecnie na pierwszym miejscu pod względem rozmiaru e-commerce, z 51% udziałem w rynku europejskim. Szacuje się, że internetowa sprzedaż towarów i usług osiągnęła 173,8 miliardów euro w 2013 roku, wzrastając o 10% w porównaniu z html?xz=0&cc=1&sd=1&ci=5312 6

7 ubiegłym rokiem 2. Jeszcze szybciej rozwija się sektor e-handlu w Europie Wschodniej. najwyższa dynamika w Europie Wschodniej. Należy zwrócić uwagę, że siłą naszego rozwiązania jest nie tylko wyjątkowa innowacyjność wpisująca się w charakterystykę nowoczesnego konsumenta. Bardzo istotną kwestią jest także zaplecze organizacyjne oraz doświadczenie w prowadzeniu tak rozwiniętej sieci logistycznej. Zarządzanie nią nie należy do rzeczy prostych, o czym przekonał się m.in. Google. Po etapie pilotażu paczkomatów kanadyjskiej firmy BufferBox, którą światowy gigant przejął w 2013 roku, zdecydował się tymczasowo zawiesić projekt z uwagi właśnie na brak doświadczenia w prowadzeniu tego typu działalności. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku innego giganta firmy Amazon który w 2013 roku wycofał swoje urządzenia z Wielkiej Brytanii. W tym czasie nasze paczkomaty stały się światowym numerem jeden wśród sieci oferujących tego typu usługi, a skłonność do polecania rozwiązania znajomym wyniosła aż 97%. Dlatego tak wielką wagę przykładamy do użyteczności i niezawodności, które pozwalają nam w szybkim tempie zyskiwać uznanie kolejnych grup użytkowników. Z drugiej strony, chwilowe niepowodzenia nie zniechęcają największych konkurentów do rezygnowania z rozwoju usług paczkomatowych w przyszłości dostrzegają oni zalety urządzeń i zdają sobie sprawę z szans na stabilny zysk wraz z dalszą popularyzacją rozwiązania. Fakty te jeszcze bardziej determinują przyspieszenie procesu inwestycyjnego, zakładającego jak najszybsze wejście z Paczkomatami InPost na wszystkie - perspektywiczne pod kątem rozwoju branży e- commerce rynki. Intensyfikacja procesu inwestycyjnego oznacza jednak nie tyko wzrost wydatków operacyjnych, ale jednocześnie pozwala zakładać, że proces związany z wdrożeniem paczkomatów na nowych rynkach zostanie zakończony wcześniej niż zakładano, gwarantując szybsze osiągnięcie progu rentowności, a w perspektywie długookresowej również wzrost sprzedaży dzięki wysokomarżowym produktom i usługom Grupy Integer.pl SA. Pragnę jednocześnie zaznaczyć, że Paczkomaty InPost - pod kątem sprzedaży technologii są rentowne od samego początku. Biorąc pod uwagę realizację międzynarodowego projektu easypack, pierwsze przychody i zyski z danego kraju, w którym rozpoczynamy działalność, pojawiają się po 12 miesiącach. Nie bez znaczenia dla dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej Integer.pl SA są widoczne tendencje zmierzające do deregulacji rynku pocztowego w Polsce. Na skutek zmian w Ustawie Prawo Pocztowe od 1 stycznia 2013 roku należąca do Grupy Integer.pl SA spółka InPost Sp. z o.o., już na takich samych zasadach jak Poczta Polska, chociaż w znacznie bardziej atrakcyjnych cenach, świadczy pełen pakiet tradycyjnych usług pocztowych, w tym doręczanie przesyłek do 50g. Coraz większe możliwości Grupy Kapitałowej Integer.pl SA w zakresie świadczenia usług pocztowych dla masowych odbiorców determinuje także decyzja Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 października 2013 roku. Bezprecedensowe orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej spowodowało, że żaden sąd i prokuratura w Polsce nie może domagać się, by dowód nadania przesyłek poleconych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, nadawanych przez sądy lub prokuratury, był wystawiany z mocą urzędową stempla pocztowego. Decyzja Izby ma olbrzymie znaczenie dla rynku usług pocztowych w Polsce. Rozstrzygnięcie spornej kwestii otwiera prywatnym operatorom pocztowym nieograniczony dostęp do przetargów na rzecz instytucji publicznych. Zarząd Integer.pl SA szacuje, że efektem powolnej demonopolizacji rynku pocztowego w Polsce będzie wzrost udziałów spółki InPost Sp. z o.o. w segmencie dostarczania przesyłek, w tym rejestrowanych. Pierwszym istotnym krokiem zwiastującym zmiany na rynku był wygrany przez Polską Grupę Pocztową SA przetarg na świadczenie usług pocztowych na 2 7

8 rzecz sądów powszechnych i prokuratur. W IV kwartale 2013 roku InPost Sp. z o.o. i Polska Grupa Pocztowa SA podpisały porozumienie o współpracy w zakresie obsługi wyżej wymienionego kontraktu. Wartość dwuletniej umowy może sięgnąć nawet 200 mln zł. W drugiej połowie 2013 roku InPost Sp. z o.o. podpisała także znaczące partnerstwa strategiczne ze Stefczyk Finanse oraz RUCH SA co pozwoliło na zwiększenie sieci placówek umożliwiających odbiór rejestrowanej korespondencji do 7500 punktów. Jednocześnie rozwijamy działalność w sektorze usług ubezpieczeniowych. Dzięki współpracy z takimi potentatami rynkowymi, jak LINK4 czy Generali T.U. S.A., w perspektywie kilku lat zamierzamy pozyskiwać w tym kanale nawet kilkadziesiąt milionów przychodów rocznie. Z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że rozwój Grupy Integer.pl SA postępuje w szybkim tempie i przynosi oczekiwane przez Zarząd rezultaty. Staramy się z konsekwencją wykorzystywać efekt synergii możliwy do osiągnięcia dzięki kooperacji wszystkich podmiotów należących do Grupy. Nieustannie stawiamy na innowacyjność nasze rozwiązania są jednak nie tylko wyjątkowo nowoczesne, ale także funkcjonalne. To właśnie takie podejście sprawia, że nasze usługi są tak doceniane przez klientów. Celem nadrzędnym jest także zachowanie stabilnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W imieniu Zarządu Integer.pl SA spółki dominującej Grupy Kapitałowej Integer.pl SA - serdecznie dziękuję za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli. Przed nami nowe wyzwania: rozwój Paczkomatów InPost w kolejnych krajach, budowanie wolnego rynku pocztowego w Polsce, rozszerzanie usług z zakresu ubezpieczeń i wdrażanie kolejnych innowacyjnych pomysłów w sektorze pocztowo-kurierskim. Oferujemy Państwu swoje doświadczenie i liczymy, że nasza aktywność biznesowa w 2014 roku spotka się również z Państwa uznaniem. Jestem przekonany, że inwestycja w Grupę Kapitałową Integer.pl SA przyniesie Państwu wymierne korzyści. Rafał Brzoska Prezes Zarządu Integer.pl SA 8

9 2 Sprawozdanie Zarządu (Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta). Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Integer.pl SA to laureaci następujących nagród i wyróżnień: Luty 2014 rok Paczkomaty InPost zdobyły w Wielkiej Brytanii tytuł The Delivery Excellence Award 2014, w kategorii: Best Carrier Contribution to Delivery Innovation. Styczeń 2014 rok Grupa Integer.pl SA została wybrana głosami internautów zwycięzcą plebiscytu Pulsu Biznesu Wybierz Mistrza GPW. Październik 2013 rok InPost Sp. z o.o. zwyciężyła wspólnie z NCR w międzynarodowym konkursie Postal Technology International Awards, w kategorii Retail Innovation of the Year. Za Innowację Roku Jury konkursu uznało Paczkomat modułowy V generacji. Wrzesień 2013 rok Paczkomaty InPost po raz drugi zostały wyróżnione w konkursie Ekomersy, zorganizowanym przez Fundację Polak 2.0, uzyskując tytuł najlepszego produktu/usługi wspierającego logistykę e-sklepu. W 2012 roku Paczkomaty InPost zdobyły tytuł najlepszego rozwiązania logistycznego dla e-handlu rok miesięcznik Nowy Przemysł i portal Wnp.pl uznały spółkę InPost Sp. z o.o., godną miana: Ten, który zmienia polski przemysł rok InPost Sp. z o.o. dzięki głosom konsumentów, otrzymał tytuł Superbrands Created in Poland 2013 w kategorii Dostawcy mediów i usług. To prestiżowe wyróżnienie - przyznane po raz pierwszy w historii konkursu otrzymały wyłącznie marki stworzone w Polsce. Marzec 2013 rok Integer.pl SA zdobyła 7. miejsce w rankingu Pulsu Biznesu Giełdowa Spółka Roku 2012, 2. miejsce w zestawieniu spółek, które odniosły sukces w 2012 roku i 3. pozycja w kategorii Perspektywy rozwoju. Maj 2012 rok Integer.pl SA zdobyła tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii Marka Europejska przyznany przez Business Centre Club rok oraz 2011 rok Grupa Kapitałowa Integer.pl SA znalazła się w Wielkiej Piątce innowacyjnych firm Europy Środkowej Rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe W 2012 roku spółka zajęła także 40. miejsce w ogólnym zestawieniu. Październik 2011 rok Grupa Kapitałowa Integer.pl SA została wyróżniona Małopolską Nagrodą Gospodarczą za sukcesy biznesowe oraz wkład w rozwój gospodarczy regionu. Czerwiec 2011 rok Grupa Kapitałowa Integer.pl SA zdobyła tytuł Najbardziej innowacyjnej firmy w Polsce. Nagroda przyznana przez redakcję Polish Market pod patronatem Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). Maj 2010 rok Integer.pl SA Perłą Polskiej Giełdy i jedną z najbardziej wartościowych spółek na warszawskiej GPW wg Gazety Giełdy Parkiet. 9

10 2008 rok InPost Sp. z o.o. laureatem konkursu Teraz Polska. Powtórne wyróżnienie godłem Teraz Polska spółka otrzymała w 2009 roku rok InPost Sp. z o.o. została laureatem Medalu Europejskiego w ramach konkursu organizowanego przez Business Centre Club oraz Urząd Komitetu Integracji Europejskiej za najwyższe standardy jakości w biznesie i zarządzaniu firmą. InPost Sp. z o.o. do tej pory czterokrotnie została nagrodzona w międzynarodowym konkursie World Mail Awards: w 2013 w kategorii: Obsługa Klienta, w 2011 roku w kategoriach: E-commerce oraz Innowacje, natomiast w 2010 w kategorii Wzrost. Profil działalności Grupy Kapitałowej Integer.pl SA skupia się wokół następujących obszarów: usług pocztowych dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych, produkcji urządzeń paczkomatowych, usług paczkowych dla branży e-commerce w Polsce oraz na rynkach międzynarodowych, usług finansowo-ubezpieczeniowych, usług logistyczno-transportowych. Powyższe obszary działalności nie spełniają definicji segmentów działalności zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską i obowiązującymi na dzień sporządzenia sprawozdania. Priorytetem spółek Grupy Kapitałowej Integer.pl SA jest ich intensywny rozwój, wzrost konkurencyjności rynkowej w kraju i poza jej granicami. Spółki Grupy posiadają m.in. bogate doświadczenie, know-how, własne rozbudowane nowoczesne zaplecza techniczno-logistyczne. Proaktywna strategia biznesowa wykorzystująca innowacyjne narzędzia i rozwiązania powoduje zdecydowaną przewagę konkurencyjną spółek. Głównym profilem działalności spółki jest profil produkcyjny (spółka w 2012 roku zmieniła swoją dotychczasową działalność, którą był kolportaż druków adresowych i bezadresowych). Integer.pl SA odpowiedzialna jest za produkcję paczkomatów, całodobowych urządzeń do nadawania i odbierania przesyłek. Kluczowym elementem strategii spółki Integer.pl SA jest rozwój sieci urządzeń paczkomatowych na rynkach międzynarodowych oraz wdrażanie kolejnych rozwiązań i innowacyjnych przedsięwzięć, budujących konkurencyjność rynkową na świecie. Integer.pl SA działa w formie spółki akcyjnej od dnia 19 marca 2007 roku, kiedy to Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS dokonał rejestracji przekształcenia spółki Integer.pl Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Integer.pl Sp. z o.o. z dnia 26 lutego 2007 roku. Firma: Integer.pl Spółka Akcyjna Siedziba: Kraków Adres: Kraków, ul. Malborska

11 Regon: NIP: KRS: Kapitał Zakładowy na dzień r: ,00 zł Numer telefonu: Numer telefaksu: Adres internetowy: Czas trwania spółki: Nieoznaczony Audytor: Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. Zarząd Spółki: Prezes Zarządu: Wiceprezes Zarządu: Członek Zarządu: Rafał Brzoska Krzysztof Kołpa Rossen Hadjiev Rada Nadzorcza: Przewodniczący: Wiceprzewodniczący: Sekretarz : Członek Rady Nadzorczej: Członek Rady Nadzorczej: Anna Izydorek - Brzoska Rafał Abratański Krzysztof Setkowicz Zbigniew Popielski Arkadiusz Jastrzębski Organami spółki Integer.pl SA zgodnie ze Statutem spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd. W roku 2013 skład Zarządu spółki Integer.pl SA uległ zmianie. W dniu 16 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza Emitenta uchwałą nr 01/12/2013 powołała Pana Rossen Hadjieva do składu Zarządu. Uchwałą nr 02/12/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza Emitenta powierzyła Panu Rossen Hadjiev pełnienie funkcji Członka Zarządu. Z chwilą powołania Członka Zarządu w osobie Pana Rossen Hadjiev, Pan Krzysztof Kołpa pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. W 2013 roku skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. W obrębie Rady Nadzorczej nie został powołany Komitet Audytu. Funkcję Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń pełni Rada Nadzorcza Spółki Integer.pl SA. Od października 2007 roku spółka Integer.pl SA notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Więcej informacji na temat spółki na stronie W skład Grupy Kapitałowej Integer.pl SA na dzień roku wchodziły następujące podmioty, bezpośrednio zależne od Emitenta: 11

12 Lp. Nazwa i podstawowe dane spółki Kapitał zakładowy bezpośrednio zależnej oraz udziały w Skład Zarządu: Działalność: od Emitenta: spółce dominującej: 1. Inpost Sp. z o.o ,00 zł Prezes Zarządu: Rafał Brzoska Działalność Kraków, Ul. Malborska ,99% Członek Zarządu: Krzysztof pocztowa. KRS: Kołpa REGON: NIP: InSupport Center Sp. z o.o. (zmiana nazwy z ,00 zł Prezes Zarządu: Krzysztof Kołpa Działalność Inlogistyka Sp. z o.o. w dniu ) 100,00% logistyczna Zabierzów, Ul. Krakowska 342 KRS: REGON: NIP: Integer Group Services Sp. z o.o ,00 zł Prezes Zarządu: Rafał Brzoska Zarządzanie Kraków, Ul. Malborska ,00% Członek Zarządu: Krzysztof projektami i KRS: Kołpa serwisowaniem REGON: paczkomatów. NIP: Integer EU Limited ,00 Euro David Savva Działalność Chanteclair Building 3rd floor, suite 303, 100,00% Aristodemos Loizou holdingowa Nikozja Cypr Rafał Brzoska Zarejestrowana pod numerem HE (Rada Dyrektorów) 5. InItTec Sp. z o.o ,00 zł Prezes Zarządu: Rafał Brzoska Badania i Kraków, Ul. Malborska ,00% Rozwój. KRS: REGON: NIP: easypack Sp. z o.o ,00 zł Prezes Zarządu: Rafał Brzoska Zarządzanie Kraków, Ul. Malborska ,19% Wiceprezes Zarządu: Łukasz siecią KRS: Nowiński paczkomatów. REGON: NIP: AQ-Tech Sp. z o.o ,00 zł Prezes Zarządu: Rafał Brzoska Badania i Kraków, ul. Malborska ,00% Rozwój. KRS: REGON: NIP: Nowoczesne Usługi Pocztowe Sp. z o.o ,00 zł Prezes Zarządu: Rafał Brzoska Usługi Kraków, Ul. Malborska ,43% Członek Zarządu: Krzysztof pocztowe. KRS: Kołpa REGON: NIP:

13 1) InPost Sp. z o.o. jest spółką zależną należącą do Grupy Kapitałowej Integer.pl SA, największym, niezależnym operatorem pocztowym. Świadczy usługi pocztowe na skalę ogólnokrajową od listopada 2006 roku. Dzięki innowacyjnemu podejściu do biznesu, szerokiej ofercie produktowej oraz nowatorskim rozwiązaniom technologicznym, systematycznie ugruntowuje swoją pozycję na rynku pocztowo-kurierskim oraz w dynamicznie rozwijającym się sektorze e-commerce. InPost Sp. z o.o. dysponuje własnym zapleczem techniczno-logistycznym umożliwiającym prowadzenie działalności o ogólnopolskim zasięgu, a usługi spółki dostępne są w ponad 7500 Punktach Obsługi Klienta. Za swoje osiągnięcia spółka jest laureatem wielu prestiżowych nagród. Spółkami zależnymi od InPost Sp. z o.o. są: 1. Verbis 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tanecznej 18C, która z kolei jest jedynym komplementariuszem spółki Verbis 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130 oraz 2. Verbis Alfa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tanecznej 18C. 2) Działalność spółki InSupport Center Sp. z o.o. związana jest z procesami logistycznymi w obrębie całej Grupy, jak też na rzecz podmiotów zewnętrznych z branży e-commerce. Spółka odpowiada m.in. za funkcjonowanie centrum logistycznego (sortownię korespondencji) w Woli Bykowskiej pod Piotrkowem Trybunalskim. Priorytetem działalności spółki InSupport Center Sp. z o.o. jest optymalizacja kosztów procesów logistycznych, związanych z bieżącą działalnością spółek należących do Grupy Integer.pl SA. 3) Integer Group Services Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za zarządzanie projektami i serwisowanie paczkomatów, urządzeń, w których możliwy jest odbiór zakupów dokonanych on-line o dowolnej porze przez całą dobę, 7 dni w tygodniu bez kolejek i w dowolnej lokalizacji. Więcej informacji o spółce na stronie: 4) Integer Eu Limited jest spółką prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji. Spółka Integer Eu Limited jest spółką prowadzącą działalność holdingową poza obszarem Polski. Jest właścicielem kontrolnego pakietu udziałów w spółce prawa ukraińskiego 13

14 IntegerUkraine LLC oraz w spółce prawa rosyjskiego E-Solutions LLC. IntegerUkraine LLC realizuje usługi w zakresie kolportażu reklamowych druków bezadresowych, przeznaczonego głównie dla klientów biznesowych. Zasięgiem działania obejmuje 200 największych miast Ukrainy. E-Solutions LLC powstała w listopadzie 2012 roku w celu świadczenia usług informatycznych związanych w szczególności z oprogramowaniem do obsługi paczkomatów na terytorium Federacji Rosyjskiej. 5) InItTec Sp. z o.o. jest spółką zależną, należącą do Grupy Kapitałowej Integer.pl SA odpowiedzialną m.in. za badania i rozwój nowych produktów oraz rozwijanie nowych narzędzi komunikacji GSM. Stanowi centrum kompetencji IT Grupy Kapitałowej Integer.pl SA. 6) easypack Sp. z o.o. jest spółką utworzoną w celu obsługi i zarządzania siecią urządzeń paczkomatowych. Spółkami zależnymi od easypack Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2013 roku są: 1) Granatana Limited spółka prawa cypryjskiego, która jest pośrednim udziałowcem (za pośrednictwem Giverty Holding Limited) spółki EasyPack Russia LLC utworzonej w celu rozwoju usług paczkomatowych na terytorium Federacji Rosyjskiej), 2) Postal Terminals s.r.o., spółka prawa słowackiego, utworzona w celu rozwoju sieci paczkomatowej na terytorium Republiki Słowackiej, 3) InPost UK LTD spółka prawa brytyjskiego, utworzona w celu rozwoju usług paczkomatowych na terytorium Wielkiej Brytanii, 4) Postal Terminals CZ s.r.o. spółka prawa czeskiego utworzona dla rozwoju świadczenia usług za pośrednictwem paczkomatów na terenie Republiki Czeskiej, 5) Postha 24 LLC spółka prawa ukraińskiego utworzona dla rozwoju świadczenia usług za pośrednictwem paczkomatów na terenie Ukrainy, 6) easypack Far East Limited - spółka ma prowadzić działalność w Hong Kongu i jej przeznaczeniem jest działalność holdingowa dla spółek w pozostałych krajach Dalekiego Wschodu. Po zakończeniu roku obrotowego 2013 spółka easypack Far East Limited zarejestrowała spółkę InPost Malaysia SDN.BHD. Po 31 grudnia 2013 roku nastąpiły zmiany w strukturach spółek bezpośrednio zależnych oraz w strukturze Emitenta. 1. Spółka easypack Sp. z o.o. powiększyła się o kolejne spółki celowe. Powstały spółki: - spółka węgierska: Inpost Hungary Kft - spółka francuska: Inpost France SAS - spółka hiszpańska: E-Commerce Innovations S. L. - spółka włoska: Locker Inpost Italia S.r.l 2. Spółka zależna od spółki zależnej easypack Sp. z o.o. easypack Far East Limited zarejestrowała spółkę InPost Malaysia SDN.BHD. 14

15 3. Spółka Integer.pl SA zarejestrowała w dniu 14 lutego 2014 spółkę celową Inpost Australia PTY Limited z siedzibą w Melbourne. Spółka easypack Sp. z o.o. jako jedyna spółka zależna od Emitenta posiada Radę Nadzorczą, której skład na dzień roku przedstawiał się następująco: Anna Izydorek Brzoska Krzysztof Kołpa Wiesław Łatała Pierre Francois Mellinger Doina Popescu Dorota Szlachetko-Reiter Tomasz Wojtaszek 7) AQ Tech Sp. z o.o. jest właścicielem unikalnego know-how, nieopatentowanej wiedzy fachowej oraz zespołu doświadczeń w zakresie technologii i procesu produkcyjnego komponentów do paczkomatów i paczkomatów, oraz zarejestrowanych wzorów wspólnotowych wydanych przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego mającego istotne znaczenie dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych Emitenta. 8) Nowoczesne Usługi Pocztowe Sp. z o.o. w zamierzeniach Emitenta spółka docelowo będzie świadczyć usługi pocztowe. Na dzień 31 grudnia 2013 roku jest spółką zależną w 99,43% od spółki Integer.pl SA (pozostałe 0,57% kapitału należy do InPost Sp. z o.o.). Spółka posiada 50,02% udziałów w spółce InPost Finanse Sp. z o.o., która z kolei posiada 24% w spółce prawa luksemburskiego InPost Finance s.a.r.l. oraz 4,35% akcji w spółce ProfesKasa SA. (*) udziały w spółce Postal Terminals CZ s.r.o w dniu 15 stycznia 2013 roku kupiła spółka zależna Emitenta easypack Sp. z o.o. (**) udziały w spółce Post 24 LLC w dniu 26 marca 2013 roku kupiła spółka zależna Emitenta easypack Sp. z o.o. (***) w dniu 14 maja 2013 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarzy KRS dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki Nowoczesne Usługi Pocztowe Sp. z o.o.. W ramach podwyższenia kapitału Emitent objął udziały w spółce Nowoczesne Usługi Pocztowe Sp. z o.o. w ilości , stanowiące łącznie 99,4% jej kapitału zakładowego. Na pokrycie obejmowanych udziałów Emitent wniósł wkład niepieniężny w postaci udziałów spółki zależnej Emitenta InPost Finanse Sp. z o.o. w Krakowie stanowiących 50% plus 1 udział kapitału zakładowego tej spółki. Dodatkowo dnia 21 maja 2013 roku doszło do zawarcia umowy sprzedaży udziałów InPost Finanse Sp. z o.o., zgodnie z którą Emitent sprzedał na rzecz spółki prawa cypryjskiego MTRP Inwestycje Ltd. (dotychczasowy udziałowiec InPost Finanse Sp. z o.o.) udziałów o łącznej wartości nominalnej ,00 zł, stanowiących 44,26% udziałów InPost Finanse Sp. z o.o. W wyniku powyższego na dzień 31 grudnia 2013 roku InPost Finanse Sp. z o.o. nie była spółką bezpośrednio zależną od Integer.pl SA. Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania Zarządu, spółka InPost Finanse Sp. z o.o. jest ponownie spółką bezpośrednio zależną od Integer.pl SA. 15

16 Dnia 20 lutego 2014 roku została zawarta umowa sprzedaży udziałów InPost Finanse Sp. z o.o., na podstawie której spółka prawa cypryjskiego MTRP Inwestycje Ltd. sprzedała na rzecz Integer.pl SA wszystkie posiadane dotychczas udziały InPost Finanse Sp. z o.o. tj udziałów o łącznej wartości nominalnej ,00 zł, stanowiące 49,98% udziałów InPost Finanse Sp. z o.o. 3 Zasady przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego raportu rocznego z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za 2013 rok. Skonsolidowany raport roczny jest sporządzany i publikowany w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259 wraz z późniejszymi zmianami). Na całość skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok składają się: 1. Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy spółki. 2. Wybrane dane finansowe. 3. Roczne skonsolidowanego sprawozdanie finansowe. 4. Roczne skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Integer.pl SA (Sprawozdanie Zarządu). 5. Oświadczenia Zarządu podpisane przez wszystkich członków Zarządu dotyczące: - sporządzonego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów. 6. Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Za sporządzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd spółki. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta, w celu wyrażenia przez niego pisemnej opinii oraz sporządzenia raportu na temat, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Integer.pl SA jak też jej wynik finansowy. Rada Nadzorcza jest organem uprawnionym do wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest składane po jego zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy we właściwym rejestrze sądowym, a wzmianka o takim złożeniu publikowana jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 16

17 4 Zasady sporządzania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok. Integer.pl SA jako jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2013 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską i obowiązującymi na dzień sporządzenia sprawozdania. Zarząd zatwierdza sprawozdanie finansowe z dniem podpisania sprawozdań przez wszystkich członków Zarządu spółki. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera: - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych - skonsolidowane noty objaśniające do rocznego sprawozdania finansowego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje Integer.pl SA jako spółkę dominującą oraz następujące spółki wchodzące w skład Grupy na dzień 31 grudnia 2013 roku. 1. InPost Sp. z o.o. w której Emitent posiada 99,99% udziałów 2. InSupport Center Sp. z o.o. w której Emitent posiada 100,00% udziałów 3. Integer Group Services Sp. z o.o. w której Emitent posiada 96,00% udziałów 4. Integer EU Limited w której Emitent posiada 100,00% udziałów 5. InItTec Sp. z o.o. w której Emitent posiada 100,00% udziałów 6. easypack Sp. z o.o. w której Emitent posiada 49,19% udziałów 7. AQ-Tech Sp. z o.o. w której Emitent posiada 100,00% udziałów 8. Nowoczesne Usługi Pocztowe Sp. z o.o. w której Emitent posiada 99,43% udziałów Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o założenie, że jednostki należące do Grupy będą kontynuowały działalność w dającej się przewidzieć przyszłości. 5 Prezentacja wybranych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za ostatnie 3 lata WYBRANE DANE FINANSOWE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW: Przychody netto ze sprzedaży Zysk na działalności operacyjnej Zysk przed opodatkowaniem Zysk netto

18 WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH: Przepływy netto z działalności operacyjnej Przepływy netto z działalności inwestycyjnej ( ) (17 109) (46 003) Przepływy netto z działalności finansowej WYBRANE DANE FINANSOWE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ: Aktywa razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji w okresie (*) Zysk w danym okresie na 1 akcję: 1,31 8,91 3,85 Wartość księgowa na 1 akcję: 74,14 46,52 16,22 W roku 2013 i 2012 ze względu na zmiany w kapitale zakładowym spółki dominującej w tabeli podawana jest średnia ważona liczna akcji dla okresu. 6 Zestawienie podstawowych pozycji skonsolidowanych rocznego sprawozdania finansowego w walucie polskiej oraz w euro. w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Przychody netto ze sprzedaży Zysk na działalności operacyjnej Zysk przed opodatkowaniem Zysk netto WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy netto z działalności operacyjnej Przepływy netto z działalności inwestycyjnej ( ) (17 109) (56 785) (4 099) Przepływy netto z działalności finansowej WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ (wg stanu na i ) Aktywa razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji w okresie (*) Zysk w danym okresie na 1 akcję: 1,31 8,91 0,31 2,13 Wartość księgowa na 1 akcję: 74,14 46,52 17,88 11,38 18

19 (*) średnia ważona liczba akcji w okresie Dane finansowe w EURO za prezentowane lata zostały przeliczone według następujących zasad: Pozycje ze sprawozdań z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za okres: od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wyniósł: 4,2110, a od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wyniósł: 4,1736 Pozycje ze sprawozdań z sytuacji finansowej obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na roku, który wyniósł: 4,1472 i na roku który wyniósł: 4,0882. Zysk na 1 akcję obliczono: zysk netto w okresie / liczba akcji w okresie. Wartość księgowa na 1 akcję: kapitał własny / liczba akcji w okresie. Wszystkie zaprezentowane w niniejszym raporcie dane podane są w tysiącach złotych. 7 Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności Grupy Kapitałowej emitenta. Struktura aktywów Grupy Kapitałowej Integer.pl SA na dzień 31 grudnia 2013 roku to odpowiednio: aktywa trwałe: 56,78% ( tys. zł) aktywa obrotowe: 43,22% ( tys. zł) Wybrane pozycje wg stanu na dzień: 31 grudnia 2013 roku i 31 grudnia 2012 roku w tys. zł. SKONSOLIDOWANE sprawozdanie z sytuacji finansowej: Zmiana w tys. zł w % Aktywa trwałe: Aktywa obrotowe: Suma aktywów: Suma kapitałów własnych: Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe , , , , (30 474) ,06 19

20 SKONSOLIDOWANE przepływy: Okres zakończony 31 grudnia: Zmiana 2013 roku 2012 roku w tys. zł Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 622) ( ) (17 109) ( ) SKONSOLIDOWANE sprawozdanie z dochodów: Przychody netto Amortyzacja EBIT EBITDA Zysk netto całkowitych Okres zakończony 31 grudnia : Zmiana 2013 roku 2012 roku w tys. zł w % , , (31 942) (25 319) (38 567) 8 Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń. Inwestorzy zamierzający nabyć lub posiadający akcje spółki Integer.pl SA, a także osoby współpracujące powinni brać pod uwagę poniższe czynniki ryzyka, oraz inne czynniki o charakterze losowym lub niezależne od spółek Grupy, a nie wymienione poniżej. Podejmując działalność rynkową każda spółka, oraz w konsekwencji cała Grupa Kapitałowa podlega ryzyku związanemu z prowadzoną działalnością oraz specyfiką rynku, na którym działa. Każde z wymienionych poniżej ryzyk w przypadku spełnienia może mieć istotny, negatywny wpływ na działalność Grupy Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta i jego Grupy Kapitałowej ryzyko niepowodzenia w osiągnięciu realizacji założonej strategii i perspektyw rozwoju Dobrze zaplanowane działania inwestycyjne i przyjęta koncepcja rozwoju to podstawa skutecznej realizacji strategii Grupy Kapitałowej. Nie ma żadnej gwarancji, że nie wystąpią zdarzenia związane ze spadkiem zainteresowania korespondencją tradycyjną na rzecz elektronicznych i internetowych środków przekazu, wprowadzeniem zmian w regulacjach prawnych oraz zmiany ogólnej sytuacji gospodarczej kraju, które negatywnie odbiją się na jej działalności. Istnieje ryzyko niepowodzenia w osiągnięciu założonej strategii, które jest związane z rodzajem prowadzonego biznesu ryzyko wprowadzenia na rynek nowych usług, które nie trafią w jego potrzeby i oczekiwania 20

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

1. Rozszerzenie Sprawozdania z działalności Spółki w zakresie informacji dotyczących wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej:

1. Rozszerzenie Sprawozdania z działalności Spółki w zakresie informacji dotyczących wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej: Zarząd spółki Termo-Rex S.A. ( Spółka ) niniejszym podaje do publicznej wiadomości korektę Jednostkowego raportu rocznego TERMO-REX S.A. za 2014 podanego do publicznej wiadomości w dniu 24 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2016/2017. obejmujący okres od do

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2016/2017. obejmujący okres od do Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2016/2017 obejmujący okres od 01-07-2016 do 31-12-2016 28-02-2017 Wybrane skonsolidowane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K Rybnik, 28 maja 2013 r. 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA... 4 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacje o Spółce... 6 3.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej S t r o n a 1 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU Megaron S.A. Zgodnie z 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K

S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 1 R O K Rybnik, 6 czerwca 2012 r. 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA. 4 1. Wprowadzenie 5 2. Informacje o Grupie Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011 obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 25-02-2011 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. w tys. PLN

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 29-02-2016 Wybrane skonsolidowane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R spółki AB S.A. za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od do

Raport roczny SA-R spółki AB S.A. za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od do Raport roczny SA-R spółki AB S.A. za rok obrotowy 2009/2010 obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys PLN w tys EUR 01.07.2009-30.06.2010

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, 29 kwietnia 2015 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A.... 3

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za III kwartał 2011 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 1.01.2012 30.06.2012 ROKU Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2012 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r.

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2012 Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. ABS INVESTMENT S.A. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153 Tel/Fax (33) 822-14-10; e-mail:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014... 5 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.07.2012r. 30.09.2012r. Bydgoszcz, dnia 08.11.2012 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

2. Wybrane dane finansowe Spółki w przeliczeniu na Euro.

2. Wybrane dane finansowe Spółki w przeliczeniu na Euro. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FABRYKI ELEKTRONARZĘDZI CELMA S.A. 1. Podstawowe dane dotyczące spółki. Fabryka Elektronarzędzi CELMA S.A. z siedzibą w Łodzi (92-312) przy ul. Papierniczej 7 została

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2012 rok

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2012 rok SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2012 rok -Kraków, 26 kwietnia 2013 roku- 1 Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy.... 5 2 Podstawowe informacje o spółkach Grupy Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2016/2017. obejmujący okres od do

Raport roczny Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2016/2017. obejmujący okres od do Raport roczny Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2016/2017 obejmujący okres od 01-07-2016 do 30-06-2017 11-09-2017 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013. Grupa Kapitałowa ICP GROUP S.A. Warszawa, 30 kwietnia 2014 r.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013. Grupa Kapitałowa ICP GROUP S.A. Warszawa, 30 kwietnia 2014 r. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013 Grupa Kapitałowa ICP GROUP S.A. Warszawa, 30 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY ICP GROUP S.A... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 III. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Inwestycje Alternatywne Profit. Skonsolidowany raport roczny za rok 2015

Grupa Kapitałowa Inwestycje Alternatywne Profit. Skonsolidowany raport roczny za rok 2015 Grupa Kapitałowa Inwestycje Alternatywne Profit Skonsolidowany raport roczny za rok 2015 za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Warszawa, 3 czerwca 2016 r. Spis Treści I. Pismo Zarządu dotyczące Grupy

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 opublikowany w dniu 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU. Megaron S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU. Megaron S.A. Strona 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU Megaron S.A. Zarząd Megaron Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2017 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 18/IV-10/2017 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 25 kwietnia 2017 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE Korekta raportu Zduńska Wola, dnia 10 kwietnia 2014 roku 1. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego.

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Spółka działa pod firmą Selvita S.A. (dalej Spółka ). Siedzibą

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2012 za okres od 17 października 2012 do 31 grudnia 2012 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2012 za okres od 17 października 2012 do 31 grudnia 2012 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2012 za okres od 17 października 2012 do 31 grudnia 2012 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2013 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2013 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2013 r. i oceny sprawozdań

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K

S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K Rybnik, 28 maja 2013 r. 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA... 4 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacje o Grupie Kapitałowej...6

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. ZA OKRES: III KWARTAŁ 2009 ROK. SA-Q 3/2009

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. ZA OKRES: III KWARTAŁ 2009 ROK. SA-Q 3/2009 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. ZA OKRES: III KWARTAŁ 2009 ROK. SA-Q 3/2009 1 Wstęp Informacje uzupełniające do skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY AUTO-SPA S.A. ZA OKRES OD DO ROKu.

RAPORT ROCZNY AUTO-SPA S.A. ZA OKRES OD DO ROKu. RAPORT ROCZNY AUTO-SPA S.A. ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.12.2011ROKu. 1. PISMO ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, W imieniu spółki Auto-Spa S.A. przekazujemy jednostkowy raport roczny za 2011 rok. Działania

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2017 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2017 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2017 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2012 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2012 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2012 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 11 marca 2013 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2014 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2014 MPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Warszawa, 25 maja 2015 Spis treści: I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2015

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2015 RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2015 MPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Warszawa, 25 kwietnia 2016 Spis treści: I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres

Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres 01.10.2012-31.12.2012 WARSZAWA, dnia 14-02-2013 roku Spis treści: Spis treści:...2 1. Podstawowe informacje o Spółce...3 1.1. Informacje podstawowe...3

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI POLTRONIC S.A. ZA 2010 rok

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI POLTRONIC S.A. ZA 2010 rok RAPORT ROCZNY SPÓŁKI POLTRONIC S.A. ZA 2010 rok Wrocław, 11 kwietnia 2011 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT...

Bardziej szczegółowo

Poznań, 14 czerwca 2017 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 14 czerwca 2017 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2016 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za III kwartał 2012 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 marca 2015r.

Wrocław, 20 marca 2015r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2014 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za okres

RAPORT ROCZNY INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za okres RAPORT ROCZNY z siedzibą w Opolu za okres 01.01.2016-31.12.2016 Opole, dnia 31 maja 2017 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II. Informacje o Spółce... 4 III. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2016 ROK BIOGENED S.A. RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2016 BIOGENED S.A. Łódź, 10 maja 2017 r.

RAPORT ROCZNY ZA 2016 ROK BIOGENED S.A. RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2016 BIOGENED S.A. Łódź, 10 maja 2017 r. RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2016 Łódź, 10 maja 2017 r. 1 Spis treści: I. Pismo Zarządu. II. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 wraz z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 18/III-10/2014 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 21 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Kapitał zakładowy: 1.972.373,00 PLN, w całości wpłacony. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa Magellan

Bardziej szczegółowo

Grupa Integer.pl wyniki za I półrocze 2013

Grupa Integer.pl wyniki za I półrocze 2013 Informacja prasowa Kraków, 30 sierpnia 2013 Grupa Integer.pl wyniki za I półrocze 2013 Grupa Integer.pl druga co do wielkości grupa pocztowa w Polsce, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy oraz

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. za okres od do roku.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. za okres od do roku. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011roku. 1. Pismo Zarządu Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. przekazujemy skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport półroczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres

Jednostkowy raport półroczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres Jednostkowy raport półroczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2016 30.06.2016 Wrocław, 30 września 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Lindorff S.A.... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A skonsolidowany ZA POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A ul. Słowicza 16, Warszawa 14 maja 2013 roku SPIS TREŚCI: I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za I kwartał 2013 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE 2013

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014. obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014. obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2013/2014 obejmujący okres od 01-07-2013 do 30-06-2014 18-09-2014 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tyś PLN w tyś EUR

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ SUNTECH S.A. ZA ROK 2012

SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ SUNTECH S.A. ZA ROK 2012 SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ SUNTECH S.A. ZA ROK 2012 Warszawa, 7 czerwca 2013. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK WARSZAWA, 7 CZERWCA 2013 Raport roczny Grupy Kapitałowej Suntech S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO 30.09.2017 R. (III KWARTAŁ 2017 R.) Jaworzno 10.11.2017 r. Raport okresowy za III kwartał 2017

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 Warszawa, 15 maja 2013 roku 2 / 6 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 15 marca 2013r.

Wrocław, 15 marca 2013r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 Wrocław, marzec 2013 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2012 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo