REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015"

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata Organizacja Uczelni opiera się o wielopoziomowe zarządzanie: strategiczne, operacyjne i administracyjne i jest zorientowana na realizację celów poprzez procesy: finansowe, kierowanie zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą i informacją oraz budowanie pozytywnych relacji z klientem i otoczeniem zewnętrznym. Uczelnia w swojej działalności korzysta z dobrych praktyk, tworząc jednocześnie własne rozwiązania w zakresie zarządzania jakością pracy. Zarządzanie Uczelnią opiera się o następujące zasady: orientacja na klienta, podejście procesowe, kompleksowość, zaangażowanie personelu, wspieranie inicjatyw pracowniczych, identyfikacja i wykorzystywanie kluczowych kompetencji, wykorzystywanie systemów elektronicznych w obiegu informacji i korespondencji, współpraca z partnerami, publikowanie informacji, ciągłe doskonalenie, elastyczność i adaptacyjność. Wielopoziomowe zarządzanie wpływa na jakość świadczonych przez Uczelnię usług i jest instrumentem przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym. ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, zwana dalej Uczelnią, jest uczelnią niepubliczną, powołaną do kształcenia studentów i edukacji ustawicznej oraz prowadzenia innych form edukacji. Strona 1 z 30

2 2 Uczelnia działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym [Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.], zwanej dalej ustawą ; 2) statutu Uczelni, zwanego dalej Statutem ; 3) innych przepisów prawa regulujących działalność szkół wyższych oraz przepisów wewnętrznych ustalonych przez organy Uczelni. 3 Niniejszy Regulamin organizacyjny określa: 1) strukturę organizacyjną Uczelni; 2) zasady organizacji pracy administracji Uczelni; 3) ramowe zakresy działania jednostek organizacyjnych administracji. 4 Regulamin organizacyjny ustala Rektor. ROZDZIAŁ 2 ORGANY UCZELNI 5 W Uczelni działają organy kolegialne i jednoosobowe. 6 Organy kolegialne Uczelni Organami kolegialnymi Uczelni są Senat, Konwent i Rady Wydziałów. 7 Senat 1. Senat jest organem Uczelni o charakterze uchwałodawczym. 2. Przewodniczącym Senatu jest Rektor. 3. Skład Senatu i jego kompetencje określa Statut Uczelni. 8 Rada Wydziału 1. Rada Wydziału jest organem Wydziału o charakterze uchwałodawczym i sprawuje nadzór nad jego działalnością. 2. Skład i kompetencje Rady Wydziału określa Statut Uczelni. 3. Przewodniczącym Rady Wydziału jest Dziekan. Strona 2 z 30

3 4. Rada Wydziału może powoływać komisje stałe i doraźne zgodnie ze Statutem. 9 Organy jednoosobowe Uczelni Organami jednoosobowymi Uczelni są Rektor i dziekani. 10 Rektor 1. Rektor jest organem wykonawczym Uczelni. 2. Rektor kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym pracowników i studentów Uczelni. 3. Rektor podejmuje decyzje w sprawie funkcjonowania Uczelni nie zastrzeżone dla innych organów. 4. Rektor jest organem odwoławczym dla decyzji podejmowanych przez inne organy Uczelni. 5. Zakres uprawnień i kompetencji Rektora określa Ustawa oraz Statut Uczelni. 6. Rektor może powołać kolegium rektorskie będące ciałem doradczym i opiniodawczym. 11 Prorektor 1. Prorektor wykonuje zadania ustalone przez Rektora i w tym zakresie podejmuje decyzje w imieniu Rektora w oparciu o jego upoważnienie. 2. Do zakresu zadań Prorektora należy: 1) przygotowywanie projektu Strategii Rozwoju Uczelni; 2) monitorowanie działalności naukowo-badawczej Uczelni; 3) opiniowanie wniosków kierowanych do Rektora o udzielenie urlopów dla celów naukowych; 4) monitoring i odpowiedzialność za skuteczną rekrutację kandydatów na studia oraz inne formy kształcenia, prowadzone przez Uczelnię; 5) przygotowanie i monitoring wdrożenia strategii promocyjnej Uczelni; 6) ustalenie zasad, warunków technicznych i organizacyjnych prowadzenia i obsługi procesu kształcenia i monitorowanie ich wdrożenia; 7) monitorowanie działalności uczelnianych organizacji studenckich; 8) monitorowanie procesu realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, realizowanych w Uczelni; 9) inicjowanie działań współpracy naukowej i dydaktycznej z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi; 10) monitorowanie realizacji obowiązków dziekanów i rad wydziałów w zakresie procesu kształcenia; 11) nadzór nad pracą podległych jednostek organizacyjnych Uczelni; 12) wykonywanie innych zadań zleconych bezpośrednio przez Rektora; 13) zastępowanie Rektora podczas jego nieobecności. Strona 3 z 30

4 12 Dziekan 1. Dziekan kieruje działalnością wydziału i reprezentuje go na zewnątrz, jest przełożonym wszystkich pracowników Wydziału oraz przełożonym i opiekunem studentów. 2. Do zakresu zadań dziekana wydziału, oprócz zadań określonych w Ustawie oraz Statucie Uczelni należy: 1) określenie zakresu obowiązków i kompetencji dla kierowników katedr oraz kierowników innych jednostek działających w ramach wydziału; 2) przygotowanie w porozumieniu z Kwestorem Uczelni planu rzeczowo-finansowego wydziału i nadzór nad jego realizacją/wykonaniem; 3) uzgadnianie z właściwymi jednostkami administracji ogólnouczelnianej sposobu realizacji zadań w zakresie spraw, nad którymi administracja ogólnouczelniana sprawuje nadzór lub kontrolę. 3. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie oraz Dziekan Wydziału Nauk Społeczno- Pedagogicznych w Katowicach mogą kierować wydziałem przy pomocy Prodziekana. 13 Prodziekan 1. Prodziekan jest zastępcą Dziekana. 2. W czasie nieobecności Dziekana, Prodziekan wykonuje funkcje i podejmuje decyzje przypisane Dziekanowi w jego zastępstwie. 3. Szczegółowy zakres obowiązków Prodziekana określa Dziekan i zatwierdza Rektor. ROZDZIAŁ 3 STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI W skład struktury organizacyjnej Uczelni wchodzą: 1) jednostki ogólnouczelniane; 2) podstawowe jednostki organizacyjne wydziały; 3) jednostki organizacyjne wydziałów. 2. Jednostkami ogólnouczelnianymi Uczelni są: 1) Kwestura; 2) Biuro Rektora; 3) Samodzielne Stanowisko ds. Kadrowych i HR; 4) Dział Nauczania i Spraw Studentów; 5) Dział Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej; 6) Dział Marketingu i PR; 7) Dział IT; 8) Biblioteka Główna. 3. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni są: Strona 4 z 30

5 1) Wydział Nauk Społecznych w Warszawie; 2) Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach; 3) Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie; 4) Wydział Zamiejscowy w Lublinie; 5) Wydział Zamiejscowy w Szczecinie; 6) Wydział Zamiejscowy w Człuchowie. 4. Schemat struktury organizacyjnej Uczelni określa załącznik nr 1 do Regulaminu. 5. Strukturę organizacyjną wydziałów określa załącznik nr 2 do Regulaminu. 6. Organizację oraz szczegółowy zakres działania poszczególnych jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, określają ich regulaminy wewnętrzne, zatwierdzane przez Rektora. Regulaminy te archiwizowane są w Biurze Rektora. 7. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o kierowniku jednostki organizacyjnej, rozumie się przez to: dyrektora biura lub działu, kierownika sekcji, koordynatora projektu lub zespołu zadaniowego, kierownika dziekanatu. ROZDZIAŁ 4 ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI UCZELNI 15 Wewnętrzny obieg pism i archiwizowanie dokumentów 1. Czynności kancelaryjne oraz tryb postępowania z dokumentami w toku bieżącej pracy Uczelni określa Instrukcja Kancelaryjna Uczelni. 2. Sposób przygotowania dokumentacji do przechowywania i przekazywania ich do Archiwum Uczelni określają Instrukcja Kancelaryjna oraz Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum. 16 Wewnętrzne akty normatywne 1. W Uczelni wydawane są wewnętrzne akty normatywne: 1) uchwały Senatu; 2) uchwały Konwentu; 3) zarządzenia Rektora; 4) uchwały rad wydziałów; 5) pisma okólne Rektora; 6) zarządzenia dziekana. 2. Wewnętrzne akty normatywne, o których mowa w ust. 1, wydawane są na podstawie przepisów Ustawy oraz właściwych rozporządzeń, Statutu i Regulaminu organizacyjnego. 3. Procedurę tworzenia i obiegu wewnętrznych aktów normatywnych określa załącznik nr 3. Strona 5 z 30

6 17 Zasady reprezentacji Uczelni 1. Do samodzielnego reprezentowania Uczelni uprawniony jest Rektor. 2. Rektor może udzielić pełnomocnictw Prorektorowi, dziekanom i Kwestorowi oraz pracownikom administracji do wykonywania czynności prawnych w ramach realizowanych zadań wynikających ze Statutu Uczelni i innych wewnętrznych uregulowań w zakresie określonym niżej. 3. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Rektor udziela pełnomocnictwa na okres nie dłuższy niż okres swojej kadencji. 5. Pełnomocnictwo powinno określać zakres umocowania, okres na jaki udziela się pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik działa samodzielnie, czy wspólnie z inną osobą. 6. Rektor może udzielić pełnomocnictwa kierownikom jednostek organizacyjnych, samodzielnie, do wykonywania czynności prawnych związanych z działalnością jednostki organizacyjnej. 7. Do udzielania mediom informacji na temat działalności Uczelni upoważniony jest Rzecznik Prasowy Uczelni, zgodnie z realizowanymi zadaniami lub inna osoba wskazana przez Rektora Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych udziela Rektor lub Administrator Bezpieczeństwa Informacji [ABI], na wniosek i w zakresie określonym przez kierownika jednostki organizacyjnej. 2. Nadzór nad upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych w Uczelni sprawuje wyznaczony przez Rektora Administrator Bezpieczeństwa Informacji. 3. Upoważnienia do działania w swoim imieniu w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami, może udzielać osoba w granicach swoich kompetencji i umocowania prawnego do jego udzielania, składając pisemne oświadczenie szczegółowo określające rodzaj, zakres i datę upoważnienia Pełnomocnictwa i upoważnienia są związane wyłącznie z osobą upoważnioną oraz zajmowanym przez nią stanowiskiem. W przypadku zmiany osoby lub stanowiska, albo rozwiązania stosunku pracy pełnomocnictwo lub upoważnienie wygasa. 2. Pełnomocnictwa lub upoważnienia wygasają po upływie terminu ważności lub mogą być odwołane w każdej chwili. 3. Bieżąca aktualizacja pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych do prawidłowej działalności jednostki organizacyjnej należy do obowiązków jej kierownika. 4. Pełnomocnictwa i upoważnienia włącza się do akt osobowych pracownika. 5. Rejestr pełnomocnictw i upoważnień prowadzi Biuro Rektora. Strona 6 z 30

7 20 1. Jednostki organizacyjne oraz pracownicy mają prawo używać pieczątek Uczelni, pieczątek z nazwą jednostki organizacyjnej, imiennych stanowiskowych [funkcyjnych] z nazwą jednostki organizacyjnej lub innych o specjalnym przeznaczeniu [np. z datą wpływu, numerem statystycznym itp.]. 2. Pieczątki nagłówkowe używane w Uczelni mogą być zamawiane wyłącznie po akceptacji Biura Rektora, a stanowiskowe po dodatkowym sprawdzeniu przez pracownika ds. Kadrowych i HR. 3. Osoby na stanowiskach funkcyjnych mogą używać wizytówek pracowniczych. Wizytówki dla pozostałych pracowników są zamawiane na wniosek dziekana wydziału lub dyrektora jednostki organizacyjnej administracji. Wizytówki zamawia Biuro Rektora, po dodatkowym sprawdzeniu przez pracownika ds. Kadrowych i HR. 21 Nadzór i kontrola działalności jednostek organizacyjnych administracji 1. Odpowiedzialność za nadzór i kontrolę działalności jednostek organizacyjnych administracji ponosi: 1) dyrektor biura lub działu, 2) kierownik sekcji; 3) koordynator biura lub zespołu projektowego; 4) kierownik dziekanatu. 2. W sytuacji, gdy nie został powołany kierownik sekcji, prace sekcji nadzoruje dyrektor działu lub biura. 3. Nadzór nad działalnością samodzielnych stanowisk pracy oraz pełnomocników sprawuje Rektor. 4. Kierownik jednostki administracyjnej jest odpowiedzialny za całość zdań powierzonych jednostce oraz za zabezpieczenie powierzonego mienia, a w szczególności za: 1) nadzór i kontrolę nad opracowaniem i realizacją planów i zadań objętych działalnością podległych biur, działów i innych jednostek organizacyjnych; 2) za realizację zadań określonych w ramowym zakresie zadań jednostki w niniejszym Regulaminie i zakresie czynności powierzonym poszczególnym pracownikom oraz za porządek ustalony Regulaminem pracy; 3) sposób powierzenia składników majątkowych i mienia jednostki, który powinien odbywać się wyłącznie na piśmie w postaci protokołów inwentaryzacyjnych lub zdawczo-odbiorczych zgodnie z obowiązującymi procedurami; 4) zgodność załatwiania sprawy z obowiązującymi przepisami; 5) właściwe merytoryczne załatwianie sprawy; 6) właściwą formę i terminowość załatwienia sprawy. Strona 7 z 30

8 22 Zastępowanie pracowników na kierowniczych stanowiskach w administracji 1. Kwestor w czasie nieobecności jest zastępowany przez Zastępcę Kwestora. 2. Kierownika jednostki organizacyjnej w czasie nieobecności zastępuje jego zastępca, a w przypadku nieobecności zastępcy lub nie powołania zastępcy kierownika - upoważniony przez kierownika pracownik. 3. Na zastępującego przechodzą wszelkie prawa i obowiązki osoby zastępowanej wynikające z przepisów ogólnych i niniejszego Regulaminu. 4. Osoby zastępujące pracowników na stanowiskach kierowniczych ponoszą odpowiedzialność za decyzje podejmowane w ramach udzielonych im pełnomocnictw i upoważnień. 23 Przyjmowanie i zdawanie funkcji 1. Przekazywanie i obejmowanie funkcji, z wyłączeniem zastępstw, następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 2. Protokół powinien zawierać: 1) wykaz zdawanych-przejmowanych akt i przekazywanych pieczęci oraz upoważnień; 2) stan zdawanych-przejmowanych spraw, zadań i innych zagadnień; 3) wykaz spraw niezałatwionych; 4) w odniesieniu do osób materialnie odpowiedzialnych wykaz składników majątkowych wg arkusza spisowego z natury. 3. W przypadku, gdy udział pracownika przekazującego jest niemożliwy, przełożony winien powołać komisję celem przeprowadzenia spisu z natury i protokolarnego przekazania dokumentacji i składników majątkowych. ROZDZIAŁ 5 STRUKTURA ORGANIZACYJNA ADMINISTRACJI UCZELNI 24 Jednostki organizacyjne administracji 1. Jednostki organizacyjne administracji Uczelni tworzy, przekształca i znosi Rektor. 2. Administracja Uczelni wykonuje czynności administracyjne, finansowe, księgowe i gospodarcze oraz zapewnia sprawne funkcjonowanie Uczelni, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Jednostkami organizacyjnymi administracji Uczelni są: 1) dział lub biuro jako równorzędna komórka organizacyjna administracji, którą można utworzyć, jeżeli zatrudnionych w niej będzie co najmniej 3 pracowników, a jej Strona 8 z 30

9 wyodrębnienie organizacyjne znajduje swoje uzasadnienie w zakresie powierzonych jej do realizacji zadań; 2) dziekanat tworzony na każdym wydziale Uczelni; 3) sekcja, którą można utworzyć w ramach jednostek, o których mowa w pkt. 1 i 2, jeżeli jej wyodrębnienie organizacyjne znajduje uzasadnienie w zakresie powierzonych jej do realizacji zadań; 4) zespół projektowy, który można utworzyć w celu realizacji projektu, w tym współfinansowanego ze środków zewnętrznych; 5) samodzielne stanowisko pracy. 4. Rektor może powołać zespół zadaniowy w celu realizacji zadania lub zadań przekraczających kompetencje jednej komórki organizacyjnej. 5. Pracami działu i biura kieruje dyrektor. 6. Pracami sekcji kieruje kierownik. W przypadku niepowołania kierownika sekcji, pracami sekcji kieruje dyrektor. 7. Pracami dziekanatu kieruje kierownik. 8. Pracami zespołu projektowego i zespołu zadaniowego kieruje koordynator. 9. Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień kierownika jednostki organizacyjnej administracji zatwierdza Rektor. 10. Zakres zadań i czynności poszczególnych pracowników w jednostkach organizacyjnych administracji na wniosek kierownika zatwierdza Rektor, Prorektor lub Dziekan, dla jednostek bezpośrednio przez siebie nadzorowanych. 25 Rektor co najmniej raz w roku, a Senat co najmniej raz w okresie kadencji, dokonują oceny funkcjonowania administracji. 26 Podporządkowanie jednostek organizacyjnych administracji Uczelni - Jednostki podporządkowane Rektorowi i Prorektorowi 1. Rektorowi podlegają bezpośrednio: 1) Kwestura; 2) Biuro Rektora, w skład którego wchodzą: a) Radca Prawny, b) Stanowisko ds. Administracyjno-Gospodarczych, c) Sekretariaty: Rektora i Prorektora, d) Kancelaria, e) Archiwum; 3) Samodzielne Stanowisko ds. Kadrowych i HR; 4) Audytor Wewnętrzny; Strona 9 z 30

10 5) Służba BHP; 6) Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych i Równego Traktowania; 7) Administrator Bezpieczeństwa Informacji; 8) Dział IT; 9) Biblioteka Główna. 2. Prorektorowi podlegają bezpośrednio: 1) Dział Nauczania i Spraw Studentów, w skład którego wchodzą: a) Sekcja Nauczania, b) Sekcja Spraw Studentów, c) Sekcja Praktyk Studenckich, d) Sekcja Kształcenia na Odległość, e) Akademickie Biuro Karier; 2) Dział Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej, w skład którego wchodzą; a) Sekcja Współpracy Międzynarodowej i Realizacji Strategii Rozwoju, b) Sekcja Projektów; 3) Dział Marketingu i PR, w skład którego wchodzą: a) Sekcja Promocji i PR, b) Sekcja Rekrutacji, c) Wydawnictwo; 4) Zespoły Projektowe. 3. Ramowe zakresy zadań poszczególnych jednostek określa Rozdział 4 Regulaminu. 27 Ogólne zadania kierowników jednostek organizacyjnych administracji Uczelni Do ogólnych zadań kierowników jednostek organizacyjnych administracji Uczelni należy: 1) organizacja, podział zadań i kierowanie całokształtem prac podległej jednostki; 2) nadzór nad prawidłową realizacją zadań i pracą podległych pracowników; 3) bieżąca analiza stopnia zaawansowania i wykonywania zadań jednostki; 4) analiza potrzeb jednostki w zakresie zatrudnienia, racjonalne planowanie oraz sporządzanie opisu stanowisk pracy; 5) sporządzanie zakresu czynności podległych pracowników oraz udzielanie instruktażu stanowiskowego nowo zatrudnionym; 6) kontrola prawidłowości stosowania przez pracowników Instrukcji Kancelaryjnej WSP TWP w Warszawie oraz przekazywania dokumentacji do Archiwum Uczelni; 7) zapoznawanie podległych pracowników z bieżącymi aktami normatywnymi wydawanymi w Uczelni oraz przepisami dotyczącymi funkcjonowania jednostki organizacyjnej administracji oraz egzekwowanie ich stosowania; Strona 10 z 30

11 8) bieżące informowanie przełożonego o aktualnym stanie realizacji zadań kierowanej jednostki, ewentualnych zakłóceniach bądź zagrożeniach ich terminowego lub prawidłowego wykonania; 9) przygotowywanie informacji niezbędnych do tworzenia planu rzeczowo-finansowego; 10) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności jednostki organizacyjnej administracji; 11) przygotowywanie projektów aktów normatywnych związanych z funkcjonowaniem jednostki; 12) nadzór nad wykonywaniem umów realizowanych w podległych im jednostkach; 13) obowiązkowa rejestracja umów, których stroną jest Uczelnia, w centralnym rejestrze umów w Biurze Rektora; 14) przygotowywanie i aktualizowanie informacji do umieszczenia na stronie internetowej Uczelni związanych z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej administracji; 15) nadzór i kontrola nad prawidłowym przekazywaniem, wykorzystywaniem i zabezpieczeniem mienia powierzonego jednostce organizacyjnej administracji przez pracowników, w tym informowanie pracownika ds. Administracyjno-Gospodarczych o fakcie zmiany miejsc majątku ruchomego w przypadku przeprowadzek; 16) nadzór nad przekazywaniem zadań przez pracowników odchodzących z pracy lub przeniesionych w związku ze zmianami struktury organizacyjnej Uczelni; 17) planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy podległych pracowników; 18) opracowywanie planów urlopów; 19) przekazywanie okresowych ocen podległych pracowników, przekazywanie wniosków Rektorowi, realizacja wniosków wynikająca z przeglądu kadr; 20) prowadzenie ewidencji przeprowadzonych w jednostce kontroli lub audytów oraz protokołów z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych; 21) przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych. Ramowe zakresy zadań jednostek organizacyjnych administracji i stanowisk podległych Rektorowi 28 Kwestura 1. Kwesturą kieruje Kwestor. 2. Do zakresu działania i obowiązków Kwestury należy prowadzenie gospodarki finansowej Uczelni zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, a w szczególności: 1) przygotowanie projektu planu rzeczowo-finansowego i zapewnienie obsługi finansowoksięgowej związanej z jego realizacją, a także przygotowanie bilansu, sprawozdawczości i statystyki finansowej; 2) opracowanie projektów zasad polityki finansowej, w tym uprawnień kierowników jednostek organizacyjnych administracji oraz dziekanów w zakresie realizacji planów rzeczowo-finansowych; Strona 11 z 30

12 3) prowadzenie spraw płacowych pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, a także spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników i ich rodzin; 4) prowadzenie ewidencji, analiz i kontroli wpływu należności z tytułu odpłatności za studia i innych źródeł, a także przygotowanie projektu umowy zawieranej przez Uczelnię ze studentami w zakresie warunków odpłatności za studia; 5) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, instrukcji obiegu dokumentów księgowych itp.; 6) prawidłowe tworzenie funduszu pomocy materialnej i wykorzystywania dotacji budżetowej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów; 7) przygotowanie projektu sprawozdania składanego ministrowi właściwemu ds. szkolnictwa wyższego z wykorzystania środków dotacji budżetowej przeznaczonej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów; 8) przygotowanie projektu i przestrzeganie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń, oraz opracowanie projektu podziału dotacji budżetowej na pomoc materialną dla studentów, oraz propozycji wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych; 9) opiniowanie odwołań dotyczących pomocy materialnej kierowanych do Rektora; 10) prawidłowe tworzenie i korzystanie z funduszu stypendialnego dla studentów utworzonego ze środków własnych Uczelni; 11) przygotowanie projektów wniosków o przyznanie, nadzór nad prawidłowością wykorzystywania oraz opracowanie projektu sprawozdania składanego ministrowi właściwemu ds. szkolnictwa wyższego z wykorzystania dotacji budżetowej przeznaczonej na pokrycie części opłat wnoszonych przez studentów studiów stacjonarnych, oraz dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji niektórych zadań niezwiązanych z kształceniem studentów studiów stacjonarnych; 12) opiniowanie pod względem finansowym projektów umów zawieranych przez Uczelnię, oraz uchwał rad wydziałów dotyczących spraw finansowych, a także wniosków w sprawach: prolongaty płatności czesnego, rozłożenia płatności czesnego na raty, wyznaczania odpłatności z tytułu różnic programowych; 13) inspirowanie działań oszczędnościowych; 14) organizacja i nadzór nad całością spraw związanych z księgowością Uczelni, w tym dokonywanie, wg planu zatwierdzanego przez Rektora, bieżącej i funkcjonalnej kontroli wewnętrznej w zakresie powierzonych obowiązków; 15) nadzór nad prawidłowym konstruowaniem budżetów i rozliczaniem projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach funduszy strukturalnych i innych źródeł realizowanych w Uczelni, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zawartymi umowami; 16) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem studentów; 17) organizowanie doskonalenia zawodowego pracowników Kwestury. Strona 12 z 30

13 29 Biuro Rektora 1. W ramach Biura Rektora działają: 1) Radca Prawny, 2) Stanowisko ds. Administracyjno-Gospodarczych, 3) Sekretariaty: Rektora i Prorektora, 4) Kancelaria, 5) Archiwum. 2. Do zakresu zadań Biura Rektora należy: 1) organizacja i techniczna obsługa posiedzeń Senatu, Konwentu, narad i spotkań zwoływanych przez Rektora, w tym także przygotowanie materiałów i dokumentów niezbędnych do ich przeprowadzenia; 2) gromadzenie i udostępnianie aktów normatywnych Uczelni, w szczególności uchwał Senatu i zarządzeń Rektora oraz regulaminów jednostek organizacyjnych Uczelni; 3) prowadzenie rejestrów uchwał Senatu i Konwentu, zarządzeń Rektora, pism okólnych Rektora, centralnego rejestru umów z podmiotami zewnętrznymi zawieranych przez Uczelnię oraz rejestru pełnomocnictw i upoważnień; 4) koordynowanie prac przy sporządzaniu rocznego sprawozdania Rektora oraz sprawozdań z działalności Uczelni dla ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego; 5) przygotowywanie na wniosek Władz Uczelni powołań komisji senackich oraz obsługa administracyjna posiedzeń tych ciał; 6) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy w sekretariatach Rektora i Prorektora, kierowanie i usprawnianie prac pracowników w celu należytego i terminowego wykonywania zadań sekretariatów; 7) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków kierowanych do Rektora, sporządzanie sprawozdania rocznego z realizacji skarg i wniosków w oparciu o informacje otrzymane z komórek merytorycznie rozpatrujących te sprawy; 8) realizacja bezpośrednio udzielonych przez Rektora uprawnień w zakresie prowadzenia korespondencji i kontaktów ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Uczelni; 9) nadzorowanie prawidłowego obiegu informacji w jednostkach organizacyjnych Uczelni; 10) współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie prowadzonych przez nie zagadnień; 11) współpraca z Samodzielnym Stanowiskiem ds. Kadrowych i HR w celu stworzenia standardów dokumentów twardego i miękkiego HR; 12) koordynowanie prac o charakterze ogólnouczelnianym zleconych przez Rektora; 13) prowadzenie kalendarza rezerwacji sali Senatu, wideokonferencyjnej oraz pokoi gościnnych, znajdujących się w Rektoracie; 14) zamawianie i ewidencja pieczęci urzędowych oraz wizytówek pracowniczych; 15) koordynowanie i nadzór nad przygotowywaniem dokumentów operacyjnych oraz realizacji Strategii Rozwoju Uczelni, w tym m.in. planów działań, harmonogramów. Strona 13 z 30

14 3. Do zakresu zadań Radcy Prawnego należy: 1) opracowywanie projektów i wzorów umów zawieranych przez Uczelnię i jej jednostki organizacyjne oraz wzorów decyzji administracyjnych; 2) analiza wniosków, opracowywanie zarządzeń Rektora oraz opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych w zakresie właściwości Uczelni; 3) interpretowanie zewnętrznych aktów prawnych oraz opiniowanie projektów innych dokumentów; 4) opiniowanie projektów umów o współpracy naukowo-badawczej i edukacyjnej; 5) udzielanie wyjaśnień dotyczących obowiązującego stanu prawnego oraz opinii i porad prawnych w sprawach z zakresu działalności Uczelni; 6) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów zawieranych przez Uczelnię oraz projektów decyzji administracyjnych, z wyjątkiem projektów sporządzanych według ustalonego wzoru; 7) pomoc prawna w prowadzonych przez Uczelnię negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, dotyczących spraw nietypowych lub skomplikowanych pod względem prawnym; 8) obsługa prawna posiedzeń Senatu: a) analiza wniosków składanych do porządku obrad, b) opracowywanie projektów uchwał Senatu; 9) obsługa prawna procesu naukowo-dydaktycznego; 10) zapewnienie obsługi prawnej Uczelni w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi w granicach określonych w art. 91 k.p.c. z prawem substytucji zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem; 11) informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym dotyczącym działalności Uczelni, uchybieniach prawnych w tej działalności i skutkach tych uchybień; 12) obsługa prawna w sprawach windykacyjnych; 13) prowadzenie rejestru spraw sądowych; 14) poradnictwo prawne w zakresie działań marketingowych i praw autorskich. 4. Do zakresu zadań Stanowiska ds. Administracyjno-Gospodarczych należy: 1) wykonywanie zadań wchodzących w zakres obsługi administracyjnej, gospodarczej i techniczno-eksploatacyjnej infrastruktury Uczelni; 2) utrzymanie w ruchu budynków i wyposażenia służących realizacji zadań dydaktycznych, naukowych i administracyjnych jednostek organizacyjnych Uczelni; 3) dbałość o należyty stan czystości i funkcjonalność pomieszczeń i budynków należących do Uczelni; 4) udział w planowaniu inwestycji, remontów oraz działań niezbędnych do utrzymania budynków i pomieszczeń Uczelni w należytym stanie technicznym; 5) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia będących na stanie Uczelni; 6) sporządzanie dokumentacji dotyczących użytkownika środka trwałego, zmiany użytkownika środka trwałego i likwidacji tego środka; Strona 14 z 30

15 7) udział w przeprowadzaniu corocznych inwentaryzacji majątku Uczelni oraz inwentaryzacji doraźnych; 8) zabezpieczenie wyposażenia budynków i pomieszczeń oraz innych środków trwałych czasowo nieużytkowanych lub przeznaczonych do likwidacji; 9) zapewnienie wyposażenia budynków i obiektów Uczelni w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z przepisami, w szczególności: a) zapewnienie osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji, b) przygotowanie budynków do prowadzenia akcji ratowniczej, c) zaznajomienie pracowników z przepisami ppoż., d) ustalanie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, e) prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową w Uczelni [w tym ustalanie instrukcji ppoż.], f) współdziałanie z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej w celu zapewnienia skutecznych metod nadzoru nad bezpieczeństwem pożarowym Uczelni. 5. Do zakresu zadań Sekretariatów Rektora i Prorektora należy: 1) prowadzenie czynności kancelaryjnych, a w szczególności: a) przyjmowanie przesyłek z Kancelarii Uczelni i merytoryczny podział korespondencji dla Rektora i Prorektora, b) rejestrowanie i przekazywanie korespondencji Rektorowi /Prorektorowi/ do dekretacji, c) rejestrowanie i przekazywanie przesyłek do wysłania do Kancelarii Uczelni, d) przyjmowanie i łączenie telefonów, wysyłanie i odbieranie faxów, e) przyjmowanie i rozsyłanie maili; 2) prowadzenie spraw bezpośrednio związanych z pracą Rektora /Prorektora/, a w szczególności: a) redagowanie pism w powierzonym zakresie, odpowiedzi na korespondencję przychodzącą, b) przygotowywanie materiałów, prezentacji, c) prowadzenie i kontrola terminarza spotkań, d) obsługa organizacyjna spotkań w powierzonym zakresie, przygotowywanie poczęstunków, e) formalna kontrola dokumentów związanych z przebiegiem studiów /dyplomów, indeksów, decyzji w sprawach studenckich/ przedkładanych do podpisu Rektora /Prorektora/ oraz właściwe używanie pieczęci, f) recepcja interesantów i gości, podawanie kawy, herbaty, napojów, g) informowanie z wyprzedzeniem jednostek o planowanych spotkaniach, zebraniach, szkoleniach, naradach, itp., h) przygotowywanie spotkań i wizyt zagranicznych Rektora /Prorektora/, i) przekazywanie ważnych informacji jednostkom organizacyjnym i poszczególnym pracownikom, Strona 15 z 30

16 j) przygotowywanie i organizacja wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych Rektora /Prorektora/ w powierzonym zakresie; 3) współuczestnictwo w przygotowaniu uroczystości ogólnouczelnianych z udziałem Władz Uczelni; 4) prowadzenie Złotej Księgi Uczelni; 5) przygotowywanie i przekazywanie do Archiwum Uczelni dokumentacji zgodnie z obowiązującą instrukcją. 6. Do zakresu zadań Kancelarii należy: 1) przyjmowanie i segregowanie korespondencji zwykłej, specjalnej, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną; 2) rejestracja w dzienniku podawczym przesyłek [wpływów], otrzymywanych i wysyłanych; 3) przygotowywanie, segregowanie i przekazywanie do wysłania przesyłek i paczek [kopertowanie dodatkowe, frankowanie przesyłek i przekazywanie listów zwykłych i poleconych]; 4) odbiór korespondencji owej i przekazywanie właściwym jednostkom; 5) dostarczanie korespondencji jednostkom organizacyjnym w siedzibie Uczelni oraz zlokalizowanych poza nią wg ustalonych i zlokalizowanych rozdzielników; 6) dostarczanie innej korespondencji na terenie Warszawy [ministerstwa, urzędy, instytucje itp.] zgodnie z zapotrzebowaniem; 7) prowadzenie rejestru i rozliczeń umowy z Pocztą Polską i firmami kurierskimi; 8) prawidłowe przechowywanie rejestrów kancelaryjnych, archiwizowanie i przekazywanie do Archiwum Uczelni; 9) przygotowywanie i realizacja zakupu materiałów biurowych dla Rektoratu. 7. Do zakresu zadań Archiwum należy: 1) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji zasobu aktowego; 2) przechowywanie, zabezpieczenie materiałów archiwalnych i dokumentacji nie archiwalnych jednostek organizacyjnych Uczelni; 3) pomoc przy archiwizowaniu akt w przypadku, gdy przejmowane akta nie są prawidłowo przygotowane do przekazania; 4) przyjmowanie uporządkowanych akt z poszczególnych jednostek organizacyjnych; 5) udostępnianie zasobu aktowego upoważnionym osobom do celów służbowych, urzędowych, prywatnych i badawczych; 6) współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego opracowywania akt sprawy i przygotowywania ich do przekazania do Archiwum, wydzielania akt kategorii B znajdujących się w Archiwum lub jednostkach organizacyjnych po upływie czasookresu ich przechowywania. Strona 16 z 30

17 30 Samodzielne Stanowisko ds. Kadrowych i HR Do zakresu zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Kadrowych i HR należy: 1) prowadzenie całokształtu spraw kadrowych nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników Uczelni, w tym: a) projektowanie założeń polityki kadrowej Uczelni, a także materiałów i analiz dotyczących stanu i struktury zatrudnienia nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz ich dostosowania do zakresu zadań realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne, b) przygotowanie projektu rocznego sprawozdania z działalności Uczelni składanego ministrowi właściwemu ds. szkolnictwa wyższego w części dotyczącej minimum kadrowego na prowadzonych kierunkach studiów, c) okresowa ocena i projektowanie zmian w Regulaminie pracy Uczelni, d) prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy pracowników zatrudnionych w oparciu o mianowanie i umowy o pracę, w tym: przygotowywanie umów o pracę i innych dokumentów wynikających z nawiązania, przebiegu i rozwiązania stosunku pracy wraz ze stosowną ewidencją, prowadzenie akt osobowych, harmonogramów czasu pracy, planów urlopów, oraz spraw związanych z ochroną zdrowia pracowników i ich rodzin, prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną nauczycieli akademickich, koordynowanie działalności szkoleniowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, nadzór nad kontrolą dyscypliny pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi sprawowaną przez kierowników jednostek organizacyjnych i administracyjnych; 2) przedkładanie do podpisu Rektora sprawozdawczości w zakresie spraw pracowniczych oraz materiałów i dokumentów przekazywanych ministrowi właściwemu ds. szkolnictwa wyższego oraz innym organom i instytucjom; 3) uczestnictwo w rekrutacji nauczycieli akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia minimum kadrowego w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uczelni; 4) rekrutacja pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z zastosowaniem obowiązujących regulacji wewnętrznych; 5) koordynowanie i realizacja procesu miękkiego HR, w tym: procesu rekrutacyjnego, motywacyjnego, adaptacyjnego dla nowo zatrudnionych pracowników, we współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych; 6) planowanie i realizacja szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, we współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych; 7) prowadzenie spraw związanych z oceną pracowników we współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych; 8) obsługa administracyjna spraw związanych z oceną pracy nauczycieli akademickich oraz spraw związanych z procedurami dyscyplinarnymi; Strona 17 z 30

18 9) prowadzenie spraw związanych z rozwojem zawodowym pracowników we współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych; 10) opracowywanie i przekazywanie informacji i danych statystycznych dotyczących stanu zatrudnienia; 11) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu pracownikom i byłym pracownikom Uczelni; 12) określanie uprawnień pracownikom przysługujących na podstawie przepisów prawa pracy; 13) prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z działalnością socjalną, w tym: a) projektowanie założeń i zasad działalności socjalnej w Uczelni oraz okresowa ocena funkcjonowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, b) wnioskowanie, w porozumieniu z dziekanami i Kwestorem o powołanie składu Komisji Zakładowego Funduszu Socjalnego, c) współpraca z Kwestorem w zakresie przygotowania projektu rocznego planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz sprawozdania z jego wykonania. 31 Audytor Wewnętrzny 1. Celem audytu wewnętrznego jest wspieranie Rektora w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej i czynności doradcze. 2. Ocena, o której mowa w ust. 1 dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Uczelni. 3. Do zakresu zadań Audytora Wewnętrznego należy: 1) analiza ryzyk związanych z kontrolą zarządczą; 2) tworzenie planów audytów na podstawie przeprowadzonych analiz ryzyka; 3) przeprowadzanie planowanych i poza planowanych audytów wewnętrznych; 4) wykonywanie czynności doradczych; 5) konsultacje z kierownictwem Uczelni planów i wyników audytu oraz przedstawianie zaleceń audytu wymagających działań naprawczych; 6) przekazywanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów wewnętrznych Rektorowi. 4. Audyt wewnętrzny w Uczelni prowadzony jest na podstawie Karty audytu wewnętrznego oraz obowiązujących przepisów prawa. 5. Audytor Wewnętrzny odpowiada za opracowanie procedur i wdrażanie zasad zapewniających jakość i sprawność działania systemu audytu wewnętrznego, zgodnie z powszechnie uznanymi standardami w zakresie audytu wewnętrznego oraz za prawidłowe funkcjonowanie tego systemu w Uczelni. 32 Służba BHP Do zakresu zadań Służby BHP należy: 1) sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Uczelni; 2) prowadzenie szkoleń ogólnych wstępnych oraz organizowanie szkoleń okresowych z zakresu bhp dla pracowników Uczelni; Strona 18 z 30

19 3) prowadzenie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w Uczelni, 4) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków w pracy, w drodze do pracy i z pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe; 5) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby; 6) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami w szczególności przy organizacji okresowych badań lekarskich pracowników; 7) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego które wiąże się z wykonywaną pracą; 8) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu BHP; 9) sporządzanie sprawozdań z działalności służby BHP w Uczelni; 10) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, instrukcji, programów szkoleń z zakresu BHP; 11) doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP; 12) przeprowadzanie kompleksowych i doraźnych kontroli w zakresie BHP; 13) zgłaszanie firm do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 14) pomoc we wdrażaniu systemów zarządzania BHP. 33 Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych i Równego Traktowania Do zakresu zadań Pełnomocnika ds. Niepełnosprawnych i Równego Traktowania należy: 1) rejestracja osób niepełnosprawnych oraz gromadzenie i weryfikacja dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia niepełnosprawnych studentów i pracowników Uczelni; 2) opiniowanie wniosków kierowanych do dziekanów oraz kierowników jednostek organizacyjnych zatrudniających niepełnosprawnych pracowników; 3) wydawanie zaświadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych; 4) inicjowanie i opiniowanie prac adaptacyjnych w budynkach Uczelni, w tym likwidacji barier architektonicznych i transportowych oraz w dostępie do zasobów informacyjnych w alternatywnych formach zapisu; 5) organizowanie indywidualnego wsparcia Uczelni dla niepełnosprawnych studentów i pracowników; 6) promowanie aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych absolwentów Uczelni; 7) koordynacja spraw wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; 8) prowadzenie i przekazywanie sprawozdawczości do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych; 9) inicjowanie i organizowanie współpracy Uczelni z innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 10) podejmowanie inicjatyw na rzecz innych grup defaworyzowanych w dostępie do edukacji; Strona 19 z 30

20 11) zajmowanie stanowiska w sprawach równouprawnienia płci [gender], aigyzmu, praw mniejszości. 34 Administrator Bezpieczeństwa Informacji Do zakresu zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy: 1) przygotowywanie wniosków zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacja zbiorów danych oraz prowadzenie korespondencji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych; 2) aktualizacja oraz bieżący nadzór nad dokumentacją wymaganą przez ustawę oraz przepisy wykonawcze do niej, tj. między innymi nad: a) dokumentacją opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, b) dokumentacją pracowniczą związaną z przetwarzaniem danych osobowych [upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych], c) oświadczeniami pracowników o zapoznaniu się z obowiązującymi procedurami; 3) zatwierdzanie wzorów dokumentów [odpowiednie klauzule w dokumentach] dotyczących ochrony danych osobowych, przygotowywanych przez poszczególne komórki organizacyjne administratora danych; 4) nadzorowanie udostępniania danych osobowych odbiorcom danych i innym podmiotom; 5) sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem stosownych środków organizacyjnych, technicznych i fizycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych; 6) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu zabezpieczeń wdrożonym w celu ochrony danych osobowych; 7) kontrola dostępu osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe; 8) nadzorowanie oraz podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń lub podejrzenia naruszenia; 9) monitorowanie dostępu użytkowników do systemów przetwarzających dane osobowe; 10) prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. 35 Dział IT Do zakresu zadań Działu IT należy: 1) tworzenie standardów, planowanie rozwoju, dokumentowanie konfiguracji, utrzymanie i administrowanie ogólnouczelnianymi aplikacjami komputerowymi, wspierającymi zintegrowany system zarządzania Uczelnią; 2) zapewnienie bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności ogólnouczelnianych aplikacji komputerowych; 3) nadzór nad inwestycjami, odbiór, obsługa umów i rozliczeń z kontrahentami dostarczającymi usługi i elementy ogólnouczelnianych aplikacji komputerowych; Strona 20 z 30

ZARZĄDZENIE R-46/2012

ZARZĄDZENIE R-46/2012 ZARZĄDZENIE R-46/202 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 3 września 202 r. w sprawie: powołania Biura Rektora Politechniki Radomskiej. Na podstawie: - art. 66 ust. 2 pkt 4)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Załącznik do Uchwały nr 3/2010 Senatu UKSW z dnia 28 stycznia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU

Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia 27.01.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU Spis treści ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2 STRUKTURA WYDZIAŁU I

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: powołania jednostki ogólnouczelnianej zajmującej się obsługą studiów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-2/9/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu S t r o n a 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych

Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17 /2011 Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie określa szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO Zatwierdzam: Warszawa dnia 21.11.2008 r. Dyrektor Generalny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II Organizacja wewnętrzna

DZIAŁ II Organizacja wewnętrzna - 5 - DZIAŁ II Organizacja wewnętrzna Rozdział 1 Struktura jednostek administracyjnych 5 Administrację Uczelni tworzą: 1) jednostki administracyjne i samodzielne stanowiska pracy w pionie Rektora i prorektorów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin organizacyjny Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin organizacyjny Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin organizacyjny Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 1/06 Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO AKADEMII EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU przyjęty uchwałą Senatu nr 118/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. System biblioteczno informacyjny 1 System

Bardziej szczegółowo

Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach UDA-POKL.07.02.

Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach UDA-POKL.07.02. Zarządzenie nr 29 / 2011 z dnia 20 maja 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie realizacji Projektu pt. Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE OLSZTYN 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę i zasady działania Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Organizacyjny

REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAKOWSKIEGO TEATRU SCENA STU REGULAMIN ORGANIZACYJNY Krakowskiego Teatru Scena STU W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Cieszyńska Kraina uchwalony dnia 25 sierpnia 2008 r. 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Cieszyńska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku 1. Regulamin organizacyjny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację pracy i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin organizacyjny Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Załącznik do Zarządzenia Nr 101/2012 Rektora PWSZ w Nowym Sączu Regulamin organizacyjny Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin organizacyjny Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin organizacyjny Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr 28/08 Senatu UG z dn. 27.03.2008 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim funkcjonują

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII SGGW W WARSZAWIE

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII SGGW W WARSZAWIE WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII SGGW W WARSZAWIE Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr 986/362/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarzadzenia2/2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W TYCHACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

t e k s t u j e d n o l i c o n y

t e k s t u j e d n o l i c o n y DYREKTOR KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 265/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU Załącznik do zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku z dnia 12.03.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie: zakresu zadań i obowiązków w zakresie przekazywania danych do systemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy:

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy: Regulamin Zarządzania i Realizacji Projektu w kontekście ogólnych zasad zarządzania Projektami z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach oraz

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy.

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. 1. Strukturę organizacyjną tworzą: 1 Kierownik Główny księgowy Specjalista ds. marketingu,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr R-19/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 marca 2013 r. REGULAMIN INFORMATYCZNEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ I. Postanowienia ogólne 1. Działalność Centrum Informatycznego,

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 1. Prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 35 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2013 roku

Uchwała nr 35 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2013 roku Uchwała nr 35 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2013 roku Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 27 osób z ogólnej liczby 33 członków statutowego składu, 27 głosami

Bardziej szczegółowo

BIURA KADR I SZKOLEŃ

BIURA KADR I SZKOLEŃ URZĄD M. ST. WARSZAWY TEKST JEDNOLITY TYMCZASOWEGO WEWNĘTRZNEGO REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI BIURA KADR I SZKOLEŃ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie 11 ust. 9 tymczasowego regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 49

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 49 Strona1 Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: Ekologia kulturowa- specjalność na kierunku etnologia, studia II stopnia.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biuro Prawne zwane dalej Biurem działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Rozdział 1 Wydziały 35 1. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział. Poza siedzibą Uczelni mogą być tworzone wydziały zamiejscowe. 2. Wydziały tworzy,

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE B I U R A O C H R O N Y

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE B I U R A O C H R O N Y MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE R E G U L A M I N W E W N Ę T R Z N Y B I U R A O C H R O N Y Z a t w i e r d z a m Halina Stachura-Olejniczak dyrektor generalny Warszawa, 10 listopada 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Dział V ZARZĄDZANIE MIENIEM I FINANSAMI UCZELNI. ADMINISTRACJA UCZELNI. Rozdział 1 Mienie, przychody Uczelni. Oddział 1 Mienie Uczelni

Dział V ZARZĄDZANIE MIENIEM I FINANSAMI UCZELNI. ADMINISTRACJA UCZELNI. Rozdział 1 Mienie, przychody Uczelni. Oddział 1 Mienie Uczelni Dział V ZARZĄDZANIE MIENIEM I FINANSAMI UCZELNI. ADMINISTRACJA UCZELNI Rozdział 1 Mienie, przychody Uczelni Oddział 1 Mienie Uczelni 50 1. Mienie Uczelni obejmuje własność i inne prawa majątkowe. 2. Nazwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Wprowadzony Zarządzeniem nr 84/2015 Rektora WUM z dnia 27.11.2015 r.

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Wprowadzony Zarządzeniem nr 84/2015 Rektora WUM z dnia 27.11.2015 r. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wprowadzony Zarządzeniem nr 84/2015 Rektora WUM z dnia 27.11.2015 r. 1 Załączniki Załącznik nr 1 Schemat jednostek organizacyjnych WUM Załącznik

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje:

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje: Uchwała nr 12/2008 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Stowarzyszenia G5 Lokalnej Grupy Działania Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJII PWIK SPÓŁKA Z O.O. W ORNECIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zatwierdzony Uchwałą Nr z dnia. Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji PWiK Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Główna jest akademicką biblioteką naukową, a prawo do korzystania z niej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 Podstawę prawną działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje:

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje: DO-0130/71/2013 Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Działu Rekrutacji na Studia UJ i w Regulaminie organizacyjnym UJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. Nadzór merytoryczny nad pracą Wydziału sprawuje Starosta. Na podstawie 8 pkt 4 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie z dnia

UCHWAŁA NR Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie z dnia UCHWAŁA NR Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie z dnia w sprawie Regulaminu praktyk studenckich w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu, zwanym dalej Regulaminem, określa organizację i zasady

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-16/12 Warszawa, dnia 23 stycznia 2013 roku PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 1. Planowane zadania zapewniające Lp Temat planowanego

Bardziej szczegółowo

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 203/14-15 Rektora APS z dnia 17 lutego 2015 r. Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 1. Zbiór wskazówek do

Bardziej szczegółowo