X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE"

Transkrypt

1 MSIG 196/2015 (4827) poz Poz Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. [BMSiG-12771/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sprawozdanie finansowe Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Poznaniu zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz ustawą z dnia z dnia 30 kwietnia 2011 r. o Polskiej Akademii Nauk. Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby informacyjne organu nadzorującego - Polskiej Akademii Nauk sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości. Do zadań Placówki należy: Działalność podstawowa: - Prowadzenie badań naukowych poznawczych i aplikacyjnych w zakresie nauk medycznych i nauk biologicznych. Jednostka została zarejestrowana w dniu roku w Rejestrze Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Warszawie pod numerem RIN-VI-59/03. Jednostka dokonała również zgłoszenia rejestracyjnego w: - krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej i otrzymała numer REGON , - urzędzie skarbowym, jako podatnik podatku od towarów i usług i otrzymała numer identyfikacji podatkowej NIP Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk jest placówką naukową Polskiej Akademii Nauk i posiada osobowość prawną. Czas trwania działalności jednostki zgodnie ze statutem jest nieograniczony. 1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 2. Założenie kontynuacji działalności Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk. W dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. 3. Przyjęte zasady rachunkowości Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat W roku obrotowym 2014 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z ustaw z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Środki trwałe Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. Środki trwałe w cenie nabycia od 1000 zł do wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych (tzw. środki trwałe niskocenne) były umarzane jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i cenie nabycia nieprzekraczającej 3500 zł były zaliczane do kosztów zużycia materiałów. Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i umarzane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo w miesiącu następującym po miesiącu ich przyjęcia do użytkowania. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia łub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 8 PAŹDZIERNIKA 2015 R. 84

2 MSIG 196/2015 (4827) poz Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczane do aktywów trwałych wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o odpis z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej, wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej. Udziały w jednostkach podporządkowanych niezaliczane do aktywów trwałych wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o odpis z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej, wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej. Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe Udziały i akcje wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o odpis z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej. Pożyczki długoterminowe wycenia się w wartości nominalnej z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość. Należności Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Nierozliczone na dzień bilansowy należności w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Należności sporne, wątpliwe bądź znacznie przeterminowane obejmowano odpisami aktualizującymi ich wartość. Odpisy aktualizujące w bilansie pomniejszyły te należności. Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Rozchód materiałów z magazynu wycenia się metodą średnioważonej ceny. Rozchód towarów z magazynu wycenia się metodą średnioważonej ceny. Przyjęcie produktów gotowych z produkcji do magazynu następuje według kosztów wytworzenia Rozchód produktów gotowych z magazynu wycenia się metodą średnioważonej ceny. Zapasy produkcji niezakończonej na dzień bilansowy wycenia się według kosztów wytworzenia Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia. Cena nabycia inwestycji rozpoczętej obejmuje ogół kosztów poniesionych przez Instytut w czasie od dnia rozpoczęcia inwestycji do dnia bilansowego lub przyjęcia powstałych w wyniku inwestycji środków trwałych do używania. 4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. Placówka samodzielnie sporządza bilans. Nie posiada oddziałów ani jednostek wewnętrznych. Główna Księgowa mgr Ewa Gawrońska-Ratajczak Bilans sporządzony na dzień r. AKTYWA Dyrektor prof. dr med. Jerzy Nowak Stan na dzień r. Stan na dzień r. A - Aktywa trwałe , ,30 I - Wartości niematerialne i prawne 0,00 0, Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0, Wartość firmy 0,00 0, Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0, Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II - Rzeczowe aktywa trwałe , , Środki trwałe , ,30 a) - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) , ,85 b) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,16 8 PAŹDZIERNIKA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 85

3 MSIG 196/2015 (4827) poz c) - urządzenia techniczne i maszyny , ,37 d) - środki transportu 0,00 0,00 e) - inne środki trwałe , , Środki trwałe w budowie 0,00 0, Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 III - Należności długoterminowe 0,00 0, Od jednostek powiązanych 0,00 0, Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 IV - Inwestycje długoterminowe 0,00 0, Nieruchomości 0,00 0, Wartości niematerialne i prawne 0,00 0, Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) - w jednostkach powiązanych 0,00 0, udziały lub akcje 0,00 0, inne papiery wartościowe 0,00 0, udzielone pożyczki 0,00 0, inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) - w pozostałych jednostkach 0,00 0, udziały lub akcje 0,00 0, inne papiery wartościowe 0,00 0, udzielone pożyczki 0,00 0, inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0, Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0, Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0, Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B - Aktywa obrotowe , ,00 I - Zapasy , , Materiały , , Półprodukty i produkty w toku , , Produkty gotowe 0,00 0, Towary 0,00 0, Zaliczki na dostawy 60,00 0,00 II - Należności krótkoterminowe , , Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) - inne 0,00 0, Należności od pozostałych jednostek , ,29 a) - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8 143, ,29 - do 12 miesięcy 8 143, ,29 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 0, ,00 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 8 PAŹDZIERNIKA 2015 R. 86

4 MSIG 196/2015 (4827) poz c) - inne , ,00 d) - dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III - Inwestycje krótkoterminowe , , Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,47 a) - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) - w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,47 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,32 - inne środki pieniężne , ,47 - inne aktywa pieniężne 43,72 13, Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV - Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,11 AKTYWA RAZEM , ,30 PASYWA Stan na dzień r. Stan na dzień r. PASYWA , ,30 A - Kapitał (fundusz) własny , ,76 I - Kapitał (fundusz) podstawowy (statutowy) , ,43 II - Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III - Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV - Kapitał (fundusz) zapasowy (rezerwowy) 0,00 0,00 V - Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI - Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII - Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 VIII - Zysk (strata) netto , ,33 IX - Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,06 I - Rezerwy na zobowiązania 0,00 0, Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0, Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0, Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 8 PAŹDZIERNIKA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 87

5 MSIG 196/2015 (4827) poz krótkoterminowe 0,00 0,00 II - Zobowiązania długoterminowe 0,00 0, Wobec jednostek powiązanych 0,00 0, Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a) - kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) - inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) - inne 0,00 0,00 III - Zobowiązania krótkoterminowe , , Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) - inne 0,00 0, Wobec pozostałych jednostek , ,74 a) - kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) - inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,51 - do 12 miesięcy , ,51 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e) - zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f) - zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g) - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,23 h) - z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 i) - inne 0,00 0, Fundusze specjalne , ,03 IV - Rozliczenia międzyokresowe , , Ujemna wartość firmy 0,00 0, Inne rozliczenia międzyokresowe , ,29 - długoterminowe , ,97 - krótkoterminowe , ,32 PASYWA RAZEM , ,30 Główna Księgowa mgr Ewa Gawrońska-Ratajczak Dyrektor prof. dr med. Jerzy Nowak Sporządzono dnia r. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 8 PAŹDZIERNIKA 2015 R. 88

6 MSIG 196/2015 (4827) poz Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od dnia do dnia roku (wariant porównawczy) Ubiegły rok obrotowy 2013 Bieżący rok obrotowy 2014 A - Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,21 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 I - Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,44 II - Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie - ) , ,77 III - Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 IV - Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 B - Koszty działalności operacyjnej , ,98 I - Amortyzacja , ,52 II - Zużycie materiałów i energii , ,97 III - Usługi obce , ,16 IV - Podatki i opłaty, w tym: , ,93 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 V - Wynagrodzenia , ,79 VI - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,69 VII - Pozostałe koszty rodzajowe , ,92 VIII - Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 C - Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , ,77 D - Pozostałe przychody operacyjne , ,28 I - Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 6 761,00 0,00 II - Dotacje , ,51 III - Inne przychody operacyjne , ,77 E - Pozostałe koszty operacyjne , ,53 I - Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II - Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 III - Inne koszty operacyjne , ,53 F - Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,02 G - Przychody finansowe , ,91 I - Dywidendy i udział w zyskach, w tym: 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 II - Odsetki, w tym: , ,91 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 III - Zyski ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV - Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 V - Inne 0,00 0,00 Inne 0,00 0,00 Różnice kursowe 0,00 0,00 H - Koszty finansowe , ,22 I - Odsetki w tym: 0,02 475,84 8 PAŹDZIERNIKA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 89

7 MSIG 196/2015 (4827) poz od jednostek powiązanych 0,00 0,00 II - Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III - Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV - Inne , ,38 Inne 0,00 0,00 Różnice kursowe , ,38 I - Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , ,33 J - Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (JI-JII) 0,00 0,00 I - Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II - Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K - Zysk (strata) brutto (I+/-J) , ,33 L - Podatek dochodowy 0,00 0,00 M - Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia strat) 0,00 0,00 N - Zysk (strata) netto (K-L-M) , ,33 Główna Księgowa mgr Ewa Gawrońska-Ratajczak Sporządzono dnia r. Zestawienie zmian w funduszu własnym sporządzone na dzień roku Wyszczególnienie Dyrektor prof. dr med. Jerzy Nowak Stan na dzień r. Stan na dzień r. I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,43 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 korekty błędów 0,00 0,00 I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,43 1. Kapitał (fundusz) podstawowy (statutowy) na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego (statutowego) , ,44 a) zwiększenie (z tytułu) ,81 0,00 - wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00 - rozliczenie zysku bilansowego ,81 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) , ,44 - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 - rozliczenie straty bilansowej , , Kapitał (fundusz) podstawowy (statutowy) na koniec okresu , ,43 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (statutowy) na początek okresu 0,00 0, Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy (statutowy) 0,00 0,00 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 8 PAŹDZIERNIKA 2015 R. 90

8 MSIG 196/2015 (4827) poz a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00 b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0, Należne wpłaty na kapitał podstawowy (statutowy) na koniec okresu 0,00 0,00 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 a) zwiększenie 0,00 0,00 b) zmniejszenie 0,00 0, Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy (rezerwowy) na początek okresu 0,00 0, Zmiana kapitału (funduszu) zapasowego (rezerwowego) 0,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00 - z podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00 b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 - pokrycia straty 0,00 0, Stan kapitału (funduszu) zapasowego (rezerwowego) na koniec okresu 0,00 0,00 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0, Zmiany kapitału (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - zbycia środków trwałych 0,00 0, Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0, Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0, Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 - korekty błędów 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 - korekty błędów 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0, b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 8 PAŹDZIERNIKA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 91

9 MSIG 196/2015 (4827) poz Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0, Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 8. Wynik netto , ,33 a) zysk netto 0,00 0,00 b) strata netto , ,33 c) odpisy z zysku 0,00 0,00 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,76 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,76 Główna Księgowa mgr Ewa Gawrońska-Ratajczak Sporządzono dnia r. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień roku (metoda pośrednia) Dyrektor prof. dr med. Jerzy Nowak Ubiegły rok obrotowy 2013 Bieżący rok obrotowy 2014 A - Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 0,00 0,00 I - Zysk (strata) netto , ,33 II - Korekty razem , , Amortyzacja , , Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0, Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 0, Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0, Zmiana stanu rezerw 0,00 0, Zmiana stanu zapasów , , Zmiana stanu należności , , Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Inne korekty , ,98 III - Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej , ,59 B - Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 I - Wpływy 0,00 0, Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0, Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0, Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 a) - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 b) - w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 8 PAŹDZIERNIKA 2015 R. 92

10 MSIG 196/2015 (4827) poz zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 - odsetki 0,00 0,00 - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0, Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 II - Wydatki , , Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , , Inwestycja w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0, Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 a) - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 b) - w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0, Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 III - Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej , ,15 C - Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0,00 0,00 I - Wpływy 0,00 0,00 1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisja akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0, Kredyty i pożyczki 0,00 0, Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0, Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 II - Wydatki 0,00 0, Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0, Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0, Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0, Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0, Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0, Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0, Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0, Odsetki 0,00 0, Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 III - Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0,00 0,00 D - Przepływy pieniężne netto razem , ,74 E - Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , ,74 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 F - Środki pieniężne na początek okresu , ,21 G - Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: , ,47 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 Główna Księgowa mgr Ewa Gawrońska-Ratajczak Dyrektor prof. dr med. Jerzy Nowak Sporządzono dnia r. 8 PAŹDZIERNIKA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 93

11 MSIG 196/2015 (4827) poz Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta dla Prezesa Polskiej Akademii Nauk Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Poznaniu (60-479) przy ul. Strzeszyńskiej 32, na które składa się: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,30 zł, - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w kwocie ,33 zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,33 zł, - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,74 zł, - dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie, zgodnego z obowiązującymi przepisami, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Dyrektor Instytutu oraz Członkowie Rady Naukowej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zmianami), zwanej dalej ustawą o rachunkowości. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono we wszystkich istotnych aspektach sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki, oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: - rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zmianami), - krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, - ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619). Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w dużej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: - przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2014 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, - sporządzone zostało zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, - jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Instytutu. Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Kluczowy Biegły Rewident przeprowadzający badanie w imieniu IDEA AUDYT Sp. z o.o. Karolina Giełda Biegły Rewident (nr ewid ) IDEA AUDYT Spółka z o.o. ul. Unii Lubelskiej 3, Poznań podmiot uprawniony nr 3474 Prezes Zarządu Maciej Ostrowski Biegły Rewident (nr ewid. 5248) Poznań, dnia 30 marca 2015 roku MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 8 PAŹDZIERNIKA 2015 R. 94

12 MSIG 196/2015 (4827) poz Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. ZATWIERDZENIE Nr 14/2015 rocznego sprawozdania finansowego jednostki naukowej PAN o nazwie Instytut Genetyki Człowieka PAN z siedzibą w Poznaniu Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz z późn. zmianami) oraz 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie szczególnego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254, poz. 1707) zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe za rok 2014 jednostki naukowej o nazwie Instytut Genetyki Człowieka PAN z siedzibą w Poznaniu. 1. Zatwierdzone sprawozdania finansowe obejmuje: 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,30 zł, 2) rachunek zysków i strat, który za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazuje stratę w kwocie ,33 zł, 3) informację dodatkową, zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia objęte notami o numerach od 1 do 34. 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału (funduszu) o kwotę ,33 zł, 5) rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,74 zł. 2. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który na tę okoliczność sporządził opinię i raport. 3. Przeznaczenie i rozliczenie wyniku finansowego następuje stosownie do zasad określonych w art. 85 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz.619). Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński 8 PAŹDZIERNIKA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 95

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 138/2013 (4255) poz. 10300 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 10300. Hurtownia JUNIOR w Grudziądzu. [BMSiG-7594/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Hurtownia JUNIOR ul. Konarskiego

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. MSIG 181/2013 (4298) poz. 13192 Poz. 13192. Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. [BMSiG-13178/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 30/2017 (5167) poz. 5318 5318 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5318. Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. [BMSiG-29180/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI 4) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 43/2016 (4928) poz. 4886 4886 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4886. PPHU KAMPOL ImportEksport Piotr Furmański w Białej Rawskiej. [BMSiG4314/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych)

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych) MSIG 59/2013 (4176) poz. 4147 Poz. 4147. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TERMO IB - w Kozach [BMSiG-0000/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TERMO IB - 43-340 Kozy, ul. Przemysłowa 1 tel. (033)

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

MSIG 27/2017 (5164) poz

MSIG 27/2017 (5164) poz MSIG 27/2017 (5164) poz. 4757 4757 Poz. 4757. Dariusz Krasoń w Łodzi. [BMSiG-26286/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

MSIG 156/2014 (4535) poz

MSIG 156/2014 (4535) poz MSIG 156/2014 (4535) poz. 11196 11196 Poz. 11196. Zakład Tworzyw Sztucznych POLI w Inowrocławiu. [BMSiG-9711/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 21/2017 (5158) poz. 3538 3538 Poz. 3538. Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. [BMSiG-21480/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowe Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 221/2015 (4852) poz. 17710 17710 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 17710. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARSZAL Tomasz Marchalewski w Zawrotach. [BMSiG-11272/2015] Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

MSIG 209/2015 (4840) poz

MSIG 209/2015 (4840) poz Poz. 16434. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe JARMEX Jarosław Jaskólski w Radomiu. [BMSiG-11314/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 32/2015 (4663) poz. 1916 1916 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1916. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Tadeusz Górski w Maruszy. [BMSiG-1723/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 14571. Firma Handlowa GEKO - w Kietlinie. [BMSiG-11783/2015] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE Firma Handlowa GEKO

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. MSIG 129/2017 (5266) poz. 26242 26242 Poz. 26242. Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane TRANZYT w Koninie. [BMSiG-18239/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Uzupełniające dane wynikające z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

MSIG 160/2014 (4539) poz

MSIG 160/2014 (4539) poz Poz. 11459. AUTO-STARTER w Gdańsku. [BMSiG-9418/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma w dniu 27.01.1992 r. została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej w

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Poz. 9445. Zakład Produkcji Opakowań w Jaworze. [BMSiG-9032/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Zakład Produkcji Opakowań. Siedziba - 59-400 Jawor, ul.

Bardziej szczegółowo

MSIG 226/2013 (4343) poz

MSIG 226/2013 (4343) poz Poz. 16479. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń w Jaworze. [BMSiG8832/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 1. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń Siedziba 59400 Jawor,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

MSIG 182/2017 (5319) poz

MSIG 182/2017 (5319) poz Poz. 35386. Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. [BMSiG-26954/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r. 1. Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce,

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 32198. Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX w Staszowie. [BMSiG-19852/2016] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015 1. Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. Poz. 13307. Zakład Masarski KRAWCZYK w Mleczkowie. [BMSiG-10756/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa i siedziba firmy: Zakład Masarski KRAWCZYK, Mleczków, Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

MSIG 163/2014 (4542) poz

MSIG 163/2014 (4542) poz MSIG 163/2014 (4542) poz. 11628 11628 Poz. 11628. Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne MAGTRANS Edward Magdziak w Busku-Zdroju. [BMSiG-10881/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 130/2015 (4761) poz. 9942 9942 Poz. 9942. ECO TRANSPED w Mdzewie. [BMSiG-8134/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE Działalność gospodarcza firmy ECO TRANSPED, siedziba:

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

MSIG 164/2016 (5049) poz

MSIG 164/2016 (5049) poz Poz. 21495. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BEMIX Benedykt Mieszczak w Więcborku. [BMSiG-16927/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2015 r. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 13065. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. [BMSiG-10450/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 36/2017 (5173) poz. 6451 6451 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 6451. TEAMAGRO w Zamościu. [BMSiG-2018/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

MSIG 118/2015 (4749) poz

MSIG 118/2015 (4749) poz MSIG 118/2015 (4749) poz. 8811 8811 Poz. 8811. Firma Handlowa C.A.M. w Brzeziu. [BMSiG-7333/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 1. Nazwa jednostki Firma Handlowa

Bardziej szczegółowo

MSIG 142/2015 (4773) poz

MSIG 142/2015 (4773) poz MSIG 142/2015 (4773) poz. 10957 10957 Poz. 10957. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAGNUM w Żninie. [BMSiG-9421/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

MSIG 45/2014 (4424) poz

MSIG 45/2014 (4424) poz MSIG 45/2014 (4424) poz. 2707 2707 - rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2012 r., wykazujący zysk netto w kwocie 788.481,55 zł, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych netto w ciągu

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 12/2017 (5149) poz. 1849 1849 Poz. 1849. Instytut Badań Systemowych Państwowej Akademii Nauk w Warszawie. [BMSiG-21341/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 139/2017 (5276) poz. 28209 28209 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 28209. Stacja Paliw i Agencja Handlu i Usług Stanisław Horyza w Ostrowie Wielkopolskim. [BMSiG-19883/2017]

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3531. Firma KABANOS-BIS Spółka Cywilna Małgorzata Kojs i Ryszard Kowalczyk w Jabłonce. [BMSiG-22093/2016] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 97/2013 (4214) poz. 6989 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI 5. Przyjęty w firmie rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Bardziej szczegółowo

MSIG 19/2018 (5407) poz

MSIG 19/2018 (5407) poz Poz. 4023. Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. [BMSiG-30995/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2016 r.do 31 grudnia 2016 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 3145. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GROT w Piszu. [BMSiG-21475/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1 Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GROT. Podstawowy

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz MSIG 207/2015 (4838) poz. 16244 16244 Poz. 16244. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TAKO w Częstochowie. [BMSiG-14177/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TAKO z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

MSIG 15/2017 (5152) poz

MSIG 15/2017 (5152) poz MSIG 15/2017 (5152) poz. 2407 2407 Poz. 2407. Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. [BMSiG-21249/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5154. Zakład Produkcyjny ALEXANDER w Chwaszczynie. [BMSiG-4931/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki: Zakład Produkcyjny ALEXANDER

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 643. ATF HEAVY TRANSPORT Adam Fijał w Łomiankach. [BMSiG-301/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 rok 1.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 3916. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OKTAN w Kamieniu. [BMSiG-22882/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok Nasze Przedsiębiorstwo to: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

MSIG 128/2014 (4507) poz

MSIG 128/2014 (4507) poz MSIG 128/2014 (4507) poz. 8902 8902 Poz. 8902. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-7559/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013 r.

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

MSIG 99/2016 (4984) poz

MSIG 99/2016 (4984) poz Poz. 12791. Przedsiębiorstwo MODEX-OIL w Kwidzyniu. [BMSiG-12065/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE sporządzone na 31 grudnia 2015 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa i siedziba jednostki: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 19431. PPHU PAULO Paweł Szaniewski w Mostkach. [BMSiG-18864/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2013 Sprawozdanie finansowe dotyczy firmy PPHU PAULO Paweł

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 33774. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. [BMSiG-20999/2016] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 r.: SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

MSIG 15/2017 (5152) poz

MSIG 15/2017 (5152) poz Poz. 2409. ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki w Warszawie. [BMSiG-21000/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku 1. Prezentowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień roku

Bilans na dzień roku Poz. 11955. Firma Handlowa Export-Import w Dobrzyniu nad Wisłą. [BMSiG-11191/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności,

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 9530. DOMINIK MIĘSNY w Rumi. [BMSiG-7988/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego DOMINIK MIĘSNY DANUTA MIECZKOWSKA 84-230 RUMIA, ul. DĄBROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

MSIG 241/2016 (5126) poz

MSIG 241/2016 (5126) poz MSIG 241/2016 (5126) poz. 33643 33643 Poz. 33643. STALER Towarzystwo Gospodarcze w Brodnicy. [BMSiG-18350/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa firmy: STALER Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. Poz. 17507. Firma Jubilerska w Lublinie. [BMSiG-12272/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Podstawowym przedmiotem działalności Firmy Jubilerskiej z siedzibą w Lublinie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 230/2016 (5115) poz. 31757 31757 Poz. 31757. PRES MEBEL w Częstochowie [BMSiG-18907/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa: PRES MEBEL. Siedziba: 42-200 Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

MSIG 94/2013 (4211) poz. 6730

MSIG 94/2013 (4211) poz. 6730 Poz. 6730. Firma ADAM S w Baranowie. [BMSiG-6453/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Firma ADAM S 62-071 Przeźmierowo, Baranowo, ul. Nowina 20 tel. (061) 650

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1514. P.P.H.U. NIEWIADOMSKI Władysław Niewiadomski w Międzyrzeczu. [BMSiG-1100/2013] INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2011 r.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. MSIG 206/2015 (4837) poz. 16152 16152 Poz. 16152. STALER Towarzystwo Gospodarcze w Brodnicy. [BMSiG-10752/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa firmy:

Bardziej szczegółowo

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2014 (4527) poz

MSIG 148/2014 (4527) poz MSIG 148/2014 (4527) poz. 10493 10493 Poz. 10493. Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. [BMSiG-10316/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

MSIG 224/2013 (4341) poz

MSIG 224/2013 (4341) poz Poz. 16317. JORDAN GROUP Jacek Marian Legendziewicz w Krakowie. [BMSiG9262/2013] Sprawozdanie finansowe za 2012 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma Nazwa: JORDAN GROUP Siedziba: 31535

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 16435. WINDOOR w Radomiu. [BMSiG-11029/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.1 Informacje ogólne Dane jednostki: Nazwa: WINDOOR Siedziba: 26-600 Radom, ul. Rodziny

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 271. Przedsiębiorstwo Usługowe ROKA Zakład Pracy Chronionej mgr Andrzej Ireneusz Kantorski w Piotrkowie Trybunalskim. [BMSiG-20537/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 208/2017 (5345) poz. 40246 40246 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 40246. Firma Handlowo-Usługowa w Wolbromiu. [BMSiG-27715/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2016 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MSIG 160/2016 (5045) poz

MSIG 160/2016 (5045) poz MSIG 160/2016 (5045) poz. 21070 21070 Poz. 21070. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-17560/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

MSIG 219/2015 (4850) poz

MSIG 219/2015 (4850) poz MSIG 219/2015 (4850) poz. 17509 17509 Poz. 17509. BUDMEL Wojciech Żuk w Kutnie. [BMSiG-11113/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2013 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Firma BUDMEL Wojciech Żuk

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 168/2017 (5305) poz. 33187 33187 Poz. 33187. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-23571/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 13122. INTER-BUD-POL Jarosław Marek Szczepanek w Ostrołęce. [BMSiG-12028/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2015 Firma INTER-BUD-POL Jarosław Marek Szczepanek

Bardziej szczegółowo

MSIG 191/2014 (4570) poz

MSIG 191/2014 (4570) poz Poz. 13379. Zakład Remontowo-Budowlany ADMA w Staszowie. [BMSiG-13594/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Zakład Remontowo-Budowlany ADMA z siedzibą w Staszowie przy ul.

Bardziej szczegółowo