Tabela 1. Podstawowe kierunki wsparcia państwowego MSP w 2010 r. L. p. Nazwa działania Przeznaczono na realizację, mln euro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela 1. Podstawowe kierunki wsparcia państwowego MSP w 2010 r. L. p. Nazwa działania Przeznaczono na realizację, mln euro"

Transkrypt

1 Materiały informacyjno-analityczne na temat realizacji programu wsparcia państwowego małej i średniej przedsiębiorczości, łącznie z gospodarstwami rolnymi W 2010 roku ogólna suma środków budŝetu federalnego na wsparcie państwowe małej i średniej przedsiębiorczości wyniosła 439 mln euro. Program państwowy wsparcia przedsiębiorczości objął szerokie spektrum kierunków oraz mechanizmów wsparcia: po raz pierwszy została zwiększona skala programu wsparcia małej przedsiębiorczości innowacyjnej oraz wsparcia modernizacji produkcji spółek, zwielokrotniono wielkość wsparcia dla małych spółek, które zawarły umowy leasingu urządzeń oraz realizują dostawy produkcji na eksport. Jako kolejny priorytet w 2010 roku wyodrębniono rozwój małych przedsiębiorstw, znajdujących się na terenie Północnokaukaskiego Okręgu Federalnego, oraz miast o charakterze monoprofilowym, przy tym zostały zachowane najbardziej poŝądane kierunki: wsparcie grantowe, wsparcie mikrofinansowania, programy szkoleniowe (tabela 1). Tabela 1. Podstawowe kierunki wsparcia państwowego MSP w 2010 r. L. p. Nazwa działania Przeznaczono na realizację, mln euro Liczba regionów, biorących udział w realizacji 1. Rozwój mikrofinansowania 66, Rozwój funduszy gwarancyjnych 54, Wsparcie małych spółek innowacyjnych 49, Wsparcie monoprofilowych jednostek 49,3 20 samorządowych (monomiasta) 5. Wsparcie zorientowanych na eksport 49,3 38 podmiotów MSP 6. Granty dla początkujących na otwarcie 49,3 70 własnego biznesu 7. Wsparcie podmiotów MSP w 39,4 7 Północnokaukaskim Okręgu Federalnym 8. Rozwój leasingu 29, Tworzenie i rozwój infrastruktury wsparcia 19,7 17 podmiotów małej przedsiębiorczości 10. Inne działania (programy edukacyjne, programy samorządowe, wsparcie przedsiębiorczości młodzieŝowej itd.) Razem: W ramach Programu podstawowymi beneficjentami wsparcia stały się MSP, pracujące w branŝy przetwórstwa, usług komunalnych dla ludności, rolnictwa. W 2011 roku zaplanowano przeznaczenie 512,5 mln euro na program finansowy Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Rosji.

2 Rozwój mikrofinansowania Program wsparcia rozwoju organizacji mikrofinansowych pozwala uzyskać dostęp do środków zewnętrznych przedstawicielom małego biznesu, którzy z tych lub innych przyczyn nie mogą korzystać z tradycyjnych produktów bankowych (niewielka suma kredytu, brak historii kredytowej, odległość miejscowości itd.). Organizacje mikrofinansowe w sposób operatywny kredytują małych przedsiębiorców na korzystnych warunkach, Ŝeby za pomocą dodatkowego stymulowania obrotów spółki przyczyniać się do otrzymywania przez przedsiębiorcę większego zysku. Mikrofinansowanie biznesu, zwłaszcza małego, moŝna nazwać najbardziej optymalnym wariantem uzyskiwania środków pienięŝnych na organizację oraz rozwój działalności gospodarczej, przy tym, w ramach programu, poŝyczki dla podmiotów MSP nie powinny przekraczać 25 tys. euro, a termin poŝyczki 12 miesięcy. Tworzenie regionalnych funduszy gwarancyjnych Podstawowym rodzajem działalności funduszy gwarancyjnych jest udzielanie poręczeń zobowiązań (kredytów, poŝyczek, umów leasingu itp.) małych przedsiębiorstw. Wysokość maksymalna udzielanego poręczenia nie przekracza 70% wielkości zobowiązań małego przedsiębiorstwa wobec organizacji finansowej. PowyŜsze działanie pozwala rozwinąć rynek gwarancji oraz poręczeń kredytów i umów leasingu dla podmiotów małej przedsiębiorczości przy niewystarczającej wielkości zabezpieczenia kredytu. W ramach Programu wsparcia państwowego małej i średniej przedsiębiorczości tworzenie regionalnych funduszy gwarancyjnych zajmuje jedno z głównych miejsc. W 2009 roku dzięki pokaźnemu wsparciu z budŝetu federalnego (ponad 295,7 mln euro) liczba regionalnych funduszy gwarancyjnych zwiększyła się z 33 do 72 z jednoczesnym wzrostem kapitalizacji z 147,8 mln euro do 517,4 mln euro. W 2010 roku na przedsięwzięcie przeznaczono z budŝetu federalnego ponad 54,2 mln euro według wyników 2010 roku w kraju zaczęło funkcjonować juŝ 80 regionalnych funduszy gwarancyjnych z kapitalizacją około 616 mln euro. Wsparcie małych spółek innowacyjnych Wsparcie małych spółek innowacyjnych od 2010 roku stanowi jeden z najwaŝniejszych priorytetów Programu. Granty na utworzenie małej spółki innowacyjnej są udzielane podmiotom MSP, których działalność polega na wdraŝaniu wyników działalności intelektualnej (oprogramowania komputerowego, baz danych, wynalazków, wzorów uŝytkowych, wzorów przemysłowych, osiągnięć, topologii układów scalonych, know-how), granty dla małych spółek, tworzonych przy uczelniach wyŝszych. Suma grantu wynosi 12,3 tys. euro na jednego beneficjenta wsparcia osobę prawną, utworzoną nie wcześniej niŝ 1 sierpnia 2009 roku (czyli obejmuje przede wszystkim organizacje, utworzone zgodnie z Ustawą Federalną z dnia 2 sierpnia 2009 roku Nr 217-FZ O wprowadzeniu zmian do poszczególnych aktów ustawodawczych Federacji Rosyjskiej w sprawach tworzenia przez naukowe oraz edukacyjne jednostki budŝetowe spółek gospodarczych w celach wdraŝania wyników działalności intelektualnej ). RównieŜ przewidziane jest udzielanie subsydiów juŝ działającym spółkom innowacyjnym na pokrycie kosztów opracowywania nowych produktów, usług oraz metod ich wytwarzania

3 (przekazywania), nowych procesów produkcyjnych; nabycia maszyn i urządzeń, związanych z innowacjami technologicznymi; nabycia nowych technologii (w tym równieŝ praw do patentów, licencji na korzystanie z wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów uŝytkowych) itp. W bloku innowacyjnym wsparcia Programu jest przewidziana realizacja specjalnych programów edukacyjnych dla małych spółek innowacyjnych świadczenie podmiotom MSP usług edukacyjnych, związanych z przygotowaniem, przekwalifikowaniem oraz podnoszeniem kwalifikacji w zakresie działalności małej spółki (w postaci udzielania certyfikatów, subsydiów dla opłacania częściowego usług edukacyjnych). W zakresie powyŝszych kierunków, w 2010 roku udzielono wsparcia dla ponad 1,5 tys. małych spółek innowacyjnych ze środków budŝetów wszystkich szczebli (w 58 regionach), działających w dziedzinie technologii przemysłowych, technologii informacyjnotelekomunikacyjnych, elektroniki, budowy przyrządów precyzyjnych i innych. Istotną nowością w 2010 roku wśród działań związanych ze wsparciem małych spółek innowacyjnych stało się utworzenie infrastruktury wsparcia podmiotów małej i średniej przedsiębiorczości w dziedzinie innowacji i produkcji przemysłowej obejmującej: centra rozwoju klastrowego, klastry przemysłowe, innowacyjne oraz logistyczne, centra dostępu zbiorowego do urządzeń wysokotechnologicznych, centra prototypowania oraz wzornictwa przemysłowego, centra kompetencji technologicznej oraz transferu technologii. Wsparcie monoprofilowych jednostek samorządowych (monomiasta) Komisja rządowa ds. rozwoju gospodarczego i integracji na 2010 rok zatwierdziła wykaz monoprofilowych jednostek samorządowych, którym naleŝy udzielić wsparcia w trybie najpilniejszym. Zgodnie z danym wykazem, Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Rosji wspólnie z regionalnymi oraz samorządowymi organami władzy dokonało przygotowania 35 samorządowych programów rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w monomiastach. Na wsparcie realizacji Programów z budŝetu federalnego przeznaczono 50 mln euro. Wsparcie podmiotów MSP, zorientowanych na eksport Wsparcie państwowe podmiotów MSP, zorientowanych na eksport, jest udzielane w ramach Programu od 2005 roku. W okresie od 2005 do 2009 roku wsparcie małych firm-eksporterów ze środków budŝetów wszystkich szczebli wyniosło 9,65 mln euro, pomocy udzielono niewielkiemu gronu firm-eksporterów 575, znajdujących się w 36 podmiotach Federacji Rosyjskiej. W celach stymulowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw-eksporterów Rząd Federacji Rosyjskiej uchwalił dekret O dodatkowych środkach wsparcia państwowego w 2010 roku podmiotów małej i średniej przedsiębiorczości, produkujących oraz (lub) oferujących towary (roboty, usługi), przeznaczone na eksport, zgodnie z którym na wsparcie przeznaczono dodatkowo 50 mln euro. W celach zaangaŝowania w realizację danych przedsięwzięć większej liczby regionów ustanowiono poziom współfinansowania zobowiązania płatniczego podmiotu Federacji Rosyjskiej oraz budŝetu federalnego w proporcji 5/95 procent odpowiednio. PowyŜsze środki skierowano na: - pokrycie kosztów certyfikacji towarów, uzyskiwania licencji niezbędnych do eksportu;

4 - współfinansowanie kosztów udziału przedsiębiorstw w wystawach za granicą; - pokrycie kosztów spłaty odsetek z tytułu kredytów eksportowych; - pokrycie kosztów ochrony prawnej za granicą wynalazków oraz wyników działalności intelektualnej; - subsydiowanie części kosztów MSP podczas opracowywania nazwy firmowej, znaku towarowego, wykonywania wzoru przemysłowego dla towarów (robót, usług), przeznaczonych na eksport. W bloku przedsięwzięć, związanych ze wsparciem małych przedsiębiorstw-eksporterów, od 2010 roku jest planowane tworzenie oraz rozwój regionalnych centrów koordynacji wspierania podmiotów MSP zorientowanych na eksport. Podstawowe kierunki działalności centrów to: przeprowadzanie badań marketingowych, przygotowywanie przeglądów rynków zagranicznych, promocja informacji o spółce za granicą, organizacja spotkań oraz rozmów z partnerami zagranicznymi, udzielanie pomocy w standaryzacji, certyfikacji dostarczanej produkcji eksportowej, zawarciu kontraktu eksportowego. Granty dla początkujących na otwarcie własnego biznesu Granty dla początkujących małych przedsiębiorstw na otwarcie własnego biznesu są udzielane w postaci subsydiów dla przedsiębiorców indywidualnych oraz osób prawnych producentów towarów, robót, usług nieodpłatnie oraz bezzwrotnie na warunkach współfinansowania kosztów celowych, związanych z otwarciem działalności gospodarczej, w wysokości nie więcej niŝ 7,4 tysiąca euro na jednego beneficjenta wsparcia. Beneficjentami grantów są nowozarejestrowane lub działające krócej niŝ 1 rok podmioty małej i średniej przedsiębiorczości, które przeszły krótkie szkolenie w zakresie podstaw działalności gospodarczej oraz przedstawiły biznes-plan. W 2010 roku przedsięwzięcie realizowano w 70 podmiotach Federacji Rosyjskiej, suma środków skierowanych z budŝetu federalnego na wsparcie początkujących przedsiębiorców wyniosła 50 mln euro. Ogółem, ze środków budŝetów wszystkich szczebli wsparcia udzielono około 12 tys. początkujących przedsiębiorców (około 9 tys. przedsiębiorców otrzymało je ze środków budŝetu federalnego). Dodatkowo około 3 tys. początkujących przedsiębiorców wcześniej uzyskało pomoc w ramach programu wsparcia samozatrudnienia Ministerstwa Zdrowia i Rozwoju Socjalnego. Podstawowymi kierunkami działalności beneficjentów grantów, którzy otrzymali wsparcie ze środków budŝetów wszystkich szczebli, są przetwórstwo oraz świadczenie usług komunalnych dla ludności. Rozwój leasingu Rozwój leasingu urządzeń przez podmioty MSP jest realizowany dzięki udzielaniu subsydiów w następującym zakresie: - subsydiowanie części kosztów, związanych ze spłatą przez podmiot MSP odsetek z tytułu umów leasingu; - subsydiowanie zapłaty przez podmiot MSP pierwszej składki podczas zawierania umowy leasingu urządzeń;

5 - udzielanie grantów celowych początkującym podmiotom MSP na otwarcie własnego biznesu subsydiów dla nowo zarejestrowanych oraz działających w chwili wydania decyzji o udzieleniu subsydium nie dłuŝej niŝ 1 rok, przedsiębiorców indywidualnych i osób prawnych nieodpłatnie i bezzwrotnie na warunkach współfinansowania wydatków celowych na zapłatę pierwszej składki podczas zawierania umowy leasingu urządzeń w wysokości nie przekraczającej 1 mln rubli na jednego beneficjenta wsparcia osobę prawną lub przedsiębiorcę indywidualnego. W 2010 roku przedsięwzięcie było realizowane w 48 podmiotach Federacji Rosyjskiej, suma środków, skierowanych na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw z budŝetu federalnego wyniosła 29,5 mln euro. Tworzenie i rozwój sieci organizacji otoczenia biznesu (inkubatorów przedsiębiorczości, parków przemysłowych oraz parków technologicznych) Od 2005 do 2010 roku zostało otwartych oraz działa 92 inkubatory biznesu o powierzchni ogólnej ,18 m 2, w tym: innowacyjnych 15, biurowych 39, produkcyjnych 6, mieszanych 32. W otwartych inkubatorach przedsiębiorczości na dzień 1 stycznia 2011 roku funkcjonowało podmiotów małej przedsiębiorczości (liczba łączna pracowników os.) o obrocie rocznym ,9 tys. euro oraz wielkości potrącanych podatków 7 518,7 tys. euro. Rozwój przedsiębiorczości młodzieŝowej Od 2006 do 2009 roku na realizację działań związanych ze wsparciem oraz rozwojem przedsiębiorczości młodzieŝowej subsydia z budŝetu federalnego zostały udzielone 16 podmiotom Federacji Rosyjskiej na sumę łączną 6,56 mln euro. Najaktywniejszy udział w programie wzięły takie podmioty Federacji Rosyjskiej jak obwód Tomski, Rostowski i Czeliabiński, m. Moskwa oraz Republika Kabardyjsko-Bałkarska. Subsydia są udzielane na realizację przedsięwzięć obejmujących: promocję i zwiększanie kompetencji przedsiębiorczych, prowadzenie oraz wspieranie młodych przedsiębiorców, przeprowadzanie konkursów pomysłów biznesowych, udzielanie grantów, wspieranie organizacji letnich obozów gospodarczych (dla osób fizycznych w wieku poniŝej 30 lat, osób prawnych, w kapitale zakładowym których udział, naleŝący do osób w wieku poniŝej 30 lat, wynosi nie mniej niŝ 50%). W 2010 roku, w drodze rozporządzenia, opracowano oraz zrealizowano cały blok przedsięwzięć AngaŜowanie młodzieŝy w działalność gospodarczą. W ramach danego bloku 31 regionów udzielono subsydiów ze środków budŝetu federalnego na sumę łączną 8,24 mln euro, ze środków budŝetu regionalnego udzielono 2,85 mln euro. W 2010 roku najaktywniejszy udział w programie wzięły takie podmioty Federacji Rosyjskiej jak obwód Astrachański, Briański, Nowosybirski, Penzeński, Swierdłowski, Smoleński, Tomski, Tiumieński, Uljanowski i Czelabiński, Kraj Permski, Republika Mordowia. W ramach Programu przewidziane jest udzielanie subsydiów na realizację programów podniesienia wydajności energetycznej produkcji blok przedsięwzięć skierowanych na zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw dzięki stosowaniu technologii energooszczędnych, wspierania wdraŝania w praktykę biznesową zawierania umów serwisu energetycznego oraz przeprowadzania badań energetycznych.

6 W 2009 roku programy oszczędzania energii zostały poparte w 6 podmiotach Federacji Rosyjskiej. W 2010 roku subsydia na realizację programów podniesienia wydajności energetycznej zostały udzielone 36 regionom na sumę 9,8 mln euro ze środków budŝetu federalnego, 3,7 mln euro zostało przewidzianych ze środków budŝetu regionalnego. Tworzenie i wspieranie działalności centrów informacyjno-analitycznych (Centrów Informacyjnych Euro Info). Podstawowym celem działalności Rosyjskiego Europejskiego Korespondencyjnego Centrum Informacyjnego oraz jego przedstawicielstw regionalnych jest udzielanie wsparcia informacyjno-doradczego małym i średnim przedsiębiorstwom Rosji oraz państwom Unii Europejskiej zainteresowanym nawiązaniem i rozwojem obopólnie korzystnej współpracy. W 2010 roku działalność Centrów Informacyjnych Euro Info była wspierana ze środków budŝetu federalnego w 22 podmiotach Federacji Rosyjskiej, w wyniku tego wsparcie w danej sferze otrzymało ponad 6 tysięcy przedsiębiorców. Ogólna suma środków budŝetu federalnego udzielona podmiotom Federacji Rosyjskiej na realizację tego działania wyniosła 926 tys. euro. PowyŜsze środki zostały skierowane przez podmioty Federacji Rosyjskiej na nabycie środków trwałych oraz materiałów eksploatacyjnych, wynagrodzenia za pracę, opłatę usług, związanych z udzielaniem konsultacji, szkoleniem, a takŝe usług związanych z promocją produkcji przedsiębiorców za granicą. Zgodnie z Ustawą Federalną z dnia 24 lipca 2007 r. Nr 209-FZ O rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Federacji Rosyjskiej, przewidziano wsparcie podmiotów małej i średniej przedsiębiorczości w zakresie działalności rzemieślniczej. Obecnie działania skierowane na rozwój ludowego rzemiosła artystycznego ze środków budŝetu federalnego są realizowane w 2 podmiotach Federacji Rosyjskiej: obwodzie Kirowskim oraz Riazańskim. Ogólna suma środków budŝetu federalnego udzielona podmiotom Federacji Rosyjskiej na realizację powyŝszych działań wyniosła 172 tys. euro. PowyŜsze środki zostały przeznaczone przez podmioty Federacji Rosyjskiej na rozwój centrów ludowego rzemiosła artystycznego, domów rzemiosła, organizację oraz przeprowadzanie konkursów wśród przedsiębiorców prowadzących swoją działalność w dziedzinie ludowego rzemiosła artystycznego, emisję programów telewizyjnych, wydawanie katalogów produkcji, ksiąŝek o ludowym rzemiośle artystycznym, przygotowywanie mistrzów oraz osób chcących zajmować się produkcją wyrobów ludowego rzemiosła artystycznego, a takŝe na pokrycie kosztów nabycia urządzeń do wytwarzania takich wyrobów, kosztów uczestnictwa w imprezach targowych. Realizacja przedsięwzięć wsparcia państwowego podmiotów małej i średniej przedsiębiorczości, w tym gospodarstw rolnych, w 2011 roku. W 2011 roku Ustawa Federalna z dnia 13 grudnia 2010 r. Nr 357-FZ O budŝecie federalnym na 2011 rok i na planowany okres lat 2012 i 2013 przewiduje przeznaczenie na wsparcie państwowe małej i średniej przedsiębiorczości, w tym gospodarstw rolnych, 512 mln euro.

7 Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Rosji przygotowało projekt Rozporządzenia resortowego O przeprowadzeniu selekcji konkursowej podmiotów Federacji Rosyjskiej, budŝetom których w 2011 roku są udzielane subsydia do finansowania przedsięwzięć realizowanych w ramach udzielania wsparcia państwowego małej i średniej przedsiębiorczości przez podmioty Federacji Rosyjskiej. Podstawowymi kierunkami wydatków w 2011 roku będą: zwiększenie wysokości wsparcia dla małych firm innowacyjnych dokonujących opracowywania oraz wdraŝania produkcji innowacyjnej; zwiększenie wysokości wsparcia rozwoju leasingu urządzeń małych firm; zwiększenie wysokości finansowania programów rozwoju przedsiębiorczości Północnokaukaskiego Okręgu Federalnego; wzrost kapitalizacji infrastruktury specjalnej wspierania małej i średniej przedsiębiorczości; centra mikrofinansowe, fundusze gwarancyjne, fundusze inwestycji bezpośrednich, rozwój edukacji masowej w zakresie podstaw przedsiębiorczości; wspieranie programów monoprofilowych rozwoju małej przedsiębiorczości; zachowanie tempa wspierania eksportu produkcji małych firm; tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości, parków przemysłowych, parków technologicznych, centrów rozwoju klastrowego, centrów prototypowania, centrów wzornictwa przemysłowego, centrów dostępu zbiorowego do urządzeń.

Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52

Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52 Informacje gospodarcze z Rosji 2016-05-16 14:17:52 2 1. Wspieranie przemysły motoryzacyjnego w Rosji Rząd Rosji w oparciu o podprogram Przemysł samochodowy w ramach państwowego programu Rozwój przemysły

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/2289/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 1 Autor: Aneta Para Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 PO Innowacyjna Gospodarka jest to główny z programów operacyjnych skierowany do przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności 2009 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą

Bardziej szczegółowo

Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce

Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce Warszawa, 8 października 2009 1. Przedsiębiorca, który nie ma siedziby na terytorium RP moŝe korzystać ze wsparcia działalności b+r w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Ustawa z dnia...2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 21 stycznia 2009 r. Ustawa z dnia.

Projekt z dnia 21 stycznia 2009 r. Ustawa z dnia. Projekt z dnia 21 stycznia 2009 r. Ustawa z dnia. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych Art.

Bardziej szczegółowo

Dr Bogusław Klimczuk 1

Dr Bogusław Klimczuk 1 Dr Bogusław Klimczuk 1 2 3 4 RPO Województwo Lubelskie 2014-2020 5 6 Forma wsparcia Dotacje bezzwrotne Instrumenty zwrotne Instrumenty mieszane 7 Zasada koncentracji tematycznej środków w RPO WL 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Kredyty na preferencyjnych warunkach i dofinansowanie 2015-06-11 14:03:16

Kredyty na preferencyjnych warunkach i dofinansowanie 2015-06-11 14:03:16 Kredyty na preferencyjnych warunkach i dofinansowanie 2015-06-11 14:03:16 2 Rząd hiszpański poprzez Ministerstwo Przemysłu, Turystyki i Handlu oraz Główną Dyrekcję Polityki Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna zachęca osoby. chcące rozpocząć działalność lub rozwinąć prowadzoną już

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna zachęca osoby. chcące rozpocząć działalność lub rozwinąć prowadzoną już Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna zachęca osoby chcące rozpocząć działalność lub rozwinąć prowadzoną już działalność do aplikowania w ramach następujących działań: Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego. www. arms-szczecin.eu

Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego. www. arms-szczecin.eu Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego www. arms-szczecin.eu www.jeremie.pl 1 Kim jesteśmy? Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. to spółka miejska (Gmina Miasto Szczecin posiada

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4.

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Działanie 6.1 Paszport do eksportu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu Gdańsk, 24 lutego 2011 r. Cel Działania 6.1 Paszport do eksportu Działanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Gdzie szukać pieniędzy? Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Seminarium branży turystycznej Warszawa, 23 września 2011 r. Możliwości pozyskania środków z funduszy wspólnotowych Program

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego 2010 Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego Jerzy Kurella Wiceprezes Zarządu Warszawa, 20 października 2010 BGK podstawowe informacje o Banku (1/2) Warszawa, 20 października

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A małe przedsiębiorstwa I. Termin naboru wniosków o dofinansowanie na rok 2011 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY HORYZONTALNEJ UDZIELANEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJACYCH NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ

PROGRAM POMOCY HORYZONTALNEJ UDZIELANEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJACYCH NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/230/2005 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Miasto Łowicz PROGRAM POMOCY

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI A OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI A OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI A OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ M. Fuzowska Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Pojęcie innowacja w języku polskim pojawiło się po raz pierwszy w XV wieku, pochodzi

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Tomasz Nowakowski III Konferencja Prorektorów w ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych Poznań,, 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2010 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Narzędzia ekspansji międzynarodowej w XXI wieku Anna Pawlak Dyrektor Biura Polis i Gwarancji Gwarantowanych przez Skarb

Bardziej szczegółowo

Konkursy dla przedsiębiorców w ramach ZIT WrOF

Konkursy dla przedsiębiorców w ramach ZIT WrOF Konkursy dla przedsiębiorców w ramach ZIT WrOF Do końca 2016 roku planowane jest ogłoszenie 6 konkursów skierowanych dla przedsiębiorców w ramach Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG

Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.: (22) 432 80 80,

Bardziej szczegółowo

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Gliwice, 27 luty 2009r. Plan prezentacji 1. RPO WSL - informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Katowice, styczeń 2008r. 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lubuska Sieć Szerokopasmowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

Bardziej szczegółowo

REMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises -Wspólne ropejskie zasoby dla MŚP) to mechanizm pozadotacyjnego wsparcia sektora MŚP

REMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises -Wspólne ropejskie zasoby dla MŚP) to mechanizm pozadotacyjnego wsparcia sektora MŚP Gdynia, 12 lutego 2014 r. Ewa Ropela, Agata Sowula Fundacja Gospodarcza REMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises -Wspólne ropejskie zasoby dla MŚP) to mechanizm pozadotacyjnego wsparcia

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm

Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm Deutsche Bank Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm Europejski Fundusz Inwestycyjny Deutsche Bank 1 Gwarancje z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) Deutsche Bank

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Webinarium nr 4-8 grudnia 2016 Projekt Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej jest realizowany w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 1609 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r.

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r. Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej Poznań, 09.05.2017 r. Plan prezentacji: I. Źródła informacji o Funduszach Europejskich. II. Zasady

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków,

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków, Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR Kraków, 12-03-2008 Program przedakcesyjny SAPARD Działanie 4: RóŜnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do skorzystania z możliwości wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Zapraszamy do skorzystania z możliwości wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. 1. Przedsięwzięcie 2.2.2 Promocja kultury i produktów lokalnych budżet planowanego naboru

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 23 stycznia 2014 r. RPO WM 2014-2020 - obszary wsparcia OŚ PRIORYTETOWA

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy na rzecz konkurencyjności ci i innowacji CIP 2007-2013. 2013 Instrumenty Finansowe dla MSP

Program Ramowy na rzecz konkurencyjności ci i innowacji CIP 2007-2013. 2013 Instrumenty Finansowe dla MSP Program Ramowy na rzecz konkurencyjności ci i innowacji CIP 2007-2013 2013 Instrumenty Finansowe dla MSP KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PRZY ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH Warszawa, 12 grudnia 2007 r. CIP - Program

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r.

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r. MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Kraków, Marzec 2015 r. Program Regionalny dla Małopolski zatwierdzony przez Komisję Europejską Główne kierunki zmian 2014-2020 większe środki

Bardziej szczegółowo

PARP WSPARCIE KLASTRÓW. W PROGRAMIE OPERACYJNYM INNOWACYJNA GODPODARKA oraz w PROGRAMIE PILOTAŻOWYM PARP. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PARP WSPARCIE KLASTRÓW. W PROGRAMIE OPERACYJNYM INNOWACYJNA GODPODARKA oraz w PROGRAMIE PILOTAŻOWYM PARP. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INNOWACYJNA GODPODARKA oraz w PROGRAMIE PILOTAŻOWYM PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 1 WSPARCIE NA ROZWÓJ KLASTRA PROGRAM PILOTAŻOWY PARP 2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014 Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe la Pracowników D Wrocław, 21 maja 2014 Co to jest poręczenie? Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytuustanawiane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego W

Bardziej szczegółowo

RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ

RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) Działanie: Rozwój przedsiębiorczości Rozwój

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i

Bardziej szczegółowo

Działania dla przedsiębiorców

Działania dla przedsiębiorców Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działania dla przedsiębiorców Polscy przedsiębiorcy mają do wyboru wiele rozmaitych możliwości dofinansowania swoich inwestycji. Większość z nich myśli jednak

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Działanie 312 Kielce 2012 1 Cel działania: Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

RPO ŁÓDZKIE. 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach

RPO ŁÓDZKIE. 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach FUNDUSZE UNIJNE Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania, aplikacji i realizacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

O AKTYWNOŚCI MIĘDZNARODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

O AKTYWNOŚCI MIĘDZNARODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW O AKTYWNOŚCI MIĘDZNARODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW Eksport w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 Jakub Szymański, Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi UMWM

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsiębiorczości

Wspieranie przedsiębiorczości Wspieranie przedsiębiorczości w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w poddziałaniu: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

Bardziej szczegółowo

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Kraków, 8 października 2015 r. Piotr Sendor Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców (Ostatnia aktualizacja danych 12.03.2008) RPO WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie NAZWA DZIAŁANIA Działanie 1.1 Inwestycje dla LIMITY KWOTOWE DOTACJI (w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu DLA ROZWOJU MAZOWSZA Stwarzamy warunki do rozwoju firm Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prowadzenia działalności na rynkach Rosji i Ukrainy

Uwarunkowania prowadzenia działalności na rynkach Rosji i Ukrainy Program szkolenia Uwarunkowania prowadzenia działalności na rynkach Rosji i Ukrainy 17 Marzec 2011 8.30 9.00 Rejestracja uczestników Część I Prowadzenie działalności gospodarczej na Ukrainie. dr Nikolay

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie pozadotacyjne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe

Wsparcie pozadotacyjne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe Wsparcie pozadotacyjne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe mają na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez ułatwienie dostępu do zewnętrznego finansowania. Fundusze

Bardziej szczegółowo