Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej"

Transkrypt

1 Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja Europejska Polityka Spójności Wspólna Polityka Rolna Wspólna Polityka Rybacka Strategiczne Wytyczne UE dla Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich Dr Jadwiga Szymańska Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wrocław, 9 czerwca 2006 r. Krajowy Program Reform Rzeczpospolita Polska Strategia Rozwoju Kraju Narodowa Strategia Spójności (NSRO) Narodowa Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Narodowy Plan Strategiczny dla Rybołówstwa Dokumenty polityki spójno jności Cel strategiczny Narodowy Plan Rozwoju Strategia Rozwoju Kraju Podstawy Wsparcia Wspólnoty Narodowa Strategia Spójno jności (NSRO) Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki, opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju Cele szczegółowe Cele szczegółowe i programy operacyjne Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i rozwój sektora usług Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Rozwój obszarów wiejskich Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej Rozwój obszarów wiejskich PO Konkurencyjna gospodarka PO Infrastruktura i środowisko 16 Regionalnych Programów Operacyjnych PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Pomoc Techniczna 1

2 Środki UE dla Polski na politykę spójności UE 2013 Polska 6% 94% Unia Europejska ( ) 2006) 213,0 mld EUR Polska 12,8 mld EUR Polska 19,3% UE 80,7% Unia Europejska 307,6 mld EUR Polska 59,6 mld EUR Środki UE dla Polski w podziale na fundusze, mld EUR Europejski Fundusz 31,1 Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny 8,9 Fundusz Spójności 19,5 RAZEM w NSS 59,5 dodatkowo: Europejski Fundusz Rolny 11,8 Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rybacki 0,7 RAZEM BUDśET UE DLA POLSKI 72,0 Współfinansowanie przez Polskę: Środki publiczne: 16,3 (budŝet państwa - ok. 11 mld, budŝet jst ok. 4 mld) Wkład prywatny 19,9 RAZEM : 108,2 Fundusze strukturalne dla Polski w mld euro Środki UE dla Polski w podziale na programy operacyjne, ,4 9 8,4 8,4 8,7 8,1 7, Program operacyjny Regionalne Programy Operacyjne PO Infrastruktura i środowisko PO Innowacyjna gospodarka PO Rozwoju Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej Wielkość alokacji (mln EUR) , , , , ,6 576,0 PO Pomoc techniczna 216,7 Środki UE dla Polski w podziale na programy Operacyjne, (w %) PO Infrastruktura i Środowisko 38% Regionalne Programy Operacyjne 29% Priorytety Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii 2. Infrastruktura sfery B+R 3. Kapitał dla innowacji 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Wstępna alokacja środków mld Euro 1,3 1,3 0,4 2,8 PO Innowacyjna gospodarka 13% PO Pomoc Techniczna >1% PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej 1% PO Rozwój województw Polski Wschodniej 4% 15% 5. Dyfuzja innowacji 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 7. Informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorstw 0,9 0,3 0,8 RAZEM 7,8 2

3 Priorytet 2 Infrastruktura sfery B+R Wstępna alokacja środków 1.3 mld EUR Instytucja Pośrednicząca MNiSW Działanie 2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki Cel: Zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu do infrastruktury informatycznej, umoŝliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego Działanie będzie realizowane poprzez: 1. Utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej nauki w zakresie: inwestycji związanych z rozwojem zaawansowanej infrastruktury sieciowej, inwestycji polegających na zakupie zaawansowanego sprzętu komputerowego 2. Rozwój zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej poprzez: tworzenie i prowadzenie baz danych zawierających informacje o wynikach warunkach dostępu do wyników projektów badawczych, w szczególności rozwojowych tworzenie i udostępnianie baz danych publikacji naukowych 3. Rozwój zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska naukowego Beneficjenci: jednostki naukowe, w tym centra badawczo-rozwojowe, jednostki naukowe wchodzące w skład sieci i konsorcjów naukowych, Narodowe Centrum Badań Naukowych i Pracy Rozwojowych, inne podmioty (np. jednostki wiodące MAN, centra KDM) Priorytet 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Wstępna alokacja środków 2.8 mld EUR Instytucja Pośrednicząca MG Działanie 4.1. Inwestycje w B+R w przedsiębiorstwach Cel: Poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez wspieranie przedsięwzięć innowacyjnych prowadzących do wdroŝenia nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych Działanie polega na dofinansowaniu: działalności przedsiębiorców w zakresie prowadzenia przez nich działalności B+R, prac przygotowawczych do wdroŝenia wyników prac B+R realizowanych przez przedsiębiorców, w tym: opracowania procedur (np. w zakresie kontroli jakości), norm, dokumentacji technicznej (specyfikacji), łącznie z testami końcowymi, wstępnymi badaniami rynku, testami rynkowymi, opracowania, rozwoju i wdroŝenia produkcji pilotaŝowej, małoseryjnej (w tym przygotowanie do uzyskania certyfikacji), prac przygotowawczych do wdroŝenia oraz wdroŝenia wyników projektów celowych realizowanych w ramach działania 1.3, opracowania, aktualizacji i doskonalenia oprogramowania niezbędnego do wprowadzenia innowacji technicznych opracowania wzorów przemysłowych oraz wzorów uŝytkowych, opracowania i wdroŝenia strategii przekształcenia przedsiębiorcy w CBR Beneficjenci: przedsiębiorcy Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Wstępna alokacja środków 0.3 mld EUR Instytucja Pośrednicząca MG Działanie 6.1. System wsparcia promocji sprzedaŝy na Jednolitym Rynku Europejskim oraz promocji eksportu Cel: Intensyfikacja współpracy gospodarczej poprzez stworzenie spójnego systemu wsparcia promocji sprzedaŝy na Jednolitym Rynku Europejskim i promocji eksportu Działanie obejmuje wsparcie sprzedaŝy na JRE oraz promocji eksportu przedsiębiorców poprzez dofinansowanie budowy i rozwoju jednolitego systemu obsługi eksporterów: rozwój jednolitego systemu informacyjnego i baz danych (portalu zawierającego kompleksowy zestaw informacji na temat prowadzenia działalności eksportowej,m.in. w oparciu o analizy, wyniki badań, ekspertyzy, bazy danych o kooperantach, produktach), wzmocnienie instytucji wspierających promocję sprzedaŝy na JRE, wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami wspierającymi wymianę handlową, wzmocnienie współpracy z regionami i Wydziałami Ekonomiczno-Handlowymi. Beneficjenci: instytucje otoczenia biznesu 3

4 Działanie 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów oraz stref inwestycyjnych Cel: Zwiększenie poziomu inwestycji bezpośrednich poprzez podniesienie jakości obsługi inwestorów oraz zwiększenie atrakcyjności lokalizacji dla projektów inwestycyjnych od podstaw Działanie obejmuje dofinansowanie: 1. sieci centrów obsługi inwestorów (COI, licencjowanych partnerów agencji inwestycyjnej) poprzez: standaryzację działalności centrów (procedury, narzędzia, bazy danych) zgodnie z normami zdefiniowanymi przez agencję ds. handlu i inwestycji zagranicznych (obecnie PAIiIZ) wyposaŝenie COI w sprzęt biurowy oraz narzędzia do obsługi inwestorów. 2. Budowę i rozwój systemu wsparcia inwestorów poprzez: działania informacyjno-promocyjne, doradcze oraz analityczne badające potencjał rozwojowy JST, wspieranie prac studyjno-koncepcyjnych w zakresie tworzenia nowych lokalizacji dla projektów inwestycyjnych od podstaw. Działanie 6.3. Promocja turystycznych walorów Polski Cel: Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki poprzez promocję Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie Działanie polega na wsparciu projektów w zakresie promocji i rozwoju konkurencyjnych produktów turystycznych o zasięgu ponadregionalnym, w szczególności poprzez: wsparcie badań marketingowych zakończonych kampanią marketingową i wykorzystaniem wyników badań w kampaniach promocyjnych oraz powstaniem nowej oferty produktowej i usługowej (tworzenie i rozwój nowych typów i grup produktów i usług turystycznych), wsparcie doradztwa i szkoleń w dziedzinie tworzenia i promocji nowych typów produktów turystycznych na rynku krajowym i zagranicznym, promocji turystycznej Polski zagranicą, utworzenie ogólnopolskiego systemu rezerwacji oraz systemu informacji turystycznej Beneficjenci: Instytucje otoczenia biznesu działające w branŝy turystycznej. Beneficjenci: JST, Agencje Rozwoju Regionalnego, Specjalne Strefy Ekonomiczne, Spółki operatorzy parków przemysłowych Działanie 6.4. Wzmocnienie marki Polska Cel: Poprawa wizerunku polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym Działanie obejmuje dofinansowanie: budowy i rozwoju jednolitego systemu obsługi eksporterów organizacji informacyjno-promocyjnych kampanii medialnych nt. Polski w mediach zagranicznych organizacji i uczestnictwa w najwaŝniejszych imprezach wystawienniczych za granicą (np. CEBIT, MIPIM) wspólne stoisko narodowe dla wszystkich polskich instytucji i zainteresowanych firm (zunifikowany system wizualizacji) uczestnictwa w najwaŝniejszych i najbardziej prestiŝowych konferencjach i seminariach gospodarczych, organizacji polskich wystąpień narodowych podczas letnich igrzysk olimpijskich w Pekinie i Wystawy Światowej EXPO w 2010 w Szanghaju przeprowadzenia badań wizerunkowych Polski (ilościowe i jakościowe) wśród grup docelowych w krajach, w których będą prowadzone działania promocyjne organizacji wydarzeń promocyjnych w kraju i zagranicą (seminaria, misje inwestycyjne) udziału w międzynarodowych imprezach sektorowych o charakterze komercyjnym Priorytet 7 Informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorstw W ramach priorytetu będą realizowane projekty z zakresu: e - administracji e - gospodarki e - nauki Beneficjenci: instytucje administracji publicznej, instytucje sektora nauki. Wstępna alokacja środków 0.8 mld EUR Instytucja Pośrednicząca MSWiA Beneficjenci: instytucje otoczenia biznesu Cel: Podniesienie konkurencyjności gospodarczej i społecznej regionów Polski Wschodniej w układzie krajowym i europejskim oraz zwiększenie ich spójności terytorialnej w wymiarze ponadregionalnym LUBELSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE Priorytety 1. Nowoczesna gospodarka - Infrastruktura uczelni wyŝszych - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - Wspieranie innowacji - Promocja i współpraca 2. Miejskie ośrodki wzrostu - Systemy miejskiego transportu zbiorowego - Infrastruktura wspierająca funkcje metropolitalne 3. Drogi wojewódzkie 4. Pomoc Techniczna - Działania informacyjne i promocyjne - Wsparcie procesu wdraŝania programu 4

5 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego W ramach wsparcie uzyskają: kompleksowy projekt (o znacznej wartości finansowej, szacowany na ok. 300 mln Euro) w zakresie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego złoŝony z trzech komponentów: stworzenie sieci szerokopasmowej, rozbudowa telecentrów oraz szkolenia bezpośrednie dla osób zagroŝonych wykluczeniem cyfrowym obejmujące 5 województw Polski Wschodniej Regionalne Programy Operacyjne Instytucja Zarządzająca: zarząd województwa Cel: Podnoszenie konkurencyjności poszczególnych regionów, promowanie zrównowaŝonego rozwoju Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Społeczeństwo informacyjne Inicjatywy lokalne w zakresie zatrudnienia i rozwoju oraz wsparcia dla struktur świadczących usługi lokalne w tworzeniu miejsc pracy Środowisko Zapobieganie i zwalczanie zagroŝeń przyrodniczych i technologicznych Turystyka Inwestycje: w kulturę, transport, energetyczne, w kształcenie,infrastrukturę ochrony zdrowia i infrastrukturę społeczną MoŜna równieŝ realizować projekty: wsparcie obszarów problemowych wybranych miast, współpraca międzyregionalna Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4 5

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 /PROJEKT wersja 1.2/ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Warszawa, 30 wrzesieo

Bardziej szczegółowo

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Plan zajęć Sesja I RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Sesja II Procedury aplikacji do RPO WO RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Strategia rozwoju Leszna została opracowana w 1997r. W 2008r. Rada Miejska Leszna

Bardziej szczegółowo

Rozwój kierowany przez społeczność lokalną (CLLD / RKSL / LEADER)

Rozwój kierowany przez społeczność lokalną (CLLD / RKSL / LEADER) () Spotkanie Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa Augustów, 13-14 czerwca 2013 r. Joanna Sokólska Podlaska Sieć Lokalnych Grup Działania Instrument CLLD Komisja Europejska Projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ

RZĄDOWY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ RZĄDOWY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ Warszawa, październik 2007 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...4 1. CELE I OGÓLNE KIERUNKI DZIAŁAŃ...4 1.1 Uzasadnienie programu...4 1.2 Grupy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej 2012 Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Publikacja bezpłatna Stan na listopad 2012 r. ISBN 978-83-7633-131-7 Nakład: 2000 egz. Realizacja: Smartlink

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PROJEKT Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich WARSZAWA, WRZESIEŃ 2005 ROK 1 Spis treści: 1. Diagnoza sytuacji

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020

SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 Autor: Agnieszka Pawłowska współpraca: Anna Gąsior-Niemiec Anna Kołomycew Bogusław Kotarba Rzeszów, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo