napojów alkoholowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "napojów alkoholowych"

Transkrypt

1 REKLAMA PROMOCJA INFORMOWANIE O SPONSOROWANIU napojów alkoholowych Marcin O óg PRAWO DLA FIRM

2 PRAWO DLA FIRM REKLAMA PROMOCJA INFORMOWANIE O SPONSOROWANIU napojów alkoholowych

3 Polecamy w serii: Agnieszka Suławko-Karetko, Roberto R. Romaƒski REKLAMA ZEWN TRZNA W PROCESIE INWESTYCYJNYM Tomasz Major (red.) UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE MIGRUJÑCYCH PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB PROWADZÑCYCH DZIAŁALNOÂå GOSPODARCZÑ Agnieszka Suławko-Karetko (red.) REJESTRACJA PRODUKTÓW LECZNICZYCH Krzysztof Âmiszek, Karolina K dziora DYSKRYMINACJA I MOBBING W ZATRUDNIENIU Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka, Marta Boroƒ TARYFY W CIEPŁOWNICTWIE Jacek Âwieca WINDYKACJA. ASPEKTY CYWILNOPRAWNE I KARNOPRAWNE Tomasz Major (red.) TRANSGRANICZNE ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW

4 REKLAMA PROMOCJA INFORMOWANIE O SPONSOROWANIU napojów alkoholowych Marcin O óg Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2011

5 Redaktor prowadzący: Natalia Adamczyk Zdjęcie na okładce Sebastian Duda/iStockphoto.com Wydawnictwo C. H. Beck 2011 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: KOLONEL Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku, Bydgoszcz ISBN: ISBN e-book:

6 Stasiowi

7

8 Spis treści Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliograia... XXIII OgraniCzenia reklamy W systemie polityki alkoholowej Podstawowe zagadnienia reklamy w polskiej polityce alkoholowej Janusowe oblicze alkoholu Alkohol jako legalny narkotyk Przesłanki stanowienia ograniczeń reklamy alkoholu Rys historyczny kształtowania się polskiej regulacji reklamy alkoholu Ku liberalizacji zasad reklamy alkoholu w latach 90. XX w Skuteczność ograniczeń reklamy alkoholu w świetle danych empirycznych Zasada ostrożności jako ultima ratio stanowienia ograniczeń reklamy alkoholu Wybrane zagadnienia szczególne ograniczeń reklamy alkoholu Rygoryzm polskiej polityki alkoholowej Mechanizmy kontroli społecznej jako uzupełnienie i alternatywa dla polityki alkoholowej Symboliczna funkcja ograniczeń reklamy alkoholu Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Reklama alkoholu w prawie unijnym Status prawny reklamy w prawie unijnym Reklama alkoholu a swoboda przepływu towarów w orzecznictwie ETS Komisja v. Francja (sprawa C-152/78) Aragonesa de Publicidad Exterior Gourmet International Products Prawo unijne a prawo polskie Raport Komisji Europejskiej z 2003 r Przepisy reklamowe ustawy alkoholowej koniec historii, czy niekończąca się opowieść? Ewolucja ograniczeń reklamy tytoniu jako czynnik w regulacji reklamy alkoholu Implementacja dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych Samoregulacja w dziedzinie reklamy alkoholu VII

9 Spis treści reklama napojów alkoholowych: podstawowe pojęcia Napój alkoholowy Napój alkoholowy: deinicja pojęcia Napój alkoholowy jako żywność i używka Systematyka napojów alkoholowych w ustawie alkoholowej Piwo Napoje do 8% alkoholu Alcopops Inne napoje do 8% alkoholu. Napoje do 4,5% alkoholu Napoje od 8 do 18% alkoholu Napoje powyżej 18% alkoholu Dystrybucja napojów alkoholowych Sprzedaż napojów alkoholowych Podawanie napojów alkoholowych Podmiot reklamujący, promujący lub informujący o sponsorowaniu Producent i dystrybutor napojów alkoholowych Inni usługobiorcy oraz usługodawcy usług reklamowych Reklama i informacja handlowa Reklama Publiczne rozpowszechnianie Rozpowszechnianie a komunikowanie przekazu reklamowego Publiczne rozpowszechnianie: przegląd koncepcji W stronę funkcjonalnej deinicji pojęcia publiczne rozpowszechnianie Rozpowszechnianie oznaczeń odróżniających Znak towarowy napoju alkoholowego Symbol graiczny związany z napojem alkoholowym Oznaczenia przedsiębiorców zbieżne z oznaczeniami napojów alkoholowych Reklama ślepa Cel popularyzacji Informacja handlowa. Reklama kierowana do profesjonalistów Promocja Promocja a reklama Promocja jako publiczne zachęcanie do zakupu Promocja jako transakcja promującego i konsumenta Formy promocji Degustacja napojów alkoholowych Rozdawanie rekwizytów związanych z napojami alkoholowymi Premiowana sprzedaż napojów alkoholowych VIII

10 Spis treści Wybrane inne formy działań promocyjnych Konkurs Loteria Sponsorowanie i informowanie o sponsorowaniu Sponsorowanie Przedmiot sponsorowania i wkład sponsora Informowanie o sponsorowaniu jako świadczenie sponsorowanego Cel informowania o sponsorowaniu Informowanie o sponsorowaniu Informowanie o sponsorowaniu a sponsorowanie Prezentacja oznaczeń sponsora Informowanie o sponsorowaniu a reklama Inne techniki marketingowe Telesprzedaż Telesprzedaż jako forma reklamy Telesprzedaż jako forma sprzedaży Lokowanie produktu Charakterystyka ogólna instytucji Paradoksy ustawowej regulacji lokowania produktu Lokowanie produktu w zastosowaniu do napojów alkoholowych zasady reklamowania napojów alkoholowych Przepisy reklamowe ustawy alkoholowej a przepisy reklamowe innych ustaw Ustawa alkoholowa a ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Ustawa alkoholowa a ustawa medialna Reklama w programach radiowych i telewizyjnych Informowanie o sponsorowaniu w programach radiowych i telewizyjnych Ustawa alkoholowa a ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną Reklama w usługach świadczonych drogą elektroniczną Informowanie o sponsorowaniu w usługach świadczonych drogą elektroniczną Zasady prowadzenia reklamy i promocji napojów alkoholowych Ograniczenia przestrzenne Reklama i promocja w poszczególnych mediach Reklama i promocja w telewizji i radio Reklama i promocja w Internecie Reklama i promocja w kinie i teatrze Reklama i promocja na kasetach wideo i podobnych nośnikach IX

11 Spis treści Reklama i promocja w prasie młodzieżowej i dziecięcej Reklama i promocja na okładkach dzienników i czasopism Reklama i promocja na słupach i tablicach reklamowych oraz innych powierzchniach Reklama i promocja krajowa i niekrajowa Miejsca objęte zakazem sprzedaży i podawania a reklama i promocja Powszechna dostępność reklamy internetowej i jej ograniczenia Ograniczenia czasowe Reklama a tzw. czas chroniony Reklama w telewizji i radio Reklama w kinie i teatrze Okolicznościowe zakazy sprzedaży i podawania a reklama i promocja Ograniczenia podmiotowe Zakaz kierowania reklamy i promocji do małoletnich Zakaz kierowania reklamy i promocji do małoletnich jako fundament polityki alkoholowej Osoba małoletnia: deinicja pojęcia Zakres zakazu kierowania reklamy i promocji do osób małoletnich Kierowanie promocji do małoletniego a przestępstwo jego rozpijania Zakaz kierowania reklamy i promocji do kobiet w ciąży i karmiących Zakaz kierowania reklamy i promocji do osób nietrzeźwych Reklama i promocja a zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Ograniczenia modalne Zakaz wiązania działań reklamowych z osobami małoletnimi Zakaz przedstawiania w reklamie osób małoletnich Zakaz brania przez osoby małoletnie udziału w reklamie i promocji Zakaz łączenia spożywania alkoholu ze sprawnością izyczną bądź kierowaniem pojazdami Zakaz przypisywania alkoholowi właściwości leczniczych, stymulujących, uspakajających lub funkcji środka rozwiązywania konliktów osobistych Zakaz zachęcania do nadmiernego spożywania alkoholu X

12 Spis treści Zakaz deprecjonowania postaw abstynencji lub wstrzemięźliwości w spożywaniu alkoholu Zakaz argumentacji wysoką zawartością alkoholu w napoju Zakaz wywoływania skojarzeń Zakazy reklamy i promocji pośredniej Reklama i promocja za pośrednictwem produktu innego niż napój alkoholowy Reklama i promocja za pośrednictwem osoby innej niż producent lub dystrybutor alkoholu Kontrreklama alkoholu Napisy ostrzegawcze w reklamie zewnętrznej Informacja o szkodliwości alkoholu umieszczana w miejscu jego sprzedaży i podawania Napisy ostrzegawcze na opakowaniach alkoholu (projekt) Obowiązek sprzyjania ustawie alkoholowej przez organy państwa i media publiczne Zasady prowadzenia informowania o sponsorowaniu Ograniczenia podmiotowe Producenci i dystrybutorzy piwa Producenci i dystrybutorzy napojów od 0,5 do 8% alkoholu Producenci i dystrybutorzy napojów od 8 do 18% alkoholu Uwagi ogólne Impreza masowa: deinicja pojęcia Zasadnicza działalność producenta lub dystrybutora: deinicja pojęcia Producenci i dystrybutorzy napojów powyżej 18% alkoholu Ograniczenia modalne Informowanie o sponsorowaniu za pośrednictwem radia i telewizji Treść informacji o sponsorowaniu (wskazania sponsora) Informacja o sponsorowaniu transmisji sportowych Informowanie o sponsorowaniu w inny sposób Media służące informowaniu o sponsorowaniu Treść informacji o sponsorowaniu Wolność reklamowania alkoholu w miejscu sprzedaży Cel wyjątku Zakres wyjątku Techniki marketingowe, których wyjątek dotyczy Zakres odstępstwa od stosowania wymogów ustawowych Problem wyodrębnienia miejsc objętych wyjątkiem Miejsca, których dotyczy wyjątek XI

13 Spis treści Hurtownia Wydzielone stoisko Punkt prowadzący wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych Pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe Punkt prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Pozostałe zagadnienia Opłaty z tytułu prowadzenia reklamy napojów alkoholowych Płatnicy opłat Inkasent opłat Podstawa naliczania i wysokość opłat Wnoszenie opłat Przeznaczenie opłat Odpowiedzialność karna Prowadzenie reklamy, promocji lub informowania o sponsorowaniu z naruszeniem ustawy Podmiot czynu Czynność sprawcza Skutek czynu Społeczna szkodliwość czynu Strona podmiotowa czynu Zagrożenie karą Promocja w formie degustacji a naruszenie zakazu podawania napojów alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako oskarżyciel publiczny Przepisy karne ustawy alkoholowej w orzecznictwie TK Sankcja cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 234 perspektywy nowelizacji przepisów reklamowych ustawy alkoholowej Indeks rzeczowy XII

14 Przedmowa Niniejsza książka jest rozbudowanym komentarzem do kilku przepisów ustawy alkoholowej i ustawy medialnej, w szczególności dotyczących zagadnienia reklamy, promocji i informowania o sponsorowaniu napojów alkoholowych. Pisząc ją miałem nadzieję, że ułatwi ona poruszanie się po obowiązujących w tej dziedzinie zawiłych przepisach prawa administracyjnego osobom szczególnie tematem zainteresowanym, jakimi są producenci oraz różnego szczebla dystrybutorzy napojów alkoholowych, a także media, z drugiej zaś strony jednostki samorządu terytorialnego czy organy ochrony prawnej. Pominięto tu natomiast, a przynajmniej kwestia ta została poruszona jedynie w niezbędnym zakresie, zagadnienie zastosowania w odniesieniu do marketingu napojów alkoholowych instrumentarium ustaw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i innych ustaw z zakresu szeroko pojętego prawa konsumenckiego, które niewątpliwie znajdą zastosowanie w reklamie, promocji i informowaniu o sponsorowaniu napojów alkoholowych, jednak nie zawierają przepisów w szczególności dotyczących tych zagadnień. Piśmiennictwo dotyczące tych ustaw jest bogate, a czytelnik znajdzie w nim odpowiedź na większość możliwych tu do postawienia pytań. Polityka alkoholowa państwa jest, patrząc w historycznej perspektywie, matką wszystkich innych polityk produktowych, polityk którym przyświeca cel uchronienia jednostek i społeczeństwa przed skutkami nadużywania produktów, takich jak wyroby tytoniowe, czy produkty lecznicze, a ostatnio także przed skutkami korzystania z usług mogących stwarzać porównywalne negatywne skutki zdrowotne takich jak: gry hazardowe (których reklama, promocja i informowanie o sponsorowaniu poddane są zresztą w prawie polskim ograniczeniom bezpośrednio wzorowanym na przepisach ustawy alkoholowej). Trudno też nie zauważyć, że w przypadku wszystkich tego rodzaju polityk istnieje powtarzający się z ustawy na ustawę kanon instrumentarium prawnego, w skład którego wchodzą, wymieniając przykładowo, ograniczenia dotyczące charakterystyki miejsc sprzedaży produktu lub punktów, w których oferowana jest usługa, szczególne obowiązki informacyjne ciążące na sprzedawcy-usługodawcy, czy zakaz reklamowania towarów i usług osobom małoletnim. Rodzi się stąd przypuszczenie, że poczynione w ramach niniejszej publikacji ustalenia mają szczególny walor poznawczy i mogą stanowić dla tych innych polityk produktowych źródło inspiracji (w mniejszym stopniu w przypadku produktów leczniczych, w większym w przypadku wyrobów tytoniowych czy gier hazardowych) przynajmniej, jeśli chodzi o techniczną stronę rozwiązań regulacyjnych. XIII

15 Przedmowa Trzymasz Czytelniku w ręku pierwsze wydanie tej książki, a ma być ona w moim zamiarze w przyszłości rozwijana i doskonalona będę Ci wdzięczny za wszelkie dotyczące jej uwagi i propozycje. Zapraszam do kontaktu na adres W książce przewijają się nazwy napojów alkoholowych, jak również nazwy irmowe, które zostały tu użyte wyłącznie w celach informacyjnych, w szczególności w celu powołania przykładów praktycznego stosowania przepisów ustawy alkoholowej stanowiących część historii polskiego prawa reklamy. Zgłaszam brak konliktu interesów w związku z powstaniem niniejszej książki, w szczególności stwierdzam, że na jej treść i fakt ukazania się drukiem nie miały wpływu osoby mogące być zainteresowanymi kształtem powziętych w jej ramach ustaleń. W pracy uwzględniono stan prawny na dzień r. Jest coś niepokojącego w dedykowaniu dziecku książki traktującej o alkoholu. Cóż jednak począć, jeżeli to dziecko to nasz mały Staś, który urodził się na chwilę przed ukazaniem się tej książki? W twoje rączki Tasiu tę książeczkę niniejszym składam. XIV

16 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa Prawo krajowe AlkU (ustawa alkoholowa) ustawa z r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) AlkU z 1920 r ustawa z r. o ograniczeniach w sprzedaży i spożycia napojów alkoholowych (Dz.U. Nr 37, poz. 210 ze zm.) AlkU z 1931 r ustawa z r. o ograniczeniach w sprzedaży, podawaniu i spożyciu napojów alkoholowych (przeciwalkoholowa) (Dz.U. Nr 51, poz. 423 ze zm.) BezpImMasU ustawia z r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504 ze zm.) BezpŻywU ustawa z r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) BrońAmunU ustawa z r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 ze zm.) GryHazardU ustawa z r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz ze zm.) JHandlU ustawa z r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz ze zm.) KC ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KP ustawa z r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA ustawa z r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) KPK ustawa z r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KRO ustawa z r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) NapSzkodlAlkR.... rozporządzenie Ministra Zdrowia z r. w sprawie treści, wielkości, wzoru i sposobu umieszczania na XV

17 Wykaz skrótów reklamach piwa napisów informujących o szkodliwości spożywania alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim (Dz.U. Nr 199, poz. 1950) NarkU z 1997 r..... ustawa z r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 ze zm.). NarkU z 2005 r..... ustawa z r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz ze zm.) NormU ustawa z r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz ze zm.) nowela do AlkU z 1993 r ustawa z r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 40, poz. 184) nowela do AlkU z 1996 r ustawa z r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 127, poz. 593) nowela do AlkU z 2003 r ustawa z r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 80, poz. 719) nowela do AlkU z 2007 r ustawa z r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 176, poz. 1238) nowela do AlkU z r ustawa z r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami (Dz.U. Nr 128, poz. 1401) nowela do AlkU z r ustawa z r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 60, poz. 610) nowela do AlkU z r ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622) nowela do RTVU z 2011 r ustawa z r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 85, poz. 459) XVI

18 Wykaz skrótów nowela do WarŻywU z 2002 r ustawa z r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw (Dz.U. Nr 135, poz ze zm.) nowela do WarŻywU z 2004 r ustawa z r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 96, poz. 959) OchrDanychU ustawa z r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) PDOFizU ustawa z r. o podatku dochodowym od osób izycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) PDOPrU ustawa z r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) PNPRynkU ustawa z r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz ze zm.) PrFarm ustawa z r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) PrOchrŚrod ustawa z r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) PrPras (ustawa prasowa) ustawa z r. Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) PrWłPrzem ustawa z r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz ze zm.) PrZgrom ustawa z r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. Nr 51, poz. 297 ze zm.) RTVU (ustawa medialna) ustawa z r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze zm.) SprzKonsU ustawa z r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz ze zm.) ŚwUsłDrElU ustawa z r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz ze zm.) TytońU (ustawa tytoniowa) ustawa z r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.) WarŻywU ustawa z r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (t.j. Dz.U r. Nr 31, poz. 265 ze zm.) XVII

19 Wykaz skrótów WyrWinU (ustawa winiarska) ustawa z r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. Nr 34, poz. 292 ze zm.) ZapNarkU ustawa z r. o zapobieganiu narkomanii (Dz.U. Nr 4, poz. 15 ze zm.) ZnakŚrSpożR rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) ZNKU ustawa z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.) prawo unijne dyrektywa 89/ dyrektywa Rady 89/552/EWG z r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (Dz.Urz. WE L 298 z r., s. 23) dyrektywa 98/ dyrektywa 98/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w Państwach Członkowskich, odnoszących się do reklamy oraz sponsorowania wyrobów tytoniowych (Dz.Urz. WE L 213 z r., s. 9) dyrektywa 2003/33.. dyrektywa 2003/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do reklamy i sponsorowania wyrobów tytoniowych (Dz.Urz. UE L 152 z r., s. 16) dyrektywa 2007/65.. dyrektywa 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (Dz.Urz. UE L 332 z r., s. 27) dyrektywa 2010/13.. dyrektywa 2010/13/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (Dz.Urz. UE L 95 z r., s. 1) XVIII

20 Wykaz skrótów rozporządzenie Nr 1576/ rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1576/89 z r. ustanawiającym ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych (Dz.Urz. WE L 160 z r., s. 1) rozporządzenie Nr 178/ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 178/2002/WE z r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.Urz. WE L 31 z r., s. 1) rozporządzenie Nr 510/ rozporządzenie Rady (WE) Nr 510/2006 z r. w sprawie ochrony oznaczeń geograicznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 93 z r., s. 12 ze zm.) rozporządzenie Nr 110/ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 110/2008 z r. w sprawie deinicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograicznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1576/89 (Dz.Urz. UE L 39 z r., s. 16) rozporządzenie Nr 207/ rozporządzenie Rady (WE) Nr 207/2009 z r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.Urz. UE L 78 z r., s. 1) TfUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.) TWE Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (tzw. Traktat Rzymski) (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.) 2. inne akty normatywne EKTP Europejska konwencja o telewizji ponadgranicznej z 5 maja 1989 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 32, poz. 160) wraz z protokołem poprawek przyjętym w dniu 1 października 1998 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 70, poz. 817) Kodeks ZPPBP..... Kodeks Reklamowy Związku Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie (obecnie jako Standardy Reklamy Piwa stanowiący Załącznik Nr 1 do Kodeksu Etyki Reklamy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy); opubl. XIX

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografia Ograniczenia reklamy w systemie polityki alkoholowej

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografia Ograniczenia reklamy w systemie polityki alkoholowej Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XXIII Ograniczenia reklamy w systemie polityki alkoholowej... 1 1. Podstawowe zagadnienia reklamy w polskiej polityce alkoholowej... 1 1.1. Janusowe

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKI PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKI PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKI PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY Wersja z dnia 8.02.2011 r. Zatwierdzona na Ogólnym Zgromadzeniu ZP PPS w dniu 29.03.2011 r. Wytyczne przedstawione

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi. Ł ó d ź, d n i a 3 0. 0 8. 2012r I N F O R M A C J A z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi realizując program Prezesa

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi w 2011r.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi w 2011r. I N F O R M A C J A Ł ó d ź, d n i a 16. 0 1. 2 0 1 2 r z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi w 2011r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w ramach

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 62/12 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 września 2012r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8 czerwca 2012r.

Zarządzenie Nr 38/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8 czerwca 2012r. Zarządzenie Nr 38/2012 z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Jedlina-Zdrój.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Kontrola pracownika przez pracodawcę

Kontrola pracownika przez pracodawcę MONOGRAFIE PRAWNICZE Kontrola pracownika przez pracodawcę Magdalena Stępak-Miczek Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAGDALENA STĘPAK-MICZEK KONTROLA PRACOWNIKA PRZEZ PRACODAWCĘ Polecamy nasze publikacje

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 19 placówkach, co stanowiło 37% placówek objętych kontrolą.

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 19 placówkach, co stanowiło 37% placówek objętych kontrolą. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Stan prawny i stanowisko Kompanii Piwowarskiej w sprawie stosowania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

Stan prawny i stanowisko Kompanii Piwowarskiej w sprawie stosowania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Stan prawny i stanowisko Kompanii Piwowarskiej w sprawie stosowania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dotyczących opłaty 10% od reklamy napojów alkoholowych Poznań,

Bardziej szczegółowo

w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łabiszyn

w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łabiszyn oukmistrz ŁABISZYNA ZARZĄDZENIE NR 120.21.2017 BURMISTRZA ŁABISZYNA z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Literatura... Wprowadzenie... 1

Spis treści. Wykaz skrótów... Literatura... Wprowadzenie... 1 Wykaz skrótów.............................................. Literatura.................................................. V XXI Wprowadzenie.............................................. 1 Część I. Reklama

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIX Literatura... XXIII Rozdział I. Ewolucja podstaw prawnych działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce... 1 1. Zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Przedmowa... 13 Rozdział I WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO... 15 1. Pojęcie prawa... 15 1.1. Prawo a inne systemy normujące stosunki społeczne...

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Podstawy odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym Rozdział 1. Istota prawa karnego gospodarczego

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Podstawy odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym Rozdział 1. Istota prawa karnego gospodarczego Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXV Część I. Podstawy odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym... 1 Rozdział 1. Istota prawa karnego gospodarczego... 3 1.1. Źródła prawa karnego gospodarczego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Cywilnoprawny charakter reklamy... 19 1. Reklama jako oświadczenie woli... 19 1.1. Pojęcie zakres oświadczenia woli... 19 1.2. Adresat i złożenie oświadczenia woli a adresat

Bardziej szczegółowo

5 Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszanie Dolnej.

5 Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszanie Dolnej. Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 45/2017 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 8 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 45/2017 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 8 maja 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 45/2017 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zakresu i zasad przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Przedmowa Wykaz skrótów XI XIII

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Przedmowa Wykaz skrótów XI XIII Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów XI XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Wiadomości ogólne 1 Pytania 1 15 Rozdział II. Stowarzyszenia i zgromadzenia 11 Pytania 16 32 Rozdział III. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

ZASADY EMITOWANIA FILMÓW REKLAMOWYCH, FILMÓW TELESPRZEDAŻY I AUDYCJI SPONSOROWANYCH NA ANTENACH TELEWIZJI POLSKIEJ S.A.

ZASADY EMITOWANIA FILMÓW REKLAMOWYCH, FILMÓW TELESPRZEDAŻY I AUDYCJI SPONSOROWANYCH NA ANTENACH TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. Załącznik do Uchwały Nr. /2012 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia. 2012 r. ZASADY EMITOWANIA FILMÓW REKLAMOWYCH, FILMÓW TELESPRZEDAŻY I AUDYCJI SPONSOROWANYCH NA ANTENACH TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. 1 Emisja filmów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA SZUBINA. z dnia 7 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA SZUBINA. z dnia 7 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.1.27.2017 BURMISTRZA SZUBINA z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym...

Spis treści. Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym... Wstęp... 9 Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym... 11 1.1. Zarys teorii marketingu... 11 1.2. Rodzaje marketingu... 16 1.3. Istota marketingu produktów spożywczych...

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Rozdział I Prawa pokrewne zagadnienia ogólne... 17 1. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony praw pokrewnych... 17 1.1. Konwencja rzymska z 1961 r.... 17 1.2. Porozumienie

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.1.2011 KOM(2010) 791 wersja ostateczna 2011/0001 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

WŁASNE NAPOJE ALKOHOLOWE W SPRZEDAŻY OKAZJONALNEJ

WŁASNE NAPOJE ALKOHOLOWE W SPRZEDAŻY OKAZJONALNEJ WŁASNE NAPOJE ALKOHOLOWE Przysiek 2012 Podstawowe przepisy regulujące zagadnienia produkcji, opodatkowania akcyzą, obrotu i zasad sprzedaży napojów alkoholowych 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO PRZEDMOWA Część pierwsza ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Rozdział I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE 1. Pojęcie administracji 2. Związanie administracji prawem 3. Pojęcie prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi.

I N F O R M A C J A z kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi. 1 I N F O R M A C J A z kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu przeprowadził w 2008 roku kontrole prawidłowości obrotu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Godkowo z dnia 11 października 2012r.

Zarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Godkowo z dnia 11 października 2012r. Wójt Gminy Godkowo Zarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Godkowo z dnia 11 października 2012r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów

Bardziej szczegółowo

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i co

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i co Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i co dalej Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 grudnia 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 września 2012 r.

Warszawa, dnia 3 grudnia 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 grudnia 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W SEKTORACH ENERGETYKI SIECIOWEJ

OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W SEKTORACH ENERGETYKI SIECIOWEJ MONOGRAFIE PRAWNICZE OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W SEKTORACH ENERGETYKI SIECIOWEJ TOMASZ DŁUGOSZ Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE TOMASZ DŁUGOSZ OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W SEKTORACH

Bardziej szczegółowo

REGULACJE PRAWNE W ZARZĄDZANIU KOMUNIKACJĄ I INFORMACJĄ MEDIALNĄ

REGULACJE PRAWNE W ZARZĄDZANIU KOMUNIKACJĄ I INFORMACJĄ MEDIALNĄ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Samanta Kowalska Marian Walczak REGULACJE PRAWNE W ZARZĄDZANIU KOMUNIKACJĄ I INFORMACJĄ MEDIALNĄ Konin 2012 WPROWADZENIE I. PRAWO POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Bardziej szczegółowo

REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH

REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH dr Piotr Rodziewicz adwokat REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH I. ZAKRES DOPUSZCZLANEJ INFORMACJI O ZAKŁADACH LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE WYKŁADÓW: aula wykładowa Wydziału Farmaceutycznego, ul. Banacha 1

MIEJSCE WYKŁADÓW: aula wykładowa Wydziału Farmaceutycznego, ul. Banacha 1 PRAWO FARMACEUTYCZNE ZAKŁAD FARMAKOEKONOMIKI 02-106 Warszawa, ul. Pawioskiego 3a, tel. (22)5720855 KIEROWNIK ZAKŁADU: Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski GODZINY PRZYJĘD W SPRAWACH STUDENCKICH: śro-czw-pt

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta w Internecie

Ochrona konsumenta w Internecie Ochrona konsumenta w Internecie Ochrona konsumenta w Internecie UMOWY ZAWIERANE NA ODLEGŁOŚĆ Ochrona konsumentów w prawie polskim Polskie prawo chroni konsumentów w związku z umowami zawieranymi z przedsiębiorcami.

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta Wykład 5: Wymagania prawne dotyczące zasad promocji żywności. Reklama żywności

Ochrona konsumenta Wykład 5: Wymagania prawne dotyczące zasad promocji żywności. Reklama żywności Ochrona konsumenta Wykład 5: Wymagania prawne dotyczące zasad promocji żywności. Reklama żywności Prof. SGH dr hab. Stanisław Kowalczyk Instytut Rynków i Konkurencji Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wychowanie w trzeźwości

Wychowanie w trzeźwości do góry zamknij Urząd Miasta Racibórz https://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/wychowanie_w_trzezwosci/printpdf Wychowanie w trzeźwości Spożywanie i sprzedaż alkoholu: Zasady spożywania i sprzedaży alkoholi

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011 Recenzenci: prof. dr hab. Władysław Czapliński prof. dr hab. Piotr Hofmański Redakcja i korekta: Grażyna Polkowska-Nowak Projekt okładki: Marta Kurczewska Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 268/2012. Burmistrza Słubic. z dnia 23 listopada 2012 r.

Zarządzenie Nr 268/2012. Burmistrza Słubic. z dnia 23 listopada 2012 r. Zarządzenie Nr 268/2012 Burmistrza Słubic z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E do projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 1. Potrzeba i cel wydania ustawy. Zmiana ustawy ma na celu umożliwienie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

Marzena Kubiak Hurtownia Warzyw i Owoców U Marzeny ul. Częstochowska Kalisz

Marzena Kubiak Hurtownia Warzyw i Owoców U Marzeny ul. Częstochowska Kalisz WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań D/KA.ŻG.8361.175.2015 ZPO Poznań, dnia lutego 2016 r. Marzena Kubiak Hurtownia Warzyw i Owoców U Marzeny ul. Częstochowska

Bardziej szczegółowo

PRAWO ADMINISTRACYJNE

PRAWO ADMINISTRACYJNE PRAWO ADMINISTRACYJNE RED. MAREK WIERZBOWSKI Część pierwsza ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO ROZDZIAŁ I. Zagadnienia wstępne 1. Pojęcie administracji 2. Związanie administracji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII

Spis treści. Str. Nb. Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1 1. Pojęcie prawa europejskiego i prawa Unii Europejskiej... 1 1 2. Proces integracji państw europejskich po II wojnie

Bardziej szczegółowo

PIOTR I PAWEŁ PLUS Sp. z o.o. ul. Marcelińska Poznań

PIOTR I PAWEŁ PLUS Sp. z o.o. ul. Marcelińska Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.133.2012/15 ZPO Poznań, dnia stycznia 2013 r. PIOTR I PAWEŁ PLUS Sp. z o.o. ul. Marcelińska 23

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2007 Nr 70 poz. 473. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 marca 2007 r.

Dz.U. 2007 Nr 70 poz. 473. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 marca 2007 r. Kancelaria Sejmu s. 1/41 Dz.U. 2007 Nr 70 poz. 473 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 września 2015 r. Poz. 1286 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! i nieletnich. w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! i nieletnich. w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! PRAWO rodzinne i nieletnich w pigułce 2. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO RODZINNE i NIELETNICH w pigułce Inne w tej serii:

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami w Polsce

Podstawy prawne odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami w Polsce MONOGRAFIE PRAWNICZE Podstawy prawne odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami w Polsce Anna BohdaN Monika Przybylska Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ANNA BOHDAN, MONIKA PRZYBYLSKA PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I Geograficzne oznaczenia pochodzenia w systemie prawa

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I Geograficzne oznaczenia pochodzenia w systemie prawa Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 17 Rozdział I Geograficzne oznaczenia pochodzenia w systemie prawa... 21 1.1. Zagadnienia wstępne... 21 1.2. Pojęcie, funkcje i klasyfikacja geograficznych oznaczeń pochodzenia...

Bardziej szczegółowo

2012 (Legalis) 1 Szerzej: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz pod red. Prof. dr hab. B. Banaszaka, Warszawa

2012 (Legalis) 1 Szerzej: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz pod red. Prof. dr hab. B. Banaszaka, Warszawa Odpowiedź na apel o publiczne wyjaśnienie wątpliwości, jakie wiążą się z niektórymi zapisami zawartymi w uchwalonej przez Sejm 6 grudnia br. ustawie wprowadzającej istotne zmiany w funkcjonowaniu otwartych

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Pyzdr. z dnia 30 czerwca 2016r.

Burmistrza Pyzdr. z dnia 30 czerwca 2016r. ZARZĄDZENIE Nr XX/16 w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Pyzdry Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty prawa telekomunikacyjnego i audiowizualnego. Wprowadzenie do wykładu

Praktyczne aspekty prawa telekomunikacyjnego i audiowizualnego. Wprowadzenie do wykładu Praktyczne aspekty prawa telekomunikacyjnego i audiowizualnego Wprowadzenie do wykładu Dr Andrzej Nałęcz Dyżur: wtorek, 10.00-11.00 sala B409. Proszę śledzić ogłoszenia na mojej stronie wydziałowej tam

Bardziej szczegółowo

Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim. Dominika Ewa Harasimiuk

Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim. Dominika Ewa Harasimiuk Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim Dominika Ewa Harasimiuk Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Reklama w systemie prawa... 25 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a z kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi

I n f o r m a c j a z kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi I n f o r m a c j a z kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu przeprowadził w I półroczu 2008 r. kontrole prawidłowości obrotu

Bardziej szczegółowo

Regulacja audiowizualnych usług medialnych - wyzwania związane z nową dyrektywą

Regulacja audiowizualnych usług medialnych - wyzwania związane z nową dyrektywą Regulacja audiowizualnych usług medialnych - wyzwania związane z nową dyrektywą Małgorzata Pęk Wojciech Kołodziejczyk Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Część pierwsza Najważniejsze postanowienia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 68/VII/2009 KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH Z DNIA 5 CZERWCA 2009r. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W 2009 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZASADY EMITOWANIA FILMÓW REKLAMOWYCH, FILMÓW TELESPRZEDAŻY I WSKAZAŃ SPONSORSKICH W PROGRAMACH TVP S.A. Emisja filmów reklamowych i telesprzedaży

ZASADY EMITOWANIA FILMÓW REKLAMOWYCH, FILMÓW TELESPRZEDAŻY I WSKAZAŃ SPONSORSKICH W PROGRAMACH TVP S.A. Emisja filmów reklamowych i telesprzedaży Załącznik do Uchwały Nr. /2015 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia. 2015 r. ZASADY EMITOWANIA FILMÓW REKLAMOWYCH, FILMÓW TELESPRZEDAŻY I WSKAZAŃ SPONSORSKICH W PROGRAMACH TVP S.A. 1 Emisja filmów reklamowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ewa Marcisz. Stan prawny na 28 kwietnia 2014 roku

KOMENTARZ. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Ewa Marcisz. Stan prawny na 28 kwietnia 2014 roku KOMENTARZ Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Ewa Marcisz W Y DA N I E 2 Stan prawny na 28 kwietnia 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 12 października 2006 r., I CNP 41/06

Wyrok z dnia 12 października 2006 r., I CNP 41/06 Wyrok z dnia 12 października 2006 r., I CNP 41/06 Zadanie pytania prejudycjalnego Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości jest uzasadnione tylko wtedy, gdy w sprawie występują dostateczne wątpliwości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Testy. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa V XVII XXIII XXV

Spis treści. Część A. Testy. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa V XVII XXIII XXV Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa V XVII XXIII XXV Część A. Testy Test 1. 1 Odpowiedzi do testu 1 18 Test 2. 4 Odpowiedzi do testu 2 20 Test 3. 7 Odpowiedzi do testu 3 23 Test 4. 11

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/2014 BURMISTRZA MIASTA SZCZECINEK z dnia 12 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/2014 BURMISTRZA MIASTA SZCZECINEK z dnia 12 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 82/2014 BURMISTRZA MIASTA SZCZECINEK z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 8. Uwagi końcowe...

Spis treści. 8. Uwagi końcowe... Wykaz skrótów... XIII Wykaz aktów prawnych i dokumentów... XVII Wykaz literatury... XXIII Wykaz orzecznictwa... XXXIX Wykaz tabel i rysunków... XLI Wprowadzenie... XLV Rozdział I. Znak towarowy: geneza,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1722 USTAWA z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 487 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta Prezentacja 2. Agnieszka Regiec

Ochrona konsumenta Prezentacja 2. Agnieszka Regiec Ochrona konsumenta Prezentacja 2 Agnieszka Regiec http://uokik.gov.pl/rejestr/ Rejestr Klauzul Niedozwolonych Rzecznicy Konsumentów - kompetencje zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji

Bardziej szczegółowo

Reklama i sponsoring. Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Reklama i sponsoring. Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Reklama i sponsoring Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 78/2013 WÓJTA GMINY OSTRÓDA z dnia 15 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 78/2013 WÓJTA GMINY OSTRÓDA z dnia 15 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 78/2013 WÓJTA GMINY OSTRÓDA z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Wspólne kontrole punktów sprzedaży alkoholu

Wspólne kontrole punktów sprzedaży alkoholu Wspólne kontrole punktów sprzedaży alkoholu 2016-04-11 Ta współpraca przynosi widoczne efekty. Wspólne działania Urzędu Miasta Krakowa, Policji i Straży Miejskiej doprowadziły do wzmożonych kontroli punktów

Bardziej szczegółowo

Wiesława Skrzypczak VITA Hurtownia Żywności Naturalnej ul. Akacjowa 29 62-023 Gądki

Wiesława Skrzypczak VITA Hurtownia Żywności Naturalnej ul. Akacjowa 29 62-023 Gądki WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.79.2013 ZPO Poznań, dnia stycznia 2014 r. Wiesława Skrzypczak VITA Hurtownia Żywności Naturalnej

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy

Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy I. PRZEPISY O INSPEKCJI SANITARNEJ 1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne w sprawie detergentów i środków czystości, w odniesieniu do różnych etapów cyklu życia produktu (LCA)

Regulacje prawne w sprawie detergentów i środków czystości, w odniesieniu do różnych etapów cyklu życia produktu (LCA) Regulacje prawne w sprawie detergentów i środków czystości, w odniesieniu do różnych etapów cyklu życia produktu (LCA) Poniżej zaprezentowany został przegląd aktualnego prawodawstwa UE, mającego zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 148/13 BURMISTRZA MYSZYŃCA. z dnia 26 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 148/13 BURMISTRZA MYSZYŃCA. z dnia 26 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 148/13 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych Projekt z dnia 28.08.2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 6 września 2001 r. -

Bardziej szczegółowo

Ustawa prawo farmaceutyczne

Ustawa prawo farmaceutyczne Ustawa prawo farmaceutyczne Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw 2001 nr 126 poz. 1381. Tekst ujednolicony ustawy do pobrania w naszym dziale plików

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 13/2015. postanawia

DECYZJA NR 13/2015. postanawia PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji KRRiT-067/2015-decyzja nr 13/2015 Warszawa, 29 września 2015 r. TELEWIZJA POLSKA S.A. ul. J.P. Woronicza 17 00-999 Warszawa DECYZJA NR 13/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Iwona Szuman Cukiernia Dziadka Rocha ul. Staszica Kalisz

Iwona Szuman Cukiernia Dziadka Rocha ul. Staszica Kalisz WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań D/KA.ŻG.8361.172.2015 ZPO Poznań, dnia lutego 2016 r. Iwona Szuman Cukiernia Dziadka Rocha ul. Staszica 36 62-800

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Spółdzielcza Składnica Mleczarska ul. Heleny Szafran Poznań

Wielkopolska Spółdzielcza Składnica Mleczarska ul. Heleny Szafran Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.58.2013/60 ZPO Poznań, dnia czerwca 2013 r. Wielkopolska Spółdzielcza Składnica Mleczarska ul.

Bardziej szczegółowo

Zakłady Mięsne BYSTRY Sp. z o.o., Sp. k. ul. Strzelecka 2 62-020 Swarzędz

Zakłady Mięsne BYSTRY Sp. z o.o., Sp. k. ul. Strzelecka 2 62-020 Swarzędz WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.9.2012/27 ZPO Poznań, dnia lutego 2013 r. Zakłady Mięsne BYSTRY Sp. z o.o., Sp. k. ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz podstawowych skrótów Słowo wstępne i podziękowania Uwagi wprowadzające... 19

Spis treści. Wykaz podstawowych skrótów Słowo wstępne i podziękowania Uwagi wprowadzające... 19 Wykaz podstawowych skrótów... 15 Słowo wstępne i podziękowania... 17 Uwagi wprowadzające... 19 Rozdział I Wspólnotowe regulacje prawne z zakresu urzędowej kontroli żywności... 23 1. Podstawy prawne wspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Miejsce ochrony praw autorskich i pokrewnych w prawie Unii Europejskiej

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Miejsce ochrony praw autorskich i pokrewnych w prawie Unii Europejskiej Wstęp... XI Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX Rozdział I. Miejsce ochrony praw autorskich i pokrewnych w prawie Unii Europejskiej... 1 1. Pojęcie i natura praw autorskich i pokrewnych... 1 I. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

KARTA ZASAD PRZYJMOWANIA DO EMISJI REKLAM ADRESOWANYCH DO DZIECI. Warszawa, czerwiec 2004 r

KARTA ZASAD PRZYJMOWANIA DO EMISJI REKLAM ADRESOWANYCH DO DZIECI. Warszawa, czerwiec 2004 r KARTA ZASAD PRZYJMOWANIA DO EMISJI REKLAM ADRESOWANYCH DO DZIECI Warszawa, czerwiec 2004 r WSTĘP CANAL+ CYFROWY Sp. z o.o. ( CANAL + CYFROWY ), nadawca programów telewizyjnych dla dzieci, dostrzega konieczność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 45/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE. z dnia 19 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 45/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE. z dnia 19 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 45/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaz napojów alkoholowych na terenie Gminy Warlubie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Załącznik do Uchwały Nr XIV/75/11 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2011r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Cele strategiczne programu:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 113/2014 Burmistrza Ornety z dnia r.

Zarządzenie Nr 113/2014 Burmistrza Ornety z dnia r. Zarządzenie Nr 113/2014 Burmistrza Ornety z dnia 23.09.2014r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Szkoły Policji w Katowicach

Szkoły Policji w Katowicach 1 Szkoła Policji w Katowicach Wybrane przestępstwa i wykroczenia z ustaw szczególnych w tablicach (część I) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982

Bardziej szczegółowo

Ustawa o wyrobach medycznych

Ustawa o wyrobach medycznych Komentarz Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) (zm.: Dz.U. 2011, Nr 102, poz. 586, Nr 113, poz. 657) Spis treści Art. Rozdział 1. Przepisy ogólne............................

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Poz. 851

Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Poz. 851 Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. Poz. 851 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych i Narkomanii na 2013r.

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych i Narkomanii na 2013r. UCHWAŁA NR XXVII/157/2012 Rady Gminy w Wadowicach Górnych z dnia 28.12.2012 w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013 r Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, ze zm.) stwierdzam nieważność

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, ze zm.) stwierdzam nieważność PN-II.4131.23.2016 Lublin, dnia 4 lutego 2016 roku Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Goraj Nr XIII/77/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Uznając życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................................. 9 Czasopisma i inne publikatory................................... 9 Źródła prawa.................................................

Bardziej szczegółowo

Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne

Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne Zmniejszenie obciążeń regulacyjnych Zgodnie z zasadą ulepszenia przepisów prawnych, dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych (AVMS) ma na celu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 114/2015 WÓJTA GMINY LUBACZÓW. z dnia 11 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 114/2015 WÓJTA GMINY LUBACZÓW. z dnia 11 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 114/2015 WÓJTA GMINY LUBACZÓW z dnia 11 września 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaczowie. Na podstawie art. 4 1 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A. ul. Żniwna 5 62-025 Kostrzyn reprezentowana przez: radcę prawnego Iwonę Janas ul. Żniwna 5 62-025 Kostrzyn

JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A. ul. Żniwna 5 62-025 Kostrzyn reprezentowana przez: radcę prawnego Iwonę Janas ul. Żniwna 5 62-025 Kostrzyn WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : PO;ŻG.8361.146.2011 ZPO Poznań, dnia kwietnia 2012 r. JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A. ul. Żniwna 5

Bardziej szczegółowo