I N F O R M A C J A z kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I N F O R M A C J A z kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi."

Transkrypt

1 1 I N F O R M A C J A z kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu przeprowadził w 2008 roku kontrole prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi. Głównym celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów regulujących obrót wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi w magazynach hurtowych, punktach sprzedaży detalicznej i zakładach gastronomicznych oraz eliminowanie z rynku wyrobów pochodzących z nielegalnych źródeł, stwarzających potencjalne zagrożenie zdrowia konsumentów. Kontrolą objęto 182 przedsiębiorców tj. : 143 punkty detaliczne 24 zakłady gastronomiczne 15 hurtowni. Ustalenia kontroli w zakresie poszczególnych zagadnień przedstawiają się następująco : A. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 472). Powyższe zagadnienie badano w 169 przedsiębiorstwach w tym : 126 placówkach detalicznych 28 zakładach gastronomicznych 15 hurtowniach.

2 2 1) Kontrole sklepów i punktów gastronomicznych : W 2 placówkach prowadzono sprzedaż napojów alkoholowych bez wymaganych zezwoleń był to poza 1 przypadkiem opisanym w informacji (za I półrocze 2008r.) : - sklep w miejscowości Chocim. Przedsiębiorca nie dokonał w ustawowym terminie opłaty II raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż piwa. Ustalono, że po upływie ważności zezwolenia zakupił on 75 partii piwa. W 5 placówkach prowadzono sprzedaż napojów alkoholowych zakupionych od przedsiębiorcy nie posiadającego zezwoleń na obrót hurtowy co ustalono w : zakładzie gastronomicznym w Krotoszynie, sklepie spożywczym w Krotoszynie, placówce handlowej w Zdunach, sklepie spożywczym w Koźminie Wlkp. zakładzie gastronomicznym w Zaniemyślu. W sklepie wielkopowierzchniowym w Krotoszynie prowadzono sprzedaż hurtową napojów alkoholowych bez stosownych zezwoleń. W placówce gastronomicznej w Golinie Wiel. prowadzono obrót detaliczny napojami alkoholowymi wbrew warunkom określonym w w/w ustawie. W powyższym punkcie stwierdzono również sprzedaż detaliczną alkoholu bez wymaganego zezwolenia. Właściciele pozostałych kontrolowanych placówek posiadali ważne zezwolenia na sprzedaż wszystkich oferowanych napojów alkoholowych. Opłaty za korzystanie z zezwoleń zostały wniesione przez przedsiębiorców w ustawowych terminach. Ustalono, że znajdujące się w sprzedaży napoje alkoholowe zostały zakupione od przedsiębiorców posiadających zezwolenia na hurtowy obrót takimi napojami. Informacje powyższe uzyskano w toku wcześniej przeprowadzonych kontroli w hurtowniach oraz na podstawie dokumentacji zgromadzonej u kontrolowanych przedsiębiorców. Działalność w zakresie objętym zezwoleniami wykonywana była przez przedsiębiorców w nich oznaczonych oraz w miejscach w nich wymienionych.

3 3 Brak wywieszek informujących o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych stwierdzono w 7 placówkach. Poza 2 przedsiębiorstwami wymienionymi w informacji za (I półrocze 2008) były to : placówka gastronomiczna w Boszkowie, sklep spożywczy w Baranowie, sklep spożywczy w Kępnie, sklep ogólno-spożywczy w Krotoszynie, sklep spożywczy w Koźminie Wlkp. W toku kontroli przedsiębiorcy uwidocznili wymagane informacje. Za wykroczenia określone w art. 45 ust. 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nałożono łącznie 7 mandatów karnych kredytowanych (2 w I półroczu). W sklepach samoobsługowych o powierzchni powyżej 200 m 2 wydzielono stoiska prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych z odrębną kasą fiskalną. W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw. Nie stwierdzono również konsumpcji napojów alkoholowych w punktach sprzedaży oraz niedozwolonej ich reklamy lub promocji. 2) Kontrola magazynów hurtowych. Prawidłowość obrotu hurtowego napojami alkoholowymi sprawdzono w 15 hurtowniach (w 10 w I półroczu). Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy posiadali ważne zezwolenia na prowadzenie na terenie kraju hurtowego obrotu napojami alkoholowymi tj. : na obrót napojami o zawartości powyżej 18% alkoholu wydane przez Ministra właściwego d/s Gospodarki

4 4 na pozostałe rodzaje napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo i oddzielnie na napoje o zawartości do 18% alkoholu wydane przez Marszałków Województw. Przedsiębiorcy wykonywali działalność określoną w zezwoleniach osobiście lub przez zatrudnionych przez siebie pracowników wyjątek stanowiła hurtownia w Rawiczu. Użytkowane magazyny były własnością przedsiębiorców, bądź były przez nich dzierżawione, a adresy magazynów wpisane zostały w zezwoleniach. Hurtownie dokonywały zakupów napojów alkoholowych od producentów lub od przedsiębiorców posiadających zezwolenia na obrót hurtowy. W toku przeprowadzonych kontroli na podstawie dokumentacji zgromadzonej w placówkach dokonano wyrywkowego sprawdzenia przestrzegania warunków zezwoleń, w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych firmom uprawnionym do ich dalszej sprzedaży w sieci handlu detalicznego lub gastronomii. Nieprawidłowości stwierdzono w 2 hurtowniach : w Lesznie oraz w Słodkowie, gdzie stwierdzono sprzedaż napojów alkoholowych (piwa) przedsiębiorcy nie posiadającemu ważnego zezwolenia a prowadzącemu sklep w miejscowości Chocim. B. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996r. Nr 10, poz. 55 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2004r. w/s badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych (Dz.U. Nr 31, poz. 275). Przestrzeganie powyższych przepisów sprawdzono w 153 przedsiębiorstwach (76 w I półroczu) tj. : 140 placówkach detalicznych (67 I półrocze) 13 zakładach gastronomicznych (9 I półrocze).

5 5 Sprawdzeniem objęto 747 partii (w tym 343 partii w I półroczu) wyrobów tytoniowych. Opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych posiadały oznaczenia zgodne z wymogami określonymi w art. 9 w/cyt. Ustawy, a napisy ostrzegające oraz deklarowana zawartość nikotyny, substancji smolistych i tlenku węgla zgodne były z przepisami w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2004r. Informacje zamieszczone na opakowaniach były widoczne, nieuszkodzone, prawidłowo rozmieszczone na trwałych elementach opakowań, nie ulegających uszkodzeniu lub odklejeniu podczas otwierania. Na opakowaniach badanych wyrobów tytoniowych brak było napisów, nazw, znaków towarowych oraz symboli i innych znaków sugerujących, że są one mniej szkodliwe niż inne. W kontrolowanych placówkach nie stwierdzono prowadzenia reklamy lub promocji wyrobów tytoniowych, rekwizytów i produktów imitujących takie wyroby oraz symboli związanych z użyciem tytoniu wyjątek stanowił punkt sprzedaży w Poznaniu, na zewnątrz którego naklejone były plakaty popularyzujące znane marki wyrobów tytoniowych oraz napis Artykuły tytoniowe. Bardzo niskie ceny. Podjęto działania dyscyplinujące przedsiębiorcę do usunięcia plakatów. W sklepie w miejscowości Renta, stwierdzono sprzedaż wyrobów tytoniowych luzem, bez opakowania. W sprzedaży znajdowały się 3 otwarte paczki papierosów z zawartością 10, 7 i 1 szt. Wobec przedsiębiorcy do Sądu Rejonowego Wydział Grodzki w Ostrzeszowie skierowano wniosek o ukaranie m.in. z art. 13 ust. 1 pkt. 1 w/cyt. Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Sąd Rejonowy orzekł karę grzywny w wysokości 500,- zł. W pozostałych kontrolowanych palcówkach nie stwierdzono sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim, luzem, bez opakowań lub w opakowaniach zawierających mniej niż 20 szt. oraz z automatów.

6 6 C. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 2 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 20, poz. 257 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004r. w/s oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. Nr 80, poz. 742 ze zm.). W 182 skontrolowanych w tym zakresie placówkach sprawdzono ogółem : 1088 partii napojów alkoholowych wartości 345,82 tys. zł 747 partii wyrobów tytoniowych wartości 48,68 tys. zł Znajdujące się w sprzedaży napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe oznakowane były znakami skarbowymi akcyzy. Banderole naklejone były w sposób prawidłowy i trwały, uniemożliwiający otwarcie opakowań jednostkowych bez ich uszkodzenia, nie były zniszczone ani uszkodzone poprzez naderwanie, zabrudzenie, naklejenie metki z ceną, były właściwe dla poszczególnych wyrobów oraz posiadały odpowiednie nominały. Badaniem objęto głównie popularne gatunki wyrobów spirytusowych wódek tj. ABSOLWENT, BOLS, LUKSUSOWA itp. D. Wykorzystanie ustaleń : Ustalenia kontroli dały podstawę do : nałożenia 7 mandatów karnych z art. 45 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, skierowania 6 zawiadomień do Prokuratur Rejonowych o podejrzeniu popełnienia przestępstw z art. 43 ust. 1 i art ust. 1 w/cyt. Ustawy, skierowania 4 aktów oskarżenia do Sądów Rejonowych Wydziały Grodzkie z art. 43 ust. 1 i art ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, skierowania 1 wniosku do Sądu Rejonowego Wydział Grodzki o ukaranie z art ustawy z dnia r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, wydania 1 decyzji wstrzymującej sprzedaż napojów alkoholowych, przesłania 4 powiadomień do organów wydających zezwolenia.

7 7 PODSUMOWANIE : Kontrole przeprowadzone w minionym roku podobnie jak w latach poprzednich nie wykazały nieprawidłowości w zakresie oznakowania wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych znakami skarbowymi akcyzy. Występujące nadal przypadki naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych stanowią uzasadnienie dla kontynuowania kontroli w tym zakresie.

RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Rozdział VIII RYNEK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 8.1. Dostawy i spożycie napojów alkoholowych Tabela 8.1. Import napojów alkoholowych w 2001 roku Piwo poz. PCN 2203 Wino poz. PCN 2204, 2205, 2206 Wyroby spirytusowe

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon INFORMACJA Z KONTROLI PRAWID OWOŒCI WPROWADZANIA DO OBROTU I OZNAKOWANIA P YNÓW DO SPRYSKIWACZY SZYB SAMOCHODOWYCH, AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH, OPON ORAZ CZÊŒCI I PRZEDMIOTÓW WYPOSA ENIA PODLEGAJ CYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Inspektoratu za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Inspektoratu za rok 2013 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W BIAŁYMSTOKU Sprawozdanie z działalności Inspektoratu za rok 2013 Białystok 2014 r. Spis treści I. Cele i zakres działalności... 3 II. Działalność kontrolna...

Bardziej szczegółowo

WŁASNE NAPOJE ALKOHOLOWE W SPRZEDAŻY OKAZJONALNEJ

WŁASNE NAPOJE ALKOHOLOWE W SPRZEDAŻY OKAZJONALNEJ WŁASNE NAPOJE ALKOHOLOWE Przysiek 2012 Podstawowe przepisy regulujące zagadnienia produkcji, opodatkowania akcyzą, obrotu i zasad sprzedaży napojów alkoholowych 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wynikach kontroli w zakresie ochrony interesów konsumentów w obrocie rynkowym w I kwartale 2009r.

INFORMACJA o wynikach kontroli w zakresie ochrony interesów konsumentów w obrocie rynkowym w I kwartale 2009r. INFORMACJA o wynikach kontroli w zakresie ochrony interesów konsumentów w obrocie rynkowym w I kwartale 2009r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach wszystkie zadania kontrolne wynikające

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych dla dorosłych i młodzieży.

INFORMACJA. z kontroli bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych dla dorosłych i młodzieży. INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych dla dorosłych i młodzieży. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, realizując kontrole bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych przeprowadził

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DIH-023-3 (4)/12/MB Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. DECYZJA DIH- 4 /4/2012 Na podstawie art. 138 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. Departament Telekomunikacji

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. Departament Telekomunikacji MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Departament Telekomunikacji Informacja dotycząca wyników kontroli realizowanej w IV kwartale 2011 r. i I kwartale 2012 r. przez Inspekcję Handlową w zakresie przestrzegania

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób prawo reguluje obowiązki firm i pracowników dotyczące używania substancji psychoaktywnych?

W jaki sposób prawo reguluje obowiązki firm i pracowników dotyczące używania substancji psychoaktywnych? W jaki sposób prawo reguluje obowiązki firm i pracowników dotyczące używania substancji psychoaktywnych? Eliza Goszczyńska Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/19 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Inspekcja Handlowa, zwana dalej Inspekcją, jest wyspecjalizowanym organem kontroli

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Poznań dnia 05 października 2011 roku Nr akt : ŻG 8361.65.2011 ZPO PO 47 Centrum Handlowe Piątkowo Market Złoty

Bardziej szczegółowo

Działalność kontrolna WIOŚ

Działalność kontrolna WIOŚ Załącznik nr 1 do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2013 r. Działalność kontrolna WIOŚ Informacja obejmująca wskazaną w rozdz. II tematykę powinna odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Kontrole legalności zatrudnienia, w tym zatrudnienia obcokrajowców

Kontrole legalności zatrudnienia, w tym zatrudnienia obcokrajowców GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Kontrole legalności zatrudnienia, w tym zatrudnienia obcokrajowców MATERIAŁ NA POSIEDZENIE RADY OCHRONY PRACY Warszawa, maj 2013 r. Spis treści: 1. Aktualny stan prawny uwzględniający

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci

INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci Zatwierdził: Warszawa Listopad 2014 r. I. CEL KONTROLI Głównym celem kontroli była ocena bezpieczeństwa wybranych artykułów dla dzieci: nosidełek miękkich,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt z dnia 19 lipca 2012 r. USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o

Bardziej szczegółowo

Warszawa maj 2007 rok

Warszawa maj 2007 rok GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH Wydział Kontroli Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Środków Produkcji GI-GNK-403-19/07 INFORMACJA ZBIORCZA O WYNIKACH KONTROLI

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1)

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2011 ROKU

RAPORT Z KONTROLI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2011 ROKU RAPORT Z KONTROLI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2011 ROKU Warszawa, marzec 2012 1 Opracowanie: Departamentu Nadzoru Rynku UOKiK 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Podstawy prawne kontroli i kompetencje

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 686, 888, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 898. Art. 1. Ustawa określa zadania i właściwość organów i jednostek

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014

OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014 OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014 Sporządził: Małgorzata Szołkowska Strona 1 z 64 Ocena stanu sanitarno higienicznego obiektów żywieniowo żywnościowych na terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI

RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI LWA-4101-20-00/2012 Nr ewid. 51/2013/P/12/180/LWA Informacja o wynikach kontroli RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DIH-023-66(15)/14/AnŁ Warszawa, 13 listopada 2014 r. DECYZJA DIH-1/80/2014 Na podstawie art. 138 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 94 a ZAKŁAD SŁUŻBY KRYMINALNEJ MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Mirosław Śrubka KARNOPROCESOWE ASPEKTY ZABEZPIECZANIA MIENIA CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2013 1 Zakład Służby Kryminalnej 2 Korekta, skład i

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 USTAWA. z dnia 20 marca 2009 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 USTAWA. z dnia 20 marca 2009 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/42 Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 611, 628,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1)

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Dziennik Ustaw Nr 229 15732 Poz. 1496 1496 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, przechowywania, udostępnienia,

Bardziej szczegółowo

Warszawa luty 2007 rok

Warszawa luty 2007 rok GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH Wydział Kontroli Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Środków Produkcji GI-GNK-403-8/07 INFORMACJA ZBIORCZA O WYNIKACH KONTROLI

Bardziej szczegółowo