Uwagi, dotycz ce rozpocz cia prowadzenia dzia±alno ci gospodarczej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi, dotycz ce rozpocz cia prowadzenia dzia±alno ci gospodarczej"

Transkrypt

1 Uwagi, dotycz ce rozpocz cia prowadzenia dzia±alno ci gospodarczej 1 Decyzja o za±o eniu dzia±alno ci na w±asny rachunek musi zosta dobrze przemy lana, nawet je li chodzi o przedsi biorstwo jednoosobowe. W Brandenburgii (Kraju Federacji) istnieje wiele instytucji doradczych, s±u cych Pa stwu pomoc. Bezp±atne i kompetentne porady mo na znale w punktach doradztwa Lotsendienst. Punkty Lotsendienst finansowane s ze rodków Kraju Federacji Brandenburgia i Europejskich Funduszy Strukturalnych (ESF i EFRE). Biznesplan Je li chc Pa stwo podj w±asn dzia±alno gospodarcz, to du pomoc b dzie tutaj tzw. biznesplan (Businessplan), czyli koncepcja prowadzenia dzia±alno ci. W trakcie jego opracowywania ustala si na przyk±ad, czy Pa stwa wiedza fachowa i przedsi biorczo s wystarczaj ce, aby prowadzi w±asn dzia±alno. Nie odgrywa przy tym wi kszej roli, czy chcieliby Pa stwo opracowywa i sprzedawa programy komputerowe, otworzy restauracj, czy te wykonywa wolny zawód artysty: biznesplan jest niezb dny w przygotowaniach do za±o enia ka dej dzia±alno ci gospodarczej. Poni sze zestawienie zawiera pytania, na które powinno si odpowiedzie w swoim biznesplanie. Oczywi cie mamy tutaj do czynienia jedynie z ograniczonym wyborem, poniewa w zale no ci od bran y i rozmiarów planowanej dzia±alno ci pojawia si wiele innych kwestii do wyja nienia. Pracownicy instytucji doradczych w Brandenburgii poinformuj w sposób kompetentny, jakie kwestie dotycz konkretnie planowanej przez Pa stwa dzia±alno ci. Osoba prowadz ca dzia±alno gospodarcz - Jakie kwalifikacje fachowe wnosz Pa stwo do swojej dzia±alno ci? - Czy Wasze cechy osobiste pozwalaj na zawodowe prowadzenie dzia±alno ci gospodarczej (gotowo ponoszenia ryzyka, wytrwa±o w trudnych sytuacjach itp.)? Produkt /us±ugi - Jaki produkt chc Pa stwo wytwarza lub sprzedawa /jak us±ug oferowa? - Na czym b dzie polega wyj tkowo oferty? - Na jakiej podstawie zostanie ustalona cena/honorarium? Klienci - Kim s klienci i gdzie ich mo na znale? - Jakie potrzeby maj Pa stwa klienci? - Jaki obrót krótkoterminowy (Umsatz) (1-3 lata) a jaki d±ugoterminowy (4-7 lat) jest z tym zwi zany? Umsatz = ilo sprzedanych produktów/ us±ug x (razy) cena sprzeda y Konkurencja - Kto stanowi dla Pa stwa konkurencj? - Jakie ceny dla danych produktów oferuje konkurencja? - Jakie s mocne i s±abe strony konkurencji? - W jaki sposób mog Pa stwo wykorzysta s±abe strony konkurencji na swoj korzy? Lokalizacja - W jakim miejscu i w jaki sposób oferuj Pa stwo swój produkt/swoje us±ugi (sprzeda bezpo rednia, Internet, partnerzy handlowi)? Standort = lokalizacja Pa stwa przedsi biorstwa. Forma prawna - Na jak form prawn zdecydowali si Pa stwo? Z jakich powodów? Rechtsform = przedsi biorstwo jednoosobowe, spó±ka z o.o., spó±ka prawa cywilnego, itp. Uwagi, dotycz ce rozpocz cia prowadzenia dzia±alno ci gospodarczej 51

2 Plan finansowy W planie finansowym wylicza si, jak wysokie jest Pa stwa zapotrzebowanie na kapita± i w jaki sposób zamierzaj go Pa stwo sfinansowa. Ponadto ustala si, czy przedsi wzi cie si op±aci. Wspólnie z doradc powinni Pa stwo przygotowa nast puj ce, niezb dne, dokumenty: - Plan zapotrzebowania na kapita± (Kapitalbedarfsplan) Osobiste zapotrzebowanie na kapita±: Jakie s bie ce koszty osobiste (utrzymanie, ubezpieczenia, czynsz itp.)? Zapotrzebowanie na kapita± celem za±o enia dzia±alno ci: Jakie s Gründungskosten (koszty zwi zane z za±o eniem dzia±alno ci) (sprz t komputerowy, oprogramowanie, narz dzia, kaucja za wynajem, pierwszy towar itp.)? Zapotrzebowanie kapita±owe na pokrycie kosztów funkcjonowania przedsi biorstwa: Jakie b d bie ce koszty prowadzenia dzia±alno ci (towar, koszty utrzymania, ubezpieczenie przedsi biorstwa, czynsz, op±aty telekomunikacyjne, personel itp.)? Kapita± w±asny: Jaki jest Pa stwa kapita± w±asny? Eigenkapital = w±asne pieni dze, wzgl dnie po yczka rodzinna. Kapita± obcy (Fremdkapital): Czy potrzebny jest Pa stwu kapita± obcy? Je li tak, to jak du e jest to zapotrze bowanie? Fremdkapital = po yczka, któr zaci gaj Pa stwo w banku. Zabezpieczenia (Sicherheiten): Jakie zabezpieczenia mog Pa stwo przed±o y przy ubieganiu si o kredyt? Sicherheiten = np. ubezpieczenia na ycie, ksi eczki oszcz dno ciowe, samochody, maszyny, które pozostawiaj Pa stwo jako zastaw do dyspozycji banku na wypadek niemo no ci sp±aty kredytu. Programy pomocy (Förderprogramme): Z jakich publicznych programów pomocy mogliby Pa stwo skorzysta? Förderprogramme = po yczki, które Brandenburgia i Federacja oferuj na korzystnych warunkach osobom zak±adaj cym i prowadz cym dzia±alno gospodarcz. - Prognoza rentowno ci (Rentabilitätsvorschau) Czy planowany przez Pa stwa obrót (Umsatz) pokryje koszty utrzymania przedsi biorstwa? Czy planowany zysk (Gewinn) b dzie w stanie sfinansowa Pa stwa indywidualne koszty utrzymania? - Plan zachowania p±ynno ci finansowej (Liquiditätsplan) Jakie s planowanie przez Pa stwa przychody i wydatki (± cznie ze sp±at kredytu) i jakimi rodkami b d Pa stwo dysponowa np. w nadchodz cym miesi cu? - Broszura Kto? Co? Dla kogo? Przewodnik dla osób, zamierzaj cych za±o y dzia±alno gospodarcz, przedsi biorców i inwestorów w Kraju Federacji Brandenburgia ( Wer? Was? Für Wen? Ein Leitfaden für Existenzgründer, Unternehmer und Investoren im Land Brandenburg ). Zamówienia pod adresem: Ministerstwo Gospodarki Kraju Zwi zkowego Brandenburgia (Ministerium für Wirtschaft des Landes Brandenburg) Heinrich-Mann-Allee 107 Öffentlichkeitsarbeit Potsdam lub jako plik do pobrania pod adresami: Uwagi, dotycz ce rozpocz cia prowadzenia dzia±alno ci gospodarczej

3 Ubezpieczenia indywidualne i ubezpieczenia przedsi biorstwa 2 Ubezpieczenia indywidualne Zalicza si do nich ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie w razie konieczno ci opieki nad ob±o nie chorymi/inwalidami (Kranken-, Pflegeversicherung) ubezpieczenie wypadkowe (Unfallversicherung) i dzia- ±ania podejmowane na rzecz przysz±ej renty/emerytury (Altersvorsorge). Ubezpieczenia przedsi biorstwa Zalicza si do nich ubezpieczenie od ponoszenia odpowiedzialno ci cywilnej (Haftpflichtversicherung), ubezpieczenie na wypadek w±amania i kradzie y (Einbruch-Diebstahl-Versicherung) oraz inne ubezpieczenia zale ne od bran y i wielko ci przedsi biorstwa, takie jak np. ubezpieczenia budynków, szk±a, transportu (Gebäude-, Glas-, Transportversicherung). Ubezpieczenia indywidualne Stiftung Warentest - Versicherung und Versorge Ubezpieczenia dzia±alno ci gospodarczej Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer lub w±a ciwa dla Pa stwa organizacja zawodowa. Zarejestrowana firma czy wolny zawód? 3 W Niemczech praca na w±asny rachunek, oznacza dzia±alno w ramach Gewerbe albo Freie Berufe. Na czym polega ró nica? Zarejestrowana firma (Gewerbe) Firm tak jest ka da samodzielna dzia±alno (tj. dzia±alno na w±asny rachunek ) maj ca na celu zarabianie pieni dzy i osi ganie zysków. Osoba, która otwiera sklep spo ywczy, restauracj, spedycj, warsztat samochodowy lub serwis komputerowy, musi prowadzi zarejestrowan firm. Nie dziwi wi c fakt, e w przypadku wi kszo ci osób za±o enie dzia±alno ci gospodarczej jest równoznaczne z otwarciem zarejestrowanej firmy. Do przygotowa za±o ycielskich zalicza si mi dzy innymi rejestracj firmy we w±a ciwym urz dzie nadzoru nad dzia±alno ci gospodarcz (Gewerbeamt). Jednocze nie powiadomione zostaj : urz d skarbowy (Finanzamt), w±a ciwa organizacja bran owa przedsi biorców odpowiedzialna za ubezpieczenia wypadkowe (Berufsgenossenschaft), odpowiednia izba gospodarcza itd. Prosz jednak nie polega na tej informacji i sprawdzi zg±oszenia samemu. Adres w±a ciwego dla Pa stwa urz du nadzoru nad dzia±alno ci gospodarcz otrzymaj Pa stwo w miejscowym urz dzie miasta lub gminy. Wolne zawody (Freiberufe) Osoba pracuj ca samodzielnie (Freiberufler) zarabia pieni dze poprzez swoj samodzieln dzia±alno. Jednak e indywidualne wykszta±cenie jest tutaj ci lej zwi zane z dzia±alno ci gospodarcz prowadzon w ramach konkretnego zawodu. Do typowych wolnych zawodów zalicza si przyk±adowo lekarzy i fizjoterapeutów, adwokatów i doradców podatkowych, in ynierów i architektów, a tak e artystów, dziennikarzy i t±umaczy. Przedstawiciele wolnych zawodów nie rejestruj swojej dzia±alno ci w urz dzie nadzoru nad dzia±alno ci gospodarcz, lecz jedynie w urz dzie skarbowym. Adres w±a ciwego urz du skarbowego otrzymaj Pa st- Ubezpieczenia indywidualne i ubezpieczenia przedsi biorstwa Zarejestrowana firma czy wolny zawód? 53

4 wo w miejscowym urz dzie miasta lub gminy. Przynale no do grupy osób prowadz cych zarejestrowan firm (Gewerbetreibende) lub do przedstawicieli wolnych zawodów (Freiberufler) wi e si przede wszystkim z konsekwencjami podatkowymi i prawnymi. Ma to te znaczenie w odniesieniu do ubezpiecze. W razie w tpliwo ci musz Pa stwo sami ustali, do której grupy osób prowadz cych dzia±alno gospodarcz Pa stwo nale. W zale no ci od rodzaju dzia±alno ci mo e tak e okaza si, e potrzebuj Pa stwo dodatkowych zezwole urz dowych. Informacji udzielaj : - izby przemys±owo-handlowe - izby rzemie lnicze - urz d skarbowy - Konkretnie w sprawie wolnych zawodów mog Pa stwo uzyska informacje tak e w Federalnym Zw zku Wolnych Zawodów (Bundesverband der Freien Berufe): 4 Znalezienie odpowiedniej formy prawnej Prawdopodobnie spotkali si Pa stwo ju wcze niej ze skrótami GmbH, AG lub GbR w zwi zku z nazwami przedsi biorstw. Chodzi tutaj o formy prawne. Rozró niamy dwie grupy spó±ek: spó±ki osobowe (Personengesellschaften) i spó±ki kapita±owe (Kapitalgesellschaften). Wa nym elementem ró nicuj cym jest ponoszenie odpowiedzialno ci (Haftung). Haften lub Haftung oznacza zobowi zanie do ponoszenia konsekwencji finansowych za szkody spowodowane przez Pa stwa lub Pa stwa przedsi biorstwo. Kapitalgesellschaften odpowiadaj za swoj dzia±alno tylko maj tkiem przedsi biorstwa. W przypadku Personengesellschaften wspólnicy odpowiadaj tak e maj tkiem osobistym. Forma prawna reguluje ponadto inne wa ne sprawy, np. jakie podatki musz Pa stwo p±aci jako przedsi biorcy lub kto ma g±os wiod cy w firmie. Dla drobnych przedsi biorców, i to zarówno dla prowadz cych zarejestrowan firm, jak i dla przedstawicieli wolnych zawodów, w gr wchodz przede wszystkim trzy formy prawne: Przedsi biorstwo jednoosobowe Na pocz tek najlepiej sprawdza si dzia±alno jednoosobowa (Einzelunternehmen). Powstaje automatycznie przy za±o eniu przez Pa stwa w±asnego przedsi biorstwa. W tej sytuacji odpowiadaj Pa stwo ca±ym maj tkiem osobistym. Spó±ka prawa cywilnego Je li chcieliby Pa stwo ze wspólnikami w interesach utworzy jedn firm, to spó±ka prawa cywilnego (Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR)) jest prost i bezproblemow form realizacji tego rodzaju przedsi wzi cia. Nie wi si z ni mudne formalno ci ani du e koszty. Jako Gesellschaftervertrag (umowa mi dzy wspólnikami) wystarcza ustne porozumienie. Dalece zasadne jest jednak sporz dzenie umowy na pi mie. Wszyscy wspólnicy w pe±ni odpowiadaj w±asnym maj tkiem, poniewa w przypadku GbR mamy do czynienia ze spó±k osobow (Personengesellschaft). 54 Znalezienie odpowiedniej formy prawnej

5 Spó±ka z ograniczon odpowiedzialno ci Je li chcieliby Pa stwo ze wspólnikami w interesach utworzy jedn firm, to do realizacji tego celu mo liwa jest tak e forma prawna GmbH. Poprzez t form przedsi biorcy mog ograniczy swoj odpowiedzialno, poniewa mamy do czynienia ze spó±k kapita±ow (Kapitalgesellschaft). Odpowiadaj Pa stwo wtedy za dzia±alno gospodarcz - z pewnymi wyj tkami - tylko do wysoko ci kapita±u przedsi biorstwa (Stammkapital), który zobowi zani s Pa stwo wykaza przy za±o eniu spó±ki. Wymagany kapita± ± czny wynosi euro. Jednak e je li zamierzaj Pa stwo uzyska w banku kredyt na swoj dzia±alno, to bank za da z regu±y dodatkowego zabezpieczenia kredytu w postaci Pa stwa osobistego maj tku. W tym przypadku odpowiadaj wi c Pa stwo maj tkiem osobistym. Do utworzenia GmbH konieczne jest sporz dzenie umowy, która musi zosta uwierzytelniona przez notariusza (Notar). Nast pnie we w±a ciwym s dzie rejonowym (Amtsgericht) musz Pa stwo dokona rejestracji GmbH w rejestrze handlowym (Handelsregister) (zajmuje si tym przewa nie Pa stwa notariusz). GmbH jest odpowiedni form tak e dla przedsi biorców prowadz cych jednoosobowo dzia±alno gospodarcz : jako jednoosobowa spó±ka z o. o. (Ein-Personen-GmbH). Korzystajcie Pa stwo z porad Obok trzech wy ej wymienionych istniej jeszcze inne formy prawne (Rechtsformen). W podj ciu decyzji odno nie w±a ciwej formy prawnej ch tnie pomog Pa stwu instytucje doradcze w Kraju Federacji Brandenburgia. Prosz zorientowa si równie, jaka forma prawna jest typowa w Pa stwa bran y (Branche). Przyk±adowo: T±umacz raczej nie za±o y jednoosobowej spó±ki z o.o., lecz b dzie prowadzi± dzia±alno jednoosobow. Restauracja prowadzona przez kilka osób b dzie mia±a najprawdopodobniej form prawn spó±ki prawa cywilnego. W przypadku wi kszej dzia±alno ci handlowej importowoeksportowej spotkamy si raczej ze spó±k z o. o. - izby rzemie lnicze - adresy na stronie 16 - izby przemys±owo-handlowe - adresy na stronie 16 - adwokat - - doradca podatkowy - Sfinansowanie za±o enia dzia±alno ci gospodarczej 5 Finansowanie stanowi szczególnie wa ny rozdzia± Pa stwa biznesplanu. Równie w tym przypadku powinni Pa stwo zasi gn porady. Dobrze jest przygotowa si do konsultacji, tak aby Pa stwa doradcy mogli uzyska mo liwie pe±ny obraz Pa stwa zamierze. Dokumenty, które powinni Pa stwo przygotowa w tym celu, znajd Pa stwo wymienione w rozdziale 1 (strona 51) w zestawieniu kwestii dotycz cych biznesplanu. Bank czy Sparkasse Pa stwa Hausbank, czyli Pa stwa Bank lub Sparkasse jest Pa stwa najwa niejszym partnerem w interesach. Tam zak±adaj Pa stwo konto firmy/przedsi biorstwa (Ge- Sfinansowanie za±o enia dzia±alno ci gospodarczej 55

6 schäftskonto) i prowadz rozliczenia z dostawcami i klientami. Hausbank udzieli Pa stwu kredytów (Kredite) (zwane równie Darlehen). Tak e tam sk±adaj Pa stwo wnioski o publiczne po yczki w ramach wspierania przedsi biorczo ci. W odniesieniu do ma±ych i rednich przedsi biorstw bankami, zwanymi tu Hausbanken, s zazwyczaj Volks- i Raiffeisenbanken lub wspomniane ju Sparkassen. By ubiega si o kredyt potrzebuj Pa stwo przekonuj cego biznesplanu. Musz Pa stwo wzbudzi zaufanie doradcy kredytowego w banku i przekona go, e s Pa stwo w stanie efektywnie prowadzi przedsi biorstwo. Do najwa niejszych publicznych kredytów przeznaczonych na rozwój przedsi biorczo ci (öffentliche Förderdarlehen) nale - Mikro-Darlehen (max euro) oferowany przez KfW Mittelstandsbank - StartGeld (max euro) oferowany przez KfW Mittelstandsbank - Unternehmerkredit oferowany przez KfW Mittelstandsbank - Unternehmerkapital oferowany przez KfW Mittelstandsbank - Gründungs- und Wachstumsfinanzierung (GuW) oferowane przez Kraj Federacji Brandenburgia i bank KfW Mittelstandsbank Kwesti programów wspierania przedsi biorczo ci, które mog mie dla Pa stwa znaczenie powinni Pa stwo wyja ni z doradc. - Szczegó±owe informacje na temat konkretnych programów wpierania przedsi biorczo ci mog Pa stwo uzyska w: ILB (adres na stronie 17) LASA (adres na stronie 17) KfW Infocenter: i centrum doradczym KfW w Berlinie (adres na stronie 17) - Mog Pa stwo te zasi gn porady w punktach doradztwa: Lotsendienst, izbach przemys±owo-handlowych (Industrie- und Handelskammer), izbach rzemie lniczych (Handwerkskammer) oraz w Zukunfts- Agentur Brandenburg (adresy na stronie 16) - Wykaz programów wspierania przedsi biorczo ci: (pod has±em: zak±adanie dzia±alno ci gospodarczej /Existenzgründung). Prosz pami ta, e wniosek o przyznanie publicznych kredytów na rozwój przedsi biorczo ci nale y sk±ada zawsze w Hausbank zanim rozpoczn Pa stwo inwestycj. Nawiasem mówi c wi kszo osób rozpoczynaj cych dzia±alno gospodarcz finansuje za±o enie przedsi biorstwa ca±kowicie z w±asnych rodków, nie korzystaj c z po yczek. 56 Sfinansowanie za±o enia dzia±alno ci gospodarczej

7 Dokumenty niezb dne podczas negocjacji w banku 6 Aby z±o y w banku wniosek o udzielenie kredytu, nale y przedstawi koncepcj prowadzenia dzia±alno ci oraz odpowiednie dokumenty. Musz Pa stwo orientowa si w dokumentach i by w stanie udzieli informacji na temat szczegó±ów, mimo i dokumenty przygotowywane by±y przy pomocy doradcy. Dokumenty - yciorys z przedstawieniem osi gni zawodowych - wiadectwa pracy i za wiadczenia egzaminacyjne - koncepcja prowadzenia dzia±alno ci/biznesplan (Unternehmenskonzept/ Businessplan) wraz z planem zapotrzebowania na kapita± (Kapitalbedarfsplan), prognoza rentowno ci (Rentabilitätsvorschau) i plan zachowania p±ynno ci finansowej (Liquiditätsplan) (na stronie 51-52) - za wiadczenie doradcy o odbytej konsultacji na temat za±o enia dzia±alno ci gospodarczej, ewentualnie ocena koncepcji prowadzenia dzia±alno ci przez w±a ciw izb gospodarcz. Koniec z bezrobociem - podj cie w±asnej dzia±alno ci gospodarczej 7 Je li s Pa stwo osobami bezrobotnymi posiadaj cymi prawo do zasi±ku dla bezrobotnych lub zasi±ku dla bezrobotnych II (ALG II) i chcieliby Pa stwo za±o y w±asn dzia±alno gospodarcz, to istnieje dla Pa stwa wiele mo liwo ci wsparcia. Prosz jednak zwróci uwag, e od roku 2005 mo e ulec zmianie jego zakres. Nale y wi c zasi gn informacji odno nie aktualnego stanu rzeczy. Überbrückungsgeld Je li pobieraj Pa stwo zasi±ek dla bezrobotnych, to mog Pa stwo wnioskowa o udzielenie Pa stwu specjalnego wsparcia na pierwsze sze miesi cy dzia±alno ci (Überbrückungsgeld). Odpowiada ono wysoko ci Pa stwa dotychczasowego zasi±ku dla bezrobotnych. Existenzgründungszuschuss (Ich-AG) Alternatyw dla osób pobieraj cych zasi±ek dla bezrobotnych jest dotacja Existenzgründungszuschuss (EXGZ, wzg. Ich-AG), która udzielana jest na okres trzech lat. Nie s±u y ona bezpo rednio finansowaniu Pa stwa utrzymania i nie mo e by przeznaczona na inwestycje w ramach dzia±alno ci. Poprzez t form pomocy op±acane s sk±adki na ustawowe ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie w razie konieczno ci opieki i ubezpieczenie emerytalne (Kranken-, Pflege-, Rentenversicherung). Einstiegsgeld Bezrobotni otrzymuj cy od 2005 roku zasi±ek Arbeitslosengeld II (ALG II) nie maj prawa skorzysta ani ze rodków Überbrückungsgeld, ani z pomocy Existenzgründungszuschuss. Mog oni jednak wnioskowa o przyznanie dodatkowo do zasi±ku ALG II rodków Einstiegsgeld w celu umo liwienia im za±o enia samodzielnej dzia±alno ci gospodarczej. Dokumenty niezb dne podczas negocjacji w banku Koniec z bezrobociem - podj cie w±asnej dzia±alno ci gospodarczej 57

8 Aktualne informacje uzyskaj Pa stwo na przyk±ad w: - Agentur für Arbeit i pod adresem - infolinii BMWA-Infotelefon: Lotsendienste 8 Samodzielna dzia±alno gospodarcza czy dzia±alno na niby? Drobni przedsi biorcy posiadaj cy tylko jednego zleceniodawc nierzadko prowadz pozorowan dzia±alno gospodarcz (Scheinselbständigkeit). Poci ga to za sob konieczno p±acenia - zarówno przez zleceniodawc, jak i zleceniobiorc - sk±adek ubezpieczenia spo±ecznego (gesetzliche Sozialversicherung), tj. ubezpieczenia emerytalnego i chorobowego, ubezpieczenia w razie konieczno ci opieki i ubezpieczenia na wypadek bezrobocia. Dlatego te zleceniodawcy chc mie pewno, e przedsi biorca, z którym nawi zuj wspó±prac, prowadzi faktycznie samodzieln dzia±alno gospodarcz, a nie czyni tego tylko w sposób pozorowany. Decyduj ce dla okre lenia granicy mi dzy zatrudnieniem zale nym (stosunkiem pracy), a samodzieln dzia±alno ci s w danym przypadku faktyczne okoliczno ci. Prosz najlepiej zasi gn informacji w Zak±adzie Ubezpiecze Spo±ecznych Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) infolinia: po± czenie bezp±atne na terenie ca±ych Niemiec poniedzia±ek - czwartek godz pi tek: godz post powanie w celu ustalenia statusu dzia±alno ci. 9 Nie bójmy si urz dów! Przed rozpocz ciem pracy jako przedsi biorcy, musz Pa stwo za±atwi niezb dne formalno ci, na przyk±ad zarejestrowa przedsi biorstwo. Jest to istotne, poniewa je li Pa stwo realizuj regularnie zlecenia w zamian za wynagrodzenie nie b d c zameldowanymi, to postrzegani s Pa stwo jako pracownicy na czarno i pope±niaj tym samym czyn karalny. Dla niektórych rodzajów dzia±alno ci w ramach zarejestrowanej firmy potrzebuj Pa stwo ponadto szczególnych zezwole lub za wiadcze. Urz d nadzoru nad dzia±alno ci gospodarcz (Gewerbeamt) Je li zamierzaj Pa stwo prowadzi zarejestrowan firm (Gewerbe), a wi c nie nale Pa stwo do przedstawicieli wolnych zawo- 58 Samodzielna dzia±alno gospodarcza czy dzia±alno na niby? Nie bójmy si urz dów!

9 dów (Freie Berufe), to musz Pa stwo zarejestrowa dzia±alno w urz dzie nadzoru nad dzia±alno ci gospodarcz danego urz du miasta lub gminy. W tym celu potrzebne s : - pozwolenie na pobyt (Aufenthaltsgenehmigung), je li nie posiadaj Pa stwo obywatelstwa niemieckiego - wa ny dowód osobisty lub paszport - w zale no ci od dzia±alno ci (np. w gastronomii) pozwolenie lub upowa nienie - op±ata wpisowa w wysoko ci 10 do 40 euro Wraz z rejestracj firmy (Gewerbeanmeldung) powiadomione zostaj tak e urz d skarbowy (Finanzamt), w±a ciwa bran owa organizacja przedsi biorców odpowiedzialna za ubezpieczenia wypadkowe (Berufsgenossenschaft), odpowiednia izba gospodarcza itd. Prosz jednak nie polega na tej informacji i sprawdzi zg±oszenia samemu. Urz d skarbowy (Finanzamt) Zadaniem urz dów skarbowych jest pobieranie podatków. Jako przedsi biorcy p±ac Pa stwo zatem podatki w±a ciwemu urz dowi skarbowemu. W momencie rozpocz cia dzia±alno ci gospodarczej urz d skarbowy ma znaczenie przede wszystkim dla przedstawicieli wolnych zawodów: musz oni jedynie zg±osi dzia±alno we w±a ciwym urz dzie skarbowym i z±o y wniosek o wydanie numeru podatkowego (Steuernummer). W ten sposób dokonuje si rejestracji przedsi biorstwa. Numer podatkowy nale y podawa na wszystkich rachunkach. Bran owa organizacja przedsi biorców odpowiedzialna za ubezpieczenia wypadkowe (Berufsgenossenschaft) Berufsgenossenschaft jest ustawow instytucj ubezpieczenia wypadkowego. Je li zatrudniaj Pa stwo pracowników, musz Pa stwo zadba o ich ubezpieczenie w Berufsgenossenschaft w±a ciwej dla Pa stwa grupy zawodowej. W zale no ci od grupy zawodowej musz Pa stwo ubezpieczy tak e siebie samych, nawet je li nie zatrudniaj Pa stwo pracowników. W Industrie- und Handelskammer (IHK) lub w Hauptverband der Berufsgenossenschaften (HVBG) dowiedz si Pa stwo, która organizacja przedsi biorców jest dla Pa stwa w±a ciwa. Informacje: Rejestr handlowy (Handelsregister) Handelsregister we w±a ciwym s dzie rejonowym (Amtsgericht) jest publicznym ród- ±em informacji na temat zarejestrowanych w nim firm, np. zawiera zapis, kto jest upowa niony do reprezentowania przedsi biorstwa na zewn trz. Wpisu do rejestru handlowego dokonywa musz kupcy (Kaufleute) i zarz dcy spó±ek kapita±owych (np. GmbH). Kupcami s wszyscy przedsi biorcy prowadz cy firmy handlowe. Wyj tek stanowi w±a ciciele drobnych firm prowadz cy bardzo prost i przejrzyst dzia±alno, na przyk±ad sklep tytoniowy albo ma± gastronomi. Izba gospodarcza (Kammer) Niektóre grupy zawodowe maj obowi zek przynale e do odpowiedniej izby gospodarczej i op±aca sk±adki. Izba jest organizacj zawodow, która reprezentuje swoich cz±onków, np. podczas decyzji politycznych w sprawach gospodarczych, a ponadto wspiera przedsi biorców poprzez doradztwo, organizacj spotka, imprez i przekazywanie aktualnych informacji. Do izb gospodarczych zaliczamy przyk±adowo izb rzemie lnicz (Handwerkskammer), izb przemys±owohandlow (Industrie- und Handelskammer), izb architektów (Architektenkammer), izb doradców podatkowych (Steuerberaterkammer) lub izb lekarsk (Ärztekammer). Odno nie izby przemys±owo-handlowej (Handwerkskammer) W Niemczech w odniesieniu do niektórych zawodów rzemie lniczych istnieje obowi - Nie bójmy si urz dów! 59

10 zek posiadania tytu±u mistrza (Meisterpflicht). Oznacza to, e otworzy swój w±asny zak±ad jako dzia±alno gospodarcz ma prawo osoba, która zda±a egzamin mistrzowski. Istniej 53 zawody rzemie lnicze, w przypadku których nie jest wymagane posiadanie tytu±u mistrza (Meisterpflicht). Dla osób z zagranicy zak±adaj cych dzia±alno gospodarcz istniej zale nie od kraju pochodzenia ró ne mo liwo ci wykonywania w Niemczech zawodu rzemie lnika tak e bez dyplomu mistrza. Istotne jest przede wszystkim uznanie Pa stwa wykszta±cenia i do- wiadczenia zawodowego. W±a ciwa dla Pa stwa izba rzemie lnicza s±u y rad w tym wzgl dzie. Urz d ds. zdrowia, urz d ds. rejestracji i ewidencji pojazdów, Policja (Gesundheitsamt, Kraftfahrzeugamt, Polizei) Je li do prowadzenia firmy potrzebuj Pa stwo pozwolenia lub dopuszczenia/zezwolenia (Erlaubnis, Zulassung), musz si Pa stwo zwróci do powy szych urz dów. O tym, czy w Pa stwa przypadku wymagane s Erlaubnis, lub Zulassung, dowiedz si Pa stwo we w±a ciwej izbie gospodarczej, wzgl dnie w punktach doradztwa Lotsendienst Brandenburg. Je li chcieliby Pa stwo otworzy np. restauracj, dyskotek, zak±ad gastronomiczny lub firm ochroniarsk, to musieliby Pa stwo wzi udzia± w szkoleniu (Unterrichtung) organizowanym przez izb przemys±owo-handlow celem zdobycia koniecznej wiedzy Podatki: rodzaje i sposoby p±acenia Jako przedsi biorcy p±ac Pa stwo podatki, wi c naturaln rzecz powinna by znajomo najwa niejszych ich rodzajów. Podatek obrotowy (Umsatzsteuer) Dotyczy: prowadz cy zarejestrowane firmy i przedstawiciele wolnych zawodów. Kiedy sprzedaj Pa stwo jaki towar lub us±ug (np. porada), to powoduj Pa stwo powstanie obrotu (Umsatz), gdy otrzymuj Pa stwo od klientów zap±at. Dodatkowo oprócz ceny lub honorarium klienci musz zap±aci Pa stwu podatek obrotowy (Umsatzsteuer) lub tzw. podatek od warto ci dodanej (Mehrwertsteuer). Do ceny netto i ka- dego honorarium netto musz Pa stwo zatem doliczy podatek obrotowy. W ten sposób uzyskana zostaje odpowiednio cena i honorarium brutto. Umsatzsteuer wynosi z regu±y 16% ceny netto. Dla niektórych firm zarejestrowanych i grup zawodowych obowi zuje obni ona stopa podatku w wysoko ci 7%, np. dla drukarni, zawodów zwi zanych z dzia±alno ci w mediach i dzia±alno ci artystyczn. Ponadto: Przedsi biorcy stosuj cy specjalne regulacje prawne dla drobnych przedsi biorców (Kleinunternehmerregelung) (patrz stronie 61) nie musz p±aci podatku Umsatzsteuer. W zamian za to nie mog odlicza podatku obrotowego wliczonego przez dostawców do rachunku (Vorsteuer). 60 Podatki: rodzaje i sposoby p±acenia

11 Podatek obrotowy wliczony przez dostawców do rachunku Dotyczy: prowadz cy zarejestrowane firmy i przedstawiciele wolnych zawodów. Je li kupuj Pa stwo materia±y biurowe, towary lub us±ugi doradcze, to podatek obrotowy z tego tytu±u, okre lany jest mianem przed-podatku (Vorsteuer). Vorsteuer mo na odliczy od podatku Umsatzsteuer, który przekazuj Pa stwo z regu±y comiesi cznie lub przy mniejszych obrotach raz na kwarta± do urz du skarbowego w ramach zasady wcze niejszego zg±oszenia podatku obrotowego (Umsatzsteuervoranmeldung). Gewerbesteuer Dotyczy: prowadz cy zarejestrowane firmy. Gewerbesteuer zobowi zani s uiszcza wszyscy Gewerbetreibende, to znaczy rzemie lnicy-przedsi biorcy bran y handlowej, us±ugowej i przemys±owej. Wysoko podatku Gewerbesteuer zale y od zysku przedsi biorstwa i gminy, w której znajduje si przedsi biorstwo. Podatek od dzia±alno ci gospodarczej musz Pa stwo odprowadza do w±a ciwego urz du skarbowego (Finanzamt) raz na kwarta± w formie zaliczki. Körperschaftsteuer Dotyczy: spó±ki kapita±owe Körperschaftsteuer musz uiszcza wy± cznie spó±ki kapita±owe (Kapitalgesellschaften - GmbH, AG) lub spó±dzielnie (Genossenschaften). Wszystkie zyski opodatkowane s w wysoko ci 26,5%. Einkommensteuer Dotyczy: wszyscy p±atnicy Ka dy obywatel, a wi c tak e ka dy przedsi biorca uzyskuj cy dochód, musi op±aca podatek dochodowy (Einkommensteuer). W przypadku osób zatrudnionych podatek ten nosi nazw podatku od wynagrodzenia (Lohnsteuer). Wysoko podatku dochodowego uzale niona jest od osi ganego dochodu. Bezp±atnych porad w sprawach podatkowych udzielaj Punkty Informacji Serviceund Informationsstellen - SIS w prawie wszystkich urz dach skarbowych Kraju Federacji Brandenburgia. U±atwienia dla drobnych przedsi biorców 11 Bez podatku obrotowego (Umsatzsteuer) Do drobnych przedsi biorców mo na zosta zaliczonym, je li Pa stwa obrót w ubieg±ym roku kalendarzowym nie przekroczy± euro, a w bie cym roku kalendarzowym zgodnie z przewidywaniami nie b dzie wi kszy ni euro. Mog Pa stwo wtedy w urz dzie skarbowym uzyska zwolnienie z podatku obrotowego. W takim wypadku nie wolno Pa stwu dolicza w rachunkach podatku obrotowego (Umsatzsteuer) ani podatku od warto ci dodanej (Mehrwertsteuer). Nie mo na wtedy równie odlicza wobec urz du skarbowego omawianego wcze niej podatku Vorsteuer (odliczenie podatku od warto ci dodanej /Mehrwertsteuer/, który ui cili Pa stwo, p±ac c za rachunki). Ksi gowo uproszczona Jako przedsi biorcy s Pa stwo zobowi zani do prowadzenia ksi gowo ci. Ksi gowo uproszczon maj prawo Pa stwo prowadzi, je li: U±atwienia dla drobnych przedsi biorców 61

12 - Pa stwa obrót roczny nie przekracza euro; - Pa stwa zysk nie przekracza euro; - warto Pa stwa gruntów rolnych lub le nych nie przekracza euro. Je li granice tych warto ci nie zostan przez Pa stwa zachowane, to zobowi zani s Pa stwo do prowadzenia ksi gowo ci handlowej. - kursy na temat podstaw ksi gowo ci s organizowane przez izb przemys±owohandlow - - ustawa o wspieraniu drobnej przedsi biorczo ci (Kleinunternehmerförderungsgesetz) 12 S±u ymy Pa stwu rad i pomoc Bezp±atne i kompetentne wsparcie znajd Pa stwo w punktach doradztwa Lotsendienst. Otrzymaj tam Pa stwo niezb dn pomoc i porad przed za±o eniem dzia±alno ci. Tak- e po za±o eniu dzia±alno ci przedsi biorcy mog liczy na dalsze wsparcie doradców (tak zwany Coaching). Lotsendienst dla osób przybywaj cych z zagranicy Rodzaj doradztwa Lotsendienst stworzony zosta± z my l o osobach przybywaj cych z zagranicy z zamiarem za±o enia dzia±alno ci gospodarczej. Przedsi biorcy otrzymaj tu wszystkie niezb dne informacje oraz zorientuj si jakie dzia±ania musz podj w celu za±o enia dzia±alno ci gospodarczej. Zapraszamy do skorzystania z tej oferty i prosimy o kontakt z punktami Lotsendienst (adresy na stronie 16). Izba Przemys±owo-Handlowa we Frankfurcie n. Odr ma do zaoferowania dodatkowo punkt informacyjno-doradczy Service Centre Polen, który zajmuje si m. in. poradami prawnymi i po rednictwem w kontaktach biznesowych dla polskich i niemieckich przedsi biorców. Tel.: , -303, -282 Fax: Portal internetowy dla osób zak±adaj cych dzia±alno gospodarcz Federalnego Ministerstwa ds. Gospodarki i Pracy Tutaj znajd Pa stwo szeroki zakres informacji na temat podejmowania dzia±alno ci gospodarczej Existenzgründung : agil Aufbruch Gründen im Land Na pocz tek dobrze jest skorzysta z serwisu internetowego (www.agil-brandenburg.de) dla osób zak±adaj cych dzia±alno gospodarczk i prowadz cych przedsi biorstwa w Kraju Federacji Brandenburgia. 62 S±u ymy Pa stwu rad i pomoc

13 Wy sza Szko±a Sztuk Pi knych udzieli±a mi pomocy na starcie Piotr Borowiec Borodesign Poczdam Kraj pochodzenia: Polska Kiedy podj ± Pan decyzj o za±o eniu w±asnej dzia±alno ci gospodarczej? Borowiec: Po sko czeniu studiów Industrial Design na Berli skiej Wy szej Szkole Sztuk Pi knych pracowa±em przez trzy lata na pó± etatu w biurze. To by± bardzo dobry pocz tek. Jednak po pewnym czasie mia±em wra enie, e nie mam mo liwo ci dalszego rozwoju zawodowego. W za±o eniu w±asnej dzia±alno ci gospodarczej widzia±em szans na stworzenie czego rozs dnego. Trzy lata pracowa± Pan na pó± etatu, zajmuj c si jednocze nie swoj koncepcj prowadzenia w±asnej dzia±alno ci. Co to by±a za koncepcja? Borowiec: apple cz design z CAD - computeraided-design. Chcia±bym zaoferowa moim klientom design w formie, któr mogliby od razu zastosowa. Projekty, które przekazuj klientowi, mog by z miejsca w± czone w dalszy proces produkcji. Mo e to by pralka, telefon, rower, mebel, szczoteczka do z bów, okulary. Kto pomaga± Panu w sposób szczególny podczas przygotowa do rozpocz cia dzia±alno ci gospodarczej? Borowiec: By±o to przede wszystkim doradztwo w dziedzinie za±o enia dzia±alno ci BEGIN (Brandenburger ExistenzGründer Im Netzwerk) prowadzone przez Wy sz Szko- ± Sztuk Pi knych w Poczdamie. Kontaktowa±em si tam z doradc, który dopomóg± mi w kwestiach zwi zanych z rejestracj dzia±alno ci lub w sprawach prawnych. W wyniku moich trzyletnich przygotowa i rozmów prowadzonych z innymi specjalistami od wzornictwa przemys±owego praktycznie wiedzia±em ju, o co mniej wi cej chodzi. Czy natrafi± Pan na jakie szczególne trudno ci podczas przygotowa do otwarcia Pa skiej dzia±alno ci? Borowiec: Tak, chocia ma to raczej zwi zek z moim yciem prywatnym. Mieszkam ju d±ugo w Niemczech i w roku 1994 zdawa±em tu matur. St d posiadam nieograniczone czasowo pozwolenie na pobyt. Moja dziewczyna jest Polk, która nie mieszka jeszcze tak d±ugo w Niemczech, i chocia Polska ju jest w Unii, to z powodu siedmioletniego okresu przej ciowego moja dziewczyna nie mo e otrzyma pozwolenia na prac. To oznacza, e musz zapewni jej utrzymanie. Naturalnie jest to pewnym obci eniem, gdy dopiero co za±o y±o si w±asn dzia±alno. Jak wygl da sprawa zdobywania klientów? Borowiec: Telefonuj, pisz listy, rozsy±am foldery. Chc te spróbowa zabiega o klientów za granic. Wynikiem mojej pracy s dane, które mog zosta wys±ane przez , wi c mog pracowa z klientami zza oceanu. Jak wygl daj Pana plany zawodowe na przysz±o? Borowiec: Moim celem jest posiadanie stale powi kszaj cego si grona klientów. Du e nadzieje wi mi dzy innymi z firm Volkswagen, która otwiera w Poczdamie nowe centrum designu. Ale s dz, e jest to wizja na przysz±o. 63

14 Bardzo du a pomoc Romana Litkova, Konstantin Shpunt 5pro Software GbR Frankfurt n. Odr Kraj pochodzenia: Ukraina Pani Litkova, podj ±a Pani wspólnie z Konstantinem Shpunt, Pani partnerem w interesach, samodzieln dzia±alno gospodarcz. Dlaczego? Litkova: Po uko czeniu studiów przyjecha±am do Niemiec, aby podj we Frankfurcie studia podyplomowe na Uniwersytecie Viadrina. Gospodarka mi dzynarodowa i marketing to dwie g±ówne dziedziny, którymi si zajmowa±am podczas studiów. Zamierza±am wykorzysta t wiedz, pracuj c w której z innowacyjnych bran y, takiej jak bran a IT. Po rozmowach przeprowadzonych z kilkoma ukrai skimi przedsi biorstwami okaza±o si, e istnieje du e zainteresowanie posiadaniem w Niemczech kogo, kto dla tych firm móg±by zdobywa w Europie klientów. Na tej podstawie rozwin li my koncepcj naszej dzia±alno ci. Wygl da ona w dniu dzisiejszym tak, e kupujemy programy komputerowe od przedsi biorstw ukrai skich i sprzedajemy je dalej ju pod nasz nazw. Handlujemy nie tylko oprogramowaniem, uczestniczymy tak e w procesie jego tworzenia. Mój partner w interesach Konstantin Shpunt jest dyplomowanym informatykiem i zajmuje si opracowywaniem programów na Ukrainie. Kto pomaga± Pani w przygotowaniach, gdy podj ±a Pani ju decyzj o za±o eniu samodzielnej dzia±alno ci gospodarczej? Litkova: Najpierw poprzez moje studia i dodatkowe poszukiwania w internecie zbiera- ±am informacje dotycz ce za±o enia dzia±alno ci. Zwrócili my si równie do Izby Przemys±owo-Handlowej we Frankfurcie n. Odr, eby wyja ni wszystkie kwestie prawne, organizacyjno-marketingowe i te zwi zane z urz dami. Izba bardzo nam wtedy pomog±a. Drug instytucj, która bardzo nam pomog±a, by±o BIC, Business- and Innovations Centre tutaj we Frankfurcie n. Odr, gdzie mamy te swoje biuro. BIC oferuje oprócz korzystnych lokali na dzia±alno tak e doradztwo dla przedsi biorców i pomoc organizacyjn. Poza tym udziela wsparcia tak e na wypadek trudno ci z urz dami. Dzia±aj Pa stwo w ca±ej Europie. W jaki sposób znajduj Pa stwo klientów? Litkova: Bardzo du o komunikujemy si przez i Internet. Nale na przyk±ad do Open Business-Club, Internetowego Klubu Przedsi biorców w Niemczech. Codziennie ponad ludzi jest tam online. Jest okazja, eby porozmawia i przedstawi swoje pomys±y. Bardzo po yteczn instytucj we Frankfurcie jest agencja ZukunftsAgentur Brandenburg, która coraz cz ciej przedstawia nam osoby zainteresowane projektami i zapytania odno nie projektów. Tak wi c jak na razie rozwija si to ca±kiem dobrze. Mamy klientów w Niemczech, w Austrii, we W±oszech, Belgii i Francji. Nawet w USA sprzedajemy jeden z naszych produktów, gr na telefon komórkowy. 64

15 Kebab w dobrym humorze Mehmet Canli, Ahmet Canli Malta-Grill Nauen Kraj pochodzenia: Turcja Wywiad przeprowadzony zosta± z Mehmetem Canli. Prowadz Pa stwo bar z tureck kuchni. Jaki by± pocz tek Pa stwa dzia±alno ci? Canli: Ten bar tutaj w Nauen przej li my sze miesi cy temu i sprzedajemy w nim Döner Kebab, pizz tureck i inne potrawy kuchni tureckiej. Zdecydowali my si na ten bar mimo wielu ostrze e. Lokal by± zaniedbany i nie cieszy± si dobr opini. Jednak pomy leli my, e je li go wyremontujemy, b dziemy utrzymywa w czysto ci i stara si, to musi si uda. Pocz tek by± wprawdzie kiepski, prawie nie mieli my klientów. Ale tym niewielu, którzy wtedy przychodzili, spodoba±o si u nas. Powód jest prosty: du o rozmawiamy z naszymi klientami i jeste my w±a ciwie zawsze w dobrym humorze. To ludziom si podoba i dlatego dzi ki nieformalnej reklamie poczt pantoflow w przeci gu kilku tygodni zdobyli my wielu nowych klientów. Jak wygl da±y Pa stwa przygotowania? Canli: Zanim otworzyli my w±asn dzia±alno, pracowali my ju w tej bran y, tak wi c mieli my poj cie, o co chodzi i nie by±o wi kszych problemów. Mimo to pytali my innych przedsi biorców z bran y, jakie urz dy odgrywaj wa n rol, na co musimy zwróci uwag itd. Przy czym trzeba by ostro nym, bo niektórzy próbuj k±a cz±owiekowi k±ody pod nogi. Firma, od której bierzemy mi so na nasz Döner Kebab, udzieli±a nam par dobrych wskazówek i wspiera nas finansowo. Oni s naturalnie te zainteresowani tym, eby interes si powiód±, wi c pomagaj ludziom. A co do naszego zeznania podatkowego, to zlecili my to doradcy podatkowemu, natomiast moja szwagierka pomaga nam w sprawach, dotycz cych biurokracji. Co by Pa stwo doradzili innym osobom zak±adaj cym dzia±alno gospodarcz? Canli: Powinni przede wszystkim wnie do interesu praktyczne do wiadczenie z bran y, w której chc prowadzi dzia±alno. To bardzo wa ne. Do tego dochodzi niezale no finansowa. Je li kto po ycza pieni dze, to powinien robi to tylko wtedy, je li mo e by pewien, e b dzie w stanie sp±aci po yczk. Ponadto licz si oczywi cie takie cechy, jak pewno siebie, gotowo ponoszenia ryzyka czy te yczliwo dla klientów. Te cechy trzeba po prostu mie w sobie, je li zamierza si za±o y w±asn dzia±alno. Mówi±em ju, e pocz tek by± dla nas trudny, bo nie mieli my zbyt wielu klientów. Z tego wzgl du doradza±bym w±a nie na pocz tku zaj si reklam, zamie ci og±oszenia w gazetach lokalnych albo skontaktowa si z redakcj lokalnej gazety. Przewa nie ch tnie informuj o nowych lokalach w okolicy. Jak rol Pa stwa zdaniem odgrywa j zyk niemiecki? Canli: Jest bezsprzecznie wa ny. Rozmawiamy z naszymi klientami oczywi cie po niemiecku i sami pracujemy nad nasz znajomo ci j zyka. Jednak je li tylko b dziemy mieli troch wi cej czasu, zapiszemy si na pewno na kurs j zykowy. Jakie s Pa stwa plany na przysz±o? Canli: Wkrótce robimy przeprowadzk, przejmiemy wi kszy lokal. W nowym miejscu b dziemy mieli te wi cej klientów. A to oznacza: nasze przedsi biorstwo b dzie si rozwija. 65

16 Inne kraje, inne warto ci Shi Wang Deutsch-Asiatisches Kooperationszentrum GmbH Berlin-Brandenburg Borkheide Kraj pochodzenia: Chiny Jak dosz±o do tego, e za±o y± Pan w Niemczech dzia±alno gospodarcz? Wang: Jestem w Niemczech od 1992 roku. Po studiach w Pekinie studiowa±em w Berlinie komunikacj (w sensie porozumiewania si ). Otrzymywa±em wtedy wiele zapyta, czy chcia±bym przej zlecenia t±umacze lub bada dla chi skich przedsi biorstw. W ten sposób zrodzi± si pomys± za±o enia przedsi biorstwa, które w tym kierunku pracuje. Za±o y± Pan wtedy w 1999 roku swoje pierwsze przedsi biorstwo? Wang:Tak, organizowali my wtedy, mia±em jednego wspólnika, spotkania europejskie dla chi skich przedsi biorców, absolwentów wy szych uczelni, a tak e osób z wy szych sfer. Poza tym eksportowali my niemieckie produkty do Chin. Pod koniec 2002 roku za±o y±em wraz z moim wspólnikiem Ernstem-Friedrichem Siebert Niemiecko-Azjatyckie Centrum Wspó±pracy (DAZ). Oferujemy doradztwo i wsparcie dla chi skich przedsi biorców i absolwentów szkó± wy szych, którzy studiowali w Niemczech i chcieliby teraz za±o y dzia±alno gospodarcz. Co sprawia±o Panu najwi ksze trudno ci przy zak±adaniu dzia±alno ci? Wang: Nie mia±em w zasadzie adnych trudno ci. W Brandenburgii mamy same dobre do wiadczenia z urz dami. Izba Przemys±owo-Handlowa w Poczdamie udzieli±a nam bardzo dobrych porad. Mo na to tak e odnie do Urz du Nadzoru nad Dzia±alno ci Gospodarcz (Gewerbeamt) w Brück. Pocz tkowo nie by±o ±atwo z Urz dem do Spraw Cudzoziemców. Ale od czasu rozmowy z kierownikiem dzia±u i kierownikiem referatu w Teltow jest nam udzielane wsparcie. Na podstawie moich do wiadcze wyniesionych z porad na temat za±o enia dzia±alno ci gospodarczej wci stwierdzam na nowo, e najwi ksze trudno ci powoduj prawo o cudzoziemcach oraz bariery j zykowe. Wymieni nale a±oby jeszcze wymagane wizyty w urz dach: w urz dzie nadzoru nad dzia±alno ci gospodarcz, w urz dzie skarbowym, w bran owej organizacji przedsi biorców odpowiedzialnej za ubezpieczenia wypadkowe i w izbie przemys±owo-handlowej. To czasami nie jest proste dla samych Niemców, a w przypadku Chi czyków dochodz do tego odmienne hierarchie warto ci i ró ni ce si znacznie od niemieckich modele zachowa. Próbujemy w tym miejscu pe±ni rol po redników. To ci kie zadanie, które cz sto mo e prowadzi do nieporozumie. Kontakt z urz dami ma w Chinach ca±kiem inny wymiar. Wyznaczaj go przede wszystkim obowi zki i stosunek podporz dkowania, kontakty nie przebiegaj w sposób tak otwarty i z tyloma obwarowaniami prawnymi jak tutaj. Prezent traktowany jest jako wyraz zadowolenia z udanej wspó±pracy, a nie jako ±apówka. Spotkania w interesach bazuj przede wszystkim na kontaktach osobistych buduj cych zaufanie, podczas gdy w Niemczech kontakty tego typu wyznaczane s raczej przez kompetencje i ograniczaj si do spraw s±u bowych. Tak e hierarchia mi dzy zwierzchnikami a pracownikami jest w Chinach o wiele silniej wykszta±cona. Jak wygl daj Pa stwa plany biznesowe na przysz±o? Wang: Zastanawiamy si, czy nie stworzy kolejnej lokalizacji. Ponadto pracujemy nad pozyskaniem wi kszych przedsi biorstw jako naszych klientów. Chcieliby my stworzy im mo liwo umiejscowienia dzia±alno ci w Brandenburgii. 66

System kształcenia dualnego w Niemczech

System kształcenia dualnego w Niemczech System kształcenia dualnego w Niemczech Referentka: Aleksandra Ziomko Ref.ds. Kształcenia zawodowego na szczeblu krajowym i międzynarodowym Gorzów 12.10.2011 Handwerkskammer Frankfurt (Oder) Region Ostbrandenburg

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy!

Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy! Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy! 1. Czym jest zwrot podatku? Zwrot podatku jest w praktyce rocznym rozliczeniem podatkowym, dokonywanym

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek.

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Podstawowe pytania, które pojawiają się podczas omawiania zwolnień dotyczących podatków, opłat czy też obowiązkowych składek ubezpieczeniowych, dotyczą

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Fragen und Antworten zum Einheitlichen Ansprechpartner

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Fragen und Antworten zum Einheitlichen Ansprechpartner Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Fragen und Antworten zum Einheitlichen Ansprechpartner Auf den folgenden Seiten finden Sie antworten zu diesen Fragen: Jakie są cele europejskiej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni.

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Jak przedsiębiorca może podatkowo rozliczyć kredyt lub pożyczkę

Jak przedsiębiorca może podatkowo rozliczyć kredyt lub pożyczkę Jak przedsiębiorca może podatkowo rozliczyć kredyt lub pożyczkę Autor: Łukasz Zalewski Pożyczający pieniądze musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych chyba że w grę wchodzi zwolnienie z PCC.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w Urzędzie Miejskim w Szczyrku

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w Urzędzie Miejskim w Szczyrku Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w Urzędzie Miejskim w Szczyrku I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 6) - Rachunek bankowy dla firmy

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 6) - Rachunek bankowy dla firmy Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 6) - Rachunek bankowy dla firmy Rachunek bankowy wymagany jest przez służby skarbowe do rozliczania podatku. Współczesny przedsiębiorca - niezależnie od tego,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy Rejestracja firmy i obowi zki Jakie s obowi zki pocz tkuj cego? 1 2 Rejestracja firmy Zg oszenie dzia alno ci gospodarczej w gminie i tym samym zg oszenie p atnika sk adek w ZUS (wniosek CEIDG 1, który

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Uwagi ogólne Definicja umowy Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Według ustawowej definicji jest to zgodne oświadczenie

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1)

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) Poz. 459 z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) - - - 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nych. - - - - - - - - - - - - - M. Szczurek z dnia 27 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Na zasadach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. Dz.U.06.37.255 2008.01.15 zm. Dz.U.07.249.1865 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Bardziej szczegółowo

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Funkcje Izby Wspieranie stosunków w handlowych mi dzy przedsi biorstwami w Polsce i w Niemczech Reprezentowanie - polskiej gospodarki w niemieckiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR...

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji....... KRS., NIP, REGON. Reprezentujący..

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie cudzoziemców. Jak zrobić to legalnie

Zatrudnianie cudzoziemców. Jak zrobić to legalnie Zatrudnianie cudzoziemców. Jak zrobić to legalnie Zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce nie są jednolite. W zależności od ich obywatelstwa, statusu pobytowego w Polsce oraz rodzaju pracy, którą mają

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza wydanych zezwoleń na pracę w latach 2012-2014

Analiza porównawcza wydanych zezwoleń na pracę w latach 2012-2014 Analiza porównawcza wydanych zezwoleń na pracę w latach 2012-2014 Ilość wydanych decyzji w sprawach dotyczących zezwoleń na pracę dla cudzoziemców Rodzaje wydanych zezwoleń na pracę A dotyczy cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.04.2016 na stanowisko: specjalista systemów VR 1. Nazwa Zamawiającego Signum Project sp. z o.o. Ul. Myśliwska 61/110, 30-718 Kraków 2. Postanowienia ogólne Niniejsze postępowanie

Bardziej szczegółowo

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Wydział/Jednostka prowadząca Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie licencji na

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

B/ZA Grudziądz, dnia...

B/ZA Grudziądz, dnia... B/ZA Grudziądz, dnia...... (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) Prezydent Grudziądza za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu ul. Parkowa 22 WNIOSEK o zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 roku

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr 28, poz.

Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr 28, poz. Data generacji: 2009-5-11 20:13 ID aktu: 25900 brzmienie od 2007-07-20 Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE

Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE Postępowanie dotyczy: Wymagane dokumenty lekarza/lekarza

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek ...... Nr wniosku miejscowość i data Wniosek o refundacje pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (art.46 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Lublin. ...,... miejscowość. ... Pieczęć Wnioskodawcy

Prezydent Miasta Lublin. ...,... miejscowość. ... Pieczęć Wnioskodawcy ... Pieczęć Wnioskodawcy... nr telefonu Wniosek należy złożyć w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14...,... miejscowość data Prezydent Miasta Lublin WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Znak:F.310.1.2013 Sobków, 17.07.2013 r. XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Wójt Gminy Sobków działając na podstawie art. 14 j 1 i 3, w zw. z art.14 k 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 121/CP/2012/MR

Zapytanie ofertowe nr 121/CP/2012/MR Skawina, dnia 23.05. 2012 r. Zapytanie ofertowe nr 121/CP/2012/MR Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: CEZ Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna?

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Często pojawia się pytanie, jaki wpływ na emeryturę ma praca za granicą. Wiele osób, które pracowały w różnych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM PROCES WDRA ANIA DZIA ANIA 3.4 MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM Oddzia Rozwoju Przedsi biorczo ci i Inwestycji 1 INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki 1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ DANE OSOBOWE Os. fiz. prowadząca działalność gosp. Wypełniający Poręczyciel Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS?

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Pytanie nr 1 Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Zasady podlegania w Polsce ubezpieczeniom społecznym określone są w ustawie z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Starosta Kozienicki za po rednictwem Powiatowego Urz du Pracy w Kozienicach

Starosta Kozienicki za po rednictwem Powiatowego Urz du Pracy w Kozienicach URZ D PRACY POWIATOWY URZ D PRACY W KOZIENICACH ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice tel./fax(48) 614-66-91 (sekretariat), tel. (48) 614-66-99 (centrala) e-mail: wako@praca.gov.pl; www.pupkozienice.pl. /data

Bardziej szczegółowo

8 sposobów na sfinansowanie początkującego biznesu

8 sposobów na sfinansowanie początkującego biznesu 8 sposobów na sfinansowanie początkującego biznesu Autor: Agata Szymborska-Sutton, Tax Care 20.11.2011. Portal finansowy IPO.pl Finansowanie raczkującego biznesu to problem, który spędza sen z powiek wielu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Co do zasady, obliczenie wykazywanej

Co do zasady, obliczenie wykazywanej Korekta deklaracji podatkowej: można uniknąć sankcji i odzyskać ulgi Piotr Podolski Do 30 kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych byli zobowiązani złożyć zeznanie określające wysokość

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiębiorczość to czyjaś w miarę stała cecha, czy umiejętność, którą można nabyć?

Czy przedsiębiorczość to czyjaś w miarę stała cecha, czy umiejętność, którą można nabyć? Przedsiębiorczość Czy Wielkopolanie są przedsiębiorczy? Pewne wnioski na ten temat płyną z badania, jakie przeprowadził TNS OBOP, badanie pt. WLKP. Tacy jesteśmy". Zostało ono przeprowadzone w lutym 2014

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje podstawowe

Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje podstawowe Bank Gospodarstwa Krajowego Informacje podstawowe Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK jest wspieranie rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej.... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic

... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej.... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic ...... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej miejscowość, data... miejscowość, ulica... poczta... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic Proszę o przyznanie na okres... pomocy socjalnej w formie: 1. stypendium

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 5.4.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 313/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

4) Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby/osób reprezentujących producenta rolnego:

4) Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby/osób reprezentujących producenta rolnego: Wniosek o potwierdzenie, że pomoc w formie dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich udzielana w ramach notyfikowanego programu pomocy nr SA.39562 (2014/N), zawierający scenariusz

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r.

Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r. Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r. Autor: Iza Nowacka 16.11.2008. Portal finansowy IPO.pl Od 1 stycznia 2009 r. wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Będzie ona zróżnicowana

Bardziej szczegółowo

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka Miejskiego w Sieradzu

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka Miejskiego w Sieradzu 1 Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka Miejskiego w Sieradzu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece mad dziećmi w wieku do 3 lat ( Dz.U. z 2011r. Nr 45 poz 235 z późn.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r.

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Około 18% organizacji pozarządowych prowadziło w roku 2008 działalność gospodarczą lub

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo