Umowa pozycjonowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa pozycjonowania"

Transkrypt

1 Umowa pozycjonowania Zawarta w dniu xxx w xxx, pomiędzy firmą:.. reprezentowaną przez:. zwaną w dalszej części umowy... reprezentowaną przez:. zwaną w dalszej części umowy Klientem 1 Definicje i skróty. Następujące wyrażenia lub skróty występujące w umowie lub w załącznikach do umowy będą miały znaczenie podane poniżej: 1. Pozycjonowanie stron - to działania zmierzające do wypromowania danego serwisu Internetowego na jak najwyższe pozycje w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek Internetowych dla wybranych wyrażeń kluczowych. 2. Serwis Internetowy Klienta - jest to serwis Internetowy Klienta, do którego kieruje domena wskazana w 2 niniejszej umowy i wszystkie inne domeny kierujące do tego serwisu. 3. Wyszukiwarka Internetowa - to program lub strona Internetowa, której zadaniem jest ułatwienie użytkownikom Internetu znalezienie informacji w sieci Internet. 4. Domena - z technicznego punktu widzenia domena Internetowa jest łatwym do zapamiętania, alfanumerycznym tłumaczeniem adresu IP identyfikującego każdy komputer podłączony do Internetu. Z prawnego punktu widzenia, domena Internetowa to znak o określonej wartości majątkowej wynikającej z jego funkcji odróżniającej oraz faktycznej wyłączności w zakresie jego używania. Dla użytkownika Internetu jest to narzędzie wskazujące położenie określonej strony www w sieci Internet i w ten najbardziej domyślny sposób traktowana będzie definicja domeny w dalszej części niniejszej umowy. 5. Wyrażenie kluczowe, słowo kluczowe, fraza kluczowa - to subiektywnie wybrany przez strony lub stronę niniejszej umowy ciąg znaków alfanumerycznych, słowo lub zestawienie dwóch lub więcej słów lub słów i znaków alfanumerycznych, które ze względu na swoje znaczenie lub treść jest charakterystyczne dla przedmiotu działalności gospodarczej lub statutowej klienta. str. 1

2 6. Przedział konkurencyjności w wyszukiwarce Internetowej (Szukaj na stronach kategorii: Polski) - jest to przyjęta przez Dan-net subiektywna skala trudności pozycjonowania stron oparta na aktualnej liczbie wyników wyszukiwania, które się pojawiają w wyszukiwarce Internetowej po wpisaniu w jej oknie wybranego wyrażenia kluczowego. 7. Dostęp do serwera FTP- umożliwienie Dan-net logowania się do serwera, na którym utrzymywany jest serwis Internetowy Klienta, za pomocą protokołu FTP z możliwością zmiany plików, z których zbudowany jest serwis Internetowy Klienta. Przez dostęp należy również rozumieć zapewnienie Dan-net aktualnego: użytkownika, hasła i adresu serwera. 8. Dostęp do Systemu Zarządzania Treścią (CMS), dostęp do Sklepu Internetowego (SKLEP) lub Systemu Sprzedaży lub Systemu Prezentacji Produktów - umożliwienie Dan-net logowania się do systemu zarządzania treścią serwisu Internetowego Klienta. Przez dostęp należy także rozumieć zapewnienie Dan-net aktualnego: użytkownika, hasła i adresu systemu zarządzania treścią. 9. Link - element nawigacyjny ułatwiający przemieszczanie się między różnymi serwisami www bądź różnymi miejscami na tym samym serwisie www. 10. Osoba trzecia - osoba fizyczna lub prawna nie będąca stroną niniejszej umowy. 11. Serwis bliźniaczy - jest to dodatkowy serwis będący w dyspozycji Klienta, o identycznej lub bardzo podobnej zawartości graficznej i tekstowej jak serwis Internetowy Klienta. W świetle niniejszej umowy posiadanie przez Klienta serwisu lub serwisów bliźniaczych może mieć bardzo negatywne skutki z punktu widzenia pozycjonowania bowiem, zarówno serwis Internetowy Klienta, jak i serwis lub serwisy do niego bliźniacze mogą być potraktowane przez niektóre wyszukiwarki Internetowe, w tym w szczególności przez Google, jako tzw. zduplikowanie treści, co może spowodować usunięcie serwisu Internetowego Klienta z bazy danych wyszukiwarek Internetowych, co w oczywisty sposób całkowicie uniemożliwi jego dalsze pozycjonowanie. 12. Automatyczne przekierowanie - jest to taka konfiguracja serwisu Internetowego Klienta której efektem jest automatyczne przeniesienie odwiedzającego (przekierowanie) do innego serwisu Internetowego. Automatyczne przekierowanie oznacza, iż odwiedzający serwis Internetowy Klienta nie ma żadnego wpływu na przeniesienie go do innego serwisu Internetowego, to jest samo przeniesienie nie następuje na skutek jego świadomego wyboru poprzez kliknięcie w wybrane miejsce tego serwisu (np. poprzez kliknięcie w link, ikonę, fotografię, itp.). 2 Umowa dotyczy pozycjonowania serwisu Internetowego do którego kieruje domena xxx mającego na celu uzyskanie jak najwyższych pozycji strony w wynikach wyszukiwania nie wliczając do pozycji linków sponsorowanych wyszukiwarki. Szczególną uwagę Dan-net będzie zwracać na promowanie wyrażeń: xxx xxx Umowa dotycz pozycjonowania w wyszukiwarkach: Google.pl Opłata za pozycjonowanie zawartych w umowie fraz kluczowych naliczana będzie za każdy dzień w którym strona będzie na pierwszej stronie wyników str. 2

3 wyszukiwania na daną frazę w wyszukiwarce zawartej w umowie, przez okres trwania umowy według poniższego cennika: Fraza xxx xxx Koszt za każdy dzień na pierwszej stronie w wynikach wyszukiwania x zł x zł Podane ceny są cenami brutto Rozliczenie finansowe za pozycjonowanie pod wyrażeniami kluczowymi następuje w wypadku osiągnięcia kwoty około xxx zł i jest bezzwrotna. Po dokonaniu wpłaty przez klienta na podane konto firmowe, Dan-net zobowiązany jest wysłać rachunek Pocztą Polską na adres siedziby Klienta. 2. Dan-net jest zobowiązane do umożliwienia dostępu do panelu klienta w którym znajdują się informacje o płatnościach oraz wynikach pozycjonowania. Dan-net nie ponosi odpowiedzialności za chwilowe przerwy w dostępu do panelu klienta podczas prac konserwacyjnych. 3. Klient zobowiązuje się do płacenia należności w przypadku osiągnięcia ustalonej kwoty, oraz uregulowania należności po zakończeniu umowy Umowa zawarta jest na okres 12 miesięcy od dnia xxxx. 2. Klient zobowiązuje się do nieskorzystania z usług innych firm zajmujących się pozycjonowaniem stron Internetowych przez okres trwania umowy. 3. Dan-net ma prawo posługiwać się danymi klienta oraz występować w jego imieniu (z wyjątkiem zawierania umów lub innych przypadków niosących zobowiązania finansowe lub inne zobowiązania niekorzystne dla klienta) w celu promocji domeny klienta w Internecie Klient oświadcza, że umożliwi Dan-net, w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy, wprowadzanie zmian w kodzie serwisu Internetowego Klienta celem jego optymalizacji z punktu widzenia pozycjonowania. 2. Klient oświadcza, że terminie maksymalnie do 7 dni od daty jej podpisania udostępni Dan-net aktualny dostęp do serwera FTP, a także - jeżeli istnieje - do CMS, a także jeżeli istnieje SKLEP INTERNETOWY, do którego xxx będzie miał swobodny dostęp ze wszystkimi wymaganymi uprawnieniami w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy. 3. Klient oświadcza, że w przypadku zmiany jakichkolwiek parametrów dostępu (adresu serwera, użytkownika lub hasła) Klient każdorazowo przekaże Dan-net aktualne dane, tak aby maksymalna przerwa w dostępie nie trwała więcej niż 72 godziny od daty i godziny zgłoszenia braku dostępu przez Dan-net. 4. Klient oświadcza, że na dzień podpisania niniejszej umowy nie posiada lub blokuje dla wyszukiwarek serwisy bliźniacze. 5. Klient oświadcza, że w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy nie będzie tworzył serwisu lub serwisów bliźniaczych oraz nie będzie zamawiał stworzenia takich serwisów u osób trzecich. str. 3

4 6. Klient oświadcza, że w całym okresie obowiązywania umowy nie będzie stosował na serwisie Internetowym Klienta automatycznego przekierowania. 7. Klient oświadcza, że będzie w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy uzgadniał z Dan-net wprowadzane, samodzielnie lub przez osoby trzecie, zmiany na pozycjonowanym serwisie www, chyba że ma absolutną pewność lub wcześniejszą opinię Dan-net, że zmiany, o których wyżej mowa nie przyniosą negatywnych skutków pozycjonowania, w tym w szczególności takich jak obniżenie aktualnie zajmowanych pozycji lub nawet usunięcie serwisu Internetowego Klienta z indeksów wyszukiwarek Internetowych przez moderatorów lub roboty sieciowe tychże wyszukiwarek. 8. Klient oświadcza, że będzie utrzymywał ciągłość funkcjonowania pozycjonowanego serwisu w całym okresie obowiązywania umowy, co wiąże się między innymi z koniecznością utrzymania i opłacenia domeny wskazanej w 2 niniejszej umowy oraz utrzymania i opłacenia hostingu dla tej domeny. 9. Zlecający oświadcza, że jest właścicielem domeny wskazanej w 2 lub w przypadku gdy nie jest jej właścicielem, to posiada pisemną zgodę właściciela domeny (którą przedstawi Dan-net na każde jego żądanie) do pełnego nią dysponowania w celu zawarcia niniejszej umowy oraz respektowania wszystkich postanowień tejże umowy w całym okresie jej obowiązywania. 6 Postanowienia dodatkowe: 1. W celu dodatkowego zwiększenia skuteczności pozycjonowania Wykonawca zastrzega sobie prawo do proponowania Klientowi zmian grafiki oraz zawartości tekstowej serwisu Internetowego Klienta. Po akceptacji przez Klienta proponowanych zmian, o których wyżej mowa, Dan-net dokona stosownych zmian we własnym zakresie i na własny koszt z zachowaniem najwyższych standardów programistycznych. W przypadku, gdy koszt zmian, o których wyżej mowa, będzie według kalkulacji Dan-net, przewyższał dochodowość samego pozycjonowania, wtedy Dan-net uzgodni ze Klientem koszty ewentualnych zmian oraz w zależności od wyniku tych uzgodnień wykona je lub od nich odstąpi. 2. Zmiany treści serwisu Klient będzie konsultował z Dan-net tak, by nie nastąpiło zdeoptymalizowanie serwisu. 3. W celu dodatkowego zwiększenia skuteczności pozycjonowania Klient wyraża zgodę na umieszczenie w wybranych przez Dan-net miejscach serwisu Internetowego Klienta dyskretnego linku kierującego do strony z innymi linkami. 4. Dan-net zobowiązuje się do zachowania poufności, a w szczególności nie zdradzania osobom trzecim danych dostępowych do serwera zleceniodawcy, oraz wszelkich innych zastrzeżonych przez zleceniodawcę. 5. Klient zobowiązuje się do zachowania poufności, a w szczególności nie zdradzania osobom trzecim, firmom informacji handlowych, uzyskanych informacji o pozycjonowaniu, kosztach pozycjonowania oraz wszelkich innych mogących być wykorzystanych przez konkurencję. 6. Zmiana adresu, nazwy czy formy organizacyjno-prawnej którejkolwiek ze stron umowy nie stanowi zmiany jej treści, a zatem nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Jednocześnie strony niniejszej umowy zobowiązują się poinformować wzajemnie o każdorazowej zmianie swojego adresu, nazwy czy formy organizacyjnoprawnej. 7 str. 4

5 1. Dan-net nie odpowiada za treść informacji umieszczanych na stronach WWW. 2. Dan-net zastrzega, iż nie należy jej utożsamiać z żadnym z Klientów, ani też z jego poglądami i opcjami politycznymi. 8 W zakresie nie unormowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 9 Wszelkie zmiany umowy, dla swojej ważności, wymagają zachowania formy pisemnej aneksu. 10 Strony przewidując długofalową współpracę deklarują chęć rozwiązywania spraw spornych w duchu poszanowania interesów partnera. Jeżeli przy realizacji niniejszej umowy okaże się, że jej klauzule nie obejmują problemów, które przy podpisywaniu umowy były niemożliwe lub trudne do przewidzenia, Strony zobowiązują się je rozwiązywać z wzajemną przychylnością, w drodze negocjacji i kompromisów. 11 Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy, a nie rozstrzygnięte w trybie zaproponowanym w ustępie poprzedzającym strony oddają do Sądu właściwego dla siedziby pozwanego. 12 Umowę sporządzono na piśmie w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Dannet, 1 egzemplarz dla Klienta. Klient Dan-net str. 5

Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy:

Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy: Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy: Mobime Studio, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Raszyńskiej 38B/4, NIP: 972-116-27-66, zwanym dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ W dniu.. 2011 r. strony: Firma Moccabi Technologie Internetowe Adam Balcerzak: ul. Gerarda Linkego 21, 62-330 Poznań, NIP: 789-163-64-75, REGON: 301-796-380 www.medialnapracownia.pl,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ W dniu.. 201.. r. strony: Usługi Informatyczne WEBMARK Krzysztof Bochno z/s: ul. Kochanowskiego 3/3, 59-920 Bogatynia, NIP: 615-190-09-86, www.webmark.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Marketing w Internecie

Regulamin Usługi Marketing w Internecie Regulamin Usługi Marketing w Internecie 1. Przedmiot Regulaminu. 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi Marketing w Internecie przez pkt.pl Marketing Zintegrowany Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

emits (SEO) Umowa o Web Positioning Umowa o świadczenie usług z zakresu SEO (Web Positioning) emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12

emits (SEO) Umowa o Web Positioning Umowa o świadczenie usług z zakresu SEO (Web Positioning) emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12 2010 emits (SEO) Umowa o Web Positioning Umowa o świadczenie usług z zakresu SEO (Web Positioning) emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12 EMITS Agnieszka Koch Emmerichstrasse 32 D-02826 Görlitz zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 1 Postanowienia ogólne. 1. INSANT Spółka cywilna z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni.

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c.

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez ŚwidMAN s.c. z siedzibą w Świdniku 1. Postanowienia ogólne 1.ŚwidMAN Spółka Cywilna z siedzibą w Świdniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości

Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości 1. [OPIS SERWISU] 1. Serwis - tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez Platformę Elektronicznej Księgowości - jest witryną internetową, poprzez

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne dotyczące dzierżawy serwerów wirtualnych Wersja z dnia 11 stycznia 2011 r.

Warunki ogólne dotyczące dzierżawy serwerów wirtualnych Wersja z dnia 11 stycznia 2011 r. Warunki ogólne dotyczące dzierżawy serwerów wirtualnych Wersja z dnia 11 stycznia 2011 r. DEFINICJE Awaria - Problem z działaniem usługi wynikający z odpowiedzialności OVH (problem sprzętowy, problem z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Partnerskiego "Vod-player.pl" Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2014 roku

Regulamin Programu Partnerskiego Vod-player.pl Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2014 roku Regulamin Programu Partnerskiego "Vod-player.pl" Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2014 roku Celem niniejszego Programu Partnerskiego jest promocja i upowszechnienie serwisu Vod-player.pl za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL 1.1 Podstawowe informacje 1. W celu rejestracji domeny, uti.pl, działając na rzecz i w imieniu Abonenta (na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW sp. z o.o.

Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW sp. z o.o. Regulamin określający zasady korzystania z serwisów internetowych oraz świadczenia usług przez ZETO-RZESZÓW sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin oznacza zasady korzystania z serwisów internetowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSIĘGARNIA INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA SŁOWA I MYŚLI Obowiązujący do 24.12.2014 r.

REGULAMIN KSIĘGARNIA INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA SŁOWA I MYŚLI Obowiązujący do 24.12.2014 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KSIĘGARNIA INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA SŁOWA I MYŚLI Obowiązujący do 24.12.2014 r. 1. Sklep Wydawnictwa Słowa i Myśli - www.sklep.slowaimysli.pl, zwana dalej witryną, jest prowadzony

Bardziej szczegółowo