REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AULIS LEX SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AULIS LEX SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AULIS LEX SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA Niniejszy Regulamin przetwarzania danych osobowych (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności danych przekazanych za pośrednictwem: systemu Call Center, poczty elektronicznej oraz serwisu internetowego pod adresem przez osoby korzystające z usług Aulis Lex Spółka z o.o. Spółka Komandytowa (zwanej dalej Aulis Lex) dotyczącego obsługi procesów grupowych przeciwko bankom. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.) jest Aulis Lex, mieszcząca się przy ul. Królowej Marysieńki 66A w Warszawie, NIP: , REGON: , będąca usługobiorcą, w tym: operatorem serwisu, operatorem Call Center, odbiorcą wiadomości . I. Sposób zbierania danych osobowych. 1. Dane osobowe zbierane poprzez serwis są przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online, lub przekazanie ich drogą poczty elektronicznej, poprzez kontakt owy lub telefoniczny z Użytkownikiem, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez operatora serwisu w czasie wizyty Użytkownika w serwisie internetowym. Podanie danych osobowych przez użytkowników serwisu jest dobrowolne, jednak niezbędne do poprawnej rejestracji poprzez serwis 2. Dane osobowe zbierane w inny sposób niż opisany w pkt. 1 niniejszego Regulaminu np. poprzez operatorów Call Center Aulis Lex (zwanych dalej Call Center), wysłane na Copyright by: Aulis Lex Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 1 S t r o n a

2 adresy poczty elektronicznej (zwanej dalej adresem ) pracowników Aulis Lex. Podanie danych osobowych przez klientów/potencjalnych klientów bądź osób zainteresowanych ofertą (zwanych dalej Klientem) Aulis Lex jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji dalszego procedowania dokumentacji bądź informacji przekazanej przez Klienta do Aulis Lex. 3. Do pełnej rejestracji wymagane jest zaznaczenie opcji dotyczącej wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług w ramach serwisu oraz akceptacja niniejszego Regulaminu. Bez wyrażenia zgody nie będzie możliwe dalsze procedowanie powierzonej sprawy. 4. Po poprawnym wypełnieniu formularza i kliknięciu opcji wyślij/zarejestruj osoba rejestrująca się otrzyma na podany przez siebie w formularzu adres wiadomość potwierdzającą przeprowadzenie rejestracji w serwisie. 5. W przypadku rejestracji danych za pośrednictwem Call Center Klient zostanie poinformowany odrębnym komunikatem IVR lub poprzez operatora. Natomiast w przypadku przekazania informacji poprzez adres klient potwierdza fakt wyrażenia zgody poprzez zawarcie i wysłanie klauzuli Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 133, poz z późn. zm.) w treści wiadomości kierowanej do Aulis Lex. II. Zakres zbieranych danych osobowych. 1. Dane użytkowników- Użytkownik, który dokonuje rejestracji w serwisie będzie zobowiązany podać: adres , imię nazwisko, nazwę banku, w którym posiada kredyt hipoteczny, wartość tego kredytu, przedmiot pozwu. 2. Dane zbierane w sytuacji kontaktu telefonicznego lub - W sytuacji kontaktu telefonicznego (w tym za pośrednictwem Call Center) lub kontaktu Użytkownik może zostać poproszony o podanie imienia i nazwiska, numeru pesel oraz numeru telefonu kontaktowego lub zwrotnego adresu Dane zbierane automatycznie podczas wizyty poprzez serwis - Podczas wizyty w serwisie system operatora automatycznie pobiera: adres IP użytkownika, informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin, geolokalizacji Copyright by: Aulis Lex Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 2 S t r o n a

3 a w przypadku użytkowników, którzy weszli na stronę za pośrednictwem wyszukiwarki, także o wykorzystanych słowach kluczowych prowadzących do wyświetlenia linku serwisu w wynikach wyszukiwania. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki. Dane zapisywane przez serwer operatora podczas wizyty nie mają charakteru danych osobowych. III. Cel zbierania danych osobowych. 1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w celu gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania ich przez operatora serwisu operatorów Call Center oraz odbiorców wiadomości w zakresie niezbędnym do świadczenia usług obsługi prawnej procesów grupowych i indywidualnych, do których Użytkownik zamierza przystąpić. 2. Dane osobowe, które Użytkownik podaje podczas kontaktu lub telefonicznego z operatorem serwisu operatorów Call Center oraz odbiorców wiadomości , będą wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia usług obsługi prawnej procesów grupowych, do których Użytkownik zamierza przystąpić oraz udzielania niezbędnych odpowiedzi na zapytania Użytkownika. 3. Dane zbierane automatycznie przez systemy informatyczne operatora serwisu operatorów Call Center oraz odbiorców wiadomości będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych. IV. Udostępnianie danych osobowych. 1. Operatorzy serwisu i Call Center oraz odbiorcy wiadomości przetwarzają dane osobowe na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie w zakresie, w jakim zostały one usługodawcy udostępnione przez Użytkownika. 2. Przekazując w sposób, o którym mowa w pkt I Regulaminu swoje dane osobowe, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 3. Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe Copyright by: Aulis Lex Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 3 S t r o n a

4 będą także udostępnione kancelariom prawnym, z którymi współpracuje operator serwisu na potrzeby obsługi prawnej procesów grupowych na podstawie umów dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych. 4. Operatorzy serwisu i Call Center oraz odbiorcy wiadomości mogą powierzać przetwarzanie danych podmiotom trzecim wskazanym przez Aulis Lex i działającym na jego zlecenie w zakresie realizacji usług na rzecz Klientów i użytkowników serwisu. 5. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Operator zapewnia Użytkownikowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania. Ponadto, w tym trybie Operator zapewnia także dostęp do aktualnej i szczegółowej informacji o wykorzystanych lub udostępnianych środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych przez Użytkownika drogą elektroniczną. 6. Operator serwisu, w tym operator Call Center oraz odbiorca wiadomości może powierzyć dane osobowe podmiotom trzecim. VI. Zmiana danych oraz uprawnienia informacyjno-kontrolne 1. Każdy użytkownik serwisu ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do operatora serwisu odbiorcy wiadomość poczty elektronicznej w postaci a na adres: 2. Ponadto Użytkownikom przysługują wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) uprawnienia informacyjno-kontrolne, korekcyjne, a także zakazowe w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w sytuacjach w przepisach określonych. Copyright by: Aulis Lex Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 4 S t r o n a

5 VII. Pliki cookies. 1. Operator serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Serwisie, monitorowania ruchu użytkowników w Serwisie, opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie. 2. Pliki cookies są także wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem: 3. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Operator serwisu nie gwarantuje jednak poprawnego działania serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce. VIII. Zabezpieczenie danych. 1. Operator serwisu operator Call Center i odbiorcy wiadomości dokładają wszelkich starań w celu skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone bezpiecznym połączeniem. Operator serwisu zabezpiecza dane osobowe stosując adekwatny poziom zabezpieczeń zgodnie z Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). 2. Do danych osobowych przetwarzanych w systemie operatora systemu, operatora Call Center oraz odbiorców wiadomości mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie operatora, systemie Call Center oraz programie pocztowym. Copyright by: Aulis Lex Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 5 S t r o n a

6 3. Operator: serwisu internetowego systemu Call Center, odbiorca poczty elektronicznej rejestruje zidentyfikowane zbiory danych osobowych w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. IX. Odpowiedzialność. 1. Operator: serwisu systemu Call Center, odbiorca poczty elektronicznej zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności Użytkownikom serwisu/klientom Aulis Lex. Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności Użytkowników/ Klientów Aulis Lex. 2. Niniejszy Regulamin nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec operatora: serwisu systemu Call Center oraz odbiorcy poczty elektronicznej, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa. 3. W serwisie znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron www, operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach. X. Dane podmiotu zbierającego dane. 1. Podmiotem zbierającym dane jest Aulis Lex (operator: serwisu systemu Call Center, odbiorca poczty elektronicznej) mieszcząca się w Warszawie przy ulicy Królowej Marysieńki 66A, NIP: , REGON: XI. Zmiany w polityce prywatności. 1. Aulis Lex (operator: serwisu systemu Call Center, odbiorca poczty elektronicznej) zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany będą publikowane na stronie serwisu pod adresem: Copyright by: Aulis Lex Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 6 S t r o n a

7 XII. Postanowienia końcowe 1. Operatowi serwisu przysługuje w każdej chwili prawo do zmiany zasad korzystania z Serwisu oraz świadczonych w jego ramach usług, w szczególności zmiany postanowień Regulaminu ze skutkiem wejścia w życie wraz z publikacją ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisów, bez konieczności udzielenia jakiegokolwiek uzasadnienia takiej zmiany. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisów po wprowadzeniu którejkolwiek z powyższych zmian jest równoznaczne z ich całkowitą oraz bezwarunkową akceptacją. 2. Informacja dotycząca zmian Regulaminu będzie komunikowana Użytkownikom drogą elektroniczną. 3. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Operator serwisu zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień. 4. Operatorowi serwisu przysługuje nieograniczone prawo przenoszenia praw oraz obowiązków wynikających z Regulaminu na podmioty trzecie. 5. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny. 6. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 roku. Komandytariusz /-/ Krzysztof Buras Copyright by: Aulis Lex Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 7 S t r o n a

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz warunki świadczenia przez Hydragroup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów REGULAMIN PLATFORMY LOJALNOŚCIOWEJ FREEBEE I. Definicje Administrator - spółka pod firmą New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18 (02-675 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa prawne zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.oksystem.pl, składania zamówień w sklepie

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności. I. Informacje ogólne

Polityka Prywatności. I. Informacje ogólne Polityka Prywatności I. Informacje ogólne 1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.saturn.pl jest skierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin Usługi mtransfer mobilny Art. 1 Definicje Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1. Akceptant podmiot, który na podstawie odrębnej umowy z PayU

Bardziej szczegółowo

III. REJESTRACJA, ZAŁOŻENIE KONTA I ZAWARCIE UMOWY

III. REJESTRACJA, ZAŁOŻENIE KONTA I ZAWARCIE UMOWY Umowa wraz z Regulaminem na korzystanie z dziennika elektronicznego BlizejSzkoly.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Poniższe postanowienia stanowią regulamin korzystania z serwisu dziennika blizejszkoly.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisu iwisher.pl

Polityka prywatności serwisu iwisher.pl Polityka prywatności serwisu iwisher.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin. aplikacji WEB pod nazwą Policzmy Się dostępnej pod adresem internetowym www.mojekgw.pl

Regulamin. aplikacji WEB pod nazwą Policzmy Się dostępnej pod adresem internetowym www.mojekgw.pl Regulamin aplikacji WEB pod nazwą Policzmy Się dostępnej pod adresem internetowym www.mojekgw.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji WEB pod nazwą Policzmy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.naveo.pl, www.nowoczesnakancelaria.pl oraz www.programydlakancelarii.pl Poznań, 2014-04-10

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.naveo.pl, www.nowoczesnakancelaria.pl oraz www.programydlakancelarii.pl Poznań, 2014-04-10 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.naveo.pl, www.nowoczesnakancelaria.pl oraz www.programydlakancelarii.pl Poznań, 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego naveo.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie: 1. CUK Ubezpieczenia CUK Ubezpieczenia spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU jak-naprawic.info POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SERWISU jak-naprawic.info POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU jak-naprawic.info POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicje: a. Regulamin niniejszy regulamin b. Usługodawca Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo REGULAMIN Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Dane Użytkownika: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin bezpieczeństwa danych

Regulamin bezpieczeństwa danych Regulamin bezpieczeństwa danych Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasilania kont telefonicznych

Regulamin zasilania kont telefonicznych Regulamin zasilania kont telefonicznych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez PayU usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania) kont telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sprzedażowej oraz kart rabatowych

Regulamin platformy sprzedażowej oraz kart rabatowych Niniejszy Regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z serwisu oraz usługi oferowanej przez Square Trade Poland Sp. z o.o., w tym prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługodawcą jest firma wirtuale.pl S.A., ul. Tatrzańska 3c, 25-564 Kielce, NIP:959-14-36-448, REGON:291211910 prowadząca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ

REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ 1. Serwis Wydawnictwa Czelej, zwany dalej Serwisem, adresowany jest w szczególności do Użytkowników zainteresowanych tematyką medyczną. 2. Podmiotem prowadzącym Serwis

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.polskasiectaxi.pl

Regulamin serwisu internetowego www.polskasiectaxi.pl Regulamin serwisu internetowego www.polskasiectaxi.pl Klient biznesowy 1 Definicje 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są poniższe pojęcia, należy przez nie rozumieć: a. Serwis witryna znajdująca

Bardziej szczegółowo

Regulamin BeeOffice. Definicje

Regulamin BeeOffice. Definicje REGULAMIN Regulamin BeeOffice Definicje Abonament Aplikacja Zewnętrzna BCC BeeOffice Dni robocze Dokumentacja Opłata wnoszona przez Klienta za korzystanie z BeeOffice w określonym zakresie i przez określony

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl Serwis internetowy dostępny pod adresem www.vivaprint.pl dbając o właściwe przechowywanie danych osobowych, spełnia warunki w

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa (zwany dalej Regulaminem) I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo