A8 Ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A8 Ubezpieczenie emerytalno-rentowe"

Transkrypt

1 A8 Ubezpieczenie emerytalno-rentowe Spis treści W Niemczech obowiązują nieco inne przepisy... 2 Kwestie uregulowane przez Unię Europejską... 2 Rozporządzenie UE... 2 Wiek... 2 Inwalidztwo lub niezdolność do wykonywania zawodu... 2 Śmierć... 3 Jak wygląda sytuacja w Niemczech?... 3 Podstawa prawna... 3 System ubezpieczeń, podmioty odpowiedzialne... 3 Prawo do świadczeń, okresy zatrudnienia... 3 Obowiązek ubezpieczenia i ochrona ubezpieczeniowa... 4 Składki... 4 Rodzaje świadczeń... 6 Emerytura... 6 Renta z powodu obniżonej zdolności do wykonywania pracy zarobkowej... 7 Renty rodzinne... 8 Świadczenia na rehabilitację... 8 Więcej informacji... 8 Co powinni wiedzieć pracownicy transgraniczni?... 9 Składanie wniosku w kraju zamieszkania... 9 Prawo do świadczeń... 9 Informacje i doradztwo na miejscu... 9 Zakłady ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce... 9 Niemieckie zakłady ubezpieczeń, zajmujące się ubezpieczeniami obywateli polskich Uwaga: Dla lepszej czytelności tekstu zrezygnowano bez wyjątku z używania obok siebie formy męskiej i żeńskiej. Jeśli użyta została sama forma męska, skierowana jest ona zawsze także do kobiet

2 W Niemczech obowiązują nieco inne przepisy W Niemczech rozróżnia się pomiędzy ubezpieczeniem emerytalnym i ubezpieczeniem rentowym na wypadek niezdolności do wykonywania pracy zarobkowej. Wszystkie świadczenia oferowane są w ramach ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Inaczej niż ma to miejsce w Polsce nie istnieje żaden podział uiszczanych składek na ubezpieczenie rentowe pomiędzy funduszem emerytalnym zakładu ubezpieczeń społecznych, a "Otwartymi Funduszami Emerytalnymi", zarządzanymi przez podmioty prywatne. Miesięczna maksymalna podstawa wymiaru składki nazywa się limitem wymiaru składki i wynosi w Niemczech euro w starych krajach związkowych i euro w nowych krajach związkowych. Nie ma żadnego wyrównania ze strony państwa, mającego na celu zagwarantowanie emerytury minimalnej. W Niemczech wysokość emerytury jest uzależniona wyłącznie od okresów zatrudnienia i dochodów osoby ubezpieczonej. Kwestie uregulowane przez Unię Europejską Rozporządzenie UE Ubezpieczenie rentowe podlega pod rozporządzenie (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Rozporządzenie ustanawia, że obowiązek ubezpieczenia istnieje w kraju zatrudnienia. Wiek Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane są od dochodu uzyskiwanego w danym kraju. Emerytura lub renta przysługuje we wszystkich krajach, w których osoba ubezpieczona przepracowała okres dłuższy niż jeden rok. Przy obliczaniu wysokości świadczenia uwzględnia się wysokość składek i okresy zatrudnienia. Dla każdej renty lub emerytury częściowej obowiązują warunki uprawniające do świadczenia tego kraju, w którym właściwy zakład ubezpieczeń przyznał rentę lub emeryturę. W tej kwestii w Europie występują znaczne różnice. Jeżeli byliście Państwo ubezpieczeni w danym kraju przez okres krótszy niż jeden rok, okres ten jest z reguły uwzględniany przy obliczaniu renty lub emerytury w kraju zamieszkania lub w innym kraju, w którym byliście Państwo ubezpieczeni przez dłuższy czas. Inwalidztwo lub niezdolność do wykonywania zawodu Renty lub emerytury w przypadku inwalidztwa lub niezdolności do wykonywania zawodu są uregulowane w poszczególnych krajach w bardzo różny sposób. Aby mieć prawo do tych świadczeń, musi występować trwałe ograniczenie zdolności wykonywania pracy zarobkowej

3 Śmierć Prawo europejskie chroni także członków rodziny i bliskich zmarłego pracownika transgranicznego. W przypadku śmierci osoby zatrudnionej za granicą przed uzyskaniem normalnych praw emerytalnych lub rentowych, rodzinie zmarłego z Niemiec przysługuje prawo do świadczeń, jeśli okresy składkowe osoby zmarłej wynosiły minimum 5 lat. Istnieją regulacje specjalne w przypadku śmierci poniesionej w wypadku i po okresie kształcenia. D Jak wygląda sytuacja w Niemczech? Podstawa prawna Ustawowe ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest działem ubezpieczeń społecznych. Podstawę prawną stanowi szósta Księga Kodeksu Socjalnego (SGB VI) z dnia 18 grudnia System ubezpieczeń, podmioty odpowiedzialne W przypadku ubezpieczenia emerytalnego chodzi o stworzenie solidarnej formy finansowania systemu emerytalnego metodą udziału w kosztach. W ramach tej metody emerytury finansowane są przez składki osób pracujących w tym samym okresie. Obecnie w ustawowym ubezpieczeniu emerytalno-rentowym nie rozróżnia się już pracowników fizycznych i umysłowych. Zakłady ubezpieczeń emerytalno-rentowych obydwu grup są zorganizowane pod wspólną nazwą "Niemiecki Zakład Ubezpieczeń Emerytalno-Rentowych" (Deutsche Rentenversicherung). Oprócz niego istnieje nadal Niemiecki Zakład Ubezpieczeń Emerytalno-Rentowych dla pracowników kolei i pracujących na morzu (Deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahn See) oraz kasy ubezpieczenia rolniczego, które jednak zaliczają się także do ustawowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Urzędnicy mają oddzielny system emerytalny. Prawo do świadczeń, okresy zatrudnienia Przystąpienie do świadczeń emerytalnych w chwili osiągnięcia wieku emerytalnego musi być poprzedzone minimalnym okresem ubezpieczenia wynoszącym 5 lat. Należą do niego oprócz okresów składkowych także na przykład okresy wychowywania dzieci lub okresy sprawowania opieki od kwietnia 1995, o ile składki były uiszczane w tych okresach przez Kasę Opiekuńczą. Wszystkie osoby ubezpieczone posiadają numer ubezpieczenia i konto ubezpieczeniowe, na którym gromadzone są następujące dane dotyczące okresów składkowych: Okresy składkowe Dochód i okresy opłacania składek Okresy niezdolności do pracy Okresy bezrobocia Okresy wychowywania dzieci Okresy edukacji Podmiot informujący Pracodawca Kasy Chorych Agencja Pracy Urzędy regionalne Właściwe ośrodki kształcenia - 3 -

4 Okresy sprawowania opieki Kasy Opiekuńcze Obowiązek ubezpieczenia i ochrona ubezpieczeniowa Obowiązkiem ubezpieczenia emerytalno-rentowego objęte są osoby wykonujące pracę najemną oraz określone grupy osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą. Zwolnione z ubezpieczeń są stosunki zatrudnienia, realizowane w ciągu roku kalendarzowego przez okres łączny krótszy niż 2 miesiące lub 50 dni roboczych. Umowy na pracę w systemie "mini-job" z miesięcznym wynagrodzeniem za pracę, wynoszącym maksymalnie 450 euro (minijob) od 01 stycznia 2013 są zasadniczo objęte obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym. Dzięki temu osoby zatrudnione w systemie "minijob" zyskują prawo do renty z tytułu obniżenia zdolności wykonywania pracy zarobkowej oraz do świadczeń rehabilitacyjnych. Na wniosek możecie zostać Państwo zwolnieni z obowiązku ubezpieczenia. Umowy o pracę w systemie minijob, zawarte przed 01 stycznia 2013 i dla których wynagrodzenie za pracę wynosi w dalszym ciągu maksymalnie 400 euro, są od dnia 01 stycznia 2013 nadal zwolnione z ubezpieczeń emerytalnorentowych. Pracownicy mogą jednak opłacać własne, relatywnie niskie składki uzupełniające, umożliwiające im nabycie pełnych okresów składkowych w ramach ustawowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie Dobrowolne zakładowe i prywatne ubezpieczenie emerytalne jako uzupełnienie ustawowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego jest pod określonymi warunkami dofinansowywane przez państwo. Więcej informacji na ten temat udostępnia Federalne Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (BMAS) pod adresem > Themen > Rente > zusätzliche Altersvorsorge. W przypadku wystąpienia z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, np. z powodu założenia własnej działalności gospodarczej lub podjęcia przejściowo roli gospodyni domowej lub gospodarza, należy najpierw zasięgnąć porady dotyczącej utrzymania ochrony ubezpieczeniowej. Odpowiednie placówki doradcze znajdziecie Państwo pod adresem: > Services Sprechtage > Beratungsstellen. Składki Do chwili osiągnięcia limitu wymiaru składki, wynoszącego euro miesięcznie w starych krajach związkowych i euro w nowych krajach związkowych, należne składki wynoszą łącznie 18,9 procent wynagrodzenia brutto (stan z: 2014). Wynagrodzenie brutto: Udział pracownika: Udział pracodawcy: Łączna składka na ubezpieczenie emerytalnorentowe: 2.900,00 euro 9,45 % x euro = 274,05 euro 9,45 % x euro = 274,05 euro 18,9 % x euro = 548,10 euro Dla osób zatrudnionych za wynagrodzenie minimalne między 450,01 i 850 euro obowiązują zasady specjalne. Dla osób, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno - 4 -

5 rentowemu, najniższa dobrowolna składka miesięczna wynosi 85,05 euro. Składka maksymalna wynosi 1096,20 euro (stan z: 2014)

6 Rodzaje świadczeń Niemiecki Zakład Ubezpieczeń Emerytalno-Rentowych przyznaje następujące świadczenia: Świadczenia Świadczenia na rehabilitację medyczną Świadczenia na uczestnictwo w życiu zawodowym Emerytury Renty z powodu obniżonej zdolności wykonywania pracy zarobkowej Renty rodzinne Grupy docelowe Osoby przewlekle chore, osoby niepełnosprawne Osoby przewlekle chore, osoby niepełnosprawne Seniorzy, emeryci Osoby niezdolne do wykonywania zawodu, osoby niezdolne do wykonywania pracy zarobkowej Wdowcy i wdowy, sieroty zupełne i półsieroty Emerytura Dla mężczyzn i kobiet z roczników do 1946 włącznie ustawowy wiek emerytalny rozpoczyna się z chwilą ukończenia 65 roku życia. Dla roczników od 1947 do 1963 włącznie ustawowy wiek emerytalny został stopniowo podniesiony z 65 do 67 lat. Od rocznika 1964 wiek emerytalny pracowników wynosi zasadniczo 67 lat. Szczegółowe informacje na temat progów wieku emerytalnego znajdziecie Państwo na stronie Niemieckiego Zakładu Ubezpieczeń Emerytalno- Rentowych pod adresem > > Lebenslagen > Kurz vor & in der Rente. Osoby posiadające długi staż ubezpieczeniowy mogą od 01 lipca 2014 przechodzić na pełną emeryturę już w wieku 63 lat, jeśli opłacały składki na ustawowe ubezpieczenie emerytalnorentowe przez okres co najmniej 45 lat. Wysokość emerytury jest uzależniona od okresów zatrudnienia i dochodów osoby ubezpieczonej. Wylicza się ją wg następującej formuły: Emerytura miesięczna = punkty emerytalne x współczynnik przyrostu x współczynnik emerytalny x aktualna wartość emerytury Współczynniki: Punkty emerytalne: Punkty emerytalne za dany rok wyliczane są ze stosunku indywidualnego wynagrodzenia brutto do przeciętnego wynagrodzenia wszystkich osób ubezpieczonych. Współczynnik przyrostu: Ten współczynnik uwzględnia Państwa osobisty przyrost wieku emerytalnego. Wynosi on w chwili przystąpienia do świadczeń emerytalnych wraz z uzyskaniem ustawowego wieku emerytalnego 1,0. Zmniejsza się on o 0,003 za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym osoba uprawniona będzie korzystać z emerytury przed jej normalnym terminem. W przypadku pobierania emerytury po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego współczynnik ten zwiększa się za każdy miesiąc o 0,005. Współczynnik emerytalny: Z reguły jego wartość wynosi 1,0, inaczej jest jednak w przypadku częściowej utraty możliwości wykonywania pracy zarobkowej (0,5) lub w przypadku rent dla osób owdowiałych i sierot

7 Aktualna wartość emerytury: Do wartość ta wynosiła w starych krajach związkowych 28,14 euro miesięcznie, a w nowych krajach związkowych 25,74 euro, od wartość wynosi 28,61 euro w starych krajach związkowych i 26,30 euro w nowych krajach związkowych (roczna waloryzacja odbywa się 1 lipca z uwzględnieniem tak zwanego współczynnika stażowego). Do tej pory określone roczniki miały możliwość przechodzenia na emeryturę nie wcześniej niż w wieku 60 lat. W wyniku stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego z 65 do 67 lat obowiązuje obecnie dużo specjalnych regulacji ustawowych, dotyczących także wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Z reguły należy liczyć się z obniżeniem wysokości emerytury o 0,3 procenta za każdy miesiąc wcześniejszego przejścia na emeryturę. Z emerytury potrącany jest w Niemczech podatek emerytalny. Emerytury z tytułu ustawowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz inne świadczenia w ramach podstawowego zabezpieczenia emerytalnego podlegają od 01 stycznia 2005 w coraz większym stopniu opodatkowaniu już nie tylko jako udział w dochodzie, lecz w ramach długoletnich przepisów przejściowych ich skala opodatkowania rośnie z roku na rok, a w przypadku początku okresu emerytalnego, przypadającego od roku 2040 będą w końcu podlegać pełnemu opodatkowaniu. Jeśli na przykład przejdziecie Państwo na emeryturę w roku 2015, część podlegająca opodatkowaniu wyniesie 70 procent, a w roku 2025 już 85 procent. Jako osoba pobierająca normalną emeryturę możecie Państwo dorabiać w nieograniczonym zakresie i nie musicie obawiać się obniżenia wysokości świadczeń. Jednak w przypadku przejścia na emeryturę przed osiągnięciem normalnego wieku emerytalnego, na wysokość emerytury będą mieć wpływ określone limity dochodów. Jeśli Państwa zarobki wyniosą w miesiącu ponad 450 euro brutto, do czasu osiągnięcia normalnego wieku emerytalnego emerytura może być wypłacana tylko w formie emerytury częściowej. W zależności od wysokości dodatkowych dochodów emerytura częściowa wyniesie 2/3, 1/2 lub 1/3 Państwa dotychczasowej emerytury. Renta z powodu obniżonej zdolności do wykonywania pracy zarobkowej Rozróżnia się rentę na wypadek częściowej i rentę na wypadek pełnej utraty możliwości wykonywania pracy zarobkowej. Częściowo niezdolna do pracy zarobkowej jest osoba, która z powodów zdrowotnych jest w stanie pracować przez 3 lub więcej godzin, jednak mniej niż 6 godzin dziennie w zwykłych warunkach ogólnego rynku pracy. W pełni niezdolna do pracy zarobkowej jest osoba, która ze względów zdrowotnych może pracować mniej niż 3 godziny dziennie. Dla osób ubezpieczonych, urodzonych przed 02 stycznia 1961 obowiązuje przepis dotyczący uzasadnionych oczekiwań. Nadal przysługuje Państwu ochrona zawodu wg starego prawa i w przypadku obniżonej zdolności do wykonywania pracy zarobkowej możecie Państwo otrzymać rentę z tytułu częściowej utraty możliwości wykonywania pracy zawodowej. Rentę otrzymują osoby ubezpieczone, które nie mogą już wykonywać swojego dotychczasowego, wyuczonego zawodu lub oczekiwanej od nich porównywalnej pracy lub mogą pracować tylko przez czas krótszy niż 6 godzin dziennie, choć na ogólnym rynku pracy wymaga się od nich pracy przez co najmniej 6 godzin dziennie. W obliczu reform uchwalonych w 2001 roku warto się zastanowić nad dodatkowym prywatnym ubezpieczeniem ryzyka inwalidztwa. Renta w przypadku pełnej utraty możliwości wykonywania pracy zawodowej odpowiada rencie obliczonej wg formuły obowiązującej dla emerytury, przy czym przy jej ustaleniu uwzględnia się - 7 -

8 okresy brakujące do ukończenia 60 roku życia z wcześniejszym średnim dochodem. W przypadku częściowej utraty możliwości wykonywania pracy otrzymają Państwo 50 procent tej renty. W przypadku pobierania renty z tytułu obniżonej zdolności wykonywania pracy należy uwzględnić limity dochodów. Dochód brutto w wysokości do 450 euro miesięcznie przyjmuje się obecnie jako dochód niewpływający na wysokość renty. Przekroczenie tej granicy może prowadzić do pełnej utraty lub obniżenia wysokości renty. Limity dochodów są przeważnie obliczane indywidualnie, przy czym decydujący wpływ mają tu wynagrodzenie brutto za pracę uzyskane przed nastąpieniem utraty możliwości wykonywania pracy zarobkowej i miejsce uzyskania dochodu (stare lub nowe kraje związkowe). Renty rodzinne Renty z tytułu śmierci wypłacane są wdowcom i wdowom, sierotom zupełnym i półsierotom. Rentę wdowią otrzymuje nie tylko wdowa po zmarłym, lecz także jego eksmałżonka, jeśli małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód przed 01 lipca Od 2005 roku o rentę rodzinną mogą starać się także partnerzy tej samej płci, żyjący w zarejestrowanych związkach partnerskich. W chwili śmierci osoba zmarła musiała mieć prawo do renty lub musiała spełniać warunek minimalnego, 5-letniego okresu ubezpieczenia. O specjalne formy jak renta wychowawcza, podział praw rentowych proszę pytać Niemiecki Zakład Ubezpieczeń Emerytalno-Rentowych. Świadczenia na rehabilitację Zgodnie z zasadą "rehabilitacja przed rentą" w ramach ustawowego ubezpieczenia emerytalnorentowego dostępne są świadczenia medyczne, mające na celu utrzymanie lub przywrócenie zdolności wykonywania pracy zarobkowej przez osobę ubezpieczoną. Zaliczają się do nich np. pobyty w sanatoriach, rehabilitacja ambulatoryjna, trening umiejętności zawodowych. Więcej informacji Niemiecki Zakład Ubezpieczeń Emerytalno-Rentowych (Deutsche Rentenversicherung) D Berlin Tel. +49 (0) Faks +49 (0) Internet: Bezpłatna infolinia dla połączeń z Niemiec: od poniedziałku do czwartku: godz do 19.30, piątki: godz do Pisma do Niemieckiego Zakładu Ubezpieczeń Emerytalno-Rentowych można wysyłać także z pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na stronie internetowej > Services > Kontakt & Beratung. Adres dla ogólnych pytań dotyczących ustawowego ubezpieczenia emerytalnorentowego: Broszura Federalnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (BMAS): Soziale Sicherung im Überblick - 8 -

9 Co powinni wiedzieć pracownicy transgraniczni? Składanie wniosku w kraju zamieszkania Aby otrzymać rentę lub emeryturę, należy na 3 do 4 miesięcy przed przystąpieniem do świadczenia złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek należy złożyć we właściwym zakładzie ubezpieczeń społecznych w państwie, w którym znajduje się miejsce zamieszkania wnioskodawcy, we wniosku należy poinformować o okresach zatrudnienia w innych krajach. Należy podać w nim także Państwa tamtejszy numer ubezpieczenia lub sygnaturę akt, o ile dane te są Państwu znane. Procedura z zakładami ubezpieczeń z innych państw, w których byliście Państwo ubezpieczeni, przeprowadzana jest z Państwa kraju zamieszkania. Nie ma zatem potrzeby samodzielnego składania osobnych wniosków we wszystkich zakładach ubezpieczeń. Prawo do świadczeń Jeśli mieszkacie Państwo w Polsce i poza polską rentą lub emeryturą staracie się także o rentę lub emeryturę częściową z Niemiec, musicie Państwo dla niemieckiej emerytury osiągnąć obowiązujący w Niemczech wiek emerytalny i czas oczekiwania (65 lat, 5 lat). W przypadku nieosiągnięcia czasu oczekiwania przez okresy zatrudnienia w danym państwie dla uprawnienia roszczenia mogą zostać zliczone razem okresy zatrudnienia, nabyte w różnych krajach Unii Europejskiej włącznie z Norwegią, Islandią, Liechtensteinem i Szwajcarią. i Informacje i doradztwo na miejscu Zakłady ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce Informacje na temat Państwa renty/emerytury w Polsce możecie Państwo uzyskać w podanych poniżej oddziałach polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - ZUS, znajdujących się w regionie graniczącym z Niemcami: ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim ul. Sikorskiego 42 PL Gorzów Wielkopolski Tel.: +48 (0) ZUS Oddział w Zielonej Górze ul. Kupiecka 65 PL Zielona Góra Tel.: +48 (0) ZUS Oddział w Szczecinie ul. Matejki 22 PL Szczecin (adres pocztowy) ul. Andre Citroena 2 PL Szczecin (adres do wizyt) Tel.: +48 (0)

10 Niemieckie zakłady ubezpieczeń, zajmujące się ubezpieczeniami obywateli polskich Informacje dotyczące niemieckiego ubezpieczenia emerytalno-rentowego otrzymacie Państwo podając Wasz numer ubezpieczenia emerytalno-rentowego, w następujących placówkach ubezpieczeniowych: Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg Bertha-von-Suttner-Straße 1 D Frankfurt (Oder) Tel.: +49 (0) Internet: Deutsche Rentenversicherung Bund D Berlin Tel.: +49 (0) Internet: Bezpłatna infolinia dla połączeń z Niemiec: od poniedziałku do czwartku: godz do 19.30, piątki: godz do Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See Hauptverwaltung Pieperstr D Bochum Telefon: +49 (0) Internet: Bezpłatna infolinia dla połączeń z Niemiec: od poniedziałku do czwartku: godz do 19.30, piątki: godz do W ramach Międzynarodowych Dni Doradczych specjaliści z Niemieckiego Zakładu Ubezpieczeń Emerytalno-Rentowych i polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) udzielają na miejscu kompetentnych i bezpłatnych odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące krajowych i międzynarodowych praw emerytalnych. Aktualny przegląd terminów znajdziecie Państwo pod adresem > Services > Kontakt & Beratung > Beratung > Beratung vor Ort > Internationale Beratungstage

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i Świadczenia emerytalno-rentowe rentowe podlegające koordynacji unijnej w stosunkach polsko-greckich ki Zakład Ubezpieczeń ń Społecznych ł maj 2013 Polskie świadczenia emerytalno-rentowe rentowe objęte

Bardziej szczegółowo

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. dr I. A. Wieleba Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. mogą nabyć prawo do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym,

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia związane ze świadczeniami emerytalno-rentowymi w świetle przepisów unijnych

Wybrane zagadnienia związane ze świadczeniami emerytalno-rentowymi w świetle przepisów unijnych Wybrane zagadnienia związane ze świadczeniami emerytalno-rentowymi w świetle przepisów unijnych Kolonia, 18.09.2014 r. Podstawy prawne dotyczące zabezpieczenia społecznego w stosunkach polsko-niemieckich

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października

EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października Prawdziwa historia: Drodzy Czytelnicy, 39,90 brutto Napisz cok@wip.pl 22 518 28 28 www.fabrykawiedzy.com Wstęp Emerytury 2017 1 Emerytury 2017 z

Bardziej szczegółowo

Zmiany w niemieckim systemie emerytalnym od 2017r.

Zmiany w niemieckim systemie emerytalnym od 2017r. Podniesienie granicy wieku emerytalnego, podniesienie limitu wieku przejścia na wcześniejszą emeryturę i wzrost progu dochodowego dla emerytów to najważniejsze zmiany w niemieckich przepisach emerytalnych

Bardziej szczegółowo

Ustalanie prawa do emerytury w każdym z państw członkowskich UE; w tym również w Anglii

Ustalanie prawa do emerytury w każdym z państw członkowskich UE; w tym również w Anglii Ustalanie prawa do emerytury w każdym z państw członkowskich UE; w tym również w Anglii Jeżeli osoby zainteresowane pracowały za granicą w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawiających prostytucję w Niemczech

Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawiających prostytucję w Niemczech Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawiających prostytucję w Niemczech Wszystkie osoby żyjące w Niemczech muszą być ubezpieczone na wypadek choroby oraz powinny być objęte ochroną w

Bardziej szczegółowo

Kapitał początkowy po zmianach od 23.09.2011r.

Kapitał początkowy po zmianach od 23.09.2011r. Kapitał początkowy po zmianach od 23.09.2011r. Co to jest kapitał początkowy Kapitał początkowy jest tzw. hipotetyczną emeryturą pomnożoną przez średnie dalsze trwania życia dla wieku 62 lat równe dla

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października

EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października Prawdziwa historia: Drodzy Czytelnicy, 39,90 brutto Napisz cok@wip.pl 22 518 28 28 www.fabrykawiedzy.com Wstęp Emerytury 2017 1 Emerytury 2017 z

Bardziej szczegółowo

dochody budżetu państwa). Osoby urodzone po 1948 r. z chwilą osiągnięcia tego wieku uzyskują prawo do emerytury ustalanej w myśl zreformowanych

dochody budżetu państwa). Osoby urodzone po 1948 r. z chwilą osiągnięcia tego wieku uzyskują prawo do emerytury ustalanej w myśl zreformowanych Przeliczanie emerytur Każdy emeryt ma prawo do przeliczenia swojego świadczenia. Musi spełnić jednak określone warunki. O sytuacjach, w których ZUS obliczy nową wysokość emerytury, mówi Eliza Skowrońska

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

USTAWA. z dnia r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Projekt USTAWA z dnia...2008 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych;

Bardziej szczegółowo

Renty z tytułu niezdolności do pracy

Renty z tytułu niezdolności do pracy I Renty z tytułu niezdolności do pracy Wiadomości ogólne Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: został uznany za niezdolnego

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy.

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Wykład 12. Ochrona przed ubóstwem w Polsce opieka społeczna i inne instytucje zabezpieczenia społecznego Literatura: Bukowska (2011) www.zus.pl www.mpips.gov.pl Granice ubóstwa

Bardziej szczegółowo

ZRBG 122 PL. Informacja

ZRBG 122 PL. Informacja Informacja ZRBG 122 PL o prawach do niemieckich świadczeń emerytalno-rentowych dla byłych zatrudnionych w getcie (tzw. emerytura/renta z tytułu zatrudnienia w getcie zgodnie z Ustawą o wypłacaniu emerytur

Bardziej szczegółowo

Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia

Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia Przepisami art. 194 a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Omówienie regulacji wynikających z ustawy obniżającej wiek emerytalny

Omówienie regulacji wynikających z ustawy obniżającej wiek emerytalny Gdańsk, 2 października 2017 r. Omówienie regulacji wynikających z ustawy obniżającej wiek emerytalny Agnieszka Kurczewska-Stanisławowicz Naczelnik Wydziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki?

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? 1 25 Ubezpieczenie chorobowe Zasiłek chorobowy świadczenie wypłacane zamiast pensji, gdy osoba ubezpieczona przebywa na zwolnieniu lekarskim. Standardowa wysokość

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRAWA I WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PRZEDEMERYTALNYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA PRAWA I WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PRZEDEMERYTALNYCH ZASADY PRZYZNAWANIA PRAWA I WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PRZEDEMERYTALNYCH Warunki wspólne dla wszystkich świadczeń Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie,

Bardziej szczegółowo

I rok pracy - 80 % minimalnego wynagrodzenia

I rok pracy - 80 % minimalnego wynagrodzenia Tychy, dnia 21.09.2009 r. Członkowie Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW Najniższe wynagrodzenie pracowników od 1 stycznia. 2009 r. I rok pracy - 80 % minimalnego wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Jako przedsiębiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22.05.2009r Dz. U. Nr 997,poz. 800

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22.05.2009r Dz. U. Nr 997,poz. 800 Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22.05.2009r Dz. U. Nr 997,poz. 800 Od 1 lipca 2009r.obowiązują przepisy ustawy z dnia 22 maja 2009r. o nauczycielskich świadczeniach

Bardziej szczegółowo

Uwaga dotycząca świadczenia pielęgnacyjnego!!!

Uwaga dotycząca świadczenia pielęgnacyjnego!!! Uwaga dotycząca świadczenia pielęgnacyjnego!!! Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, Świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w art. 17 ustawy zmienianej

Bardziej szczegółowo

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę?

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Emeryci i renciści mogą pracować. Aby wcześniejsze emerytury lub renty nie zostały zmniejszone lub zawieszone, uzyskiwane w ten sposób dochody

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r.

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1412. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

2015-12-16. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych do tych panujących przed 1.01.1999 r. Emerytura. Do kiedy stare emerytury?

2015-12-16. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych do tych panujących przed 1.01.1999 r. Emerytura. Do kiedy stare emerytury? Emerytura Zasady wyliczania wysokości emerytury to suma pieniędzy, którą będzie comiesięcznie otrzymywał ubezpieczony z ZUS w momencie, gdy nabędzie status emeryta. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY

SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 4139 SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EMERYTURY Z FUS

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EMERYTURY Z FUS EMERYTURY Z FUS CO TO JEST EMERYTURA? Art. 67 ust. 1. Konstytucji RP. Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Od 1 stycznia 2004 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Urząd Gminy Wilczęta na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze Świadczenia opiekuńcze ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii RENTY Z FUS

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii RENTY Z FUS RENTY Z FUS CHRONIONE RYZYKA Niezdolność do pracy (częściowa lub całkowita) Niezdolność do samodzielnej egzystencji Utrata żywiciela ŚWIADCZENIA Renta z tytułu niezdolności do pracy (stała lub okresowa)

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. W którym kraju otrzymam świadczenia rodzinne? Świadczenia rodzinne w Niemczech. Komu przysługuje zasiłek rodzinny (Kindergeld)?

Świadczenia rodzinne. W którym kraju otrzymam świadczenia rodzinne? Świadczenia rodzinne w Niemczech. Komu przysługuje zasiłek rodzinny (Kindergeld)? Świadczenia rodzinne Pod pojęciem świadczeń rodzinnych rozumie się świadczenia otrzymywane przez rodziny do momentu, w którym dzieci mogą same zapewnić swe utrzymanie (np. zasiłek rodzinny) oraz świadczenia

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIK. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 13.12.2016 r. COM(2016) 815 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji

Bardziej szczegółowo

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny Zasiłek pielęgnacyjny Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki

Bardziej szczegółowo

Jesteś zleceniobiorcą? Poznaj swoje ubezpieczenia

Jesteś zleceniobiorcą? Poznaj swoje ubezpieczenia Jesteś zleceniobiorcą? Poznaj swoje ubezpieczenia Możesz być zleceniobiorcą, jeśli jesteś zatrudniony: t t t na podstawie umowy agencyjnej, na podstawie umowy zlecenia, na podstawie innej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Finanse ubezpieczeń społecznych

Finanse ubezpieczeń społecznych dr Grzegorz Kula, gkula@wne.uw.edu.pl Finanse ubezpieczeń społecznych Wykład 5. Standardy socjalne i warunki życia Bukowska i in. (2011) GUS (2015), Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. GUS (2014), Budżety

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Dzieci i wykształcenie wpływają na wysoką emeryturę w Niemczech!

Dzieci i wykształcenie wpływają na wysoką emeryturę w Niemczech! Polacy pracujący w Niemczech nabywają prawo do niemieckiej emerytury po przepracowaniu 5 lat. Posiadanie dzieci oraz odpowiedniego wykształcenia zawodowego zwiększa wysokość wypłacanego świadczenia! Pracując

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia. 2017r. o pomocy państwa dla seniorów, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia. 2017r. o pomocy państwa dla seniorów, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Projekt Ustawa z dnia. 2017r. o pomocy państwa dla seniorów, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania kapitału początkowego osobom posiadającym okresy ubezpieczenia w Polsce oraz w krajach UE/EOG

Zasady ustalania kapitału początkowego osobom posiadającym okresy ubezpieczenia w Polsce oraz w krajach UE/EOG Zasady ustalania kapitału początkowego osobom posiadającym okresy ubezpieczenia w Polsce oraz w krajach UE/EOG Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością stosowania wspólnotowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW. w ramach projektu RPSL /16. "ZNÓW AKTYWNI! - powrót na rynek pracy"

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW. w ramach projektu RPSL /16. ZNÓW AKTYWNI! - powrót na rynek pracy REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW w ramach projektu RPSL.07.01.03-24-0528/16 "ZNÓW AKTYWNI! - powrót na rynek pracy" 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

RENTY (rodzaje/osoby uprawione do pobierania/wysokości/ograniczenia pobierania)

RENTY (rodzaje/osoby uprawione do pobierania/wysokości/ograniczenia pobierania) RENTY (rodzaje/osoby uprawione do pobierania/wysokości/ograniczenia pobierania) I. Renta z tytułu niezdolności do pracy Kto jest uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy? Osoba ubezpieczona spełniająca

Bardziej szczegółowo

U z a s a d n i e n i e

U z a s a d n i e n i e U z a s a d n i e n i e Projekt nowelizacji ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR 29/09 WÓJTA GMINY BIAŁY DUNAJEC z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie: regulaminu wynagradzania kierowników (dyrektorów) jednostek organizacyjnych Gminy Biały Dunajec Na podstawie art. 77

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2009 r. Dz.U.2009.107.890 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania środków funduszu socjalnego między

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku 1. Becikowe Od 1 stycznia 2013 r. przy przyznawaniu jednorazowej zapomogi

Bardziej szczegółowo

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc.

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc. Zadania 7) Przekroczenie progu podatkowego miesięczne wynagrodzenie wg umowy: 14 000zł brutto,, próg podatkowy - 85 528,00zł, limit podstawy składek emerytalno-rentowych - 118 770zł. Określ miesiąc przekroczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przyznawania i Wypłacania Stypendiów Szkoleniowych i Stażowych. 1 Informacje ogólne

Regulamin Przyznawania i Wypłacania Stypendiów Szkoleniowych i Stażowych. 1 Informacje ogólne Regulamin Przyznawania i Wypłacania Stypendiów Szkoleniowych i Stażowych 1 Informacje ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu Uczestnikom Projektu Social Media moja szansa na sukces!

Bardziej szczegółowo

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 9 Ubezpieczenia społeczne Ich głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa materialnego osobom w podeszłym wieku, niezdolnym do pracy, ofiarom wypadków oraz chorób. Wypłaty

Bardziej szczegółowo

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE. Emerytury i renty

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE. Emerytury i renty Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE Emerytury i renty 1 Artykuł 48 (dawny artykuł 42 TWE) Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą,

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? PRZECZYTAJ! JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? JAKO ZLECENIOBIORCA PODLEGASZ OBOWIĄZKOWO UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM: EMERYTALNEMU, RENTOWYM I WYPADKOWEMU, ORAZ UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU. UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PODLEGASZ DOBROWOLNIE,

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o ochronie osób uprawiających prostytucję

Nowa ustawa o ochronie osób uprawiających prostytucję HOCHSAUERLANDKREIS DER LANDRAT Nowa ustawa o ochronie osób uprawiających prostytucję Obowiązek zgłoszenia Od 1 lipca 2017 r. osoby uprawiające prostytucję mają obowiązek osobistego zgłoszenia swojej działalności.

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 2 Dyrektora PUP w Kościerzynie z dnia 16 lutego 2011r. ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE 1 Finansowanie i kierowanie

Bardziej szczegółowo

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie ORGANIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. nr 65, poz. 437

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym

Bardziej szczegółowo

ST ~~ T. Fu 1lJU~ak. Ustala się Regulamin wynagradzania kierowników placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego powiatu krośnieńskiego

ST ~~ T. Fu 1lJU~ak. Ustala się Regulamin wynagradzania kierowników placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego powiatu krośnieńskiego Zarządzenie Nr 8 I 2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania kierowników opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego powiatu krośnieńskiego placówek

Bardziej szczegółowo

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4.

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 23 czerwca 2009 r. Nr 97, poz. 800 ze zm., ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki

Bardziej szczegółowo

Pracujesz za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Przeczytaj koniecznie!

Pracujesz za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Przeczytaj koniecznie! Pracujesz za granicą w UE, EOG lub Szwajcarii? Przeczytaj koniecznie! Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) oraz Szwajcaria

Bardziej szczegółowo

Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa

Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa e-poradnik Praca i Ubezpieczenia Praca i Ubezpieczenia Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa Rodzaje świadczeń oraz osoby do nich uprawnione Wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy Zasiłek chorobowy,

Bardziej szczegółowo

Jak ustalać kwotę wolną od potrąceń i egzekucji

Jak ustalać kwotę wolną od potrąceń i egzekucji Jak ustalać kwotę wolną od potrąceń i egzekucji Gdy komornik egzekwuje należność od emeryta lub rencisty za naszym pośrednictwem (z jego emerytury lub renty), uwzględniamy kwotę wolną od potrąceń i egzekucji.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zasiłek rodzinny 539 zł. 623 zł. 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł 1000,00 zł 400,00 zł 170,00 zł 340,00 zł 80,00 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE Zasiłek rodzinny 539 zł. 623 zł. 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł 1000,00 zł 400,00 zł 170,00 zł 340,00 zł 80,00 zł ŚWIADCZENIA RODZINNE Świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny,

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są:

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego ROZDZIAŁ 2. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych

Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego ROZDZIAŁ 2. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych Spis treści Wstęp....................................... 11 ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego........................... 13 1.1. Prawne podstawy zabezpieczenia społecznego.............

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2016 z dnia 5.01.2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Podstawa prawna: - art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ ŹRÓDŁA PRAWA ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) zwana ustawą o sus, ustawa

Bardziej szczegółowo

Jesteś pracownikiem? Poznaj swoje ubezpieczenia

Jesteś pracownikiem? Poznaj swoje ubezpieczenia Jesteś pracownikiem? Poznaj swoje ubezpieczenia Jesteś objęty ubezpieczeniami jako pracownik, jeśli: t t pracujesz na etat, pracujesz na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, osoby, które nabyły prawo do pobierania renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia, osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, mają

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. "kryterium dochodowe")

Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowe) Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. "kryterium dochodowe") na osobę samotnie gospodarującą - 477 zł, na osobę w rodzinie - 351 zł, Zasiłek stały Maksymalna wysokość

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY *

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY * UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI PL/USA 4 miejsce do wypełnienia przez SSA WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Bardziej szczegółowo

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym Wiadomości Czwartek, 21 lutego 2013 Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym W wyniku nowelizacji Ustawy z dnia 23 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych od dnia 1 stycznia 2013r. zmienione zostały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW. w ramach projektu RPDS /16. "Zawodowa odnowa! Aktywizacja osób 50+"

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW. w ramach projektu RPDS /16. Zawodowa odnowa! Aktywizacja osób 50+ REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW w ramach projektu RPDS.08.02.00-02-0028/16 "Zawodowa odnowa! Aktywizacja osób 50+" 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A REPUBLIKĄ KOREI KR-PL 5 WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Formularz w pkt od 1 do 7 wypełnia wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. pracownika o wypłatę zaliczki na poczet należnych świadczeń z Funduszu z tytułu. niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych

WNIOSEK. pracownika o wypłatę zaliczki na poczet należnych świadczeń z Funduszu z tytułu. niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych (imię i nazwisko pracownika) (miejscowość, data) (adres pracownika) (numer PESEL pracownika) Marszałek województwa 1) WNIOSEK pracownika o wypłatę zaliczki na poczet należnych świadczeń z Funduszu z tytułu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu

Bardziej szczegółowo

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego warunek uzyskania świadczeń Przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EMERYTALNY W POLSCE

SYSTEM EMERYTALNY W POLSCE SYSTEM EMERYTALNY W POLSCE 1 stycznia 1999 roku weszła w życie reforma systemu emerytalnego. Od tego momentu w Polsce funkcjonują równolegle dwa systemy emerytalne: stary system emerytalny dla osób urodzonych

Bardziej szczegółowo

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI IMIĘ I NAZWISKO Krosno Odrz. PESEL Adres zamieszkania telefon. data rejestracji w PUP. nazwa uprzednio ukończonej szkoły/uczelni.. data ukończenia nauki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800)

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Dz.U.09.97.800 [+] ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie emerytalne rolników

Ubezpieczenie emerytalne rolników Ubezpieczenie emerytalne rolników Celem emerytury jest rekompensata dochodów z pracy zarobkowej, utraconych w wyniku przejścia na emeryturę, przy czym wysokość tej rekompensaty zależna jest od długości

Bardziej szczegółowo

w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia lub

w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia lub Renta socjalna Renta socjalna jest świadczeniem przysługującym w związku z niezdolnością do pracy i jest wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Renta ma na celu zabezpieczenie bytowe, kompensując

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE Olsztyn, 01 stycznia 2011 rok REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE I. PRZEPISY WSTĘPNE 1

Bardziej szczegółowo

Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych

Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych Prezentowany materiał adresowany jest do osób, które mają już ustalone prawo do emerytury lub renty i szukają możliwości ich podwyższenia. Dla ułatwienia

Bardziej szczegółowo

Świadczenia dla nauczycieli

Świadczenia dla nauczycieli Świadczenia dla nauczycieli Nauczyciele mają kilka możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę. Mogą skorzystać z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub z Karty

Bardziej szczegółowo

Ljubljana 263,061 tys. mieszkańców (dane Eurostat, 2015 r.) 2 065,895 tys. mieszkańców (dane Eurostat, 2017 r.)

Ljubljana 263,061 tys. mieszkańców (dane Eurostat, 2015 r.) 2 065,895 tys. mieszkańców (dane Eurostat, 2017 r.) Jak ubezpieczają się w Unii (Słowenia) Powierzchnia: Stolica: Ludność: Przyrost naturalny: Przeciętna długość życia: PKB na 1 mieszkańca: Stopa bezrobocia: Udział ludności powyżej 65 roku życia: 20 273

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo