Ubezpieczenia społeczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenia społeczne"

Transkrypt

1 Ubezpieczenia społeczne Wykład 12. Ochrona przed ubóstwem w Polsce opieka społeczna i inne instytucje zabezpieczenia społecznego Literatura: Bukowska (2011)

2 Granice ubóstwa w 2014 r. Gospodarstwo 1 - osobowe Gospodarstwo 4 - osobowe (2 osoby dorosłe + 2 dzieci) minimum egzystencji (2013) 541, ,85 minimum socjalne (VI 2014) 1 078, ,03 ubóstwo ustawowe (od X 2012) (456 na osobę) relatywne ubóstwo (2013) subiektywne ubóstwo (2010) minimalna emerytura 844,45 minimalna płaca 1750 Źródło: GUS, IPiSS

3 Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalnorentowych od 1 marca 2014 emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową renta socjalna świadczenie przedemerytalne 844,45 zł 648,13 zł 1 013,34 zł 777,76 zł 709,34 zł 991,39 zł Źródło: ZUS

4 Renty z ZUS Renta z tytułu niezdolności do pracy: Przysługuje ubezpieczonemu, który - jest niezdolny do pracy, - ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy, - niezdolność powstała w czasie ubezpieczenia albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od jego ustania. Całkowita niezdolność do pracy/częściowa niezdolność do pracy/niezdolność do samodzielnej egzystencji. Wymagana suma okresów składkowych i nieskładkowych: <20 lat lat< 1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat w ciągu 10 lat poprzedzających zgłoszenie wniosku o rentę. Renty stałe i okresowe (do 5 lat).

5 Renty z ZUS Renta z tytułu niezdolności do pracy: Renta szkoleniowa dla osób, które mają prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, ale uzyskały orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. Wysokość renty przy całkowitej niezdolności: - 24% kwoty bazowej, - po 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok składkowy, - po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok nieskładkowy, - po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok brakujący do pełnych 25 okresów, od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia ukończenia przez wnioskodawcę 60 lat. Przy częściowej niezdolności renta to 75% renty z tytułu całkowitej niezdolności. staż hipotetyczny

6 Renta rodzinna: Renty z ZUS Przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. - Dzieci (własne i przyjęte na wychowanie) do 16 roku życia/do 25 jeżeli się uczą, - Dzieci bez ograniczeń wiekowych, jeżeli w dzieciństwie stały się niezdolne do pracy, - Wdowa (wdowiec), jeśli w chwili śmierci męża ukończyła 50 lat lub była niezdolna do pracy, lub wychowuje dziecko uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu. Jedna renta dla wszystkich członków rodziny, jako procent świadczenia (85-95%) przysługującego zmarłemu.

7 Renta socjalna: Renty z ZUS Przysługuje osobie, która: - jest pełnoletnia, - jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: - przed ukończeniem 18. roku życia, - albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, przed ukończeniem 25. roku życia, - nie ma ustalonego prawa do innych świadczeń. Można ją łączyć z rentą rodzinną, o ile nie przekracza ona 200% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy Stała wysokość, wynosząca 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

8 Minimalna emerytura Należy się ubezpieczonym, którzy osiągnęli wiek emerytalny i przepracowali 20 lat (kobiety) i 25 lat (mężczyźni). Jeżeli wysokość świadczenia jest niższa od gwarantowanego poziomu, wówczas świadczenie jest podwyższane do poziomu minimalnego. W 2014 r. najniższa emerytura wynosiła 844,45 zł. Zagrożenie ubóstwem może powstać, jeżeli staż ubezpieczeniowy był krótszy niż minimalny staż niezbędny do uzyskania najniższej emerytury. Według danych ZUS w 2012 r. emerytury niższe niż 700 zł otrzymywało 0,6% ogółu emerytów, czyli ok 40 tysięcy osób, a emerytury niższe niż 900 zł 4,4%, czyli około 321 tysiące emerytów.

9 Pomoc społeczna Przysługuje osobom w trudnej sytuacji życiowej, z którą we własnym zakresie nie mogą sobie poradzić. Takie osoby mają prawo zgłosić się do gminnego ośrodka pomocy społecznej. Ośrodek, po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego, podejmuje decyzję o przyznaniu pomocy. Pomoc może mieć formę świadczeń pieniężnych bądź niepieniężnych, w zależności od sytuacji osoby ubiegającej się o wsparcie i jej potrzeb. Działania aktywizacyjne pomoc w znalezieniu pracy, jak również aktywizacja społeczna: udział w życiu społeczności lokalnej, częstsze kontakty z ludźmi, podnoszenie kwalifikacji, itd.

10 Pomoc społeczna Zasiłki stałe - osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, o dochodach poniżej krytycznego poziomu. Kryterium dochodowe - osoba samotna 542 zł, osoba w rodzinie 456 zł. Maksymalny zasiłek stały to 529 zł. Zasiłki okresowe - przyznawane na czas niezbędny do rozwiązania jakiejś trudnej sytuacji życiowej. Zasiłki celowe - na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej. Świadczenia niepieniężne - pomoc w postaci schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla tych, którzy są ich pozbawieni, pomoc w formie usług opiekuńczych, miejsce w domu pomocy społecznej, itd.

11 W 2011 r.: Pomoc społeczna - Zasiłki celowe otrzymało 961,4 tysięcy osób, - Zasiłki okresowe uzyskało 455,6 tysięcy, - Zasiłki stałe 192,6 tysiące. - Wydatki na zasiłki celowe 756 mln zł, - Wydatki na zasiłki okresowe 643 mln zł, - Wydatki na zasiłki stałe 663 mln zł. Średnia kwota uzyskana w ramach zasiłku celowego wynosi ok. 786,6 zł. Rodziny emerytów i rencistów stanowiły w 2011 r. 19,1% wszystkich rodzin korzystających z pomocy społecznej.

12 Bezrobocie i ochrona miejsc pracy Według MPiPS w listopadzie 2014 r.: 1799,5 tyś. zarejestrowanych bezrobotnych (11,4%). W wieku 50 lat i więcej było około 463,3 tys. osób, co stanowiło 25,7% wszystkich bezrobotnych. W wieku do 25 lat 303,7 tys., czyli 16,9% bezrobotnych. 58,1% bezrobotnych zarejestrowanych przez ponad 12 miesięcy. 12,8% bezrobotnych miało prawo do zasiłku. Bezrobotny to: Osoba między 18 a 60/65 rokiem życia, Niezatrudniona i niepracująca, o dochodach poniżej połowy płacy minimalnej, Zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.

13 Bezrobocie i ochrona miejsc pracy Narzędzia aktywne - zwiększają szanse na znalezienie i utrzymanie pracy: - refundacja dla pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne za przyjętego do pracy bezrobotnego, - dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, - refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego, - pożyczki dla bezrobotnych na sfinansowanie szkoleń, - organizowanie szkoleń, staży, doskonalenia zawodowego, - organizacja robót publicznych oraz prac interwencyjnych. Osoby bezrobotne, które ukończyły 50 lat, są traktowane jako osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy i mają z tego tytułu dostęp do dodatkowych rozwiązań.

14 Bezrobocie i ochrona miejsc pracy Narzędzia pasywne: 1. Zasiłek dla bezrobotnych - Otrzymuje go osoba, która pracowała przez co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy przed rejestracją w urzędzie pracy. - Zasiłek pobiera się przez 6 miesięcy, przez pierwsze 3 w wysokości 831,10 zł, a przez kolejne 3 652,60 zł. - W powiatach z bezrobociem równym lub wyższym niż 150% średniej krajowej zasiłek pobiera się przez 12 miesięcy. - Osoby z 20 letnim stażem, otrzymują zasiłek równy 120% zasiłku podstawowego. - Osoby ze stażem do 5 lat otrzymują zasiłek równy 80% zasiłku podstawowego. - Osoby, które ukończyły 50 lat i mają 20 letni okres uprawniający do zasiłku, oraz osoby mające dzieci na utrzymaniu, pobierają go 12 miesięcy.

15 Bezrobocie i ochrona miejsc pracy Narzędzia pasywne: 2. Świadczenie przedemerytalne - Osoby, które przynajmniej 6 miesięcy pobierały zasiłek dla bezrobotnych, są zarejestrowane jako bezrobotne, a w okresie pobierania zasiłku nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia oferty pracy. W 2013 r. podstawowa wysokość świadczenia to 991,39 zł. - Może zostać odebrane w przypadku uzyskania źródła dochodów: otrzymania emerytury bądź stania się właścicielem nieruchomości rolnej. - Jest ograniczane, jeżeli przychody przekraczają 25% przeciętnej płacy, a jeżeli przekraczają 70% przeciętnej płacy, świadczenie jest zawieszane.

16 Bezrobocie i ochrona miejsc pracy Powody uprawniające do uzyskania świadczenia przedemerytalnego:

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Tczewie INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY (PUP) jako bezrobotnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

1. DOSTĘP DO WODY PITNEJ, ODPOWIEDNIEGO POŻYWIENIA, ODZIEŻY I MIESZKANIA

1. DOSTĘP DO WODY PITNEJ, ODPOWIEDNIEGO POŻYWIENIA, ODZIEŻY I MIESZKANIA Artykuł 28 Odpowiedni poziom życia i ochrona socjalna 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do odpowiednich warunków życia ich samych i ich rodzin, włączając w to odpowiednie wyżywienie,

Bardziej szczegółowo

Kto może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna?

Kto może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna? Status bezrobotnego 2014-12-06 12:19 Kto może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna? Status bezrobotnego nabywa osoba która: 1. Nie jest zatrudniona tzn. nie wykonuje pracy

Bardziej szczegółowo

System zasiłków socjalnych a aktywizacja zawodowa ludności w Polsce

System zasiłków socjalnych a aktywizacja zawodowa ludności w Polsce Małgorzata Raczkowska Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW System zasiłków socjalnych a aktywizacja zawodowa ludności w Polsce Wstęp We współcześnie wypracowanej polityce pomocy społecznej poszukuje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/79 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 509. Dział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH Warszawa 2013 BIULETYN RPO-Materiały nr 79 Ubezpieczenia społeczne. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

Jesteś osobą bezrobotną?

Jesteś osobą bezrobotną? ABC bezrobotnego Jesteś osobą bezrobotną? Chcesz wiedzieć, jakie prawa i świadczenia przysługują Ci po ustaniu stosunku pracy? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Status bezrobotnego Możesz uzyskać status

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO. Poradnik dla osób bezrobotnych i pracodawców

POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO. Poradnik dla osób bezrobotnych i pracodawców POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO Poradnik dla osób bezrobotnych i pracodawców Redaktor prowadzący: Justyna Brylewska Redaktor techniczny: Paweł Banasiak Korekta: Zespół Projekt okładki: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Broszura PKO Banku Polskiego. Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej

Broszura PKO Banku Polskiego. Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej Broszura PKO Banku Polskiego Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej Zastrzeżenia: Niniejszy materiał został przygotowany w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego, dostępne komentarze

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub poszukująca pracy określa ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu Siedziba główna jednostki mieści się w Urzędzie Gminy Tereszpol w Tereszpolu- Zaorendzie, ul. Długa 234. Godziny urzędowania Ośrodka Od poniedziałku do piątku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE. Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE. Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE UL. ZAKŁADOWA 4, TEL. 63 24 77 800 FAX

Bardziej szczegółowo

Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1 Dz.U.04.64.593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Podstawowe zadania Urzędu Pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY I RENTY Z FUS

EMERYTURY I RENTY Z FUS Warszawa, dnia 14 stycznia 2013 r. KANCELARIA SENATU BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁ PETYCJI I KORESPONDENCJI BKS/DPK-134/28012/13 WW BKS/DPK-134/23862/13 WW Nr: 28012 i 23862 Data wpływu 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118 USTAWA. z dnia 17 grudnia 1998 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy

Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118 USTAWA. z dnia 17 grudnia 1998 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/129 Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118 USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, 1717, 1734, z 2014 r. poz. 496, 567, 683, 684, 1682, z 2015

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2015 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2015 Zakład

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria realizacji programów rynku pracy przyjęte przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na 2015 r.

Zasady i kryteria realizacji programów rynku pracy przyjęte przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały PRRP nr /2014 z dnia 11.12.2014 r. Zasady i kryteria realizacji programów rynku pracy przyjęte przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na 2015 r. Instrumentami

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Malcie

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Malcie Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego na Malcie Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411, Nr

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BEZROBOTNEGO

PORADNIK BEZROBOTNEGO PORADNIK BEZROBOTNEGO POWIATOWY URZĄD PRACY w KWIDZYNIE www.bip.pupkwidzyn.pl Rejestracja bezrobotnego Jakie dokumenty do rejestracji? Osoby bezrobotne mogą zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227,

Bardziej szczegółowo