STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2012"

Transkrypt

1 STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2012 POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM marzec 2013r.

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku 7 3. Jakość dostarczanej wody Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej Warunki sanitarno - higieniczne środowiska pracy Warunki sanitarno - higieniczne w szkołach i innych placówkach oświatowo wychowawczych Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych Zapobiegawczy nadzór sanitarny Działalność oświatowo zdrowotna Sprawozdanie o działalności kontrolno - represyjnej oraz w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego 70 Strona 2 z 70

3 Wstęp Szanowni Państwo! Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. przedstawia raport o stanie sanitarno - higienicznym powiatu sępoleńskiego. Raport obejmuje zagadnienia i problemy zdrowotne mieszkańców naszego regionu, zawiera informacje o warunkach środowiska, warunkach zdrowotnych żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higienie pracy w zakładach pracy, higienie procesów nauczania i wychowania, higienie wypoczynku i rekreacji, warunkach higieniczno - sanitarnych obiektów użyteczności publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne. Szeroki zakres prowadzonego nadzoru ukierunkowany jest na ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganiu powstawania chorób zakaźnych i zawodowych. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej działają na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz z późn. zm.). Jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonują swoje zadania, sprawując zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny oraz prowadząc działalność zapobiegawczą i przeciwepidemiczną w zakresie chorób zakaźnych, a także działalność w zakresie promocji zdrowia. Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie powiatu realizuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie. Struktura organizacyjna, dobrze wyposażone laboratoria badawcze oraz stale podnosząca swoje kwalifikacje zawodowe kadra pozwalają Państwowej Inspekcji Sanitarnej na obiektywną ocenę stanu sanitarnego, która uwzględnia zarówno istniejące, jak i mogące się pojawić zagrożenia dla zdrowia ludzi. Dostęp do wiarygodnych, możliwie kompletnych danych we wszystkich obszarach objętych nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie byłby możliwy bez sprawnie działającej bazy laboratoryjnej. Wszystkie laboratoria wchodzące w skład laboratoriów zintegrowanych (WSSE w Bydgoszczy, w Grudziądzu, Toruniu i Włocławku oraz w Inowrocławiu, Nakle n/not. i Aleksandrowie Kujawskim) legitymują się certyfikatami Polskiego Centrum Akredytacji. Próby pobrane z terenu powiatu sępoleńskiego przewożone są do badań przystosowanymi samochodami obsługującymi Wojewódzki System Transportu Próbek. W zakresie: jakości wody - badania wykonują laboratoria PSSE w Nakle n/not. i WSSE w Bydgoszczy, jakości żywności i przedmiotów użytku - badania wykonują laboratoria: WSSE w Bydgoszczy: PSSE w Toruniu oraz Włocławku, a także inne laboratoria WSSE o ogólnopolskim zasięgu. Dokonana analiza wyników działalności kontrolnej, wykonanych badań laboratoryjnych oraz pomiarów czynników szkodliwych pozwala pozytywnie ocenić stan sanitarny i epidemiologiczny powiatu sępoleńskiego. Pion zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego pracuje w systemie jakości w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17020:2006 Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych. Strona 3 z 70

4 Stacja pracuje w ogólnopolskiej i unijnych sieciach informatycznych: a) Elektroniczny System Nadzoru nad Dystrybucją Szczepionek, b) ostrzegających o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (RASFF), c) monitorujących jakość wody (WODA-EXCELL), d) ostrzegających o niebezpiecznych produktach (RAPEX). Mam nadzieję, że raport będzie podstawą do wyciągnięcia wniosków i podejmowania działań, które pozwolą na dalszą poprawę zdrowia publicznego w naszym powiecie. Liczę również, iż raport przyczyni się do lepszego poznania zadań, jakie na rzecz zdrowia publicznego wykonuje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Elektroniczna wersja raportu o stanie sanitarno - higienicznym naszego regionu, jak również wiele innych interesujących informacji na temat działalności Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim znajdą Państwo na stronie internetowej Stacja PSSE Sępólno Kraj. Dane teleadresowe Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej Adres pocztowy Sępólno Kraj. ul. Kościuszki 28 www. bip13.pwisbydgoszcz.pl w Bydgoszczy nr kier. Telefony - fax telefon fax alarmowy WSSE Bydgoszcz Bydgoszcz ul. Kujawska I. GŁÓWNY CEL DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Ochrona zdrowia ludzkiego oraz kształtowanie świadomości mieszkańców powiatu sępoleńskiego w zakresie potrzeby zmiany swego środowiska i stylu życia na sprzyjające zdrowiu poprzez: oświatę zdrowotną i promocję zdrowia, czuwanie nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych, prowadzenie działalności przeciwepidemicznej. Strona 4 z 70

5 II. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Kierownictwo Podnoszenie jakości funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w powiecie sępoleńskim poprzez: doskonalenie systemu jakości, szkolenia pracowników, usprawnienie systemu przepływu i bezpieczeństwa informacji, racjonalizację zatrudnienia i wydatków. Sprawowanie nadzoru prawno-formalnego nad: dokumentami regulującymi organizację PSSE, tokiem prowadzonych przez PPIS postępowań administracyjnych, prawidłowością zawieranych umów oraz bieżące aktualizowanie aktów prawnych. Podejmowanie współpracy z władzami samorządowymi, strażami, inspekcjami, instytucjami publicznymi oraz pracodawcami w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu. Promowanie działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej poprze współpracę z mediami, przekazywanie aktualnych informacji na stronie internetowej, współudział w uroczystościach i festynach organizowanych przez władze samorządowe i inne instytucje. Podejmowanie działań w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego i niezwłoczne przekazywanie informacji w tym zakresie do organów wyższego stopnia. Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Tworzenie prawidłowych warunków zdrowotnych i higienicznych w obiektach budowlanych, między innymi obiektach przeznaczonych do pracy, nauczania, wychowania, żywienia, udzielania świadczeń zdrowotnych, produkcji środków spożywczych. Eliminowanie zagrożeń zdrowotnych związaniem z podejmowaniem inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko poprzez wydawanie opinii dotyczących raportów oddziaływania na środowisko. Stanowisko ds. Oceny Środowiska Pracy i Prewencji Chorób Zawodowych Sprawowanie nadzoru nad warunkami środowiska pracy celem wzmocnienia ochrony zdrowia pracowników przed negatywnymi skutkami oddziaływania czynników szkodliwych czynników występujących w środowisku pracy. Prowadzenie nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, produktami biobójczymi, detergentami i prekursorami narkotyków kat. 2 i 3 w oparciu o obowiązujące przepisy. Kontynuacja nadzoru nad warunkami prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Wzmożenie nadzoru nad środkami zastępczymi. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Poprawa stanu obiektów żywieniowo-żywnościowych poprzez wzmożenie nadzoru nad zakładami wykazującymi najgorszy stan sanitarno higieniczny. Wzmożenie nadzoru nad dystrybucją suplementów diety, środków spożywczych wzbogaconych i środków spożywczych specjalnego Strona 5 z 70

6 przeznaczenia żywieniowego. Podejmowanie natychmiastowych działań w systemie RASFF, w przypadku stwierdzenia w obrocie żywności mogącej stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. Nadzór nad bezpieczeństwem kosmetyków. Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży Egzekwowanie prawidłowych warunków zdrowotnych i higienicznych w placówkach oświatowo - wychowawczych i opiekuńczych. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki przez realizację nadzoru nad stanem sanitarnym budynków szkolnych i ich otoczenia, ergonomią mebli szkolnych, rozkładami zajęć lekcyjnych, bezpieczeństwem użytkowania, gabinetami profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach. Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi Nadzór nad wprowadzaniem i stosowaniem procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi w związku z wykonywaniem czynności, w wyniku których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich w podmiotach innych niż udzielające świadczenia zdrowotne. Czuwanie nad jakością wody przeznaczonej do spożycia oraz wody w kąpieliskach i basenach ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości poborów próbek do badań fizyko chemicznych i bakteriologicznych, prowadzenia stosownej dokumentacji oraz analizy i oceny jakości wody w aspekcie ryzyka zdrowotnego jej konsumentów. Udział w przygotowaniach imprez masowych i zabezpieczeniu sanitarnym ich przebiegu. Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego Sprawowanie nadzoru nad uodpornieniem populacji w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych. Prowadzenie działalności przeciwepidemicznej nadzór oraz przekazywanie danych w zakresie zakażeń i chorób zakaźnych w szczególności chorób występujących ogniskowo, stanowiących problem zdrowotny w kontekście sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju, krajów UE. Stanowisko ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Inicjowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzór działalności w zakresie promocji zdrowego stylu życia i profilaktyki chorób. Współpraca w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia z władzami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w tym obszarze. Strona 6 z 70

7 STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU Bezpieczeństwo i zdrowie konsumenta jest jednym z ważniejszych celów polityki Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. w zakresie zdrowia publicznego. Zapewnienie bezpiecznej żywności wymaga szeregu działań podejmowanych w sposób skoordynowany i zintegrowany. Urzędowa kontrola żywności obejmuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących: warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego, nadzoru nad jakością zdrowotną żywności, warunków produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi. W roku 2012 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj, obejmował nadzorem 348 obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku, w tym: 24 zakładów produkcji żywności, w tym: 4 automaty do lodów, 7 piekarni, 3 ciastkarnie, 1 młyn, 9 inne wytwórnie żywności, m.in. pieczarkarnia, gospodarstwa ogrodnicze, rolne; 238 obiektów obrotu żywnością, w tym: 182 sklepy spożywcze, 5 kiosków spożywczych, 7 hurtowni, 5 obiekty handlu obwoźnego, 36 innych obiektów obrotu (stacje paliw, saloniki prasowe, apteki), 2 środków transportu; 71 zakładów żywienia zbiorowego otwartego, w tym: 40 punktów małej gastronomii i 15 ogródków piwnych; 21 zakładów żywienia zbiorowego zamkniętego, w tym: 1 stołówka w domu wczasowym, 1 blok żywienia w domu pomocy społecznej, 7 stołówek szkolnych, 5 stołówek w przedszkolach, 6 stołówek na koloniach i obozach. Stan sanitarny nadzorowanych obiektów oceniany był zgodnie z jednolitymi procedurami urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, które wprowadzono do stosowania w 2006 roku i na bieżąco są aktualizowane. Strona 7 z 70

8 W ramach nadzoru nad żywnością i żywieniem w roku 2012 przeprowadzono 661 kontroli sanitarnych. Schemat kontroli (porównanie z 2011r.) przedstawiony jest na poniższym wykresie: 350 kontrole sanitarne kontrole kompleksowe i inne planowane kontrole sprawdzające kontrole akcyjne, tematyczne, doraźne odbiory sanitarne ilość kontroli 2011r. ilość kontroli 2012r. ZAKŁADY PRODUKCJI ŻYWNOŚCI W roku 2012 w ewidencji znajdowało się 24 zakłady, w których przeprowadzono 58 kontroli. Wydano 28 decyzji administracyjnych (13 merytorycznych, 15 płatnościowych), nałożono 3 mandaty karne na kwotę 1000 PLN. OBIEKTY OBROTU ŻYWNOŚCIĄ W roku 2012 w ewidencji znajdowały się 238 zakłady, w których przeprowadzono 389 kontroli. Wydano 222 decyzje administracyjne, nałożono 15 mandatów karnych na kwotę 1920 PLN. ZAKŁADY ŻYWIENIA ZBIOROWEGO W roku 2012 w ewidencji znajdowały się 92 zakłady, w których przeprowadzono163 kontrole. Wydano 103 decyzje administracyjne, nałożono 1 mandat karny na kwotę 100 PLN. Strona 8 z 70

9 Kolonie i obozy STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2012 Żywienie dzieci i młodzieży w trakcie wypoczynku tj. na koloniach i obozach sportowych organizowane jest w obiektach nadzorowanych przez PSSE w trakcie całego roku tj. np. przez stołówki szkolne oraz 2 ośrodki wczasowe na terenie Więcborka. Przed rozpoczęciem sezonu wypoczynkowego przeprowadzono kontrole sanitarne miejsc, w których odbywa się żywienie dzieci i młodzieży. Na koloniach i obozach wypoczywały dzieci i młodzież w wieku ok lat. Stawka żywieniowa wynosiła średnio 30zł. (od 22zł do 37zł.). Żywienie dzieci i młodzieży korzystających z wypoczynku letniego w 2012r. odbywało się w miejscach żywienia zbiorowego zamkniętego tj. w stołówkach szkolnych i stołówkach w ośrodkach wczasowych. W trakcie trwania wypoczynku dzieci i młodzieży przeprowadzono kontrole sanitarne miejsc ich żywienia na każdym turnusie. Wszystkie te kontrole odbywały się wspólnie ze stanowiskiem ds. Higieny Dzieci i Młodzieży. Wydane decyzje administracyjne W 2012r. wydano: - 65 decyzji merytorycznych dotyczących poprawy stanu sanitarno technicznego obiektów, decyzje płatnościowe dotyczące opłaty za kontrolę sanitarną stwierdzającą naruszenie wymagań oraz za kontrole sprawdzające, - 51 decyzji zatwierdzających nowo uruchamiane obiekty oraz wydawanych w celu uzyskania przez obiekt zezwolenia na obrót alkoholem, - 2 decyzję zmieniającą termin wykonania zaleceń decyzji, - 53 decyzje umarzające postępowanie administracyjne decyzji o wykreśleniu z rejestru decyzje merytoryczne decyzje płatnościow e decyzje zatw ierdzające 1 2 decyzje zmieniające decyzje umarzające 2011r. 2012r. Strona 9 z 70

10 Działalność karno-represyjna W okresie sprawozdawczym nałożono 19 mandatów karnych na sumę 3020 zł. Ilość osób upoważnionych do nakładania mandatów 3. Grupa obiektów Ilość mandatów karnych Kwota mandatów karnych (w zł) Piekarnie Ciastkarnie Sklepy spożywcze Punkty Małej Gastronomii Razem Przyczyny nakładania mandatów to głównie: brak czystości i porządku (42% nałożonych mandatów); wprowadzanie do obrotu artykułów spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości (37% nałożonych mandatów); nieprzestrzeganie warunków sanitarnych w produkcji i obrocie (16% nałożonych mandatów); wprowadzanie do obrotu środków spożywczych niewłaściwej jakości (5% nałożonych mandatów). nieprzestrzeganie warunków sanitarnych 16% wprowadzanie do obrotu żywności niewłaściwej jakości 5% wprowadzanie do obrotu żywności przeterminowanej 37% brak czystości i porządku 42% Strona 10 z 70

11 Zestawienie prób STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2012 Do badania laboratoryjnego ogółem pobrano 138 próbek środków spożywczych oraz przedmiotów użytku. Kwestionowano 1 próbkę ze względu na obecność Salmonelli Enteritidis w 25g badanej próbki. W roku 2012 próbki pobierane do badań na terenie powiatu sępoleńskiego badane były w laboratoriach usytuowanych na terenie całego kraju: WSSE Warszawa 5 próbek w kierunku pestycydy; WSSE Warszawa przedmioty użytku 2 próbki migracja; 1 próbka badania organoleptyczne; WSSE Poznań 1 próbka w kierunku GMO; 2 próbki w kierunku azotany; WSSE Gdańsk 11 próbek w kierunku metale. WSSE Rzeszów - Regionalne Laboratorium Badań Żywności Genetycznie Modyfikowanej (laboratorium referencyjne) w Tarnobrzegu 1 próbka w kierunku GMO. Pozostałe próbki zbadane zostały w laboratoriach woj. kujawsko-pomorskiego tj. w WSSE Bydgoszcz i PSSE Toruń, PSSE Włocławek. Kierunki badań i grupy produktów badanych w 2012r. przedstawia poniższa tabela Kierunek badań Grupa produktów Pestycydy -owoce, - warzywa, Metale - podroby, - mrożone warzywa, konserwy warzywne, - mleko i przetwory, - suplementy diety produkty witaminowe, Azotany - warzywa Mikrobiologia - przyprawy, - kawa, herbata, kakao, - masło, - sery twarogowe, - mleko fermentowane, mleko pasteryzowane, sery twarogowe - wyroby ciastkarskie z kremem, - lody z automatu, lody bez udziału mleka (tradycyjne), lody z udziałem mleka - wędliny, w tym wędliny drobiowe oraz mięso drobiowe, mięso (wieprzowe mięso mielone i mięso rozdrobnione), Substancje dodatkowe - mleko i przetwory mleczne, - napoje gazowane i niegazowane, - wyroby cukiernicze i ciastkarskie, - koncentraty spożywcze, GMO - środki spożywcze dla niemowląt i małych dzieci, miód. Strona 11 z 70

12 Obrót żywnością modyfikowaną genetycznie lub zawierającą GMO W czasie kontroli sanitarnych zwracano uwagę na obecność w obrocie żywności modyfikowanej genetycznie lub zawierającej GMO i jej znakowanie, kładąc szczególny nacisk na tą tematykę w trakcie kontroli sanitarnych przeprowadzanych w miejscach produkcji żywności. Nie stwierdzono nieprawidłowości w w/w zakresie. Na terenie powiatu sępoleńskiego (wg deklaracji producentów oraz wyników kontroli) nie stosuje się do produkcji surowców modyfikowanych genetycznie. Akcje specjalne W ramach systemu RASFF (elektronicznego systemu obiegu dokumentów i wspomagania zarządzania procesami nadzoru i monitorowania bezpieczeństwa produktów żywnościowych i środków żywienia zwierząt) oraz systemu szybkiej wymiany informacji o zagrożeniach związanych z niebezpiecznymi produktami RAPEX, otrzymano powiadomienia o produktach niebezpiecznych, w związku z czym przeprowadzono kontrole akcyjne dot. wprowadzania do obrotu i wycofania 23 środków spożywczych (w tym 13 suplementów diety), 8 przedmiotów użytku i 8 kosmetyków. Poza tym przeprowadzono działania w sprawie wprowadzania do obrotu niżej wymienionych śr. spożywczych: susz jajeczny oraz żywność wyprodukowana na bazie suszu jajecznego przeprowadzono 7 kontroli sanitarnych oraz 4 rozmowy tel. w piekarniach i cukierniach stosujących susz jajeczny. Sól zafałszowana (wprowadzanie do obrotu soli technicznej jako soli spożywczej) przeprowadzono 11 kontroli sanitarnych w miejscach produkcji nie stwierdzono. suplementy diety pn.: BeMan oraz NoEnd kwestionowane suplementy diety przeprowadzono 35 kontroli sanitarnych (nie stwierdzono w obrocie). napoje alkoholowe o zawartości powyżej 20% alkoholu wyprodukowanych w Republice Czeskiej ze względu na wystąpienie przypadków śmiertelnych -Decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia r., znak GIS PR /MB/12 dostarczono do 123 obiektów. W przedmiotowej sprawie podjęto współpracę z Komendą Powiatową Policji w Sępólnie Kraj. Funkcjonariusze Policji w dniu r. doręczyli decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego do 21 sklepów spożywczych na terenie powiatu sępoleńskiego (gmina Sośno). W wyniku podjętych działań zabezpieczono w obrocie na okres 1 miesiąca niżej wymienione wyroby alkoholowe: 10 szt. 0,5l Becherovka orginal Likier ziołowy, tradycyjny czeski trunek, Producent Jan Becher Karlovarska Becherovka A.S.T.Gmasaryka 282/57, Karlovy Vary Czech Republik 1 szt. 0,7l Becherovka orginal Likier ziołowy, tradycyjny czeski trunek, Producent Jan Becher Karlovarska Becherovka A.S.T.Gmasaryka 282/57, Karlovy Vary Czech Republik 11 szt. Brandy STOCK 84 poj. 0,35l, Producent: Stock Plzen - Bozkor Palirenska 2, Plzen - Bozka, Czech Republic, Po uzyskaniu informacji o legalności pochodzenia w/w wyrobów, uchylono zakaz wprowadzania do obrotu. Strona 12 z 70

13 Współpraca z innymi inspekcjami i służbami, organami samorządu terytorialnego Inspekcja Weterynaryjna : zgodnie z 3 Porozumienia z dnia r. o współpracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sępólnie Kraj. i Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Sępólnie Kraj., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. uzgodnia się 2 razy do roku listy zakładów: produkujących lub przechowujących środki spożywcze, które produkują lub wprowadzają na rynek pasze lub materiały paszowe dla zwierząt; produkujące lub przechowujące środki spożywcze nadzorowane wspólnie przez Państwową Inspekcję Sanitarną i Inspekcję Weterynaryjną prowadzące działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego na odległość (sprzedaży wysyłkowej). 1.Nawiązano współpracę odnośnie stwierdzenia czynnika zoonotycznego Salmonella infantis na Fermie z terenu powiatu sępoleńskiego. 2.Przekazano treść z prośbą o sprawdzenie warunków higieny przy produkcji wędlin. Inspekcja Farmaceutyczna aktualizacja wykazu obiektów i przekazywanie IF otrzymywanie aktualizacji wykazu aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych, Inspekcja Handlowa otrzymujemy informacje z wyników kontroli, aktualizacja i przekazywanie 2 razy w roku rejestru podmiotów. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Współpracowano w ramach szerzenia informacji nt zapobiegania zakażenia świeżych i mrożonych owoców i warzyw wirusami ARiMR pośredniczyła w dostarczeniu producentom warzyw i owoców informacji PPIS w Sępólnie Kraj. oraz przygotowanych ulotek. Współpracowano w ramach szerzenia informacji nt konieczności rejestracji podmiotów prowadzących działalność rolniczą, sadowniczą, ogrodniczą ARiMR pośredniczyła w informowaniu producentów zbóż, warzyw, owoców, ziemniaków, ziół, grzybów i runa leśnego. Współpraca ze Stowarzyszeniami Udział w spotkaniu organizowanym przez Stowarzyszenie Nasza Krajna, dotyczącym działalności Lokalnych Grup Działania z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz sprzedaży bezpośredniej. Strona 13 z 70

14 JAKOŚĆ DOSTARCZANEJ WODY Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w 2012r. prowadził monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w oparciu o Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Podstawą oceny jakości wody dostarczanej odbiorcom były wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzone w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego: z punktów zlokalizowanych u producentów wody, z punktów stałych sieci wodociągowej oraz z punktów, których lokalizacja wynikała z interwencji mieszkańców. Łącznie na terenie powiatu wyznaczono 62 punkty monitoringowe, w których, z określoną przepisami częstotliwością, pobierane były próbki wody do badań laboratoryjnych. Próby wody pobierane w ramach monitoringu kontrolnego badane są przez laboratorium Powiatowej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle n.not. i obejmują podstawowe badania jakości wody niezbędne do sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody (badania mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne) Próby wody pobierane w ramach monitoringu przeglądowego badane są przez laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy i obejmują parametry i wskaźniki niezbędne do dokonania ocen porównawczych i długoterminowych prognoz jakości wody (zawartość w wodzie metali ciężkich, pestycydów, związków ropopochodnych itp. przeszło 70 parametrów). W 2012 r. mieszkańcy powiatu sępoleńskiego zaopatrywani byli w wodę z 14 urządzeń wodociągowych, opartych na 33 ujęciach głębinowych. W porównaniu z rokiem 2011 liczba nadzorowanych wodociągów nie zmieniła się ze względu na ponowne uruchomienie wodociągu publicznego w Kawlach i zamknięcie wodociągu publicznego w Jastrzębcu (miejscowości zaopatrywane do tej pory przez ten wodociąg podłączono do sieci wodociągu publicznego w Więcborku). W roku 2012 dostęp do wody wodociągowej posiadało z mieszkańców powiatu sępoleńskiego (co stanowi 87 % ogółu). Z 14 skontrolowanych wodociągów wodę odpowiedniej jakości, spełniającą wymogi sanitarne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) produkowało 14 obiektów wodnych co stanowi 100 % urządzeń wodnych. (Tab. 1.) Z odpowiedniej jakości wody korzystało (100%) mieszkańców powiatu sępoleńskiego zaopatrywanych w wodę wodociągową. (Tab. Nr 1. ) Strona 14 z 70

15 Tab. Nr 1. Rozkład procentowy korzystania z wody o odpowiedniej jakości w latach % 80% 100% 99% 60% 81% 83% 40% 65% 75% 20% 0% W roku 2012 na terenie powiatu nie zaistniała sytuacja zaopatrywania mieszkańców w wodę niespełniającą wymagań sanitarnych dane przedstawia wykres nr 2. (Tab. Nr 2.) Tab. Nr 2. Rozkład procentowy korzystania z wody o nieodpowiedniej odpowiedniej jakości w latach % 80% 60% 40% 20% 0% 14% 19% 17% 35% 25% 0% Strona 15 z 70

16 Gmina Sępólno Kraj. Administrator: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. E.Orzeszkowej 8, Sępólno Kraj. Wodociąg publiczny w Sępólnie Kraj. zaopatrujący miejscowości: Sępólno Kraj., Dziechowo, Chmielniki, Komierówko, Grochowiec, Niechorz, Piaseczno, Sikorz, Siedlisko, Świdwie, Wysoka Kraj., Zboże, Wiśniewka, Trzciany, Skarpa, Zalesie Wodociąg publiczny w Wałdowie - zaopatrujący miejscowości: Wałdowo, Wałdówko, Wilkowo, Włościbórz, Teklanowo, Komierowo, Wodociąg publiczny w Lutówku - zaopatrujący miejscowość Lutówko i Lutówko Młyn, oraz Wodociąg publiczny w Kawlach - zaopatrujący miejscowości: Wiśniewa, Lutowo, Iłowo osada, Jazdrowo, Iłowo wieś, Radońsk, Kawle, który po przeprowadzeniu prac remontowych stacji uzdatniania wody został na początku roku 2012r. ponownie włączony do eksploatacji. Gmina Więcbork Administrator: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Pocztowa 2, Więcbork Wodociąg publiczny w Więcborku zaopatrujący miejscowości: Więcbork, Suchorączek, Nowy Dwór, Karolewo, Śmiłowo, Dalkowo, Jastrzębiec, Młynki Wodociąg publiczny w Sypniewie - zaopatrujący miejscowości: Sypniewo, Dorotowo, Wilcze Jary, Wymysłowo, Adamowo, Adamowo-Leśnictwo, Lubcza, Jeleń, Frydrychowo, Wodociąg publiczny w Runowie Kraj. - zaopatrujący miejscowości: Runowo, Borzyszkowo, Czarmuń, Czarmuń gajówka, Puszcza, Klarynowo, Górowatki, Katarzynie, Klementowo, Zabartowo, Zgniłka Wodociąg publiczny w Pęperzynie - zaopatrujący miejscowość Pęperzyn Wodociąg publiczny w Witunii - zaopatrujący miejscowości: Witunia, Zakrzewek, Zakrzewska Osada, Chłopigozd-Gajówka, Chłopigozd-Leśnictwo, Gmina Kamień Kraj. Administrator: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Strzelecka 16, Kamień Kraj. Wodociąg publiczny w Kamieniu Kraj. zaopatrujący miejscowości: Kamień Kraj., Płocicz, Duża Cerkwica, Mała Cerkwica, Radzim, Dąbrówka, Dąbrowa, Witkowo, Witkowo leśniczówka, Witkowski Młyn Wodociąg publiczny w Orzełku - zaopatrujący miejscowości: Orzełek, Zamarte, Obkas, Niwy, Nowa Wieś, Jerzmionki, Osady Jerzmionckie, Strona 16 z 70

17 Gmina Sośno Administrator: Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Nowa 9, Sośno Wodociąg publiczny w Przepałkowie - zaopatrujący miejscowości: Przepałkowo, Sośno, Obodowo, Olszewka, Dziedno, Dębiny, Zielonka, Wielowicz, Wielowiczek, Szynwałd, Roztoki, Płosków Wodociąg publiczny w Sitnie zaopatrujący miejscowość Sitno, Mierucin, Ostrówek, Borówki Wodociąg publiczny w Rogalinie zaopatrujący miejscowość Rogalin Skoraczewo, Jaszkowo, Wąwelno, Tuszkowo, Tonin, Toninek, PRZEPROWADZONE MODERNIZACJE W I połowie 2012r. zakończono modernizację stacji uzdatniania wody w Kamieniu Kraj. Realizacja projektu Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z remontem studni głębinowych Modernizacja hydroforni obejmowała remont budynku głównego, wymiana urządzeń uzdatniających, budowa zbiornika wyrównawczego, kanalizacji wód popłucznych oraz wymiana instalacji elektrycznej. Prowadzone prace wykonywane były w ruchu ciągłym bez przerw w dostawie wody dla odbiorców. Koszt inwestycji to 800 tyś. zł., który częściowo został z finansowany przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata W I połowie 2012 r. po przeprowadzonych pracach remontowych ponownie oddano do użytku wodociąg publiczny w Kawlach. Remont stacji uzdatniania wody w Kawlach polegał na odnowie powłok malarskich, wyłożeniu płytek ceramicznych na podłodze budynku, wymianie stolarki okiennej. Dokonano także remontu dachu oraz ocieplono ściany budynku hydroforni. WODOCIĄGI O ZŁEJ JAKOŚCI WODY Jakość wody we wszystkich wodociągach (stan na r.) odpowiada wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). W ciągu całego 2012 r. wystawiono tylko jedną decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia oraz nakazującą doprowadzenie jakości wody do odpowiednich wymagań sanitarnych:. - Wodociąg publiczny w Sitnie ponadnormatywną ilość manganu (60,5-155µg/l) stwierdzono w próbkach wody pobranych z sieci wodociągowej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. wydał w dniu r. decyzję nakazującą doprowadzenie jakości wody do odpowiednich wymagań. W ustalonym terminie jakość wody uległa poprawie. Strona 17 z 70

18 Chwilowe i miejscowe przekroczenia parametrów stwierdzono również w następujących wodociągach: a) fizykochemiczne - Wodociąg publiczny w Sępólnie Kraj. niewielkie przekroczenie ilości żelaza oraz niewłaściwa mętność w jednym z kilku badanych w dniu punktów. - Wodociąg publiczny w Runowie W próbkach wody pobranych w ramach monitoringu kontrolnego stwierdzono niewłaściwą mętność 1,9-2,2 NTU. Próby kontrolne wykazały niewłaściwą mętność oraz ponadnormatywną ilość związków żelaza tylko w punkcie monitoringowym w hydroforni. W związku z powyższym odstąpiono od wydania decyzji merytorycznej do administratora wodociągu wystosowano wystąpienie o usprawnienie uzdatniania wody. - Wodociąg publiczny w Przepałkowie niewłaściwą barwę wody stwierdzono w próbkach wody pobranych z tego wodociągu w 2012r. Ze względu na brak przekroczeń parametrów mogących odpowiadać za organoleptyczne właściwości wody odstąpiono od wydania decyzji merytorycznej. Niewłaściwa barwa wody jest cechą charakterystyczną tego wodociągu, akceptowalną przez konsumentów. - Wodociąg publiczny w Wałdowie W jednej z próbek wody pobranych w ramach monitoringu kontrolnego stwierdzono niewłaściwą mętność 1,7NTU. Próby kontrolne wykazały niewłaściwą mętność oraz ponadnormatywną ilość związków żelaza tylko w punkcie monitoringowym w hydroforni. W związku z powyższym odstąpiono od wydania decyzji merytorycznej do administratora wodociągu wystosowano wystąpienie o usprawnienie uzdatniania wody. - Wodociąg publiczny w Orzełku niewłaściwą mętność (2,5 NTU) oraz ponadnormatywną ilość żelaza (397 µg/l) stwierdzono w próbce wody pobranej z sieci wodociągowej. Administrator wodociągu w ciągu ustalonych 30 dni dokonał działań naprawczych. - Wodociąg publiczny w Sitnie ponadnormatywną ilość manganu (60,5-155µg/l) stwierdzono w próbkach wody pobranych z sieci wodociągowej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. wydał w dniu r. decyzję nakazującą doprowadzenie jakości wody do odpowiednich wymagań. W ustalonym terminie jakość wody uległa poprawie. b) mikrobiologiczne - Wodociąg publiczny w Przepałkowie w dwóch z trzech pobranych próbek wody pobranych z sieci wodociągu stwierdzono obecność pojedynczych bakterii z grupy coli, administrator wodociągu wprowadził natychmiastową dezynfekcję sieci wodociągowej i przedstawił pozytywne wyniki badań mikrobiologicznych wody. - Wodociąg publiczny w Kamieniu w jednej z próbek wody pobranych z sieci wodociągu publicznego w Kamieniu Kraj. stwierdzono obecność pojedynczych bakterii z grupy coli. Z oświadczenia administratora wodociągu przyczyną niewłaściwej jakości mikrobiologicznej wody mogła być wcześniejsza awaria sieci wewnętrznej w punkcie monitoringowym. Administrator po przeprowadzeniu dezynfekcji sieci wewnętrznej przeprowadził badania kontrolne, które nie potwierdziły skażenia mikrobiologicznego. Strona 18 z 70

19 STAN SANITARNO-TECHNICZNY URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH W minionym roku skontrolowano wszystkie urządzenia znajdujące się pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. Na 14 skontrolowanych stacji uzdatniania wody w 3 stwierdzono uchybienia sanitarno-higieniczne.: kontrola sanitarna przeprowadzona na stacji uzdatniania wody w Przepałkowie gm. Sośno wykazała zalaną wodą komorę studni. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. wydał decyzję nakazująca usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Termin wykonania nakazów decyzji ustalono na dzień r. kontrola sanitarna przeprowadzona na stacji uzdatniania wody w Rogalinie gm. Sośno wykazała zalaną wodą komorę studni. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. wydał decyzję nakazująca usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Termin wykonania nakazów decyzji ustalono na dzień r. kontrola sanitarna przeprowadzona na stacji uzdatniania wody w Sitnie gm. Sośno wykazała zalaną wodą komorę studni, uszkodzone ogrodzenie studni, brak tablicy informującej o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych oraz uszkodzone ogrodzenie terenu stacji uzdatniania wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. wydał decyzję nakazującą usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości do dnia r. WNIOSKI Na podstawie uzyskiwanych w ostatnich latach wyników badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobieranej z wodociągów zlokalizowanych na terenie powiatu sępoleńskiego wynika, że z roku na rok jakość wody ulega polepszeniu. Pod względem fizyko-chemicznym jedynymi stwierdzanymi uchybieniami są pojedyncze przekroczenia ilości związków manganu, żelaza oraz ściśle związane z tym zmiany barwy i mętności wody. W ciągu całego 2012r. w 7 z 14 skontrolowanych urządzeń wodnych nie zanotowano żadnych przekroczeń parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych (w 2011 tylko w 1 z 14 wodociągów, w 2010 w 8 z 15 wodociągów, 2009r. tylko w 2 z 17 wodociągów), jednakże w pozostałych wodociągach przekroczenia stwierdzano jedynie miejscowo najczęściej w próbkach wody pobieranych w hydroforni, rzadziej w próbkach wody pobieranych na końcowych odcinkach sieci wodociągowej. W 2012r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. wydał tylko jedną decyzję nakazującą doprowadzenie jakości wody do odpowiednich wymagań. Z roku na rok odsetek wodociągów o prawidłowej jakości wody zwiększa się, wpływ na to ma modernizacja strategicznych ujęć i stacji uzdatniania wody oraz wyłączanie z eksploatacji małych,,problemowych wodociągów wiejskich. W 2012 roku wyłączono z eksploatacji wodociąg publiczny w Jastrzębcu, w którym od kilku lat prowadzone było postępowanie administracyjne i egzekucyjne, administrator wodociągu nie był w stanie doprowadzić jakości wody pod względem ilości żelaza do odpowiednich wymogów. Strona 19 z 70

20 STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W 2012r. Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. nadzorowała 268 obiektów użyteczności publicznej oraz 4 miejsca zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli. Skontrolowano 197, co stanowi 73% ogółu obiektów. W ciągu całego 2012r. aż 44 obiekty użyteczności publicznej uzyskały złą ocenę pod względem sanitarno-higienicznym, co stanowi 22% ogólnej liczby skontrolowanych obiektów, a w porównaniu z 2011r. o 57% więcej. Poprawie uległo jednak 36 obiektów, tak więc na dzień r. ostatecznie negatywną ocenę otrzymało zaledwie 8 obiektów, co stanowi 4% ogólnej liczby skontrolowanych obiektów. W nawiązaniu do wytycznych Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. przeprowadzała w 2012r. kontrole sanitarne obiektów użyteczności publicznej w kontekście przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO Działania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. w zakresie nadzoru nad utrzymaniem należytego stanu sanitarnego obiektów przeprowadzano przede wszystkim w tych obiektach, w których istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń dla zdrowia ludzi, a które miały znaczenie w kontekście przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012r., a więc: stadiony, hotele i inne obiekty świadczące usługi hotelarskie, dworzec PKS i przystanek autobusowy, a ponadto również parkingi samochodowe i stacje paliw zlokalizowane przy głównych trasach komunikacyjnych, park miejski i ustępy publiczne. Nieprawidłowości stwierdzone w w/w obiektach dotyczyły między innymi: niewłaściwego stanu sanitarno higienicznego ścian, sufitów, podłóg i wyposażenia w pomieszczeniach świetlic wiejskich; braku opracowanych i wdrożonych procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych; zalegających odpadów komunalnych na terenach placów zabaw oraz braku pojemników do ich gromadzenia; brak informacji o zakazie palenia na terenach placów zabaw. Strona 20 z 70

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie i 20 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 2012 r. sprawowała

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2013

STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2013 STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2013 POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM marzec 2014r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 str. 2. Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO W 2015 ROKU STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO W 2015 ROKU

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO W 2015 ROKU STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO W 2015 ROKU STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO W 2015 ROKU POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM marzec 2016r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Stan sanitarny obiektów żywności,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 25 23 Nadzorem sanitarnym w zakresie higieny dzieci i młodzieży w roku 2012 objęto 74 jednostki organizacyjne obiektów

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego w 2006 r. nadzorem objęto 14 693 obiektów, w tym 13 642 obiekty żywnościowo-żywieniowe, 16 wytwórni

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010 V. STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO - ŻYWIENIOWYCH W powiecie żagańskim, w ewidencji sekcji higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku 2011 znajdowało się

Bardziej szczegółowo

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS)

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Zima 2013 Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Informacje ogólne W czasie ferii zimowych w 2013 roku pracownicy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2013r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2014 STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2014

STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2014 STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2014 STAN SANITARNY POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO ZA ROK 2014 POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM marzec 2015r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNO-TECHNICZNEGO WYBRANYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA OBSZARZE POWIATU WAŁBRZYSKIEGO W 2011 ROKU

OCENA STANU SANITARNO-TECHNICZNEGO WYBRANYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA OBSZARZE POWIATU WAŁBRZYSKIEGO W 2011 ROKU OCENA STANU SANITARNO-TECHNICZNEGO WYBRANYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA OBSZARZE POWIATU WAŁBRZYSKIEGO W 2011 ROKU 1. OCENA STANU SANITARNO-TECHNICZNEGO OBIEKTÓW WCZASOWO- TURYSTYCZNYCH 1.1. Baza

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Andrzej Sumlet Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Zadania stacji sanitarnoepidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2013 r. I. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

LRZ /2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r.

LRZ /2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r. LRZ-4101-07-10/2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r. Pan Stanisław Kwolek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP)

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP) Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski na lata 2015-2019 (MANCP) Raport roczny za 2015 rok z województwa lubelskiego 1. Kontrole urzędowe przeprowadzone w 2015r. W tabeli nr 1 załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego)

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r.

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r. Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r. W 2012r. sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadziła 488 kontroli bieżącego stanu sanitarno-higienicznego.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Informacja o wynikach kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod

Bardziej szczegółowo

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia...

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Strona 1 (5) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Ocena stanu sanitarnego internatu, bursy oraz innych placówek całodobowych zapewniających opiekę i

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 r. Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 050 Rybołówstwo i rybactwo 80 000,00 0,00 80 000,00 05011 Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.07.2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie:

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z póź. zm.) wraz z aktami

Bardziej szczegółowo

Działania. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci. inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego

Działania. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci. inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego Działania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego Urszula Sztuka Polińska Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Teren nadzorowany przez PPIS w Chorzowie,

Bardziej szczegółowo

Pajęczno, dnia r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40

Pajęczno, dnia r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40 Pajęczno, dnia 04.02.2016 r. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Pajęczańskiego za rok 2015 w zakresie Higieny Komunalnej Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40 Powiat pajęczański został

Bardziej szczegółowo

Pan Robert Zaremba p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nieszawie

Pan Robert Zaremba p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nieszawie LBY-4101-09-15/2012 P/12/131 Bydgoszcz, dnia 06.2012 r. Pan Robert Zaremba p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nieszawie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH Olsztyn, dnia 1 czerwca 2015 r. Lp. Określenie aktu prawnego Data uchwalenia aktu Tytuł aktu Miejsce publikacji Termin wejścia w życie Zmiany i ich wejścia w życie Utrata

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 21 poz. 105) dostosowuje

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R D L A O R G A N I Z A T O R Ó W W Y P O C Z Y N K U D Z I E C I I M Ł O D Z I E Ż Y

I N F O R M A T O R D L A O R G A N I Z A T O R Ó W W Y P O C Z Y N K U D Z I E C I I M Ł O D Z I E Ż Y POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W OLEŚNICY, UL. 3 MAJA 20, 56-400 OLEŚNICA TEL.: (71)314-20-34; FAX: (71)314-20-35 E-MAIL: PSSE.OLESNICA@PIS.GOV.PL; BIP: PSSE.OLESNICA.IBIP.WROC.PL CAŁODOBOWY

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIEJSC WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI W POWIECIE SŁUPECKIM ZA 2013R.

STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIEJSC WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI W POWIECIE SŁUPECKIM ZA 2013R. STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIEJSC WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI W POWIECIE SŁUPECKIM ZA 203R. W roku 203 organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego,

Bardziej szczegółowo

Pajęczno, dnia 30.01.2014 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40

Pajęczno, dnia 30.01.2014 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40 Pajęczno, dnia 30.01.2014 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40 Ocena stanu sanitarnego Powiatu Pajęczańskiego za rok 2013 w zakresie Higieny Komunalnej Powiat pajęczański został

Bardziej szczegółowo

87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24

87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie 87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl www.psselipno.pl Lipno, dnia 09.02.2015r. Burmistrz Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989)

Bardziej szczegółowo

Ocena wody za cały 2011 rok

Ocena wody za cały 2011 rok GMINA ZEBRZYDOWICE Gmina Zebrzydowice zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez wodociągi publiczne, których woda w określonych rejonach miesza się. Są to następujące wodociągi: Zebrzydowice (woda mieszana

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI luty r. Kierownik Oddziału Higieny Komunaln mgr Marek Łukasiewicz Ustawa z dnia marca r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z r. Nr, poz. z późn.

Bardziej szczegółowo

Porozumienie ramowe z dnia 21 wrze nia 2007 r. zawarte pomi

Porozumienie ramowe z dnia 21 wrze nia 2007 r. zawarte pomi Porozumienie ramowe z dnia 21 września 2007 r. zawarte pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Głównym Lekarzem Weterynarii o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności.

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności. P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S A N O K U, U L. J E Z IE R S K IE G O 39 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z A 2010 R O K P

Bardziej szczegółowo

- od 1 roku do 3 lat... - przedszkolnym... - szkoły podstawowej... - szkoły gimnazjalnej... - szkoły ponadgimnazjalnej...

- od 1 roku do 3 lat... - przedszkolnym... - szkoły podstawowej... - szkoły gimnazjalnej... - szkoły ponadgimnazjalnej... Strona 1 (5) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Ocena stanu sanitarnego placówki opiekuńczo-wychowawczej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej Uwaga:

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R.

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. 1 Rodzaje zakładów opieki zdrowotnej Na terenie powiatu słupeckiego w/g ewidencji na dzień 31.12.2013r. znajdowały się 135 placówki lecznictwa otwartego

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności W roku 2013 objętych nadzorem było 33188 obiektów w tym: - 1695 obiektów produkcji żywności, - 19458 obiektów obrotu żywnością,

Bardziej szczegółowo

22 marca Światowy Dzień Wody

22 marca Światowy Dzień Wody 22 marca Światowy Dzień Wody Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w województwie warmińsko-mazurskim w 2010 r. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę Zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia wodę reguluje

Bardziej szczegółowo

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności:

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności: 2015-01-08 Zadania Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: 1. higieny środowiska, 2. higieny

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2011

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2011 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Jaśle ul. Koralewskiego 13 38-200 Jasło Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2011 Państwowy Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Umocowania prawne działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie dopalaczy

Umocowania prawne działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie dopalaczy Umocowania prawne działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie dopalaczy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu Mielec, 12.10.2010r. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

LRZ /2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ /2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-010-04/2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler/Kontrolerzy] P/14/056 Organizacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRZETWORÓW MLECZNYCH W KIERUNKU UJAWNIANIA KONSERWANTÓW (BEZ MASŁA)

INFORMACJA Z KONTROLI PRZETWORÓW MLECZNYCH W KIERUNKU UJAWNIANIA KONSERWANTÓW (BEZ MASŁA) INFORMACJA Z KONTROLI PRZETWORÓW MLECZNYCH W KIERUNKU UJAWNIANIA KONSERWANTÓW (BEZ MASŁA) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, przeprowadził na terenie Województwa Wielkopolskiego w III

Bardziej szczegółowo

1. Zakres nadzoru sanitarnego

1. Zakres nadzoru sanitarnego X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku 1. Zakres nadzoru sanitarnego W roku 2008 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku obejmował nadzorem 899 obiektów żywności,

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw:

Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw: Działalność i kompetencje Administrator, 12.04.2012 Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw: 1.Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 121 z 2007 roku,

Bardziej szczegółowo

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO w 2010 roku.

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO w 2010 roku. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO w 2010 roku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy informuje, iż na podstawie 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego

Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego W powiecie kamieńskim w okresie ferii zimowych w elektronicznej bazie zarejestrowano 6 turnusów, w tym 5 turnusów - w obiektach całorocznychhotelowych

Bardziej szczegółowo

Kontrole w WIOŚ Lublin

Kontrole w WIOŚ Lublin 2015-06-22 Kontrole w WIOŚ Lublin Informacje o kontrolach przeprowadzonych w WIOŚ Lublin przez instytucje zewnętrzne. Rok 2004 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Delegatura NIK w Lublinie 2.02.2004 r. 12.03.2004

Bardziej szczegółowo

X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku

X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku 1. Zakres nadzoru sanitarnego W roku 2009 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku obejmował nadzorem 914 obiektów żywności,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE 43-600 JAWORZNO, ul. POCZTOWA 7 Tel./Fax 32 616-35-50 e-mail:psse.jaworzno@pis.gov.pl http://pssejaworzno.pis.gov.pl NS/HK/4562/53/13 Jaworzno, dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym:

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym: Informacja z wyników kontroli jakości handlowej w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby garmażeryjne we własnych sklepach na rynku lokalnym, a także wyrobów garmażeryjnych z segmentu luksusowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół opracowanie: Maria Wruk Gorzów Wlkp., 04 stycznia 2007r. 2 Podstawy prawne UE: 1) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ Łowicz dn. 21.05.2015r. KOMUNIKAT W SPRAWIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu przypomina że zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Znak: NS/HK- 4560-Gl-11/10 Gliwice, dnia 20.07.2010r. OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE MIASTA GLIWICE NR 02/Gl/10

Znak: NS/HK- 4560-Gl-11/10 Gliwice, dnia 20.07.2010r. OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE MIASTA GLIWICE NR 02/Gl/10 44 100 Gliwice, ul. Banacha 4 Tel. 032 33-80-500, Fax. 032 231-95-23; 032 33-80-530 NIP 631 10 81 512 http://www.psse.gliwice.pl ppis@psse.gliwice.pl Oddział Laboratoryjny 41 800 Zabrze, ul. 3 go Maja

Bardziej szczegółowo

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl Sanepid - obowiązujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.)

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.) Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 1.06.2015 r.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (0-18) 33-72-101, FAX: (0-18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-7/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania Liczba kontroli WIOŚ w 200roku oraz podjęte działania 2000 0000 0230 8000 6000 4000 2000 0 2037 764 72 900 200 ilość podmiotów w ewidencji WIOŚ liczba kontroli zarządzenia kary pieniężne mandaty wnioski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A JAKOŚĆ

I N F O R M A C J A JAKOŚĆ I N F O R M A C J A dotycząca kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania mięsa i wyrobów mięsnych (tj. nie poddanych obróbce termicznej), w tym głównie wołowiny Wojewódzki Inspektorat Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Placówki objęte nadzorem

Placówki objęte nadzorem Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów za 27r. (analiza porównawcza za lata 25-27) PSSE TYCHY W 27 roku sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadziła 55 kontroli bieżącego stanu sanitarno-higienicznego

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów za 2008r. (analiza porównawcza za lata 2006 2008) PSSE TYCHY

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów za 2008r. (analiza porównawcza za lata 2006 2008) PSSE TYCHY Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów za 28r. (analiza porównawcza za lata 26 28) PSSE TYCHY W 28 roku sekcja Higieny Dzieci i MłodzieŜy przeprowadziła 476 kontroli bieŝącego stanu sanitarno-higienicznego

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Konsultacje Zespołu Problemowego Identyfikacji głównych obszarów problemowych w sferze pomocy społecznej w gminie Więcbork dokonano

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi.

Nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi. Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach placówek nauczania i wychowania za 2014r. W 2014r. pracownicy sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadzili 472 kontrole bieżącego stanu sanitarno-higienicznego

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować się do kontroli. dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy

Jak przygotować się do kontroli. dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy 1 ZAKRES KONTROLI ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY: 2 PODSTAWOWE DOKUMENTY PODLEGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

PROCES REJESTRACJI ZAKŁADU przetwórstwa żywności pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności MLO

PROCES REJESTRACJI ZAKŁADU przetwórstwa żywności pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności MLO PROCES REJESTRACJI ZAKŁADU przetwórstwa żywności pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności MLO 1 Lokalizacja obiektu produkcyjnego, dokument potwierdzający prawo do nieruchomości Ustawa z dnia 27 marca

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za rok 2012 na terenie powiatu ostrowskiego

Ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za rok 2012 na terenie powiatu ostrowskiego Ocena obszarowa jakości w nadzorowanych wodociągach za rok 2012 na terenie powiatu ostrowskiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim sprawuje nadzór nad jakością i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania firmowych sklepów cukierniczych i piekarniczych w I kwartale 2013 r.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania firmowych sklepów cukierniczych i piekarniczych w I kwartale 2013 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Rys historyczny Służb Sanitarno Epidemiologicznych i Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Słupcy

Rys historyczny Służb Sanitarno Epidemiologicznych i Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Słupcy Rys historyczny Służb Sanitarno Epidemiologicznych i Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Słupcy Po I wojnie światowej, po uzyskaniu niepodległości przez Państwo Polskie, Sejm RP uchwalił 19

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA HIGIENICZNO - SANITARNE w zakresie sprzedaży bezpośredniej oraz dla obiektów zlokalizowanych na targowiskach

WYMAGANIA HIGIENICZNO - SANITARNE w zakresie sprzedaży bezpośredniej oraz dla obiektów zlokalizowanych na targowiskach WYMAGANIA HIGIENICZNO - SANITARNE w zakresie sprzedaży bezpośredniej oraz dla obiektów zlokalizowanych na targowiskach Rola i zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej lek.wet. Józef Lipa WSSE w Katowicach

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2015

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2015 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2015 1. System zaopatrzenia mieszkańcówa. w wodę przeznaczoną do spożycia Teren nadzorowany przez Państwowego

Bardziej szczegółowo

JAKOŚC WODY NA TERENIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2010 R.

JAKOŚC WODY NA TERENIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2010 R. JAKOŚC WODY NA TERENIE POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2010 R. w minionym roku próbek wody z uwzględnieniem monitoringu kontrolnego (podstawowego) i przeglądowego (rozszerzonego), została przedstawiona w poniŝszej

Bardziej szczegółowo

1. Roczna ocena i zaopatrzenia ludności w wodę na nadzorowanym terenie za 2009r.

1. Roczna ocena i zaopatrzenia ludności w wodę na nadzorowanym terenie za 2009r. 1. Roczna ocena i zaopatrzenia ludności w wodę na nadzorowanym terenie za 2009r. a) liczba ludności ogółem 191,2 tys., b) liczba ludności korzystającej z wody o kontrolowanej jakości 182,8 tys., c) liczba

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 295 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 295 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 295 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi: Pytania i odpowiedzi: Jakie przepisy regulują wymagania dla opieki nad dziećmi do lat 3? Wyjściowym przepisem prawnym do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej jest: Ustawa z dn. 2 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku zwany

Bardziej szczegółowo

Ocena warunków sanitarnych w placówkach oświatowowychowawczych w 2012 roku

Ocena warunków sanitarnych w placówkach oświatowowychowawczych w 2012 roku Ocena warunków sanitarnych w placówkach oświatowowychowawczych w 2012 roku Informacje ogólne W roku 2012 spośród figurujących w ewidencji 41 679 placówek oświatowo-wychowawczych pracownicy pionu Higieny

Bardziej szczegółowo

73% 23% 2. Stan sanitarny pływalni

73% 23% 2. Stan sanitarny pływalni PŁYWALNIE 1. Wstęp Zagadnienia związane z funkcjonowaniem i nadzorem nad pływalniami w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody regulują następujące akty prawne: ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej

Bardziej szczegółowo

AGROTURYSTYKA WYMAGANIA SANITARNE KIELCE 21 KWIETNIA 2012

AGROTURYSTYKA WYMAGANIA SANITARNE KIELCE 21 KWIETNIA 2012 AGROTURYSTYKA WYMAGANIA SANITARNE KIELCE 21 KWIETNIA 2012 AGROTURYSTYKA Agroturystyka forma rekreacji odbywająca się na obszarach wiejskich, ci le związana z czynnym gospodarstwem rolnym, przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/157/2011 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze stadionów miejskich

UCHWAŁA NR XIII/157/2011 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze stadionów miejskich UCHWAŁA NR XIII/157/2011 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze stadionów miejskich Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat, herbatek, kawy naturalnej, zbożowej i z cykorii za I kwartał 2012 r.

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat, herbatek, kawy naturalnej, zbożowej i z cykorii za I kwartał 2012 r. Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat, herbatek, kawy naturalnej, zbożowej i z cykorii za I kwartał 2012 r. Kontrolą powyższych zagadnień objęto 11 placówek w tym: - 5 placówek

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Przedmowa... 13 Rozdział I WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO... 15 1. Pojęcie prawa... 15 1.1. Prawo a inne systemy normujące stosunki społeczne...

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 października 2015 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

Telefon. E-mail Telefon E-mail

Telefon. E-mail Telefon E-mail Formularz nr P-02/2-3-D Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [Import i wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany

Bardziej szczegółowo