OCENA STANU SANITARNO-TECHNICZNEGO WYBRANYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA OBSZARZE POWIATU WAŁBRZYSKIEGO W 2011 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA STANU SANITARNO-TECHNICZNEGO WYBRANYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA OBSZARZE POWIATU WAŁBRZYSKIEGO W 2011 ROKU"

Transkrypt

1 OCENA STANU SANITARNO-TECHNICZNEGO WYBRANYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA OBSZARZE POWIATU WAŁBRZYSKIEGO W 2011 ROKU 1. OCENA STANU SANITARNO-TECHNICZNEGO OBIEKTÓW WCZASOWO- TURYSTYCZNYCH 1.1. Baza noclegowa. W ewidencji PSSE w Wałbrzychu znajduje się 58 obiektów wczasowo-turystycznych, świadczących usługi noclegowe dla turystów, w tym 13 hoteli. W 2011 roku zostały skontrolowane 32 obiekty pod względem spełnienia wymogów sanitarnych, a przede wszystkim zagrożenia przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń. W wyniku przeprowadzonych kontroli uchybienia stwierdzono w Domu Wycieczkowym Harcówka w Wałbrzychu oraz Domu Gościnnym Rodar w Boguszowie-Gorcach, które dotyczyły złego stanu sanitarno-technicznego ścian i sufitów w pomieszczeniach ogólnodostępnych, pokojach oraz ciągach komunikacyjnych. W celu uzyskania poprawy wobec zarządców obiektów wszczęto postępowanie administracyjne. Ponadto należy zauważyć, że z roku na rok stan sanitarny i techniczny obiektów świadczących usługi hotelarskie poprawia się, właściciele prowadzą remonty i modernizacje, które podnoszą standard świadczonych usług i estetykę obiektów. Szczególnie wysokim standardem wyróżniały się hotele Rivendell, Dworzysko i Maria Helena w Szczawnie- Zdroju, Maria i Qubus w Wałbrzychu, Borys w Zagórzu Śląskim, a także hotele zlokalizowane na terenie kompleksu Zamek Książ w Wałbrzychu. Wyjątek w tej grupie stanowią gospodarstwa agroturystyczne, w których często stwierdza się brak przestrzegania podstawowych wymogów sanitarnych, np. brak wyniku badania wody z indywidualnego ujęcia, zaopatrującego obiekt. Woda w gospodarstwach agroturystycznych, wykorzystywana przez gości do picia, przygotowywania posiłków we własnym zakresie i kąpieli, jeżeli pochodzi ze studni przydomowych i jej jakość jest nieznana, może stwarzać zagrożenie dla ich zdrowia. Zgodnie z 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne określone w cytowanym rozporządzeniu dotyczą m.in. wody pobieranej z indywidualnych ujęć wody, bez względu na ilość dostarczanej wody, jeżeli woda ta służy do działalności handlowej lub publicznej. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U.

2 z 2004 r. Nr 223, poz z późn. zm.) wójt, burmistrz, prezydent dokonuje wpisu gospodarstwa agroturystycznego do ewidencji i może żądać od osób podejmujących tego typu działalność opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu, potwierdzającej, że obiekt jest pod względem sanitarnym bezpieczny dla przebywających w nim gości. Stosowanie się do powyższego zapisu w znacznym stopniu poprawiłoby stan sanitarny tego typu obiektów Baseny i kąpieliska. Na terenie powiatu brak jest obecnie kąpielisk zorganizowanych lub miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli w sezonie letnim. Zlikwidowane zostało kąpielisko w Starych Bogaczowicach o czym poinformowały władze gminy. Natomiast kąpielisko w Grzędach Górnych nie zostało udostępnione do kąpieli, gdyż nie znalazł się dzierżawca do prowadzenia obiektu. W sezonie letnim 2011 r. na nadzorowanym terenie działały 2 baseny odkryte, czyli o 3 mniej niż w roku poprzednim (do kąpieli został udostępniony basen przy ul. Bystrzyckiej 3 w Wałbrzychu i przy ul. Dolnej 2 w Głuszycy). Działalności nie podjęły: basen przy ul. Górnej w Jugowicach i podobnie jak w latach poprzednich basen w Zagórzu Śląskim. Z niecek basenów odkrytych do badań bakteriologicznych w ramach nadzoru sanitarnego pobrano 18 próbek wody (w tym 3 na zlecenie zarządców basenów). Jakość wody kwestionowano w przypadku 2 próbek, pobranych z niecki basenu przy ul. Bystrzyckiej w Wałbrzychu ze względu na podwyższone stężenie chloru wolnego. Na koniec roku wszystkie czynne i skontrolowane w tej grupie obiekty uzyskały ocenę dobrą, podobnie jak w roku Zarządcy basenów dbali o czystość i porządek terenu rekreacyjnego oraz zaplecza socjalnego dla użytkowników. Przed sezonem dokonano drobnych remontów i napraw w ramach możliwości finansowych gestorów. W 2011 objęto nadzorem 1 zewidencjonowany obiekt, tj. pływalnię przy ul. Grodzkiej 71 w Wałbrzychu. Pozostałe 2 obiekty zlokalizowane na terenie powiatu wałbrzyskiego nadzorowane są przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu. W 2011 r. z niecki pływalni krytej przy ul. Grodzkiej pobrano w ramach nadzoru sanitarnego do badań w kierunku wskaźników bakteriologicznych 24 próbki wody. Kwestionowano 8 próbek ze względu na podwyższoną liczbę bakterii gronkowców koagulazododatnich (6) i stężenie chloru wolnego (2). Podejmowane przez gestora, w wyniku wystosowanych przez PPIS wystąpień, działania naprawcze doprowadziły każdorazowo do poprawy sanitarnej jakości wody. W stosunku do roku 2010 można mówić o niewielkim pogorszeniu jakości wody przeznaczonej Strona 2 z 6

3 do kąpieli w tej pływalni krytej. Problemy z utrzymaniem właściwej jakości wody w niecce basenowej pojawiają się regularnie od lat i wynikają z silnego wyeksploatowania obiektu. Prowadzone badania wody do kąpieli wykazują, że nadzór nad procesami uzdatniania i dezynfekcji wody był mało skuteczny. W celu poprawienia tej sytuacji należałoby zmodernizować urządzenia do uzdatniania i dezynfekcji wody, jak i samą pływalnię. W 2011 r. stwierdzono wykonanie niektórych obowiązków decyzji PPIS w Wałbrzychu, tj. doprowadzono do odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego powierzchnię sufitów w szatni męskiej i w toalecie męskiej oraz powierzchnię ścian powyżej linii okien wokół niecki basenowej. Termin wykonania pozostałych obowiązków tej decyzji został ponownie przedłużony do 31 grudnia 2012 r. I tak doprowadzenia do właściwego stanu sanitarnotechnicznego wymagają wciąż: - powierzchnia podłogi w ciągu komunikacyjnym przy wejściu na basen, - metalowa konstrukcja pod dachem nad niecką basenową, - przewody nawiewów wentylacyjnych wokół niecki basenowej. Z tego względu obiekt jest nadal oceniany jak zły mocno wyeksploatowany, wymagający kapitalnego remontu i modernizacji Dworce i stacje PKP. W ewidencji PSSE w Wałbrzychu znajduje się 5 stacji i 1 przystanek osobowy PKP udostępnione dla ruchu pasażerskiego, które zostały skontrolowane w 2011 r. Kontrole zewidencjonowanych obiektów, nie wykazały nieprawidłowości sanitarnych i technicznych, stąd pozytywna ocena na koniec roku sprawozdawczego. Niemniej jednak obiekty PKP są wyeksploatowane, wymagają gruntownych remontów i modernizacji, na które niezmiennie brak jest funduszy. W większości obiektów budynki dworca oraz toalety są wyłączone z użytkowania. Pozytywnym wyjątkiem w tej grupie obiektów jest dworzec Wałbrzych Miasto, na którym trwa remont kapitalny. 2. OCENA STANU SANITARNO-TECHNICZNEGO INNYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 2.1. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej. Na terenie powiatu wałbrzyskiego zewidencjonowanych jest 216 obiektów świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej. W 2011 roku skontrolowano 201 tego typu obiektów, w tym: - stan sanitarno-techniczny kwestionowano w 14, Strona 3 z 6

4 - stan sanitarno-higieniczny w 4. Do najczęściej stwierdzanych uchybień sanitarno-technicznych należy zaliczyć: - brak właściwej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w solariach, - brak zmywalnej powierzchni sprzętu meblowego, - brak szaf na bieliznę czystą lub odzież personelu, - niewłaściwie przechowywana odzież służbowa i prywatna personelu, - brak wydzielonego miejsca do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości, - brak dopływu bieżącej ciepłej wody w punktach wodnych, tj. przy umywalce do mycia rąk i narzędzi fryzjerskich oraz przy zlewie w miejscu do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości. Wobec właścicieli wyżej wymienionych obiektów PPIS w Wałbrzychu wszczął postępowanie administracyjne, na doprowadzenie ich stanu sanitarno-technicznego do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. W czterech obiektach stwierdzono wykonanie obowiązków nałożonych decyzjami. W 2011 roku karanie mandatowe stosowano w czterech zakładach fryzjerskich w jednym zakładzie fryzjerskim w Głuszycy oraz w 3 w Wałbrzychu. Za nieprzestrzeganie wymogów rozporządzenia z 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej, tj. nieprzestrzeganie procedur dezynfekcyjnych, nieprawidłowe postępowanie ze sprzętem fryzjerskim, brak segregacji bielizny czystej i brudnej, ogólny brud w pomieszczeniach, nałożono 4 mandaty na łączną kwotę 650 zł. Przeprowadzone kontrole sprawdzające wykazały poprawę stanu sanitarnego w wyżej wymienionych zakładach Ustępy publiczne. Na terenie powiatu wałbrzyskiego funkcjonuje 13 ustępów publicznych. W 2011 roku wszystkie obiekty wykazywały prawidłowy stan sanitarno-techniczny Tereny rekreacyjne. W ewidencji PSSE w Wałbrzychu znajdują się 23 tereny rekreacyjne, które w 2011 roku odznaczały się prawidłowym stanem sanitarnym i technicznym, tak jak w roku ubiegłym. Są to parki i skwery spacerowe, znajdujące się w mieście Wałbrzychu, miejscowościach uzdrowiskowych powiatu, tj. Szczawnie-Zdroju i Jedlinie-Zdroju oraz kompleksy turystyczne w Jugowicach i Osówce-Sierpnicy. Nadzorem objęto również place zabaw na terenie Wałbrzycha, Szczawna-Zdroju, Jedliny- Zdroju, Głuszycy i gminy Mieroszów, na których znajduje się 39 piaskownic. Strona 4 z 6

5 W wyniku przeprowadzonych kontroli placów zabaw, znajdujących się na terenie gmin Głuszyca, Wałbrzych i Mieroszów, wydano zalecenia dotyczące: - naprawy uszkodzonej obudowy piaskownicy, - uzupełnienia piasku w piaskownicy, - ogrodzenia piaskownicy, - wymiany lub uzupełnienia regulaminów korzystania z placów zabaw z uwzględnieniem zakazu palenia tytoniu. W większości skontrolowanych obiektów piasek w piaskownicach był wymieniony przed rozpoczęciem sezonu letniego, co potwierdziły przedłożone do wglądu faktury. Ponadto tereny placów zabaw były ogrodzone i wyposażone w pojemniki na odpady oraz urządzenia zabawowe w dobrym stanie technicznym, oznakowane tablicami o zakazie wprowadzania zwierząt Zakłady pogrzebowe i cmentarze. Na 44 zarejestrowane cmentarze na terenie powiatu wałbrzyskiego w 2011 r. skontrolowano 12, w tym 9 w mieście i 3 na wsi. Stan sanitarny cmentarzy nie budził zastrzeżeń, z wyjątkiem cmentarza komunalnego w Głuszycy, w odniesieniu do którego toczyło się postępowanie w sprawie doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego powierzchni ścian i schodów w kostnicy oraz powierzchni ścian i podłogi w pomieszczeniu socjalno-gospodarczym. Jak wykazała kontrola sprawdzająca uchybienia zostały usunięte. Poza tym wszystkie obiekty spełniały wymagania sanitarne i techniczne, stąd ich pozytywna ocena na koniec roku. Ponadto pracownicy PSSE w Wałbrzychu uczestniczyli w 14 ekshumacjach (w sprawie ekshumacji wydano 101 decyzji), które prowadzone były przez zakłady pogrzebowe działające na nadzorowanym terenie oraz poza powiatem i dotyczyły zwłok ludzkich przed upływem okresu mineralizacji. W trakcie wyżej wymienionych kontroli nie stwierdzono naruszenia przepisów w zakresie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. Pracownicy przeprowadzający ekshumacje są właściwie wyposażeni i zabezpieczeni, zabiegi dezynfekcyjne sprzętu oraz grobów prowadzone są zgodnie z opracowanymi procedurami wewnętrznymi, a postępowanie z powstałymi odpadami jest prawidłowe. W ewidencji PSSE w Wałbrzychu zarejestrowanych jest 12 zakładów pogrzebowych prowadzących działalność zgodną z uzyskanym wpisem do rejestru przedsiębiorców, w myśl ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz z późn. zm.). W roku 2011 na 10 skontrolowanych tego typu obiektów, ocenę negatywną na koniec roku uzyskał 1 zakład pogrzebowy przy ul. 1 Maja 18 w Wałbrzychu. W trakcie kontroli obiektu Strona 5 z 6

6 stwierdzono brak natrysku dla pracowników, w związku z czym wydano decyzję administracyjną z terminem wykonania do dnia 31 maja 2012 r. W pozostałych zakładach pogrzebowych nie stwierdzono nieprawidłowości Domy dla bezdomnych i ubogich. Na terenie powiatu wałbrzyskiego funkcjonują 4 obiekty dla osób bezdomnych: - Wielopokoleniowa Rodzina Zastępcza (Fundacja Tarkowskich Herbu Klamry) przy ul. Internatowej 11 w Wałbrzychu ośrodek udziela pomocy osobom samotnym i bezdomnym, pełnoletnim oraz matkom z dziećmi, - Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR MARKOT przy ul. Moniuszki 109 w Wałbrzychu do placówki przyjmowane są osoby bezdomne pełnoletnie oraz matki z małoletnimi dziećmi, - Integracyjny Dom dla Bezdomnych przy ul. Pocztowej 22 w Wałbrzychu ośrodek zapewnia schronienie osobom samotnym, bezdomnym z terenu miasta Wałbrzychu na podstawie decyzji dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, - Ośrodek Interwencji Kryzysowej (mieszkanie chronione) przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu ośrodek zapewnia schronienie ofiarom przemocy domowej z terenu województwa dolnośląskiego, głównie kobietom z dziećmi. Zgodnie z pismem Głównego Inspektora Sanitarnego przeprowadzono kontrolę w trzech z wyżej wymienionych placówek z wyjątkiem Ośrodka Interwencji Kryzysowej, dla którego organem założycielskim jest Starosta Wałbrzyski. Przeprowadzone kontrole w domach pomocy dla samotnych i bezdomnych nie wykazały nieprawidłowości w zakresie utrzymania czystości i porządku, pomimo że sprzątanie wszystkich pomieszczeń w obiektach należy do podopiecznych. Obiekt przy ul. Pocztowej 22 w Wałbrzychu (zarządzany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu) odznaczał się najwyższym standardem w zakresie wyposażenia w urządzenia sanitarne, sprzęt meblowy, w tym wyposażenie aneksów kuchennych w porównaniu z pozostałymi tego typu placówkami. Zdecydowanie najniższym poziomem pod względem wyposażenia i stanu technicznego charakteryzował się dom przy ul. Internatowej 1 w Wałbrzychu. Do właściciela placówki skierowano wystąpienie w sprawie: - sukcesywnego odnawiania powłok malarskich w pokojach, - wymiany wyeksploatowanej armatury i urządzeń sanitarnych, - wyposażenia pomieszczenia do przechowywania bielizny czystej w regały, - zapewnienia na bieżące potrzeby środków myjąco-dezynfekcyjnych do utrzymania czystości w obiekcie. Strona 6 z 6

STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I KĄPIELISK

STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I KĄPIELISK STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I KĄPIELISK 1. Domy pomocy społecznej. 2. Hotele, motele, pensjonaty. 3. Obiekty wczasowo-turystyczne oraz inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA WAŁBRZYCHA W 2015 ROKU

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA WAŁBRZYCHA W 2015 ROKU OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA WAŁBRZYCHA W 2015 ROKU 1. OCENA JAKOŚCI WODY NA TERENIE MIASTA WAŁBRZYCHA Charakterystyka zaopatrzenia w wodę Miasto Wałbrzych zaopatrywane jest w wodę z wodociągu

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie i 20 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 2012 r. sprawowała

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNO-TECHNICZNEGO WYBRANYCH OBIEKTÓW U YTECZNO CI PUBLICZNEJ NA OBSZARZE POWIATU WA BRZYSKIEGO W 2010 ROKU

OCENA STANU SANITARNO-TECHNICZNEGO WYBRANYCH OBIEKTÓW U YTECZNO CI PUBLICZNEJ NA OBSZARZE POWIATU WA BRZYSKIEGO W 2010 ROKU OCENA STANU SANITARNO-TECHNICZNEGO WYBRANYCH OBIEKTÓW U YTECZNO CI PUBLICZNEJ NA OBSZARZE POWIATU WA BRZYSKIEGO W 2010 ROKU 1. OCENA STANU SANITARNO-TECHNICZNEGO OBIEKTÓW WCZASOWO- TURYSTYCZNYCH 1.1. Baza

Bardziej szczegółowo

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS)

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Zima 2013 Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Informacje ogólne W czasie ferii zimowych w 2013 roku pracownicy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 04.12.2015r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj.

Bardziej szczegółowo

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia...

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Strona 1 (5) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Ocena stanu sanitarnego internatu, bursy oraz innych placówek całodobowych zapewniających opiekę i

Bardziej szczegółowo

73% 23% 2. Stan sanitarny pływalni

73% 23% 2. Stan sanitarny pływalni PŁYWALNIE 1. Wstęp Zagadnienia związane z funkcjonowaniem i nadzorem nad pływalniami w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody regulują następujące akty prawne: ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIEJSC WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI W POWIECIE SŁUPECKIM ZA 2013R.

STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIEJSC WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI W POWIECIE SŁUPECKIM ZA 2013R. STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIEJSC WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI W POWIECIE SŁUPECKIM ZA 203R. W roku 203 organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego,

Bardziej szczegółowo

Pajęczno, dnia r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40

Pajęczno, dnia r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40 Pajęczno, dnia 04.02.2016 r. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Pajęczańskiego za rok 2015 w zakresie Higieny Komunalnej Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40 Powiat pajęczański został

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2013 r. I. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2013r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 25 23 Nadzorem sanitarnym w zakresie higieny dzieci i młodzieży w roku 2012 objęto 74 jednostki organizacyjne obiektów

Bardziej szczegółowo

AGROTURYSTYKA WYMAGANIA SANITARNE KIELCE 21 KWIETNIA 2012

AGROTURYSTYKA WYMAGANIA SANITARNE KIELCE 21 KWIETNIA 2012 AGROTURYSTYKA WYMAGANIA SANITARNE KIELCE 21 KWIETNIA 2012 AGROTURYSTYKA Agroturystyka forma rekreacji odbywająca się na obszarach wiejskich, ci le związana z czynnym gospodarstwem rolnym, przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 2715 Poz. 561

Dziennik Ustaw 2715 Poz. 561 MINISTERSTWO ZDROWIA, GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY 03-729 Warszawa, ul. Targowa 65; Telefon: centrala (22) 536 13 00 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ocena jakości

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R D L A O R G A N I Z A T O R Ó W W Y P O C Z Y N K U D Z I E C I I M Ł O D Z I E Ż Y

I N F O R M A T O R D L A O R G A N I Z A T O R Ó W W Y P O C Z Y N K U D Z I E C I I M Ł O D Z I E Ż Y POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W OLEŚNICY, UL. 3 MAJA 20, 56-400 OLEŚNICA TEL.: (71)314-20-34; FAX: (71)314-20-35 E-MAIL: PSSE.OLESNICA@PIS.GOV.PL; BIP: PSSE.OLESNICA.IBIP.WROC.PL CAŁODOBOWY

Bardziej szczegółowo

OCENA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU WAŁBRZYSKIEGO W 2015 ROKU 1. OCENA JAKOŚCI WODY NA TERENIE POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

OCENA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU WAŁBRZYSKIEGO W 2015 ROKU 1. OCENA JAKOŚCI WODY NA TERENIE POWIATU WAŁBRZYSKIEGO OCENA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU WAŁBRZYSKIEGO W 2015 ROKU 1. OCENA JAKOŚCI WODY NA TERENIE POWIATU WAŁBRZYSKIEGO 1.1. Miasto Boguszów-Gorce. Miasto Boguszów-Gorce zaopatrywane jest w wodę z wodociągów

Bardziej szczegółowo

Dział 1. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dział 1. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi MINISTERSTWO ZDROWIA, GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY 03-729 Warszawa, ul. Targowa 65; Telefon: centrala (22) 536 13 00 Adresat Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON MZ-46 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Pajęczno, dnia 30.01.2014 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40

Pajęczno, dnia 30.01.2014 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40 Pajęczno, dnia 30.01.2014 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40 Ocena stanu sanitarnego Powiatu Pajęczańskiego za rok 2013 w zakresie Higieny Komunalnej Powiat pajęczański został

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA Nr...... dnia. RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1. Praktyka Lekarska: ( nazwa i adres )... 2. Rodzaj świadczonych usług... - zmiana zakresu świadczonych usług (od czasu ostatniej kontroli wewnętrznej) TAK

Bardziej szczegółowo

- od 1 roku do 3 lat... - przedszkolnym... - szkoły podstawowej... - szkoły gimnazjalnej... - szkoły ponadgimnazjalnej...

- od 1 roku do 3 lat... - przedszkolnym... - szkoły podstawowej... - szkoły gimnazjalnej... - szkoły ponadgimnazjalnej... Strona 1 (5) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Ocena stanu sanitarnego placówki opiekuńczo-wychowawczej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej Uwaga:

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO W ROKU 2012 1. OCENA ZAOPATRZENIA W WODĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO W ROKU 2012 1. OCENA ZAOPATRZENIA W WODĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO W ROKU 2012 1. OCENA ZAOPATRZENIA W WODĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI 1.1 Wodociągi w przedziale wydajności 10 000-100 000 m 3 /dobę (1 wodociąg):

Bardziej szczegółowo

Wykaz podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej

Wykaz podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej Wykaz podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej Ustawa z dnia 101985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1412) Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZONYCH USŁUG

STANDARD ŚWIADCZONYCH USŁUG Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia. Załącznik nr 1 Standard podstawowych usług świadczonych w noclegowniach, kwalifikacje osób świadczących usługi w noclegowniach

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Informacja o wynikach kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod

Bardziej szczegółowo

6. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.

6. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2006 r. (Dz. U. Nr, poz. ) 1. 1. Bank tkanek i komórek powinien stanowić samodzielny budynek lub zespół budynków. 2 Dopuszcza się lokalizowanie banku

Bardziej szczegółowo

Jak urządzić gabinet zgodnie z wymaganiami sanepidu?

Jak urządzić gabinet zgodnie z wymaganiami sanepidu? 1 z 5 2010-07-23 22:01 Jak urządzić gabinet zgodnie z wymaganiami sanepidu? CZWARTEK, 17 GRUDNIA 2009 Wielu z nas było świadkiem opowieści np. o umywalce, która została zamontowana 3 centymetry za nisko

Bardziej szczegółowo

Wykres nr 2. Ilość konsumentów, zależnie od wydajności urządzenia wodociągowego w 2014 r. ilość konsumentów. wydajność urządzenia w m 3 /d

Wykres nr 2. Ilość konsumentów, zależnie od wydajności urządzenia wodociągowego w 2014 r. ilość konsumentów. wydajność urządzenia w m 3 /d Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Woda przeznaczona do spożycia, rozprowadzana przez wodociągową sieć rozdzielczą, produkowana jest przez 386 urządzeń wodociągowych (wg ewidencji z 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH W roku nadzorem objęto 864 obiekty (w roku - 826 obiektów). W porównaniu do roku nastąpił wzrost liczbowy obiektów. Obiekty objęte nadzorem w latach L p. Rodzaj obiektów Liczba obiektów rok rok 1. Obiekty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek Na podstawie art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu,

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono w podmiocie wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej oraz tatuażu.

Poradnik dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej oraz tatuażu. Poradnik dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej oraz tatuażu. W zakładach fryzjerskich i kosmetycznych istnieje niebezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna powiatu rawickiego w roku 2016

Stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna powiatu rawickiego w roku 2016 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RAWICZU Stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna powiatu rawickiego w roku 2016 Opracował: Zespół Pracowników PSSE w Rawiczu Aprobowała: Państwowy Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl Sanepid - obowiązujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

Działalność kontrolno-represyjna w tym:

Działalność kontrolno-represyjna w tym: Lp 1. Działalność kontrolno - represyjna. Rodzaj obiektu/ urządzenia Tabela działalności kontrolno-represyjnej w sezonie letnim 2011r. na terenie powiatu lipnowskiego. Liczba złych obiektów Liczba obiektów/urządzeń

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R.

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. 1 Rodzaje zakładów opieki zdrowotnej Na terenie powiatu słupeckiego w/g ewidencji na dzień 31.12.2013r. znajdowały się 135 placówki lecznictwa otwartego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim

WNIOSEK. o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim ...... (pieczątka wnioskodawcy: właściciela, (miejscowość, data) przedsiębiorcy zarządzającego lub dzierżawcy*) Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc WNIOSEK o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 17 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 17 lutego 2004 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej Dz.U.04.31.273 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Pan Robert Zaremba p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nieszawie

Pan Robert Zaremba p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nieszawie LBY-4101-09-15/2012 P/12/131 Bydgoszcz, dnia 06.2012 r. Pan Robert Zaremba p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nieszawie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego w trakcie sezonu letniego 2015 r. miejscowości, obiektów i tras turystycznych usytuowanych na terenie województwa śląskiego

Ocena stanu sanitarnego w trakcie sezonu letniego 2015 r. miejscowości, obiektów i tras turystycznych usytuowanych na terenie województwa śląskiego Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Ocena stanu sanitarnego w trakcie sezonu letniego 2015 r. miejscowości, obiektów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI MOSiR W ELBLĄGU

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI MOSiR W ELBLĄGU REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI MOSiR W ELBLĄGU I. Zasady korzystania z Krytej Pływalni: 1. Wszystkie osoby korzystające z Krytej Pływalni i jej urządzeń zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem Pływalni

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE FERIE 2018

BEZPIECZNE FERIE 2018 BEZPIECZNE FERIE 2018 informacje dla organizatorów wypoczynku Szanowni Państwo! Bezpieczny i zdrowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w dużej mierze zależny jest od organizatorów, na których spoczywa

Bardziej szczegółowo

Ocena bloku operacyjnego

Ocena bloku operacyjnego Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena bloku operacyjnego 1. Kontrolę przeprowadzono w bloku operacyjnym (nazwa)... składającym się z następujących pomieszczeń: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 2. Kształt

Bardziej szczegółowo

A. Dane ogólne 1. Organizator wypoczynku 1. 1) osoba fizyczna. 2) osoba prawna

A. Dane ogólne 1. Organizator wypoczynku 1. 1) osoba fizyczna. 2) osoba prawna Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia..2009 r. (poz. ) Załącznik nr 1 NR ZGŁOSZENIA.. (wypełnia Kuratorium Oświaty) Formularz zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieŝy A. Dane

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ LUBUSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

LRZ /2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ /2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-010-04/2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler/Kontrolerzy] P/14/056 Organizacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Podpis osoby prowadzącej weterynaryjne laboratorium diagnostyczne

Podpis osoby prowadzącej weterynaryjne laboratorium diagnostyczne Oświadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego o spełnieniu przez weterynaryjne laboratorium diagnostyczne wymogów określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli legalności i rzetelności działania przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie

Informacja z kontroli legalności i rzetelności działania przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie dolnośląskim stan na dzień 24 czerwca 2015 r.

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie dolnośląskim stan na dzień 24 czerwca 2015 r. Kategoria placówki Adresat usługi Liczba miejsc Pomoc rzeczowa Posiłek raz dziennie Posiłek kilka razy dziennie Pomoc w zdobyciu mieszkania itp.. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie

Bardziej szczegółowo

Interpelacja do Ministra Sprawiedliwości Pan Zbigniewa Ziobro w sprawie działań Prokuratury Rejonowej w Pucku.

Interpelacja do Ministra Sprawiedliwości Pan Zbigniewa Ziobro w sprawie działań Prokuratury Rejonowej w Pucku. Interpelacja do Ministra Sprawiedliwości Pan Zbigniewa Ziobro w sprawie działań Prokuratury Rejonowej w Pucku. Szanowny Panie Ministrze, 17 października 2016 roku zawiadomiłam Prokuraturę Rejonową w Pucku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 23/2014 z dnia 7 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 23/2014 z dnia 7 maja 2014 r. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Medical Spa Sanatorium "UNITRAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielnie przy ul. Piastów 6. Kontrolę przeprowadziły

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono podmiocie wykonującym działalność leczniczą (nazwa)... składającym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 376/86/06 Wójta Gminy Dzierżoniów

ZARZĄDZENIE Nr 376/86/06 Wójta Gminy Dzierżoniów ZARZĄDZENIE Nr 376/86/06 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 28 sierpnia 2006 roku. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi

Bardziej szczegółowo

Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2009 rok

Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2009 rok Powiatowa ocena obszarowa jakości w nadzorowanych wodociągach za 2009 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością i nad obiektami służącymi do zaopatrzenia ludności

Bardziej szczegółowo

W n i o s e k. 2. (nazwa własna obiektu, adres, telefon, faks)

W n i o s e k. 2. (nazwa własna obiektu, adres, telefon, faks) /pieczątka wnioskodawcy/ -------------------------------------------------------------- (miejscowość, data) Burmistrz Gminy i Miasta Sianów W n i o s e k o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za rok 2012 na terenie powiatu ostrowskiego

Ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za rok 2012 na terenie powiatu ostrowskiego Ocena obszarowa jakości w nadzorowanych wodociągach za rok 2012 na terenie powiatu ostrowskiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim sprawuje nadzór nad jakością i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół opracowanie: Maria Wruk Gorzów Wlkp., 04 stycznia 2007r. 2 Podstawy prawne UE: 1) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ

INSTRUKCJA DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ INSTRUKCJA DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ Szaletu na targowisku parkingu miejskim w Lubrańcu przy ulicy Brzeska Nowa LUBRANIEC 2005 Wstęp Przedmiotem opracowania jest Instrukcja dobrej praktyki higienicznej

Bardziej szczegółowo

Ocena wody za cały 2011 rok

Ocena wody za cały 2011 rok GMINA ZEBRZYDOWICE Gmina Zebrzydowice zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez wodociągi publiczne, których woda w określonych rejonach miesza się. Są to następujące wodociągi: Zebrzydowice (woda mieszana

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Końskich STAN SANITARNY POWIATU KONECKIEGO

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Końskich STAN SANITARNY POWIATU KONECKIEGO Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Końskich STAN SANITARNY POWIATU KONECKIEGO 213 Spis treści Wstęp...1 I. Ocena zagrożenia epidemiologicznego...2 II. Jakość wody do spożycia i ciepłej wody

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego

Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego W powiecie kamieńskim w okresie ferii zimowych w elektronicznej bazie zarejestrowano 6 turnusów, w tym 5 turnusów - w obiektach całorocznychhotelowych

Bardziej szczegółowo

Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji

Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji 1. Czy sterylizatornia zlokalizowana jest poza podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE WAKACJE 2017

BEZPIECZNE WAKACJE 2017 BEZPIECZNE WAKACJE 2017 informacje dla organizatorów wypoczynku Szanowni Państwo! Bezpieczny i zdrowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w dużej mierze zależny jest od organizatorów, na których spoczywa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ROCZNEJ OCENY WODY NA PŁYWALNI ZA ROK

PROTOKÓŁ ROCZNEJ OCENY WODY NA PŁYWALNI ZA ROK PROTOKÓŁ ROCZNEJ OCENY WODY NA PŁYWALNI ZA ROK 2016-2017 1. Podstawa przeprowadzenia rocznej oceny: 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać

Bardziej szczegółowo

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM OCENA STANU SANITARNEGO MIEJSCOWOŚCI, OBIEKTÓW I TRAS TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W SEZONIE LETNIM 2012 ROKU Gorzów Wielkopolski,

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok. Teren Miasta Bukowno zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 3 urządzeń

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/278/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Uchwała Nr XLVIII/278/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 sierpnia 2014 r. Uchwała Nr XLVIII/278/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE OCENA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO ORAZ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ m. st. Warszawy w roku 2012 Luty 2013r. 1 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ LUBUSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WOLSZTYNIE STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO W 2013 ROKU

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WOLSZTYNIE STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO W 2013 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WOLSZTYNIE STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO W 2013 ROKU LUTY 2014 1 Spis treści......str. 2 1.Charakterystyka powiatu... str.4

Bardziej szczegółowo

Ustawa o usługach turystycznych

Ustawa o usługach turystycznych Ustawa o usługach turystycznych Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych: Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.07.2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Wniosek 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ (miejscowość, data) /pieczęć wnioskodawcy/ Burmistrz Miasta i Gminy Ryn Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI Załącznik nr 3.7 SZCZEGÓŁOWY OPIS KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W ODDZIALE NEUROLOGICZNYM Z PRACOWNIĄ ELEKTROENCEFALOGRAFICZNĄ WYKAZ POMIESZCZEŃ PIĘTRO: 1. Pokój badań 1 2. Łazienka - 4 3. Sale chorych

Bardziej szczegółowo

1. Stan sanitarno porządkowy miejscowości turystyczno wypoczynkowych i tras komunikacyjnych (tabela nr 1)

1. Stan sanitarno porządkowy miejscowości turystyczno wypoczynkowych i tras komunikacyjnych (tabela nr 1) 1. Stan sanitarno porządkowy miejscowości turystyczno wypoczynkowych i tras komunikacyjnych (tabela nr 1) A) Słubice. Stan sanitarno-porządkowy miasta ocenia się jako dobry. Skwery i gazony uliczne obsadzono

Bardziej szczegółowo

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach od roku 2011

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach od roku 2011 Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w od roku 2011 L.p. Nazwa instytucji przeprowadzającej kontrolę/data kontroli 1. PROTEKO Sp. z 2. Państwowy Inspektor

Bardziej szczegółowo

Aspekty higieniczne i zdrowotne przy projektowaniu przedszkoli

Aspekty higieniczne i zdrowotne przy projektowaniu przedszkoli Aspekty higieniczne i zdrowotne przy projektowaniu przedszkoli Podstawowe akty prawne Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1412 z póżn. zm.). Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2013.

Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2013. Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2013. Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii został opracowany na podstawie raportów z wizytacji schronisk dla zwierząt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia... 2013 r. w sprawie uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989)

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU WĄGROWIECKIEGO. w 2016 r.

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU WĄGROWIECKIEGO. w 2016 r. OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU WĄGROWIECKIEGO w 2016 r. Przygotował: Paweł Gilewski Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu Ocena dostępna na stronie www.psse-wagrowiec.pl

Bardziej szczegółowo

ORGAN/JEDNOSTKA WŁAŚCIWA DO ZAJĘCIA SIĘ SPRAWĄ Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Wierzbowa 16, Rzeszów

ORGAN/JEDNOSTKA WŁAŚCIWA DO ZAJĘCIA SIĘ SPRAWĄ Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Wierzbowa 16, Rzeszów Zmniejszenie odległości dla usytuowania śmietnika wydawanie zgody na zachowanie odległości mniejszych niż określone w przepisach pomiędzy miejscami do gromadzenia pojemników na odpady stałe a oknami i

Bardziej szczegółowo

Pan Michał Rutkowski Wójt Gminy Andrzejewo

Pan Michał Rutkowski Wójt Gminy Andrzejewo Warszawa, 31 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.20.2016 Pan Michał Rutkowski Wójt Gminy Andrzejewo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

2. Zestawienie pomieszczeń. W skład projektowanego Zakładu Opieki Zdrowotnej wchodzić będą pomieszczenia ; następujące

2. Zestawienie pomieszczeń. W skład projektowanego Zakładu Opieki Zdrowotnej wchodzić będą pomieszczenia ; następujące 1. Przedmiot opracowania Podstawą opracowania jest: - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/.../2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. w sprawie regulaminu Cmentarza Komunalnego w Sępólnie Krajeńskim

UCHWAŁA NR XXX/.../2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. w sprawie regulaminu Cmentarza Komunalnego w Sępólnie Krajeńskim Projekt z dnia 21 marca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXX/.../2017 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie regulaminu Cmentarza Komunalnego w Sępólnie Krajeńskim

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. z dnia 20 listopada 1996 r.)

USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. z dnia 20 listopada 1996 r.) USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. z dnia 20 listopada 1996 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli

Bardziej szczegółowo

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości :

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości : W okresie letnim Paostwowa Inspekcja Sanitarna woj. łódzkiego prowadziła wzmożony nadzór nad zakładami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu środki spożywcze łatwo ulegające zepsuciu, szczególnie:

Bardziej szczegółowo

< 100 m³/d m³/d m³/d 1

< 100 m³/d m³/d m³/d 1 Roczna ocena zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i prognoza sytuacji w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi na terenie powiatu świebodzińskiego 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 265/2006 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 16.10.2006 roku

Zarządzenie Nr 265/2006 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 16.10.2006 roku Zarządzenie Nr 265/2006 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 16.10.2006 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r.

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r. Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r. W 2012r. sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadziła 488 kontroli bieżącego stanu sanitarno-higienicznego.

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1 3 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1 PKZ(T.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Bardziej szczegółowo