Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji"

Transkrypt

1 1 Instytutu Spawalnictwa (zwany dalej Ośrodkiem) jest jednostką certyfikującą wyroby spawalnicze w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), certyfikat akredytacji Nr AC 029. Certyfikacja elektrycznych urządzeń spawalniczych, materiałów dodatkowych do spawania oraz prostych zbiorników ciśnieniowych jest prowadzona według programu certyfikacji wyrobów typu 3. 2 Podstawy certyfikacji Certyfikacja wyrobów spawalniczych prowadzona przez Ośrodek oparta jest na postanowieniach niżej wymienionych dokumentów: a) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 166, poz z późniejszymi zmianami), b) Norma PN-EN ISO/IEC Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi, c) Dokumentacja systemu jakości Ośrodka. 3 Zakres świadczonych usług certyfikacyjnych Usługi świadczone przez Ośrodek w zakresie certyfikacji elektrycznych urządzeń spawalniczych, materiałów dodatkowych do spawania oraz prostych zbiorników ciśnieniowych obejmują dobrowolną certyfikację potwierdzającą zgodność z wymaganiami norm polskich, europejskich i międzynarodowych, norm krajowych (innych krajów) oraz innych dokumentów normatywnych; Usługi certyfikacyjne wykonywane przez Ośrodek obejmują wyroby spawalnicze wyszczególnione w wykazie w Tablicy 1. 4 Program certyfikacji wyrobów typu 3 W ramach certyfikacji wyrobów objętych programem certyfikacji PCW-1 Ośrodek stosuje program certyfikacji wyrobów typu 3, który zawiera następujące elementy: a) wybór obejmujący planowanie, określenie wymagań i pobieranie próbek, b) określenie właściwości poprzez badania wyrobu i ocenę procesu produkcji, c) przegląd dowodów zgodności z etapu określenia właściwości; d) decyzja dotycząca certyfikacji, e) wydanie certyfikatu, f) nadzór obejmujący: - badania wyrobu na próbkach z fabryki; - ocenę procesu produkcji; - sprawdzenie wykorzystywania certyfikatu. 1/13

2 Tablica 1 Wykaz wyrobów spawalniczych objętych programem certyfikacji PCW-1 Nr identyfikacyjny wg ICS Nazwa grupy wyrobów wg Zał. 1 do DAC N Urządzenia do spawania, zgrzewania i lutowania M Materiały pomocnicze do spawania 25 Narzędzia i maszyny Norma lub dokument normatywny PN-EN :2013; PN-EN :2013; PN-EN :2014; PN-EN :2014; PN-EN :2011; PN-EN :2013; PN-EN :2010; PN-EN :2010; PN-EN :2012; PN-M-69109:1999; PN-EN :2011; PN-EN ISO 636:2008; PN-EN ISO 1071:2005; PN-EN ISO 3581:2012; PN-EN ISO 2560:2010; PN-EN ISO 3580:2011; PN-EN 12536:2002; PN- EN ISO 14171:2010; PN-EN ISO 14172:2009; PN-EN ISO 14341:2011; PN-EN ISO 14343:2010; PN-EN 14700:2014; PN-EN ISO 16834:2012; PN-EN ISO 17632:2011; PN-EN ISO 17633:2010; PN-EN ISO 17634:2006; PN-EN ISO 18273:2007; PN-EN ISO 18274:2011; PN-EN ISO 18275:2012, PN-EN ISO 18276:2008; PN-EN ISO 21952:2012; PN-EN ISO 24373:2009; PN-EN ISO 24598:2012; PN-EN ISO 26304:2011; 5 Wstępne kontakty z zainteresowanym certyfikacją Po zwróceniu się przez zainteresowanego certyfikacją wyrobów spawalniczych podejmowane są następujące działania: wstępna analiza możliwości zrealizowania usługi, potwierdzone na piśmie zgłoszenie z podaniem szczegółów dotyczących wyrobów, rodzaju certyfikatu, właściciela certyfikatu, producenta wyrobu itp. przygotowanie oferty zawierającej podstawowe informacje takie jak: rodzaj certyfikatu, termin realizacji usługi, opłaty, wymagania dotyczące badań, dokument odniesienia, sposób pobierania próbek do badań itp. Ofertę sporządza się pisemnie, chyba, że zainteresowany akceptuje ofertę ustną, która pozwoli na dalsze prowadzenie prac. Wraz z ofertą organizacja otrzymuje niniejszy program certyfikacji, który zawiera między innymi aktualny i szczegółowy opis procedur oceny i certyfikacji oraz prawa i obowiązki dostawcy, a także, jeśli tak uzgodniono, wniosek o certyfikację i kwestionariusz wstępnej oceny. Zarządzający dokumentacją: mgr inż. Krzysztof Stefaniszyn Wersja strony: b Strona/Stron 2/13

3 Wszystkie wyżej wymienione dokumenty i formularze mogą być na życzenie organizacji przesłane drogą elektroniczną lub pobrane przez nią ze strony internetowej Instytutu. 6 Etapy procesu certyfikacji Proces certyfikacji wyrobów zgodnie z PCW-1 składa się z następujących etapów: a) formalna ocena kompletności przekazanych dokumentów; b) rejestracja wniosku o certyfikację wyrobu spawalniczego (lub grupy wyrobów spawalniczych o podobnych cechach); c) zawarcie umowy o przeprowadzenie procesu certyfikacji, warunkach stosowania certyfikatu i zasadach nadzoru; d) wykonanie i ocena wyników badań; e) ocena systemu jakości organizacji na podstawie kontroli warunków technicznoorganizacyjnych do prowadzenia stabilnej produkcji; f) przegląd i ocena całego materiału zebranego podczas procesu certyfikacji; g) podjęcie decyzji o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu; h) wydanie certyfikatu, i) nadzór nad certyfikatem. Kolejność wykonywania etapów wymienionych w punktach d) i e) może być zamieniona. Proces certyfikacji może zostać przerwany jeżeli: a) z wnioskiem pisemnym o przerwanie wystąpi organizacja b) organizacja nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, w tym zobowiązań finansowych; c) wystąpią ważne przyczyny (np. zdarzenie losowe). O przerwaniu procesu powiadamia się organizację pisemnie. 7 Zgłaszanie wyrobu do certyfikacji Przesłanie do Ośrodka kompletu wypełnionych dokumentów jest równoznaczne z akceptacją oferty dotyczącej certyfikowania wyrobów spawalniczych. Organizacja, wnioskująca o certyfikację, składa w Ośrodku: a) wniosek, który może dotyczyć jednego typu wyrobu lub typoszeregu wyrobów; b) kwestionariusz wstępnej oceny; c) dokumenty identyfikujące wyrób (fotografie, dokumentację techniczną, prospekty, instrukcje obsługi, itp.); d) sprawozdanie (raport) z badań, jeśli badania były wykonane wcześniej; e) ewentualnie inne dokumenty określone przez Ośrodek przed złożeniem wniosku (np. upoważnienia itp.). Dokumenty składa się w Ośrodku w 1 egzemplarzu. 8 Przegląd wniosku Po otrzymaniu wymaganych dokumentów od dostawcy przeprowadza się ocenę ich kompletności i zawartości. W wyniku pozytywnej oceny wniosek zostaje zarejestrowany (do 7 dni od wpłynięcia) i oznakowany wg zasady przyjętej w Ośrodku. Podczas dokonywania przeglądu wniosku należy uwzględnić zapisy punktu 7.2 normy PN-EN ISO/IEC /13

4 W przypadku kiedy wniosek dotyczy wyrobów, które są poza kompetencjami i zakresem działalności Ośrodka, wniosek nie podlega rejestracji a wnioskująca organizacja jest informowana o braku możliwości realizacji takiego procesu certyfikacji. 9 Zawarcie umowy i powołanie zespołu oceniającego Po zarejestrowaniu wniosku sporządza się umowę między Instytutem Spawalnictwa Ośrodkiem Certyfikacji a organizacją. W uzgodnieniu z klientem możliwe jest zawarcie umowy przed wnioskowaniem o certyfikację. W takim przypadku w umowie należy zastrzec, że termin wykonania umowy to 30 dni od dostarczenia wniosku i wszystkich wymaganych dokumentów. Każdorazowo treść umowy jest dostosowywana do konkretnej organizacji i konkretnego procesu certyfikacji. Opłaty ustala się zgodnie z cennikiem. Umowę sporządza się w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Zmiany w umowie dokonuje się wyłącznie w formie aneksów do umowy, które podpisują obie strony. Podpisanie i zwrócenie przez organizację umowy lub aneksu jest warunkiem realizacji następnego etapu procesu certyfikacji. Po podpisaniu umowy Kierownik Ośrodka powołuje zespół oceniający wyznaczając jednocześnie przewodniczącego zespołu. Wyboru osób do zespołu dokonuje się spośród osób wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora Instytutu Spawalnictwa Nr 3/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 roku (wraz z późniejszymi zmianami). Liczba osób powołanych do jednego zespołu wynosi od 2 do 4, łącznie z przewodniczącym zespołu. Przy doborze składu zespołu uwzględnia się odpowiednie wymagane kwalifikacje dla pełnienia poszczególnych funkcji. Do zespołu nie powołuje się osób, które są lub były związane lub zatrudnione przez jakąkolwiek jednostkę zaangażowaną w projektowanie, dostarczanie, instalowanie lub konserwację wyrobu podlegającego certyfikacji. W przypadku gdy członkiem zespołu jest osoba nie będąca pracownikiem Ośrodka, skład zespołu oceniającego akceptuje Dyrektor Instytutu. 10 Ocena procesu produkcji Ocenę systemu jakości dostawcy przeprowadza się w oparciu o kontrolę warunków techniczno-organizacyjnych. Celem kontroli jest upewnienie się, że organizacja ubiegająca się o certyfikat jest zdolna do stałego spełnienia ustalonych wymagań bezpieczeństwa i wymagań jakościowych dla wyrobu spawalniczego, zgłoszonego do certyfikacji. Kontrolę warunków techniczno-organizacyjnych przeprowadza się w zakresie produkcji lub importu (pośrednictwa). Kontrola warunków techniczno-organizacyjnych do prowadzenia stabilnej produkcji lub importu przeprowadza się na reprezentatywnych dla wyrobu spawalniczego poddawanego procesowi certyfikacji stanowiskach, wydziałach i zakładach. Oceny dokonuje się na podstawie raportu z kontroli warunków techniczno organizacyjnych do prowadzenia stabilnej produkcji lub stabilnego importu. Raport może być sporządzony na miejscu lub w Ośrodku po dokonaniu kontroli. 4/13

5 W raporcie oprócz zapisów o charakterze ogólnym i formalnym opisuje się przebieg kontroli w zakresie ujętym w planie kontroli oraz ocenę procesu produkcji ujętą we wnioskach końcowych. Raport podpisuje Zespół oceniający oraz kontrolowana organizacja (członek kierownictwa). Raport sporządzony jest w 2 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje organizacja. W wyniku przeprowadzonej kontroli może zaistnieć potrzeba przeprowadzenia w organizacji działań korygujących. W takim przypadku w raporcie podaje się niezgodności lub spostrzeżenia wynikłe z przeprowadzonej kontroli. Sposób realizacji działań korygujących leży w gestii organizacji, która powinien poinformować Ośrodek o zakończeniu działań i przedstawić dowody wprowadzonych korekt. Sprawdzenie tych działań może się odbyć na drodze analizy przesłanych dowodów lub poprzez ponowną kontrole WTO. Po pozytywnej ocenie skuteczności działań realizowane są dalsze etapy procesu certyfikacji. 11 Badania i ocena wyników badań 11.1 Dokumenty będące podstawą ustalenia wymagań i badań Dokument, z którym ma być potwierdzona zgodność certyfikowanego wyrobu spawalniczego, określa dostawca ubiegający się o certyfikat zgodności, zgodnie z zakresem akredytacji Ośrodka (tablica 1). Jeżeli dokument, z którym ma być poświadczona zgodność, nie definiuje jednoznacznie wszystkich cech charakterystycznych i wymagań certyfikowanego wyrobu spawalniczego, niezbędnych do określenia jego właściwości, Ośrodek określa: a) wszystkie brakujące informacje dotyczące cech charakterystycznych i wymagań; b) metody badań i ich kolejność oraz liczność próbek niezbędnych do określenia brakujących cech i wymagań Zasady ustalania przez Ośrodek wymagań dotyczących badań wyrobu spawalniczego Wymagania dotyczące badań są ustalone w normach będących podstawą certyfikacji. W przypadku braku dokumentu, o którym mowa wyżej, Ośrodek opracowuje kryteria techniczne, które określają rodzaj, sposób i ewentualnie kolejność wykonywania badań dla określonego wyrobu lub grupy wyrobów. Kryteria powinny zawierać wszystkie cechy charakterystyczne wyrobu oraz wymagania. Ponadto: a) dla cech i wymagań mierzalnych, ujętych w kryteriach technicznych, podaje się wartości minimalne i maksymalne, które uznane będą jako wynik pozytywnych badań; b) dla cech i wymagań niemierzalnych ujętych w kryteriach technicznych podaje się kryteria, spełnienie których uznane będzie jako pozytywny wynik badań; c) podaje się informacje dotyczące liczności próbek oraz zasad pobierania próbek wyrobu spawalniczego do badań. W przypadku badań kontrolnych niepełnych lub badań uzupełniających, wymagania dotyczące badań ustala Ośrodek. 5/13

6 11.3 Pobieranie próbek wyrobu spawalniczego do badań Próbki wyrobu spawalniczego do badań są pobierane w organizacji przez upoważnionego przedstawiciela Ośrodka i następnie przekazywane do akredytowanego laboratorium. Pobrania próbek za zgodą Ośrodka może też dokonać organizacja. Liczność próbki wyrobu spawalniczego powinna być zgodna z ustaleniami dokonanymi przez Ośrodek przed rozpoczęciem procesu certyfikacji, oraz z dokumentem będącym podstawą certyfikacji (jeżeli dokument zawiera taką informację). Przy wyborze próbek do badań w odniesieniu do typoszeregu wyrobów stosuje się zasadę, że jeżeli typoszereg liczy łącznie 3 typy lub odmiany bada się jeden typ, jeżeli 4 i 5 to bada się 2 typy. Powyżej 5 typów w typoszeregu bada się 3 typy. Próbki przed przekazaniem ich do akredytowanego laboratorium badawczego, (a w laboratorium przed przystąpieniem do badań) powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz przed dostępem osób postronnych (należy przestrzegać wszelkich instrukcji dostarczonych z próbkami wyrobów spawalniczych). Personel pobierający próbki wyrobów spawalniczych do badań jest zobowiązany do przestrzegania zasad poufności dotyczącej wszelkich informacji uzyskanych podczas wykonywania swoich zadań. Wszystkie koszty związane z pobieraniem próbek, ich oznakowaniem i zabezpieczeniem oraz ich transportem do akredytowanego laboratorium oraz przeprowadzeniem badań w całości pokrywa organizacja ubiegająca się o certyfikację wyrobu spawalniczego. Po zakończeniu badań, próbki wyrobu spawalniczego akredytowane laboratorium badawcze zwraca organizacji, chyba że zostały w czasie badań zużyte bądź zniszczone. Ustaleń dotyczących możliwości zużycia lub zniszczenia próbek wyrobu spawalniczego w czasie badań dokonać należy między organizacją, a akredytowanym laboratorium badawczym przed rozpoczęciem badań. Jeżeli Ośrodek stwierdzi w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, że typ wyrobu spawalniczego należycie zidentyfikowanego, przedstawionego do certyfikacji przez dwóch lub więcej importerów, jest identyczny, może wyrazić zgodę na przeprowadzenie wspólnych badań na pisemny wniosek wszystkich importerów Laboratoria przeprowadzające badania próbek wyrobów spawalniczych W odniesieniu do laboratoriów badawczych stosuje się poniższe postanowienia: a) badania wykonuje się w Laboratorium Badawczym Spawalnictwa Instytutu Spawalnictwa (laboratorium własne) w zakresie zgodnym z zakresem laboratorium; b) w przypadku metod poza zakresem akredytacji laboratorium, wymaganych przez dokument odniesienia, badania można wykonac w dowolnym, niezależnym, akredytowanym we właściwym zakresie laboratorium badawczym. Laboratoria te powinny spełniać wymagania określone w normie PN-EN ISO/IEC 17025; c) wyboru właściwego laboratorium akredytowanego dokonuje w porozumieniu z organizacją ubiegającą się o certyfikację wyrobu spawalniczego (przed rozpoczęciem procesu certyfikacji); d) koszty badań pokrywa organizacja. 6/13

7 Jako laboratorium akredytowane określane są laboratoria akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Badania pełne (typu) i niepełne wyrobów spawalniczych Badania pełne (typu) Badania pełne są wykonywane w następujących przypadkach: przed wydaniem certyfikatu (warunek niezbędny dla wydania certyfikatu) w całym zakresie dokumentu odniesienia będącego podstawą badań i certyfikacji (dokumentu odniesienia). Badania są wykonywane na zlecenie wnioskującego; w trakcie nadzoru nad wydanym certyfikatem na zlecenie Ośrodka Certyfikacji w uzasadnionych przypadkach np. przy negatywnych wynikach badań niepełnych; przy rozszerzeniu zakresu wydanego certyfikatu. Zakres badań pełnych (typu) powinien być zgodny z dokumentem odniesienia (norma, kryteria techniczne). W szczególnych przypadkach ustala inny zakres badań informując o tym organizację we właściwym czasie. Badania niepełne Badania niepełne są wykonywane w następujących przypadkach: w trakcie nadzoru nad wydanym certyfikatem wykonywanym przez Ośrodek Certyfikacji, między innymi w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że wyrób nie spełnia wymagań lub na skutek zgłaszanych do Ośrodka zastrzeżeń do wyrobu lub reklamacji zgłoszonej organizacji; przy zmianie statusu wydanego certyfikatu, jeżeli jest to uzasadnione. Zakres badań niepełnych jest każdorazowo ustalany przez Sprawozdanie z badań (raport z badań) Czynności badawcze przeprowadzone przez laboratorium badawcze ujęte są w sprawozdaniu (raporcie) z badań, w którym jednoznacznie przedstawione są wyniki badań i wszelkie inne istotne informacje. Sprawozdanie z badań stanowiące własność importera, może być wykorzystane przez Ośrodek do wydania certyfikatu na ten sam typ wyrobu spawalniczego dla innego importera pod warunkiem, że właściciel tego sprawozdania wyrazi zgodę na piśmie. Ośrodek powinien sprawdzić na podstawie wzoru wyrobu spawalniczego zgłoszonego do certyfikacji, czy odpowiada on typowi wyrobu zidentyfikowanego w sprawozdaniu z badań Ocena wyników badań Ocenę ocenę wyników badań próbek wyrobu spawalniczego przeprowadza zespół oceniający. Podstawą oceny wyników badań próbek wyrobu spawalniczego są dokumenty będące podstawą certyfikacji. Wyniki oceny przeprowadzonej przez zespół oceniający są przedstawione w ocenie wyników badań. Ocena może zawierać uwagi i komentarze związane z analizą wyników badań. Ocena zawiera w swojej części końcowej jednoznaczny wniosek o spełnieniu lub nie spełnieniu przez próbki wyrobu spawalniczego wymagań ujętych w dokumencie stanowiącym podstawę certyfikacji; Jeżeli w ocenie została zidentyfikowana niezgodność, którą należy usunąć w celu spełnienia Zarządzający dokumentacją: mgr ds. Krzysztof Stefaniszyn Wersja strony: a Strona/Stron Zatwierdził: dr ds. Eugeniusz Szczok marzec /13

8 wszystkich wymagań stawianych przy certyfikacji określa się wymagany zakres dodatkowej oceny lub badań. Ośrodek dokonuje powtórnej oceny niezbędnych fragmentów pierwotnej oceny. W przypadku różnic w ocenie wyników badań, Kierownik Ośrodka może przedstawić problem Komitetowi Technicznemu ds. Certyfikowania Wyrobów Spawalniczych, który wydaje swoja opinię dotyczącą oceny wyników badań próbek wyrobu spawalniczego lub grupy wyrobów spawalniczych. 12 Przegląd i ocena całej dokumentacji Po zrealizowaniu poszczególnych etapów procesu certyfikacji przewodniczący zespołu oceniającego przekazuje całą dokumentację Kierownikowi Ośrodka, który dokonuje przeglądu i oceny całości dokumentacji zgromadzonej w związku z realizacją konkretnego procesu. 13 Decyzja o certyfikacji, wydanie certyfikatu i zasady posługiwania się certyfikatem Po dokonaniu przeglądu dokumentacji Kierownik Ośrodka podejmuje decyzję o przyznaniu (na podstawie pozytywnej oceny przeglądu) lub nie przyznaniu certyfikatu. Pod nieobecność Kierownika decyzję o wydaniu certyfikatu podejmuje jego zastępca lub inna wskazana osoba o ile nie uczestniczyła w pracach zespołu oceniającego. Uprawnienia tego nie można przekazywać osobie, która dokonywała oceny lub kontroli w danym procesie certyfikacji ani osobie lub jednostce z zewnątrz. W wyniku decyzji Kierownika Koordynator przygotowuje certyfikat. Certyfikat podpisuje Kierownik Ośrodka lub jego Zastępca oraz Dyrektor Instytutu. Wydane certyfikaty rejestruje się w Rejestrze wydanych certyfikatów wyrobów spawalniczych. Organizacja otrzymuje 2 egzemplarze certyfikatu natomiast jeden pozostaje w aktach Ośrodka. Przekazanie certyfikatu może odbywać się drogą pocztową, przesyłką poleconą lub bezpośrednio przedstawicielowi organizacji, który w tym przypadku potwierdza pisemnie otrzymanie certyfikatu. Nie przewiduje się wydawania duplikatów certyfikatu a jedynie, w przypadkach szczególnych, kopii certyfikatu będącego w aktach Ośrodka. Certyfikat wydaje się na okres 3 lat z możliwością przedłużenia okresu ważności na kolejne 5 lat. Organizacja ma prawo do publikowania swojego certyfikatu w celach reklamowych wyrobu, jednak jedynie w całości i w sposób uznany za właściwy, zapewniając, że publikacje te dotyczą wyłącznie wyrobów objętych certyfikatem. W szczególności zabrania się organizacji dokonywania zmian w certyfikacie i jego kopiach oraz publikować i używać kopii certyfikatu w materiałach dotyczących innych, nie objętych certyfikatem wyrobów. W przypadku naruszenia tych zasad certyfikat może zostać zawieszony lub unieważniony. 8/13

9 14 Nadzór Sprawowanie nadzoru przez Ośrodek odbywa się w okresie ważności certyfikatu i zapewnia on, że certyfikowane wyroby stale spełniają wymagania zawarte w dokumentach odniesienia (normach, kryteriach technicznych), na które są certyfikowane. Stosowane są następujące formy działania związane z nadzorem: a) badania certyfikowanego wyrobu na próbkach z fabryki; b) ocena procesu produkcji poprzez kontrolę warunków techniczno-organizacyjnych (WTO) obejmująca działania organizacji zapewniające stałą zgodność wyrobów z wymaganiami certyfikacyjnymi; c) sprawdzenie wykorzystywania i stosowania kopii certyfikatu. Formy nadzoru są ustalone w umowie i są zależne od rodzaju wykonywanej przez organizację działalności. Częstotliwość wykonywania czynności w trakcie nadzoru jest ustalana w umowie przy czym nie może być ona mniejsza niż raz w okresie ważności certyfikatu. W trakcie nadzoru sprawdza się posiadanie, wykorzystywanie i okazywanie certyfikatów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego powoływania się (np. w katalogach, prospektach, instrukcjach użytkowania itp.) na system certyfikacji lub certyfikat podejmuje się stosowne działania np. cofnięcie certyfikatu, działania korygujące, opublikowanie informacji o wykroczeniu lub odpowiednie działania prawne. 15 Zmiana statusu wydanego certyfikatu W okresie ważności status certyfikatu może ulec zmianie ze względu na: a) rozszerzenie lub ograniczenie zakresu certyfikatu; b) przedłużenie okresu ważności certyfikatu; c) zawieszenie certyfikatu; d) unieważnienie certyfikatu; e) zmianę statusu prawnego organizacji wytwarzajacej certyfikowany wyrób. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących postępowania Ośrodka odnośnie zmiany statusu certyfikatu sprawę może rozpatrywać Komitet Techniczny ds. Certyfikowania Wyrobów Spawalniczych, który wydaje orzeczenie w formie opinii Rozszerzenie lub ograniczenie zakresu certyfikatu Podstawą działania Ośrodka Certyfikacji w zakresie rozszerzenia lub ograniczenia zakresu certyfikatu jest wystąpienie właściciela certyfikatu; Rozszerzenie zakresu certyfikatu o odmiany lub wersje certyfikowanego wyrobu spawalniczego może być dokonane, jeżeli nie różnią się one znacząco pod względem rozwiązań konstrukcyjnych i spełniają wymagania odnoszące się do tego typu wyrobów (rozszerzenie może dotyczyć również nazw handlowych wyrobu); Wymagana jest pozytywna ocena produkcyjnego dokonana w trakcie nadzoru; Dla uzyskania rozszerzenia zakresu certyfikatu organizacja powinna: - złożyć wniosek (formularz FW-84); - dostarczyć dokumenty wymagane przez ; - zawrzeć umowę lub aneks do poprzedniej umowy; - wywiązać się z zobowiązań finansowych. 9/13

10 może wymagać następujących dokumentów niezbędnych do rozszerzenia zakresu certyfikatu: oświadczenia o podobieństwie cech konstrukcyjnych wyrobów, o które ma być poszerzony zakres certyfikatu; raportu (sprawozdania) z badań niepełnych wyrobu lub wyrobów, o które ma być poszerzony zakres certyfikatu; raportu (sprawozdania) z badań pełnych (typu) wyrobu lub wyrobów, o które ma być poszerzony zakres certyfikatu. Decyzję o tym, które z ww. dokumentów mają być dostarczone podejmuje upoważniony pracownik Ośrodka w zależności od sytuacji. Decyzję o rozszerzeniu certyfikatu podejmuje Kierownik Ośrodka po ocenie zebranej dokumentacji. Ograniczenie zakresu certyfikatu nastepuje na wniosek organizacji i nie wymaga dodatkowych dokumentów. Decyzje w tej sprawie podejmuje Kierownik Ośrodka. Rozszerzenie lub ograniczenie zakresu certyfikatu nie powoduje zmiany jego okresu ważności 15.2 Przedłużenie okresu ważności certyfikatu Podstawą działania Ośrodka Certyfikacji w zakresie przedłużenia okresu ważności certyfikatu jest złożenie stosownego wniosku przez organizację oraz dostarczenie dokumentów wymaganych przez. Warunkiem przedłużenia ważności certyfikatu są wcześniejsze pozytywne wyniki nadzoru nad certyfikatem oraz wywiązanie się z wszystkich zobowiązań finansowych wymaga następujących dokumentów niezbędnych do przedłużenia okresu ważności certyfikatu; - oświadczenia o niezmienności konstrukcyjnej lub cech fizycznych, chemicznych oraz warunków wytwarzania, badań i kontroli wyrobu w przypadku, gdy wyrób nie uległ przez okres ważności certyfikatu istotnym zmianom pogarszającym bezpieczeństwo i jakość wyrobu; - raportu (sprawozdania) z badań niepełnych w przypadku wprowadzenia zmian częściowo zmieniających budowę, skład lub zmiany warunków wytwarzania badań i kontroli. Zakres badań niepełnych ustala ; - raportu (sprawozdania) z badań typu w przypadku zasadniczych zmian w wyrobie. Ocenę zakresu zmian dokonuje. W tym celu może wymagać udostępnienia wyrobu celem dokonania kontroli wizualnej. Dalsze postępowanie jest takie samo jak przy pierwszej certyfikacji, przy czym certyfikat jest wydawany na okres od 3 do 5 lat i nie podlega dalszemu przedłużeniu (jeśli organizacja chce nadal certyfikować wyrów, rozpoczyna się nowy proces certyfikacji) Zawieszenie certyfikatu Zawieszenie ważności certyfikatu następuje w przypadku: a) stwierdzenia, że wyrób nie spełnia już w znacznym stopniu wymagań certyfikacyjnych; b) negatywnych wyników badań kontrolnych wyrobu lub kontroli WTO w ramach nadzoru (części badań lub kontroli); 10/13

11 c) uniemożliwienia Ośrodkowi zorganizowania badań lub kontroli w ramach nadzoru; d) nie wywiązania się organizacji z zobowiązań zawartych w umowie a mówiących o warunkach stosowania certyfikatu; e) stwierdzenia niewłaściwego stosowania certyfikatu i nie wykonania działań korygujących z tym związanych. Certyfikat może być również zawieszony na podstawie porozumienia pomiędzy jednostką certyfikującą a organizacją w przypadku np. przerwy w produkcji wyrobu lub z innych istotnych przyczyn. Zawieszenie ważności certyfikatu może być całkowite lub częściowe (np. na jeden typ wyrobu z całego typoszeregu). Zawieszając ważność certyfikatu, Ośrodek określa warunki (np. działania korygujące) na jakich może nastąpić jego przywrócenie oraz termin ich realizacji. Termin ten nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku stwierdzenia, że wyrób nie spełnia już wymagań bezpieczeństwa, zawieszenie następuje w trybie natychmiastowym, a Ośrodek podejmuje wszelkie możliwe działania w celu zmniejszenia zagrożenia dla użytkowników. Decyzję o zawieszeniu certyfikatu podejmuje Kierownik Ośrodka na wniosek Koordynatora. Pisemną decyzję o zawieszeniu certyfikatu przesyła się organizacji. Jeżeli organizacja spełni warunki narzucone przez Ośrodek a ich nie zgłosi, to pod koniec okresu zawieszenia należy sprawdzić spełnienie warunków pozwalających na przywrócenie certyfikatu. Pozytywna ocena spełnienia warunków jest podstawą do cofnięcia zawieszenia i powiadomienia o tym organizacji. Jeżeli warunki nie zostały spełnione w wyznaczonym czasie certyfikat unieważnia się Unieważnienie certyfikatu Unieważnienie certyfikatu następuje w przypadku: a) niespełnienia przez organizację warunków cofnięcia zawieszenia; b) rezygnacji organizacji z certyfikatu; c) udowodnionego nie spełniania przez wyrób wymagań potwierdzonych certyfikatem. Decyzję o unieważnieniu certyfikatu podejmuje Kierownik Ośrodka. Pisemną decyzję o unieważnieniu certyfikatu przesyła się organizacji. Jednocześnie należy zwrócić się do organizacji o zwrot obu egzemplarzy unieważnionego certyfikatu. Unieważnienie certyfikatu jest publikowane przez Ośrodek w wykazie certyfikowanych organizacji na stronie internetowej Instytutu Przeniesienie praw do certyfikatu W przypadku zmiany statusu prawnego organizacji możliwe jest przeniesienie praw do certyfikatu na nowy (zmieniony) podmiot gospodarczy. Zasady i tok postępowania jest następujący: - nowo powstały podmiot gospodarczy składa pisemne zawiadomienie oraz dokument(y) potwierdzające zmianę statusu prawnego; - po przeanalizowaniu dokumentów i okoliczności związanych ze zmianą statusu dostawcy certyfikowanego wyrobu Kierownik Ośrodka podejmuje decyzję w sprawie dalszego działania; 11/13

12 - jeżeli wymagają tego okoliczności, Kierownik Ośrodka może zadecydować o przeprowadzeniu przez Zespół oceniający postępowania wyjaśniającego w siedzibie organizacji. - w przypadku pozytywnego wyniku postępowania podpisywany jest aneks do umowy a następnie wydawany jest nowy certyfikat. Okres ważności certyfikatu nie ulega zmianie i jest taki sam jak na pierwotnym certyfikacie; - fakt przeniesienia praw do certyfikatu jest publikowany przez Ośrodek w wykazie certyfikowanych organizacji na stronie internetowej Instytutu. 16 Zmiany w wymaganiach certyfikacyjnych W przypadku wprowadzenia zmian w wymaganiach certyfikacyjnych ustala się formę poinformowania o tych zmianach. Może to być forma publikacji lub powiadamiania indywidualnego. Informacja powinna zawierać opis zmiany oraz datę jej wprowadzenia, uwzględniając możliwość jej realizacji przez organizacje (termin wprowadzenia, zakres). W przypadku zmiany wydania normy będącej podstawą certyfikacji Jednostka przeprowadza analizę zmian zawartości normy. Na podstawie wyników analizy Jednostka ustala sposób postępowania i zawiadamia pisemnie zainteresowane organizacje, podając warunki do spełnienia zawierające zakres niezbędnych badań uzupełniających oraz termin realizacji działań dostosowawczych. Wprowadzenie zmian dostosowawczych w organizacji należy sprawdzić przez kontrole WTO w ramach nadzoru i/lub badania kontrolne lub uzupełniające. 17 Opłaty za usługi certyfikacyjne Opłaty za usługi certyfikacyjne są ustalone w oparciu o obowiązujący cennik dotyczący certyfikowania wyrobów spawalniczych, udostępniany organizacjom na życzenie. Inne koszty pośrednie związane z usługą, nie ujęte w cenniku (np. koszty delegacji), ustala Koordynator w porozumieniu z Kierownictwem Ośrodka i organizacją. Ustalane opłaty są ujęte w umowie, która zawiera również inne postanowienia związane z płatnościami (termin, podatek, itp.). 18 Reklamacje i odwołania Podczas procesu certyfikacji i w okresie ważności certyfikatu (nadzoru) organizacja ma prawo zgłaszać reklamacje i składać odwołania. Organizacja ma prawo składania do Ośrodka Certyfikacji reklamacji dotyczących uchybień w pracy Ośrodka Certyfikacji np. błędnych zapisów, nie dotrzymania terminów, braku niezbędnych informacji itp. a także uchybień dotyczących zespołu oceniającego. Organizacja ma prawo odwołania się od decyzji podjętej w trakcie procesu certyfikacji. Mogą to być decyzje związane z odmową wydania certyfikatu lub zmianą jego status (zawieszenie, unieważnienie, ograniczenie, rozszerzenie, przedłużenie, itp.). Odwołanie rozpatrywane jest przez powołany niezależny Zespół Odwoławczy. Po zapoznaniu się z opinią Zespołu Odwoławczego Kierownik Ośrodka podejmuje decyzję o uznaniu lub nie 12/13

13 uznaniu odwołania. W przypadku nie uznania odwołania, organizacja może zwróć się do Dyrektora Instytutu Spawalnictwa o ponowne rozpatrzenie odwołania. W takiej sytuacji Dyrektor Instytutu Spawalnictwa, przed podjęciem ostatecznej decyzji, może dodatkowo zwrócić się do Rady Zarządzającej lub Komitetu Technicznego o wydanie opinii do rozpatrywanego odwołania. Warunkiem wniesienia reklamacji do Ośrodka Certyfikacji i/lub odwołania od decyzji Ośrodka Certyfikacji jest uregulowanie przez organizację wszystkich zobowiązań finansowych wynikających z wykonywanych przez czynności związanych z postępowaniem certyfikacyjnym. Sposób składania reklamacji i odwołań jest także zawarty w umowie o certyfikację. 19 Poufność i obiektywność Osoby wykonujące czynności związane z certyfikacją, będące zarówno pracownikami Ośrodka jak i innych komórek organizacyjnych Instytutu Spawalnictwa lub z poza niego, są zobowiązane do zachowania poufności w odniesieniu do informacji uzyskanych w trakcie procesu. Są również zobowiązane do nienaruszania praw własności organizacji (prawa autorskie i pochodne). Osoby te obowiązuje również zasada obiektywności wykonywanej oceny np. wyników badań lub systemu jakości organizacji. Ośrodek ma opracowaną procedurę dotyczącą ww. zagadnień, która stanowi element dokumentacji systemu jakości Ośrodka i jest stosowana w procesie certyfikacji i nadzoru nad wydanym certyfikatem. - K O N I E C 13/13

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Instytutu Spawalnictwa (zwany dalej Ośrodkiem) jest jednostką certyfikującą wyroby spawalnicze w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), certyfikat akredytacji Nr AC 029. Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Instytutu Spawalnictwa (zwany dalej Ośrodkiem) jest jednostką certyfikującą wyroby spawalnicze w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), certyfikat akredytacji Nr AC 029. Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji Księga Jakości

Zakład Certyfikacji Księga Jakości OBRPPD sp. z o. o. Zakład Certyfikacji Księga Jakości Załącznik: KJ-04/1 Strona/stron: 1/7 Wydanie: D Program certyfikacji płyt drewnopochodnych DPW-D 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU 40-66 Katowice, Plac Gwarków Data edycji: 07.205 r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron /0. INFORMACJE OGÓLNE Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 6 1 O FIRMIE Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dział certyfikacji

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22)

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22) COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) 842-20-11 Fax (22) 842-23-03 Certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych na znak B

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

2 Cel procedury Celem procedury jest określenie prawidłowego sposobu załatwiania odwołań i skarg oraz spraw spornych.

2 Cel procedury Celem procedury jest określenie prawidłowego sposobu załatwiania odwołań i skarg oraz spraw spornych. 1 Przedmiot procedury Przedmiotem procedury są odwołania, skargi i sprawy sporne wpływające od dostawców /organizacji, osób lub innych stron do Ośrodka Certyfikacji (zwanego dalej Ośrodkiem) związanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW BIURO SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I OCEN MANAGEMENT SYSTEMS AND ASSESSMENTS OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW Wydanie 5 Gliwice, czerwiec 2010. Załącznik nr 7 do PW_TZ_04 Wydanie 5 z dnia 10.06.2010

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI FILTROWA 1, 00 611 WARSZAWA tel.: 22 57 96 167, 168, 22 825 52 29 e mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji płyt drewnopochodnych

Program certyfikacji płyt drewnopochodnych 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o. o. Zakład Certyfikacji prowadzi działalność certyfikacyjną dla płyt drewnopochodnych głównie na zgodność z aktualnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH Certyfikacja zgodności produktów tradycyjnych i regionalnych ChOG, ChNP, GTS Strona 2 z 9 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja rękawic ochronnych i roboczych

Certyfikacja rękawic ochronnych i roboczych ul. M. SkłodowskiejCurie 3, 90965 Łódź tel.: 42 633 85 97, email: zcw@morate.eu PROGRAM CERTYFIKACJI PC R 01 Zatwierdził Łódź, dnia 06.11.2008 r. Zmiana: A ul. M. SkłodowskiejCurie 3, 90965 Łódź tel.:

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW Załącznik 1 do PRC02, edycja 4, wersja 01 z dnia 18.06.2015 INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW INFORMATOR Warszawa, czerwiec 2015 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH i BARWNIKÓW 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 tel/fax: +48 (56) 650-03-33 Sekretariat: +48 (56) 650-00-44 ODDZIAŁ FARB i TWORZYW w Gliwicach Biuro Normalizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/9 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu normatywnego.

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą Wydanie 2 Gdańsk, 30 sierpnia 2012 r. Niniejszy dokument jest własnością PCBC SA. Wszelkie prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji Adres: ul. Bł. Czesława 16-18 44 100 GLIWICE tel. ++(48-32) 33-58-212 fax ++(48-32) 33-58-298 e-mail: is@is.gliwice.pl Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym Wydanie 3 Gdańsk, 28 września 2015 r. Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji Księga Jakości

Zakład Certyfikacji Księga Jakości OBRPPD sp. z o. o. Zakład Certyfikacji Księga Jakości Załącznik: KJ-04/2 Strona/stron: 1/7 Wydanie: E Program certyfikacji płyt drewnopochodnych na zgodność emisji formaldehydu z wymaganiami CARB, IKEA

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 PROGRAM CERTYFIKACJI DOBROWOLNEJ ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI BETONU zawierający ocenę jakości betonu

Bardziej szczegółowo

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI 40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa, tel. (22) 654 16 60, tel. /fax 654 16 80 internet: www.cobrabid-bbc.com.pl; e-mail:bbc@cobrabid-bbc.com.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA

INFORMATOR DLA KLIENTA INFORMATOR DLA KLIENTA EDYCJA: VII OiB DATA WYDANIA: 11.2014 STRON 12 SPIS TREŚCI Strona 1 Podstawy prawne systemu certyfikacji wyrobów w zakresie OiB 3 2 Wykaz wyrobów certyfikowanych przez ZCW ITB w

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 PROGRAM OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH OBSZAR REGULOWANY SYSTEM KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-04 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI Certyfikacja dobrowolna PC-02 Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE Obowiązuje od: 04.08.2016r. Strona: 1 z 5 I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1 Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/18 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PR-1:2015 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 2.12.2014 r. Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca (DI) Warszawa, grudzień, 2014 r. 1 Strona:

Bardziej szczegółowo

Warunki certyfikacji

Warunki certyfikacji I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1. Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania ocen zgodności urządzeń ciśnieniowych / zespołów urządzeń ciśnieniowych oraz certyfikacji przez Jednostkę Notyfikowaną

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK CERTYFIKACJI WYROBÓW PROGRAM CERTYFIKACJI

OŚRODEK CERTYFIKACJI WYROBÓW PROGRAM CERTYFIKACJI OŚRODEK CERYFIKACJI WYROBÓW PROGRAM CERYFIKACJI Strona: 1 1. Wymagania ogólne System badań i certyfikacji wyrobów obejmuje certyfikację dobrowolną i obowiązkową wynikającą z dyrektyw Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE PRC/10/IW OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE Opracował: Zakład Certyfikacji TEXTIL - CERT Zatwierdzone przez: Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof.iw Dnia: 2017-09-04

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZKP

Program Certyfikacji CZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, Warszawa

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, Warszawa INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 EURÓPEJSKA JEDNÓSTKA NÓTYFIKÓWANA

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa

INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, Warszawa INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-2 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Strona 1 z 5 ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r.

Program certyfikacji PRZCIS-2 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Strona 1 z 5 ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg typu programu 3 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne wymienione

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych

Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych CENTRALNY OŚRODEK CHŁODNICTWA COCH w Krakowie Sp. z o. o. Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/

UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/ UMOWA NR PCMG/ 10 /2017 /wzór/ zawarta w dniu 2017r. w Grójcu pomiędzy: Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. przez GLOBAL Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-POW-02 KONTROLA JAKOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ WE DLA WYROBU FINALNEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-POW-02 KONTROLA JAKOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ WE DLA WYROBU FINALNEGO strona/stron: 1/6 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej kontroli jakości WE wyprodukowanych środków ochrony indywidualnej z wymaganiami dyrektywy 89/686/EWG / rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/18 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PR-1 System 3 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 21.11.2012 r. Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca (DI) Warszawa, listopad, 2012 r. 1 Strona:

Bardziej szczegółowo

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Jednostka: Wytyczne: Sygnatura: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Ogólne wytyczne do uznawania laboratorium jako kwalifikowanego dostawcy TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. w odniesieniu do ISO/IEC 17025 i

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja maszyn i urządzeń

Certyfikacja maszyn i urządzeń Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 184 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/19 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PNB-1:2015 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 7.07.2015 r. dr hab. inż. Piotr Pasyniuk (DI) Warszawa, lipiec, 2015 r. 1 Strona: 2/19

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o.

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. ul. GÓRNICZA 30/36 91-765 ŁÓDŹ PROGRAM CERTYFIKACJI PRC-1 CERTEX ZASADY OGÓLNE SYSTEMU CERTYFIKACJI WYROBÓW Łódź, dnia 18.05.2015 r. Zatwierdzam do stosowania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-96 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, tel./fax. 560-29-22, 663-43-1 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Informacja dla klienta NC -

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/10 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

System certyfikacji biomasy na cele energetyczne. Wymagania dla jednostek certyfikujących. Zatwierdzam do stosowania.

System certyfikacji biomasy na cele energetyczne. Wymagania dla jednostek certyfikujących. Zatwierdzam do stosowania. Zatwierdzam do stosowania. Data. Dyrektor INiG-PIB System V-Bioss INiG/4 Kraków, luty 2016 Strona 1 z 9 Opis systemu certyfikacji biomasy na cele energetyczne wymagania dla jednostek certyfikujących Opracowano

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZZKP

Program Certyfikacji CZZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A SKARGI I ODWOŁANIA

P R O C E D U R A SKARGI I ODWOŁANIA Strona 1 P R O C E D U R A SKARGI I ODWOŁANIA Egz. nr... Imię i Nazwisko ZATWIERDZAM: Krzysztof Wcisło Podpis: Imię i Nazwisko ZARZĄDZAJĄCY: Szymon Misiołek Podpis: Uwaga: Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Opis systemu certyfikacji wyrobów i usług

Opis systemu certyfikacji wyrobów i usług Opis systemu certyfikacji wyrobów i usług Zatwierdzam (-) Piotr Kantor Kierownik Zakładu Certyfikacji TEXTIL-CERT Wydanie z dnia 2009-07-07 Str. 1 / 8 Dyrektor Instytutu Jolanta Mamenas tel. +48 42 61

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 45 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 17 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 45 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 17 sierpnia 2012 r. N-21920/2012 ZARZĄDZENIE NR 45 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie certyfikacji urządzeń, narzędzi oraz środków przeznaczonych do ochrony informacji niejawnych

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji Rok zał. 1927 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. (22) 663-43-24, (22) 663-43-14 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Informacja dla klienta

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA ORGANIZATORÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 4 Warszawa, 1.08.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D. 2

INFORMATOR DLA KLIENTA D. 2 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji obrabiarek do drewna ocena zgodności (MA)

Program certyfikacji obrabiarek do drewna ocena zgodności (MA) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji obrabiarek do drewna ocena zgodności (MA) Wydanie 1 Poznań, dnia 25.01.2017

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBWTM

Program certyfikacji PCBWTM PCBWTM Program certyfikacji bezpieczeństwa wyrobów na Strona: 1 z 9 Obowiązuje od: 2015-08-24 Opracowała: Magda Bedlińska Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki

Bardziej szczegółowo

Akredytacja dla jednostek certyfikujących wyroby na potrzeby bezpieczeństwa państwa

Akredytacja dla jednostek certyfikujących wyroby na potrzeby bezpieczeństwa państwa Akredytacja dla jednostek certyfikujących wyroby na potrzeby bezpieczeństwa państwa (jak uzyskać akredytacje obronności i bezpieczeństwa) Podmiotami uczestniczącymi w procesie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji obrabiarek do drewna - badanie typu WE (MAN)

Program certyfikacji obrabiarek do drewna - badanie typu WE (MAN) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji obrabiarek do drewna - badanie typu WE (MAN) Wydanie 7 Poznań, dnia 01.03.2017

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

Program oceny zgodności wyrobów dot. kompatybilności elektromagnetycznej według dyrektywy 2014/30/UE

Program oceny zgodności wyrobów dot. kompatybilności elektromagnetycznej według dyrektywy 2014/30/UE Indeks: PCW-01_EMC Edycja: 22.07.2016 Strona: 1/6 elektromagnetycznej według dyrektywy 2014/30/UE Opracował: Maciej Bartmański Zatwierdził: Przemysław Gałka 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROGRAMU Program

Bardziej szczegółowo