System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej"

Transkrypt

1 Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej ZAMAWIAJĄCY: EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Bociana 22, Kraków NIP , KRS tel ,

2 Strona2 I. WPROWADZENIE. 1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.zm.). 2. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w ramach projektu System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej, dla którego realizacji Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8: Społeczeństwo Informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Przedmiotem niniejszego zapytania jest zakup następujących licencji, produktów i usług: 1) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych: a) Zakup licencji na moduł systemu B2B - moduł monitoringu należności bieżących. b) Zakup licencji na moduł systemu B2B - moduł windykacji. c) Zakup licencji na moduł systemu B2B - moduł wspomagania decyzji w celu redukcji ryzyka utraty płatności. d) Zakup licencji na moduł systemu B2B - panel administracyjny. e) Zakup licencji na moduł systemu B2B - moduł WebAPI. f) Zakup licencji na moduł systemu B2B- moduł zarządzania i udostępniania dokumentacji. 2) Analizy przygotowawcze i usługi doradcze: a) Zakup usług eksperckich - Wykonanie analizy przedwykonawczej. b) Zakup usług eksperckich - Wykonanie analizy powykonawczej (dokumentacja projektu). 3) Promocja projektu: a) Wykonanie materiałów promocyjnych związanych z projektem. b) Stworzenie filmu instruktażowego prezentującego działanie systemu. c) Przeprowadzenie kampanii promocyjnej z wykorzystaniem płatnych linków. d) Stworzenie internetowej strony startowej dostępnej dla potencjalnych Partnerów. 4) Szkolenia z obsługi i administrowania systemu informatycznego Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

3 Strona3 III. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Termin związania ofertą wynosi 90 dni od daty złożenia oferty. IV. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. Zamówienie winno być zrealizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia r., w następujących etapach: ETAP 1: do dnia 1 października 2013 r., obejmujący: Zakup usług eksperckich - Wykonanie analizy przedwykonawczej. Zakup licencji na moduł systemu B2B - moduł monitoringu należności bieżących. Zakup licencji na moduł systemu B2B - moduł windykacji. ETAP 2: do dnia 31 grudnia 2013 r., obejmujący: Zakup licencji na moduł systemu B2B - moduł wspomagania decyzji w celu redukcji ryzyka utraty płatności. Zakup licencji na moduł systemu B2B - panel administracyjny. ETAP 3: do dnia 14 lutego 2014 r., obejmujący: Zakup licencji na moduł systemu B2B - moduł WebAPI. Zakup licencji na moduł systemu B2B - moduł zarządzania i udostępniania dokumentacji. ETAP 4: do dnia 14 kwietnia 2014 r., obejmujący: Szkolenia z obsługi i administrowania systemu informatycznego Zakup usług eksperckich - Wykonanie analizy powykonawczej (dokumentacja projektu). Wykonanie materiałów promocyjnych związanych z projektem. Stworzenie filmu instruktażowego prezentującego działanie systemu. Przeprowadzenie kampanii promocyjnej z wykorzystaniem płatnych linków. Stworzenie internetowej strony startowej dostępnej dla potencjalnych Partnerów. Szczegółowy harmonogram realizacji zostanie uzgodniony przed podpisaniem umowy. V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki: 1. Posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów informatycznych oraz dedykowanych systemów informatycznych opierających się o sieć Internet. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający wymaga załączenia do oferty wykazu minimum czterech internetowych projektów informatycznych wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż dwa lata, to w całym okresie prowadzenia działalności, minimum czterech internetowych projektów informatycznych zgodnie ze wzorem wykazu stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania.

4 Strona4 2. Posiada doświadczenie w zakresie internetowych kampanii promocyjnych. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający wymaga załączenia do oferty wykazu minimum jednej internetowej kampanii promocyjnej wykonanej w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż dwa lata, to w całym okresie prowadzenia działalności, minimum jednej internetowej kampanii promocyjnej zgodnie ze wzorem wykazu stanowiącym załącznik nr 5 do Zapytania. 3. Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5. Nie podlega wykluczeniu z postępowania. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów, załączonych do oferty według formuły spełnia nie spełnia. Wykluczeniu z postępowania podlegają: Wykonawcy, którzy zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, Wykonawcy, których Wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, Wykonawcy wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, Wykonawcy, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, Wykonawcy, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, Wykonawcy, którzy pozostają w takim stosunku prawnym lub faktycznym z Zamawiającym, który mógłby budzić wątpliwości co do bezstronności wyboru wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

5 Strona5 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, zawiera błędy w obliczeniu ceny. VI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Wraz z ofertą Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy wypełnione według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. W postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie oraz drogą elektroniczną. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie elektronicznej lub faksem. Za datę i godzinę wpływu oświadczenia, wniosku, zawiadomienia, informacji lub oferty uznaje się datę wpływu pisma do siedziby Zamawiającego lub datę dostarczenia wiadomości przesłanej drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Wszelka korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona nazwą projektu. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Piotr Kaźmierczak członek zarządu reprezentujący komplementariusza, nr tel , Grzegorz Grzesiak- członek zarządu reprezentujący komplementariusza, nr tel , Podane w treści oferty dane Wykonawcy, w tym także numer telefonu, faksu, są wiążące dla komunikacji z Zamawiającym. VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem: Oferta na Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu pn. System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej. Złożenie oferty niespełniającej wymienionych wyżej wymagań lub nie zawierającej dopisku spowoduje jej odrzucenie.

6 Strona6 Oferty należy składać nie później niż do dnia r. do godziny osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Oferty, które wpłynęły po wskazanym wyżej terminie oraz oferty wycofane nie będą otwarte i nie będą uczestniczyły w dalszym postępowaniu. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia r. po godzinie IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. Ofertę należy sporządzić według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy), trwałą techniką pisarską. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane oraz spięte w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo w oryginale musi być załączone do oferty. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę, zmiany lub skreślenia winny być dokonane w sposób nie budzący wątpliwości co do ich znaczenia. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztu złożenia oferty w postępowaniu. X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. Zamawiający oceniał będzie wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Oferowaną cenę całkowitą (OCC) należy wyrazić w złotych polskich (ZŁ), w kwotach netto. Wymagane jest podanie także cen cząstkowych dla poszczególnych składników przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem WYCENY (będącym elementem oferty: zał. Nr 1.). Cena netto oznacza wartość wyrażoną w walucie polskiej, bez podatku VAT. Oferowana cena całkowita powinna być podana cyfrowo i słownie. W przypadku niezgodności wartości ceny decyduje cena podana słownie. Ocena oferty zostanie dokonana na podstawie następujących cząstkowych kryteriów oceny i przypisanych im punktowych wartości. Maksymalna ocena w LP Kryterium oceny oferty punktach 4a Oferowana cena całkowita (OCC) za realizację całego przedmiotu 55 zamówienia opisanego w pkt. 1 zapytania ofertowego oraz załączniku nr 3. 4b Udzielnie gwarancji serwisowej na system nie krótszej niż 12 miesięcy, 15 wyrażone w miesiącach. 4c Zagwarantowanie czasu reakcji serwisu na zgłoszone błędy systemu w czasie 5 nie dłuższym niż 18 godzin od chwili zgłoszenia, wyrażone w godzinach 4d Zagwarantowanie usunięcia błędów krytycznych (takich, które powodują zaprzestanie funkcjonowanie systemu) w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili zgłoszenia, wyrażone w godzinach. 10

7 Strona7 4e 4f Wykazanie doświadczenia w zakresie realizacji projektów informatycznych oraz dedykowanych systemów informatycznych opierających się o sieć Internet. Wykazanie doświadczenia w zakresie internetowych kampanii promocyjnych. Razem pkt a) Wartość oceny dla kryterium 4a zostanie wyliczona ze wzoru: Ocena 4a =najniższa oferowana cena: oferowana cena x 55 b) Wartość oceny dla każdego kryterium 4b, 4c, 4d zostanie dokonana odrębnie, w sposób następujący: gdzie: Ocena 4b= W obliczana dla 4b, Ocena 4c = W obliczana dla 4c, Ocena 4d = W obliczana dla 4d W obliczana W max wartość punktowa, którą należy wyznaczyć waga kryterium maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium X min X max X obliczana wartość najniższa spośród złożonych ofert wykonawców wartość najwyższa spośród złożonych ofert wykonawców wartość obliczana w danym kryterium, wartość oferty pośredniej jeżeli złożona oferta w danym kryterium jest najmniej korzystną lub równa się ofercie najmniej korzystniej otrzymuje ona 0 pkt, jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej otrzymuje maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium, jeżeli wszystkie oferty są równe wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów równą wadze kryterium, jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednią (X obliczana ), pomiędzy ofertą najmniej korzystną a najkorzystniejszą jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący: W obliczana = ((X obliczana X min ) / (X max X min )) * W max c) Wartość oceny dla kryterium 4e, 4f zostanie dokonana w sposób następujący: gdy warunek jest spełniony - maksymalna liczba punktów gdy warunek nie jest spełniony 0 (zero) punktów. nie przewiduje się częściowego spełniania warunku. Ocena całej oferty (SLP) odbywa się wg wzoru: SLP = Ocena 4a + Ocena 4b + Ocena 4c + Ocena 4d + Ocena 4e + Ocena 4f Zamawiający dokona wyboru oferty najbardziej korzystnej ekonomicznie, to jest takiej, która uzyska największą liczbę punktów wynikającą ze wzoru SLP Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia treści złożonych ofert. Wykonawca obowiązany jest złożyć wyjaśnienia w terminie 2 dni od dnia ich doręczenia. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień.

8 Strona8 XI. POSTANOWIENIA ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY. Z uwagi na fakt, iż projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w umowie zawarte zostaną w szczególności następujące postanowienia: obowiązek udostępnienia na każde żądanie dokumentacji, w tym dokumentacji finansowej, związanej z realizacją zamówienia, możliwość zmiany szczegółowego zakresu zamówienia w wyniku zmiany wymogów formalnych związanych z realizacją projektu. XII. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE. Każdy oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych, tzn. oferujących realizację jedynie części przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. XIII. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego Zapytania bez wyboru oferty i bez podania powodów, w szczególności jeżeli kwota najkorzystniejszej oferty lub ofert cząstkowych przekroczy kwotę zarezerwowaną na realizację zamówienia. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Zapytania przed terminem składania ofert. Jeżeli w wyniku zmiany treści Zapytania konieczny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 3. W przypadku, w którym wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia informacji o złożonych ofertach, jeżeli oferent zastrzegł ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa (w rozumieniu Art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) w stosunku do całości lub części oferty. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa nie może dotyczyć nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. ZAŁĄCZNIKI: Załącznikami do niniejszej specyfikacji są: formularz ofertowy (zał. nr 1), oświadczenie oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu (zał. nr 2), opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 3),

9 Strona9 wykaz wykonanych internetowych projektów informatycznych (zał. nr 4), wykaz wykonanych internetowych kampanii promocyjnych (zał. nr 5). Treść niniejszego zapytania ofertowego dostępna jest w siedzibie Zamawiającego oraz w serwisie internetowym

10 Strona10 Załącznik nr 1. FORMULARZ OFERTOWY Działając w imieniu:... składam ofertę na Sprzedaż licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocji dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej 1. WYCENA Nazwa przedmiotu oferty Nabycie wartości niematerialnych i prawnych: Oferowana Cena Netto Licencja na moduł systemu B2B - moduł monitoringu należności bieżących Licencja na moduł systemu B2B - moduł windykacji Licencja na moduł systemu B2B - moduł wspomagania decyzji w celu redukcji ryzyka utraty płatności Licencja na moduł systemu B2B - panel administracyjny Licencja na moduł systemu B2B - moduł WebAPI Licencja na moduł systemu B2B- moduł zarządzania i udostępniania dokumentacji Analizy przygotowawcze i usługi doradcze: Zakup usług eksperckich - Wykonanie analizy przedwykonawczej Zakup usług eksperckich - Wykonanie analizy powykonawczej (dokumentacja projektu). Promocja projektu: Wykonanie materiałów promocyjnych związanych z projektem Stworzenie filmu instruktażowego prezentującego działanie systemu Przeprowadzenie kampanii promocyjnej z wykorzystaniem płatnych linków Stworzenie internetowej strony startowej dostępnej dla potencjalnych Partnerów Szkolenia z obsługi i administrowania systemu informatycznego Oferowana cena całkowita wyrażona słownie: Oferowana cena całkowita (OCC):

11 Strona11 2. OFEROWANE WARUNKI SERWISU SYSTEMU 4b Oferowany czas na jaki zostanie udzielona gwarancja serwisowa na system.. miesięcy 4c Oferowany czas reakcji serwisu na zgłoszone błędy systemu od chwili zgłoszenia godzin 4d Oferowany czas usunięcia błędów krytycznych (takich, które powodują zaprzestanie funkcjonowanie systemu) od chwili zgłoszenia godzin IMIĘ I NAZWISKO ORAZ PODPIS OSOBY ZGODNIE Z REPREZENTACJĄ PODMIOTU

12 Strona12 Załącznik nr 2. OŚWIADCZENIE OFERENTA Działając w imieniu... oświadczam, że: 1. Akceptujemy warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym stanowiącym podstawę niniejszej oferty. 2. Okres związania niniejszą ofertą wynosi 90 dni. 3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie. 4. Dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 5. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 6. Nie otwarto wobec nas likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. Została ogłoszona nasza upadłość, ale po ogłoszeniu upadłości zawarliśmy układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, a układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego Nie zostaliśmy prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych Wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej 2 nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych Sąd nie orzekł wobec nas zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 10. Nie pozostajemy w takim stosunku prawnym lub faktycznym z Zamawiającym, który mógłby budzić wątpliwości co do bezstronności wyboru wykonawcy, w szczególności: a) Nie uczestniczymy w spółce Zamawiającego jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej a Zamawiający nie uczestniczy w naszej spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 4, b) Nie posiadamy udziałów lub co najmniej 5 % akcji w spółce Zamawiającego, a Zamawiający nie posiada udziałów lub co najmniej 5 % akcji w naszej spółce 5, c) Członkowie organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenci, pełnomocnicy naszej spółki nie pełnią funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika u Zamawiającego i odwrotnie. 6 IMIĘ I NAZWISKO ORAZ PODPIS OSOBY ZGODNIE Z REPREZENTACJĄ PODMIOTU Dotyczy osób fizycznych - skreślić jeśli nie dotyczy. Skreślić te, które nie dotyczą. Dotyczy osób prawnych skreślić jeśli nie dotyczy. Skreślić, jeśli nie dotyczy. Skreślić, jeśli nie dotyczy. Skreślić, jeśli nie dotyczy.

13 Strona13 Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nabycie wartości niematerialnych i prawnych Wartością niematerialną i prawną, która zostanie nabyta w ramach projektu będzie licencja na oprogramowanie systemu B2B. Oprogramowanie zostanie zakupione w wyspecjalizowanej firmie i będzie przez tę firmę dostosowane do oprogramowania Zamawiającego jaki i kooperanta krajowego. Licencja na moduł systemu B2B - moduł monitoringu należności bieżących Moduł ten umożliwiać będzie Klientom automatyczne monitorowanie należności względem kontrahentów. Po zaimportowaniu do modułu bieżących danych kontaktowych swoich kontrahentów (adres, telefon, ) oraz sald należności lub po wyeksportowaniu tych danych bezpośrednio z systemu informatycznego, klient Zamawiaajacego będzie mógł wybrać scenariusze działań, które system automatycznie będzie podejmował wobec kontrahentów, w związku z ich należnościami (wysłanie przypomnień, ponagleń, wezwań do zapłaty za pomocą SMS, , automatycznych komunikatów głosowych). Moduł ten umożliwi Klientowi określenie nie tylko rodzaju komunikatów jakie mają zostać wysłane do kontrahentów, ale także będzie dawał możliwość określenia interwału. Istotną funkcjonalnością tego modułu będzie inteligentne dopasowanie komunikatu do charakteru należności w oparciu o zebrane dane historyczne. Znajdzie tu zastosowanie specjalny algorytm maksymalizujący skuteczność procesu monitoringu należności. Algorytm ten działać będzie w oparciu o dane historyczne dotyczące działań windykacyjnych wobec tego samego dłużnika zarówno w ramach relacji pomiędzy klientem a dłużnikiem, jak i w relacji pomiędzy innymi podmiotami, a tym samym dłużnikiem. Algorytm wykorzystywał będzie dane dotyczące dynamiki wielkości zobowiązań dłużnika, branży w której działa, takich cech długu, jak jego nominał, wiek, bezsporność i wielu innych czynników mających wpływ na skuteczność działań przypominawczych. Poniższe zestawienie przedstawia elementy składowe moduł monitoringu należności bieżących, która jest integralną częścią wdrażanego systemu B2B: Zlecanie należności do monitorowania. Parametryzacja metod i interwałów monitoringu. Raportowanie. Moduł rozliczeń automatycznych komunikatów i kont klienta. Moduł kontrahentów objętych monitoringiem. Integracja w standardzie EDI z wykorzystaniem importu CSV. Integracja z systemem mailingowym i hurtownią SMS/VMS. Moduł należności objętych monitoringiem. Moduł wersji językowej. Licencja na moduł systemu B2B - moduł windykacji Moduł ten umożliwiać będzie klientom składanie zleceń windykacji albo poprzez import danych bezpośrednio ze swojego programu księgowego do systemu B2B albo poprzez zlecenie takiej sprawy do windykacji z poziomu interfejsu webowego. W tym drugim przypadku konieczne będzie wpisanie w odpowiednie pola formularza istotnych parametrów, które umożliwiają obsłużenie zlecenia windykacji. W szczególności konieczne będzie podanie podstawowych informacji o dłużniku, tj. nazwa, NIP, dane adresowe, kwota wierzytelności, struktura długu, informacja, czy zostały spłacone jakieś należności, inne informacje rynkowe. Istotną funkcjonalnością tego modułu będzie bieżąca wymiana informacji on-line z klientem.klient na bieżąco (on-line) będzie mieć dostęp do informacji o całym przebiegu windykacji. Będzie miał stały wgląd w to, jakie czynności zostały podjęte wobec dłużnika oraz na jakim są etapie realizacji, jakie ustalenia zostały zawarte z dłużnikiem jakie dokumenty zostały pozyskane od dłużnika w trakcie windykacji. Ponadto klient będzie miał wgląd w przebieg wszystkich czynności które zostały podjęte, tj. wykonywanych telefonów do dłużnika, wysłanych pism, wezwań oraz informacji o przebiegu i realizacji windykacji terenowej. Będzie mieć dostęp do informacji o tym kiedy i jaka kwota wierzytelności została spłacona oraz jak ona została rozliczona w systemie. Moduł ten umożliwi również klientom wgląd do informacji o rozliczeniach z Zamawiającym. Klient będzie widział jaka kwota została odzyskana, jaka jest prowizja za jej odzyskanie oraz jaka jest należność końcowa dla

14 Strona14 Zamawiającego. Informacje powyższe będą pobierane automatycznie z obecnie użytkowanego przez Zamawiającego systemu. Moduł ten zawierał będzie również funkcjonalność umożliwiającą składanie w formie elektronicznej reklamacji oraz umożliwiał będzie kontakt klienta z Biurem Obsługi Klienta. Moduł windykacji wyposażony zostanie również w statystyki, które prezentować będą klientowi dane dotyczące ilości złożonych przez niego zleceń, wartości odzyskanych należności, średniej wartość sprawy, a także statystyki dotyczące skuteczności, obrazujące jaka jest odzyskiwalność na sprawach danego dłużnika. Dodatkową częścią tego modułu będzie również baza wiedzy dotycząca windykacji. Poniższe zestawienie przedstawia elementy składowe modułu windykacji, który jest integralną częścią wdrażanego systemu B2B: Zlecanie windykacji polubownych i sądowych. Raportowanie o przebiegu spraw on-line. Integracja w standardzie EDI z wykorzystaniem importu CSV (zlecenia). Konto Partnera i powiązane konta użytkowników, autoryzacja i rejestracja. Moduł informacji, bazy wiedzy i FAQ. Moduł statystyki i raportów. Moduł komunikacji mailowej i wewnątrzsystemowej. Kreator składania nowego zlecenia. Moduł obsługi partnerów zagranicznych. Moduł wersji językowej. Licencja na moduł systemu B2B - moduł wspomagania decyzji w celu redukcji ryzyka utraty płatności Wdrażany system zakłada funkcjonalność polegającą na automatycznym ostrzeganiu klienta przed partnerami o niskiej wiarygodności finansowej. Aby możliwe było jej zrealizowanie niezbędne jest stworzenie modułu umożliwiającego klientowi prześwietlanie historii płatniczej jego partnerów biznesowych aby ostrzec go o krytycznych zdarzeniach związanych z jego partnerami handlowymi np. że partner był już windykowany. Moduł wspomagania decyzji będzie umożliwiał takie działania a ponadto będzie podpowiadał jak należałoby optymalnie postąpić z daną należnością. Moduł ten ponadto umożliwi sprawdzanie giełdy długów, w celu wyeliminowania transakcji szkodowych oraz umożliwi monitoring i walidacji kontrahentów po NIP-ach w bazie Zamawiającego, które z pewnością mogą się przyczynić do redukcji ryzyka utraty płynności przez klienta. Poniższe zestawienie przedstawia elementy składowe moduł wspomagania decyzji, który jest integralną częścią wdrażanego systemu B2B: Ostrzeżenia dla Partnera dotyczące krytycznych zdarzeń w sprawie jego należności (dłużnik był już windykowany, należność zbliża się do przedawnienia, należność jest na tyle przeterminowana, iż winna być skierowana do windykacji) Automatyczne rekomendacje i podpowiedzi monitorowanych należności bazujące na wewnętrznych bazach firmy. Sprawdzarka giełdy długów analizująca dłużników z wewnętrznej bazy długów. Monitoring NIPów i automatycznej weryfikacji długów pojawiających się w wewnętrznej bazie dłużników. Licencja na moduł systemu B2B - panel administracyjny Aby możliwe było zarządzanie całym Systemem Zarządzania Należnościami koniecznością jest stworzenie modułu umożliwiającego definiowanie uprawnień partnerów, przyjmowanie zleceń z systemu B2B do wewnętrznego systemu windykacyjnego lub przekazanie zleceń do systemów informatycznych kooperantów oraz zarządzanie komunikacją z klientem. Takie właśnie funkcjonalności będzie oferował moduł panelu administracyjnego. Poniższe zestawienie przedstawia elementy składowe panelu administracyjnego, który jest integralną częścią wdrażanego systemu B2B: System zarządzania uprawnieniami ACL. Przyjmowanie zleceń z ZN do systemu windykacyjnego lub systemu prawnego kancelarii. Zarządzanie kontami Partnerów i użytkowników.

15 Strona15 Zarządzanie bazą wiedzy i informacjami statycznymi. Zarządzanie automatycznymi wysyłkami komunikatów. Ustawienia konfiguracyjne. Zarządzanie scenariuszami windykacyjnymi. Zarządzanie listą monitorowanych kontrahentów i należności. Zarządzanie komunikacją z klientem. Licencja na moduł systemu B2B - moduł WebAPI Będzie to moduł stanowiący interfejs programowy (API) pomiędzy tworzonym systemem B2B a istniejącym oprogramowaniem. Umożliwi on integrację systemu informatycznego kooperanta krajowego (np. kancelarii prawnej) z systemem Zarządzania Należnościami w celu uzyskiwania zleceń usług od klientów Zamawiającego i publikacji informacji dla klientów Zamawiającego (raportów o postępie spraw). W ten sposób, dzięki modułowi WebAPI, możliwe będzie częściowe udostępnienie klientom partnerów funkcjonalności webowego systemu Zarządzania Należnościami. Moduł WebAPI umożliwi również integrację wewnętrznego systemu windykacyjnego Zamawiającego z systemem partnera. Moduł WebAPI zostanie przygotowany wraz z pozostałymi modułami, wchodzącymi w skład systemu B2B. Dzięki temu zostanie zapewniona pełna kompatybilność Modułu WebAPI z pozostałymi modułami systemu B2B. Moduł ten zostanie również dostosowany do wewnętrznych systemów informatycznych Zamawiającego i kooperanta krajowego kancelarii prawnej. Wdrożenie modułu WebAPI będzie się wiązało z wykonaniem drobnych prac programistycznych po stronie partnera, które umożliwią wywoływanie udostępnionych przez moduł WebAPI procedur z poziomu systemu informatycznego partnera. Podobne zmiany będą musiały być wykonane przez Zamawiającego w wewnętrznym systemie windykacyjnym. Poniższe zestawienie przedstawia elementy składowe moduł WebApi, który jest integralną częścią wdrażanego systemu B2B: Integracja Systemu Zarządzania Należnościami z wewnętrznym systemem windykacyjnym, w celu obsługi procesów i zleceń z ZN przez EULEO. Integracja systemu informatycznego Partnera z systemem ZN w celu uzyskiwania zleceń usług od klientów partnera i publikacji informacji dla klientów partnera (raportów o postępie spraw). Udostępnienie klientom partnera części funkcjonalności systemu. Licencja na moduł systemu B2B - moduł zarządzania i udostępniania dokumentacji Moduł ten umożliwi udostępnianie i zarządzanie dokumentami w postaci cyfrowej oraz odpowiednie oznaczenie cyfrowe dokumentów, m.in. ze względu na klienta, dłużnika, prowadzoną sprawę. Umożliwi on powiązanie dokumentów w postaci cyfrowej ze zleceniami Partnerów oraz publikowanie i zarządzanie dokumentami partnerów w Systemie Zarządzania Należnościami. Wykorzystanie dodatkowo modułu WebAPI umożliwi wzajemne importowanie i eksportowanie dokumentów zarówno do jak i z systemu informatycznego Zamawiającego oraz systemu kooperanta. Dotyczy to zarówno dokumentów przetworzonych do postaci cyfrowej w ramach procesu digitalizacji i udostępniania dokumentacji, jak i dokumentów, które znajdują się w systemach informatycznych Zamawiającego i partnerów oryginalnie w postaci cyfrowej. Podstawową jego funkcjonalnością będzie tagowanie dokumentów (ale bez wyszukiwania treści). Dzięki niemu w szczególności możliwe będzie publikowanie dokumentów partnerów i kooperantów w systemie Zarządzania Należnościami (pozwoli to na bieżący wgląd klientów w sprawy), a także pobranie dokumentów Zamawiającego do systemu informatycznego kooperanta. Poniższe zestawienie przedstawia elementy składowe moduł zarządzania i udostępniania dokumentacji, który jest integralną częścią wdrażanego systemu B2B: Moduł powiązania dokumentów w postaci cyfrowej ze zleceniami Partnerów. Publikowanie i zarządzanie dokumentami partnerów w systemie ZN. Analizy przygotowawcze i usługi doradcze: Analiza przedwykonawcza Dokumentacja procesu wytwarzania oprogramowania, specyfikacja wymagań. W ramach tej analizy zostanie wykonany audyt oprogramowania i sprzętu posiadanego przez Zamawiającego. Wykonanie tej analizy umożliwi właściwie dobrać technologie informatyczne do rodzaju, poziomu bezpieczeństwa, wydajności i funkcjonalności planowanego do wytworzenia dedykowanego oprogramowania.

16 Strona16 Analiza powykonawcza (dokumentacja projektu) Usługa polegająca na wykonaniu analizy powdrożeniowej zainstalowanego oprogramowania, dzięki której zidentyfikowane zostaną ewentualne techniczne problemy i punkty krytyczne działania systemu, oceniona zostanie poprawność konfiguracji i parametryzacji oraz zgodność wdrożenia systemu z harmonogramem i planem kosztów. Ponadto analiza taka pozwoli na sprawdzenie organizacyjnych, funkcjonalnych i informacyjnych parametrów pracy systemu i pozwoli na zdefiniowanie listy ewentualnych koniecznych zmian i wprowadzenia poprawek. Wynikiem analizy będzie dokumentacja wdrożonego systemu. Promocja projektu (w tym informacja o udziale finansowym środków UE) Zamawiający zamierza przeprowadzić działania promocyjne, informujące o realizacji projektu. Działania te zostaną skierowane do firm, które mogą stać się użytkownikami systemu B2B stworzonego w ramach niniejszego projektu. Szczególnie intensywną promocję przewiduje się przeprowadzić wśród firm, które nie są jeszcze klientami Zamawiającego. Promocja również zostanie skierowana do obecnych klientów krajowych, jednak nakłady z nią związane będą znacznie mniejsze Zamawiający wykorzysta bowiem relacje biznesowe, które posiada oraz aktualne kanały komunikacji, w szczególności mailing elektroniczny. Adresatów działań promocyjnych informujących o realizacji projektu, a tym samym o nowopowstałym systemie B2B łączyć będzie zainteresowanie elektronicznymi usługami automatycznego monitoringu i windykacji należności oraz wspomagania decyzji w celu redukcji ryzyka utraty płatności, które będą oferowane przez Zamawiającego za pomocą systemu B2B, który powstanie dzięki realizacji projektu. Zamawiający nie planuje działań promocyjnych na rynkach zagranicznych zmierzających do pozyskania nowych partnerów zagranicznych, gdyż rynek zagraniczny nie jest głównym rynkiem docelowym, na którym Zamawiający zamierza działać. Wykonanie materiałów promocyjnych związanych z projektem. Wykonanie pamiątkowej tablicy informującej o wsparciu wdrożonego oprogramowania z funduszy Unii Europejskiej, stworzenie banneru informacyjnego, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Systemie Zarządzania Należnościami. Stworzenie filmu instruktażowego prezentującego działanie systemu Stworzenie filmu instruktażowego prezentującego działanie systemu i ukazującego łatwość posługiwania się platformą i jej efektywnego użytkowania. Film musi w pełni wykorzystać wszystkie możliwości przekazu audiowizualnego, mocno działając na percepcje odbiorcy i zapewnić lepsze przyswajanie treści. Dzięki stworzeniu takiego filmu możliwe będzie udostępnienie szerokiemu gronu potencjalnych klientów Zamawiającego materiałów prezentujących możliwości i funkcjonalności wdrożonego systemu, co zaoszczędzi jednocześnie czas i pieniądze, które musiałby przeznaczyć na organizację zewnętrznych lub wewnętrznych szkoleń. Dzięki takiemu filmowi potencjalni klienci szybciej będą w stanie zrozumieć zasady pracy ze systemem, co automatycznie przełoży się na skrócenie czasu nauki i mniejszą ilość uwag i pytań kierowanych do Zamawiającego w zakresie użytkowania systemu. Taki film instruktażowy podniesie również atrakcyjność oferty Zamawiającego. Internetowa kampania promocyjna Zamawiający zamierza reklamować swoje usługi za pomocą działań w Internecie. Przeprowadzenie kampanii promocyjnej, skierowanej do przedsiębiorców, z wykorzystaniem płatnych linków przez okres 2 miesięcy, z całkowitym budżetem na kliknięcia (CPC) 9000 zł. Stworzenie internetowej strony startowej dostępnej dla potencjalnych Partnerów. Stworzenie strony startowej gdzie potencjalni klienci znajdą informacje na temat możliwości wdrażanego systemu (kompendium), poprzez która będą mogli skontaktować się z Zamawiającym oraz zalogować się i uzyskać dostęp do funkcjonalności wdrażanego rozwiązania. Na stronie startowej zostanie umieszczony film instruktażowy. Strona winna być zoptymalizowana pod kątem wyszukiwarek internetowych zgodnie z zasadami SEO.

17 Szkolenia specjalistyczne W ostatniej fazie realizacji projektu, w siedzibie Zamawiającego, wyłącznie dla pracownika biura obsługi klienta oraz administratora systemu, niezbędne będzie przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia z zakresu posługiwania się dedykowanym oprogramowaniem, które zostało spersonalizowane na potrzeby Zamawiającego. Strona17

18 Strona18 Załącznik nr 4. WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH DWÓCH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT INTERNETOWYCH PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH. L.p. Nazwa projektu Zamawiający Opis projektu (zakres merytoryczny) Czas realizacji

19 Strona19 Załącznik nr 5. WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH DWÓCH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT INTERNETOWYCH KAMPANII PROMOCYJNYCH. L.p. Nazwa kampanii Zamawiający Opis kampanii Czas realizacji

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Kraków, dnia 9 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZE DMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający działalność

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Cieszyn, 02 września 2013 r. W związku z planowaną realizacją projektu Przedszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska ul. Rubież 46 C3 61-612 Poznań tel. 061/8279410 fax 061/ 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl Poznań, 12.09.2011 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dnia 12.08.2011 Nr Sprawy/01/08/SIÓDEMKA/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe ul. Rubież 46 C3 tel. 061/8279410 fax 061/ 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl Poznań, 10.09.2012 Zapytanie ofertowe Dotyczy: postępowania, opartego na zasadzie efektywnego zarządzania finansami, mającego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nowy Sącz, dnia 09.01.2015r. ul. Magazynowa 1 33-300 Nowy Sącz NIP: 7343520406 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: sporządzenia raportu polegającego na sprawdzeniu wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dnia 16.08.2011 Nr Sprawy/01/08/NOBESO/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015 inteon mobile sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5 02-691 Warszawa NIP 521-364-72-83 Warszawa, 15/09/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015 I. Zamawiający inteon mobile sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5 02-691 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. II.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. Chorzów, 24 października 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowanym udziałem w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Etapu I Działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach I Osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pt. Firma pełna ekoenergii

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pt. Firma pełna ekoenergii nr sprawy 1/DMP/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie analizy potrzeb przedsiębiorców w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: 79311200-9 Usługi przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2 Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i usługi Żarów, dnia 05.08.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2 W związku z realizacją Projektu w ramach programu INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie REFA Wielkopolska ul. Rubież 46 C3 61-612 Poznań tel. 061/8279410 fax 061/ 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl Poznań, 15.09.2011 Zapytanie ofertowe Dotyczy: postępowania, opartego na zasadzie

Bardziej szczegółowo

Drukarka termotransferowa - 2 szt

Drukarka termotransferowa - 2 szt Olkusz, dn. 10.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2012-02-14. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2012-02-14. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2012-02-14 ul. Rubież 46 C3 tel. 0048 61 8279410 fax 0048 61 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: postępowania opartego na zasadzie efektywnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: INNOWACYJNA WSPÓŁPRACA W RAMACH PLATFORMY ITM (IT MANAGEMENT) DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT PN.: INNOWACYJNA WSPÓŁPRACA W RAMACH PLATFORMY ITM (IT MANAGEMENT) DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: Projektu i wdrożenia platformy B2B oraz dostawy sprzętu Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analiz przygotowawczych i usług eksperckich (analizy przedwdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie ds. Badania Pracy Poznań, dnia 8 marca 2011r. i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska ul. Rubież 46 C3 61-612 Poznań tel. 061/8279410 fax 061/ 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/112/COP/15 Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku Zapytanie ofertowe, dotyczące usługi, polegającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie ds. Badania Pracy Poznań, dnia 7 marca 2011r. i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska ul. Rubież 46 C3 61-612 Poznań tel. 061/8279410 fax 061/ 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 Łebkowski Kopczyński Warszawa, 3.11.2014 Radcowie Prawni s.j. ul. Filtrowa 77/45 02-032 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Łebkowski Kopczyński sp.j. ul. Filtrowa 77/45, 02-032 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE LOGOPEDA/Z/2014 Cieszyn, 8 kwietnia 2014 r. W związku z realizacją projektu Przeszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" UDA- POKL.09.01.01-24-046/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres)

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Postępowanie nr GZOS/261/23/11 Załącznik nr 1... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Nr faksu/adres e-mail NIP: ( miejscowość, data) OFERTA W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na Przewóz uczniów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/96/COP/15 Łódź, dnia 02.10.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi polegającej

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty Dział III Formularz ofertowy i formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 Załącznik nr 5 Kalkulacja ceny. Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska ul. Rubież 46 C3 61-612 Poznań tel. 061/8279410 fax 061/ 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl Poznań, 19.04.2011r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający: Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu 36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16 tel/fax:

Bardziej szczegółowo

Nr umowy Projektu: UDA-POKL /10-00 z dnia r.

Nr umowy Projektu: UDA-POKL /10-00 z dnia r. Nr umowy Projektu: UDA-POKL.08.01.03/10-00 z dnia 24.09.2010 r. Numer zapytania ofertowego: 1/07/2012/POKL kod CPV 22100000-1 Gdańsk, 26.07.2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę składu, zaprojektowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja doradztwa w ramach projektu. pt. Firma pełna ekoenergii

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja doradztwa w ramach projektu. pt. Firma pełna ekoenergii nr sprawy 5/DMP/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja doradztwa w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: 85312320-8 usługi doradztwa 75112100-5 usługi administracyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 62.14/ POIG /11-00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 62.14/ POIG /11-00 Łódź, dnia 05.05.2015r. Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego w projekcie Budowa Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych źródeł Energii współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 A/R-33/

Załącznik Nr 1 A/R-33/ (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę altany

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 28.03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa; dnia 26 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Uczelnia bliżej biznesu absolwent bliżej pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2013. wykonania usług realizacji szkoleń w ramach projektu Akademia kompetencji GRAŻKA

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2013. wykonania usług realizacji szkoleń w ramach projektu Akademia kompetencji GRAŻKA Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2013 wykonania usług realizacji szkoleń w ramach projektu Akademia kompetencji GRAŻKA współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr sprawy 7/2.1.1/TRIGONUM/2014 ZAMAWIAJĄCY: Trigonum Sp. z o.o. ZATWIERDZIŁ 04.12.2014 r. 1. Paweł Bajurski - Prezes Zarządu

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr sprawy 7/2.1.1/TRIGONUM/2014 ZAMAWIAJĄCY: Trigonum Sp. z o.o. ZATWIERDZIŁ 04.12.2014 r. 1. Paweł Bajurski - Prezes Zarządu nr sprawy 7/2.1.1/TRIGONUM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup usługi szkoleniowej w ramach projektu Kompetencje kadry zarządzającej kluczem do sukcesu rynkowego Grupy Trigonum Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja ŁÓDZKA AKADEMIA INŻYNIERA, PROJEKTANTA 3D. Zapytanie ofertowe

Człowiek najlepsza inwestycja ŁÓDZKA AKADEMIA INŻYNIERA, PROJEKTANTA 3D. Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe Tel. 42 250-31-34 NIP 727-012-56-89, REGON 004271032 Kapitał zakładowy Spółki: 50.000 zł Wpisano do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. z dnia 03.01.2013. na:

Zapytanie ofertowe. z dnia 03.01.2013. na: Zapytanie ofertowe z dnia 03.01.2013. na: Zakup zewnętrznych usług eksperckich, informatycznych i technicznych oraz wartości niematerialnej i prawnej 1. Informacje ogólne 1.1 Dane Zamawiającego: FORUM

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyższa Szkoła Humanitas Sosnowiec, 17 grudnia 2012r. ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec www.humanitas.edu.pl Zapytanie ofertowe nr 5/ IH/ 2012 (dot. zamówienia na dostarczenie podręczników dla studentów

Bardziej szczegółowo

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM GŁÓWNYCH MODUŁÓW SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 27 października 2016 roku

Łódź, dnia 27 października 2016 roku ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/75/COP/16 Łódź, dnia 27 października 2016 roku Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi,

Bardziej szczegółowo

Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020.

Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020. Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Informatyk - wszechstronny specjalista - program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Str. Europa 2020 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy: Modularnej osłony bezpieczeństwa - szt. 26.

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy: Modularnej osłony bezpieczeństwa - szt. 26. Warszawa, 27-01-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Solaris Laser S.A. realizuje zadania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 4.3 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POIG.04.03.00-00-750/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt.

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja zapytania ofertowego nr 4

Aktualizacja zapytania ofertowego nr 4 Ogłoszenie o zamówieniu Aktualizacja zapytania ofertowego nr 4 W związku z realizacją projektu Heterogeniczna Chmura Obliczeniowa jako Wielomodowe Laboratorium Badawcze (HCOWLB) współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr 1/RPOWP/2017 z dnia r.

Zapytanie ofertowe Nr 1/RPOWP/2017 z dnia r. Białystok, 13.12.2017 Zapytanie ofertowe Nr 1/RPOWP/2017 z dnia 13.12.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 ... pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy/ wykonawców Załącznik nr 1 do siwz OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 Ja / My niżej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w ramach kontraktów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/2017/I.1.2/RPMA

Zapytanie ofertowe nr 01/2017/I.1.2/RPMA Zapytanie ofertowe nr 01/2017/I.1.2/RPMA Warszawa, 28.06.2017 r. INFOKLINIKA S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie REFA Wielkopolska ul. Rubież 46 C3 61-612 Poznań tel. 061/8279410 fax 061/ 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl Poznao, 14.12.2011r. Zapytanie ofertowe Dotyczy: postępowanie oparte na zasadzie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe. Kraków, 06.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe. Zamawiający: Omni Rafał Olszowski, ul. Krowoderska 53/23, 31-142 Kraków, Tel/Fax: (12) 294 40 33, e-mail:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, Ustrzyki Dolne. Tel.

OFERTA PRZETARGOWA. LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, Ustrzyki Dolne. Tel. 1 OFERTA PRZETARGOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, 38-700 Ustrzyki Dolne Tel. (013) 461-14-35 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:...

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Nr umowy Projektu: UDA-POKL.08.01.03/10-00 z dnia 24.09.2010 r.

Nr umowy Projektu: UDA-POKL.08.01.03/10-00 z dnia 24.09.2010 r. Nr umowy Projektu: UDA-POKL.08.01.03/10-00 z dnia 24.09.2010 r. Numer zapytania ofertowego: 1/09/2010/POKL kod CPV 70220000-9 Gdańsk, 24.09.2010 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę wynajmem lokalu do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy)

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy) ... ( oznaczenie Wykonawcy) załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pod nazwą: WYMIANA POKRYCIA DACHU I REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM 1. Nazwa... Nr faksu... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

Fundusz Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

Fundusz Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej IVENDO Bartosz Kućmin ul. Lubawska 3 14-200 Iława Iława 22.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO RPW - 2.1-02/2014 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. W związku z realizacją projektu pn. Budowa sieci FTTH przez firmę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015 Warszawa, 05.05.2015r. "POLCHIP" Sp. z o. o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 KRS 0000106226 REGON 011133557 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015 I. Przedmiot zamówienia Organizacja misji gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 Warszawa, 25.03.2015r. "POLCHIP" Sp. z o. o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 KRS 0000106226 REGON 011133557 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 I. Przedmiot zamówienia Badania marketingowe rynku rosyjskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2017 Białystok, 17.03.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2017 I. WPROWADZENIE: 1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.08.2013 Nr Sprawy: 01/08/STADENT/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 Warszawa, 06.08.2012r. Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim C.T. SERVICE sp. z o.o. ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola NIP 586-21-02-652 Lesznowola, 03.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/6.1/2015 W związku z realizacją przez C.T. Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6

Zapytanie ofertowe nr 6 Ropczyce, 25.07.2017 r. Zapytanie ofertowe nr 6 Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. ogłaszają zapytanie ofertowe na realizację zadania: Nabycie oprogramowania do projektowania elementów konstrukcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

str. 1 Poznań, dnia 08.02.2013 Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek - Radca Prawny ul. Szamarzewskiego 23/5 60-514 Poznań

str. 1 Poznań, dnia 08.02.2013 Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek - Radca Prawny ul. Szamarzewskiego 23/5 60-514 Poznań Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek - Radca Prawny ul. Szamarzewskiego 23/5 60-514 Poznań Poznań, dnia 08.02.2013 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu analizy przygotowawczej w zakresie opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy/wykonawcy Stanowiska do testowania urządzeń laserowych - szt. 15.

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy/wykonawcy Stanowiska do testowania urządzeń laserowych - szt. 15. Warszawa, 30-01-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Solaris Laser S.A. realizuje zadania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 4.3 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POIG.04.03.00-00-750/11-00

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 2/POIG.8.2/2013

Zapytanie ofertowe 2/POIG.8.2/2013 Toruń 6.12.2013r. Zapytanie ofertowe 2/POIG.8.2/2013 W związku z realizacją projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w ramach Działania 8.2 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi: Łódź, dn. 19.09.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa: Usługa oprogramowania do analizy biznesowej Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi: I. Zamawiający Marketlab

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08.05.2015 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności 1. Nazwa i dane adresowe zamawiającego: Fundacja STIWEK Ul. Marszałkowska

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZDiZ- Z.P. 15 / 2008 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZDiZ- Z.P. 15 / 2008 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 13-03-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Cena ofertowa brutto (łączna cena obejmująca całość przedmiotu zamówienia cena maksymalna)...

Cena ofertowa brutto (łączna cena obejmująca całość przedmiotu zamówienia cena maksymalna)... (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. Pracownik ochrony z licencją I stopnia w ramach projektu AZYMUT PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2017 Szkocja, dn. 06.03.2017 r. I. WPROWADZENIE: 1) Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR EFS-1/09.02.00-30-078/11 z dnia 05.09.2012 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR EFS-1/09.02.00-30-078/11 z dnia 05.09.2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR EFS-1/09.02.00-30-078/11 z dnia 05.09.2012 r. W ramach projektu: Nowe umiejętności nowe możliwości, współfinansowanego z Programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii: Bydgoszcz, 20.01.2014 Biuro Podróżników Flugo Spółka z o.o. Ul. M. Skłodowskiej - Curie 10 85-094 Bydgoszcz Email: piotr.dzikowski@flugo.com.pl Tel: 797 700 669 NIP: 5540312935 REGON: 090091640 Szanowni

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. Spawacz metodą MIG i MAG w ramach projektu Dojrzała kariera aktywizacja bezrobotnych osób po 50 roku życia współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, Suwałki FORMULARZ OFERTOWY

... pieczęć Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, Suwałki FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ D WZORY ZAŁĄCZNIKÓW... (miejscowość i data )... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, 16 400 Suwałki FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy:... Siedziba:...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PORPW-01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PORPW-01/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr PORPW-01/2014 I. INFORMACJE OGÓLNE W związku z realizacją przez firmę projektu pn. Budowa sieci dostępowej w technologii FTTH szansą na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego dofinansowanego

Bardziej szczegółowo