System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej"

Transkrypt

1 Kraków, dnia 9 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZE DMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej ZAMAWIAJĄCY: EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Ul. Bociana Kraków tel ,

2 POUCZENIE: Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana (lub parafowana) przez osobę (osoby) upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, wraz z dokumentami rejestrowymi wykonawcy. Każdy wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana cena netto za poszczególne elementy oferty oraz tylko jedna ostateczna cena netto (bez VAT). Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Wymagane jest złożenie oświadczenie oferenta na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytani. 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiot niniejszego zapytania, jest zakup następujących produktów i usług: 1) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych: a) Zakup licencji na moduł systemu B2B - moduł monitoringu należności bieżących. b) Zakup licencji na moduł systemu B2B - moduł windykacji. c) Zakup licencji na moduł systemu B2B - moduł wspomagania decyzji w celu redukcji ryzyka utraty płatności. d) Zakup licencji na moduł systemu B2B - panel administracyjny. e) Zakup licencji na moduł systemu B2B - moduł WebAPI. 2) Analizy przygotowawcze i usługi doradcze: a) Zakup usług eksperckich - Wykonanie analizy przedwykonawczej. b) Zakup usług eksperckich - Wykonanie analizy powykonawczej wykonanie (dokumentacji projektu). 3) Promocja projektu a) Wykonanie materiałów promocyjnych związanych z projektem. b) Stworzenie filmu instruktażowego prezentującego działanie systemu. c) Przeprowadzenie kampanii promocyjnej z wykorzystaniem płatnych linków. d) Stworzenie internetowej strony startowej dostępnej dla potencjalnych Partnerów. 4) Szkolenia z obsługi i administrowania systemu informatycznego Przedmiot zamówienia opisany jest bardziej szczegółowo w załączniku nr TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Termin związania ofertą wynosi 90 dni od daty złożenia oferty. 3. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do końca trwania projektu, tj. do dnia r.

3 4. KRYTERIA OCENY OFERT: Ocena oferty zostanie dokonana na podstawie następujących cząstkowych kryteriów oceny i przypisanych im punktowych wartości. LP Kryterium oceny Maksymalna 4a 4b 4c 4d Oferowana cena acłkowita (OCC)za realizację całego przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. 1 zapytania ofertowego oraz załączniku nr 3. Udzielnie gwarancji serwisowej na system nie krótszej niż 36 miesięcy. Zagwarantowanie czasu reakcji serwisowej na zdarzenia krytyczne nie krótszego niż 4 godziny/ 7dni w tygodniu/24 godziny na dobę. Wykazanie minimum dwuletniego doświadczenia w zakresie realizacji projektów informatycznych oraz dedykowanych systemów informatycznych opierających się o sieć Internet. Przedstawienie listy 4 obsłużonych klientów w zakresie internetowych projektów informatycznych oraz krótkiego opisu tych projektów zawierającego zwłaszcza: zakres merytoryczny, czas realizacji, wykaz korzyści wynikających z wdrożenia systemów. Wykazanie minimum dwuletniego doświadczenia w zakresie internetowych kampanii promocyjnych. Razem ocena w punktach pkt Wartość oceny dla kryterium 4a zostanie dokonana dzięki wyliczeniu z wzoru: Ocena 4a =najniższa oferowana cena : oferowana cena x 60 Wartość oceny dla kryterium 4b, 4c, 4d zostanie dokonana w sposób następujący: gdy warunek jest spełniony - maksymalna liczba punktów gdy warunek nie jest spełniony 0 (zero) punktów. nie przewiduje się częściowego spełniania warunku. Ocena całej oferty (SLP) odbywa się wg wzoru: SLP = Ocena 4 a + Ocena 4b + Ocena 4c + Ocena 4d Oferta wygrywająca to taka, która uzyska największą liczbę punktów wynikającą ze wzoru SLP.

4 5. OPIS SPOSOBU WYRAŻANIA CENY OFERTY: Oferowaną cenę całkowitą (OCC) należy wyrazić w złotych polskich (ZŁ), w kwotach netto. Wymagane jest podanie także cen szczegółowych dla poszczególnych składników (etapów) przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem WYCENY (zał. nr1.). Cena netto oznacza wartość wyrażoną w walucie polskiej, bez podatku VAT. Oferowana cena całkowita powinna być podana cyfrowo i słownie. 6. POSTANOWIENIA ISTOTNE DLA ZAMWIAJĄCEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY: Z uwagi na fakt, iż projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w umowie zawarte zostaną następujące uwarunkowania: obowiązek udostępnienia na każde żądanie dokumentacji, w tym dokumentacji finansowej, związanej z realizacją zamówienia; możliwość zmiany szczegółowego zakresu zamówienia w wyniku zmiany wymogów formalnych związanych z realizacją projektu, 7. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE Nie dopuszcza się w niniejszym zapytaniu możliwości składania ofert częściowych, tzn. oferujących realizację jedynie części przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się w niniejszym zapytaniu możliwości składania ofert wariantowych. 8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego nie później niż do dnia r. do godziny drogą pocztową, osobiście, lub mailem (skan podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami). Za datę złożenia oferty uznana zostanie data wpływu oferty do Zamawiającego. 9. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące zamówienia, a Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wszelkie formy składania zapytań, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. 10. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Piotr Kaźmierczak członek zarządu reprezentujący komplementariusza, nr tel , Grzegorz Grzesiak- członek zarządu reprezentujący komplementariusza, nr tel ,

5 11. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia informacji o złożonych ofertach, jeżeli oferent zastrzegł ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa (w rozumieniu Art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) w stosunku do całości lub części oferty. 12. ZAŁĄCZNIKI: Załączniiami do niniejszej specyfikacji są: formularz ofertowy (zał. nr 1), oświadczenie oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu(zał. nr 2) opis przedmiotu zamówienia (zał.nr 3). Treść niniejszego zapytania ofertowego dostępna jest w siedzibie zamawiąjącego oraz w serwisie internetowym)

6 Załącznik nr 1. FORMULARZ OFERTOWY Działając w imieniu:... składam ofertę na Sprzedaż licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej 1. WYCENA Nazwa przedmiotu oferty Nabycie wartości niematerialnych i prawnych: Oferowana Cena Netto Licencja na moduł systemu B2B - moduł monitoringu należności bieżących Licencja na moduł systemu B2B - moduł windykacji Licencja na moduł systemu B2B - moduł wspomagania decyzji w celu redukcji ryzyka utraty płatności Licencja na moduł systemu B2B - panel administracyjny Licencja na moduł systemu B2B - moduł WebAPI Analizy przygotowawcze i usługi doradcze: Zakup usług eksperckich - Wykonanie analizy przedwykonawczej Zakup usług eksperckich - Wykonanie analizy powykonawczej wykonanie (dokumentacji projektu) Promocja projektu: Wykonanie materiałów promocyjnych związanych z projektem Stworzenie filmu instruktażowego prezentującego działanie systemu Przeprowadzenie kampanii promocyjnej z wykorzystaniem płatnych linków Stworzenie internetowej strony startowej dostępnej dla potencjalnych Partnerów Szkolenia z obsługi i administrowania systemu informatycznego Oferowana cena całkowita (OCC): 00,00 zł Oferowana cena całkowita wyrażona słownie:

7 2. Wykazanie minimum dwuletniego doświadczenia w zakresie realizacji projektów informatycznych oraz dedykowanych systemów informatycznych opierających się o sieć Internet. Przedstawienie listy 4 obsłużonych klientów w zakresie internetowych projektów informatycznych oraz krótkiego opisu tych projektów zawierającego zwłaszcza: zakres merytoryczny, czas realizacji, wykaz korzyści wynikających z wdrożenia systemów: 3. Wykazanie minimum dwuletniego doświadczenia w zakresie internetowych kampanii promocyjnych. 4. Informacja o warunkach udzielanej gwarancji serwisowej oraz czasie reakcji na zdarzenia krytyczne: IMIĘ I NAZWISKO ORAZ PODPIS OSOBY ZGODNIE Z REPREZENTACJĄ PODMIOTU

8 Załącznik nr 2. OŚWIADCZENIE OFERENTA Działając w imieniu... oświadczam, że: Akceptujemy warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym stanowiącym podstawę niniejszej oferty. Okres związania niniejszą ofertą wynosi 90 dni. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określone ustawowo 1. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Nie otwarto wobec nas likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. Nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Nie zostaliśmy prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych 2. Wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej 3 nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych 4. Sąd nie orzekł wobec nas zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Nie pozostajemy w takim stosunku prawnym lub faktycznym z Zamawiającym, który mógłby budzić wątpliwości co do bezstronności wyboru wykonawcy, w szczególności: Nie uczestniczymy w spółce Zamawiającego jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej a Zamawiający nie uczestniczy w naszej spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 5, Nie posiadamy udziałów lub co najmniej 5 % akcji w spółce Zamawiającego, a Zamawiający nie posiada udziałów lub co najmniej 5 % akcji w naszej spółce 6, Członkowie organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenci, pełnomocnicy naszej spółki nie pełnią funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika u Zamawiającego i odwrotnie 7, IMIĘ I NAZWISKO ORAZ PODPIS OSOBY ZGODNIE Z REPREZENTACJĄ PODMIOTU Skreślić jeśli nie dotyczy. Dotyczy osób fizycznych - skreślić jeśli nie dotyczy. Skreślić te, które nie dotyczą. Dotyczy osób prawnych skreślić jeśli nie dotyczy. Skreślić, jeśli nie dotyczy. Skreślić, jeśli nie dotyczy. Skreślić, jeśli nie dotyczy.

9 Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nabycie wartości niematerialnych i prawnych Wartością niematerialną i prawną, która zostanie nabyta w ramach projektu będzie licencja na oprogramowanie systemu B2B. Oprogramowanie zostanie zakupione w wyspecjalizowanej firmie i będzie przez tę firmę dostosowane do oprogramowania Zamawiającego jaki i kooperanta krajowego. Licencja na moduł systemu B2B - moduł monitoringu należności bieżących Moduł ten jest niezbędny aby zautomatyzować podstawowy proces biznesowy realizowany przez Zamawiającego i klientów krajowych jakim jest monitoring należności. To dzięki temu modułowi klienci będą mogli zaimportować do Systemu Zarządzania Należnościami dane kontaktowe swoich kontrahentów (adres, telefon, ) oraz salda należności, definiować działania, które Zamawiający ma podjąć wobec ich dłużników, definiować treści wysyłanych powiadomień oraz będzie na bieżąco otrzymywał informacje o skuteczności działań. Poniższe zestawienie przedstawia elementy składowe moduł monitoringu należności bieżących, która jest integralną częścią wdrażanego systemu B2B: Zlecanie należności do monitorowania. Parametryzacja metod i interwałów monitoringu. Raportowanie. Moduł rozliczeń automatycznych komunikatów i kont klienta. Moduł kontrahentów objętych monitoringiem. Integracja w standardzie EDI z wykorzystaniem importu CSV. Integracja z systemem mailingowym i hurtownią SMS/VMS. Moduł należności objętych monitoringiem. Moduł wersji językowej. Licencja na moduł systemu B2B - moduł windykacji Stworzenie modułu, który umożliwiać będzie klientom składanie zleceń windykacji albo poprzez import danych bezpośrednio ze swojego programu księgowego do systemu albo poprzez zlecenie takiej sprawy do windykacji z poziomu przeglądarki wpisując w odpowiednie pola formularza istotne parametry, które umożliwiają obsłużenie zlecenia windykacji oraz bieżący on-line owy dostęp do informacji o całym przebiegu poszczególnych windykacji. Poniższe zestawienie przedstawia elementy składowe modułu windykacji, który jest integralną częścią wdrażanego systemu B2B: Zlecanie windykacji polubownych i sądowych. Raportowanie o przebiegu spraw on-line. Integracja w standardzie EDI z wykorzystaniem importu CSV (zlecenia). Konto Partnera i powiązane konta użytkowników, autoryzacja i rejestracja. Moduł informacji, bazy wiedzy i FAQ. Moduł statystyki i raportów. Moduł komunikacji mailowej i wewnątrzsystemowej. Kreator składania nowego zlecenia. Moduł obsługi partnerów zagranicznych. Moduł wersji językowej. Licencja na moduł systemu B2B - moduł wspomagania decyzji w celu redukcji ryzyka utraty płatności

10 Wdrażany system zakłada funkcjonalność polegającą na automatycznym ostrzeganiu klienta przed partnerami o niskiej wiarygodności finansowej. Aby możliwe było jej zrealizowanie niezbędne jest stworzenie modułu umożliwiającego klientowi prześwietlanie historii płatniczej jego partnerów biznesowych aby ostrzec go o krytycznych zdarzeniach związanych z jego partnerami handlowymi np. że partner był już windykowany. Moduł wspomagania decyzji będzie umożliwiał takie działania a ponadto będzie podpowiadał jak należałoby optymalnie postąpić z daną należnością. Moduł ten ponadto umożliwi sprawdzanie giełdy długów, w celu wyeliminowania transakcji szkodowych oraz umożliwi monitoring i walidacji kontrahentów po NIP-ach w bazie Zamawiającego, które z pewnością mogą się przyczynić do redukcji ryzyka utraty płynności przez klienta. Poniższe zestawienie przedstawia elementy składowe moduł wspomagania decyzji, który jest integralną częścią wdrażanego systemu B2B: Ostrzeżenia dla Partnera dotyczące krytycznych zdarzeń w sprawie jego należności (dłużnik był już windykowany, należność zbliża się do przedawnienia, należność jest na tyle przeterminowana, iż winna być skierowana do windykacji. Automatyczne rekomendacje i podpowiedzi monitorowanych należności bazujące na wewnętrznych bazach firmy. Sprawdzarka giełdy długów analizująca dłużników z wewnętrznej bazy długów. Monitoring NIPów i automatycznej weryfikacji długów pojawiających się w wewnętrznej bazie dłużników. Licencja na moduł systemu B2B - panel administracyjny Aby możliwe było zarządzanie całym Systemem Zarządzania Należnościami koniecznością jest stworzenie modułu umożliwiającego definiowanie uprawnień partnerów, przyjmowanie zleceń z systemu B2B do wewnętrznego systemu windykacyjnego lub przekazanie zleceń do systemów informatycznych kooperantów oraz zarządzanie komunikacją z klientem. Takie właśnie funkcjonalności będzie oferował moduł panelu administracyjnego. Poniższe zestawienie przedstawia elementy składowe panelu administracyjnego, który jest integralną częścią wdrażanego systemu B2B: System zarządzania uprawnieniami ACL. Przyjmowanie zleceń z ZN do systemu windykacyjnego lub systemu prawnego kancelarii. Zarządzanie kontami Partnerów i użytkowników. Zarządzanie bazą wiedzy i informacjami statycznymi. Zarządzanie automatycznymi wysyłkami komunikatów. Ustawienia konfiguracyjne. Zarządzanie scenariuszami windykacyjnymi. Zarządzanie listą monitorowanych kontrahentów i należności. Zarządzanie komunikacją z klientem. Licencja na moduł systemu B2B - moduł WebAPI Ze względu na charakter przetwarzanych przez system windykacyjny Zamawiającego danych, niezmiernie ważne jest zapewnienie ich bezpieczeństwa. Koniecznym zatem staje się oddzielenie obecnie posiadanego przez Zamawiającego wewnętrznego systemu od tworzonego systemu B2B. Poniższe zestawienie przedstawia elementy składowe moduł WebApi, który jest integralną częścią wdrażanego systemu B2B: Integracja Systemu Zarządzania Należnościami z wewnętrznym systemem windykacyjnym, w celu obsługi procesów i zleceń z ZN przez EULEO. Integracja systemu informatycznego Partnera z systemem ZN w celu uzyskiwania zleceń usług od klientów partnera i publikacji informacji dla klientów partnera(raportów o postępie spraw. Udostępnienie klientom partnera części funkcjonalności systemu. Licencja na moduł systemu B2B - moduł zarządzania i udostępniania dokumentacji

11 Moduł umożliwi udostępnianie i zarządzanie dokumentami w postaci cyfrowej oraz odpowiednie oznaczenie cyfrowe dokumentów, m.in. ze względu na klienta, dłużnika, prowadzoną sprawę. Wykorzystanie dodatkowo modułu WebAPI umożliwi wzajemne importowanie i eksportowanie dokumentów zarówno do jak i z systemu informatycznego Zamawiającego oraz systemu kooperanta. Poniższe zestawienie przedstawia elementy składowe moduł zarządzania i udostępniania dokumentacji, który jest integralną częścią wdrażanego systemu B2B: Moduł powiązania dokumentów w postaci cyfrowej ze zleceniami Partnerów. Publikowanie i zarządzanie dokumentami partnerów w systemie ZN. Analizy przygotowawcze i usługi doradcze: Analiza przedwykonawcza Dokumentacja procesu wytwarzania oprogramowania, specyfikacja wymagań. W ramach tej analizy zostanie wykonany audyt oprogramowania i sprzętu posiadanego przez Zamawiającego. Wykonanie tej analizy umożliwi właściwie dobrać technologie informatyczne do rodzaju, poziomu bezpieczeństwa, wydajności i funkcjonalności planowanego do wytworzenia dedykowanego oprogramowania. Analiza powykonawcza (dokumentacja projektu) W ramach tej analizy przeprowadzony zostanie m.in. audyt bezpieczeństwa. Jest to szczególnie istotne ze względu na charakter pobieranych w ramach wdrażanego systemu informacji. Pobierane bowiem będą dane dotyczące płatności, faktur i inne dokumenty zawierające kluczowe dane zarówno dla Zamawiającego, jak i jego partnerów. Promocja projektu (w tym informacja o udziale finansowym środków UE) Zamawiający zamierza przeprowadzić działania promocyjne, informujące o realizacji projektu. Działania te zostaną skierowane do firm, które mogą stać się użytkownikami systemu B2B stworzonego w ramach niniejszego projektu. Szczególnie intensywną promocję przewiduje się przeprowadzić wśród firm, które nie są jeszcze klientami Zamawiającego. Promocja również zostanie skierowana do obecnych klientów krajowych, jednak nakłady z nią związane będą znacznie mniejsze Zamawiający wykorzysta bowiem relacje biznesowe, które posiada oraz aktualne kanały komunikacji, w szczególności mailing elektroniczny. Adresatów działań promocyjnych informujących o realizacji projektu, a tym samym o nowopowstałym systemie B2B łączyć będzie zainteresowanie elektronicznymi usługami automatycznego monitoringu i windykacji należności oraz wspomagania decyzji w celu redukcji ryzyka utraty płatności, które będą oferowane przez Zamawiającego za pomocą systemu B2B, który powstanie dzięki realizacji projektu. Zamawiający nie planuje działań promocyjnych na rynkach zagranicznych zmierzających do pozyskania nowych partnerów zagranicznych, gdyż rynek zagraniczny nie jest głównym rynkiem docelowym, na którym Zamawiający zamierza działać. Wykonanie materiałów promocyjnych związanych z projektem. Wykonanie pamiątkowej tablicy informującej o wsparciu wdrożonego oprogramowania z funduszy Unii Europejskiej, stworzenie banneru informacyjnego, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Systemie Zarządzania Należnościami. Stworzenie filmu instruktażowego prezentującego działanie systemu Stworzenie filmu instruktażowego prezentującego działanie systemu i ukazującego łatwość posługiwania się platformą i jej efektywnego użytkowania. Film musi w pełni wykorzystać wszystkie możliwości przekazu audiowizualnego, mocno działając na percepcje odbiorcy i zapewnić lepsze przyswajanie treści. Film prezentować będzie możliwości i funkcjonalności wdrożonego systemu, tak by potencjalni klienci szybciej byli w stanie zrozumieć zasady pracy ze systemem, co automatycznie przełoży się na skrócenie czasu nauki i mniejszą ilość uwag i pytań kierowanych do Zamawiającego w zakresie użytkowania systemu.

12 Internetowa kampania promocyjna Przeprowadzenie kampanii promocyjnej, skierowanej do przedsiębiorców, z wykorzystaniem płatnych linków przez okres 2 miesięcy, z całkowitym budżetem na kliknięcia (CPC) 9000 zł. Zamawiający zamierza reklamować swoją swoje usługi za pomocą działań w Internecie. Stworzenie internetowej strony startowej dostępnej dla potencjalnych Partnerów. Stworzenie strony startowej gdzie potencjalni klienci znajdą informacje na temat możliwości wdrażanego systemu, poprzez która będą mogli skontaktować się z Zamawiającym oraz zalogować się i uzyskać dostęp do funkcjonalności wdrażanego rozwiązania. Szkolenia specjalistyczne W ostatniej fazie realizacji projektu, w siedzibie Zamawiającego, wyłącznie dla pracownika biura obsługi klienta oraz administratora systemu, niezbędne będzie przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia z zakresu posługiwania się dedykowanym oprogramowaniem, które zostało spersonalizowane na potrzeby Zamawiającego.

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NIEPUBLICZNYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7689-2013:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo