PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE"

Transkrypt

1 I Liceum Ogólnokształcące w Turku Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Opracowany na podstawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych oraz Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im T Kościuszki w Turku Celem oceniania jest: a) Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz postępach w tym zakresie b) Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju c) Motywowanie ucznia do dalszej pracy d) Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia e) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej Ogólne zasady oceniania z wiedzy o społeczeństwie O wymaganiach i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych informują uczniów nauczyciele przedmiotu w nauczanych przez siebie klasach I Oceny z wiedzy o społeczeństwie wyraża się w stopniach według następującej skali: Stopnie Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe Celujący Cel 6 Bardzo dobry Bdb 5 Dobry Db 4 Dostateczny Dst 3 Dopuszczający Dop 5 Niedostateczny Ndst 1 II Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na: - bieżące, - śródroczne i roczne III Przy wystawianiu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie ocen z dodatkiem plus lub minus Nie stosuje się dodatku plus przy ocenie celującej Oceny śródroczne i roczne wystawiane są w stopniach pełnych Przy ocenach śródrocznych dopuszcza się stosowanie ocen z dodatkiem plus lub minus IV Stopnie śródroczne i roczne określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w wymaganiach edukacyjnych na dany okres lub rok szkolny nie są ustalane jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych V O przewidywanej dla ucznia śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej nauczyciel informuje ucznia i wychowawcę klasy na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych O przewidywanej dla ucznia śródrocznej lub rocznej ocenie pozytywnej nauczyciel informuje ucznia i wychowawcę klasy na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych

2 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Turku Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie VI Zaproponowana przez nauczyciela ocena śródroczna lub roczna może być przez ucznia poprawiona na zasadach ustalonych przez nauczyciela VII Stopień ustalony przez nauczyciela jest ostateczny VIII Ustalona w wyniku klasyfikacji roczna ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego na zasadach ustalonych w statucie szkoły IX Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena roczna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych FORMY KONTROLI I POMIARU OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW I W celu sprawdzenia i oceny postępów pracy ucznia nauczyciele stosują różnorodne formy kontroli i pomiaru osiągnięć edukacyjnych II Ocenianie bieżące, mające na celu poinformowanie ucznia o poziomie i postępach w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych prowadzi się na podstawie sprawdzania i oceniania następujących form pracy ucznia: a) wypowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany, testy; b) prace domowe typu: wypracowania, referaty, projekty, zadania c) zadania wykonywane podczas zajęć edukacyjnych III Przewidywane formy kontroli: a) zadawanie uczniom pytań w czasie lekcji wprowadzających nowy materiał; b) zadawanie uczniom pytań dotyczących materiału z trzech ostatnich lekcji; c) zadawanie uczniom pytań w czasie lekcji powtórzeniowych przeznaczonych w całości na utrwalenie i kontrolę; d) dawanie uczniom poleceń dotyczących wykonania zadania, które wykonują ustnie lub pisemnie na tablicy, mapce lub w zeszycie przedmiotowym; e) kartkówki i sprawdziany IV Zasady przeprowadzania form kontroli: a) kartkówki sprawdzają wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji i nie muszą być zapowiadane; b) sprawdziany są zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej i termin jest wpisywany do dziennika; c) termin zapowiedzianego wcześniej sprawdzianu może być przełożony tylko w uzasadnionych przypadkach; d) sprawdzian jest formą pisemnego sprawdzenia wiadomości i umiejętności uczniów z określonej partii materiału i jest przeprowadzany zgodnie z planem dydaktycznym nauczyciela; e) kartkówki są sprawdzane przez nauczyciela w ciągu tygodnia i oddawane uczniowi do wglądu; f) sprawdziany muszą być poprawione w terminie dwutygodniowym, omówione na lekcji i dane uczniowi do wglądu; 2

3 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Turku Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie g) dopuszcza się przeprowadzenie ponownego sprawdzianu, jeżeli pierwotnie ilość ocen niedostatecznych przekroczyła 70 % (nie wpisuje się ich wówczas do dziennika), przy powtórnym podobnym wyniku oceny są wpisywane; h) uczniowie unikający sprawdzianów mogą być nimi objęci w terminie dodatkowym; i) każdy uczeń powinien uzyskać w semestrze przynajmniej trzy oceny, w tym jedną z odpowiedzi ustnej; j) uczeń ma prawo raz w semestrze nie przygotować się do lekcji bez podawania przyczyny, nieprzygotowanie takie uczeń zgłasza nauczycielowi na początku lekcji; k) uczeń ma prawo do nie przygotowania się do lekcji w przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach z powodu choroby lub innych przyczyn losowych, nieprzygotowanie uczeń zgłasza nauczycielowi na początku lekcji (dotyczy to także pracy domowej); l) prawo do nie przygotowania się nie dotyczy zapowiadanych wcześniej sprawdzianów; m) szczęśliwy numerek zwalnia z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek; n) poprawienie oceny otrzymanej ze sprawdzianu odbywa się za zgodą nauczyciela i w terminie przez niego ustalonym o) punkty uzyskane z prac pisemnych przelicza się na oceny wg poniższej skali: Procent uzyskanych punktów Stopień 0-39 % Ndst 40 % - 50 % Dop 51 % - 70 % Dst 71 % - 85 % Db 86 % - 95 % Bdb 96% - 100% Cel W przypadku uzyskania przez ucznia maksymalnej liczby punktów na dany stopień stawia się ocenę z plusem 3

4 I Liceum Ogólnokształcące w Turku Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE L P 1 Temat lekcji Człowiek jako istota społeczna Zbiorowości i grupy społeczne Wymagania na poszczególne stopnie DOPUSZCZAJĄCY - definiuje znaczenie pojęć: istota społeczna, socjalizacja, zbiorowość, grupa społeczna, przedstawia przykłady jednostek ludzkich, przedstawia charakterystyczne cechy zbiorowości i grupy społecznej DOSTATECZNY - wymienia czynniki determinujące życie społeczne, ukazuje podstawowe potrzeby ludzkie, rozróżnia klasyfikację grupy społecznej DOBRY - przedstawia proces socjalizacji człowieka, uzasadnia, że człowiek jest istotą społeczną, charakteryzuje więzi społeczne jakie zachodzą między jednostką a grupą, ukazuje proces tworzenia stosunków i zależności w zbiorowościach społecznych BARDZO DOBRY - interpretuje wybrane role społeczne, kształtuje i ocenia normy kulturowe i etyczne, 2 3 Rodzina jako podstawowa grupa społeczna Środowisko lokalne jako mała ojczyzna DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie pojęć: rodzina, patologia społeczna, małżeństwo konkordat, intercyza, pokrewieństwo, powinowactwo, władza rodzicielska, adopcja, kuratela, interesuje się historią własnej rodziny, nazywa podstawowy dokument regulujący funkcjonowanie rodziny, wymienia podstawowe instytucje, które chronią rodzinę DOSTATECZNY - przedstawia charakterystyczne funkcje rodziny, przedstawia przeszkody w zawarciu związku małżeńskiego DOBRY - charakteryzuje podstawowe problemy zagrażające współczesnej rodzinie, charakteryzuje pochodzenie w aspekcie pokrewieństwa i powinowactwa BARDZO DOBRY - analizuje przyczyny degradacji rodziny we współczesnym świecie, ukazuje i ocenia przyczyny ograniczenia i zawieszenia władzy rodzicielskiej DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie pojęć: społeczność lokalna, migracja, społeczeństwo masowe i integracja, określa rodzaje społeczności lokalnej DOSTATECZNY - omawia cechy danej społeczności lokalnej, interesuje się historią własnej społeczności lokalnej DOBRY - ukazuje szanse rozwoju społeczności lokalnej BARDZO DOBRY - planuje promocję własnego regionu 4 Naród i tożsamość DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie pojęć: naród, czynniki narodowotwórcze, świadomość narodowa,

5 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Turku Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie narodowa Mniejszości narodowe w Polsce Pojęcie i koncepcja struktury społecznej Mechanizmy regulujące życie społeczne Postawy o istotnym znaczeniu dla życia społecznego Problemy etyczne współczesnego świata patriotyzm, nacjonalizm, kosmopolityzm, ksenofobia, szowinizm, rasizm, mniejszości narodowe, Łemkowie, Romowie, wymienia najważniejsze czynniki narodowotwórcze, wymienia mniejszości narodowe zamieszkujące Polskę DOSTATECZNY - omawia współczesne czynniki budujące poczucie tożsamości narodowej, wskazuje na mapie miejsce występowania mniejszości narodowych w Polsce, wymienia dokumenty gwarantujące zachowanie tożsamości narodowej DOBRY - charakteryzuje przejawy świadomości narodowej, porównuje przyczyny i przejawy patriotyzmu i kosmopolityzmu we współczesnym świecie, charakteryzuje przedstawione prawa mniejszości narodowych BARDZO DOBRY - ocenia przyczyny ksenofobii występującej w Polsce na przestrzeni wieków, dokonuje analizy wybranego fragmentu tekstu źródłowego, ocenia stosunek Polaków do mniejszości narodowych DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie pojęć: społeczeństwo, struktura społeczna, klasa średnia, - wymienia podstawowe elementy struktury społecznej, DOSTATECZNY - omawia koncepcje struktury społecznej, DOBRY - charakteryzuje elementy struktury społecznej, - określa położenie własnej rodziny w strukturze społeczeństwa polskiego BARDZO DOBRY - porównuje strukturę społeczeństwa polskiego w Polsce Ludowej i III Rzeczypospolitej DOPUSZCZAJĄCY -wymienia rodzaje norm społecznych i podaje ich przykłady DOSTATECZNY wyjaśnia znaczenie pojęć: hedonizm, utylitaryzm, wartości społeczne, normy społeczne - wskazuje płaszczyzny, na których dokonujemy oceny zjawisk i rzeczy DOBRY - charakteryzuje poszczególne normy społeczne BARDZO DOBRY - dostosowuje normy odnoszące się do konkretnej sytuacji społecznej DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie pojęć: postawa, empatia, solidarność międzyludzka - wymienia rodzaje cech i postaw sprzyjających dobremu funkcjonowaniu jednostki w społeczeństwie, DOSTATECZNY - ilustruje galerię omawianych postaw, DOBRY - charakteryzuje poszczególne postawy związane z życiem społecznym, BARDZO DOBRY - wiąże daną postawę z konkretną sytuacją społeczną DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie nowych pojęć: sprawiedliwość, etyka, aborcja, eutanazja, prawa człowieka i prawa zwierząt, DOSTATECZNY - odróżnia sprawiedliwość wyrównawczą od rozdzielczej, - wymienia formy sprawiedliwości rozdzielczej DOBRY - charakteryzuje główne problemy moralne współczesnego społeczeństwa, BARDZO DOBRY - ocenia omawiane problemy z etycznego punktu widzenia 5

6 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Turku Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie Między ładem a konfliktem społecznym Instytucje społeczne i ich rola w społeczeństwie Ogólna charakterystyka społeczeństwa polskiego Współczesne problemy społeczeństwa polskiego i sposoby ich przezwyciężania DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie nowych pojęć: ład społeczny, konsensus, negocjacja, mediacja, arbitraż, - wymienia czynniki kształtujące ład społeczny, DOSTATECZNY - podaje przyczyny konfliktów społecznych i rozróżnia ich rodzaje, DOBRY - podaje sposoby rozwiązywania konfliktów społecznych, BARDZO DOBRY - ocenia, czy stosowanie różnych norm, zwłaszcza moralnych i obyczajowych, jest uzasadnione w zależności od różnych sytuacji, - rozpatruje powyższy problem z punktu widzenia jednostki i społeczeństwa DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie pojęcia instytucja społeczna, - wymienia zadania instytucji w społeczeństwie, DOSTATECZNY - rozróżnia funkcje instytucji społeczeństwa, DOBRY - określa skuteczność instytucji społecznych, - charakteryzuje rodzaje instytucji społecznych, BARDZO DOBRY - ocenia funkcjonowanie instytucji społecznych w naszym regionie DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie pojęć: struktura demograficzna, zawodowa i warstwowa, DOSTATECZNY - omawia te struktury, DOBRY - wykazuje wpływ zmian demograficznych na zmiany struktury zawodowej, BARDZO DOBRY - analizuje ewolucję struktury polskiego społeczeństwa DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie pojęć: patologia społeczna, resocjalizacja, profilaktyka, - wymienia najpoważniejsze problemy społeczne współczesnej Polski i sposoby ich przezwyciężania, DOSTATECZNY - omawia współczesne problemy społeczeństwa polskiego i występujące w nim patologie społeczne, wymienia instytucje państwowe i samorządowe zajmujące się zwalczaniem patologii, DOBRY - charakteryzuje zjawiska patologiczne wśród młodzieży, wyjaśnia przyczyny powstawania zjawisk patologicznych, BARDZO DOBRY - analizuje przyczyny powstawania patologii społecznych, ocenia skuteczność przezwyciężania patologii społecznych przez instytucje państwowe i samorządowe, przygotowuje projekt programu wycieczki do sądu dla nieletnich 13 Kultura jako podstawa życia społecznego DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie pojęcia kultura, DOSTATECZNY - nazywa poszczególne typy kultury i krótko je definiuje, DOBRY - wykazuje wpływ kultury na życie społeczne, BARDZO DOBRY - interpretuje stwierdzenie Kultura wyznacznikiem hierarchii i wartości społecznych 14 Przemiany kultury DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie pojęć: komercjalizacja kultury, subkultura i kontrkultura, 6

7 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Turku Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie współczesnej - wymienia typy kultury, zna najbardziej reprezentatywne subkultury młodzieżowe w Polsce, DOSTATECZNY - definiuje pojęcia: globalizacja, neokatechumenat, - omawia poszczególne typy kultury, rozróżnia najbardziej charakterystyczne subkultury i omawia je, DOBRY - wykazuje wpływ postępu naukowo-technicznego na kulturę, charakteryzuje kulturę narodową, ukazuje zagrożenia dla jednostki i społeczeństwa wynikające z działalności subkultur młodzieżowych, BARDZO DOBRY - dowodzi, że kultura polska ma uniwersalistyczny charakter; ocenia, czy proces globalizacji zagraża kulturze narodowej; określa i uzasadnia swoje stanowisko wobec subkultur Wspólnota kulturowa narodów Europy, dziedzictwo kulturowe regionu jako część dorobku Polski i Europy Geneza społeczeństwa obywatelskiego DOPUSZCZAJĄCY -wyjaśnia znaczenie pojęć: konglomerat, europocentryzm, dziedzictwo kulturowe, region, regionalizm; nazywa najważniejsze filary kultury europejskiej, DOSTATECZNY - omawia filary kultury europejskiej; wskazuje geograficzne i historyczne położenie regionu, DOBRY - porównuje poszczególne filary kultury europejskiej; wykazuje wpływ i oddziaływanie regionu na kulturę Europy, BARDZO DOBRY - dokonuje syntezy wspólnych korzeni narodów Europy; ocenia szanse rozwoju regionu przy integracji z Europą DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie pojęć: społeczeństwo obywatelskie, autorytaryzm, - wymienia różne formy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym, DOSTATECZNY - wyjaśnia genezę społeczeństwa obywatelskiego, DOBRY - charakteryzuje społeczeństwo w państwach totalitarnych, autorytarnych i demokratycznych; omawia czynniki warunkujące funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego, BARDZO DOBRY - wskazuje główne wartości demokratyczne i wykazuje, dlaczego nie jest możliwa ich równoczesna pełna realizacja; uzasadnia, dlaczego aktywność i zdolność do samoorganizacji obywateli jest warunkiem trwałej demokracji DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie pojęć: interes grupowy, grupa interesu, obywatelskie nieposłuszeństwo, segregacja; wymienia przykłady obywatelskiego nieposłuszeństwa, DOSTATECZNY - wymienia płaszczyzny ścierania się interesów grupowych; omawia przykłady Rola interesów obywatelskiego nieposłuszeństwa, 17 grupowych Prawo DOBRY- charakteryzuje na przykładzie proces ścierania się interesów grup; charakteryzuje problem segregacji obywatelskiego rasowej, nieposłuszeństwa BARDZO DOBRY - interpretuje konieczność ochrony interesów grup i jednostek; podejmuje próbę oceny społeczeństwa obywatelskiego; argumentuje, czy obywatelskie nieposłuszeństwo w społeczeństwie demokratycznym jest uzasadnione 18 Współczesne ideologie i DOPUSZCZAJĄCY -wyjaśnia znaczenie pojęć: ideologia, doktryna polityczna; wymienia podstawowe 7

8 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Turku Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie doktryny polityczne ideologie i doktryny polityczne, DOSTATECZNY - ukazuje problem aktualności kryteriów podziału doktryn politycznych według osi lewicaprawica, DOBRY - charakteryzuje poznane ideologie i doktryny polityczne, BARDZO DOBRY - określa i ocenia doktryny polityczne reprezentowane przez ugrupowania zasiadające w obecnym Sejmie Geneza demokracji i jej fundamentalne zasady Konflikt wartości w życiu publicznym DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie pojęć: demokracja, demokracja stanowa, podmiotowość polityczna, pluralizm, równowaga władz, praworządność, suwerenność; - ukazuje historyczny rozwój idei demokracji od starożytności do XXI wieku; - wymienia fundamentalne zasady demokracji, DOSTATECZNY - przedstawia typologię form demokracji; ukazuje tendencje do coraz bardziej powszechnego akceptowania idei demokratycznych, DOBRY - charakteryzuje rozwój demokracji w wybranych państwach Europy; charakteryzuje pozycję idei demokratycznych w Polsce oraz stopień ich akceptacji w społeczeństwie, BARDZO DOBRY - ocenia szanse rozwoju i sukcesu idei demokracji w skali globalnej; dowodzi słuszności lub przeczy tezie, że w społeczeństwie demokratycznym powinny istnieć ograniczenia pluralizmu politycznego DOPUSZCZAJĄCY - wymienia i wyjaśnia podstawowe wartości demokratyczne, DOSTATECZNY - wyjaśnia znaczenie pojęcia konformizm, - omawia przyczyny konfliktów wartości, DOBRY - charakteryzuje przykłady konfliktów między prawem własności, a sprawiedliwością społeczną, BARDZO DOBRY - proponuje sposoby rozstrzygania konfliktów społecznych bez użycia siły DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie pojęć: veto ludowe, inicjatywa ludowa, referendum, petycja, inicjatywy obywatelskie, Formy - wymienia podstawowe formy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym, uczestnictwa DOSTATECZNY - omawia różne formy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym, 21 obywateli - wyjaśnia, jaka rolę odgrywają stowarzyszenia w społeczeństwie obywatelskim, w życiu DOBRY - charakteryzuje bezpośrednie i pośrednie formy demokracji, publicznym - charakteryzuje bezpośrednie i pośrednie formy wyrażania poparcia i sprzeciwu, BARDZO DOBRY - dowodzi, które z form uczestnictwa obywateli w życiu publicznym zapewniają im największy wpływ na decyzje władz państwowych 22 Obywatel a władza DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie pojęć: państwo totalitarne, państwo autorytarne, junta, 8

9 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Turku Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie w systemach totalitarnych i autorytarnych 23 Prawa i obowiązki obywatela w społeczeństwie demokratycznym Współczesne pojmowanie cnót Obywatelskich - wymienia najczęściej łamane prawa i wolności człowieka w państwie totalitarnym i autorytarnym, DOSTATECZNY - omawia sposoby i formy ograniczania swobód obywatelskich, DOBRY - charakteryzuje system władzy w państwie totalitarnym ze szczególnym uwzględnieniem roli monopartii, - porównuje uprawnienia władzy i obywatela w reżimach totalitarnych i autorytarnych, BARDZO DOBRY - wykazuje fikcyjność procedur demokratycznych i fasadowość konstytucji w państwie totalitarnym DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie pojęć: prawa człowieka, wolności człowieka, obowiązki obywatelskie, cnoty obywatelskie, dyscyplina wewnętrzna, wolontariat, demagogia, - wymienia podstawowe obowiązki obywatelskie, wymienia cnoty obywatelskie, które składają się na wzór obywatela w społeczeństwie obywatelskim, DOSTATECZNY - wyjaśnia, jaka rolę odgrywa we współczesnym państwie demokratycznym tolerancja i jakie spory mogą budzić, DOBRY - na podstawie tekstu źródłowego rozróżnia dwa rodzaje praw konstytucyjnych, - ilustruje przykładami prawa człowieka i obywatela zapisane w Konstytucji RP, BARDZO DOBRY - ocenia czy prawa człowieka w społeczeństwach demokratycznych są w pełni przestrzegane Kultura polityczna społeczeństwa polskiego Geneza oraz pojęcie państwa i władzy państwowej Patologie władzy DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie pojęć: kultura polityczna, kultura obywatelska, - wymienia rodzaje kultury politycznej, DOSTATECZNY - przedstawia rys historyczny procesu kształtowania się kultury politycznej, DOBRY - charakteryzuje poszczególne typy kultury politycznej, BARDZO DOBRY - wyjaśnia (uzasadnia), jaki typ kultury politycznej dominuje w społeczeństwie polskim DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie pojęć: państwo, racja stanu, obywatelstwo, władza państwowa, legitymizacja, centralizacja, biurokracja, alienacja, korupcja władzy, partykularyzm,, nepotyzm, klientelizm, inwigilacja, DOSTATECZNY - omawia różne koncepcje genezy państwa i jego cechy; ukazuje rolę państwa w organizacji społeczeństwa, omawia najczęściej spotykane patologie władzy, DOBRY - charakteryzuje różne źródła i formy władzy, podaje przykłady patologii władzy państwowej w Polsce 9

10 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Turku Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie i na świecie, BARDZO DOBRY ocenia, czy współcześnie możliwe jest zachowanie pełnej suwerenności państwa, ocenia zjawisko wymuszania posłuszeństwa obywateli przez stosowanie przemocy; uzasadnia pogląd, że władza zawsze powinna być ograniczona Funkcje współczesnego państwa, formy państwa i modele ustrojowe Transformacja ustrojowa w Polsce po 1989 roku Struktura organów władzy RP władza ustawodawcza Struktura organów władzy RP władza wykonawcza DOPUSZCZAJĄCY - wymienia główne i szczegółowe funkcje współczesnego państwa; wyjaśnia znaczenie pojęć: monarchia, republika, państwo policyjne, liberalne, federacyjne i unitarne, DOSTATECZNY - podaje przykłady poszczególnych funkcji państwa; przedstawia na schemacie podział państw ze względu na różne kryteria, DOBRY - klasyfikuje poszczególne funkcje państwa na podstawie materiałów źródłowych; charakteryzuje współczesne formy ustrojowe wybranych państw, klasyfikuje systemy ustrojowe państw członkowskich Unii Europejskiej, BARDZO DOBRY - ocenia wypełnianie obowiązków przez państwo wobec społeczeństwa; DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie pojęć: transformacja ustrojowa, realny socjalizm, porozumienie okrągłego stołu, opozycja, NSZZ Solidarność, konstytucja, - wymienia systemy parlamentarno-gabinetowe: Wielkiej Brytanii i Niemiec, DOSTATECZNY - przedstawia charakter wydarzeń z lat rozpoczynających zmiany ustrojowe w Polsce; omawia rys historyczny konstytucji polskich; ukazuje rolę konstytucji jako podstawowego aktu w państwie, DOBRY - charakteryzuje załamanie się systemu realnego socjalizmu w Polsce, omawia przyczyny i przebieg tego procesu, omawia zasady prawa konstytucyjnego w Polsce, BARDZO DOBRY - udowadnia tezę, że żyjemy w przełomowym okresie historii Polski DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie pojęć: kadencja, mandat, immunitet, droga legislacyjna, expose, absolutorium, zapytania i interpelacje poselskie; wymienia podstawowe funkcje parlamentu polskiego, DOSTATECZNY - przedstawia zasady prawa wyborczego, DOBRY - charakteryzuje organy sejmu i senatu i ich działalność, BARDZO DOBRY - analizuje problem dotyczący ewentualnego ograniczenia immunitetu chroniącego posłów i senatorów DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie pojęć: kompetencje prezydenta, prerogatywa, kontrasygnata, wotum nieufności, Rada Ministrów, wakat, DOSTATECZNY - przedstawia genezę funkcji prezydenta RP; omawia zadania Rady Ministrów, DOBRY - charakteryzuje kompetencje prezydenta, 10

11 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Turku Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie BARDZO DOBRY - analizuje, jaki charakter wzajemnym relacjom prezydenta i rządu nadaje Konstytucja RP DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie pojęć: kasacja, apelacja, lustracja, niezawisłość sędziowska, rzecznik interesu publicznego, delikt konstytucyjny, Struktura organów 30 DOSTATECZNY - omawia władzę sądowniczą w Polsce, którą sprawują sądy i trybunały, władzy RP władza DOBRY - charakteryzuje polski wymiar sprawiedliwości, sądownicza BARDZO DOBRY - uzasadnia, na czym polega zasada instancyjności w postępowaniu sądowym; analizuje problem sprawowania przez jedną osobę stanowiska Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie pojęć: egzekutywa, NIK, Prokuratura; wymienia organy kontroli państwowej i ochrony prawa, Organy kontroli 31 DOSTATECZNY - przedstawia zakres działalności organów: NIK, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika państwowej i ochrony Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prokuratury, prawa DOBRY - charakteryzuje działalność Rzecznika Praw Obywatelskich od 1987 roku, BARDZO DOBRY - ocenia działalność KRRiT DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie pojęć: samorząd terytorialny, referendum gminne, DOSTATECZNY - wyjaśnia, czym jest samorząd terytorialny i podaje, jakie są szczeble samorządu w Polsce; 32 Władze lokalne w Polsce omawia zadania, uprawnienia i sposób podejmowania decyzji, przez samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki, DOBRY - charakteryzuje wzajemne relacje rządu i władz samorządowych, BARDZO DOBRY - uzasadnia znaczenie samorządności i potrzebę decentralizacji we współczesnym świecie 33 Relacje pomiędzy państwem a Kościołem oraz innymi organizacjami wyznaniowymi w Polsce DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie pojęć: konkordat, Kościół katolicki, związek wyznaniowy, DOSTATECZNY - wymienia i omawia najważniejsze kościoły i związki wyznaniowe w Polsce, DOBRY - charakteryzuje relacje między państwem, Kościołem katolickim i związkami wyznaniowymi po II wojnie światowej, BARDZO DOBRY - ocenia przemiany ruchu ekumenicznego w Polsce i na świecie na przełomie XX i XXI wieku 34 Podstawowe pojęcia, DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie pojęć: prawo, norma prawna, przepis prawny; wylicza funkcje i zadania prawa, DOSTATECZNY - określa prawa i norm prawnych; wyjaśnia czym jest prawo; rozróżnia normę prawną funkcje i zadania prawa spośród innych norm, DOBRY - charakteryzuje główne systemy prawa: prawo stanowione, zwyczajowe i religijne, BARDZO DOBRY - ocenia, na czym polega konflikt między prawem naturalnym a stanowionym 35 Gałęzie i dziedziny DOPUSZCZAJĄCY - wymienia główne gałęzie prawa, 11

12 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Turku Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie prawa DOSTATECZNY - rozróżnia poszczególne gałęzie i dziedziny prawa, DOBRY - charakteryzuje różne rodzaje prawa i podaje przykłady z życia, Hierarchia aktów prawnych i sposoby ich publikacji Rzeczpospolita demokratycznym państwem prawnym Sztuka wykazywania swoich racji Pojęcie i geneza praw człowieka, podstawowe dokumenty oraz katalog podstawowych praw człowieka BARDZO DOBRY - uzasadnia znaczenie prawa międzynarodowego publicznego w obecnym czasie DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie pojęć: akt prawny, dekret, ratyfikacja, akt wykonawczy, akt wewnętrzny, akt normatywny, jurysdykcja, vocatio legis, obwieszczenie, język prawny, DOSTATECZNY - przedstawia hierarchizację aktów prawnych, przedstawia sposoby publikacji norm prawnych, DOBRY - porównuje różne akty prawne w państwie, klasyfikuje akty prawne według rangi, BARDZO DOBRY - uzasadnia, na czym polega szczególna funkcja konstytucji w państwie; analizuje zasadę pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać); analizuje język prawny i prawniczy wykrywa różnice w terminologii DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie pojęć: praworządność, państwo praworządne, DOSTATECZNY - ukazuje typowe przypadki naruszania praworządności, DOBRY - charakteryzuje praworządność w stosunku do organów państwowych i obywateli państwa; przedstawia prawną gwarancję kontroli władzy państwowej przez obywateli niezależnie od środowiska, BARDZO DOBRY - uzasadnia twierdzenie, że praworządność jest niezbędnym warunkiem funkcjonowania demokratycznego państwa; ocenia, czy Polska jest państwem praworządnym DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie pojęć: sztuka komunikacji, sztuka wykazywania swoich racji; wymienia najważniejsze zasady wykazywania swoich racji, DOSTATECZNY - wyjaśnia pojęcie kultury dyskusji; przedstawia najważniejsze zasady z zakresu retoryki na przykładzie Cycerona, DOBRY - stosuje zasady powszechnie obowiązujące przy wykazywaniu swoich racji; stosuje w praktyce umiejętność komunikowania się, BARDZO DOBRY - prezentuje elementy dramy wyrażające różne emocje; proponuje współczesny wzór mówcy politycznego DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia pojęcie prawa człowieka i wymienia ich naturalne cechy; wymienia podstawowe dokumenty międzynarodowej ochrony praw człowieka, DOSTATECZNY - rozróżnia trzy generacje praw człowieka i wyjaśnia jakie prawa zawierają; ukazuje główne postanowienia Powszechnej deklaracji praw człowieka z 1948 r, DOBRY - ukazuje historyczny rodowód praw człowieka; przedstawia i charakteryzuje tradycyjny katalog praw człowieka; omawia kodyfikację praw człowieka i poszczególne pakty praw człowieka oraz konwencje; przedstawia katalog podstawowych praw człowieka i charakteryzuje prawa obywatelskie, polityczne, 12

13 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Turku Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie Międzynarodowy system ochrony praw człowieka, organizacje pozarządowe ochrony praw człowieka Przyczyny łamania praw człowieka na świecie i skuteczność ich ochrony Gwarancje ochrony praw człowieka w Polsce Procesy integracji Polski z Unią Europejską Polska w innych instytucjach integracji europejskiej gospodarcze, socjalne i kulturalne, BARDZO DOBRY - ocenia Konstytucję 3 Maja pod kątem praw człowieka; dokonuje analizy prawa do życia i ocenia problem eutanazji DOPUSZCZAJĄCY - rozróżnia dwa systemy ochrony praw człowieka; wymienia organizacje pozarządowe ochrony praw człowieka, DOSTATECZNY - wymienia podstawowe organizacje systemu międzyrządowego; omawia działalność Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża i Amnesty International, DOBRY - charakteryzuje działalność organizacji systemu międzyrządowego rozróżniając: europejski, afrykański i amerykański system ochrony praw człowieka, oraz system ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej; charakteryzuje działalność organizacji pozarządowych, BARDZO DOBRY - przedstawia argumenty za i przeciw tezie Międzynarodowy system ochrony praw człowieka jest nieskuteczny ; poddaje ocenie karą śmierci, analizuje teksty źródłowe i argumentuje swą opinię DOPUSZCZAJĄCY - wymienia prawa, które łamane są na świecie, DOSTATECZNY - wyjaśnia przyczyny łamania praw człowieka, DOBRY - przedstawia na wybranych przykładach, w jaki sposób i dlaczego we współczesnym świecie są łamane prawa człowieka, BARDZO DOBRY - ocenia skuteczność międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka DOPUSZCZAJĄCY - wymienia instytucje państwowe, powołane do ochrony praw i wolności człowieka oraz organizacje pozarządowe, DOSTATECZNY - wyjaśnia, jaka jest możliwość złożenia petycji lub skargi do Komitetu Praw Człowieka w Genewie i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Sztrasburgu, DOBRY - charakteryzuje działalność organizacji pozarządowych w Polsce, BARDZO DOBRY - ocenia, czy w Polsce są przestrzegane prawa dziecka i ucznia DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie pojęć: integracja, procesy integracyjne, akredytacja; wymienia główne filary integracji i organy Unii Europejskiej, DOSTATECZNY - omawia genezę integracji europejskiej po II wojnie światowej; wymienia organizacje europejskie i regionalne inicjatywy integracji i współpracy międzynarodowej i omawia ich działalność, DOBRY - przedstawia działalność organów Unii Europejskiej; charakteryzuje drogę Polski do Unii Europejskiej; charakteryzuje działania Polski w ramach OBWE i Rady Europy, BARDZO DOBRY - analizuje korzyści i obawy wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej; analizuje wkład Polski w rozwój inicjatyw regionalnych: Grupa Wyszehradzka, CEFTA, Inicjatywa Środkowoeuropejska, Rada Państw Morza Bałtyckiego, Trójkąt Weimarski 13

14 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Turku Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie Integracja militarna w ramach NATO Polska w systemie ONZ Wizerunek Polski i Polaków w świecie Zagrożenia ładu międzynarodowego System bezpieczeństwa międzynarodowego Problemy globalne współczesnego świata DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie pojęć: integracja militarna, NATO, Partnerstwo dla pokoju, KFOR, DOSTATECZNY - wskazuje na mapie państwa wchodzące w skład NATO; podaje lata przystąpienia do NATO poszczególnych państw członkowskich, DOBRY - omawia podstawę prawną NATO i jego strukturę organizacyjną; wyjaśnia genezę i skutki powstania tej organizacji, BARDZO DOBRY - przedstawia i ocenia proces przystąpienia Polski do NATO DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie pojęć: państwa Osi, terytoria powiernicze; wymienia główne cele ONZ, DOSTATECZNY - omawia genezę i strukturę ONZ; przedstawia zasady obowiązujące państwa członkowskie, DOBRY - charakteryzuje działalność ONZ na różnych płaszczyznach, BARDZO DOBRY - przedstawia polskie inicjatywy w ramach ONZ; analizuje udział Polski w pracach ONZ DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie pojęć: polskie getto etniczne, Polonia, stereotyp, DOSTATECZNY - wyjaśnia procesy emigracyjne Polaków w XIX wieku i ich charakter, DOBRY - charakteryzuje najliczniejsze Polonie: amerykańską, brytyjską, francuską, brazylijską i z terenów byłego ZSRR, BARDZO DOBRY - poddaje ocenie wizerunek Polski i Polaków na świecie, proponuje w jaki sposób można go poprawić u cudzoziemców DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie nowych pojęć: ład międzynarodowy, terroryzm, Cosa Nostra, Camorra, zimna wojna, żelazna kurtyna, DOSTATECZNY - omawia dwubiegunowy układ sił politycznych na świecie po II wojnie światowej i zjawisko międzynarodowego terroryzmu, DOBRY - charakteryzuje procesy dezintegracyjne i współczesne konflikty zbrojne, BARDZO DOBRY - określa przyczyny współczesnych konfliktów zbrojnych DOPUSZCZAJĄCY - wymienia instytucje czuwające nad bezpieczeństwem międzynarodowym, DOSTATECZNY - omawia europejski system bezpieczeństwa i system bezpieczeństwa regionalnego, DOBRY - porównuje działalność operacji pokojowych w ramach NATO i ONZ; podaje przykłady działalności systemu bezpieczeństwa regionalnego, BARDZO DOBRY - ocenia skuteczność misji pokojowych ONZ i NATO DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie pojęć: szok przyszłości, technologia informacyjna, dziura ozonowa, efekt cieplarniany, DOSTATECZNY - rozróżnia i omawia najpoważniejsze problemy współczesnego świata, DOBRY - nakreśla sposoby rozwiązywania problemów poprzez postęp naukowo-techniczny, 14

15 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Turku Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie BARDZO DOBRY - przewiduje, jakie zagrożenia może nieść za sobą rozwój genetyki i postępu technicznego 50 Drogi rozwiązywania problemów globalnych DOPUSZCZAJĄCY - wyjaśnia znaczenie pojęcia globalizacja, DOSTATECZNY - wymienia czynniki rozwoju społecznego i omawia je, DOBRY - charakteryzuje procesy integracyjne na świecie, BARDZO DOBRY - ocenia proces globalizacji Na stopień celujący zakres wiedzy i umiejętności wykracza poza wymagania na stopień bardzo dobry 15

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy.

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Moduł dział - temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1. -

Bardziej szczegółowo

- definiuje znaczenie pojęć: istota społeczna, socjalizacja, - ukazuje podstawowe potrzeby ludzkie.

- definiuje znaczenie pojęć: istota społeczna, socjalizacja, - ukazuje podstawowe potrzeby ludzkie. Tematy i zakres treści nauczania na rok szkolny 2014/2015 Wiedza o społeczeństwie (zakres podstawowy) (2 godziny tygodniowo) klasa: IV Technikum Temat Lp. Zakres treści Pojęcia i zagadnienia Zakres podstawowy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie

Zespół Szkół im Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSWIE W TECHNIKUM /ZAKRES PODSTAWOWY/ klasa IV opracowany na podstawie planu wynikowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA Opracowany na podstawie na podstawie: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r.,Nr 256, poz.2572 z późniejszym zmianami) 2.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM I ROZSZERZONYM

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM I ROZSZERZONYM WYMAGANIA EDUKACYJNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM I ROZSZERZONYM Aby uzyskać ocenę wyższą uczeń musi opanować wszystkie wiadomości wymagane na niższe

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie Michał Krzywicki Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z WOSu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z GEOGRAFII obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z GEOGRAFII obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z GEOGRAFII obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 2 I Przedmiotowe Ocenianie Przedmiotowe Ocenianie opracowano na podstawie: - Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o:

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o: Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o: - program nauczania zgodny z z nową podstawą programową - obowiązujące Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony)

Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony) Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony) Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia I. Społeczeństwo socjologia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II GIMNAZJUM Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach wiedzy o społeczeńst

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY 1. Obywatelstwo polskie i unijne - wyjaśnia znaczenie terminów: obywatelstwo, społeczeństwo obywatelskie, - wymienia dwa podstawowe sposoby nabywania obywatelstwa (prawo

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w SOCHACZEWIE. Temat Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Uwagi

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w SOCHACZEWIE. Temat Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Uwagi Wymagania dla klasy IIIA/D i IIIB liceum ogólnokształcącego Wymagania edukacyjne zostały opracowane na podstawie; Zbigniew Smutek, Janusz Maleska; Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie do programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I Dział: CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE nie potrafi sformułować jasnej na tematy poruszane na jego postawa na jest bierna, ale wykazuje chęć do współpracy wymienia rodzaje grup

Bardziej szczegółowo

Opracowanie - Marta Starzyńska na podstawie rocznego planu pracy wydawnictwa Nowa Era

Opracowanie - Marta Starzyńska na podstawie rocznego planu pracy wydawnictwa Nowa Era Rozkład materiału z wiedzy o społeczeństwie do podręcznika W centrum uwagi podręcznik, zakres rozszerzony. Wydawnictwa Nowa Era dla klasy I LO w roku szkolnym 2016/2017 (120 godzin w roku szkolnym) Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II Klasa II I. Społeczeństwo 1. Życie zbiorowe i jego socjologia reguły formy życia społecznego normy społeczne instytucje społeczne

Bardziej szczegółowo

Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć

Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć I. Standardy osiągnięć ucznia: Klasa II -Wymagania na poszczególne oceny Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASACH I-III Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie geografia ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Wykaz skrótów. Pytanie

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Wykaz skrótów. Pytanie Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Pytanie 1 150 1 Część B. Kazusy Kazus 1. Umowa międzynarodowa 109 Kazus 2. Immunitet, ułaskawienie 112 Kazus 3. Rozporządzenie z mocą ustawy, Trybunał Konstytucyjny

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WOS-u DLA KLAS DRUGICH

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WOS-u DLA KLAS DRUGICH ROZKŁAD MATERIAŁU Z WOS-u DLA KLAS DRUGICH Rok szk. 2015/2016 5 godzin tygodniowo SEMESTR I Profil rozszerzony WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK I. SPOŁECZEŃSTWO. /37 godz./ 1. Życie zbiorowe i jego reguły. (Czym jest

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. w klasach 1-3. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie wiedza o społeczeństwie ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. w klasach 1-3. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie wiedza o społeczeństwie ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE w klasach 1-3. I. Zasady ogólne: Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie wiedza o społeczeństwie ma na celu: informowanie ucznia o poziomie jego

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II. Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II. Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Semestr I Wymienia główne źródła, z których można czerpać informacje na tematy związane z życiem publicznym. Wyjaśnia, co to jest samorząd szkolny.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie Przedmiotowy system oceniania z przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie Wstęp: Z uwagi na charakter przedmiotu, do sprawdzania osiągnięć uczniów najbardziej odpowiednie są zadania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW WIEDZY O FILMIE I NOWOCZESNYCH MEDIACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW WIEDZY O FILMIE I NOWOCZESNYCH MEDIACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW WIEDZY O FILMIE I NOWOCZESNYCH MEDIACH Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt

Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt Podręczniki uczelniane nr 125 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl Wydział Prawa i Administracji 105 (125) Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt PRAWO KONSTYTUCYJNE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej

Przedmiotowy system oceniania w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej Przedmiotowy system oceniania w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej Wiedza o społeczeństwie Kl. II i III - zakres podstawowy - zakres rozszerzony (R) 1 Spis treści: 1. Przedmiot oceny ucznia str. 3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie biologia ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie biologia ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie biologia ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony

Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony Tematy i zagadnienia z WOS semestr trzeci( klasa II) Dział I. Społeczeństwo 1. Życie zbiorowe i jego reguły socjologia formy życia społecznego normy społeczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W KLASIE II i III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W KLASIE II i III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W KLASIE II i III Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie historia ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I III G

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I III G PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I III G DO PROGRAMU WCZORAJ I DZIŚ WYDAWNICWO NOWA ERA I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: 1. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie matematyka ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na językach obcych ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

2. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

2. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali: PSO Etyka Gimnazjum ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 1 1. Ocenianie ucznia z etyki polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MODUŁ WYCHOWANIE OBYWATELSKIE I WYCHOWANIE DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W ŻYCIU GOSPODARCZYM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MODUŁ WYCHOWANIE OBYWATELSKIE I WYCHOWANIE DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W ŻYCIU GOSPODARCZYM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE zgodnie z WSO ZS w Augustowie 1. Ustala się następujące kryteria na poszczególne stopnie: MODUŁ WYCHOWANIE OBYWATELSKIE I WYCHOWANIE DO AKTYWNEGO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS II GIMNAZJUM Przedmiotem oceny są: wiadomości i umiejętności, zaangażowanie w proces nauczania-uczenia się (aktywność). Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: prace kontrolne (sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS mgr Paulina Mroczek, rok szkolny 2016/2017 ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS 4-6 ZSzP W CIEMNEM 1. Zasady ogólne: Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie

Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie Paweł Włoczewski Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie Zakres podstawowy w klasie I PROGRAM NOWA ERA Mariusz Menz W centrum uwagi Podręcznik: Arkadiusz Janicki, W centrum uwagi. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie fizyka ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie fizyka ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI 1. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie fizyka ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Przedmiotowy System Oceniania Fizyka i astronomia poziom podstawowy Dla klas : II gimnazjum III gimnazjum Marcin Lewicki 1) Poniższy Przedmiotowy System Oceniania został oparty na : Programie nauczania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody rok szkolny 2017/2018

Przedmiotowy system oceniania z przyrody rok szkolny 2017/2018 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje ucznia o: a) wymaganiach edukacyjnych b) sposobach sprawdzania osiągnięć c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W KLASACH I III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W KLASACH I III GIMNAZJUM Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W KLASACH I III GIMNAZJUM 1. Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLAS IV- VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ZDZIESZOWICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLAS IV- VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ZDZIESZOWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLAS IV- VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ZDZIESZOWICACH Regulamin obowiązuje od roku szkolnego 2016/2017 Opracowała mgr Anna Ziółkowska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................. 15 Od Autora...................................................... 19 ROZDZIAŁ I. Pojęcie i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach Załącznik nr 5 Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach Szkoła Policealna nr 1 w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, 16 400 Suwałki e-mail: loginsuw@o2.pl http://www.zs1.suwalki.edu.pl tel: 566 66 07 fax: 566 34 98 Wewnątrzszkolne

Bardziej szczegółowo

Wymagania na oceny z wiedzy o społeczeństwie w klasie drugiej i trzeciej w Publicznym Gimnazjum w Albigowej

Wymagania na oceny z wiedzy o społeczeństwie w klasie drugiej i trzeciej w Publicznym Gimnazjum w Albigowej Wymagania na oceny z wiedzy o społeczeństwie w klasie drugiej i trzeciej w Publicznym Gimnazjum w Albigowej Programu nauczania z wiedzy o społeczeństwie: Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w kl. IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w kl. IV-VI Przedmiotowy system oceniania z matematyki w kl. IV-VI Ocenianie i klasyfikowanie uczniów: Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Oceny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W KLASIE PIERWSZEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W KLASIE PIERWSZEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W KLASIE PIERWSZEJ Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie

Bardziej szczegółowo

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach.

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach. Przedmiotowe Zasady Oceniania. Religia kl. I Rok szkolny 2012/20123 PODSTAWA PRAWNA. 1. Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce z 1997 roku. 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie oraz Statutu Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS CZĘŚĆ I Temat lekcji

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS CZĘŚĆ I Temat lekcji WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS CZĘŚĆ I Temat lekcji Człowiek jako istota społeczna Podstawowe umiejętności + wiedza (na ocenę dopuszczającą i dostateczną). Uczeń: wymienia osiągnięcia cywilizacyjne ludzi na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA TECHNIKUM I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ Z

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA TECHNIKUM I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ Z PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA TECHNIKUM I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ Z MATEMATYKI I. Założenia ogólne: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami PSO. 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas II i III /stara podstawa programowa/

Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas II i III /stara podstawa programowa/ Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas II i III /stara podstawa programowa/ wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna wymagania ponadpodstawowe:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 Liceum Ogólnokształcące r. szk.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 Liceum Ogólnokształcące r. szk. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 Liceum Ogólnokształcące r. szk.2012/2013 FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Ocenianie będzie dokonywane

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z historii, wiedzy o społeczeństwie oraz historii i społeczeństwa

Przedmiotowe zasady oceniania z historii, wiedzy o społeczeństwie oraz historii i społeczeństwa Przedmiotowe zasady oceniania z historii, wiedzy o społeczeństwie oraz historii i społeczeństwa Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie został opracowany na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W CHEŁMIE CHEŁM 2013 Opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii rok szkolny 2017/2018

Przedmiotowy system oceniania z chemii rok szkolny 2017/2018 Sposoby sprawdzania osiągnięć i kryteria oceniania opracował zespól nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, w oparciu o Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu, regulujący zasady oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EKONOMIA W PRAKTYCE 1. Podstawa prawna do opracowania PSO 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: z dnia 19 listopada 2004 r. Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa dla Liceum

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa dla Liceum Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa dla Liceum Cele kształcenia wymagania ogólne: - poszerzenie wiedzy z zakresu historii z elementami wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o kulturze.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO rok szk. 2017/2018 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie. Oblicza geografii ROK SZKOLNY 2015/2016

Przedmiotowe Ocenianie. Oblicza geografii ROK SZKOLNY 2015/2016 Przedmiotowe Ocenianie Oblicza geografii ROK SZKOLNY 2015/2016 XLV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W WARSZAWIE OPRACOWAŁ: mgr Arkadiusz Olszyna Kontrakt zawarty między uczniem a nauczycielem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania edukacjia dla bezpieczeństwa.

Przedmiotowy system oceniania edukacjia dla bezpieczeństwa. Przedmiotowy system oceniania edukacjia dla bezpieczeństwa. 1. Pierwszoplanowym kryterium oceniania są umiejętności ucznia. Następnie zaangażowanie ucznia w proces nauczania uczenia się, jego aktywność,

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny:

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: OCENA ZAGADNIENIA Celujący Uczeń opanował następujące pojęcia: uzasadnia znaczenie nadrzędności Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PLAN WYNIKOWY dla klasy II gimnazjum

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PLAN WYNIKOWY dla klasy II gimnazjum Temat lekcji Człowiek jako istota społeczna WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PLAN WYNIKOWY dla klasy II gimnazjum Liczba godzin Podstawowe umiejętności + wiedza (na ocenę dopuszczającą i dostateczną). Uczeń: Człowiek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z matematyki opracowany na podstawie programu nauczania nr DKW-4015-37/01 oraz podręczników

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III 2 Roczny plan pracy Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III Temat lekcji 1. Konstytucja wyjaśnia terminy: konstytucja, preambuła, trójpodział władzy, suwerenność

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie

Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie Podstawa prawna Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie Przedmiotowy system oceniania został opracowany według Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W I LICEUM OGÓLNKSZTAŁCACYM W OLEŚNICY. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie chemia ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W I LICEUM OGÓLNKSZTAŁCACYM W OLEŚNICY. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie chemia ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W I LICEUM OGÓLNKSZTAŁCACYM W OLEŚNICY Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie chemia ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W KLASACH I III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W KLASACH I III GIMNAZJUM Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W KLASACH I III GIMNAZJUM 1. Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Język angielski rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie

Przedmiotowy System Oceniania Język angielski rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie Przedmiotowy System Oceniania Język angielski rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie Przedmiotowy system oceniania, zwany dalej PSO, jest kontraktem zawartym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z religii dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 2 w Lesznie

Przedmiotowy System Oceniania z religii dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 2 w Lesznie Przedmiotowy System Oceniania z religii dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 2 w Lesznie Warunki i sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów na zajęciach edukacyjnych religii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO IV-VI SP HISTORIA I-III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO IV-VI SP HISTORIA I-III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO IV-VI SP HISTORIA I-III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016 I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

M O D U Ł O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A

M O D U Ł O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A M O D U Ł O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A PRZEDMIOTY INFORMATYCZNE Moduły: 351203.M1 - Montowanie i eksploatowanie komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. 351203.M2 - Projektowanie lokalnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII. SP klasy IV- VI. - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII. SP klasy IV- VI. - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII SP klasy IV- VI 1. Przedmiotem oceniania są: - wiadomości (wiedza przedmiotowa), - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I. ZASADY OCENIANIA 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Oceniane są formy różne formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o kulturze

Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o kulturze Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o kulturze Zasady ogólne Celem oceniania wewnątrzszkolnego z wiedzy o kulturze jest: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia komputerowe Zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia komputerowe Zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia komputerowe Zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Zajęcia komputerowe Nauczyciel: Robert Laskowski Klasy: V, VI Podręcznik: Lubię to! Podręcznik multimedialny,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas I. /nowa podstawa programowa/

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas I. /nowa podstawa programowa/ Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas I. /nowa podstawa programowa/ wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Matematyki. w ZSP w Drezdenku

Przedmiotowy system oceniania z Matematyki. w ZSP w Drezdenku Przedmiotowy system oceniania z Matematyki w ZSP w Drezdenku I. Kontrakt z uczniami 1. Prace klasowe, sprawdziany i kartkówki są obowiązkowe. 2. Kartkówki (10-15 min) nie są zapowiadane. Obejmują zadania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI (PSO)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI (PSO) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI (PSO) aktualizacja 27.08.2015r. I. Celem oceniania z matematyki jest: poinformowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, pomoc

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Opracowany na podstawie materiałów katechetycznych do nauczania religii rzymskokatolickiej, zgodny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH

PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH 1. CELE KSZTAŁCENIA I. Komunikacja i podejmowanie decyzji. Uczeń wykorzystuje formy komunikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Gen. Władysława Andersa w Lesku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Gen. Władysława Andersa w Lesku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Gen. Władysława Andersa w Lesku Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Ustawą o Systemie Oświaty, Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny. cel bdb db dst dop ndst

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny. cel bdb db dst dop ndst Kryteria oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów Ocenianie na drugim poziomie edukacyjnym (klasy IV VI) odbywa się w skali cyfrowej od 1 do 6, co przedstawiono w tabeli. Stopień Skrót literowy Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oceniania z informatyki. Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim

Regulamin Oceniania z informatyki. Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim Regulamin Oceniania z informatyki Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim Regulamin Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA W KL. I - VI SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA W KL. I - VI SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA W KL. I - VI SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU I. Informacje wstępne 1. PSO reguluje zasady oceniania z przedmiotu etyka uczniów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo