- definiuje znaczenie pojęć: istota społeczna, socjalizacja, - ukazuje podstawowe potrzeby ludzkie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- definiuje znaczenie pojęć: istota społeczna, socjalizacja, - ukazuje podstawowe potrzeby ludzkie."

Transkrypt

1 Tematy i zakres treści nauczania na rok szkolny 2014/2015 Wiedza o społeczeństwie (zakres podstawowy) (2 godziny tygodniowo) klasa: IV Technikum Temat Lp. Zakres treści Pojęcia i zagadnienia Zakres podstawowy Zakres ponadpodstawowy organizacyjna Jednostka a społeczeństwo Pojęcie i typologia grup społecznych Rodzina jako podstawowa grupa społeczna Środowisko lokalne jako mała ojczyzna 1. - program nauczania, - przedmiotowy system oceniania, - standardy egzaminacyjne z wiedzy o społeczeństwie czynniki determinujące życie społeczne - proces socjalizacji - role społeczne - więzi społeczne 3. - cechy grupy społecznej - rodzaje grup społecznych 4. - funkcje rodziny - problemy współczesnej rodziny - relacje prawne pomiędzy członkami rodziny 5. - pojęcie i typy środowiska lokalnego - przemiany, problemy i szanse - zna zakres programu nauczania, - zna przedmiotowy system oceniania, - zna standardy egzaminacyjne z wiedzy o społeczeństwie, - zna strukturę i wymagania egzaminu maturalnego. - definiuje znaczenie pojęć: istota społeczna, socjalizacja, - ukazuje podstawowe potrzeby ludzkie. - wyjaśnia znaczenie pojęć: zbiorowość, grupa społeczna, - przedstawia charakterystyczne cechy zbiorowości i grupy społecznej. - wyjaśnia znaczenie pojęć: rodzina, patologia społeczna, małżeństwo, konkordat, intercyza, - przedstawia charakterystyczne funkcje rodziny. - wyjaśnia znaczenie pojęć: społeczność lokalna, migracja, społeczeństwo masowe, - określa rodzaje społeczności lokalnej. - uzasadnia, że człowiek jest istotą społeczną, - interpretuje wybrane role społeczne. - rozróżnia klasyfikację grupy społecznej, - ukazuje proces tworzenia stosunków i zależności w zbiorowościach społecznych. - analizuje przyczyny degradacji rodziny we współczesnym świecie. - ukazuje szanse rozwoju społeczności lokalnej. 1

2 Naród i tożsamość narodowa Struktura życia Prawidłowości życie Problemy etyczne współczesnego świata Między ładem a konfliktem społecznym życie społeczne we współczesnym świecie człowiek w społeczeństwie społeczności lokalnej 6. - pojęcie narodu - czynniki kształtujące naród - pojęcie tożsamości narodowej - postawy związane z tożsamością narodową - mniejszości narodowe w Polsce 7. - pojęcie społeczeństwa i struktury społecznej - koncepcje struktury społecznej - elementy struktury społecznej 8. - wartości społeczne - normy społeczne - wrażliwość społeczna - postawy społeczne 9. - aborcja - eutanazja - prawa jednostki - ochrona środowiska - prawa zwierząt pojęcie ładu - czynniki kształtujące ład społeczny - przyczyny konfliktów społecznych - rodzaje konfliktów społecznych - sposoby rozwiązywania konfliktów społecznych wyjaśnia znaczenie pojęć naród, świadomość narodowa, patriotyzm, nacjonalizm, kosmopolityzm, rasizm, - omawia współczesne czynniki budujące poczucie tożsamości narodowej. - wyjaśnia pojęcia: społeczeństwo, struktura społeczna, klasa społeczna, - omawia koncepcje struktury społecznej. - wymienia rodzaje norm społecznych i podaje ich przykłady, - charakteryzuje poszczególne normy społeczne - wyjaśnia znaczenie pojęć: sprawiedliwość, etyka, aborcja, eutanazja, prawa. - wyjaśnia pojęcia: ład społeczny, konsensus, negocjacja, mediacja, arbitraż, - podaje przyczyny konfliktów społecznych i rozróżnia ich rodzaje. - ocenia przyczyny ksenofobii występującej w Polsce na przestrzeni wieków, - wymienia mniejszości narodowe zamieszkujące Polskę. - charakteryzuje elementy struktury społecznej. - wymienia i omawia postawy związane z życiem społecznym. - odróżnia sprawiedliwość wyrównawczą od rozdzielczej, - charakteryzuje główne problemy moralne współczesnego świata. - podaje sposoby rozwiązywania konfliktów społecznych. Instytucje pojęcie instytucji społecznej - wymienia zadania instytucji w - określa skuteczność instytucji społecznych. 2

3 społeczne i ich rola w społeczeństwie Społeczeństwo polskie i jego problemy Kultura jako podstawa życia oraz jej przemiany. Subkultury młodzieżowe Wspólnota kulturowa narodów Europy Społeczeństwo obywatelskie - funkcje i zadania instytucji w społeczeństwie - rodzaje instytucji społecznych struktura demograficzna, zawodowa i warstwowa - poziom wykształcenia - przyczyny bezrobocia ubóstwa - pojęcie i rodzaje patologii społecznych - sposoby przezwyciężania problemów społeczeństwa polskiego pojecie kultury - typy kultury - struktura kultury - kultura wyższa, masowa, narodowa, medialna, alternatywna i kontrkultura rodzaje subkultur młodzieżowych - wpływ subkultur na rozwój młodzieży filar antyczny kultury europejskiej, judeochrześcijański oraz celtycko germański pojęcie i geneza społeczeństwa obywatelskiego - samoorganizujące się społeczeństwo w walce z totalitaryzmem i władzą autorytarną - czynniki warunkujące funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego - ścieranie się interesów grupowych - ochrona interesów grup i jednostek - społeczeństwo obywatelskie w Polsce - pojecie obywatelskiego społeczeństwie. - wyjaśnia znaczenie pojęć: struktura demograficzna, zawodowa i warstwowa, patologia społeczna, resocjalizacja, profilaktyka. - nazywa poszczególne typy kultury, - wykazuje wpływ kultury na życie społeczne. - wyjaśnia pojęcia: subkultura i kontrkultura, - rozróżnia najbardziej charakterystyczne subkultury i omawia je. - wyjaśnia pojęcia: konglomerat, europocentryzm, - omawia i porównuje poszczególne filary kultury europejskiej. - wyjaśnia znaczenie pojęć: społeczeństwo obywatelskie, autorytaryzm, - wyjaśnia genezę społeczeństwa obywatelskiego, - charakteryzuje społeczeństwo w państwach totalitarnych, autorytarnych i demokratycznych - wyjaśnia znaczenie pojęć: interes grupowy, grupa interesu, - wymienia płaszczyzny ścierania się interesów grup - wyjaśnia pojęcia: obywatelskie nieposłuszeństwo, segregacja. - omawia przykłady obywatelskiego - wymienia instytucje państwowe i samorządowe zajmujące się zwalczaniem patologii - omawia współczesne problemy społeczeństwa polskiego. - definiuje pojęcia: globalizacja, neokatechumenat, - charakteryzuje kulturę narodową. - ukazuje zagrożenia dla jednostki i społeczeństwa wynikające z działalności subkultur młodzieżowych. - dokonuje syntezy wspólnych korzeni narodów Europy. - interpretuje konieczność ochrony interesów grup i jednostek - argumentuje, czy obywatelskie nieposłuszeństwo w społeczeństwie demokratycznym jest uzasadnione. 3

4 kultura życia prawidłowości życia Współczesne doktryny polityczne Demokracja geneza i rozwój, fundamentalne zasady demokracji Formy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym Obywatel a władza w systemach totalitarnych i autorytarnych nieposłuszeństwa - przykłady obywatelskiego nieposłuszeństwa pojęcie ideologii politycznej - pojęcie doktryny politycznej - rodzaje doktryn politycznych antyczne i chrześcijańskie korzenie demokracji - rozwój demokracji współczesnej - zasada suwerenności narodu - prawa mniejszości - podział i równowaga władzy - pluralizm - wartości demokratyczne - konformizm bezpośrednie formy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym - pośrednie formy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym pojecie systemu totalitarnego i autorytarnego - formy i sposoby ograniczania swobód obywatelskich nieposłuszeństwa, - podejmuje problem oceny społeczeństwa obywatelskiego. - wyjaśnia pojęcia: ideologia, doktryna polityczna, - wymienia podstawowe ideologie i doktryny polityczne, - charakteryzuje poznane ideologie i doktryny polityczne - wyjaśnia pojęcia: demokracja, demokracja stanowa, podmiotowość stanowa, pluralizm, konformizm, praworządność, - ukazuje historyczny rozwój idei demokracji od starożytności do XXI wieku. - wyjaśnia pojęcia: veto ludowe, inicjatywa ludowa, referendum, petycja, - wymienia i omawia podstawowe formy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym, - charakteryzuje bezpośrednie i pośrednie formy demokracji - wyjaśnia pojęcia: państwo totalitarne, autorytarna, junta, - wymienia najczęściej łamane prawa i wolności w państwie totalitarnym i autorytarnym. - określa i ocenia doktryny polityczne reprezentowane przez ugrupowania zasiadające w obecnym sejmie. - przedstawia typologię form demokracji, - ukazuje tendencje do coraz bardziej powszechnego akceptowania idei demokratycznych. - dowodzi, które z form uczestnictwa obywateli w życiu publicznym zapewniają im największy wpływ na decyzje władz państwowych. - porównuje uprawnienia władzy i obywatela w reżimach totalitarnych i autorytarnych. Obywatel w pojęcie praw i obowiązków - wymienia i charakteryzuje cnoty - wyjaśnia, jaką rolę odgrywa we 4

5 społeczeństwie demokratyczny m polityka jako zjawisko społeczne obywatel w społeczeństwie demokratyczny m Geneza oraz pojęcie państwa i władzy państwowej Funkcje współczesnego państwa, formy państwa i jego modele ustrojowe. Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej Struktura organów obywatelskich - płacenie podatków - koncepcje cnót obywatelskich - wzór obywatela - przykłady obywatelskiego działania - pojęcie kultury politycznej - typy kultury politycznej pojęcie państwa - koncepcje genezy państwa - pojecie władzy - legitymizacja władzy państwowej funkcja wewnętrzna - funkcja zewnętrzna - forma rządów - reżim polityczny - ustrój terytorialny pojęcie ustroju państwa - transformacja ustrojowa po konstytucja jako nadrzędny akt ustrojowy zasady prawa wyborczego do sejmu i senatu obywatelskie, które składają się na wzór obywatela w społeczeństwie obywatelskim - wymienia rodzaje kultury politycznej, - przedstawia rys historyczny procesu kształtowania się kultury politycznej, - charakteryzuje poszczególne typy kultury politycznej. - wyjaśnia znaczenie pojęć: państwo, racja stanu, obywatelstwo, władza państwowa, legitymizacja, - omawia różne koncepcje genezy państwa i jego cechy. - wyjaśnia znaczenie pojęć: monarchia, republika, państwo policyjne, liberalne, federacyjne i unitarne, - wymienia główne i szczegółowe funkcje współczesnego państwa. - wyjaśnia znaczenie pojęć: transformacja ustrojowa, realny socjalizm, Porozumienie Okrągłego Stołu, opozycja, NSZZ Solidarność, konstytucja, - przedstawia charakter wydarzeń z lat rozpoczynających zmiany ustrojowe w Polsce. - wyjaśnia pojęcia: kadencja, mandat, immunitet, droga legislacyjna, expose, współczesnym państwie demokratycznym tolerancja i jakie spory może budzić - wyjaśnia i uzasadnia, jaki typ kultury politycznej dominuje w społeczeństwie polskim. - ukazuje rolę państwa w organizacji społeczeństwa, - ocenia, czy współcześnie możliwe jest zachowanie pełnej suwerenności państwa. - klasyfikuje poszczególne funkcje państwa na podstawie materiałów źródłowych - charakteryzuje współczesne formy ustrojowe wybranych państw. - omawia rys historyczny konstytucji polskich, - omawia zasady prawa konstytucyjnego w Polsce, - charakteryzuje załamanie się realnego socjalizmu w Polsce. - analizuje problem dotyczący ewentualnego ograniczenia immunitetu chroniącego 5

6 władzy RP władza ustawodawcza Struktura organów władzy RP władza wykonawcza Struktura organów władzy RP władza sądownicza Władza lokalna w Polsce Relacje pomiędzy państwem a Kościołem oraz innymi organizacjami wyznaniowymi w Polsce funkcje i formy państwa ustrój polityczny - posłowie i senatorowie - organizacja izb - funkcje izb - Zgromadzenie Narodowe organizacja władzy wykonawczej: prezydent RP i Rada Ministrów podział i funkcje sądów i trybunałów - zasady obowiązujące w sądownictwie polskim - organy kontroli państwowej i ochrony prawa: NIK, Rzecznik Praw Obywatelskich tradycje samorządu terytorialnego w Polsce - samorząd gminny - samorząd terytorialny - samorząd wojewódzki rys historyczny stosunków pomiędzy państwem a Kościołem - konkordat jako umowa regulująca stosunki między Rzeczpospolitą a Kościołem katolickim - kościoły i związki wyznaniowe w Polsce wymienia podstawowe funkcje parlamentu polskiego, - przedstawia zasady prawa wyborczego - charakteryzuje organy sejmu i senatu i ich działalność. - wyjaśnia znaczenie pojęć: kompetencje prezydenta, prerogatywa, kontrasygnata, wotum nieufności, Rada Ministrów, - przedstawia genezę funkcji prezydenta RP, - omawia zadania Rady Ministrów, - charakteryzuje kompetencje prezydenta. - wyjaśnia pojęcia: kasacja apelacja, lustracja, niezawisłość sędziowska, rzecznik interesu publicznego, NIK, prokuratura, - omawia władzę sądowniczą w Polsce, - charakteryzuje polski wymiar sprawiedliwości. - wyjaśnia pojęcia: samorząd terytorialny, referendum gminne, - omawia zadania i, uprawnienia i sposób podejmowania decyzji przez samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki. - wyjaśnia pojęcia: konkordat, związek wyznaniowy, - wymienia i omawia najważniejsze kościoły i związki wyznaniowe w Polsce. posłów i senatorów. - analizuje, jaki charakter wzajemnym relacjom prezydenta i rządu nadaje Konstytucja RP. - uzasadnia, na czym polega zasada instancyjności w postępowaniu sądowym. - uzasadnia znaczenie samorządności i potrzebę decentralizacji we współczesnym świecie. - charakteryzuje relacje między państwem a Kościołem katolickim, - ocenia przemiany ruchu ekumenicznego w Polsce i na świecie na przełomie XX i XXI wieku. 6

7 Rzeczpospolitej Polskiej Propedeutyka wiedzy o prawie Prawa pojęcie prawa, przepisu prawnego i normy prawnej - prawo naturalne i stanowione - funkcje prawa - prawo konstytucyjne - administracyjne - cywilne - karne - finansowe - pracy - międzynarodowe prywatne i publiczne - europejskie - kościelne - sposoby publikacji aktów prawnych - język prawny - język prawniczy pojęcie i cechy praw - generacje praw - geneza i rozwój praw - katalog podstawowych praw - podstawowe dokumenty - system uniwersalny - systemy regionalne - Międzynarodowy Czerwony Krzyż - Ammnesty International - przyczyny łamania praw - skuteczność międzynarodowego systemu ochrony praw - sądy powszechne - Naczelny Sąd Administracyjny - Trybunał Konstytucyjny - Rzecznik Praw Obywatelskich - wyjaśnia pojęcia: prawo, norma prawna, przepis prawny, - wylicza funkcje i zadania prawa, - określa źródła prawa i norm prawnych, - wyjaśnia czym jest prawo - wymienia główne gałęzie prawa, - rozróżnia i charakteryzuje poszczególne gałęzie i dziedziny prawa - przedstawia sposoby publikacji norm prawnych, - klasyfikuje akty prawne według rangi. - przedstawia sposoby publikacji norm prawnych, - klasyfikuje akty prawne według rangi. - wyjaśnia pojęcie prawa i wymienia ich naturalne cechy, - rozróżnia trzy generacje praw i wyjaśnia jakie prawa zawierają, - przedstawia i charakteryzuje tradycyjny katalog praw - wymienia instytucje państwowe, powołane do ochrony praw, - charakteryzuje działalność organizacji pozarządowych w Polsce. - charakteryzuje główne systemy prawa; prawo stanowione, zwyczajowe i religijne, - ocenia, na czym polega konflikt między prawem naturalnym a stanowionym - uzasadnia znaczenie prawa międzynarodowego publicznego w obecnym świecie, - wyszukuje odpowiednie przepisy prawa z tekstów źródłowych. - ocenia Konstytucję 3 Maja po kątem praw, - rozróżnia dwa systemy ochrony praw - charakteryzuje działalność organizacji systemu międzyrządowego, - poddaje ocenie karę śmierci, analizuje teksty źródłowe i argumentuje swoją opinię, - ocenia, czy w Polsce przestrzegane są prawa. 7

8 prawo regulatorem życia prawa Proces integracji Polski z Unią Europejską Polska w innych instytucjach integracji europejskiej Integracja militarna w ramach NATO Polska w systemie ONZ Organizacje pozarządowe w Polsce pojęcie i formy procesów integracyjnych - rys historyczny integracji europejskiej po II wojnie światowej - filary współpracy UE - organy UE - droga Polski do UE Polska w Radzie Europy - Polska w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej - Regionalne inicjatywy integracji i współpracy międzynarodowej: Grupa Wyszehradzka, CEFTA, Inicjatywa Środkowoeuropejska, Rada Państw Morza Bałtyckiego, Trójkąt Weimarski podstawa prawna NATO - podstawowe zasady sojuszu - struktura organizacyjna NATO - proces przystąpienia Polski do NATO geneza, struktura i funkcje ONZ - działalność ONZ - udział Polski w pracach ONZ - wyjaśnia znaczenie pojęć: integracja, procesy integracyjne, - wymienia główne filary integracji i organy UE, - omawia genezę integracji europejskiej. - wyjaśnia pojęcie : akredytacja, - wymienia organizacje europejskie i regionalne inicjatywy integracji i współpracy międzynarodowej i omawia ich działalność. - wyjaśnia pojęcia: integracja militarna, NATO, - wskazuje na mapie państwa wchodzące w skład NATO, - omawia podstawę prawną NATO i jego strukturę organizacyjną. - wyjaśnia pojęcia: państwa Osi, terytoria powiernicze, - wymienia główne cele ONZ, - omawia genezę i strukturę ONZ. - przedstawia działalność organów UE, - charakteryzuje drogę Polski do UE. - charakteryzuje działania Polski w ramach KBWE (OBWE) i Rady Europy, - analizuje wkład Polski w rozwój inicjatyw regionalnych. - przedstawia i ocenia proces przystąpienia Polski do NATO. - analizuje udział Polski w pracach ONZ. 8

9 Wizerunek Polski i Polaków w świecie Zagrożenia ładu międzynarodow ego oraz systemy bezpieczeństwa we współczesnym świecie Problemy globalne współczesnego świata Drogi rozwiązywania problemów globalnych i syntetyzująca problemy globalne współczesnego świata miejsce Polonii w społeczności międzynarodowej - czynniki kształtujące stereotypy narodowościowe - obraz Polski i Polaków widziany oczami innych narodowości polityczne linie podziału świata - przyczyny współczesnych konfliktów zbrojnych - zjawisko międzynarodowego terroryzmu i przestępczości zorganizowane - rola i działalność NATO i ONZ w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa - europejski system bezpieczeństwa problemy społeczno ekonomiczne - problemy cywilizacyjno kulturowe - szanse i zagrożenia wynikające z postępu naukowo technicznego - degradacja środowiska naturalnego czynniki rozwoju - procesy integracyjne jako szansa rozwoju świata - globalizacja szanse i zagrożenia projekcja filmu dotyczącego sytuacji politycznej i społecznej w Korei Północnej - wyjaśnia pojęcia: getta etniczne, Polonia, stereotyp, - wyjaśnia procesy emigracyjne Polaków w XIX wieku i ich charakter. - wyjaśnia pojęcia: terroryzm, Cosa Nostra, Camorra, zimna wojna, żelazna kurtyna, - omawia zjawisko międzynarodowego terroryzmu. - wyjaśnia pojęcia: szok przyszłości, technologia informacyjna, dziura ozonowa, efekt cieplarniany, - rozróżnia i omawia najpoważniejsze problemy współczesnego świata. - wyjaśnia pojęcie globalizacja, - wymienia czynniki rozwoju i omawia je. - charakteryzuje najliczniejsze Polonie: amerykańską, brytyjską, francuską, brazylijską i z terenów byłego Związku Radzieckiego. - określa przyczyny współczesnych konfliktów zbrojnych, - porównuje działalność operacji pokojowych w ramach NATO i ONZ. - nakreśla sposoby rozwiązywania problemów poprzez postęp naukowo techniczny. - ocenia proces globalizacji czy proces globalizacji jest szansą czy zagrożeniem dla rozwoju społeczno gospodarczego świata? 9

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy.

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Moduł dział - temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1. -

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie

Zespół Szkół im Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSWIE W TECHNIKUM /ZAKRES PODSTAWOWY/ klasa IV opracowany na podstawie planu wynikowego

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie Michał Krzywicki Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z WOSu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia I. Społeczeństwo socjologia

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II Klasa II I. Społeczeństwo 1. Życie zbiorowe i jego socjologia reguły formy życia społecznego normy społeczne instytucje społeczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE I Liceum Ogólnokształcące w Turku Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Opracowany na podstawie na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY 1. Obywatelstwo polskie i unijne - wyjaśnia znaczenie terminów: obywatelstwo, społeczeństwo obywatelskie, - wymienia dwa podstawowe sposoby nabywania obywatelstwa (prawo

Bardziej szczegółowo

Opracowanie - Marta Starzyńska na podstawie rocznego planu pracy wydawnictwa Nowa Era

Opracowanie - Marta Starzyńska na podstawie rocznego planu pracy wydawnictwa Nowa Era Rozkład materiału z wiedzy o społeczeństwie do podręcznika W centrum uwagi podręcznik, zakres rozszerzony. Wydawnictwa Nowa Era dla klasy I LO w roku szkolnym 2016/2017 (120 godzin w roku szkolnym) Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WOS-u DLA KLAS DRUGICH

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WOS-u DLA KLAS DRUGICH ROZKŁAD MATERIAŁU Z WOS-u DLA KLAS DRUGICH Rok szk. 2015/2016 5 godzin tygodniowo SEMESTR I Profil rozszerzony WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK I. SPOŁECZEŃSTWO. /37 godz./ 1. Życie zbiorowe i jego reguły. (Czym jest

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM I ROZSZERZONYM

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM I ROZSZERZONYM WYMAGANIA EDUKACYJNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM I ROZSZERZONYM Aby uzyskać ocenę wyższą uczeń musi opanować wszystkie wiadomości wymagane na niższe

Bardziej szczegółowo

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II GIMNAZJUM Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach wiedzy o społeczeńst

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

Politologia studia niestacjonarne Seminaria dyplomowe w roku akademickim 2017/2018 Spis treści

Politologia studia niestacjonarne Seminaria dyplomowe w roku akademickim 2017/2018 Spis treści Politologia studia niestacjonarne Spis treści HARMONOGRAM SPOTKAŃ... 2 Prof. UAM dr hab. Anita Adamczyk... 3 Prof. UAM dr hab. Edward Jeliński... 4 Prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach... 5 1. Ni 28 Sty

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt

Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt Podręczniki uczelniane nr 125 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl Wydział Prawa i Administracji 105 (125) Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt PRAWO KONSTYTUCYJNE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I Dział: CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE nie potrafi sformułować jasnej na tematy poruszane na jego postawa na jest bierna, ale wykazuje chęć do współpracy wymienia rodzaje grup

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w SOCHACZEWIE. Temat Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Uwagi

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA w SOCHACZEWIE. Temat Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Uwagi Wymagania dla klasy IIIA/D i IIIB liceum ogólnokształcącego Wymagania edukacyjne zostały opracowane na podstawie; Zbigniew Smutek, Janusz Maleska; Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie do programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Wykaz skrótów. Pytanie

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Wykaz skrótów. Pytanie Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Pytanie 1 150 1 Część B. Kazusy Kazus 1. Umowa międzynarodowa 109 Kazus 2. Immunitet, ułaskawienie 112 Kazus 3. Rozporządzenie z mocą ustawy, Trybunał Konstytucyjny

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony

Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony Tematy i zagadnienia z WOS semestr trzeci( klasa II) Dział I. Społeczeństwo 1. Życie zbiorowe i jego reguły socjologia formy życia społecznego normy społeczne

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W RED.: DARIUSZ GÓRECKI Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział pierwszy Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie

Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie Paweł Włoczewski Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie Zakres podstawowy w klasie I PROGRAM NOWA ERA Mariusz Menz W centrum uwagi Podręcznik: Arkadiusz Janicki, W centrum uwagi. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wymagania z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie III

Wymagania z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie III Wymagania z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie III Temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I: SYSTEM POLITYCZNY PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS CZĘŚĆ I Temat lekcji

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS CZĘŚĆ I Temat lekcji WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS CZĘŚĆ I Temat lekcji Człowiek jako istota społeczna Podstawowe umiejętności + wiedza (na ocenę dopuszczającą i dostateczną). Uczeń: wymienia osiągnięcia cywilizacyjne ludzi na

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PLAN WYNIKOWY dla klasy II gimnazjum

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PLAN WYNIKOWY dla klasy II gimnazjum Temat lekcji Człowiek jako istota społeczna WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PLAN WYNIKOWY dla klasy II gimnazjum Liczba godzin Podstawowe umiejętności + wiedza (na ocenę dopuszczającą i dostateczną). Uczeń: Człowiek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................. 15 Od Autora...................................................... 19 ROZDZIAŁ I. Pojęcie i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Aldona Sobczuk Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Lp Temat lekcji Wymagania konieczne Uczeń: 1. Konstytucja konstytucja, trójpodział władzy, suwerenność narodu, państwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o:

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o: Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o: - program nauczania zgodny z z nową podstawą programową - obowiązujące Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III 2 Roczny plan pracy Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III Temat lekcji 1. Konstytucja wyjaśnia terminy: konstytucja, preambuła, trójpodział władzy, suwerenność

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO

Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO Jednostka tematyczna 1. Prawo i systemy prawne 2. Rzeczpospolita Polska jako państwo prawa Zagadnienia Klasa III I. PRAWO normy prawne i ich charakter koncepcje budowy normy prawnej źródła norm prawnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1 Wprowadzenie XI Część I. Prawoznawstwo 1 Tabl. 1. Pojęcie państwo 3 Tabl. 2. Cechy państwa 4 Tabl. 3. Teorie powstania państwa 5 Tabl. 4. Funkcje państwa 6 Tabl. 5. Typ i forma państwa 7 Tabl. 6. Aparat

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas I. /nowa podstawa programowa/

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas I. /nowa podstawa programowa/ Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas I. /nowa podstawa programowa/ wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra,

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi. Część 2 Roczny plan pracy. Liczba. ych

W centrum uwagi. Część 2 Roczny plan pracy. Liczba. ych W centrum uwagi. Część 2 Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Prawo i systemy prawne 2. Rzeczpospolita Polska jako państwo prawa Zagadnienia Klasa III I. PRAWO normy prawne i ich charakter koncepcje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa II

Wymagania edukacyjne klasa II Wymagania edukacyjne klasa II I. Człowiek i społeczeństwo 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności, potrafi określić najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r...

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r... Spis treści Rozdział pierwszy Ustrój polityczny państwa pojęcie i istota... 11 1. Pojęcie ustroju politycznego... 12 2. Ewolucja ustroju politycznego Polski... 14 Rozdział drugi Konstytucyjne podstawy

Bardziej szczegółowo

Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża. własne zdanie w wy branych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest

Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża. własne zdanie w wy branych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE III etap edukacyjny I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo 1. Pojęcie zasady naczelnej konstytucji 2. Zasada zwierzchnictwa Narodu 3. Formy realizacji zasady zwierzchnictwa Narodu 4. Zasada demokratycznego państwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady ustroju Rzeczypospolitej

Podstawowe zasady ustroju Rzeczypospolitej Podstawowe zasady ustroju Rzeczypospolitej Podstawowe zasady ustroju w systematyce Konstytucji RP Pierwszy rozdział Konstytucji RP, zatytułowany Rzeczpospolita, określa podstawowe zasady ustroju RP. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi wiedza o społeczeostwie zakres rozszerzony

W centrum uwagi wiedza o społeczeostwie zakres rozszerzony W centrum uwagi wiedza o społeczeostwie zakres rozszerzony Rozkład materiału W zakresie rozszerzonym proponuje się następujący podział czasu na realizację celów edukacyjnych: klasa druga 102 godziny, w

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie I. Cele ogólne nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej, zgodnie z podstawą programową zawartą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: Wymagania na ocenę dobrą Uczeń: - - - -

Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: Wymagania na ocenę dobrą Uczeń: - - - - Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I III gimnazjum Dziś i jutro Podręcznik: Dziś i jutro część druga. I.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum seria Dziś i jutro Część 2

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum seria Dziś i jutro Część 2 Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum seria Dziś i jutro Część 2 Temat lekcji 2. Konstytucja RP 3. Parlament RP. 4. Organy polskiego parlamentu- droga legislacyjna. 5. Władza wykonawczaprezydent.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Kazimierz Działocha Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb

Bardziej szczegółowo

Liczba. Jednostka tematyczna. Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO 1. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów

Liczba. Jednostka tematyczna. Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO 1. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów Jednostka tematyczna Zagadnienia Klasa III I. PRAWO. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów 2//4/5. Prawo cywilne i rodzinne oceniania, wymagań programowych. Zapoznanie z procedurami

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III ZSZ WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH D O W dostateczny dobry bardzo dobry c 1. Obywatelstwo polskie

Bardziej szczegółowo

Tematy i zagadnienia z WOS zakres rozszerzony

Tematy i zagadnienia z WOS zakres rozszerzony Tematy i zagadnienia z WOS zakres rozszerzony semestr piąty ( klasa III) Dział I. PRAWO 1. Prawo i systemy prawne normy prawne i ich charakter koncepcje budowy normy prawnej źródła norm prawnych system

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2016/2017 dla klasy III a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2016/2017 dla klasy III a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2016/2017 dla klasy III a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 30 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320)

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) Spis treści Do Czytelnika 5 Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) 1.1. Początki i rozwój państwa polskiego (do 1138). Rozbicie dzielnicowe i dążenia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I

PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I Temat lekcji Człowiek jako istota społeczna Liczba godzin Podstawowe umiejętności + wiedza (na ocenę dopuszczającą i dostateczną). Uczeń: Człowiek w społeczeństwie 1 wymienia osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW PRAWO, TRYB STACJONARNY STOPIEŃ EDUKACJI: STUDIA MAGISTERSKIE Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu ( course title) PRAWO

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej

Przedmiotowy system oceniania w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej Przedmiotowy system oceniania w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej Wiedza o społeczeństwie Kl. II i III - zakres podstawowy - zakres rozszerzony (R) 1 Spis treści: 1. Przedmiot oceny ucznia str. 3

Bardziej szczegółowo

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak Wykaz skrótów Przedmowa do wydania trzeciego Wstęp do wydania drugiego Słowo wstępne Rozdział I Komparatystyka

Bardziej szczegółowo

Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć

Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć I. Standardy osiągnięć ucznia: Klasa II -Wymagania na poszczególne oceny Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań

Bardziej szczegółowo

Klasa V Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella wymagania edukacyjne ;rok szkolny 2015/2016 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Klasa V Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella wymagania edukacyjne ;rok szkolny 2015/2016 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Klasa V Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella wymagania edukacyjne ;rok szkolny 2015/2016 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Człowiek

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie branżowa szkoła I stopnia

Wiedza o społeczeństwie branżowa szkoła I stopnia Wiedza o społeczeństwie branżowa szkoła I stopnia Projekt Wiedza o społeczeństwie to przedmiot interdyscyplinarny korzystający w przypadku szkoły branżowej I stopnia z dorobku nauk społecznych: nauk o

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZAKRES PODSTAWOWY. KLASA I LO i II T

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZAKRES PODSTAWOWY. KLASA I LO i II T D WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZAKRES PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH KLASA I LO i II T O codziennym W dopuszcz dostateczny

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym klasa druga technikum

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym klasa druga technikum Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym klasa druga technikum Wymagania na poszczególne oceny Obywatel dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II. Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II. Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Semestr I Wymienia główne źródła, z których można czerpać informacje na tematy związane z życiem publicznym. Wyjaśnia, co to jest samorząd szkolny.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej... 1 1. Uwagi wprowadzające... 2 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

polega wartość i - wymienia funkcje rola rodziny oraz rodziny

polega wartość i - wymienia funkcje rola rodziny oraz rodziny Wymagania podstawowe: oceny - dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny - dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga: Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WoS kl. III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WoS kl. III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WoS kl. III gimnazjum Stopień niedostateczny Uczeń nie opanował minimum programowego ( około 30% wiedzy i umiejętności wymaganych na stopień bardzo dobry) Stopień

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas II i III /stara podstawa programowa/

Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas II i III /stara podstawa programowa/ Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas II i III /stara podstawa programowa/ wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna wymagania ponadpodstawowe:

Bardziej szczegółowo

1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2

1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2 2 Roczny plan pracy 1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2 Zagadnienia, materiał ROZDZIAŁ I: SYSTEM POLITYCZNY PAŃSTWA POLSKIEGO ustawa zasadnicza

Bardziej szczegółowo

Oczekiwane wyniki nauczania - wiadomości i umiejętności, które powinni opanować uczniowie

Oczekiwane wyniki nauczania - wiadomości i umiejętności, które powinni opanować uczniowie Oczekiwane wyniki nauczania - wiadomości i umiejętności, które powinni opanować uczniowie ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI OBYWATELSKIE Podstawowe umiejętności w grupie. Uczeń: 1. omawia i stosuje zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla przedmiotu WOS z wykładowym językiem angielskim.

Wymagania edukacyjne dla przedmiotu WOS z wykładowym językiem angielskim. Wymagania edukacyjne dla przedmiotu WOS z wykładowym językiem angielskim. Na ocenę bardzo dobrą : 2. Uczeń potrafi określić swoją tożsamość oraz opisać swój styl życia. 3. Rozpoznaje własne potrzeby i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY WOS -klasa druga gimnazjum

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY WOS -klasa druga gimnazjum WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY WOS -klasa druga gimnazjum Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań koniecznych

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny:

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: OCENA ZAGADNIENIA Celujący Uczeń opanował następujące pojęcia: uzasadnia znaczenie nadrzędności Konstytucji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II OCENA DOPUSZCZAJĄCA: - wyjaśnia terminy: tożsamość, samoocena, samorealizacja, konsumpcjonizm, autorytet - tłumaczy, co to znaczy, że człowiek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY USTROJU RZECZYPOSPOLITEJ

PODSTAWOWE ZASADY USTROJU RZECZYPOSPOLITEJ PODSTAWOWE ZASADY USTROJU RZECZYPOSPOLITEJ PODSTAWOWE ZASADY USTROJU W SYSTEMATYCE KONSTYTUCJI RP Pierwszy rozdział Konstytucji RP, zatytułowany Rzeczpospolita, określa podstawowe zasady ustroju RP. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Spis treści Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Przedmiot prawa konstytucyjnego... 1 Rozdział II. Polska w europejskim systemie konstytucyjnym...

Bardziej szczegółowo

Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa)

Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa) Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa) 1) Kiedy odbyły się obrady Okrągłego Stołu? 2) Na czym polegały najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie - zakres podstawowy W centrum uwagi

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie - zakres podstawowy W centrum uwagi Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie - zakres podstawowy W centrum uwagi Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRAWO KONSTYTUCYJNE. Autor: BOGUSŁAW BANASZAK. Przedmowa. Wykaz skrótów. Wykaz literatury

PRAWO KONSTYTUCYJNE. Autor: BOGUSŁAW BANASZAK. Przedmowa. Wykaz skrótów. Wykaz literatury PRAWO KONSTYTUCYJNE Autor: BOGUSŁAW BANASZAK Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Podstawowe wiadomości o prawie konstytucyjnym i ustroju państwowym 1. Przedmiot i pojęcie prawa konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2 2

1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2 2 2 Roczny plan pracy Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2 2 Na (2) na (3) ROZDZIAŁ I: SYSTEM POLITYCZNY PAŃSTWA POLSKIEGO Na(4) na (5) Liczba.

Bardziej szczegółowo

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej 1. Wybory do sejmu ustawodawczego (1919r.) 26 stycznia 1919 r. przeprowadzono wybory w dawnym Królestwie i Galicji Zachodnie, w czerwcu 1919 dołączyli

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MWO-R1 MAJ 2016 Uwaga: Akceptowane są wszystkie

Bardziej szczegółowo

Uczeń zna główne punkty programu nauczania dla klasy 1. oraz podstawy PSO

Uczeń zna główne punkty programu nauczania dla klasy 1. oraz podstawy PSO Plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro, Część 2. Wymagania na poszczególne oceny w klasie 3A oraz 3B rok szkolny 2016/2017 Wymagania na poszczególne oceny

Bardziej szczegółowo

omawia zasady komunikowania się i współpracy w grupie, - charakteryzuje rodzinę i grupę rówieśniczą, jako małe grupy społeczne,

omawia zasady komunikowania się i współpracy w grupie, - charakteryzuje rodzinę i grupę rówieśniczą, jako małe grupy społeczne, Dział I. Podstawowe umiejętności obywatelskie. Ocena dopuszczająca - zna pojęcia: społeczeństwo, wspólnota, zbiorowość, więzi i role społeczne, obywatel, obywatelstwo, grupa społeczna, potrzeba, wolontariat,

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie opracowany przez Szkolny Zespół Przedmiotowy w składzie: Dorota Pardon, Wojciech Kiełb

Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie opracowany przez Szkolny Zespół Przedmiotowy w składzie: Dorota Pardon, Wojciech Kiełb Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie opracowany przez Szkolny Zespół Przedmiotowy w składzie: Dorota Pardon, Wojciech Kiełb I. PSO ma na celu ustalenie zasad współpracy i wsparcia ucznia

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia, co to znaczy, że

wyjaśnia, co to znaczy, że Zajęcia WOS u klasa IIIA i B Gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny Nauczyciel : mgr Ewa Żychlińska Dział VII: Ustrój demokratyczny w Polsce Lp. Temat zajęć Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Młody obywatel w urzędzie

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Młody obywatel w urzędzie Wiedza o społeczeństwie zakres podstawowy. Temat lekcji Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 1. Obywatelstwo polskie i unijne. 2. Udział w wyborach.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIX Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Rozdział I. Podstawowe wiadomości o prawie konstytucyjnym i ustroju państwowym... 1 1. Przedmiot i pojęcie prawa konstytucyjnego...

Bardziej szczegółowo

1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2

1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2 2 Roczny plan pracy Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2 Temat lekcji ROZDZIAŁ I: SYSTEM POLITYCZNY PAŃSTWA POLSKIEGO. Konstytucja 6 0 (w źródłowy,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I: System polityczny państwa polskiego. - wyjaśnia terminy:

Rozdział I: System polityczny państwa polskiego. - wyjaśnia terminy: Plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro, Część 2. Wymagania na poszczególne oceny w klasie 2. rok szkolny 2011/2012 Wymagania na poszczególne oceny Numer, temat

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACUJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA I.

WYMAGANIA EDUKACUJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA I. Ocena celująca: WYMAGANIA EDUKACUJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA I. uczeń charakteryzuje się bogatą, znacznie wykraczającą poza wymagania programowe, wiedzą związaną z tematyką przedmiotu, korzysta

Bardziej szczegółowo

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III Opracowała mgr Marzena Kukuła ROZDZIAŁ VII. USTRÓJ DEMOKRATYCZNY W POLSCE Ocena celująca Wiedza i umiejętności ucznia wykraczają poza program

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat, Prof. dr hab. Marek Zubik... Rozdział I. Rzeczpospolita

Spis treści. Wykaz skrótów... Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat, Prof. dr hab. Marek Zubik... Rozdział I. Rzeczpospolita Wykaz skrótów..................................... Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat, Prof. dr hab. Marek Zubik.................................... XI XV Rozdział I. Rzeczpospolita 1. Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasach II i III gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach. Klasa II

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasach II i III gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach. Klasa II Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasach II i III gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach Klasa II Ocena Osiągnięcia ucznia: celujący wykazuje się wiedzą i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla I klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 1 - wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla I klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 1 - wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla I klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 1 - wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wymienia główne źródła, z których można czerpać informacje

Bardziej szczegółowo