OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY"

Transkrypt

1 OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Centralny Instytut Ochro ony Pracy Państwowy Instytut Badawczy maj 2014 r. 1

2 WYBRANE PROBLEMY RYNKU SZKOLEŃ W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Rada Ochrony Pracy już kilkakrotnie pochylała się nad tematem edukacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy Państwowym Instytucie Badawczym nie znajdujemy obecnie wielu podstaw do stwierdzenia, że postęp w tej dziedzinie jest wystarczający. Ocenę jakości szkoleń można przeprowadzić przez pryzmat realizacji celów, jakim szkolenia mają służyć, tj. m. in. zmniejszenie liczby wypadków. W wypadku zawsze występują dwa czynniki: techniczny i ludzki. Czynnik techniczny związany jest ze starymi zagrożeniami, które wciąż występują w eksploatacji maszyn i urządzeń. Czynnik ludzki związany jest z funkcjonowaniem człowieka w układzie zagrażającym jemu samemu i współpracownikom. Można stwierdzić, że maszyny zaprojektowane bezpiecznie, nie spowodują u człowieka szkód niezależnie od sposobu ich obsługi. Można też powiedzieć, że każde urządzenie rozsądnie zaprojektowane może stać się niebezpieczne z powodu działań człowieka. Dotychczasowa formuła nauczania BHP w kształceniu ogólnym i akademickim powodowała, że rynek pracy był zasilany młodymi, słabo wyedukowanymi w tym zakresie pracownikami, dla których jedynym źródłem wiedzy oraz metodą kształtowania postaw wobec bezpieczeństwa i higieny pracy stają się w tej sytuacji szkolenia zapewniane przez pracodawcę. Jeszcze większym problemem są młodzi pracodawcy, posiadający niewystarczającą wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy, a których postawa ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy i zachowania pracowników. Trudno obecnie oceniać efekty nowej podstawy programowej w liceach ogólnokształcących, która zamieniła przysposobienie obronne na rzecz szeroko rozumianej edukacji dla bezpieczeństwa. W trakcie nauczania tego przedmiotu uczniowie mają uzyskać fundament wiedzy, który później będzie im służyć podczas szkoleń z dziedziny bhp na stanowiskach pracy. Takie podejście potwierdzają niektórzy przedsiębiorcy, oczekując od absolwentów umiejętności przewidywania zagrożeń związanych z miejscem pracy, nie zaś specjalistycznej wiedzy na ten temat. 2

3 Rysunek 1 Liczba wypadków przy pracy w podziale na długość stażu poszkodowanego na zajmowanym stanowisku pracy, dane zsumowane za 5 lat (Ordysiński, Sz.: Częstość wypadków przy pracy a wiek i staż poszkodowanych, Bezpieczeństwo Pracy Nauka i Praktyka, nr 7/2013, str 23) Dlatego istotnym problemem edukacji powszechnej nowych pracowników jest obecnie rzetelne przeprowadzanie szkoleń wstępnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na starcie ich życia zawodowego. Jak pokazały badania młodzi pracownicy częściej ulegali wypadkom z powodu braku wiedzy i odpowiedniego doświadczenia na temat zagrożeń, wykonywania czynności związanych z pracą oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Braki w doświadczeniu młodych ludzi często przekładają się na brak świadomości potencjalnych skutków niebezpiecznych zachowań. Jednym z podstawowych środków prewencji wypadkowej, który jest stosowany wobec braków w doświadczeniu i wiedzy nowego pracownika jest nadzór sprawowany przez pracowników o wyższym stażu pracy lub zwierzchników, bardzo ważne jest też prowadzenie wśród młodych pracowników odpowiednich (uwzględniających wszystkie zagrożenia występujące na stanowiskach pracy) szkoleń bhp w tym instruktaży stanowiskowych. 3

4 Efektem instruktaży stanowiskowych powinna być praktyczna wiedza i umiejętności bezpiecznej pracy w konkretnych warunkach. Szkolenia te, ze względu na formułę realizacji, są najtrudniejsze i rzadko są realizowane prawidłowo. Są one prowadzone przede wszystkim przez bezpośrednich przełożonych tych pracowników. Program szkoleń okresowych dla osób kierujących pracownikami, w ramach przygotowania ich do roli instruktorów, uwzględnia głównie prostą metodykę przeprowadzenia tego szkolenia. Podstawowy problem polega na tym, że większość kadry kierującej nie wie, co ma być treścią instruktażu stanowiskowego i nie potrafią się oni odpowiednio do niego przygotować. Generalnie pracownicy wskazują szkolenia w zakresie BHP jako najważniejsze źródło swojej wiedzy w tym zakresie. Wielu pracodawców wykazuje jednak małe zainteresowanie szkoleniami w zakresie BHP i są skłonni finansować je w minimalnym, wymaganym prawnie wymiarze. Inspekcja pracy w raportach podsumowujących prowadzone kontrole zwraca uwagę na fakt, że ponad 80% jednostek prowadzących szkolenia okresowe bhp, to osoby fizyczne, prowadzące szkolenia na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jednocześnie, w przypadku naruszenia przepisów dot. wymagań stawianych organizatorowi szkolenia w dziedzinie bhp, organy Państwowej Inspekcji Pracy nie mają możliwości podjęcia działań prawnych. Cały proces nastawiony jest więc na spełnienie obowiązku formalnego poświadczenia szkolenia a nie rzeczywistego przeszkolenia pracowników. Widać to również w ogłoszeniach przetargowych, gdzie jedynym kryterium jest cena, zaś wymóg co do zakresu szkolenia określany jest jako zgodny z rozporządzeniem. W obszarze edukacji do eliminacji gorszych jednostek edukacyjnych miała doprowadzić gospodarka rynkowa i niewidzialna ręka rynku, która jednak zatrzymała się w połowie drogi. Są trzy potencjalne rynkowe bodźce oddziaływania, tj: 1. ponoszone przez pracodawcę koszty wypadków, 2. kary nakładane przez Inspekcję Pracy oraz 3. wpływ ilości wypadków na poziom składek wypadkowych. Najmocniej z nich oddziałuje drugi i w pewnym stopniu pierwszy. W mikroprzedsiębiorstwach (stanowiących 96% wśród przedsiębiorstw niefinansowych, zatrudniających prawie 40% pracowników) trzeci bodziec nie ma zastosowania, gdyż stawka składki z tytułu ubezpieczeń wypadkowych nie zależy od branży w której działa takie przedsiębiorstwo ani od liczby wypadków. Co do oddziaływania poprzez koszty wypadków - koszty takie są wysokie, jednakże wraz ze wzrostem ciężkości wypadku bardziej rośnie obciążenie społeczeństwa niż pracodawcy. Wydaje się, że rozszerzenie systemu zmienności wysokości składek od ubezpieczenia wypadkowego również na mikroprzedsiębiorstwa byłoby dobrym katalizatorem pozytywnych zmian w tym zakresie. Alternatywą jest zwiększenie liczby kontroli inspekcji pracy w tych przedsiębiorstwach. 4

5 Wobec powszechnie realizowanej formuły poświadczania szkoleń, z tanimi ośrodkami nie są w stanie konkurować dobrze zorganizowane i wyposażone jednostki szkoleniowe. Brak jasno określonych wymagań minimalnych odnośnie funkcjonowania jednostek szkoleniowych powoduje, że konkurują miedzy sobą jednostki organizacyjne o skrajnie rożnych zasadach organizacji i kosztach funkcjonowania, zaś przy braku rzeczywistych bodźców rynkowych po stronie zamawiających lepsze jednostki wypierane są z rynku przez gorsze. Utrzymywanie takiego stanu spowoduje, że na rynku pozostaną ośrodki oferujące szkolenia w najniższych cenach, a ośrodki ponoszące wyższe koszty funkcjonowania, w związku z lepszą jakością usług, albo znikną z rynku albo też istotnie obniżą jakość szkoleń. Wobec powyższej słabości mechanizmów rynkowych konieczny jest więc rzetelny monitoring jednostek edukacyjnych. Ocena skali podniesionych zjawisk i procesów w tym obszarze jest dziś niezwykle trudna ze względu na brak systemowo gromadzonych informacji. Już w 2009 r. Rada Ochrony Pracy Sejmu RP uznała za celowe stworzenie systemu informacji dotyczącego jednostek organizacyjnych prowadzących działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez odpowiednią nowelizację prawną. Informacje o tych jednostkach organizacyjnych miały być zawarte w wykazie jednostek spełniających minimalne wymagania kompetencyjne prowadzonym przez ministra właściwego ds. pracy. Postulowano także określenie kryteriów kompetencji, jakie powinien spełniać wykładowca problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. Powyższe postulaty pozostają niezmiennie aktualne. DOŚWIADCZENIA CENTRALNEGO INSTYTUTU OCHRONY PRACY PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W PROWADZENIU SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy realizuje szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie ze swoim statutem. Działania te realizowane są one przez Centrum Edukacyjne CIOP-PIB głównie poprzez: szkolenie pracowników służby BHP, przedstawicieli firm, instytucji i organizacji pracujących na rzecz bezpiecznych warunków pracy przez organizację szkoleń specjalistycznych i problemowych, 5

6 prowadzenie kształcenia i doskonalenia kwalifikacji wykładowców osób w najbardziej znaczący sposób wpływających na jakość szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wspieranie organizatorów szkoleń materiałami i pomocami dydaktycznymi. Podejmowane przez CIOP-PIB działania, zwłaszcza dotyczące przygotowania nowoczesnych programów, form nauczania i materiałów edukacyjnych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy wspierają realizację krajowej Strategii Rozwoju Kształcenia Ustawicznego oraz wpisują się w realizację wniosków zawartych w dotychczasowych stanowiskach Rady Ochrony Pracy dotyczących edukacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy to przede wszystkim wniosków związanych z podnoszeniem jakości kształcenia ustawicznego, doskonaleniem umiejętności i kwalifikacji kadr wykładowców, konsultantów i ekspertów oraz prowadzeniem certyfikacji kompetencji osób działających w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia w CIOP-PIB W latach r. w różnych formach edukacji organizowanych przez Instytut uczestniczyły osoby. Przygotowano i zrealizowano godzin wykładów i ćwiczeń. W samym tylko roku 2013 szkolenia objęły 2583 uczestników. Corocznie Centrum Edukacyjne CIOP-PIB przeprowadza cykl szkoleń dla osób zainteresowanych wybranymi zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Oferta tych szkoleń adresowana jest głównie do pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawców i kadry inżynieryjno-technicznej, firm świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników firm szkoleniowych i wykładowców. W latach zorganizowano 210 takich szkoleń z udziałem 5764 osób. Corocznie przygotowany jest także cykl szkoleń specjalistycznych dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników akredytowanych laboratoriów badawczych, stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz osób zajmujących się pomiarami parametrów środowiska pracy. Organizowanych jest takich szkoleń w każdym roku. CIOP-PIB prowadzi również szkolenia okresowe dla różnych grup pracowniczych, zobowiązanych do odbywania takich szkoleń rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia te znajdują się w stałej ofercie szkoleniowej Instytutu. Organizowane są także na zlecenia firm i instytucji. W realizacji programu szkoleń uczestniczy około 70 wykładowców pracowników Instytutu i osób współpracujących w tym zakresie z Instytutem. Zespół ten dba także o 6

7 zachowanie aktualności materiałów edukacyjnych i programów, przygotowuje nowe pomoce dydaktyczne. W trosce o wysoki poziom oferowanych szkoleń organizowane jest systematyczne, warsztatowe kształcenie i dokształcanie wykładowców. Warsztaty służą również do analizowania skuteczność kształcenia. Przedmiotem analizy są opinie uczestników szkoleń, oraz imiennie oceny wykładowców zaangażowanych w realizację programów szkoleń. Kształcenie wykładowców Najliczniejszą grupą wykładowców na większości szkoleń bhp są pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Rola ta wynika z ich wiedzy i zdobytego doświadczenia. Najczęściej jednak wynika z dodatkowych obowiązków nakładanych przez pracodawcę, który zatrudnienie pracownika służby bhp utożsamia z rozwiązaniem problemów związanych z zapewnieniem pracownikom obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP. Do najważniejszych propozycji edukacyjnych przygotowujących i dokształcających takich wykładowców należą studia podyplomowe. CIOP-PIB prowadzi studia podyplomowe pn. "Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy" od 17 lat. Do 2013 r. w trybie dwu i trzysemestralnych studiów ukończyło je 70 grup słuchaczy (łącznie ok osób). Największa liczba słuchaczy studiów podyplomowych przypadająca na lata wiązała się przede wszystkim z zapotrzebowaniem kadrowym dynamicznie rozwijających się firm świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla małych i średnich przedsiębiorstw, obowiązkiem uzupełniania wykształcenia przez dotychczasowych pracowników służby BHP oraz największym dotąd zainteresowaniem absolwentów szkół wyższych poszukiwaniem zatrudnienia w tym obszarze. Na początku 2008 r. Instytut podjął współpracę z Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej w zakresie organizacji i prowadzenia wspólnych studiów podyplomowych pt. Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy. Dotąd wspólnie prowadzone studia podyplomowe ukończyły 22 grupy słuchaczy. Prace dyplomowe mają charakter praktyczny i użyteczny. Słuchacze przyszli wykładowcy mają także możliwość samodzielnego przygotowania pakietu edukacyjnego z zakresu problematyki, w której zamierzają się specjalizować. Doskonalenie kompetencji wykładowców i jednostek edukacyjnych Wkład Instytutu w jakościowy rozwój usług edukacyjnych na rynku oświaty dorosłych realizowany jest przez działania związane z certyfikacją kompetencji wykładowców i ośrodków świadczących usługi edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz tworzenie ogólnopolskiej sieci ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, którym 7

8 zapewniane jest stałe doskonalenie kompetencji, wzbogacanie wiedzy i umiejętności. W latach proces oceny kompetencji objął ponad 2000 osób, z czego około 1000 osób uzyskało certyfikaty kompetencji. Ponadto 40 ośrodków szkoleniowych prowadzących szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy uzyskało certyfikaty uznania kompetencji. Certyfikaty te są nadzorowane i podlegają corocznej weryfikacji w celu utrzymania właściwego poziomu szkolenia. W latach , w ramach prowadzonej certyfikacji kompetencji wykładowców oraz sprawowania nadzoru nad jednostkami edukacyjnymi i Regionalnymi Ośrodkami BHP, zweryfikowano 505 zestawów materiałów szkoleniowych dostarczonych przez wykładowców i jednostki edukacyjne oraz dokonywano oceny na miejscu w jednostkach edukacyjnych i Regionalnych Ośrodkach BHP. We współpracy z Siecią Regionalnych Ośrodków BHP oraz jednostek edukacyjnych o uznanych kompetencjach, zorganizowano i zrealizowano konferencje tematyczne oraz cykl seminariów i szkoleń dla pracowników służby BHP, ekspertów-konsultantów Regionalnego Ośrodka BHP i wykładowców Ośrodków, a także lekarzy medycyny pracy w łącznej liczbie 1372 osób. Ponadto, w ramach współpracy z Ośrodkami zorganizowano warsztat i konkurs plastyczny o tematyce związanej z bezpieczeństwem w czasie nauki i wakacji dla dzieci i młodzieży szkolnej w łącznej liczbie 480 uczniów oraz 30 nauczycieli. W 2013 r. we współpracy z Siecią Regionalnych Ośrodków BHP oraz jednostek edukacyjnych o uznanych kompetencjach, zorganizowano i zrealizowano przedsięwzięcia szkoleniowe dla pracowników służby BHP, ekspertówkonsultantów Regionalnego Ośrodka BHP i wykładowców Ośrodków, a także lekarzy medycyny pracy w łącznej liczbie 471 osób. W ankietach (w łącznej liczbie 351) uzyskanych od uczestników deklarowany jest wpływ na poprawę warunków pracy pracowników. Ponadto w CIOP-PIB rozwijana jest sieć ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszyscy eksperci uzyskali certyfikat, który jest corocznie przedłużany na podstawie postępowania weryfikacyjnego. Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest między innymi udział w zróżnicowanych tematycznie szkoleniach, w tym w szkoleniach organizowanych specjalnie dla tej grupy. Sieć jest corocznie zasilana przez nowych ekspertów. Wspieranie jednostek szkoleniowych Do najważniejszych materiałów oferowanych przez Instytut organizatorom szkoleń należy wydany na CD pakiet edukacyjny pn. Multiedu-BHP. Zawiera on teksty źródłowe do 20 modułów szkoleń wzbogacone o multimedia w postaci filmów i klipów filmowych, prezentacji komputerowych (łącznie 2562 slajdy). Oprogramowanie pozwala na przeszukiwanie i czytanie materiałów tekstowych, wydruk wybranych fragmentów, 8

9 korzystanie ze słownika i definicji, wyszukiwanie i wyświetlanie na pełnym ekranie slajdów oraz na tworzenie zestawów slajdów, które można zapisać na dysku i wyświetlać w formie prezentacji. Opracowano także materiał edukacyjny w technologii e-learning do prowadzenia szkoleń okresowych dla pracodawców i osób kierujących pracownikami i pracowników administracyjno-biurowych. Zadanie podjęto w celu upowszechnienia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wśród tych grup pracowników. Struktura modułowa materiałów daje możliwości elastycznego korzystania z treści programowych. Działania Instytutu wspierające system oświaty szkolnej, w tym działania szkoleniowe prowadzone przez nauczycieli, polegają przede wszystkim na stworzeniu formuły powszechnego udostępnienia materiałów pomocniczych pn. Kultura bezpieczeństwa. Materiały ten jest systematycznie uaktualniany i wzbogacany o pomoce dydaktyczne niezbędne nauczycielowi w przygotowaniu i przeprowadzaniu zajęć lekcyjnych. Materiał pomocniczy dla nauczyciela pn. Kultura bezpieczeństwa, jest podzielony na moduły i lekcje co pozwala na wyszukanie i wydruk interesującego materiału, prezentacji komputerowej, wybór i prezentację filmu, oraz przygotowanie materiałów edukacyjnych dla ucznia i słuchacza. O możliwości bezpłatnego korzystania z tych materiałów poinformowano wszystkie szkoły w Polsce. Materiały te umieszczone są także na stronach internetowych Instytutu pod adresem: Przygotowane w tym celu oprogramowanie i jego umiejscowienie w Internecie, pozwala wszystkim szkołom oraz indywidualnie nauczycielom na bezpłatne korzystanie z przygotowanych scenariuszy lekcji, materiałów dla ucznia i słuchacza oraz slajdów. Wersja materiałów szkoleniowych pn. Kultura bezpieczeństwa, poszerzona o multimedia na płytach CD i DVD, jest wysyłana na zamówienie szkół i nauczycieli. Materiały są także wykorzystywana przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Straż Pożarną do przeprowadzania kampanii szkoleniowej i popularyzującej kulturę bezpieczeństwa. W efekcie tych działań w ostatnich latach ogromnie wzrosło zainteresowanie szkół tymi materiałami. Co miesiąc kilkuset przedstawicieli środowiska szkolnego pobiera je ze stron internetowych. Wykładowcy akademiccy mają do dyspozycji materiał edukacyjny pn. Nauka o pracy bezpieczeństwo, higiena, ergonomia Tekst tego materiału jest systematycznie aktualizowany i uzupełniany. Materiał został przez CIOP-PIB przekazany Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego do bezpłatnego wykorzystania przez uczelnie, wykładowców akademickich oraz studentów do samokształcenia. Materiał jest udostępniany poprzez 9

10 Internet ze stron MNiSW: oraz a także wysyłany w wersji płytowej na życzenie uczelni i nauczycieli akademickich. CIOP-PIB przygotował również wydanie tego materiału na DVD po wzbogaceniu o filmy i klipy filmowe, e-booki, animacje i ilustracje. Pozwala to wykładowcom na dodatkowe zilustrowanie zagadnień prezentowanych w poszczególnych modułach. WNIOSKI W związku z powyżej przedstawionymi problemami dotyczącymi jakości szkoleń w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy proponuje się podjęcie następujących działań: 1. Pogarszająca się kondycja rynku usług w zakresie obowiązkowych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wymaga podjęcia działań podnoszących i wspierających ich jakość. W celu poprawy jakości szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wskazane jest promowanie systemów oceny i nadzorowania kompetencji jednostek edukacyjnych i wykładowców poprzez publikowanie na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy wykazów certyfikowanych jednostek edukacyjnych i ich wykładowców, których kompetencje oceniono w ramach funkcjonujących w Polsce systemów akredytacji i certyfikacji kompetencji. 2. Należy ograniczyć możliwość kształcenia przez jednostki edukacyjne niespełniające minimum kwalifikacji poprzez prowadzenie ich ewidencji tak, by specjalistyczne szkolenia o większych wymaganiach (np. dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, pracowników służby bhp, pracowników inżynieryjno-technicznych) prowadzone były przez wyspecjalizowane jednostki. 3. Konieczne jest wytworzenie klimatu dla rozwoju kultury bezpieczeństwa, poprzez propagowanie w środkach masowego przekazu relacji mistrz-uczeń, jako podstawowego środka prewencji wypadkowej, który jest stosowany wobec braków w doświadczeniu i wiedzy nowego pracownika proponuje się, by podmiotem prowadzącym była Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 10

11 GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Ocena jakości szkoleń w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Warszawa, maj 2014 r. 1

12 Wprowadzenie Jakość szkoleń w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników świadczy o poziomie kompetencji szkoleniowych organizatora szkolenia - pracodawcy lub, na jego zlecenie jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - oraz o przestrzeganiu przez pracodawców obowiązków w zakresie zapewnienia przeszkolenia pracowników przed dopuszczeniem ich do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. Podstawą prawną regulującą podstawowe obowiązki pracodawcy odnośnie szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.). Przepis ten zabrania pracodawcy dopuszczenia pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast 2 stanowi, że pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Ponadto pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, w tym bhp i okresowo je powtarzać. Szczegółowe zasady organizacji i prowadzenia szkoleń bhp, ich zakres, wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia oraz sposób ich dokumentowania określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz ze zm.). W latach w zaistniałych wypadkach przy pracy zbadanych przez Państwową Inspekcję Pracy odnotowano 936 wypadków, w których jedną z głównych przyczyn był brak przeszkolenia w zakresie bhp. Największą liczbę wypadków w tym zakresie odnotowano w budownictwie (330 wypadków), przetwórstwie przemysłowym (317 wypadków), handlu i naprawach ( 94 wypadki). W wypadkach tych poszkodowanych zostało 1010 osób, w tym 210 poniosło śmierć, a 414 doznało ciężkich uszkodzeń ciała. 2

13 Działania kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji i prowadzenia szkoleń w dziedzinie bhp Zapewnienie szkolenia Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi od 2006 r. tematyczne kontrole przestrzegania powyższych przepisów. W 2013 r. było ich prawie 3 tys. w zakładach pracy różnych branż (głównie przetwórstwa przemysłowego, handlu i napraw), zatrudniających łącznie ok. 107 tys. pracowników (56% stanowiły zakłady zatrudniające do 9 pracowników, 33% - od 10 do 49 pracowników, 9% - od 50 do 249 pracowników i 2% - nie mniej niż 250 pracowników). W 2013 r. w 33% kontrolowanych zakładów nie poddano pracowników wstępnemu szkoleniu - instruktażowi ogólnemu (co najmniej jednego z pracowników). Dotyczyło to 6% pracowników objętych kontrolą. Nie poddanie pracowników instruktażowi stanowiskowego przed ich dopuszczeniem do pracy stwierdzono w 38% kontrolowanych zakładach pracy. Dotyczyło to 7% pracowników objętych kontrolą. Szkolenia okresowego w wymaganym terminie nie zapewniono pracownikom w 53% kontrolowanych zakładów. Nieprawidłowość ta dotyczyła 15% pracowników objętych kontrolą. Jednocześnie stwierdzono, że co czwarty kontrolowany pracodawca nie odbył wymaganego szkolenia okresowego, albo było ono nieaktualne. Programy szkolenia Przepisy ww. rozporządzenia wymagają, aby programy szkolenia: określały szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia - ustalone w oparciu o ramowe programy określone w rozporządzeniu, były dostosowane do rodzajów i warunków prac wykonywanych przez uczestników szkolenia, a ich realizacja zapewniała osiągnięcie ww. celów szkolenia, były przechowywane w zakładzie pracy. Z kontroli wynika, że co piąty pracownik objęty kontrolą odbył szkolenie wstępne bez programu, a 7% - według programu nie dostosowanego do rodzaju i warunków pracy wykonywanej na ich stanowiskach pracy. W zakresie programu szkolenia okresowego odsetek ten wynosił odpowiednio 17% i 7%. Jeżeli jednak porównać te wyniki z wynikami kontroli z 2006 r., to można stwierdzić, że nastąpiła wyraźna poprawa. Odsetek pracodawców, u których stwierdzono nieprawidłowości w zakresie posiadania programów szkolenia, czy niedostosowania programów szkolenia do rodzajów i warunków pracy wykonywanej na stanowiskach pracy zmalał o połowę. 3

14 Organizacja szkolenia Przepisy 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wymagają, aby organizator szkolenia zapewnił: 1) programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk; 2) programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu w przypadku prowadzenia takiego szkolenia, 3) wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia; 4) odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej; 5) wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia; 6) właściwy przebieg szkolenia (formę) oraz jego dokumentowanie. Z dokonanej przez inspektorów pracy oceny spełnienia powyższych wymagań przez pracodawców będących organizatorami szkolenia okresowego dla swoich pracowników wynika, że prawie co piąty z kontrolowanych: prowadził szkolenie bez opracowanych programów, nie prowadził: dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminu, rejestru wydanych zaświadczeń. Do około 3% kontrolowanych pracodawców inspektorzy pracy mieli zastrzeżenia do właściwego doboru wykładowców do realizacji programu szkolenia. Ponieważ wymagania dotyczące kwalifikacji wykładowców nie są sformułowane w rozporządzeniu precyzyjnie, zatem ocena, czy organizator szkolenia je spełnił, czy nie może być obarczona błędem założonych kryteriów oceny. Około 5% kontrolowanych pracodawców zorganizowało szkolenie okresowe w nieodpowiedniej formie. Dotyczyły one zwłaszcza pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, dla których prawidłową (określoną w rozporządzeniu) formą szkolenia okresowego jest instruktaż na stanowisku pracy połączony z wykładem, a nie np. seminarium czy samokształcenie kierowane. W zakresie prowadzenia szkolenia wstępnego pracowników inspektorzy pracy stwierdzili, że w 12% skontrolowanych zakładów pracy przeprowadziły je niewłaściwe osoby. Pracodawca nie jest zobowiązany do organizowania szkolenia okresowego pracowników tylko we własnym zakresie. Może takie szkolenie zlecić na zewnątrz, jednostce organizacyjnej prowadzącej taką działalność. Z tej możliwości skorzystało 4

15 w 2013 r. dwie trzecie skontrolowanych pracodawców, szczególnie małych (zatrudniających do 49 pracowników). Jednostkami organizacyjnymi, w rozumieniu rozporządzenia, są: a) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, b) szkoły ponadgimnazjalne, c) jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe lub inne placówki naukowe, d) stowarzyszenia, których celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy, e) osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Z wymienionych wyżej rodzajów podmiotów, które mogą prowadzić szkolenie w dziedzinie bhp wynika, że w zasadzie każda osoba prawna lub fizyczna, która będzie chciała prowadzić szkolenia w dziedzinie bhp powinna jedynie spełnić wymóg zarejestrowania swojej działalności gospodarczej oraz spełniać wymogi wynikające z powołanego wyżej 5 rozporządzenia. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego i szkoły ponadgimnazjalne objęte są systemem oświaty (podlegają regulacjom ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572). Kurator oświaty sprawuje nad nimi nadzór pedagogiczny. Nad jednostkami badawczo-rozwojowymi, szkołami wyższymi i innymi placówkami naukowymi nadzór nad zgodnością ich działań z przepisami prawa i statutem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Brak jest jednak regulacji zawierającej wprost wskazanie organu sprawującego nadzór merytoryczny nad jednostkami wymienionymi w 1a. pkt 2 lit. d i e ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (stowarzyszeniami, osobami prawnymi lub fizycznymi prowadzącymi działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej). Z informacji zebranych przez inspektorów pracy podczas kontroli w 2011 r. wynika, że tylko 14% jednostek organizacyjnych, którym pracodawcy zlecili szkolenie okresowe pracowników prowadziło działalność szkoleniową na podstawie ustawy o systemie oświaty pozostałe szkoliły na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W przypadku naruszenia przepisów 5 ww. rozporządzenia (wymagań stawianych organizatorowi szkolenia w dziedzinie bhp) przez jednostkę organizacyjną organy Państwowej Inspekcji Pracy nie mają możliwości podjęcia działań prawnych. 5

16 Podsumowanie Szkolenie powinno być tak zorganizowane i przeprowadzone, aby zapewniało pracownikowi: zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy oraz odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi, poznanie przepisów oraz zasad bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bhp, nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy osobie, która uległa wypadkowi. Za zapewnienie pracownikom właściwego zakresu i poziomu szkolenia (jego jakości) odpowiadają pracodawcy. Niestety, na podstawie analizy przyczyn wypadków przy pracy można wysnuć wniosek, że jakość szkoleń jest niska. W 2014 r. Państwowa Inspekcja Pracy kontynuuje, jako zadanie stałe, kontrole pracodawców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących szkoleń w dziedzinie bhp. Obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawa o PIP, nie dają podstaw do kontrolowania podmiotu prowadzącego szkolenie bhp na zlecenie pracodawcy w zakresie spełniania przez nią wymagań określonych w 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860 ze zm.), tj. zapewnienia: 1) wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia; 2) odpowiednich warunków lokalowych do prowadzenia działalności szkoleniowej; 3) wyposażenia dydaktycznego niezbędnego do właściwej realizacji programów szkolenia; 4) właściwego przebiegu szkolenia oraz prowadzenia dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydawanych zaświadczeń. W świetle obowiązujących przepisów bezspornym jest, że to na pracodawcy ciąży odpowiedzialność za odpowiednie, zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie szkolenia w zakresie bhp niezależnie od tego, czy pracodawca sam jest organizatorem szkolenia, czy też powierzył szkolenie pracowników podmiotowi zewnętrznemu. W 2014 r. w ramach prowadzonych kontroli inspektorzy pracy zwrócą uwagę na przypadki szkolenia pracowników w dziedzinie bhp w formie e-learningu (na odległość 6

17 z wykorzystaniem Internetu), prowadzone przez jednostki organizacyjne (zewnętrzne) na zlecenie kontrolowanego pracodawcy. Inspektorzy pracy sprawdzą, czy pracownicy przeszkoleni w tej formie są zatrudnieni na stanowiskach, dla których dopuszcza się formę samokształcenia kierowanego oraz czy egzamin kończący szkolenie okresowe w formie e-learningu był przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia. 7

18

19

20

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Działalność szkoleniowa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy, prowadzona przez ośrodki i instytucje szkoleniowe Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI Informacja o wynikach kontroli OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH MARZeC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI. ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ. Warszawa, 6 czerwca 2013 r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI. ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ. Warszawa, 6 czerwca 2013 r. - INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Opracował: Departament Kontroli i Nadzoru Misją Departamentu Kontroli i Nadzoru jest

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Kontrole legalności zatrudnienia, w tym zatrudnienia obcokrajowców

Kontrole legalności zatrudnienia, w tym zatrudnienia obcokrajowców GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Kontrole legalności zatrudnienia, w tym zatrudnienia obcokrajowców MATERIAŁ NA POSIEDZENIE RADY OCHRONY PRACY Warszawa, maj 2013 r. Spis treści: 1. Aktualny stan prawny uwzględniający

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI KNO-4101-03-00/2012 Nr ewid. 168/2013/P/12/064/KNO Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulacje zawarte w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej warunkują możliwość uzyskania uprawnień audytora efektywności

Regulacje zawarte w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej warunkują możliwość uzyskania uprawnień audytora efektywności UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej stanowi realizację zapowiedzi zmian legislacyjnych wskazanych w exposé Premiera Donalda Tuska w dniu 18 listopada 2011 r., w którym

Bardziej szczegółowo

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce

www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce www.szkolazawodowa.men.gov.pl www.koweziu.edu.pl Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce Raport z badania jakościowego wśród ekspertów SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Bardziej szczegółowo

Raport M O D U Ł I I OFERTY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DOSTĘPNE NA RYNKU PRACY SUBREGIONU SKIERNIEWICKIEGO

Raport M O D U Ł I I OFERTY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DOSTĘPNE NA RYNKU PRACY SUBREGIONU SKIERNIEWICKIEGO Raport M O D U Ł I I OFERTY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DOSTĘPNE NA RYNKU PRACY SUBREGIONU SKIERNIEWICKIEGO Badanie zrealizowane w ramach projektu pt: Wszechnica Skierniewicka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo